__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag 2016 www.boip.int

1 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Inhoud 3

Introductie

9

Merken

16 Modellen 20 i-DEPOT 23 Organisatie 25

Samengevatte jaarrekening

32

Controleverklaring bij de samengevatte jaarrekening

van de onafhankelijke accountant

2 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Introductie Interview met dhr. Edmond Simon, Directeur-Generaal

2016 kunnen we omschrijven als een roerig jaar. Enerzijds zijn daar de politieke aardbeving, veroorzaakt door de stemming over de BREXIT, en de toenemende sociale onrust in Europa. Anderzijds zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals het economisch herstel in de EU. Ook voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft de tijd beslist niet stil gestaan. Edmond Simon, Directeur-Generaal, vertelt:

Terugkijkend, hoe zou u het jaar 2016 omschrijven? ‘Zou ik het in één woord moeten samenvatten, dan past ‘dynamisch’ het beste. Voor wat betreft onze primaire taken, geldt dat het aantal merkdepots licht is gedaald ten opzichte van 2015, maar dit was dan ook een bijzonder jaar gezien de merkencampagne die we toen hebben gevoerd in Nederland. Ook werden in 2016 iets minder merken vernieuwd dan in 2015, maar het aantal opposities steeg weer met 11%. Het aantal i-DEPOT’s bleef

3 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


ongeveer gelijk, terwijl het aantal verlengingen van de bewaartermijn van het i-DEPOT maar liefst steeg met 61%! Ook het aantal vernieuwingen van modelregistraties steeg behoorlijk. Enfin, in het algemeen zien we een daling van de cijfers, maar we hebben ook weer geen reden tot echte ontevredenheid. Zeker ook gezien de andere mooie resultaten die we in 2016 hebben bereikt.

Wat heeft BOIP in 2016 bereikt? We hebben ons onder andere gericht op het omzetten van de nieuwe Europese richtlijn van de Trademark Package. Dit betekende intensief samenwerken met onze belanghebbende kringen. Ik denk aan de waardevolle discussies in onze Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom, die twee adviezen heeft uitgesproken, en met de politieke instanties, met name de COREMO (een suborgaan van onze Raad van Bestuur). Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van de administratieve procedure tot nietig- en vervalverklaring. Een omvangrijke klus, denkt u bijvoorbeeld aan de aanpassing van de teksten van het Uitvoeringsreglement, vaststellen van de taksen, het herzien van onze interne processen of het informeren van onze gebruikers. 2016 was ook het eerste volle jaar van uitvoering van onze opdracht in Sint-Maarten, waarop BOIP trots kan zijn! Verder zijn we verheugd dat Luxemburg het Benelux Patent Platform (BPP) in productie heeft genomen. Met de afronding van de implementatie van de BPP kunnen we stellen dat dit project een succes is.

Op welke andere resultaten mag BOIP bijzonder trots zijn? Afgelopen jaar heeft onze organisatie enorme prestaties geleverd op het vlak van digitalisering. In september 2016 hebben we de eerste versie in productie genomen van onze nieuwe backoffice voor modellen. Samen met de e-filing hebben we nu een compleet digitaal traject voor het behandelen van modellendepots. Ook hebben we een nieuwe Business Intelligence tool geĂŻmplementeerd, waarmee we onze resultaten beter kunnen monitoren en tijdig kunnen bijsturen, dankzij up-to-date en betrouwbare statistische gegevens. Verder is onze gehele hardware infrastructuur vernieuwd, wat bijdraagt aan meer stabiliteit en zekerheid van onze online dienstverlening. Aan de kant van de front office hebben we onder andere de online applicatie voor het

