Page 1

przyjęty na Konwencji Wyborczej Zielonych 22 lutego w Brukseli


Chcemy zaprosić Cię do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniach 22-25 maja 2014 roku. I chcemy, abyś zagłosował na Zielonych. W tym roku będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. W tym roku upłynie także 57 lat od podpisania Traktatu Rzymskiego, który rozpoczął tworzenie tego, co dzisiaj jest Unią Europejską. Zjednoczenie Europy uwolniło kontynent od wieków antagonizmów i wojen. Doprowadziło do obalenia dyktatur i reżimów autorytarnych. Umożliwiło rekonstrukcję gospodarek krajów członkowskich w duchu sprawiedliwości społecznej, a dzisiaj sprawia, że jesteśmy pionierami zrównoważonego ekologicznie rozwoju. Każde rozszerzenie wzbogaciło nasze kultury, pozwoliło nam zaakceptować siebie nawzajem oraz uczyniło częścią wspólnego, ambitnego projektu. Nie ma wątpliwości, że budowa Unii Europejskiej była historycznym sukcesem.


Europa jest teraz żu na rozdro My, Zieloni, wierzymy, że Europa jest naszym wspólnym domem i naszą przyszłością. Jednakże ta przyszłość jest zagrożona. Jeśli osiągnięcia UE mają zostać zachowane i wzbogacone, to właśnie teraz nastał czas na fundamentalną polityczną reorientację oraz demokratyczną odnowę Unii Europejskiej. Aby zabezpieczyć naszą wspólną przyszłość, chcemy zmienić Europę, wzmacniając ją. Dlatego opowiadamy się za większą solidarnością, zrównoważonym rozwojem i sprawiedliwością. Jeśli stworzymy przestrzeń dla populizmu, nacjonalizmu i ekonomicznego szowinizmu, wtedy żaden region, żaden kraj, żadna część Europy nie zachowa ani nie zdobędzie dobrobytu na własną rękę. W zglobalizowanym świecie jedynie działając razem, mamy szansę, żeby sprostać stojącym przed nami, ogromnym wyzwaniom społecznym, ekonomicznym oraz tym związanym z ochroną środowiska i z bezpieczeństwem. Potrzebujemy sprawiedliwej współpracy ekonomicznej, która szanuje naszą odpowiedzialność za środowisko naturalne. Potrzebujemy solidarności w społeczeństwach i między narodami. Potrzebujemy silnej demokracji. Musimy żyć w zgodzie z naszymi wartościami, broniąc wolności i swobód w polityce wewnętrznej i międzynarodowej.

ój k o p e i n i z Kryzys rod cemy h c y m – i gniew eję i z d a n ć a budow o! w t s ń e z c e i bezpi Neoliberalna deregulacja stworzyła rynki finansowe kierujące się wyłącznie krótkowzroczną chciwością. Jej rezultatem był globalny kryzys finansowy, który wciąż nam towarzyszy. Kryzys ten podważył lub zniszczył wiele osiągnięć społecznych, demokratycznych i ekonomicznych. W rezultacie idea Unii Europejskiej jest zagrożona z powodu narastającego poczucia frustracji, strachu, a nawet gniewu. Lek w postaci zaciskania pasa, który latami zalecano krajom pogrążonym w kryzysie, pogłębił jedynie podziały społeczne i niesprawiedliwość, zagroził dobrobytowi wielu naszych współobywateli i współobywatelek, podważył zdolność naszych społeczeństw do pomyślnego rozwoju oraz istotnie osłabił demokrację. Dziś 25 proc. Europejczyków i Europejek jest zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym, 27 milionów pozostaje bez pracy, wliczając w to co piątą młodą osobę w Europie. Osoby w najtrudniejszej sytuacji płacą najwyższą cenę za ten kryzys. Nic dziwnego, że niesprawiedliwość wzbudza strach i gniew na całym kontynencie. Chociaż podzielamy ten gniew, chcemy zamienić go na nadzieję.

globalnego porozumienia na konferencjach klimatycznych pokazuje, że daleko nam jeszcze do uniknięcia katastrofalnej zmiany klimatu. Wciąż dominuje myślenie krótkoterminowe i wąskie interesy lobbystów. Europa jest niezbędna dla budowy bardziej zrównoważonego, demokratycznego i równego społeczeństwa, za którym się opowiadamy. Pomyśl o tym: zahamowanie siły rynków finansowych i globalnych korporacji, skuteczna walka z unikaniem płacenia podatków i oszustwami podatkowymi, transformacja europejskiego systemu dostaw energii, by walczyć z postępującymi zmianami klimatu – wszystko to są przykłady pilnych działań, których w pojedynkę nie podejmą nawet największe z państw członkowskich. Potrzebujemy współpracy w obrębie Unii Europejskiej, aby skutecznie poradzić sobie z tymi problemami. Transformacja, za którą się opowiadamy, jest nieodłącznym elementem demokratycznej odnowy. Chcemy Unii Europejskiej, która będzie pionierem bardziej bezpośredniej, uczestniczącej demokracji. Organy wykonawcze, takie jak Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny, muszą odpowiadać za swoje działania. UE musi być skuteczną, wielopoziomową demokracją, przestrzegającą zasady pomocniczości i wykorzystującą różnorodność, jako jeden ze swoich głównych zasobów.

Nasz model ekonomiczny nie jest zrównoważony. Kryzys ekologiczny wciąż trwa. Ciągła niemożność osiągnięcia

4|

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


nie e z c a n z ę! a w m y s t o a ł n g r j e ó t l Tw ką a s j e p o r u e y na m j u s o ł g – konsumentek. Ochrona środowiska to Chcemy, abyś przyłączył i przyłączyła się do nas w walce o ekonomiczną, polityczną i społeczną transformację, która zbuduje przyszły dobrobyt w oparciu o zrównoważony rozwój i zielony renesans naszego przemysłu. Za pomocą spójnej i zrównoważonej polityki możemy stworzyć nowe inwestycje oraz wiele zielonych miejsc pracy, zapewniających dobrą i uczciwą pracę, rosnącą mobilność ekonomiczną, równe płace, prawa pracownicze, rozwój regionalny oraz więcej możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw lub społecznego biznesu. Nalegamy na europejską politykę energetyczną, która spowolni zmiany klimatu: TAK dla odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej; TAK dla wygaszania energetyki jądrowej i węglowej i NIE dla gazu łupkowego. Wszystko to jest częścią proponowanego przez nas Zielonego Nowego Ładu. Zieloni pozostają wiarygodnymi rzecznikami odpowiedzialności za środowisko naturalne. Pomóż nam zająć mocne stanowisko przeciwko tym na prawicy lub na lewicy, a także przeciwko tym lobbystom, którzy chcą zablokować postęp w tej dziedzinie. Domagamy się bardziej zrównoważonej polityki rolnej. Odegraliśmy dużą rolę w reformowaniu polityki UE dotyczącej rybołówstwa. Opowiadamy się za większą przejrzystością i odpowiedzialnością społeczną biznesu. Wytrwale promowaliśmy prawa obywateli/obywatelek i konsumentów/

6|

także odpowiedzialność społeczna. Jeżeli środowisko zostanie zniszczone, to samo stanie się z podstawami naszej gospodarki i dobrobytu. Zieloni walczą pod sztandarem solidarności społecznej przeciwko wykluczeniu społecznemu, pod sztandarem zrównoważonego rozwoju przeciwko polityce zaciskania pasa. Chcemy żyć jak ludzie, dla których bezpieczeństwo i możliwości działania nie są jedynie opowieściami przeszłości. Tu bez wątpienia UE musi zmienić kurs! Chcemy walczyć z bezrobociem wśród młodzieży, z bezdomnością, z biedą, z brakiem nadziei. Tam, gdzie indywidualne państwa członkowskie zawodzą, musimy zaradzić temu wspólnie jako obywatele i obywatelki Europy. Zbudujmy społeczną Europę! Dostrzegamy, że indywidualna emancypacja, wolność i swobody dla wszystkich są poważnie zagrożone. Pomyśl o prywatnych oraz organizowanych przez państwo systemach masowego nadzoru, a także o naruszeniach praw człowieka takich mniejszości, jak imigranci/imigrantki, społeczności LGBTQ czy Romowie/Romki. Nie możemy tolerować dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne czy społeczne, cechy genetyczne, język, wiarę bądź religię, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, własność, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową ani pod

