Page 1

Untitled PRAVILNIK O OBRAZOVANJU, STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH prema članu broj 49. Zakona o radu I

OPŠTE ODREDBE

Član 1 Pravilnikom o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih ( u daljem tekstu Pravilnik ) utvrđuju se: oblici, planiranje i organizacija obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kao i prava i obaveze zaposlenih za vreme i nakon obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje se organizuje za potrebe procesa rada u RUV. Pravilnikom se utvrđuju i drugi oblici obrazovanja koji se organizuju u RUV kao i oblici saradnje sa obrazovnim i drugim institucijama. Član 2 Pod obrazovanjem, stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem, u smislu ovog Pravilnika, podrazumeva se stalna, planska i sistematska aktivnost usmerena ka sticanju znanja i veština za obavljanje poslova u cilju zadovoljavanja potreba procesa rada. Potrebe procesa rada mogu biti: tekuće, perspektivne odnosno, razvojne, potrebe usled promene tehnologije i nove organizacije rada, potrebe za specifičnim profilima i zanimanjima, potrebe za stalnim stručnim usavršavanjem u okviru poslova i zanimanja i druge. Potrebe procesa rada utvrđuju se na osnovu obrazloženih zahteva rukovodioca organizacionih celina i na drugi način utvrđen ovim Pravilnikom. Član 3 Svaki zaposleni ima pravo i obavezu da se tokom rada obrazuje, stručno osposobljava i usavršava u skladu sa potrebama procesa rada, a prema uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

II

PLANIRANJE OBRAZOVANJA, STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Član 4 Pravo zaposlenih na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, prema potrebama procesa rada i druge potrebe za obrazovanjem, utvrđuju se i sprovode na osnovu godišnjih, srednjoročnih i akcionih planova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Planovi iz stava 1.ovog člana proizilaze iz potrebe za odgovarajućim kadrovima i sastavni su deo plana kadrova. Član 5 Ukoliko razvojne i druge potrebe nalažu obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje koje u vreme donošenja godišnjeg plana obrazovanja nisu mogle biti predviđene donosi se poseban akcioni plan, na način i po postupku kao i godišnji plan. Član 6 Plan obrazovanja donosi Poslodavac na predlog Komisije za obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje RUV, (u daljem tekstu Komisija) Page 1


Untitled Komisija je sastavljena od tri člana.Predsednik komisije je pomoćnik generalnog direktora zadužen za ljudske resurse, a druga dva člana komisije imenuje Generalni direktor. Član 7 Plan obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja (u daljem tekstu: plan) sadrži: Opšte podatke o zaposlenim, koja su podneli zahteve da se obrazuju, stručno osposobljavaju i usavršavaju, kao i podatke o drugim licima koja se obrazuju u organizaciji RUV, Oblike, vrstu obrazovanja, vreme trajanja i podatke o ustanovi u kojoj se sprovodi obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje i Potrebna finansijska sredstva za realizaciju plana III

ORGANIZACIJA OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI I NEPOSREDNI

NOSIOCI

Član 8 Nosioci organizacije poslova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja su Komisija za obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje i Organizaciona celina Ljudski resursi. Član 9 Zadatak Komisije, kao nosioca organizacije poslova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, je da: -razmatra zahteve za obrazovanjem i druge zahteve u skladu sa ovim Pravilnikom i daje Generalnom direktoru odgovarajuće predloge; -utvrđuje predlog Plana obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih; Član 10 Zadatak organizacione celine Ljudski resursi ( stručni saradnik za obrazovanje zaposlenih), kao nosioca organizacije poslova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja je da: -učestvuje u organizaciji utvrđivanja potreba za obrazovanjem; -učestvuje u planiranju i programiranju obrazovanja zaposlenih; -organizuje sprovođenje plana obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja; -prati, analizira i sačinjava izveštaje i preglede o obrazovanju zaposlenih; -sarađuje sa obrazovnim i drugim institucijama u cilju razvijanja i unapređenja obrazovanja zaposlenih i -daje predloge, preporuke i mišljenja u vezi sa obrazovanjem zaposlenih neposrednim rukovodiocima.