4 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


online i-DEPOT herbouwd in een nieuwe technologie. Onze gebruikers hebben daarmee ook de mogelijkheid gekregen om de inhoud van een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken via de online omgeving i-D Space. Via deze omgeving kunnen derden ook een eventueel bezwaar aantekenen tegen openbaar gemaakte i-DEPOT’s, volgens de zogenoemde Notice and Takedown procedure. Daarnaast kunnen gemachtigden nu via de nieuwe applicatie i-DEPOT’s indienen namens hun klanten, waarmee we tegemoet komen aan een belangrijke vraag van onze gebruikers. Verder hebben we in 2016 een strategie, visueel concept en prototype ontwikkeld voor de nieuwe BOIP website. Onze huidige website is inmiddels 11 jaar oud en nodig aan vervanging toe. Met de nieuwe website, die in 2017 gebouwd gaat worden, kunnen we onze klanten in de toekomst beter van dienst zijn. En laat ik ook niet vergeten te noemen dat er nog belangrijke interne ontwikkelingen zijn geweest, zoals de toepassing van de nieuwe IPSAS boekhoudingsregels voor internationale organisaties en de afronding van het interne werkingsreglement. Kortom, we hebben enorm hard gewerkt het afgelopen jaar, volgens ons nieuwe motto ‘Change is the challenge’.

Welke ontwikkelingen in de buitenwereld hebben BOIP in 2016 beïnvloed? In 2016 veranderde het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (OHIM) zijn naam in Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), als gevolg van de hervorming van het EU-merkensysteem. Hiermee veranderde ook de term ‘Gemeenschapsmerk’ in ‘Uniemerk’ en er vond een herstructurering plaats van de taksen. Voor ons betekende dit onder meer het aanpassen van teksten op de website en in brochures, en in onze correspondentie. Belangrijk te noteren ook, is het feit dat met de Trademark Package de samenwerking tussen EUIPO en de nationale bureaus, en dus ook voor BOIP, een permanente, structurele taak is geworden.

Hoe werkt BOIP samen met andere organisaties? Wij werken zeer intensief samen, zowel binnen als buiten de Benelux. BOIP voert bijvoorbeeld in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland de Wet Merken BES uit. Dit is de merkenwetgeving die van toepassing is op de drie bijzondere Nederlandse gemeenten

5 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ook voor het eiland Sint Maarten voeren wij de backoffice werkzaamheden uit, terwijl het Bureau Intellectuele Eigendom Sint Maarten (BIP SXM) zelf zorg draagt voor de uitvoering van de juridische taken en publieksvoorlichting. Op Europees vlak hebben wij deel genomen aan strategische discussies bij EUIPO en leveren wij een actieve bijdrage aan de nieuwe European Cooperation Projects (ECP). Over de hele lijn zien we een toenemend belang van samenwerking voor de nationale bureaus, op zowel nationaal, Europees en internationaal vlak. Mede om die reden hebben we intern een International Cooperation Officer benoemd: sinds februari 2016 is een van onze juristen ons vaste aanspreekpunt voor internationale samenwerking.

Welke juridische ontwikkelingen kunnen we verwachten in 2017? In 2017 zetten wij onze werkzaamheden voort rond het omzetten van de nieuwe richtlijn voortvloeiend uit de Trademark Package. We zullen de eerste versie van een wijzigingsprotocol van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) afronden in het bevoegde overlegorgaan, de PIC. De deadline voor inwerkingtreding is januari 2019. We weten al dat dit protocol een zware impact op onze primaire taken zal hebben, onder andere met nieuwe absolute en relatieve gronden. Verder richten we ons op de voorbereidingen voor inwerkingtreding van twee belangrijke teksten, namelijk de wijzigingsprotocollen van het BVIE van mei 2014 en december 2014. Hierbij gaat het om de nieuwe bevoegdheden van het Benelux Gerechtshof en het invoeren van de administratieve nietigheidsprocedure. De inwerkingtreding is voorzien voor begin 2018. Tenslotte kan ik ook vermelden dat de Beneluxraad een nieuwe samenstelling krijgt, met name om het aantal vertegenwoordigende organisaties per land in evenwicht te brengen; de eerste vergadering van de nieuwe Beneluxraad zal na de zomer gepland worden.

