Page 1

Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen

Nu ligger vi trEA! SID 3

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge · Nr 4 · DECEMBER 2013

EKOLOGISKT OCH KRAVMÄRKT i skolmatsalen på Kvarnsvedens skola. SID 8

Det nya Jaxtorget är betydligt mer inbjudande, vackert och tryggare än det gamla torget. SID 10

Vintercyklister Madelene och Linda cyklar på trots vintern. SID 17

Sista sidan – Information från Samhällsbyggnadssektorn


Borlänge Energi TREDJE BILLIGAST i landet 3 Notiser 4 Sammandrag av Borlänge Energis prislista 2014

5

Oseriösa säljmetoder av el lurar kunderna 6 Säkrare el till Forssa 7 GODA MATVANOR i Borlänges skolor 8 Nya JAXTORGET är barnens torg 10 Goda grannar värmer 12 Energitips i vinter 13 Skid VM 2015 – En FEST för hela Dalarna

14

Nu höjer vi oss en halvmeter

14

Många nya bostäder byggs i Borlänge

15

Bo i Borlänge ges ut fyra gånger per år i samarbete mellan Borlänge Energi, Borlänge kommun och Tunabyggen. I tidningen får du som bor i kommunen tips och nyttig information. Har du några frågor eller tips till tidningen tar vi tacksamt emot dem på 0243-730 60 eller kundcenter@borlange-energi.se

Scanna QR-koden och läs Bo i Borlänge i din smartphone

Utställning av Översiktsplan FalunBorlänge 16 De trotsar VINTERN

17

Räddningstjänsten Dala-Mitt

18

Borlängekrysset 19 Ettkrysstvå 19 Information från Stadsbyggnadssektorn

20

Information om dricksvattnet i Borlänge Analysresultat v 40/2013–v 48/2013 Alla analyser enligt kontrollprogrammet har tagits. Av dessa rapporterades 1 st som tjänliga med anmärkning på grund av en för hög förekomst av actinomyceter. Denna anmärkning är ur hälsosynpunkt helt ofarlig, actinomyceter förekommer i allt grundvatten och kan i stora koncentrationer medföra lukt på vattnet. Orsaken till att den då och då ger upphov till anmärkningar är oftast dålig omsättning.

Frågor &  s

var

Vanliga frågor till Borlänge Energis Kundcenter Har du någon fråga till Borlänge Energi? Skicka in den till Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge. Du kan också ringa till Kundcenter på 0243-730 60, e-posta på kundcenter@borlange-energi.se eller ställa frågan på www.borlange-energi.se

Uteblir tidningen De som bor i Borlänge får tidningen direkt i sin brevlåda. Tidningen distribueras som samhällsinformation av SDR, vilket innebär att även du som har ”reklam, nej tack” på din brevlåda får den. Har tidningen uteblivit så kan du hämta den på kommunens stadsbyggnadskontor på Sveatorget. Den finns även i stadshusets reception.

Bo i Borlänge · Nr 4 · 2013 · Årgång 22 Adress Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge Ansvarig utgivare Anders Åberg, Borlänge Energi 0243-730 60 Produktion RR Reklambyrå, 023-232 90 Text RR Reklambyrå och Ann–Louise Ebberstein Foto RR Reklambyrå, Ann–Louise Ebberstein och Henrik Hansson Tryck MittMedia Print, december 2013

2 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013

Nedan ser du exempel på några vanliga frågor som Kundcenter brukar få. För fler exempel, se www.borlange-energi.se Missade att ställa ut tunnorna Jag missade att ställa ut soptunnorna vid tömningstillfället. Vad gör jag? Svar Du kan ringa 0243-730 60 och beställa extra tömning. Detta kostar 150 kronor och kommer på din nästa faktura. Toner/tonerkasett Var lämnar jag toner till kopiator eller skrivare? Svar Är den av plast kan du lägga den i kärlet för brännbart. Alternativt lämna den till inköpsstället eller närmaste återvinningscentral.


B orl änge Energi t red j e billi gast i land et

Borlängebornas delaktighet, personalens engagemang samt alla våra verksamheters resultat ligger bakom det positiva resultatet.

Borlänge Energi tredje billigast i landet

– Fjärrvärmepriset väger tyngst i undersökningen.  Det säger Anders Goop på Borlänge Energi med anledning av bolagets tredje placering i Nils Holgersson-undersökningen. För övrigt den högsta placeringen någonsin. – Ja, det är första gången som vi är på pallen, konstaterar Anders Goop, avdelningschef för Teknisk försörjning. Alla Sveriges kommuner, 290 stycken, är med i undersökningen där en bostadsfastighet ”förflyttas” genom kommunerna och kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning jämförs. Borlänge har varit med på resan sedan 1996 och har de senaste 13 åren varit topp tio. – Förutom 2007 då vi kom på elfte plats, men annars har vi haft mycket bra placeringar, konstaterar Anders Goop nöjt. Vad är det som gör att ni kan hålla låga priser? – Spillvärmen från främst Stora Enso Kvarnsveden och från SSAB bidrar till att vi har låga produktionskostnader på fjärrvärmen. Där är vi gynnade. En annan aspekt är

geografin, säger Anders Goop och utvecklar svaret: – Om vi jämför med exempelvis Älvdalens kommun med stora ytor och lite folk – där blir kostnaden högre. En annan förklaring till bolagets topplacering är avfallshanteringen som är den lägsta någonsin: 13,16 kronor per kvadratmeter och år får kunden betala för sophämtning och hantering. Det har Borlängeborna en stor del i då de är duktiga på att sortera sitt avfall, vilket håller avgifterna nere. – Borlängebornas delaktighet, personalens engagemang samt alla våra verksamheters resultat ligger bakom det positiva resultatet. Siktar ni in er på första platsen nu? – Vårt mål är att ligga bland de 30 lägsta priserna inom varje område. Vi kämpar för att ligga kvar på en låg pris-

Nils Holgersson Sedan arton år tillbaka ger Nils Holgerson-gruppen; HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner med målet att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

nivå och inte ta ut mer än nödvändigt. Men vi måste också ha ekonomi för framtida investeringar, så pengarna går tillbaka till Borlängeborna, säger Anders Goop avslutningsvis. Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 3


Not i s e r

Minska på bilavgaserna Gör en insats för miljön i vinter! Dra ner på tomgångskörningen och använd motorvärmare. I Borlänge finns lokala föreskrifter som beskriver att tomgångskörning är tillåtet i högst en minut. Undantag är om du till exempel står i en bilkö eller om motorn behöver vara igång för att driva en annan anordning på fordonet, till exempel på sopbilar. Minskad tomgångskörning ger mindre utsläpp och mindre påverkan på människa och miljö. Tänk också på att en uppvärmd motor drar mindre bränsle och ger lägre utsläpp. Genom att motorn är uppvärmd vid starten minskar föroreningarna i avgaserna. Dessutom minskar slitage på motor och avgasrening. Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare: Vid -15°C max 1,5 timme Vid 0°C max 1 timme Vid mer än +10°C använd inte motorvärmare

Ny fjärrvärmeprismodell för företag Borlänge Energi inför en ny prismodell som träder i kraft 1 januari 2014 och som belönar de företag som aktivt jobbar med sin energieffektivisering. Prismodellen innebär att taxan du betalar 2014, till viss del påverkas av den högsta energianvändningen under ett dygn 2013. I den nya, mer rättvisande prismodellen, kommer fjärrvärmekostnaden att styras av en effektdel, en flödesdel och en energidel. Se priserna till höger på detta uppslag och läs mer på www.borlange-energi.se

Ring så skottar vi Det är Borlänge Energis ansvar att ta bort snövallarna vid din villainfart. Den ordinarie snöplogningen måste dock vara klar innan det arbetet börjar. Om du har problem att få bort snövallarna vid villainfarten och inte kan vänta kan du ringa och få hjälp av något av dessa företag. Kostnaden står du själv för.