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

żadnym innym pretekstem. Równość płci jest fundamentalną zasadą w Unii Europejskiej. Istnieje wszakże ogromna przepaść między uznaniem prawa, osiągniętym postępem legislacyjnym a jego wdrożeniem w życie. Zieloni opowiadają się za dwojakim podejściem do promowania równości płci i upodmiotowienia kobiet: jesteśmy za włączaniem kwestii równości płci do głównego nurtu wszelkich polityk i działań (tzw. gender mainstreaming) oraz ustaleniem jasnych i wiążących celów, aby osiągnąć równość płci na wszystkich poziomach. Potrzebujemy karty praw cyfrowych, aby zabezpieczyć odziedziczone przez nas wolności w epoce cyfrowej. Pomogliśmy pokonać umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA), która zagrażała naszej wolności. Bronimy prawa do wody przed presją prywatyzacyjną. Tego typu walki dotykają kluczowych dla Europy wartości. Zieloni chcą rewitalizacji demokracji europejskiej, która została osłabiona przez siłę lobbystów, przez obronę wąsko pojmowanego interesu własnego przez rządy narodowe, przez władzę przyznaną technokratom pozbawionym demokratycznego nadzoru oraz przez wzajemne obwinianie się uprawiane przez populistów. Należy wzmocnić Parlament Europejski oraz przyznać mu kontrolę nad polityką, którą Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny prowadzą w ramach tak zwanej Trojki. Obywatele i obywatelki muszą być lepiej słyszalni i muszą mieć więcej możliwości aktywnego zabierania głosu w ramach demokracji bezpośredniej. Unia Europejska musi działać wszędzie tam,

gdzie trzeba mówić wspólnym głosem. Nie powinna jednak przenosić decyzji dalej od obywateli i obywatelek. Oznacza to również działanie przeciwko nadmiernemu lobbingowi. Chcemy także więcej demokracji płci: więcej kobiet w instytucjach europejskich i radach nadzorczych firm z UE. Nie powinniśmy obawiać się dzielenia suwerennością tam, gdzie jest to jedynym sposobem na jej zachowanie: w przypadku unii bankowej, podatku od transakcji finansowych, walki o sprawiedliwość podatkową oraz przeciwko unikaniu płacenia podatków i rajom podatkowym. UE powinna prowadzić politykę dobrego sąsiedztwa na naszych granicach i poza nimi. Wymaga to wymiany kulturalnej, prowadzenia wspólnych projektów edukacyjnych, a także pozostawienia otwartych drzwi dla rozszerzenia. Promujemy globalną sprawiedliwość, sprawiedliwy handel, obronę praw człowieka, zapobieganie konfliktom metodami pokojowymi oraz wielostronne rozwiązywanie sporów. Europa musi być sprawiedliwym azylem dla uchodźców i uchodźczyń, nie zaś „Twierdzą Europa”. Europa odpowiedzialna za świat przyniesie korzyści dla świata i dla nas samych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


bór y w j ó w T To Jako wybrany w wyborach bezpośrednich głos obywateli i obywatelek, Parlament Europejski razem z rządami narodowymi współtworzy prawo w sprawach, które mają wpływ na twoje codzienne życie – od bezpieczeństwa w miejscu pracy do innowacji i nowych miejsc pracy, od ochrony konsumentów i konsumentek do polityki w zakresie środowiska naturalnego, od bezpiecznej żywności i ochrony zwierząt poprzez ochronę prywatności danych do równości płci. Parlament pomaga również finansować lokalne i regionalne projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju i walki z wykluczeniem społecznym. Obecność Zielonych w Parlamencie Europejskim czyni różnicę. Chcemy dalej działać z większą siłą. Do tego potrzebne jest nam Twoje wsparcie, Twój głos.

ropę u E ć i n e i Pomóż zm ch! y n o l e i Z a – Głosuj n

8|

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


W czasach obecnego kryzysu Unia Europejska nie spełnia oczekiwań wielu obywatelek i obywateli. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wspólnymi siłami wprowadzić zmiany na lepsze. To dlatego Zieloni proponują nową strategię. My, Europejczycy i Europejki, powinniśmy zjednoczyć nasze siły – na tym bowiem polega suwerenność – aby zbudować naszą przyszłość. Zamiast głuchej na sprawy społeczne i ślepej na kwestie związane z ochroną środowiska polityki zaciskania pasa proponujemy trzy spójne kierunki, które pozwolą zapewnić równowagę i zrównoważony rozwój: walkę z bezrobociem, ubóstwem i wszystkimi formami niesprawiedliwości społecznej; transformację gospodarki dzięki innowacyjnym i nieniszczącym środowisko rozwiązaniom, aby zapobiec zmianom klimatycznym i degradacji środowiska; ponowne uregulowanie sektora finansowego, tak aby służył on realnej gospodarce. Jednym słowem, proponujemy Europejski Zielony Nowy Ład.


ć

noś d i l o s , ć ś o Solidarn a g a w o n w ó ir

Nie chcemy, aby Unia Europejska i jej państwa członkowskie funkcjonowały w oparciu o nadmierne zadłużenie, które jest ciężarem dla obywatelek i obywateli oraz przyszłych pokoleń. Oznacza to sprowadzenie poziomu zadłużenia finansów, czy to publicznych czy to prywatnych, do zrównoważonego poziomu i zagwarantowanie, że finansowane są zrównoważone, opłacalne inwestycje. Wymaga to restrukturyzacji długu publicznego i prywatnego. Jednocześnie musimy się odnieść do problemu zadłużenia społecznego: zmniejszyć bezrobocie, ubóstwo i nierówności, poprawić ochronę zdrowia i edukację. To wymaga dużych inwestycji. A wreszcie konieczne jest zmierzenie się z długiem ekologicznym: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wyczerpywaniu się zasobów nieodnawialnych i niszczeniu bioróżnorodności. Potrzebujemy wsi pełnej życia, ze zrównoważonym rolnictwem oraz ekonomicznie i społecznie tętniącymi życiem obszarami wiejskimi, obfitującymi w ryby łowiskami, dającymi utrzymanie społecznościom mieszkającym nad morzem.

Podwaliny opy r u E j e n z c społe redukcja programów pomocy społecznej i prywatyzacja dóbr publicznych. Zapewnieniu równowagi finansom publicznym musi towarzyszyć zapewnienie równowagi w zakresie wydatków na politykę społeczną i ochronę środowiska – silniejsze ramiona muszą wziąć na siebie większy ciężar. Polityka zaciskania pasa, jaką narzucono w czasach obecnego kryzysu gospodarczego, prowadzi nas w przeciwnym kierunku.

Jako światowi liderzy w wymyślaniu i dostarczaniu rozwiązań, dzięki którym wszyscy będą mieli szansę na dobre życie, przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń naszej planety, znajdziemy klucz do nowej dynamiki gospodarczej zapewniającej miejsca pracy i dobrobyt. Odrzucamy tak zwany pakt na rzecz konkurencyjności, ponieważ wiązałaby się z nim obniżka wynagrodzeń,

12 |

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Europę należy budować na fundamentach sprawiedliwości społecznej, ponieważ ubóstwo stało się rzeczywistością dla coraz większej liczby ludzi. Europejscy Zieloni wierzą w politykę, która zapobiega rosnącym nierównościom i stanowczo nie godzą się na to, aby w Unii Europejskiej byli obywatele i obywatelki drugiej kategorii. Dlatego uważamy, że należy brać pod uwagę skutki społeczne, takie jak nierówności i bieda. Powszechne bezrobocie, zwłaszcza bezrobocie osób młodych i ubóstwo osób starszych, to kluczowe przejawy niesprawiedliwości. Środki polityczne obiecujące poprawę sytuacji, takie jak na przykład program Europejskiej Gwarancji dla Młodych, nie będą skuteczne, jeśli na ich realizację nie zostaną przeznaczone odpowiednie fundusze i nie będzie temu towarzyszyć zdecydowana polityka tworzenia miejsc pracy. Państwa członkowskie muszą zająć się problemem ubóstwa dzieci poprzez podejmowanie wczesnej interwencji, co jest najlepiej udowodnionym środkiem zapobiegawczym. Unia Europejska musi położyć kres dumpingowi socjalnemu, umowom śmieciowym, niskopłatnej pracy czy nieuczciwym stażom. Zieloni opowiadają się za sprawiedliwym i stopniowym podnoszeniem minimalnych standardów socjalnych w Europie stosownie do uwarunkowań w poszczególnych krajach i krajowych modeli

rynku pracy – szczególnie jeśli chodzi o jakość pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia, wynagrodzenia, ochronę zdrowia i emerytury. Dążymy do lepszej dystrybucji świadczeń społecznych poprzez wprowadzenie europejskiej karty społecznej, wraz z wysokimi i wiążącymi standardami ochrony prywatności, co usprawni procedury administracyjne w poszczególnych krajach i sprawi, że prawdziwe europejskie obywatelstwo nabierze konkretniejszego kształtu. Chcemy, aby Europejski Bank Centralny uwzględnił w swoich celach kwestie stabilności makroekonomicznej i finansowej, co oznacza także promocję zatrudnienia. Co więcej, jeśli chcemy rzeczywiście stymulować wzrost zatrudnienia w Europie, musimy podjąć dalsze wysiłki, aby projekt wspólnego rynku stał się w pełni funkcjonalny, zwłaszcza w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników i usług. Opowiadamy się za włączeniem do ustawodawstwa europejskiego przepisów dotyczących postępu społecznego, dzięki czemu zostanie położony nacisk na budowanie społecznej Europy. Równowaga społeczna w Europie musi być odpowiedzią na groźbę drenażu mózgów – co dotyczy przede wszystkim młodych osób – z regionów dotkniętych kryzysem oraz wyzysku migrantów i migrantek, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowej zasady swobody poruszania się. Zieloni chcieliby, aby opracowano nowe instrumenty, które zmniejszą duże różnice w cyklach