Wat zijn de ambities voor de nabije toekomst? Op dit moment gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar de financiĂŤle situatie van onze organisatie. Door de cijfers over meerdere jaren te analyseren, constateren we een structurele daling van onze resultaten, mede veroorzaakt door toenemende concurrentie van EUIPO, tegenover een structurele stijging van de kosten, verergerd door de implementatie van een nieuwe pensioenregeling. We moeten dan ook strategisch naar

6 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


de toekomst kijken. We willen absoluut vasthouden aan onze ambities, maar zien ons wel genoodzaakt om harde prioriteiten te stellen. Voor 2017 geven we absolute prioriteit aan twee belangrijke, organisatiebrede projecten: de implementatie van de backoffice voor interne afhandeling van merkdepots en de bouw van de nieuwe website. Met het eerste project kunnen we onze interne processen optimaliseren en daarmee een efficiencyslag maken. De eerste versie van de nieuwe backoffice nemen we naar verwachting in december 2017 in productie. Met het tweede project, de nieuwe website, werken we aan de naamsbekendheid van onze organisatie, de vindbaarheid van onze diensten en een verbeterd informatieaanbod. De release van de nieuwe website staat gepland voor eind 2017. Naast de afronding van een aantal lopende projecten, wordt in 2017 de My BOIPomgeving uitgebreid met diverse selfservicetools, waaronder een interactief productoverzicht. Kortom, zoals onze klanten van ons gewend zijn, zitten wij zelden stil en leggen wij de lat hoog om onze gebruikers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit blijft voor BOIP een permanent streven.’

7 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Merken

8 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Benelux-depots 2012-2016 1 2 2016 Benelux-depots (in aantallen)

21.778

99,06

Waarvan online ingediend (in %)

2015

22.211

98,56

2014

20.478

98,71

2013 21.178

95,88

2012 21.492

93,67

1 De aantallen depots zijn verwerkt op basis van datum binnenkomst depot. 2 Ook vervallen depots zijn in deze statistieken opgenomen. Een deel van de vervallen depots heeft geen deposantennummer en dus geen land van herkomst. Hierdoor bestaan er verschillen tussen de cijfers in deze tabel en de cijfers in de tabel ‘Beneluxdepots naar land van herkomst’.

Collectieve merken 2012-2016 (in aantallen) 1 2 2016 88 2015

62

2014

70

2013 73 2012

89

1 De aantallen depots zijn verwerkt op basis van datum binnenkomst depot. 2 Ook vervallen depots zijn in deze statistieken opgenomen. Een deel van de vervallen depots heeft geen deposantennummer en dus geen land van herkomst. Hierdoor bestaan er verschillen tussen de cijfers in deze tabel en de cijfers in de tabel ‘Beneluxdepots naar land van herkomst’.

9 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Aantal depots per betalingswijze 2012-2016 (in aantallen) 2016 2015 2014 2013 2012 Bancontact/Mister Cash

814 702 432 456 181

Lopende rekening

6.017 5.208 3.998 3.437 1.763

iDEAL 4.273 4.653 3.478 3.400 2.098 MasterCard 1.326 1.414 1.058 932 509 Money transfer

4.171 3.824 5.343 5.635 2.816

Niet online 4.102 5.231 5.243 6.656 13.716 Visa 1.062 1.170 938 728 415 Overig 13 8 53 23 75

Aantal depots per taal 2012-2016 2016 2015 2014 2013 2012 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Engels 2.997 13,76

2.675 12,04

1.729 8,42

Frans 3.193 14,66

3.377 15,20

3.293 16,03

3.539 16,64

3.503 16,24

Nederlands 15.588 71,58

16.158 72,75

15.521 75,55

17.322 81,45

18.070 83,76

Totaal 21.778 100

22.210 100

20.543 100

21.267 100

21.573 100

406 1,91

1 Het Engels is in 2013 als derde werktaal geĂŻntroduceerd, naast het Frans en Nederlands.

10 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

01 0


M ER KE N

Benelux-depots naar land van herkomst 2016

Nederland België Luxemburg 12.690 6.305 1.090

V.S. Japan EU-overige Overige 298 25 874 489

Benelux-depots naar land van herkomst 2012-2016 2016 2015 2014 2013 2012 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Nederland 12.690 58,29 13.300 59,90 12.517 61,10 13.095 61,8 13.933 64,8 België 6.305 29,00 6.208 28,00 5.475 26,80 5.711 27,0 5.436 25,3 Luxemburg 1.090 5,00 VS

1.137 5,10

1.089 5,30

877 4,1

819 3,8

298 1,40 339 1,50 287 1,40 299 1,4 266 1,2

Japan 25 0,10 32 0,10 44 0,20 39 0,2 48 0,2 EU-overige 874 4,01 744 3,40 599 2,90 655 3,1 631 3,0 Overige 489 2,25 451 2,00 467 2,30 502 2,4 359 1,7 Totaal 21.771 100