”Det flyter på bra”, tycker Jan Örjeman, från entreprenören Linje- och kabelplöjning.

Säkrare el till Forssa Säkrare elleveranser och mindre

Företag

E-post och telefon

risk för avbrott kan boende i Forssa

Bäsna Trädgård

kjellake_ostlund@hotmail.com 070-210 06 42

med omnejd se fram emot.

DTM. Damm och Trädgårdsmiljö (Djurås)

christin@dtm-tradgard.se 0241-515 06, 070-371 19 18

Hustomtarna Dalarna

pontus_arnberg@hotmail.com 072-913 60 10

IDONNY AB (Borlänge)

idonnyab@hotmail.com 0243-122 18, 070-555 41 72

JARIGÖR AB (Borlänge)

jarigoras21@hotmail.com 076-130 27 07

Karlssons Alltjänst (Borlänge)

niklas@karlssonsalltjanst.se 070-446 88 24

Matserik Hus & Trädgårdsskötsel (Falun)

info@matserik.se 070-621 48 53

NB Allservice

info@nballservice.se 070-511 15 89, 076-583 49 44

Nibus Städ (Borlänge)

info@nibus.se 0243-21 79 85

Nyåkerns Trädgårdservice (Mockfjärd)

patrik@nyakern.se 070-717 44 87

TPM Städ (Borlänge)

mikael2@tpmstad.nu 0243-876 00, 070-254 12 32

Våbäck Mark och Park AB (Gustafs)

vabackmarkpark@hotmail.com 076-112 30 92

4 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013

Det finns cirka tio mil luftledningar kvar i vårt elnät. De ska bort!

Borlänge Energi gräver ner nya elkablar i området, ett arbete som ska vara klart under 2014. – Vi ersätter gamla jordkablar från 1950-talet med nya och grövre för att säkra el-leveranserna för cirka 2 000 kunder, berättar Tommy Norestrand, elnätschef på Borlänge Energi. Arbetet är påbörjat vid Bullerforsens mottagningsstation, man har grävt och lagt ner nya kablar fram till Vågmästarvägen. Efter jul fortsätter grävningen längs Kaldovägen och Gammalgårdsvägen. I samma dike som elkablarna läggs ner förbereds det även för internetanslutningar. Innebär kabelbytet att boende blir utan el? – Det ska inte innebära några avbrott. Vad som kan vara störande är grävningsarbetet. Norestrand berättar att under 2014 kommer även 10 kV:s ställverket i Bullerforsens mottagningsstation bytas ut. En investering på cirka tio miljoner kronor. – Ställverket är gammalt, konstaterar han. Ett annat stort projekt är att ersätta luftledningar med jordledningar. Ett kontinuerligt arbete som ingår i bolagets vädersäkringsprogram.

– Det är ett stort jobb med byte av elkablar i Forssa, konstaterar Tommy Norestrand – Det finns cirka tio mil luftledningar kvar i vårt elnät. De ska bort! Vi tar en sträcka i taget och närmast på tur är Berg till Dalvik, en sträcka på 14 kilometer. Nätstationer och vissa delar av lågspänningsnätet byggs också om.


Samman drag av B or länge Energi s pri sli sta 2 0 1 4

Sammandrag av Borlänge Energis prislista 2014 Elnät SÄKRINGStariff, INKL 25% moms

EFFEKTtariff, exkl moms

Säkring Ampere

Abonnemang kr/år

Elöverföring öre/kWh

16 (lgh)*

300

33

16

375

33

20

625

33

25

875

33

35

1 250

30,5

50

1 875

30,5

63

2 500

30,5

* Mätarsäkring 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus med gemensam serviceledning. Lägenheter får fyra fakturor per år. ** Fr.o.m. 2008-07-01 nytecknas inte säkringsabonnemang från 80 A och uppåt. För dessa är det istället tariff 0,4 kV som gäller (se till höger).

80–200 Ampere**

Ehandel

Tariff

N1, N2, N4 = 0,4 kV

N3 = 10 kV

7 800

10 600

Abonnemangsavgift

159

155

kr/kW/år

Överuttag årseffekt

52

52

kr/kW/mån

Fritt reaktivt uttag

25

25

%

25

20

kr/kVAr/mån

13,5

9,4

öre/kWh

Fast nätavgift

Överuttag reaktiv Elöverföring

kr/år

Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 25% av den abonnerade effekten.

För gällande pris se vår hemsida www.borlange-energi.se eller ring vårt Kundcenter på 0243-730 60.

Vatten & avlopp Vatten & avlopp tillsammans Fast avgift, villa Förbruknings­avgift med mätare, kr/kbm Förbruknings­avgift utan mätare, kr/lägenhet

Dagvattenavgift

exkl moms

inkl moms

1 860 kr/år 10,16 kr

Enbart vatten exkl moms

inkl moms

2 325 kr/år

984 kr

12,70 kr

4,41 kr

1 996 kr/år

2 495 kr/år

748 kr

exkl moms

inkl moms

268 kr/år

335 kr/år

Avlopp exkl moms

inkl moms

1 230 kr

876 kr

1  095 kr

5,51 kr

5,75 kr

7,19 kr

935 kr

1 248 kr

1 560 kr

Fjärrvärme Villor Fast avgift kr/år

Energiavgift öre/kWh

exkl moms

inkl moms

exkl moms

inkl moms

Villor med egen värmeväxlare

1 000

1 250

51,2

64

Villor utan egen värmeväxlare

1 000

1 250

56

70

För större fastigheter, exkl moms Effektpris: Energipris: Effektförbrukning kW 0–50

Fast avgift kr/år

Villor med egen värmeväxlare

Energiavgift öre/kWh

exkl moms

inkl moms

exkl moms

inkl moms

1 000

1 250

65,6

82

Rörligt effektpris kr/kW

600

440

2 200

408

100–250

6 200

368

250–500

16 200

328

> 500

40 200

280

50–100

Närvärmeavgift, Ornäs och Uvberget

Fast effektpris kr

Priset består av tre delar: effektpris, energipris och flödespris (för närvarande 3 kr/m3). Effektpriset baseras på den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna. Energipriset baseras på rörlig produktionskostnad och efterfrågan och delas upp i tre säsongspriser. Nov–mars 34 öre, apr–maj/sep–okt 24 öre, juni–aug 10 öre. Flödespriset baseras på hur många kubikmeter vatten som passerar mätaren.

Källsorterat avfall – exempel på priser för villahushåll Priskod

Servicenivå

A1

Basservice Kärlen vid tomtgräns för sidlastning. 1 st 190 liters kärl för brännbart samt 1 st 140 liters kärl för komposterbart.

A2

Basservice med extra service Hämtning inne på tomten. Kärlen skall vara synliga från infarten och max 10 m in.

A3

Basservice för brännbart med hemmakompostering av komposterbart.

A5

kr/år exkl moms

kr/år inkl moms

1 400

1 750

1 760

2 200

1 073,60

1 342

Basservice för brännbart med hemmakompostering, tömning var 4:e vecka.

816,80

1 021

A7

Basservice Kärlen vid tomtgräns för sidlastning. 1 st 370 liters kärl för brännbart samt 1 st 140 liters kärl för komposterbart. Exempelvis dagbarnvårdare.

1 732

2 165

A16

Grundservice Återvinnings­central Fågelmyra, farligt avfall, kyl/frys och eventuell dispens från basservice.

500

625

A19

Tillägg för dåligt eller osorterat avfall

80

100 kr/gång och kärl

Stadsnät Anslutningsform

kr/mån inkl moms

Fiber/koppar:

Anslutningsform

kr/mån inkl moms

ADSL

Bas 10*

150

ADSL Bas

150

Plus 10*

195

Bas 100*

175

219

Plus 100*

220

ADSL Plus (gäller om du inte har fast telefonabonnemang)

* Anslutningsformen Bas klarar av Internet och Telefoni.  Anslutningsformen Plus klarar av Internet, Telefoni och TV.  Bas/Plus 10 innebär en hastighet upp till 10 Mbit/s. Bas/Plus 100 innebär en hastighet upp till 100 Mbit/s.

Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 5


O se r i ösa s äl j m e to d e r av e l l u rar ku nde n

Oseriösa säljmetoder av el lurar kunden – Vårt råd är att aldrig avsluta en affär vid första telefonsamtalet. Be dem att återkomma och kolla upp att det de säger stämmer, säger Mikael Lassbo på Borlänge Energi som vill varna för oseriösa elsäjare.

Det finns naturligtvis seriösa säljare och bolag Du är inte ensam om att få samtal eller besök från elsäljare, som i flera fall är påträngande och inte är helt ärliga. – Nej, tyvärr finns det många elsäljare med fula säljmetoder, konstaterar Mikael Lassbo och Sandra Öhlund som arbetar med elhandel på Borlänge Energi. Ett företag som utgett sig för att samarbeta med Borlänge Energi är Min El. De har under en tid knackat dörr i Borlänge för att sälja ”billig el”. – Vi samarbetar inte med Min El och genomför inte någon sådan säljkampanj, säger duon bestämt. – Det finns naturligtvis seriösa säljare och bolag, men det är svårt att avgöra på en gång. Vårt bestämda råd är att be dem återkomma och under tiden själv ta reda på fakta, tillägger Mikael. Borlängepriset – det tryggaste valet Ett annat företag som de vill varna för är Baraspara. De säger att de hittar den billigaste elleverantören, men i själva verket har de en elhandelsleverantör som har ensamrätten på Barasparas kunder. – Det mest skrämmande med hanteringen är att man i och med medlemskapet ger en fullmakt där de fortlöpande kommer att förvalta dina elhandelsavtal efter eget förfogande, ända tills man själv väljer att säga upp medlemskapet, berättar Sandra. Majoriteten av Borlängeborna har Borlängepriset, ett avtal som inte är bindande. – Vi handlar upp el i mindre delar till en gemensam buffert för de kunder som har Borlängepriset. Det ger ett stabilt och konkurrenskraftigt pris.

Mikael Lassbo och Sandra Öhlund är elhandlare på Borlänge Energi. ”Vi ställer gärna upp och räknar ut ditt bästa elpris”, säger duon.

Vi hämtar din gran – när julen är slut

När julen dansats ut hjälper Lions till med att samla in de uttjänta julgranarna.

Ge oss din gran

Det enda du behöver göra är att ställa granen vid tomtgränsen före klockan 9.00 7 januari eller 14 januari. Fäst en plastpåse på granen med 40 kronor.

Vi besöker följande områden Åselby och Hytting Årby och Färjegårdarna Nygårdsdalen och Paradiset Bergslagsbyn

Hela behållningen går till Lions hjälpverksamhet

6 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013

Hur ska jag som kund veta vad jag ska välja för elhandelsföretag? – Gå in på elpriskollen.se som är Energimarknadsinspektionens egen hemsida. Där kan du kolla och jämföra priser. Det går också bra att ringa mig eller Sandra. Vi hjälper mer än gärna till att räkna ut ditt bästa pris, säger Mikael Lassbo.


Nu har vi rotat i soporna

Nu har vi rotat i soporna – det såg ganska bra ut

Under hösten har vi gjort en plockanalys av hushållsavfall. Resultatet visar att vi är ganska duktiga. Borlänge och övriga Dalarna ligger bättre än riksgenomsnittet. Men det finns fortfarande områden där vi kan förbättra oss. Matavfallet är till 95 % rätt sorterat och vi är riktigt glada över att vi inte hittat något farligt avfall där. De 5 procenten som hamnat fel är till största del papper och förpackningar. I det brännbara avfallet ser det lite annorlunda ut. Nästan 40 % är rätt sorterat men 28 % skulle egentligen ha sorterats som förpackningar på återvinningsstationen och ytterligare 28 % skulle ha lagts i komposten. De resterande procenten var inte alls brännbart, till exempel grus, kattsand och porslin. Här hittade vi tyvärr också 0,5 % farligt avfall. Kompostjord och energi Ett bra sorterat avfall gör att vi kan producera kvalitetscertifierad kompostjord och bränna avfall som blir till energi utan farliga utsläpp. Kan vi också bli bättre på att materialåtervinna till exempel tidningar och förpackningar så minskar vi belastningen på miljön och spar på naturens resurser.

Matavfallet är till 95 % rätt sorterat och vi är riktigt glada över att vi inte hittat något farligt avfall där Även avfall behöver förpackas Förr handlade avfallshämtningen främst om att förhindra nedskräpning och smittspridning. Idag handlar det också om att ta vara på resurser och återvinna material. Genom att sortera och förpacka rätt spar vi på miljön och gör återvinningsarbetet lättare. Matavfallet sorterar vi i speciella papperspåsar för att komposteringen ska fungera. Är avfallet fuktigt kan man ta två- eller tredubbla påsar. Påsen ska inte fyllas mer än att det går att stänga den. Kom ihåg att även det brännbara avfallet måste packas innan det läggs i tunnan. Löst material kan fara runt och skräpa ner vid tömning. Vintertid kan det även lätt frysa fast. Ett bra miljötips - packa det brännbara avfallet i papperspåsar. Egentligen behöver vi inte importera olja och tillverka plastkassar. Tänk på miljön och försök använda flergångskassar i textil. De gånger du ändå behöver köpa en kasse kan du ta en papperskasse som är tillverkad av en inhemsk, förnyelsebar råvara. Eftersom det brännbara avfallet är ganska torrt funkar det utmärkt att packa i papperskassar.

Avfallstips i vinter 1 4 5 2 3 6 Undvik fastfrusna kompostpåsar

Undvik att kompostpåsarna fryser fast i bruna tunnan genom att lägga blött avfall i dubbla påsar och låta dem frysa till innan du stoppar ner dem i tunnan.

Ta bort snön från soptunnelocken

Skotta och sanda runt tunnorna

Tänk på mellanrummet

Ha ett mellanrum på cirka en meter mellan tunnorna och se till att det är fritt bakom.

Ställ inte tunnorna för nära postlådan

Om tunnorna är för nära postlådan kan det ställa till problem för brevbäraren.

Kontrollera att inget sticker ut

Kontrollera att inget sticker ut under locken på tunnorna.

Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 7


Goda mat vanor i B orl än g es skol or

– De är värda guld och gör fantastisk mat! ropar en lärare när kökspersonalen på Kvarnsvedens skola fotas. Från vänster: Susanne Lindström, Marianne Holström och Veronika Lindmark.

Goda matvanor

i Borlänges skolor Kommunens projekt ”Goda matvanor” har varit igång i Borlänge sedan 2010 och förändringarna har börjat märkas. Inte minst i matbespisningen på Kvarnsvedens skola där all mat tillagas på plats – ekologiskt och kravmärkt och med närproducerade råvaror. Minns ni skoltidens slemmiga fiskbullar och smaklösa pannbiffar med avsmak? Ett besök i matsalen på Kvarnsvedens skola skulle nog ändra på er åsikt om hur skolmat smakar. För fem år sedan övergav Borlänge kommun den så kallade ”koka-kyla”-metoden och skolmaten började istället tillagas på plats i skolornas kök. – Förr var skolmaten ganska smaklös, säger läraren Göran Hedlund, men nu är den mycket bra. Ibland bjuder köket här på ganska kryddstark mat som man kanske kan tro att barnen inte ska gilla, men det brukar gå hem! 8 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013