IV

OBLICI OBRAZOVANJA, STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Član 11 Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih i drugih lica obavlja se po planovima i programima odgovarajućih obrazovnih i drugih specijalizovanih institucija i prema drugim programima koji se usvajaju za potrebe Poslodavca. Page 2


Untitled Član 12 Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje ostvaruje se putem sledećih oblika: A

-obrazovanje i stručno osposobljavanje A1- zaposlenih (prekvalifikacija, dokvalifikacija, specijalizacije, magistrature-masteri, doktorati) i A2 drugih lica (stipendiranje) B

-stručno usavršavanje (kursevi, seminari, predavanja, simpozijumi, studijska putovanja, stručni ispiti, stručna literatura...) i C

-ostali oblici obrazovanja (oblici samoobrazovanja, naknada deci preminulih zaposlenih, stručna praksa učenika i studenata i slično)

A

OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

A 1) OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH Član 13 U cilju sticanja obrazovanja i stručnog osposobljavanja radi zadovoljavanja potreba procesa rada, Poslodavac može zaposlenog uputiti na školovanje na srednjim, višim i visokim školama ili fakultetima. Pod obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem, u smislu ovog Pravilnika, podrazumeva se sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština za samostalan rad u struci u cilju promene zanimanja (prekvalifikacija) ili osposobljavanja za viši stepen stručne spreme određene grupe zanimanja (dokvalifikacija) i specijalizacije u okviru zanimanja (specijalizacija, magistratura-master i doktorat). Član 14 Potrebe za obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem utvrđuju se godišnjim i srednjoročnim planovima obrazovanja i stručnog usavršavanja. Odluku o upućivanju na obrazovanje i stručno osposobljavanje i odobrenje troškova donosi Poslodavac na osnovu plana obrazovanja. Međusobna prava i obaveze između Poslodavca i zaposlenog utvrđuju se Ugovorom o obrazovanju. Član 15 Za vreme trajanja školovanja, u smislu člana 13., zaposleni imaju pravo na: - plaćene troškove školarine za svaku prvi put upisanu godinu školovanja, - troškove polaganja ispita (ako se ispiti posebno plaćaju) kao i troškove pripreme i polaganja diplomskog ispita; odsustvo sa rada uz naknadu zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom; stručnu i tehničku pomoć kroz korišćenje sredstava i opreme sa kojom RUV raspolaže i - školovanje u dvostrukom trajanju redovnog školovanja predviđenog planom i programom škole odnosno, fakulteta. Član 16 Page 3


Untitled Zaposleni je dužan da nakon završetka školovanja prihvati svako radno mesto koje mu ponudi Poslodavac a koje odgovora njegovom stepenu stručne spreme i vrsti škole. Zaposleni je dužan da provede na radu najmanje onoliko vremena koliko je proveo na školovanju. Član 17 Ukoliko zaposleni ne završi školovanje u roku predviđenom ugovorom, odbije posao koji mu ponudi Poslodavac ili ne provede na radu najmanje onoliko vremena koliko je školovanje trajalo, dužan je da Poslodavcu vrati celokupan iznos troškova školovanja uz zateznu kamatu prema važećim zakonskim propisima. A 2) OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRUGIH LICA – STIPENDIRANJE Član 18 U cilju obezbeđivanja deficitarnog stručnog kadra Poslodavac može dodeliti stipendije učenicima i studentima koji će nakon završenog školovanja raditi kod Poslodavca. Član 19 Potrebe za stipendiranjem utvrđuju se godišnjim planom obrazovanja. Stipendije se dodeljuju putem konkursa objavljenog u sredstvima javnog informisanja. Uslovi konkursa utvrđuju se odlukom o raspisivanju konkursa koju donosi Poslodavac. Član 20 U skladu sa uslovima konkursa, prvenstvo izbora za stipendiste imaju kandidati koji su pokazali afinitet i sposobnost za obavljanje poslova iz delokruga rada RUV. Afinitet i sposobnost za rad u RUV utvrđuju se proverom sposobnosti znanja i veština. Član 21 Odluku o izboru stipendista donosi Poslodavac na predlog Komisije za izbor stipendista. Komisija za izbor stipendista ima tri člana i imenuje je Poslodavac. Procedura i rokovi za izbor stipendista bliže se određuju u odluci o raspisivanju konkursa. Član 22 Međusobna prava obaveze između Poslodavca i stipendiste utvrđuju Ugovorom o stipendiranju.

se

Član 23 Poslodavac je u obavezi da mesečno isplaćuje stipendiju u visini koja je utvrđena ugovorom. Stipendija se u toku trajanja ugovora može obustaviti ili ukinuti pod uslovima predviđenim u ugovoru. Stipendija se obustavlja svake školske godine od meseca oktobra sve dok stipendista ne podnese pismeni dokaz o upisu naredne godine studija. Ponovni upis iste godine studija ne smatra se, prema ovom Pravilniku, kao upis u narednu godinu studija. Član 24 Stipendista je obavezan da završi školovanje prema planu i programu obrazovne institucije na kojoj se školuje. Po završenom školovanju stipendista je u obavezi da o tome obavesti Poslodavca u roku od 15 dana. Page 4


Untitled Stipendista je u obavezi da se, ukoliko se to od njega zahteva, zaposli kod Poslodavca na poslovima koji su u skladu sa njegovom stručnom spremom i vrstom škole. Stipendista je obavezan da provede na radu kod Poslodavca najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju. Član 25 Stipendija se ukida a ugovor o stipendiranju raskida u sledećim slučajevima : -ukoliko stipendista ne završi školovanje prema planu i programu škole ili fakulteta na kome se školuje, -ukoliko odbije da se zaposli kod Poslodavca na poslovima koji su u skladu sa njegovom stručnom spremom i vrstom škole i -ukoliko ne ostane na radu kod Poslodavca najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju U navedenim slučajevima stipendista je obavezan da Poslodavcu vrati sve troškove stipendije uz zateznu kamatu prema važećim zakonskim propisima.

B ) STRUČNO

USAVRŠAVANJE

Član 26 U cilju stalnog obnavljanja, dopunjavanja i proširivanja stručnih znanja Poslodavac može zaposlenog uputiti na stručno usavršavanje u okviru zanimanja ili poslova koje obavlja u skladu sa promenama tehnike, tehnologije i organizacije rada i poslovanja RUV. Član 27 Stručno usavršavanje zaposlenih ostvaruje se putem sledećih oblika : kursevi, seminari, simpozijumi, predavanja, studijska putovanja, obuka za rad na novoj opremi, stručni ispiti, obezbeđivanje i korišćenje stručne literature i drugi oblici obnavljanja, dopunjavanja i proširivanja stručnih znanja Član 28 Stručno usavršavanje zaposlenih izvodi se u specijalizovanim institucijama (agencijama, školama, strukovnim i poslovnim udruženjima, institutima, obrazovnim centrima itd. ) na osnovu verifikovanih programa za stručno usavršavanje. Programi provere stručnih znanja i veština i programi obuke i stručnog osposobljavanja za specifične poslove iz RTV delatnosti realizuju se u okviru organizacione celine Ljudski resursi. Član 29 Potrebe za stručnim usavršavanjem zaposlenih utvrđuju se planom obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Odluku o upućivanju zaposlenih na stručno usavršavanje donosi Poslodavac. Međusobna prava i obaveze između zaposlenih upućenih na stručno usavršavanje i Poslodavca utvrđuju se Odlukom o upućivanju ( za oblike koji traju do mesec dana) ili Ugovorom o stručnom usavršavanju ( za oblike koji traju duže od mesec dana). Član 30 Page 5


Untitled Zaposleni koji je upućen na stručno usavršavanje ima pravo na : - na odsustvovanje sa rada uz naknadu zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom plaćene troškove stručnog usavršavanja i dnevnice i putne troškove u skladu sa Kolektivnim ugovorom, ukoliko se stručno usavršavanje izvodi van mesta rada ili u inostranstvu. Član 31 Zaposleni koji je upućen na stručno usavršavanje u obavezi je da, rukovodiocu organizacione celine, sačini pisani izveštaj i priloži stručne materijale dobijene na stručnom usavršavanju. Zaposleni koji je upućen na stručno usvršavanje u obavezi je da saradnicima u struci prenese odgovarajuća saznanja i informacije dobijene tokom stručnog usavršavanja i da ih adekvatno primenjuje u obavljanju poslova na kojima radi. Član 32 Zaposleni koji je upućen na stručno usavršavanje duže od mesec dana u obavezi je da po završenom stručnom usavršavanju ostane na radu najmanje onoliko vremena koliko je proveo na stručnom usavršavanju. Ukoliko radnik ne provede na radu najmanje onoliko vremena koliko je proveo na stručnom usavršavanju ili ne podnese izveštaj o stručnom usavršavanju dužan je da Poslodavcu vrati sve troškove stručnog usavršavanja sa zateznom kamatom prema važećim zakonskim propisima. C ) OSTALI OBLICI OBRAZOVANJA C 1 ) OBLICI SAMOOBRAZOVANJA Član 33 Zaposlenom koji se samoobrazuje ili stručno usavršava, može se odobriti odsustvo sa rada uz naknadu zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom kao i neplaćeno odsustvo u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Zaposlenom koji se samoobrazuje ili stručno usavršava može se odobriti i plaćanje troškova školarine ili troškova stručnog usavršavanja na osnovu zahteva zaposlenog i obrazložene saglasnosti neposrednog rukovodioca da bi to bilo korisno za obavljanje poslova zaposlenog. Odluku o odobravanju troškova školarine ili troškova stručnog usavršavanja donosi Poslodavac, na predlog Komisije. Međusobna prava i obaveze između Poslodavca i zaposlenog utvrđuju se Ugovorom o obrazovanju. C