22.211 100

20.478 100

11 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

21.178 100

21.492 100


M ER KE N

Gepubliceerde merken 2012-2016 (in aantallen) Individueel Collectief Totaal 2016 18.929 66 18.995 2015 19.149 54 19.203 2014 18.191 52 18.243 2013 18.721 76 18.797 2012 18.121 77 18.198

Verzoeken tot vernieuwing 2012-2016 (in aantallen) Individueel Collectief Totaal 2016

13.153 60 13.213

2015 14.717 53 14.770 2014 12.436 47 12.483 2013 12.138 57 12.195 2012 12.656 63 12.719

Via BOIP aangevraagde internationale inschrijvingen 2012-2016 (in aantallen) 2016

1.665

2015 2.007 2014 2013 2012

1.871 1.897 1.776

Internationale inschrijvingen, geldig in de Benelux 2012-2016 (in aantallen) 2016

2.113

2015 2014

3.962 3.648

2013 4.224 2012

12 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

3.985


M ER KE N

Weigeringen op absolute gronden - Statistieken 2015 1 Aantal % Benelux depots Totaal 2 21.527 100 Door merkhouder ingediend 9.024 41,92 Door gemachtigde ingediend 12.503 58,08 Voorlopige weigeringen Totaal 1.687 7,84 Volledig 1.614 7,50 Gedeeltelijk 73 0,34 Door merkhouder ingediend 858 9,51 Door gemachtigde ingediend 829 6,63

Na voorlopige weigering alsnog ingeschreven depots 3 142 0,66

Op verzoek ingetrokken depots/doorgehaalde spoedinschrijvingen

264

1,23

Verder buiten behandeling gelaten depots

27

0,13

Bezwaartermijn loopt nog (regel 1.15 UR)

7

0,03

Definitieve weigeringen Totaal 4 1.247 5,79

Waarvan doorhalingen spoedinschrijvingen

95

Volledig 1.199 5,57 Gedeeltelijk 48 0,22

Door merkhouder ingediend 5 760 8,42

Door gemachtigde ingediend 5 487 3,90

Wel bezwaar gemaakt 305 Geen bezwaar gemaakt 942

Beroep ingesteld (artikel 2.12 BVIE) 6

In BelgiĂŤ 3 In Nederland 0 In Luxemburg 0

13 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Toelichting op tabel ‘Weigeringen op absolute gronden’ 1 De statistieken over 2016 zijn nog niet beschikbaar gelet op de voor deze procedure voorgeschreven termijnen. 2 De niet-ontvankelijke depots worden niet meegeteld in het totaal aantal depots.

3 Het betreft hier veelal voorlopige weigeringen die na reactie van de merkhouder / gemachtigde, bijvoorbeeld wanneer het depot wordt beperkt of inburgering wordt aangetoond, alsnog zijn herzien. 4 Het percentage definitieve weigeringen is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit kan onder meer worden verklaard door wijzigingen in de inschrijvingsprocedure waardoor het minder voorkomt dat depots verder buiten behandeling worden gelaten. 5 Deze percentages weigeringen worden berekend ten opzichte van het aantal door merkhouders / gemachtigden verrichte depots. 6 In tegenstelling tot alle andere cijfers in deze tabel, waar de aantallen berekend zijn aan de hand van de depotdatum in het betreffende jaar, is het aantal beroepen berekend aan de hand van de datum van indiening van het beroep.

Verloop weigeringen op absolute gronden in % t.o.v. aantal depots 2007-2015 12 11,02

10,89 10,42

10 9,19

9,19

8,56

8

8,14

8,19

8,22 7,18

7,58

7,21

7,84

6,71 6,17

6,04

6

5,49

5,79

4 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Voorlopige weigeringen Definitieve weigeringen

14 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

2013

2014

2015


M ER

Ontvankelijk 1.070 97,6 Niet-ontvankelijk 26 2,4 Totaal 1.096 100 BeĂŤindigd in 2016 (ontvankelijke opposities) Totaal 622 58,1 Nog in behandeling (ontvankelijke opposities) Van 2016 448 41,9 Taal van voorkeur (ontvankelijke opposities) Nederlands 730 68,2 Frans 175 16,4 Engels 165 15,4