När Bo i Borlänge hälsar på i matsalen på Kvarnsvedens skola står lasagne på menyn. Köttet kommer från kommunens egna kor. – Köttfärsen, pannkakorna, ketchupen – allt är kravmärkt, säger Susanne Lindström, köksansvarig. Råvarorna är riktigt bra och det är fantastiskt roligt att göra maten från grunden. Hälsa och klimat – Många elever i Borlänge hoppar över frukosten eller äter dåligt på lunchen, säger Unni Öhman, Borlänge kommun. Samtidigt ökar övervikten bland unga. Vi har satsat stort på att försöka ändra på det med god och hälsosam mat. Ett vegetariskt alternativ ska alltid finnas och vi försöker också få ner halten socker i maten. Men vad vi äter har också inverkan på vårt klimat. Om man ser till allt människan gör som påverkar klimatet så står maten för 25 procent. För att minska den påverkan behöver vi äta mindre kött, äta efter säsong och äta ekologiskt. Nu slängs det mindre År 2010 slängdes ungefär ett ton mat varje vecka vid Borlänges skolbespisningar. Det motsvarar en kostnad på ungefär 26 000 kronor. Under klimatveckorna 2010 uppmanades skolorna att minska mängden slängd mat. I matsalen på Kvarnsvedens skola fanns tidigare en stor tunna som alla matrester slängdes i, men nu har istället


Goda mat vanor i Bor länges skolor

Anton Norberg i klass 4B tycker att tacos är godast i skolan.

Lisa Gatterman i klass 4B gillar chicken nuggets bäst.

Eleverna har själva infört tysta luncher, två dagar i veckan.

Varje klass har en egen liten hink där matrester slängs.

Vår målsättning är att skapa Sveriges trevligaste måltid i Borlänge

– Efter ett år hade mängden slängd mat minskat med 31 procent, säger Unni Öhman, Borlänge kommun.

varje klass varsin hink. Tillsammans tittar lärare och barn i varje klass på hur mycket mat klassen slänger, hur mycket det väger och vad det kostar. Det har fått barnen att tänka efter och inte lassa på mer än vad de orkar äta upp. Anton Norberg i klass 4B är en av de som tänker till lite extra när han tar mat. – Jag slänger mindre mat nuförtiden, säger Anton. Vi hade en tävling förut om vilka klasser som slängde minst. Vi var en av klasserna som vann och fick äta äppelpaj och glass. Mums! – En del skolor har tagit bort hinken helt, en del har ställt den längre bort och andra har bytt till en eller flera små hinkar, säger Unni. Några nya siffror har jag inte än men år 2011 hade mängden slängd mat minskat med 31 procent. Miljön är viktig Borlänges skolor har också börjat titta på själva måltidsupplevelsen utifrån den så kallade FAMM-modellen där, förutom maten, också servicen och miljön spelar stor roll. – Vår målsättning är att skapa Sveriges trevligaste måltid i Borlänge, säger Unni. – Miljön i matsalen är viktig, säger Göran Hedlund. Ibland kan ljudnivån bli ganska stark i matsalen och därför har eleverna själva bestämt att alla måste vara tysta på tisdagar och torsdagar. Det fungerar bra och det är lättare att njuta av maten när det är tyst runtomkring. Lisa Gattermann i 4B tycker också att de tysta måltiderna är bra. – Om någon börjar prata så har vi ett tecken som visar att man ska vara tyst!

Produk

ten

Mötet

Stämnin

gen

FAMM

Styrsys

temet

Rumme

t

FAMM-modellen FAMM står för ”Five aspect meal model” och har som syfte att uppnå en maximal tillfredsställelse för gästerna i olika måltidssituationer. FAMM tar hänsyn till följande: Rummet: Inredning, utsmyckning, tyger, konst m m Mötet: Bemötandet gäster och medarbetare m m Produkten: Råvarukvalitet, temperatur, smak m m Stämningen: Ljudnivå, ljusinsläpp m m Styrsystemet: Ledarskap, logistik, ekonomi m m

Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 9


Nya Ja x tor g e t är B arn e ns torg

t e g r o t x a J Nya

Kawsar tycker att torget är kul.

är barnens torg

Tommy Wiberg och Lars Danielsson i Tunabyggens reception, där servicen nu är utökad.

10 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013

Malak Chith tycker att det är jättebra att kommunen lyssnar på åsikter från ungdomar.

– Om man känner sig ledsen kan man komma hit och bli glad, säger Fatemeh.


Nya Ja xtor get är Barnens tor g

Nu är det ”nya” Jaxtorget invigt. En plats där man umgås, leker och trivs. Flera idéer om utformningen

Bland annat tyckte ungdomarna att lekredskap för små barn skulle finnas för att locka barnfamiljer. – De tyckte, som många andra, att det gamla torget var grått, slitet och kändes otryggt, berättar Katarina Nilsson, Borlänge Energi. Nu har torget förändras helt och blivit en plats där man kan umgås, leka och trivas.

kom från ungdomar.   – Vi fick många bra förslag och nästan allt blev verklighet, säger Katarina Nilsson, Borlänge Energi. Belysningen på torget har förbättrats avsevärt, nya skulpturer och ny lekmiljö har tillkommit. Den 16 november invigdes det nya Jaxtorget, som är betydligt mer inbjudande, vackert och tryggare än det gamla torget. – Torget är jättefint och bra för barnen, säger Fatemeh, som bor i Jakobsgårdarna. Om man känner sig ledsen kan man komma hit och bli glad. Paprikans släkting På invigningsdagen är det fullt med folk och många barn klättrar och leker i de nya leksakerna. Bland annat i ”Myrsloken” – en nära släkting till Paprikan på Sveatorget. Båda konstverken/leksakerna är skapade av den numera bortgångne skulptören Axel Nordell. På plats under invigningen är sonen, Lars-Axel Nordell. – Min pappa såg de lekande barnen som en del av konstverket, säger Lars-Axel. Under 2011 träffade representanter från Borlänge kommun och Borlänge Energi Stadsmiljö fem ungdomar (Eddie, Viktor, Rod, Ahmed och Albin) i åldrarna 15–20 år för att höra deras idéer om hur torget kan förbättras.

Torget är jättefint och bra för barnen

– Det var ett ganska klurigt pussel att få ihop, säger Gudrun. Vårt gemensamma förhållningssätt har varit att skapa ett inbjudande torg där alla kan känna sig välkomna, gärna året runt. Men vi har också tänkt väldigt mycket på att torget ska locka ungdomar. Det är en grupp som det sällan tas hänsyn till när man utformar utemiljö. En viktig grupp att ge plats åt! Utökad service Tunabyggens reception har fått ny entré ut mot torget och tar nu emot fler ärenden än tidigare. – Att vi har utökat servicen här i receptionen uppskattas stort av de boende i området, säger Tommy Wiberg, Tunabyggen. Det enda man måste åka till huvudkontoret för att göra är att skriva på hyreskontraktet.

Malak Chith gick i nian på Maserskolan för två år sedan och jobbade då med idéer för torget under elevens val. – En del gjorde modeller men jag gjorde en ritning över hur jag ville att torget skulle se ut. Det är jättekul att flera saker som jag ville få hit nu finns här. – Det är viktigt att lyssna på ungdomar, säger Unni Öhman, Borlänge kommun. De bidrar med ett synsätt som vuxna ofta inte har. Ett klurigt pussel Gudrun Rabenius är landskapsarkitekt på Landskapslaget och hade gestaltningsansvar för utformningen av torget.

Trevligt folk på plats under invigningen.

Även vuxna får leka i Myrsloken! Från vänster: Lars-Axel Nordell, Tomas Löfgren, Margareta Gåfvels, Sofia Stenberg, Gudrun Rabenius och Katarina Nilsson.

Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 11


Goda g rannar värm e r

Reportage Tunabyggen

För tredje året i rad utses Årets Granne av Tunabyggen och Hyresgästföreningen. I år var 22 personer nominerade i de två kategorierna: Förbättring av miljön samt Medmänsklighet och extra omtanke. I den senare kategorin vann Britt Heinstedt, boende på Stånggatan.

