Page 3

Programiranje II – Vježba 6.

A[i]= 2 * i; } void main() { int A[10]; inicijalizacija(A); for( int i=0; i<10 ; i++ ) cout << "A[" << i << "]=" << A[i] << endl; }

Kompajlirajte program i pokrenite ga. Opišite što program radi. ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Korak 2. Dodajte funkciju suma koja će sumirati članove niza te je vraćati u glavni program. U glavnom programu pozovite funkciju suma i ispišite sumu niza. Napišite definiciju funkcije suma. ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Zadatak 6.2 Korak 1. Napravite novi projekt, koji ćete nazvati z62, te u njega ubacite datoteku z62k1.cpp. Pokrenite program te opišite što radi. ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Korak 2. Napravite funkciju slijedeće deklaracije void print_row(int y[3]);

koja ispisuje jedan redak dvodimenzionalnog niza x. Funkcija ima parametar jednodimenzionalni niz y koji u stvari predstavlja redak dvodimenzionalnog niza x. Funkcija treba ispisivati u jednoj liniji tri člana niza. Korak 3. U glavnom programu pozovite funkciju dvaput, svaki put za jedan redak niza x. Napišite kako ste pozvali funkciju za ispis prvog retka: ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Korak 4. Modificirajte funkciju print_row tako da u jednom retku ispisuje niz proizvoljne dužine. Dužina niza neka bude dodatni argument funkcije, tj. void print_row(int y[], int len);

Iz glavnog programa pozovite funkciju sa slijedećim parametrima: print_row(board[0], 4);

3

C++ Niz - pokaz-f-ija- datoteka  
C++ Niz - pokaz-f-ija- datoteka  

Ciljevi ove laboratorijske vježbe: 1. upoznati se sa nizovima 2. naučiti korištenje nizova u klasama Ime studenta: Programiranje II – Vježba...