Oppositie gericht tegen (ontvankelijke opposities) Beneluxrecht 1.013 94,7 Internationaal recht 57 5,3 Oppositie gebaseerd op (ontvankelijke opposities)1 Benelux merk 365 34,1 Uniemerk 731 68,3 Internationaal merk 212 19,8

1 Meerdere verschillende types ingeroepen rechten mogelijk per oppositie.

15 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

N

Aantal %

KE

Opposities


Modellen

16 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M OD EL LE

Benelux-modellen 2012-2016 (in aantallen) 1

N

2016 Benelux-modellen 957 Gepubliceerd 952 2015

2014

2013

1.161

1.028

847

763

2012

988

866

1.044

1.080

987

1 De cijfers in deze tabellen zijn verwerkt op basis van het aantal modellen, niet het aantal depots. De cijfers betreffen alleen de geldige modellen.

Verzoeken tot vernieuwing 2012-2016 (in aantallen) 1 2016 871 2015 2014

742

632

2013 2012

760

721

1 De cijfers in deze tabellen zijn verwerkt op basis van het aantal modellen, niet het aantal depots. De cijfers betreffen alleen de geldige modellen.

17 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M OD

2015

91,04 8,96

N

98,43

LE

2016

EL

Wijze van indienen 2012-2016 (in %) 1 2

1,57

2014

67,77 32,23

2013

100

988 2012

100

Online Papier

1 De cijfers in deze tabellen zijn verwerkt op basis van het aantal modellen, niet het aantal depots. De cijfers betreffen alleen de geldige modellen. 2 Het elektronisch indienen van modellen is mogelijk sinds 2014.

18 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


i-DEPOT

19 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


i-D EP OT

Online i-DEPOT 2016 (in aantallen)

Overig 208

2.887

2.288

245

Online i-DEPOT 2012-2016 (in aantallen) 2016 2015 2014 2013 2012 België 2.288 2.294 2.216 2.105 2.000 Nederland

2.887 2.937 3.281 3.840 3.359

Luxemburg 245 177 247 151 182 Overige

208 156 122 131 97

Totaal 5.628 5.564 5.866 6.227 5.638

20 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


i-D EP

2016 Verkocht

OT

i-DEPOT enveloppen 2012-2016 (in aantallen) 337

Retour 307 2015

381

2014

469

394 372

2013

499

401 2012

Verdeling van i-DEPOT enveloppen per land 2012-2016 (in aantallen) 2016 2015 2014 2013 2012 BelgiĂŤ 129 135 153 172 224 Nederland

123 180 179 176 202

Luxemburg 45 43 25 42 33 Overige

10 23 15 11 7

Totaal 307 381 372 401 466

Aantal verlengingen i-DEPOT 2012-2016 (in aantallen) 2016

747

2015

464

2014

325

2013

180

2012

15

21 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

466

487


Organisatie

22 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Organisatie

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag. De organisatie telt 89 medewerkers. Wij werken nauw samen met de nationale diensten in België en Luxemburg.

Aantal medewerkers 31-12-16 31-12-15 NL 66 65 B 18 17 L 3 3 FR 2 2 Totaal 89 87

Verdeling man/vrouw Man 43 41 Vrouw 46 46

Aantal FTE’s (fulltime-equivalent) 80,6 77,5

Nationale diensten Nationale dienst België

Nationale Dienst Luxemburg

Federale Overheidsdienst Economie

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

K.M.O. Middenstand en Energie

Office de la propriété intellectuelle

Bestuur Regulering en Organisatie van de Markten

Boulevard Royal 19-21

Dienst voor de Intellectuele Eigendom

L -2449 Luxemburg

City Atrium - C Vooruitgangsstraat 50

G.H. Luxemburg

1210 Brussel - België

T +352 247 841 13

T +32 800 120 33

F +352 222 6 60

F +32 2 277 52 62

dpi@eco.etat.lu

piie.trademarks@economie.fgov.be

www.eco.public.lu

http://economie.fgov.be/opri-die.jsp

23 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Samengevatte jaarrekening