– Det var synd att ni inte kom i morgon och fotograferade. Då ska vi tända ljusen i granen, klockan fem traditionsenligt, säger de goda grannarna Lars G Eriksson och Ulf Stoor.

Goda grannar

värmer

12 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013


Energ it i ps i vint er

Lars G Eriksson och hans hustru Margareta fick nyligen en trevlig överraskning. Inte nog med att de

Vad utmärker en god granne?

blivit nominerade till Årets Granne – de vann också! – Vi blev väldigt överraskade när vi kom hem från en resa och såg brevet från Tunabyggen och Hyresgästföreningen och fick veta att vi var nominerade, berättar Lars när vi träffas på Almas Café för en pratstund. Några dagar efter brevet fick de samtal från Tommy Kieksi på Hyresgästföreningen: ”Ni är en av dem som vunnit, kan ni komma till Tunabyggen och ta emot priset?” – Margareta gick på prisutdelningen och jag kom hit på denna intervju, säger Lars som blir ännu mer överraskad när grannen Ulf Stoor dyker upp. – Är det du som har nominerat? Det visste vi inte! De goda grannarna från Vattugatan i centrala Borlänge skrattar gott när de slår sig ner med en kopp kaffe och nybakade syltmunkar. Ulf berättar att han tidigare bott på landet och trodde inte att det skulle bli så bra att flytta till hyreslägenhet i centrum. – Jag var skeptisk, men vi har det fantastiskt bra på vår gård. Varför nominerade du Lars och Margareta? – Man blir alltid glad när man kommer hem och ser hur de pysslat och planterat på gården. Jag summerade ihop vad de gör med allt från pyssel, fjärde-juli-fest, till julgran, säger Ulf och visar brevet han skickade in till tävlingen. När Lars läser blir han något generad och utbrister: – Det är väl inte så mycket vi gör. Vi rensar lite rabatter… Enligt Ulf är det mycket mer: ”De vill verkligen skapa en trevlig gemenskap och boendemiljö för alla i huset. Alltid ett brett leende vid möte på gården. Vi är inte många grannar i denna fastighet, men jag kan nog tala för alla att herr och fru Eriksson är grannar man verkligen uppskattar. De gör det lilla extra för allas trevnad”, står det i nomineringen. Lars och hustrun Margareta vann i kategorin ”Förbättring av miljön” och fick förutom äran, presentkort och ett inramat diplom. – Vad kul! Jag hade inte en aning om att det var så fina priser, utbrister Ulf. – Det är trevligt med sådana här tävlingar, konstaterar Lars som hoppas att det kan sporra andra att vara en god granne. Han fyller på kaffekopparna och de goda grannarna pratar på om sport och om vad som ska hända i helgen. En sak vet de: I morgon ska ljuset tändas i utomhusgranen, klockan fem, som vanligt.

Lena Lindberg, 47 år, Hagalund, försäljare på 1896/Sara: – Jag har en god granne; Malin. Hon kan man prata med, vi hjälps åt med barnen och så dricker vi rosévin…

Energitips i vinter Vill du spara energi finns det en många saker – stora och små – att göra.

Niklas Grindstedt, 43 år, Söpnarby, VD Dala Stängsel:

Det enklaste, som också är gratis, är

– En god granne är en trevlig, lättsam och social person. Det har vi på hela Dalhedsgatan i Söpnarby!

att ändra sina vanor. Petter Börjesson, energikoordinator på Borlänge Energi, delar här med sig av några favorittips på vintern. • Det är stor skillnad på gamla ljusslingor med glödlampor och nya med LED-lampor. Byt ut allteftersom.

Åsa Svedjetun, 41 år, Skräddarbacken, näringslivschef: – Omtänksamma och roliga som våra fantastiska grannar Emma och Jonas.

• Använd en timer för de trevliga lamporna som lyser i fönstren. Både enklare att få det mysigt och du spar energi. • Skotta upp snön mot husgrunden för att isolera lite mer. • Har du lagat mycket mat inför julhelgen? Kyl ner den ute innan du ställer in den i kylen. • Ställ all julmat på en bricka som ryms i kylen så är det enkelt att ta fram och ställ bort. • En kakelugn är konstruerad för att man ska elda för fullt. När kakelugnen är varm och elden brunnit klart stänger man alla spjäll och låter värmen spridas i rummet.

Maliin Stoor, 42 år, Pusselbo, Visual merchendiser/inredare/stylist: – Att man kan lita på dem, de är omtänksamma och hjälpsamma samt har social kompetens. De grannar vi har omkring oss försöker alltid hjälpa varandra.

• Det kan vara trevligt och ekonomiskt att komplettera uppvärmningen med en kamin. Om du kan sprida värmen i huset kan du få billigare uppvärmning. • Att hålla tio grader varmt i sommarstugan kostar ca 7 000 kr, så överväg om det inte är värt att tömma husets vattensystem inför vintern. • När du lämnar sommarstugan på hösten, stäng av varmvattenberedaren. Den behöver inte stå på hela vintern. • Dra ner persienner eller rullgardiner för alla fönster på natten. Det blir en extra isolering och det är ju oftast som kallast på natten. • Stå inte i dörren och prata utan bjud in och stäng ytterdörren. En öppen dörr släpper ut massor med varm luft.

”Goda grannar ska man slå vakt om. Ni är otroligt viktiga för trivseln och tryggheten i bostadsområdena”, säger Tunabyggens ordförande, Olle Rigborn, när han lämnade över utmärkelsen till Margareta Eriksson.

Abdirashid Shueb, 29 år, Tjärna Ängar, arbetssökande: – En god granne tar hänsyn, visar respekt och stör inte. Om det är en äldre granne ska man inte ha hög volym på stereon och tv:n. Om man ska ha fest – fråga grannen om de vill vara med!

• Vissa säsonger innebär blöta kläder. Det effektivaste sättet att torka dessa är med en luftavfuktare. Har ni en större garderob eller liten farstu går det bra att ställa in en luftavfuktare som snabbt torkar kläderna. • I äldre hus är det ganska vanligt att det drar kallt vid golvet. När ni tapeterar, passa på att ta bort golvlisterna och täta alla springor mellan golv och vägg.

Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 13


Ski d -VM 20 1 5 – e n f e s t för he l a dal arna

Skid-VM 2015 – en fest för hela Dalarna Den 18 februari 2015 invigs skid-VM i Falun. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela Dalarna i fokus för skidvärldens intresse. – Vi strävar efter att genomföra ett VM där alla involverade, oavsett om man är publik, volontär, tävlande eller annan besökare, går hem efter evenemanget med känslan av att det var bättre än vad man förväntat sig, säger Sven von Holst, vd för Falun2015. VM-förberedelserna är nu inne i en test- och förberedelsefas. Vintern 2013/2014 genomförs för-VM då världseliten, medierepresentanter från hela världen, volontärer och publik samlas för ett sista genrep.

Nu höjer vi oss en halvmeter 14 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013

– Borlänge kommer att vara mediestaden under både förVM 2014 och VM 2015 och vi vill förstås att alla ska få känna på VM anda även i Borlänge, säger Åsa Svedjetun, näringslivschef. Beyond Skiing Det läggs stort fokus på att involvera hela Dalarna i VMarbetet bland annat genom Beyond Skiing. – Som företagare kan du bli medlem i ett affärsnätverk där du har möjlighet att knyta nya kontakter, säger Åsa Svedjetun. Även Borlängeborna har möjlighet att aktivt involvera sig i skid-VM. Ett sätt att göra det är att hjälpa till som volontär. Många privat-personer väljer också att hyra ut sitt boende under VM. Alla som älskar idrott och folkliga evenemang är dessutom välkomna in i gemenskapen genom att bli ”Friends of Dalarna Falun2015”. Det kostar ingenting och som VM-vän får du nyhetsbrev och erbjudanden, samt viss information i förväg.