2 )

NAKNADA DECI PREMINULIH ZAPOSLENIH

Član 34 U cilju pomoći porodici preminulog zaposlenog RUV Poslodavac se obavezuje na isplatu naknade deci preminulog zaposlenog, ukoliko se ona nalaze na redovnom školovanju na osnovnim, srednjim, višim i visokim školama i fakultetima. Naknada deci preminulih zaposlenih isplaćuje se mesečno u skladu sa Kolektivnim ugovorom i to: deci do polaska u osnovnu školu 20% od prosečne isplaćene zarade kod Poslodavca za prethodni mesec, učenicima osnovne škole do završetka osnovnog školovanja 25% od prosečne isplaćene zarade kod Poslodavca za prethodni mesec, učenicima srednjih škola, do navršenih 20 godina, za prvi put upisan razred, 30% od prosečne isplaćene zarade kod Poslodavca za prethodni mesec, studentima visokoškolskih ustanova, do navršenih 26 godina, za prvi put Page 6


Untitled upisanu godinu studija, 35% od prosečne isplaćene zarade kod Poslodavca za prethodni mesec Član 35 Odluku o dodeli naknade, njenoj vrsti, visini i uslovima pod kojima se ona dodeljuje, donosi Poslodavac na osnovu Kolektivnog ugovora. Međusobna prava i obaveze između deteta (roditelja staratelja) i Poslodavca, povodom isplate naknade deci preminulih zaposlenih, utvrđuju se Ugovorom o isplati naknade deci preminulih zaposlenih. Dete preminulog zaposlenog, koje prima naknadu, ima ista prava i obaveze kao i ostali stipendisti izuzev što je samostalno u pogledu izbora škole ili fakulteta. Dete preminulog zaposlenog po završenom školovanju nije u obavezi da se zaposli kod Poslodavca, ukoliko mu on to ponudi. Poslodavac nije u obavezi da zaposli dete preminulog zaposlenog.

C 3 )

STRUČNA PRAKSA I POSETE UČENIKA I STUDENATA U RUV

Član 36 U cilju sticanja određenih stručnih znanja i veština, učenicima srednjih škola i studentima, može se odobriti stručna praksa i poseta u RUV. Stručna praksa i poseta u RUV odobrava se na osnovu pismenog zahteva, odgovarajućeg uputa škole ili fakulteta i plana i programa stručne prakse odnosno, posete. Član 37 Stručna praksa i poseta RUV-u organizuje se i izvodi na onim poslovima koji odgovaraju prirodi školovanja, uz prisustvo mentora. Mentor je zaposleni u RUV-u zadužen za ostvarivanje prakse ili posete, koji obavlja odgovarajuće poslove i koji mora imati stepen i vrstu stručne spreme koji odgovara stepenu i vrsti stručne spreme za koji se školuje učenik ili student. Mentor prakse je u obavezi da utvrdi svakodnevni raspored rada, prati i ocenjuje rad učenika ili studenata na stručnoj praksi odnosno, da obezbedi tehničke i druge mogućnosti za ostvarivanje posete učenika ili studenata u RUV-u. Član 38 Odluku o odobravanju stručne prakse i posete u RUV, imenovanju mentora prakse i izdavanje potvrde o obavljenoj praksi donosi Poslodavac ili lice koga on ovlasti. Član 39 Škola ili fakultet, koji upućuje učenika ili studenta na stručnu praksu ili posetu u RUV, dužna je da obezbedi osiguranje učenika ili studenata za slučaj invaliditeta i telesne povrede usled nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja. Član 38 Međusobne obaveze između škole ili fakulteta i Poslodavca u pogledu izvođenja prakse ili poseta mogu se utvrditi Sporazumom o izvođenju stručne prakse. V OBLICI SARADNJE SA OBRAZOVNIM I DRUGIM INSTITUCIJAMA Page 7


Untitled Član 39 U cilju razvijanja i unapređenja obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih Poslodavac može inicirati, podsticati i razvijati saradnju sa obrazovnim i drugim institucijama koje se bave obrazovnom delatnošću od interesa za RUV. Član 40 U cilju realizacije saradnje Poslodavac može, sa odgovarajućim institucijama, sklapati sporazume o međusobnoj saradnji i ugovore o realizaciji programa stručnog obrazovanja i usavršavanja ili ugovore o realizaciji programa osposobljavanja u okviru Organizacione celine Ljudski resursi za druge korisnike.

Page 8

Pravilnik o obrazovanju zaposlenih  
Pravilnik o obrazovanju zaposlenih  

Opisuje primer preduzeća RUV

Advertisement