24 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Samengevatte jaarrekening Toelichting Dit hoofdstuk is een samenvatting van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2016. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant ziet alleen toe op de Balans, Exploitatierekening en bijbehorende toelichting in het hoofdstuk ‘Samengevatte jaarrekening’ van dit jaarverslag. Er zijn geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van een samengevatte jaarrekening. Daarom heeft de Directie deze criteria zelf ontwikkeld. Het doel van dit hoofdstuk is een populaire samenvatting te geven van de inrichtingsjaarrekening van BOIP. De gehanteerde criteria en het aggregatieniveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst. De balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening 2016 zijn in deze samenvatting integraal overgenomen uit de inrichtingsjaarrekening. Ook is het verloopoverzicht van het eigen vermogen toegevoegd, zoals door de IPSAS verslaggevingsregels voorgeschreven wordt. De inrichtingsjaarrekening is gebaseerd op IPSAS. In deze samengevatte jaarrekening is volstaan met het weergeven van de grondslagen voor enkele materiële jaarrekeningposten. De toelichtingen die zijn vereist op basis van IPSAS zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze samengevatte jaarrekening. Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de inrichtingsjaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2016 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de tussenliggende periode. Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2016, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exemplaar van de inrichtingsjaarrekening inzien ten kantore van BOIP.

25 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Balans 2016

(na verwerking van het voorstel tot bestemming van het resultaat)

In duizenden euro’s

31-12-2016

31-12-2015

Activa Vlottende activa Liquide middelen 6.555 4.973 Vorderingen en overlopende activa 2.488 4.051

9.043

9.024

Vaste activa Financiële vaste activa 12.696 12.021 Materiële vaste activa 6.563 6.566 Immateriële vaste activa 4.726 3.808

23.985 22.395

Totaal activa 33.028 31.419

Passiva Kortlopende schulden

6.364 5.486

Langlopende schulden Personeel 23.184 17.753 BPP 2.725 2.508

25.909

20.261

Eigen vermogen Cumulatief overschot 755 5.672

Totaal passiva 33.028 31.419

26 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Toelichting op de balans • De samengevatte jaarrekening is opgesteld om te voldoen aan artikel 19 en 20 van het financiële reglement. • De obligaties, aandelen en overige beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden in de exploitatierekening verantwoord. • De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. • De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit vooruit ontvangen bedragen (betalingen voor diensten die nog niet zijn verleend). • De langlopende schulden bestaan voor een belangrijk deel uit schulden in verband met personeelsregelingen, waarvan de verantwoording onder de schulden door IPSAS wordt voorgeschreven. • Het cumulatief overschot betreft naast de cumulatieve ingehouden exploitatieresultaten ook de mutaties in de langlopende schulden die rechtstreeks via het eigen vermogen worden verwerkt. In 2016 was dat de aanpassing van de rekenrente bij de berekening van de langlopende schulden personeel van 2,5% naar 1,9%. Bij de schulden pensioen en ziektekosten na pensioen leidde dit tot een dotatie van € 3.431.000 respectievelijk € 167.000.

27 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Exploitatierekening 2016 In duizenden euro’s

Budget 2016 2016 2015

Opbrengsten Omzet depots 5.811 5.739 5.777 Omzet vernieuwingen 4.067 3.789 4.228 Bijdrage EZ merkencampagne Nederland

0

0

381

Overige 5.254 5.108 5.509 Totaal opbrengsten

15.132

14.636

15.895

Exploitatiekosten Salariskosten 8.391 8.370 8.104 Sociale lasten 1.067 1.537 1.530 Pensioenlasten 2.941 3.303 3.439 Overige personeelskosten 631 1.379 838 Interne fiscale en sociale heffingen -2.714 -2.430 -2.432 Personeelskosten

10.316

12.159

11.479

Afschrijvingskosten 1.667 1.462 895 Overige exploitatiekosten 2.927 2.910 3.321 Af: totaal exploitatiekosten

14.910 16.531 15.695

Exploitatieresultaat

222 -1.895

200

Financiële baten en lasten Rentebaten en dividend 358 393 309 Transactieresultaten beleggingen 107 278 251 Koersverschillen 0 -5 255 Bankkosten -92 -90 -93 Totaal financiële baten en lasten

373

576

722

Overschot (+) / Tekort (-)