Vi vill även att Borlängborna ska känna att det är VM anda

Vill du veta mer? På webbplatsen www.falun2015.com hittar du mer information. Här kan du också anmäla dig som volontär, anmäla ditt intresse för att hyra ut boende, anmäla dig som VM-vän eller läsa mer om hur du blir medlem i Beyond Skiing Foundation.

Från och med 1 januari 2014 får Borlänge ett nytt höjdsystem där värdena ligger 0,510 meter högre än i det gamla systemet. Det här ingår i samordningen av hela Sveriges höjdsystem som nu pågår.

– På 100 år har Borlänge höjt sig cirka en halvmeter, förklarar Martin Björkman på Bygg- och kartkontoret. Eftersom Falun redan har det nya systemet innebär det att exempelvis en sten i Runn har fått två olika höjdvärden beroende på vilken kommun som har mätt in den.

Den 1 januari 2014 byter Borlänge höjdsystem från ett lokalt system till det rikstäckande systemet RH 2000. Det gamla systemet, från 1981, har utgångspunkt från mätningar som gjordes redan i början på 1900-talet. Det nya systemet, RH 2000, bygger på mätningar från år 2000.

Varför är det här viktigt att veta för Borlängebon? – Om höjdsättningen blir fel, så kan t.ex. anslutningen från ett nybyggt hus bli fel för avloppsledningen och då rinner avloppet åt fel håll och blir kvar på tomten.


Många nya bostäd er by gg s i Bor länge

Många nya bostäder byggs i Borlänge – Bostadsbyggandet behövs för att få en ruljans på bostadsmarknaden, säger Ingelin Dybvik. I bakgrunden Skanskas bygge av 24 nya lägenheter i Färjegårdarna.

Inte sedan ”Bomässe-åren 1989–1992 har det byggts så många lägenheter i Borlänge som under 2012–2013. Totalt är det på gång att byggas 190 bostäder runt om i kommunen.

– Ett varierat utbud av bostäder i goda boendemiljöer är viktiga förutsättningar för att kunna vara den attraktiva kommunen, säger Ingelin Dybvik, samhällsplanerare på Borlänge kommun. Vi ska skapa förutsättningar för mångfalden på bostadsmarknaden och ha en god planberedskap för intressenterna. Just nu byggs det 190 bostäder i Borlänge, däribland är ca 18 småhustomter fördelade. Planberedskap finns för 700–800 lägenheter. Borlänge kommun har under det senaste året arbetat aktivt för att sälja in staden hos potentiella bostads-

exploatörer. För att ligga steget före är det viktigt att se till att det finns detaljplanerad mark där bostäder kan byggas och att planerna ger möjlighet till olika upplåtelseformer. Ingelin förklarar att det behöver byggas bostäder i Borlänge för att öka omsättningen på bostadsmarknaden. – Många äldre kanske söker en mindre bostad än villan man bor i, medan en trångbodd barnfamilj har svårt att hitta en större bostad. Det finns också ett behov små lägenheter för unga. Bostadsbyggandet skapar en kedja av bostadsbyten och bättre förutsättningar på bostadsmarknaden.

KP

Här byggs bostäder i Borlänge Hyreslägenheter Övre Tjärna 1 småhustomt såld

Hagalund, kv Lisselhagen Tunabyggen AB 110 hyreslägenheter

Bullermyren Tunabyggen AB 21 nya hyreslägenheter Renovering av 42 hyreslägenheter

Ösjön

SSAB

Hagalund

Kupolen

Skräddarbacken PCS Fastighets AB 12 hyreslägenheter, etapp 1

• Kv Lisselhagen, Tunabyggen 110 nya lägenheter • Bullermyren, Tunabyggen Sista etappen har påbörjats av renovering och tillbyggnad. 42 renoverade lägenheter och 21 nya lägenheter.  • Skräddarbacken, PCS Fastighets AB Etapp 1.  12 lägenheter (passivhusstandard).

Ornäs

Borlänge centrum, kv Frej HSB Dalarna 18 bostadsrättslägenheter

Centrum

Norra Backa (IKEA) Södra Backa

Bostadsrättslägenheter Torsång, Uvbergsviken 4 småhustomter sålda

• Kv Frej, HSB Dalarna, 18 nya lägenheter • Färjegårdarna, Skanska BoKlok, 24 nya lägenheter

Gylle Årby

Nygårdsdalen 3 småhustomter sålda

Runn

Småhus

Färjegårdarna Skanska BoKlok 24 bostadsrättslägenheter Torsång

8 småhustomter sålda, varav 4 tomter i Uvbergsviken, 3 tomter i Nygårdsdalen och 1 tomt i Övre Tjärna.

Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 15


Uts tä l l n i n g av öve rsi k t spl an Fal u nB orl änge

Nu är det dags för utställning av Översiktsplan FalunBorlänge. Allmänheten, organisationer, kommuner och näringsliv kan se hur översiktsplanen har utvecklats sen samrådet och ges möjlighet att tycka till om översiktsplanen och den gemensamma framtidsbilden.

Utställning av Översiktsplan

FalunBorlänge Förslaget till översiktsplan var ute på samråd våren 2013 och det kom in mer än 120 yttranden. Planförslaget har sedan bearbetats och nu ställs det ut under 7 december 2013–19 februari 2014. Syftet med utställningen är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur de synpunkter de lämnat har tagits tillvara. Det ges också ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. – Synpunkterna har bland annat lett till att vi föreslår att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för Runn, för att studera hur rekreation och friluftsliv och bebyggelse ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt, säger Beate Löfvenberg, projektledare Borlänge kommun. Förslag om en gemensam portal för att söka bostad i FalunBorlänge är också ett resultat av samrådet. Har lyssnat på synpunkterna En kritik som framförts är att planen haft för lite fokus på ekologisk och social hållbarhet. Den kritiken har man tagit till sig. De förslag som kom in från gymnasieungdomarna i projektet Unga spekulerar visar också att frågor om hållbar utveckling och klimatsmart planering är viktiga för ungdomarna. – Vi har gjort flera ändringar och tillägg i planen. Vi har kompletterat framtidsbilden om FalunBorlänge och försökt att tydligare beskriva den inriktning som Översiktsplan FalunBorlänge har för att minska klimatpåverkan. Vi har exempelvis lyft fram att bilresorna måste minska och att vi ska satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik. För den sociala hållbarheten är det viktigt med mötesplatser. Översiktsplanen ger tydliga rekommendationer för vad som kan göras när det gäller fysisk planering. Sen krävs det också att vi ändrar våra beteenden, men det kan inte översiktsplanen göra, säger hon och tillägger: – Med den gemensamma översiktsplanen kan FalunBorlänge påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 16 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013

”Vi blir tillsammans något större. Ett plus ett blir tre”, säger Beate Löfvenberg.

Cykeldatorn håller koll på hur långt du cyklar.

Utställningen Översiktsplan FalunBorlänge är utställd 7/12–19/2. Förslaget till Översiktplan FalunBorlänge finns på www.falunborlange.se samt ställs ut på: • Falu kommuns reception, Egnellska huset, Myntgatan 45 • Falu stadsbibliotek och biblioteksfilialerna • Borlänge stadshus, foajén, Röda vägen 50 • Palladium, Sveagatan 21, Borlänge • Biblioteket, Sveatorget, Borlänge I januari hålls Öppet hus då innehållet i Översiktsplan FalunBorlänge presenteras och där du kan ställa frågor och diskutera förslaget. Tid och plats annonseras i dagstidningarna och på www.falunborlange.se

Dubbdäck är ett måste för vintercyklisten.


De t rot sar vi nt ern !

Vädret får gärna vara bättre än vid fototillfället, men annars cyklar Madelene och Linda gärna på vintern.

De trotsar vintern! Trots snö och kyla är det uppiggande att cykla till jobbet, tycker Linda Nordkvist och Madelene Halvarsson – lärarkollegor på Gylleskolan som i år är med i projektet Vintercyklisten. Borlänge kommun anordnar även i år projektet Vintercyklisten – ett projekt där 100 deltagare får prova att cykla minst tre kilometer per dag, minst tre dagar i veckan under november till och med april. Att cykla är ett miljövänligt sätt att resa, det orsakar inget buller och ger dessutom motion. Hela 86 procent av deltagarna uppgav efter förra Vintercyklisten att deras hälsa påverkats positivt eller mycket positivt av deltagandet. Ingen tidsvinst med bil För Linda är det första gången som hon provar att cykla på vintern. Hon cyklar varannan dag ungefär, beroende på

om barn ska hämtas eller om hon ska handla efter jobbet. – Det har gått bra. Jag bor i Kvistgårdarna, intill travbanan, och är lite förvånad över att jag egentligen inte tjänar någon tid när jag tar bilen. Det tar tid att skrapa vindrutor och leta parkering när du tar bil. Linda var lite orolig för hur det skulle bli att cykla när det är mycket snö eftersom det saknas cykelväg den första biten mot jobbet. – Det är lite slirigt ibland men från Stora Tuna kyrka och till jobbet är det cykelväg hela vägen. Tävlar mot sig själv Madelene har cyklat på vintern under flera år. – Det finns bra möjligheter till att cykla i Borlänge, så det försöker jag göra året runt, det är däremot första gången för mig i Vintercyklisten, Jag tycker att projektet är toppen. Kul att vi fick göra konditionstest för att få en status på konditionen och bra med extrautrustningen som vi fick, inklusive dubbdäck till cykeln. Projektet har också peppat mig till att alltid ha cykelhjälm, något som jag slarvade med förut. Och så är det kul att se på cykeldatorn hur långt jag har cyklat.

Sen kanske jag tävlar lite mot Linda också men det vet hon inte om!

Den första rapporteringen av hur långt de har cyklat ska lämnas i mitten på januari, men varken Linda eller Madelene är oroliga för att de inte ska klara kraven på 9 km i veckan. – Det fixar jag på en dag, säger Madelene som bor i Skräddarbacken. Att hålla koll på cykeldatorn på hur mycket jag cyklar blir mest en tävling mot mig själv. Sen kanske jag tävlar lite mot Linda också men det vet hon inte om! Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 17


R ÄDD N I N G S TJÄ N S TE N DAL A MITT

Sex steg till en

säker julgran 1 En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss. Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld och i många fall blir det stora skador. Här kommer tips som gör att granen både blir säkrare och barrar mindre.

Såga av stammen

Såga av några centimeter av stammen när du kommer hem. Det gamla snittet blir fyllt av kåda och släpper inte igenom vatten.

2 3 4 5 6

Väck granen varsamt

Placera den gärna i svalare utrymme i en hink med vatten innan den tas in i rumstemperatur.

Fyll på med vatten

Se till att granen står i vatten HELA TIDEN.

Placera den rätt

Låt inte granen stå för nära element eller brasor som torkar ut den snabbare än nödvändigt.

Kontrollera slingorna

Se till att ljusslingorna är hela och fullt fungerande.

Inga levande ljus

Ha ALDRIG levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen.

Tel: 0243-48 89 00 • Hemsida: www.dalamitt.se

ss om

Vi br yr o

n

framtide

Vårt löfte till Livia, 42 år, Kvarnsveden:

Vi br yr o

ss

framtideom n

Gör som Stina, 55 år, Skräddarbacken – drick

Alltid nära

Borlängevatten

Idag litar Livia 18 månader på att hennes föräldrar ser till att allt finns och fungerar. När hon blir äldre och skaffar sig ett eget hem och familj kommer hon också att kunna lita på att samhällets bekvämligheter som till exempel el, sophämtning, vatten och avlopp fungerar. Vi kommer alltid att finnas nära och se till att det gör det. Det lovar vi.

Idag är Stina nio månader och har börjat äta två lagade mål mat om dagen och välling till kvällen. Till maten dricker hon självklart Borlängevatten. Vårt vatten är nämligen så bra att inga kemikalier behövs i reningsprocessen, och det ska vi se till att det fortsätter vara. När Stina är 55 år vill vi att hon fortfarande kan välja vårt hälsosamma och välsmakande Borlängevatten som måltidsdryck.

18 • Bo i Borlänge • NR 4 • 2013


Tävla och vi nn

Borlängekrysset SPRINGER ZLATAN PÅ VISA TECKEN PÅ GLÄDJE

BORLÄNGES DVÄRGSMED HÖJNING PÅ 100 ÅR DELAR AV EN TIMME

SLÖ

SYNS PÅ SJÖAR

LÄNGRE TIDSPERIOD

ETT HOVDJUR I AFRIKA

TEKNIK MED SKIDLEGEND SÅPA, VATTEN OCH ULL

HITTAR MAN DENNA TIDNING I

NO-ÄMNE

ANTONS FAVORITMAT

KAN KARONEN

HÄLFTEN AV AKTUELL EN MACK SUNDSTRÖM

FÅNGAR ÖGONBLICK

ÖVERJÄST ÖL

RADIO, TV & FÖR SEGEL

KUNG I HIMINTERNAERSÄTTLASPELET TIONELLA NING FÖR MÅTTENFÖRSJUTEN HETSSYSTEARBETSTID MET

CENTRALT PÅ FÖRSKOLA

INTE SEN

GER VÄRME I MÖRKRET

TIDNING FÖR KVINNOR

GÖRA REDO

LITEN LÅDA

KAN FÅ BARN ATT SKRATTA

TILLSTÄLLNING

DET FÖRSTA TALET

GJORDE PRINSESSAN I HUNDRA ÅR

GÖSTAS KOVÄN

GÅVA TILL BEHÖVANDE

ANDNÖD

KAN MAN TILL MÅLTID

RR REKLAMBYRÅ

ARISTOKRATI

Lös Borlängekrysset och skicka in svaret till: Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge. Märk kuvertet: ”Borlänge­krysset”. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med var sin blomstercheck. Svaren måste vi ha senast den 31 januari 2014.

PAPRIKANS SLÄKTING

LAG

POPULÄR PÅ 50 & 60-TALET

EN I LUCIATÅG

JULGODIS UTAN PRICKAR

LINA NILSSON

GUD & BRÄDSPEL

LÅNGA TRÄSKIVOR

GIVA

FORNNORDISK GUD

OSKAR KARLBECK STEN

KEPS

FRANSKT BAKVERK

MELLAN FALUN & BORLÄNGE MOBILT OPERATIVSYSTEM

LITE KOLHYDRATER

TEATERFORM

BEFINNA SIG

CYKELPROJEKT

MAGNESIUM

Vinnare av blomstercheck nr 3 oktober 2013

Vad stod det i Bo i Borlänge?

Borlängekrysset NR 3 oktober 2013 Maria Hellby, Hagavägen 49, 784 40 Borlänge Maj Höglund, Moes väg 15, 784 75 Borlänge S-O Rundh, Geijersgatan 26 D, 667 30 Forshaga Anna-Lena Rundh, Foliévägen 13 A, 730 50 Skultuna Sylvia Eriksson, Myntgatan 9, 784 54 Borlänge

När du läst tidningen kan du vara med i vår tävling. Svara på följande tre frågor och skicka in svaret till: Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge. Märk kuvertet: ”Vad stod det i Bo i Borlänge”. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med var sin blomstercheck. Svaren måste vi ha senast den 31 januari 2014.

Vad stod det i Bo i Borlänge NR 3 oktober 2013 Monica Olsson, Södra Gyllegatan 105, 784 36 Borlänge Lars Erik Bergström, Knopvägen 15, 784 77 Borlänge Ann-Britt Eriksson, Dragarens väg 8, 784 61 Borlänge Thyra Eriksson, Siljansvägen 20, 784 35 Borlänge Inge Lennartsson, Gamla Tunavägen 61, 784 60 Borlänge

1. Vilken skolmat tycker Anton Norberg i klass 4B, Kvarnsvedens skola, bäst om? 1) Tacos x) Chicken nuggets 2) Kokt torsk med potatis

2.Hur många kilometer i veckan måste deltagarna i Vintercyklisten cykla? 1) 9 km x) 19 km 2) 4 km

HEDWIG I HARRY POTTER

INTE TILLLAGAD NU LIGGE

R VI TREA!

BORLÄNGE

ENERGI, TUNAB

YGGEN OCH

BORLÄNGE

KOMMUN

INFORMERA

R OM BYGGA

NDE, BOEND

E OCH MILJÖ

SID 3

I BORLÄNGE

· NR 4 · DECEM

BER 2013

A R T I V Å R G G L A Å A N

G U R A

ÄNGLARNAS STAD

TROTT

MISSTÄMNING

S T Ö T O

ANDRÉ MYHRER

O T U R

KÄRLEKSPUFF

BERÖMD TRÄNARE

A P F I A T J

RÄTTIGHETER GÄLLANDE BETEENDE I NATUREN

NY SVENSK GRUPP

E T M

HÄR FINNS NYA TOMTER EKOLOGISKT Kvarnsvedens OCH KRAVMÄRKT i skolmatsalen skola. SID 8 på

Sista sida

DET NYA JAXTO RGET är betydlig vackert och t mer tryggare än det gamla torget. inbjudande, SID 10

n – Informa

tion från Sam

VINTERCYKL ISTER Madele trots vintern ne och Linda . SID 17 cyklar

hällsbyggn

adssektorn

UNDERSÖ- SPRINGA RUNT NY VATKER OBDUTENTÄKT CENTER

B

L A L I N E K A N L N B E H O T E R A D L L E Ä R N N G E B U KEJSARPINGVINERS HEM

Gruppförsändelse (samhällsinformati till samtliga postavläm ningsställen on)

POPULÄRT VID LÄGERELDEN

FÖR ELDEN MED SIG

OHYFSAD

RIKT PÅ OLJA

KAN FÖRFICK LORAREN BERMUDEZ- SÄDESSLAG SKYLLA PÅ SVANKVIST

LEIF NYGREN

SÖKA

BORLÄNGE ENERGIS ELPRIS

10 DL BLIR 1

FÄRGER I DATORSKÄRM

RÖTTER I EKSG

HÄR HJÄLPS UNGA MED PSYKISKA PROBLEM

P O R T L A K

ENKEL MANUAL

KAN MAN

RR REKLAMBYRÅ

BLIR VICTO- HÄR HÄMTAS RIA 14 JULI MEDICINEN

2. Hur mycket högre ligger Borlänge i det nya höjdsystemet, jämfört med det gamla systemet? 1) 510 cm x) 480 cm 2) 460 cm

Rätt lösning Borlängekrysset nr 3 oktober 2013

VARUMÄRKE

ettkr y sstvå

FÖRÄNDRA EFTER OMSTÄNDIGHETER

PAPPERSFÖRVARARE

M A P P

VÄGVISNING EN AV SAEEDS KJELL-ERIK FAVORITKARLSSON VÄXTER

R

TV-DANSDOMARE

M Å K A

BATTERI

A D E A R K T A T H U A R G F E T M A L A N S R H E D E R I S E L E K RETWEET

ÄGA

STAD PÅ SICILIEN

ILSKEN

KOMMER PÅ PLATS 6 MELLANSTORLEK

SÅNGERSKAN I THE SOUNDS

VAR FÖRST PÅ MÅNEN

SYDSVENSKAN

HUMAN RESOURCES

STÖRSTA TRÄDET HÄR

KAN MUNTRA UPP TILLSTÄLLNINGAR

I R E V I S N D G M J A Ä T N T T A R

SUDDEN DEATH

ORKESLÖS

FLICKA I NORRLAND

Bo i Borlänge • NR 4 • 2013 • 19


Information från Samhällsbyggnadssektorn om aktuella översikts- och detaljplaner och större byggnadsprojekt Information eller synpunkter Du som önskar information eller har synpunkter är välkommen att höra av dig till respektive handläggare. Samhällsbyggnadssektorn finns i Palladium, Sveatorget, Borlänge.

12

(CE) (MG) (SJ) (BL) (SN)

Christina (Chia) Eriksson Mariam Ghasemi Steve Johnson Beate Löfvenberg Sofia Nilsson

741 741 741 666 740

05 08 85 57 07

12 8 6 4 2

11 3 13

15

14

9 2

10

7

5

Översiktsplanering 1 Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen för Falun och Borlänge omfattar båda kommunernas hela yta. Den behandlar frågor som är viktiga för att FalunBorlänge ska bli en motor för hela länets utveckling och ska ge långsiktig vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas. Översikts-planen har varit på samråd och ställs ut dec 2013-feb 2014. (BL, SJ)

Planprogram, detaljplanering 2 Lustbergsvägen, gång- och cykelväg. Detaljplan för utökning av tomtmark och förbättrad sträckning av gång- och cykelväg utmed Lustbergsvägen samt parkering i kv Tången. Samråd om planförslaget under våren 2014. (MG) 3 Islamiskt center. En lämplig plats söder om Stadshuset har utsetts i ett godkänt planprogram. En dialog förs med Islamiska förbundet om det fortsatta planarbetet. (SJ)

Detaljplaneprocessen

Program

Programsamråd

Programskede

Planförslag

Plansamråd

Samrådsskede

6 Östra Barkargärdet, bostäder. Ett nytt bostadsområde planeras öster om Barkargärdet. En landskapsanalys har tagits fram som underlag för fortsatt planering. Ett planprogram påbörjas 2014. (SJ, BL) 7 Lusberget, arbetsplatsområde och kombiterminal. Ett planprogram för arbetsplatsområde och kombiterminal vid Lusberget finns framtaget. En detaljplan påbörjas vintern 2013. (SJ)

Planförslag

Granskning

Granskningsskede

Antagande

Laga kraft

Antagandeskede

12 Kvarnsveden och Lergärdet, bostäder. Detaljplan för ny bostadsbebyggelse norr om Kyrkvärdsgatan samt för nya villatomter m m vid Lergärdsvägen. Samråd om planförslaget i dec 2013 – jan 2014. (SJ) 13 Folkets park. Detaljplan för att möjliggöra en ny stadspark. Samråd om planförslaget under våren 2014. (CE)

8 Ornäs, arbetsplatsområde. Detaljplan för arbetsplatsområde norr om Ornäs trafikplats. Detaljplanen har varit på samråd. (SJ)

14 Solåkern-Talludden, kommunalt bad. Detaljplan för ett kommunalt bad har påbörjats. (MG)

9 Nygårdarna, bostäder. Detaljplan för bostäder, BoKlok. Detaljplanen har varit på samråd. (SJ)

Ombyggnads- och anläggningsprojekt

4 Hönsarvet, söder om Månsesgatan, bostäder. Detaljplan för småhustomter. Detaljplanen är antagen men har överklagats. (SJ)

10 Torsång, ny skola. Detaljplan för ny skola i Torsång vid Tingsrundan. Detaljplanen har varit på samråd. (CE)

5 Romme, lokalisering av ridstall. Arbete med planprogram för lokalisering av ridhus i anslutning till Romme travbana har påbörjats. (SN)

11 Nordvästra Borlänge, nya skolor. Planprogram för lokalisering av nya skolor i nordvästra Borlänge. Planprogrammet har varit på samråd. (SN)

15 Sveatorget - Borganäsvägen, ombyggnad. Sveatorget och delar av Borganäsvägen ska byggas om under 2014 för att få en attraktivare centrummiljö. Förberedelsearbeten för att ge de stora träden på torget bättre förutsättningar att överleva har genomförts. (SJ)

Bo i Borlänge 2013 nr 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you