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


gospodarczych, w tym wskaźnikach zatrudnienia. Popieramy emancypację kobiet w społeczeństwie i w gospodarce. Zasada „równa płaca za pracę takiej samej wartości” powinna być standardem obowiązującym w całej Unii Europejskiej, podobnie jak równa reprezentacja kobiet w zarządach przedsiębiorstw. Rodzina czy konieczność dzielenia się opieką nie powinna być przeszkodą w udanej karierze zawodowej tak w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Żeby przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na wiek, Zieloni sprzeciwiają się jakimkolwiek ograniczeniom wiekowym w dostępie do usług publicznych i opowiadamy się za wdrożeniem solidnych, podstawowych standardów w systemach emerytalnych wszystkich państw członkowskich. Uważamy, że wznowienie projektu społecznej Europy wiąże się ściśle z koniecznością ożywienia dialogu społecznego, podczas którego organizacje pracodawców i związków zawodowych wezmą na siebie odpowiedzialność. Należy promować ponadgraniczne umowy zbiorowe w europejskich międzynarodowych przedsiębiorstwach.

14 |

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

ie n a w o l o r t Kon go e w o s n a n sektora fi Pięć lat po rozpoczęciu się kryzysu finansowego nasz system jest wciąż zdominowany przez banki za duże lub splecione siatką zbyt wielu zależności, by pozwolić im upaść, a zatem zbyt niebezpieczne. Dofinansowanie banków kosztowało europejskich podatników i podatniczki miliardy euro; taka sytuacja nie powinna się już więcej zdarzyć. Chcemy sektora finansowego odpowiedniej wielkości, zróżnicowanego i prężnego, który będzie służył społeczeństwu i pomoże zmobilizować zrównoważone inwestycje w realnej gospodarce. Proponujemy wprowadzenie rygorystycznych przepisów dotyczących oddzielenia działalności banków mającej istotne znaczenie dla społeczeństwa od tej, która ma zupełnie innych charakter. Zieloni mieli swój znaczący udział w doprowadzeniu do zakazu finansowych produktów i działań nieprzynoszących żadnych korzyści realnej gospodarce, mogących natomiast destabilizować system finansowy, i usunięcia ich z rynku europejskiego. Władze europejskie powinny skorzystać z tej możliwości. Dozwolone powinny być tylko te produkty finansowe i działania, które przyniosą społeczeństwu korzyści. Z naszej inicjatywy zdelegalizowano czystą spekulację długiem publicznym, ograniczono premie bankowców, zmuszono banki do ujawnienia działań w rajach podatkowych, poddano demokratycznej kontroli nadzór bankowy ze strony

Europejskiego Banku Centralnego. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w tej dziedzinie. W naszych działaniach musimy się oprzeć na tych sukcesach. Chcemy, aby konsumentki i konsumenci mieli dostęp do rzetelnych, niezależnych porad w sprawie wszystkich usług finansowych. Ustawodawstwo dotyczące usług finansowych nie może wspierać dalszej koncentracji rynku ze szkodą dla małych, zrównoważonych banków. Opowiadamy się za europejską unią bankową w połączeniu z silnym, wspólnym nadzorem bankowym, wspólnymi władzami i funduszem, z którego środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację bankrutujących banków i wspólny system ubezpieczenia depozytów bankowych na kwotę 100 tysięcy euro lub równowartość tej sumy. Instytucje unijne muszą również zająć się krótkowzroczną działalnością sektora finansowego, co jest przeszkodą w podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie zrównoważonego inwestowania.

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


e: n z c i l b u p Finanse ne z c e t u k s i we i l d e i w a r sp ie n a w o k t a opod Dziś ciężar opodatkowania nieproporcjonalnie bardziej obciąża osoby o niskich i średnich dochodach oraz średnie i małe przedsiębiorstwa, podczas gdy – jak się szacuje – corocznie tracimy miliard euro wskutek oszustw podatkowych i ucieczek do rajów podatkowych. Naszym celem jest przywrócenie sprawiedliwych i skutecznie ściąganych podatków. Chcemy zmniejszyć opodatkowanie pracy i przerzucić ciężar opodatkowania na tych, którzy przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Zrobimy, co w naszej mocy, aby wprowadzić podatek od transakcji finansowych wbrew potężnym lobbystom, którzy oponują przeciwko takim rozwiązaniom. Ponieważ chcemy, aby potężne korporacje i ludzie zamożni wnosili swój sprawiedliwy wkład podatkowy, opowiadamy się za wspólnym europejskim podejściem do opodatkowania korporacji i bogactwa, włączając w to minimalne stawki opodatkowania. Opowiadamy się za wspólnymi, zdecydowanymi działaniami przeciwko unikaniu płacenia podatków, oszustwom podatkowym i rajom podatkowym – pierwszym krokiem do tego byłoby zniesienie tajemnicy bankowej. Jeśli chodzi o wydatki, niezmiennie walczymy z marnotrawieniem pieniędzy na szkodliwe dla środowiska dofinansowywanie paliw kopalnych czy programy energetyki jądrowej, jak na przykład Międzynarodowy

16 |

ysłu m e z r p e i y p o r u Odrodzen E j e n ażo w o n w ó r z na rzecz Eksperymentalny Reaktor Termojądrowy (ITER). Zarządzanie spadkiem w postaci długu publicznego poprzez ustanowienie funduszu na rzecz spłaty zadłużenia i stopniową emisję wspólnych obligacji (euroobligacji) według ściśle określonych i realistycznych zasad wspólnej dyscypliny finansowej to kluczowy krok ku zapewnieniu równowagi w sektorze finansów publicznych. Żeby ożywić gospodarkę pogrążoną w kryzysie i zachować unię monetarną, opowiadamy się za zwiększeniem budżetu UE, przede wszystkim dzięki własnym zasobom, i stworzeniem instrumentów solidarności finansowej, które miałyby na celu sfinansowanie uzdrowienia gospodarki.

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Chcemy przekształcić naszą europejską gospodarkę w globalnego lidera w efektywnym wykorzystywaniu energii i zasobów, opierającego się na mniej energochłonnych technologiach i odnawialnej energii oraz poprawie tego, w jaki sposób zarządzamy zasobami, jak je wykorzystujemy, czy robimy z nich ponowny użytek, jak je przetwarzamy, zastępujemy i na ile są one dla nas cenne. Chcemy efektywnego wykorzystywania zasobów i innowacji w dziedzinie ekologii, żeby wesprzeć inwestycje we wszystkich sektorach gospodarki. Ta zielona ofensywa stworzy wiele nowych, wysokiej jakości miejsc pracy w różnych branżach przemysłowych, zarówno dla wysoko, jak i nisko wykwalifikowanych pracowników, dzięki niej poprawią się warunki pracy i zdrowie pracowników. Dzięki temu w przyszłości gospodarka będzie się prężniej rozwijać. Przemysł nie powinien podążać fałszywą ścieżką, taką jak wykorzystanie szczelinowania hydraulicznego do wydobycia gazu łupkowego czy wykorzystywanie żywności do produkcji paliwa. Wręcz przeciwnie, powinien on być kluczowym partnerem w tej zielonej, innowacyjnej

transformacji poprzez propagowanie zasad planowania z poszanowaniem ekologii, przetargów publicznych, pomocy publicznej, prywatnych inwestycji, małych i średnich przedsiębiorstw i kooperatyw, zapewnienie większych funduszy na badania, rozwój i edukację, promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości społecznej, dobrych stosunków w różnych branżach przemysłu, demokracji w miejscu pracy i walkę z korporacyjnymi interesami. W naszych działaniach skupimy się na wszystkich tych elementach. Chcemy wzmocnić związki zawodowe oraz zapewnić kobietom i mężczyznom udział na równych zasadach w podejmowaniu decyzji w miejscu pracy. Polityka w dziedzinie handlu powinna służyć zrównoważonemu odrodzeniu przemysłu w Europie – powinna być prowadzona z poszanowaniem naszych globalnych partnerów i w solidarności z nimi. W tym wypadku projektem o szczególnym znaczeniu będzie stworzenie Europejskiej Wspólnoty Energii Odnawialnej, dzięki czemu zmniejszy się nasze uzależnienie od paliw kopalnych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


nie ż a w o p y Traktujm tu a m i l k ę n zmia zny c i g o l o k e i kryzys Zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności stwarzają zagrożenie dla społeczności na całym świecie. Obecny kryzys ekonomiczny przesłonił kryzys ekologiczny, jednak sytuacja staje się coraz bardziej poważna z powodu potencjalnego załamania ekosystemów, co zagroziłoby naszemu sposobowi życia. Do sierpnia 2013 roku zużyliśmy więcej zasobów Ziemi, niż jesteśmy w stanie odtworzyć w ciągu całego roku. Nie ma już żadnych wątpliwości co do odpowiedzialności, jaką ponosi ludzkość za wywoływanie zmian klimatu, a także katastrofalne konsekwencji biernej postawy. Planeta jest blisko punktu krytycznego. Bez radykalnych zmian modeli produkcji i konsumpcji energii niszczące zmiany klimatu mogą okazać się nieodwracalne. Tym niemniej istnieją rozwiązania, które przysporzą nam ogromnych korzyści ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

ie k s j e p o r u Prawo e tu a m i l k e c dotyczą i energii Domagamy się rozbudowanego ustawodawstwa unijnego dotyczącego klimatu i energii, dostosowanego do naszego sprawiedliwego udziału w globalnych zmaganiach, opartego na prawnie wiążących limitach emisyjnych i sankcjach, które zagwarantują, że cele klimatyczne zostaną osiągnięte. Stworzy to bodźce do zrównoważonej transformacji ekonomicznej i zapobiegania niebezpiecznym zmianom klimatu. Szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu w 2015 roku (COP 21) musi doprowadzić do wiążącego światowego porozumienia. Zegar tyka, a UE razem z jej państwami członkowskimi musi odgrywać wiodącą rolę w negocjacjach gwarantujących wiążące zobowiązania ze strony wszystkich układających się stron. Oznacza to również zwiększenie obowiązujących i przestarzałych już celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 z 20 do 30 proc. w stosunku do ich poziomu z 1990 roku. Musimy też postawić sobie za cel dalszą redukcję tych emisji o co najmniej 55 proc. do roku 2030 – w stosunku do poziomu z roku 1990 – tak, aby do roku 2050 stać się społeczeństwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Prawnie wiążące restrykcje pozostają najskuteczniejszym środkiem zmniejszania zanieczyszczenia i praktyk

20 |

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

zanieczyszczających środowisko. Europejski System Handlu Emisjami (ETS) musi zostać radykalnie zreformowany, aby stać się efektywnym narzędziem. Jeśli tak się nie stanie, Zieloni będą opowiadali się za narodowymi cenami minimalnymi na emisję dwutlenku węgla. Instytucje publiczne, firmy, a przede wszystkim sektor finansowy, muszą być zachęcane, aby pozbywać się aktywów szkodliwych dla klimatu. Trzeba zlikwidować publiczne subsydia i inwestycje w paliwa kopalne. Chcemy inwestować w europejskie sieci energetyczne, które łączą produkcję odnawialnej energii w różnych częściach kontynentu, wzrost bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie kosztów.

Energia jądrowa jest droga i ryzykowna. Zwiększa ona niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się broni jądrowej i nie ma dla niej miejsca w europejskim miksie energetycznym. Będziemy ciągle powtarzać: „Energia jądrowa? Nie, dziękujemy!” i ponawiać nasze wysiłki na rzecz wygaszania energetyki jądrowej w Europie, upewniając się jednocześnie, że nie prowadzi to do większej emisji dwutlenku węgla. Musimy natychmiast zamknąć najbardziej niebezpieczne elektrownie, położyć kres bezpośrednim i pośrednim subsydiom oraz nalegać na to, aby obecni operatorzy ponieśli pełną odpowiedzialność za zniszczenia i opady radioaktywne w przypadku wypadków jądrowych.

Spójna polityka energetyczna – oparta na oszczędzaniu energii, efektywności energetycznej i energii odnawialnej – jest jedynym sposobem na to, aby uzyskać gospodarkę niemal w pełni opartą na energii odnawialnej do 2050 roku. Konsumpcję energii w ciągu najbliższych 15 lat trzeba ograniczyć o 40 proc. Jednocześnie należy postawić na rozwój energii odnawialnej – z wyłączeniem biopaliw – tak, aby pokrywała ona 45 proc. naszej konsumpcji energii do 2030 roku. Jest to koniecznie nie tylko dlatego, aby ograniczyć globalne ocieplenie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu przedindustrialnego, ale również ma sens ekonomiczny, stymulując aktywność gospodarczą, tworząc miejsca pracy i redukując zależność Europy od kosztownego importu paliw.

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


dla o w t s ń e z Pierws rtu o p s n a r t zielonego

wój z o r y n o ż Zrównowa ie n e z c a n z we ma kluczo Zrównoważony rozwój musi być w centrum wszystkich ważnych decyzji ekonomicznych. Chcemy, aby ochrona bioróżnorodności oraz ochrona środowiska, a także zrównoważony rozwój były międzynarodowym priorytetem. Proponujemy powstanie Międzynarodowej Organizacji Ochrony Środowiska (World Environmental Organisation), która mogłaby połączyć i rozszerzyć role różnych rozproszonych agend, już funkcjonujących w obrębie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie możemy mierzyć jakości życie jedynie nieporęczną miarą pieniądza. Potrzebujemy nowych wskaźników, które uzupełnią i rozszerzą Produkt Narodowy Brutto (PKB), żeby mierzyć zrównoważoną pomyślności i dobrobyt.

naprawy i recyklingu zamiast podejścia znanego jako „zaprojektowane, aby zaśmiecać”. Ostatecznym celem powinno być społeczeństwo zamkniętego obiegu, gdzie nietoksyczne odpady z jednego sektora stają się wkładem początkowym dla drugiego.

Zróżnicowane środowisko przyrodnicze w Europie jest piękne, a jego znaczenia nie da się zmierzyć pieniędzmi. Zieloni wiedzą, że zrównoważony rozwój oznacza rozważne zarządzanie naszymi zasobami, żeby nasze dzieci oraz ich dzieci wciąż miały nadającą się do życia planetę. Żyjemy ponad stan, konsumując zasoby naturalne w takim tempie, że nie mogą one być odtworzone, oraz zanieczyszczając powietrze, ziemię i wodę niebezpiecznymi substancjami. Chcemy zredukować nasz ślad ekologiczny i konsumpcję zasobów. Chcemy także upewnić się, że produkowane przez nas dobra nadają się do ponownego użytku,

22 |

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Lotnictwo i transport drogowy są głównym źródłem gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia środowiska i hałasu. Obecny poziom paliw kopalnych zużywanych przez sektor transportowy ma silny, negatywny wpływ na zdrowie publiczne i środowisko naturalne, a także czyni UE zależną od importu energii i rosnących cen. Musimy przestawić się na bezpieczniejsze i mniej szkodliwe dla środowiska środki, takie jak zrównoważony transport wodny, jazda na rowerze, publiczny transport zbiorowy i kolej. Należy położyć szczególny nacisk na sprawiedliwą konkurencję pomiędzy różnymi środkami transportu. Europejska sieć kolejowa powinna uzupełnić brakujące ogniwa zarówno w połączeniach lokalnych, jak i długodystansowych w taki sposób, aby aglomeracje regionalne i miejskie stały się łatwo dostępne. Istniejące międzynarodowe połączenia kolejowe muszą mieć pierwszeństwo przed drogami i transportem lotniczym, w szczególności w zakresie przewozu towarów. Poprawa efektywności energetycznej samochodów pomoże zmniejszyć rachunki europejskich obywateli i obywatelek za paliwo oraz polepszy jakość powietrza. Chcemy również pobudzić innowacje, aby elektryczne rowery, tramwaje, pociągi i samochody – oparte zawsze na odnawialnych zasobach – stały się bardziej atrakcyjną opcją.

ia w o r d z a n Ochro wo t s ń e z c e i i bezp Razem z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego Zieloni z powodzeniem pilotowali w Parlamencie Europejskim programy związane z zdrowiem publicznym i ochroną środowiska naturalnego, kształtując np. normy bezpieczeństwa dla chemikaliów, pestycydów i biocyd. Popieramy uchwały redukujące zanieczyszczenie środowiska, które jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Twardo walczymy o lepszą kontrolę nad elektronicznymi i szkodliwymi odpadami, pozostałościami leków i pestycydów wydalanymi do naszego systemu wodnego, stosowaniem nanotechnologii w kosmetykach, medycynie, żywności i biocydach. Walczymy też o to, abyśmy byli mniej narażeni na substancje, które negatywnie wpływają na nasz system hormonalny. W dalszym ciągu będziemy argumentować przeciwko niebezpiecznej i szkodliwej praktyce wydobywania gazu łupkowego, jak również przeciwko wydobyciu innych niekonwencjonalnych paliw kopalnych. Nadszedł czas, aby zdelegalizować gaz łupkowy i dlatego nawołujemy do natychmiastowego zakazu wydobycia go metodą szczelinowania hydraulicznego. Zanieczyszcza ono nasze zbiorniki wodne i środowisko chemikaliami stosowanymi w płynach służących do szczelinowania. Wycieki

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


metanu podczas wydobycia gazu łupkowego pogłębiają zmiany klimatu. Co więcej, korzyści ekonomiczne zostały jaskrawo wyolbrzymione. Współczynniki produkcji spadają gwałtownie po pierwszym roku wydobycia gazu metodą szczelinowania hydraulicznego, powodując duże wahania ekonomiczne w lokalnych społecznościach. Będziemy zabiegać o ustanowienie regionów wolnych od szczelinowania hydraulicznego w całej Europie, na wzór zakończonego sukcesem modelu stref wolnych od GMO.

ie, n e z d e j e z Leps e i c y ż e z s p le Nasz łańcuch dostaw żywności funkcjonuje źle. Rolnictwo przemysłowe – oparte na pestycydach, monokulturach i nadużywaniu antybiotyków – rozwija się kosztem naszego zdrowia, środowiska naturalnego i rosnącego cierpienia zwierząt. Powtarzające się skandale żywnościowe sprawiły, że konsumenci i konsumentki mają uzasadnione obawy na temat tego, co jedzą i skąd żywność pochodzi. Zieloni chcą promować zrównoważone, zdrowe, smaczne, różnorodne i etyczne jedzenie, nie zaś standaryzowaną, pozbawioną smaku żywność zaprojektowaną jedynie po to, aby dobrze wyglądała na półkach w hipermarkecie. Oznacza to wspieranie lokalnych łańcuchów dostaw żywności, ekologicznego rolnictwa i produktów fair trade z krajów rozwijających się. Z powodzeniem walczyliśmy z wieloma błędnymi praktykami. Poprawiliśmy znakowanie żywności pod względem kraju pochodzenia i nanoskładników. Dalej będziemy domagać się większej przejrzystości w znakowaniu żywności. Europa wyrzuca 90 ton żywności rocznie, dlatego domagamy się podjęcia działań na rzecz ograniczenia marnowania jedzenia. Rozpoczęliśmy rewolucję żywnościową, zwiększając publiczną świadomość, indywidualne zaangażowanie i demokrację nastawioną na uczestnictwo w stanowieniu i ulepszaniu polityk żywnościowych w Europie.

24 |

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

nie ż a w o p y Traktujm tu a m i l k ę n zmia zny c i g o l o k e i kryzys Paliwo produkowane z roślin uprawnych nie jest zrównoważonym rozwiązaniem dla kryzysu klimatycznego, energetycznego i związanego z ubóstwem. Karmienie samochodów roślinami, w połączeniu ze spekulacją finansową na podstawowych towarach żywnościowych, wywindowało ceny żywności, czego skutkiem była rabunkowa gospodarka ziemią i utrata bezpieczeństwa żywnościowego przez miliony ludzi w rozwijającym się świecie. Jednocześnie wywarło to negatywny wpływ na klimat. Bioróżnorodne lasy tropikalne są wycinane i wypalane, aby zrobić miejsce dla plantacji oleju palmowego, przeznaczonego na paliwo i składniki żywnościowe. UE nie powinna dalej eskalować tych trendów poprzez promowanie wykorzystania terenów uprawnych do produkcji paliwa. Musimy również całkowicie zrezygnować ze stosowania roślin uprawnych do produkcji paliw. Zamiast tego należy skoncentrować się na bardziej zrównoważonych modelach transportu, włączając w to większą efektywność dla samochodów oraz produkowanie paliwa z odpadów.

wa t c i n l o r e i n Zazielenie Parlament Europejski ponosi współodpowiedzialność za Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej. Nadszedł czas, aby uczynić nasze rolnictwo przyjazne środowisku, zrównoważone, sprawiedliwe i właściwe etycznie. Chcemy elastycznych, biologicznie zróżnicowanych, zdrowych i pełnych wigoru systemów rolnych, które nie tylko dostosują się do zmian klimatu, ale też wpłyną na ich złagodzenie. Chcemy systemu, który pozwala na bardziej sprawiedliwy rozdział środków publicznych, włączając w to większe wsparcie dla drobnych rolników, dla rolnictwa ekologicznego, dla konwencjonalnych rolników, którzy chcieliby zazielenić swoje metody produkcji, a także dla lokalnej produkcji i sprzedaży, która zbliża do siebie rolników i konsumentów. Rolnicy zasługują na uczciwą cenę za swoje produkty. Nie można pozwolić korporacyjnym nabywcom na zaniżanie cen produktów rolnych poniżej zrównoważonego poziomu. Musimy zwiększyć urodzajność gleb, drastycznie ograniczyć stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych, wyeliminować szkodliwe subsydia dla eksportu oraz odejść od intensywnego rolnictwa przemysłowego. Będziemy kontynuować naszą kampanię na rzecz sprawiedliwego i niepodlegającego ograniczeniom dostępu do środków

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


rozmnażania materiału roślinnego i przeciwko patentowaniu roślin i zwierząt. Jesteśmy przeciwko dalszej prywatyzacji nasion i materiału roślinnego w ramach regulacji dotyczących nasion w UE. W dalszym ciągu będziemy walczyć przeciwko korporacyjnej kontroli nad przemysłem nasion, która zmusza rolników do korzystania z nasion zaprojektowanych specjalnie po to, żeby stosować nawozy chemiczne i pestycydy, zamiast pozwolić rolnikom utrzymać i wyhodować ich własne ziarna, które dostosują się do zmieniających lokalnych warunków. Utrata bioróżnorodności i nadmierne stosowanie pestycydów spowodowały zniszczenie siedlisk i masowy spadek liczebności populacji pszczół i innych owadów, co zaburza naturalne zapylanie wielu roślin i upraw. Jeśli chcemy zdrowych, lokalnych owoców i warzyw, musimy dać szansę pszczołom.

26 |

Nie dla GMO Stanowczo sprzeciwialiśmy się organizmom modyfikowanym genetycznie (GMO) w żywności i rolnictwie oraz w naszym wsparciu dla Europy wolnej od GMO. Zieloni będą przewodzili walce o żywność wolną od GMO i przeciwko uprawom GMO u nas oraz będą walczyli o zakaz importu paszy GMO dla zwierząt. Musimy domagać się naszego prawa do kierowania się własnymi zasadami i wymusić obowiązkowe znakowanie GMO. Europejscy konsumenci i konsumentki mają prawo wiedzieć, z czego składa się ich jedzenie i skąd pochodzi. Badania nad GMO powinny ograniczać się do oceny jego oddziaływania, włączając w to przepływ genów oraz zanieczyszczenie krzyżowe.

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

ach z r o m w b Więcej ry Zieloni odegrali kluczową rolę w zabieganiu o bardziej zrównoważoną Wspólną Politykę Rybołówstwa UE. Polityka wrzucania z powrotem do morza niechcianych ryb była masowym marnotrawstwem żywności oraz dochodów i teraz zostanie ukrócona. Zasoby rybne będą lepiej zarządzane, a potencjał floty rybackiej lepiej regulowany. Konsumenci i konsumentki będą w stanie sprawdzić nie tylko, skąd pochodzi ryba, ale również jak została złowiona. Wiele pozostaje do zrobienia, aby wprowadzić te reformy w życie i upewnić się, że luki w prawie nie są wykorzystywane. W dalszym ciągu będziemy walczyć o lepszą kontrolę nad przemysłową hodowlą ryb, która niesie ze sobą wiele zanieczyszczeń, a także o bardziej sprawiedliwe traktowanie lokalnego rybołówstwa na małą skalę, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami.

ząt r e i w z a n Ochro Jesteśmy znani z naszego zaangażowania w ochronę zwierząt. Zieloni w Parlamencie Europejskim są na pierwszej linii działań prawnych i politycznych, mających zapewnić poprawę standardów dobrobytu dla wszystkich czujących istot. Pilnie potrzebujemy wycofania się z przemysłowej hodowli powodującej nadmierne cierpienie zwierząt i wymagającej intensywnego stosowania antybiotyków. Przewodziliśmy walce przeciwko nadużywaniu testów na zwierzętach i zamierzamy ją kontynuować. Chcemy znacząco zmniejszyć czas trwania transportu zwierząt i zlikwidować eksport żywych zwierząt. Na poziomie międzynarodowym UE musi być bardziej aktywna w walce z handlem dzikimi zwierzętami, w działaniach na rzecz ochrony ssaków morskich oraz w obronie zakazu handlu produktami z fok. Popieramy zakaz hodowli zwierząt futerkowych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


Unia Europejska często była nazbyt ostrożnym graczem w globalnej polityce, bardziej reagującym niż działającym z własnej inicjatywy, a także napotykającym wiele trudności w ustalaniu wspólnych stanowisk. Chcemy, aby UE ustanowiła wspólną politykę zagraniczną opartą na wartościach i odegrała istotną rolę międzynarodową, stawiając czoła strukturalnym przyczynom biedy, promując globalną sprawiedliwość, solidarność i pokój oraz broniąc globalnych dóbr wspólnych. W obecnym kontekście zmieniającego się układu sił w świecie, wzrastających globalnych nierówności i kwestionowania uniwersalności praw człowieka, bierność przestała być możliwa. Chcemy, aby Unia Europejska mówiła jednym głosem na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Mamy pozytywne sygnały w tym kierunku w kwestii Kosowa-Serbii i Iranu. Unia powinna zabiegać o silne i uczciwe partnerstwo z krajami globalnego Południa, zmierzając poprzez współpracę rozwojową do redukcji nierówności wewnątrz społeczeństw i pomiędzy nimi. UE i jej partnerzy muszą pracować razem, aby znaleźć wspólne odpowiedzi na problemy,

takie jak zmiany klimatu, upowszechnienie broni nuklearnej i regionalne konflikty na całym świecie, a także niemożliwe do zaakceptowania plądrowanie zasobów naturalnych w wielu krajach, w szczególności na globalnym Południu. Taka współpraca nie stanie się wiarygodna, jeśli nie będzie demokratyczna, odpowiedzialna, transparentna i oparta na uniwersalnych zasadach. Chcemy, aby Unia Europejska wspierała wielostronne globalne zarządzanie, wzmacniając i reformując rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządy prawa oraz odpowiedzialność za zapewnienie ochrony. Uznajemy przyjęcie przez ONZ idei „odpowiedzialności za zapewnienie ochrony” za postęp, jednak Unia musi pracować nad poprawieniem i doprecyzowaniem zasad jej stosowania. Pierwszeństwo zawsze musi mieć pokojowe rozwiązywanie sporów. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo energetyczne stało się jednym z głównych priorytetów polityki zagranicznej UE. Nadmierne poleganie na gazie i ropie sprawia, że Unia jest podatna na korupcję i może być wykorzystana przez tych autokratów, którzy kontrolują dostawy węglowodorów dla Europy. Musimy przeciąć ten niebezpieczny i toksyczny związek.


eka i w o ł z c a Praw edy i b e i n a w o i wyelimin Aby uczynić politykę Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka bardziej widoczną, w wyniku nacisków Zielonych został powołany Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka. Instytucje europejskie powinny uwzględniać prawa człowieka w swojej polityce zagranicznej, w tym również w handlu. Kiedy jesteśmy proszeni o pomoc w łagodzeniu skutków katastrof, musimy postępować w zgodzie z naszymi obietnicami dotyczącymi ochrony praw człowieka. Oznacza to mocne przywiązanie do podstawowych zasad humanitarnych: człowieczeństwa, obiektywności, niezależności i neutralności. UE musi być bardziej efektywna i głośniej mówić o obronie rządów prawa, wolności, praw człowieka – włączając w to prawa społecznoekonomiaczne i związane z ochroną środowiska – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz swoich granic. W szczególności Unia Europejska powinna być liderem w ustaleniu prawnie zobowiązujących reguł Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. UE oraz jej państwa członkowskie muszą dojść do ładu z ich współudziałem w tajnym więzieniu osób i nielegalnych zabójstwach, włączając w to pełną odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka dokonane w ramach programu przekazywania osób CIA. „Wojna z terroryzmem” musi się oficjalnie zakończyć. Wszystkie państwa członkowskie powinny ratyfikować poprawki do statutów

30 |

Międzynarodowego Trybunału Karnego, które pozwolą na ściganie przywódców państw, którzy zaczęli wojnę napastniczą. UE nie uczyniła wystarczająco dużo dla wcielenia w życie Milenijnych Celów Rozwoju, które dotyczą walki z biedą, głodem, zniszczeniem środowiska i wykluczeniem kobiet. Musimy działać na rzecz wsparcia nowych, ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju ustalonych podczas konferencji Rio+20, które połączyły nadzór nad wdrażaniem Milenijnych Celów Rozwoju oraz celów zrównoważonego rozwoju w jeden proces, a także ustaliły nowy zestaw celów w zakresie walki z ubóstwem oraz wspierania zrównoważonego rozwoju po 2015 roku. Nalegamy, aby państwa członkowskie wywiązały się ze swoich zobowiązań przeznaczania 0,7 proc. PKB na współpracę w zakresie rozwoju. Głównym priorytetem unijnej polityki rozwojowej powinna być także walka z korupcją, praniem pieniędzy, rajami podatkowymi, bezprawnymi przepływami kapitału i szkodliwymi systemami podatkowymi.

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

a na polityk

Wewnętrz twa s ń e z c e i p bez

Należy poprawić współpracę policyjną i sądową, w szczególności w kwestiach związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, w tym organizacjami mafijnymi, przestępstwami ekonomicznymi oraz przeciwko środowisku. UE i jej państwa członkowskie muszą zapobiegać stygmatyzowaniu imigrantów/ imigrantek i mniejszości. System hamulców i równowagi sił musi być wzmocniony tak, aby organy ochrony porządku publicznego i służby wywiadowcze ograniczały się do działań koniecznych i proporcjonalnych dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i obywatelkom Europy.

ju o k o p a l d Praca W tym roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Unia Europejska została stworzona, aby zapewnić pokój po wyniszczających wojnach, zastępując konfrontację współpracą. Zieloni chcą, aby UE aktywnie promowała nieużywanie przemocy oraz kulturę dialogu, mediacji, pojednania i współpracy. Unia odgrywała w przeszłości ważną rolę w zapobieganiu konfliktom, rozwiązywaniu konfliktów metodami pokojowymi, rozbrojeniu, kontroli zbrojeń, budowaniu i utrzymywaniu pokoju – i nadal może ją odgrywać. Powinna również wzmocnić swoją rolę humanitarną, np. jeśli chodzi o tymczasowe rozmieszczenie szpitali w celu ulżenia cierpieniu cywilów w sytuacjach takich jak wojny domowe. Idea bezpieczeństwa człowieka musi znajdować się w centrum działań zewnętrznych UE. Wierzymy także, że Unia powinna wesprzeć ONZ w przyjęciu bardziej efektywnych narzędzia deeskalacji oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – wymuszania pokoju. To ważne, aby wzmocnić parlamentarną kontrolę nad operacjami wojskowymi UE poprzez przyznanie Parlamentowi Europejskiemu roli w podejmowaniu decyzji. Dzięki Zielonym duża część budżetu zostanie przeznaczona na zapobieganie konfliktom za pomocą Instrumentu na rzecz Stabilności i Pokoju. Poparliśmy także idee Korpusu

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


Pokojowego UE oraz stworzenia Instytutu na Rzecz Pokoju UE. Jesteśmy przeciwko finansowaniu badań zbrojeniowych z unijnego budżetu, w tym m.in., nad rozwojem europejskich dronów oraz nad Europą będącą magazynem broni nuklearnej. Będziemy dalej walczyć o rozbrojenie nuklearne – tak globalnie, jak i w Europie – oraz o podjęcie konkretnych działań zmierzających do uczynienia Bliskiego Wschodu Strefą Wolną od Broni Masowego Rażenia. Zieloni chcą również zakazać użycia broni, takich jak amunicja ze zubożonego uranu czy biały fosfor. Należy także zakazać bankom europejskim, funduszom emerytalnym, towarzystwom ubezpieczeniowym i innym inwestowania w firmy, które produkują miny lądowe i amunicję kasetową. Europejski handel bronią, włączając w to technologie nadzoru, oznacza eksport ryzyka do takich regionów jak Bliski i Daleki Wschód. Zieloni chcą ograniczyć ten handel i zapobiec eksportowi broni, która może być wykorzystana przeciwko ruchom wolnościowym i cywilnym protestom. Eksterytorialne, selektywne zabójstwa poza strefą konfliktu zbrojnego za pomocą dronów i innych środków złamały bariery ustanowione przez rządy prawa. Chcemy, aby UE wraz z innymi członkami ONZ zaangażowała się w działania, które doprowadzą do ustanowienia światowego zakazu takich aktów jako przestępstw w rozumieniu międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, a także do zakazu stosowania w pełni zautomatyzowanych systemów broni.