595 -1.319

922

28 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Toelichting op de exploitatierekening BOIP heeft een tekort gerealiseerd van € 1.319.000 (2015: € 922.000 overschot). De achteruitgang is het gevolg van een lagere omzet en duidelijk hogere kosten. • Op de budgetten, opgenomen in de samengevatte jaarrekening, is geen accountantscontrole toegepast. • Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten. • De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Indien het eindresultaat van een dienst niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, maar naar verwachting wel positief zal zijn, dan wordt slechts de opbrengst verantwoord ter grootte van de kosten. Indien de kosten ook niet betrouwbaar kunnen worden bepaald dan worden er tussentijds geen opbrengsten verantwoord, maar bij de voltooiing van de dienst. Wel worden reeds gemaakte kosten in de exploitatierekening verantwoord. • BOIP heeft een defined benefit regeling, waardoor een schuldpositie moet worden opgenomen voor toekomstige algemene salarisverhogingen (geïndexeerde middelloonregeling) en toekomstige garantiekosten. In totaliteit bedraagt de schuld € 17.296.000 (2015: € 13.446.000). • De omzet lag met € 14.636.000 duidelijk onder het budget (€ 15.136.000). Een lagere omzet vernieuwingen (€ 278.000) en lagere internationale opbrengsten (€ 253.000) zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. • De personeelskosten lagen met € 12.159.000 duidelijk boven budget (€ 10.316.000). De IPSAS regelgeving heeft er (nadat het budget al was vastgesteld) toe geleid dat de voorziening voor ziektekosten na pensioen moest worden opgebouwd over de resterende arbeidsduur tot pensioen in plaats van in één keer. Dit bracht een extra last van € 514.000 met zich mee. Het feit dat 6 medewerkers in hetzelfde jaar van de PAS-regeling gebruik zijn gaan maken betekende een dotatie van € 655.000 aan de PAS-voorziening. Ook in de pensioensfeer was IPSAS de belangrijkste oorzaak van de hogere pensioenlasten (€ 362.000).

29 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


• De afschrijvingskosten bleven met € 1.462.000 (budget: € 1.667.000) ruim binnen het budget, doordat de afschrijving van enkele (deel)projecten later startte dan verwacht. • De overige kosten daalden in het verslagjaar tot € 2.910.000 (2015: € 3.321.000) doordat vorig jaar eenmalige kosten voor de marketingcampagne zijn gemaakt (€ 564.000). Ten opzichte van het budget (€ 2.927.000) is er nauwelijks verschil.

30 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Mutatieoverzicht 2016

Overige

Reserve

Totaal

Reserves herwaardering Eigen vermogen per 1/1/2015

3.223

0

3.223

Langlopende schulden personeel agv wijziging rekenrente Pensioen

Eigen vermogen per 31/12/2015

1.449

78

78

922

922

Ziektekosten na pensioen Exploitatieresultaat 2015

1.449

4.145

1.527

5.672

Langlopende schulden personeel agv wijziging rekenrente Pensioen

Eigen vermogen per 31/12/2016

-3.431

-167

-167

-1.319

-1.319

Ziektekosten na pensioen Exploitatieresultaat 2016

-3.431

2.826

31 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

-2.071

755


Controleverklaring bij de samengevatte jaarrekening van de onafhankelijke accountant

32 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Verklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van Bestuur en de Directie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Ons oordeel De samengevatte jaarrekening 2016 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag, opgenomen op pagina 25 tot en met 31, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van BeneluxBureau voor Intellectuele Eigendom. Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom op basis van de grondslagen zoals beschreven in de Toelichting, Toelichting op de balans en Toelichting op de exploitatierekening van het Jaarverslag 2016.

Samengevatte jaarrekening De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving op basis van de International Public Sector Accounting Standards. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 1 juni 2017.

33 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in onze controleverklaring van 1 juni 2017.

Verantwoordelijkheden van de Directie voor de samengevatte jaarrekening De Directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de Toelichting, Toelichting op de balans en Toelichting op de exploitatierekening van het Jaarverslag 2016.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Den Haag, 23 juni 2017 Deloitte Accountants B.V. Drs. T.J. Stalvord RA

34 Jaarverslag 2016 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

Profile for BOIP

BOIP Jaarverslag 2016  

BOIP Jaarverslag 2016  

Profile for boipnews

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded