Page 1

Përmirësimi i cilësisë dhe kushteve te punës për punëtorët shëndetësorë ne Q.K.M.F. ne Kline http://www.gmc-uk.org/guidance/case_studies/gmp_module1.asp

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 1


Identifikimi i problemit

Sistemi informativ shendetsor dhe performansa e punëtoreve shendetsor        

Mungesa e informimit te popullatës për shërbimet qe ofrohen ne qendër, Jo kualiteti i sherbime shendetsore dhe mospuna efikase e mjekeve, Nderprerja e edukimit te vazhdueshem profesional Mosvleresimi i performanses Mungesa e listes se pacientit Joregjionalizimi i pacienteve Mungesa e statistikave per profesionistet shendetsor Mungesa e grupeve punuese etj.

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 2


Hyrje … Pacientët kanë nevojë për mjekë të mirë. Mjekët e mirë kujdesin për pacientin e tyre dhe shëndetin e kanë brengën e parë të tyre  Sistemi informativ shendetsor dhe Performansa e puntoreve shendetsor me permiresimin e ketij sistemi.  Përmirësimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor dhe eliminimi i veprimeve të gabuara mjekësore duhet të jenë prioritetet kryesore në të gjithë sistemin shëndetësor.  Vendosin dhe ruajnë raporte të mira me pacientë dhe kolegë, janë të siqertë dhe besnik dhe ,  Ne duhet të punojmë për të zhvilluar dhe testuar nivelet e cilësisë,mbledhur, krahasuar dhe transmetuar informacionet për cilësinë, si dhe gjerësisht të shpërndajmë informacionet në lidhje me strategjitë më efektive për përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 3 03/01/14 


Qëllimet 

1.

2.

3.

6 qëllime kryesore për përmirësimin e Sistemit Informativ shëndetësor: Kualiteti i sherbimeve shendetsore qe lidhet me punen e mjekut . Vleresimi i punes se profesionisteve dhe performansa e tyre Edukimi i vazhdueshem profesional dhe ndikimi i tij ne SISH

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 4


Qellimet-vazhdim 

Promovimi i imazhit te profesionisteve shendetsor Lista e pacienteve dhe Regjistrimi i te gjitha sherbimeve Pacienti në qendër

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 5


1. Kualiteti i sherbimeve shendetsore qe lidhet me punen e mjekut .      

Proces formal i mbeshtetjes profesionale Mesim dhe udheheqje per te zhvilluar njohuri dhe kompetence… Ofron pergjegjesi per praktiken Rrit sigurine e kujdesit ne situata komplekse klinike… Nje vleresim i kualitetit te kujdesit i siguruar nga ekipi klinik Me synimin per te permiresuar kujdesin ndaj pacijentit.

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 6


2.Vleresimi i punes se profesionisteve dhe performansa e tyre

  

Pacientët e drejtojnë besimin e tyre tek profesionistët e kujdesit shëndetësor, për të shpërndarë siguri dhe kujdes efektiv. Teknikat dhe teknologjitë e kujdesit shëndetësor po zhvillohen me ritme të shpejta dhe duhet qe te ndryshojnë akoma dhe me shpejt në të ardhmen. Në një sistem Informativ shëndetësor të bazuar në vlerat e cilësisë, nuk është e mjaftueshme për një profesionist që të vazhdojë praktikën duke u bazuar vetëm mbi të dhënat historike të kualifikimit profesional. Ekziston një lidhje me edukimin e mjekëve te familjes (MF) pasi këta të fundit do të kenë nevojë të demonstrojnë edukimin në QKMF si pjesë e procesit të licencimit për të praktikuar mjekësinë e familjes në të ardhmen. Zhvillimi dhe zbatimi i udhëzuesve praktike klinike , gjithashtu mund të lidhet me licencimin në të ardhmen pasi sistemi i pikëve i propozuar për licencimin do të inkurajojë profesionistët të marrin pjesë në zhvillimin e sistemit informativ shendetsor.

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 7


3.Edukimi i vazhdueshem profesional dhe ndikimi i tij ne SISH        

Edukimi i vazhdueshëm i profesionistëve shëndetësorë është thelbësor për sistemin shëndetësor Varet nga vullneti i individit Varet nga qasja e organizates per te krijuar kulture pozitive te te mesuarit. Eshte mekanizemi i dobishem per identifikimin e performances se dobet ose nen nivel. Duke bere sistemin e vlersimit apo shqyrtimit Rregullimin e problemeve lidhur me mangesite profesionale. Mundesi e zhvillimit te vazhdueshem profesional.. Mundesi e monitorimit te standardeve …

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 8


4.Promovimi i imazhit te profesionisteve shendetsor 

   

Ekziston një lidhje e fortë midis trajnimeve dhe zbatimeve, të mjekësisë së familjes, liçensimit, dhe Edukimit të Vazhdueshëm Profesional Te dhenat e sistemit informativ shendetsor do të jenë jetësore për procesin e ri-liçensimit. Reklamimi permes mediave per akreditimin e mjekut familjar nga kolegji mbreteror anglez dhe profesionisteve tjere Esenciale te jete roli i mjekut,infermieres dhe teknikut Botimi i revistave,broshurave qe kane per qellim promovimin e imazhit te puntoreve shendetsor

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 9


5.Lista e pacienteve dhe Regjistrimi i te gjitha sherbimeve 

Duhet të sigurojmë shërbime të bazuara në njohuritë shkencore, për të gjithë ata që kanë nevojë (duke iu shmangur shfrytëzimit të zvogëluar dhe të tepruar të kujdesit). Reformat në financimin e kujdesit shëndetësor kërkojnë krijimin e një burimi të vetëm pagese për kujdesin shëndetësor primar, pjesë e planit është edhe pagesa ndaj mjekëve bazuar pjesërisht në performancë. Mundëson shpërndarjen e një kujdesi ndaj pacientit, në përputhje me ndryshimet e kohëve të fundit, paralelisht me evidencën dhe praktikën më të mirë të njohur. Behet e mundur regjistrimi i te gjithe pacienteve dhe futja e te dhenave ne serveret e sistemit informativ shendetsor

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 10


6. Pacienti në qendër 

 

duhet të sigurojmë kujdes shëndetësor adekuat, që do t’u përgjigjet preferencave individuale dhe nevojave të pacientit, për të siguruar që pacientët do të jenë fokusi kryesor. duhet të ofrojmë kujdes shëndetësor që nuk dallohet në cilësi, për shkak të karakteristikave personale të pacientëve, të tilla si gjinia, etnia, vendndodhja gjeografike dhe statusi socio-ekonomik. Te respektohen te drejtat e pacienteve dhe te rritet me shume ofrimi i kujdesit shendetsor ne te ardhmen Pacienti te kete qasje te drejteperdrejte ne te gjitha sherbimet shendetsore

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 11


Zbatimi i idesë  

Ideja e ime do te zbatohet me përkrahjen tuaj, duke llogaritur në mbështetjen e plotë te stafit udhëheqës te QKMF-së. Realizimi do të përfshijë organizimin e sistemit informativ shendetsor duke filluar me kompletimin e stafit me njohuri te pergjithshme,pastaj blerjen e nje projektori qe do te sherbente per organizimin e workshopeve, seminareve, ligjëratave si dhe trajnimin e stafit ne pergjithesi,pastaj futjen e te dhenave ,sherbimeve qe kryhen 24 ore,performansen e mjekeve,ndarjen e pacienteve ne regjione te caktuara,formimi i listes se pacienteve,formimi i grupeve specifike per semundjet kryesore specifike(diabet,hipertension,astma,kujdes paliativ qe do te ndikonte ne mireqenine e pacienteve dhe ne rritjen e cilesise dhe shërbimeve te cilat do t’i ofrojmë, do ju mbajmë ligjërata se paku një here ne jave për njohuri me te shumta rreth sëmundjeve të tyre, pastaj, nëse parashihet të jetë e nevojshme do të vendosim pamflete apo broshura në vende publike në qendër, për informim lidhur me shërbimet sa me efikase. Gjithashtu, qëllimi i këtij projekti mund të publikohet edhe në media, në mënyrë që të ketë sa më shumë transparencë rreth implementimit të projektit.

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 12


Iniciativa 

 

Kjo ide dhe realizimi i saj do të sigurojë përmirësimin e kushteve dhe cilësisë së punës në QKMF-në e Klinës duke garantuar ofrimin e shërbimeve sa me efikase dhe do te rrise njekohesisht raportin mjekpacient, aktivitetet per rritjen e fondeve brenda QKMF- per trajnime,hapja e websajteve ne internet Vendosja e softvereve,,informimi i mjekeve per punen qe e bejne,do te rrise imazhin e profesionistit dhe ne fund do ta beje me efikas sistemin informativ shendetsor qe kjo te ndikoje ne performanse dhe kushte me te mira per te gjithe puntoret shendetsor.

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 13


Inovacioni  

Se pari, unë synoj te rris performancën përmes stimulimit në punë. Sipas praktikës mjekësore, në shumë vende të botës, pacientët duhet të paguajnë për shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe organizatat e kujdesit shëndetësor kanë një shkallë të lartë të autonomisë. Prandaj, do duhej të ekzistojë një mënyrë e stimulimit të mjekëve dhe spitaleve apo qendrave të mjekësisë familjare, që zbatojnë dhe respektojnë standardet e kujdesit shëndetësor. Unë mendoj se fillimisht mund të ketë skepticizëm rreth iniciativës për të shpërblyer stafin sipas performancës, pasi që disa mund të mendojnë se stimulimet e tilla do të jenë të pamjaftueshme për të motivuar ndryshimet e rëndësishme që duhet të bëhen nga mjekët apo qendrat spitalore. Pas një periudhe testuese tre mujore, do të mund të bëhej një vlerësim lidhur me përmirësimin e kujdesit të përgjithshëm shëndetësor, si rezultat i stimulimit të stafit mjekësor .

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 14


Rezultatet 

  

Pas realizimit të idese, që përfshin regjistrimin e pacientëve në sistemin kompjuterik që do të instalohet si dhe stimulimin e stafit mjekësor, me qëllim të adaptimit të ndryshimeve në sistemin e përgjithshëm shëndetësor, do të bëhet një vlerësim i përgjithshëm i nivelit të përmirësimit të shërbimeve të ofruara dhe kënaqshmërisë së pacientëve lidhur me ndryshimet e aplikuara. Sistemi informativ shendetsor dhe performansa e punëtoreve shendetsor do te jete ne niveli me te mire se deri me tani,do te rritet informimi i popullatës për shërbimet qe ofrohen ne qendër, Do te kemi kualitet te sherbimeve shendetsore dhe pune efikase te mjekeve, Vazhdim te edukimit te vazhdueshem profesional,vleresim te performanses,do te kemi listen e pacienteve, Regjionalizimin e pacienteve,matje te statistikave per profesionistet shendetsor,formim te grupeve punuese .

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 15


Qëndrueshmëria 

Me realizimin e këtij projekti do të sigurojmë shërbime efikase, furnizimin e personelit shëndetësor me të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e punëve të përditshme, instalimin e rrjetit elektronik të sistemit informativ shëndetësor, qytetaret do te jene te informuar ne detaje për shërbimet qe i marrin ne QKMF, do të bëhet instalimi i një kulture të punës që do të sigurojë cilësi të përhershme ne kujdesin primar shëndetësor etj. Vazhdimësia e këtij projekti në të ardhmen do të jetë e garantuar me angazhimin e tërë stafit, duke llogaritur në përkrahjen e autoriteteve komunale, e në rast nevoje edhe në ndihmën e donatoreve të ndryshëm, duke pasur në konsideratë përkushtimin tim maksimal në implementimin e këtij projekti.

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 16


Implementimi dhe pershkrimi I detyrave     

Organizimi i uorkshopeve, seminareve, ligjeratavedhe formimi i grupeve punuese, Informimi ne media per idenë dhe promovimi i idese. Hapja e websajteve per ndihme mergimtareve ne informim. Performansa e mjekeve, Sistemi informativ shendetësor

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 17


Ju Falemenderit

03/01/14

Dr.Gazmend Bojaj QKMF-Kline 18

Dr gazi qkmf solidar suisse sish  
Dr gazi qkmf solidar suisse sish  
Advertisement