32 |

wy i l d e i w a r Walka o sp ę k y t i l o p i l azy ą migracyjn Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) szacuje, że w 2013 roku było na świecie aż 40 mln osób wysiedlonych, z czego prawie połowa to uchodźcy i uchodźczynie poza swoim własnym krajem. ONZ wskazuje, że 2 mln z tych uchodźców i uchodźczyń każdego roku pilnie potrzebuje przesiedlenia, lecz tylko połowa z nich znajduje nowy dom. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że jedynie 4 500 z tych osób jest przesiedlanych do Europy – w porównaniu z 80 tys. osób, które co roku trafiają do Stanów Zjednoczonych. Co roku tysiące ludzi umiera na zewnętrznych granicach Europy z powodu coraz ściślejszej kontroli, a także dlatego, że ogranicza się legalny wjazd do UE. Na Unii spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony tym ludziom. Musimy podejmować więcej wysiłków, aby stworzyć system azylu z prawdziwego zdarzenia. Europejska Agencja Zarządzania Granicami (FRONTEX) nie jest odpowiednim podmiotem, aby się tym zajmować, zaś kraje członkowskie łamią prawa człowieka w polityce granicznej. Potrzebujemy lepszej koordynacji – zarówno w UE, jak i w państwach członkowskich – udzielania pomocy uchodźcom i uchodźczyniom, którzy próbują się przedostać do Europy drogą morską. Potrzebujemy też legalnych i bezpiecznych sposobów przekraczania granicy, na przykład z wizami humanitarnymi.

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Musimy pozbyć się bieżących praw („Rozporządzenia Dublińskiego”), które zmuszają uchodźców i uchodźczynie do ubiegania się o azyl jedynie w kraju, w którym po raz pierwszy przekroczyli granicę UE. Powinniśmy – zarówno w naszej polityce zagranicznej, jak i naszych politykach handlowych i rozwoju – odnieść się do problemów, które zmuszają ludzi do emigracji. Zieloni z powodzeniem walczyli o powstanie Wspólnego Unijnego Programu Przesiedleń, jak również o fundusze na przesiedlenia w nagłych wypadkach uchodźców i uchodźczyń stojących w obliczu kryzysu humanitarnego. Państwa członkowskie UE muszą robić wszystko, co w ich mocy, aby w pełni wykorzystać te środki i okazać solidarność – nie tylko sobie nawzajem, ale również sąsiednim regionom, które zmagają się z tymi problemami.

two z d ó w y z r yp Obejmijm u t a m i l k n zmia e i w a r p s w Przez wiele lat Unia Europejska odgrywała pozytywną rolę w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych, jednak ostatnio jej wpływ się zmniejszył. Jednym z naszych priorytetów w zakresie polityki zagranicznej jest sprawienie, aby Europa znowu stała się wiodącym aktorem w walce ze zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego. Zmiany klimatu już teraz spowodowały zniszczenia i cierpienie na całym świecie. Wiele osób musiało opuść swoje ziemie i stać się uchodźcami/ uchodźczyniami klimatycznymi z powodu pustynnienia, erozji ziemi, intensywnych opadów i podnoszenia się poziomu mórz. Chcemy, aby kategoria uchodźców/ uchodźczyn klimatycznych została włączona do prawa międzynarodowego. UE musi odgrywać wiodącą rolę w sprawie migracji klimatycznych zarówno w instytucjach międzynarodowych, jak i na swoim terytorium. Musi wzmocnić swoje wsparcie dla złagodzenia skutków zmian klimatycznych i adaptacji do nich. Wsparcie finansowe związane ze zmianami klimatu odgrywa kluczową rolę w przypadku krajów rozwijających się – Zieloni sprawią, że UE wywiąże ze swoich obietnic i odpowiedzialności. Takie finansowanie musi pochodzić z nowych źródeł i być

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


fakultatywne w stosunku do istniejącej pomocy rozwojowej. Opowiadamy się również za włączeniem kwestii ochrony środowiska w projekty rozwojowe, tak aby promowały one efektywne strategie łagodzenia skutków zmian klimatycznych i adaptacji.

jnej ó p s ę n o r W st zenia r e z s z o r i polityk a w t z d e i s ą s i Zieloni opowiadają się za polityką rozszerzenia UE. Unia Europejska powinna być otwarta na nowych członków, jeśli tylko spełniają oni kryteria członkostwa. Popieramy wejście do UE wszystkich krajów z zachodnich Bałkanów. Zieloni chcą przyśpieszenia sprawiedliwych i wiarygodnych negocjacji z Turcją. Unia Europejska musi odgrywać kluczową rolę w jej bezpośrednim otoczeniu, umacniając stabilność i demokrację. Chcemy wzmocnić Partnerstwo Wschodnie oraz określić nasze relacje z takimi krajami, jak Ukraina, Gruzja i Mołdawia. Dla naszych sąsiadów musimy być uczciwym, przestrzegającym zasad partnerem. UE powinna współpracować ze społeczeństwem obywatelskim, zapewniając azyl i wsparcie dla obrońców i obrończyń demokracji, a także przyznając stypendia dla młodzieży z krajów sąsiadujących. Chcemy, aby Unia skoncentrowała się na transformacji swojego sąsiedztwa w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Wschodniej tak, aby efektywnie wspierać wysiłki na rzecz reform w tych krajach. Powinna również wzmocnić partnerskie relacje z innymi organizacjami regionalnymi z Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

34 |

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Polityka dlu n a h o g e w i sprawiedl UE jest globalną potęgą handlową. Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w stosunkach handlowych Unii, ponieważ może on zawetować porozumienia handlowe, jak to miało miejsce w przypadku ACTA. Potrzebujemy więcej przejrzystości w negocjacjach handlowych i efektywnej współpracy pomiędzy UE a parlamentami narodowymi w tych kwestiach. Zieloni opowiadają się za multilateralnym systemem handlu, jednakże polityka handlu powinien wspierać, a nie hamować, rozwój biedniejszych krajów oraz przejście do zielonego, społecznego, sprawiedliwego i demokratycznego modelu rozwoju. Oznacza to otwarcie rynków UE dla krajów mniej rozwiniętych, zasadniczą reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby uczynić ją bardziej przyjazną rozwojowi, a także podporządkowanie reguł handlu prawom człowieka, prawom społecznym i związanym z ochroną środowiska. Handel musi być sprawiedliwy i nie może podkopywać europejskiego modelu społecznego.

ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rolnictwa i żywności, praw konsumenta i rynku pracy, interesu publicznego i ochrony danych osobowych, ale także opowiadają się za możliwością ich wzmocnienia w ramach wprowadzania w życie Zielonego Nowego Ładu. Sprzeciwiamy się temu, aby biotechnologie oraz toksyczne produkty finansowe i sprzedawane przez USA automatycznie uzyskiwały aprobatę UE. Wyznaczamy nieprzekraczalną czerwoną linię przeciwko jakiemukolwiek osłabieniu legislacji UE. Nie zgadzamy się na to, aby zezwolić prywatnym firmom – poprzez włączenie międzynarodowych regulacji dotyczących sporów pomiędzy inwestorami a państwami do umowy handlowej – na pozywanie do sądu demokratycznie wybranych rządów w celu ochrony swoich korporacyjnych interesów przed reformami społecznymi lub ekologicznymi. Zachęcamy do sprzeciwu przeciwko każdemu porozumieniu handlowemu, które nie przestrzega tych zasad i dlatego odrzucamy TTIP w obecnej formie.

