Page 2

Programiranje II – Vježba 6. Višedimenzionalni nizovi Moguće je definirati i nizove s više dimenzija. Takvi nizovi mogu se razmatrati i kao nizovi sastavljeni od nekoliko nizova. Ako je višedimenzionalni niz argument funkcije, nije potrebno deklarirati prvu dimenziju niza, ali ostale jest. Kako se niz prenosi u funkciju Nizovi se u funkciju prenose kao memorijske reference. To znači da se vrijednost elemenata niza može mijenjati unutar funkcije i da će biti sačuvana. Evo tipične deklaracije funkcije, sa nizom kao argumentom i poziva iste funkcije: ... void printhistogram(int counts[]) {...} ... int main(void) {... int counts[10] = {0}; ... printhistogram(counts); ...}

Nizovi i pokazivači Prilikom rada s nizovima često je zgodno koristiti pokazivače. Naime, ime niza tretira se kao «pokazivačka konstanta» koja predstavlja adresu prvog elementa niza. Stoga možemo deklarirati pokazivač istog tipa kao što su elementi niza te ga izjednačiti s imenom niza: int a[10]; int *p; p = a;

// ovo je ekvivalentno naredbi: p = &a[0];

Sada pokazivač p pokazuje na adresu prvog člana niza. Stoga, koristeći pokazivačku aritmetiku, odnosno uvečavajući pokazivač za n dobijamo adresu n-tog člana niza. Članovima niza sada možemo pristupati dereferencirajući uvečani pokazivač, odnosno vrijedi: *(p) ⇔ a[0] *(p + 1) ⇔ a[1] *(p + 2) ⇔ a[2] ... *(p + n) ⇔ a[n]

Iz ovoga slijedi da se pokazivači mogu koristiti i prilikom prijenosa nizova u funkcije. Naime, kada se niz u funkciju prenosi uobičajeno, kao referenca, tada se u stvarnosti funkciji predaje adresa, odnosno pokazivač na prvi elementa niza.

Zadatak 6.1 Korak 1. Napravite novi projekt, koji ćete nazvati z61, te u njega ubacite datoteku z61k1.cpp. Program sadrži slijedeći kod: #include <iostream> using namespace std; void inicijalizacija(int A[]) { for( int i=0; i<10 ; i++ )

2

C++ Niz - pokaz-f-ija- datoteka  
C++ Niz - pokaz-f-ija- datoteka  

Ciljevi ove laboratorijske vježbe: 1. upoznati se sa nizovima 2. naučiti korištenje nizova u klasama Ime studenta: Programiranje II – Vježba...