Obecnie negocjowanych jest wiele dwustronnych umów handlowych, w szczególności Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi. Zieloni krytykują brak przejrzystości w negocjacjach, w których stawką są ważne z demokratycznego punktu widzenia wybory. Zieloni nie tylko bronią naszych standardów w dziedzinie

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


Więcej, a nie mniej demokracji – taka jest nasza odpowiedź na kryzys. Struktury takie jak Trojka są z gruntu niedemokratyczne. Wierzymy, że zwrot w stronę większej partycypacji obywatelskiej, odpowiedzialności i przejrzystości ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia legitymizacji przyszłej europejskiej współpracy. Oznacza to, że my, Zieloni, pracujemy na rzecz zwiększenia przejrzystości całego procesu decyzyjnego – od Komisji Europejskiej, poprzez inne unijne instytucje, aż do rządów państw członkowskich. Jeszcze ważniejsze jest to, że działamy na rzecz prawa obywateli i obywatelek do określenia przyszłości Unii poprzez zwiększanie ich możliwości wyboru w ramach procesu stanowienia prawa.


i c ł p i c ś o n Bez rów acji r k o m e d nie ma Demokracja płci oznacza, że kobiety są częścią życia publicznego naszych społeczeństw i podejmują decyzje w instytucjach i firmach na równi z mężczyznami. Naszym zdaniem Unia Europejska musi uwzględniać kwestie równości płci na wszystkich szczeblach stanowienia polityki. Wspieramy Komisję Europejską w jej działaniach na rzecz wprowadzenia wiążących prawnie kwot dla kobiet w radach nadzorczych firm. Jednakże w obecnym tempie musielibyśmy czekać co najmniej 50 lat, żeby kobiety stanowiły 40 proc. w radach nadzorczych europejskich firm. Domagamy się kwot, które pozwoliłyby na osiągnięcie tego celu do 2020. Wierzymy, że w celu osiągnięcia równości UE powinna przyjąć bardziej wszechstronne podejście w walce z przemocą ze względu na płeć, włączając w to unijną legislację w formie dyrektyw zalecających zwalczanie przemocy wobec kobiet na poziomie polityki, zapobiegania, ochrony, oskarżenia, zabezpieczenia, partnerstwa. Europejska Konwencja Praw Człowieka zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie UE do zdefiniowania jako przestępstwa gwałtu i przemocy seksualnej wobec kobiet w małżeństwie i nieformalnych związkach.

38 |

e Obywatel ako j i k l e t a w i oby ci n e d y c e d y europejsc ki t n e d y c e d i Chcemy wzmocnić możliwości wpływania na decyzje przez obywateli i obywatelki UE. Chcemy działać na rzecz bardziej partycypacyjnej demokracji. Zieloni pomogli wprowadzić Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO), która pozwala obywatelom i obywatelkom UE wezwać Komisję Europejską do składania propozycji legislacyjnych. Teraz czas na kolejny krok. Chcemy poszerzyć zakres EIO oraz uczynić ją bardziej efektywną i przyjazną dla obywateli i obywatelek. Pragniemy również stworzyć podstawę prawną dla referendów europejskich. Gdy obywatele i obywatelki są pozbawiani praw we własnym państwie i nie mają możliwości dochodzenia swoich praw w sądach krajowych, powinni oni mieć możliwość zbiorowego działania prawnego przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Będziemy dalej zaciekle walczyć przeciwko dobrze umocowanym i sowiecie finansowanym lobby jak przemysł rolno-chemiczny czy gigantyczne firmy sprzedające nasiona. Opowiadamy się za demokracją żywnościową, w ramach której obywatele i obywatelki odzyskają kontrolę nad tym, co jedzą, a także będą mogli stworzyć sprawiedliwe i ekologicznie zrównoważone systemy produkcji i dostaw żywności.

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

rolę y m j i n c o Wzm tów n e m a l r a p Wybierając posłów i posłanki Parlamentu Europejskiego, obywatele i obywatelki mają wpływ na to, w jaki sposób rozwiążemy kluczowe problemy naszych czasów – od zmian klimatu do regulacji banków, od polityki wobec uchodźców i uchodźczyń do bezrobocia wśród młodzieży. Chcemy przyznać Parlamentowi Europejskiemu większą rolę, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego i polityki ekonomicznej. Parlament powinien mieć prawo współdecydowania o priorytetach koordynacji polityk ekonomicznych. Chcemy obniżyć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego do 16 lat oraz stworzyć dodatkowe, ogólnoeuropejskie listy z ponadnarodowymi kandydatami i kandydatkami.

parlamenty narodowe w sytuacjach, kiedy UE przekracza zakres swoich kompetencji, nie przestrzegając zasady pomocniczości. Parlamenty narodowe powinny mieć także więcej możliwości współdziałania z Parlamentem Europejskim. Na wszystkich poziomach rządzenia – od lokalnego do regionalnego, od narodowego do europejskiego – nawołujemy do wzmocnienia interakcji i synergii w celu lepszej artykulacji polityk europejskich i ich implementacji w poszczególnych krajach i regionach.

Większy wpływ Parlamentu Europejskiego, przyznany mu przez Traktat Lizboński, musi być wykorzystywany odpowiedzialnie i nie może być podważany przez interesy lobbystów. Potrzeba więcej przejrzystości i odpowiedzialności w Radzie Unii Europejskiej, np. poprzez publikowanie wszystkich wyników głosowań. Dla uzyskania szerszej i bardziej otwartej debaty niezbędne jest przejęcie przez parlamenty narodowe większej odpowiedzialności poprzez egzekwowanie ściślejszej kontroli nad działaniami rządów w sprawach europejskich. Chcemy także wzmocnić możliwość reagowania przez

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


cją p u r o k z a Walk mi a w t s u z s o i Unia Europejska potrzebuje bardziej stanowczej polityki antykorupcyjnej oraz bardziej efektywnych instrumentów walki z przestępczością zorganizowaną w celu wzmocnienia demokracji i rządów prawa, ale także żeby wzmocnić europejską gospodarkę. Zachowania korupcyjne urzędników lub parlamentarzystów UE w ich kontaktach z lobbystami muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją. Wielki biznes wciąż w zbyt dużym stopniu wpływa na Komisję Europejską. Prawie 80 proc. wszystkich interesariuszy powołanych przez Komisję reprezentuje interesy korporacyjne – mimo zobowiązania, że to się zmieni. Zieloni walczą także o zajęcie się polityką „obrotowych drzwi”, która polega na tym, że czołowi biurokraci i politycy instytucji europejskich przechodzą do prywatnych organizacji, za których regulowanie byli wcześniej odpowiedzialni. Chcemy zabezpieczyć demokrację przed korupcją poprzez wprowadzenie twardych regulacji i przejrzystości w zakresie finansowania partii politycznych, kandydatów/ kandydatek i kampanii wyborczych. Chcemy wyposażenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w mocniejsze narzędzia kontrolowania tego, w jaki sposób wydawane są środki europejskie, a także w możliwości działania przeciwko korupcji zarówno w obrębie instytucji UE, jak też w państwach członkowskich w przypadku poważnych problemów.

40 |

ch y n s a ł w j e Więc e UE i c e ż d u b środków w Budżet UE musi ulec zwiększeniu i co do zasady musi opierać się na systemie własnych środków – np. podatku węglowym i/lub podatku od energii – aby zredukować zależność od składek państw członkowskich. Międzyrządowe negocjacje zbyt często pomijają wspólny interes, jak to miało miejsce podczas negocjacji budżetowych w 2013 roku, które nie zdołały zaproponować efektywnej polityki walki z kryzysem. Zieloni toczyli ciężkie boje o większą odpowiedzialność i przejrzystość w tworzeniu budżetu. Proponujemy również więcej partycypacji: obywatelom i obywatelkom można przyznać prawo zapisywania się do udziału w pilotażowych inicjatywach, zatwierdzanych przez komisję budżetu Parlamentu Europejskiego.

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

ch y w o r f y c w Karta pra Zieloni w Parlamencie Europejskim są na pierwszej linii walki o prawa cyfrowe. Pomogliśmy zatrzymać umowę handlową, dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA). Walczymy też o mocną ochronę danych osobowych, o prawo do prywatności, o ścisłą neutralność sieci. Teraz nadszedł czas, aby bronić i ochraniać zarówno obywateli/ obywatelki europejskich, jak i Internet, przed rozległą korporacyjną i rządową inwigilacją i aby zabezpieczyć podstawowe prawa w epoce cyfrowej. Dane osobowe należą do poszczególnych obywateli i obywatelek, a nie do firm czy rządów. Prywatność musi być respektowana. Prawo o przechowywaniu danych, obligujące dostawców usług telekomunikacyjnych do przechowywania danych na temat tego, z kim komunikują się obywatele i obywatelki, jest poważnym błędem i musi zostać uchylone. Rządy muszą stosować się do swoich własnych praw. Chociaż bezpieczeństwo narodowe jest ważne, to wolności i swobody osobiste nie mogą być temu podporządkowane. Rządy muszą dopilnować, aby służby wywiadowcze działały w interesie obywateli i obywatelek w celu zapewnienia wolności i swobód dla wszystkich.

nie a g e z r t s e Prz a w a r p w ó d rzą Unia Europejska została ufundowana na wartościach szacunku dla godności człowieka, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i respektowania praw człowieka. Zieloni nie dopuszczają kompromisów w sprawie praw człowieka. Pluralizm, brak dyskryminacji, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność oraz równość pomiędzy kobietami i mężczyznami muszą być jej fundamentem. Bardzo brakuje kobiet w instytucjach UE, a w wielu krajach członkowskich zbyt wielu ludzi jest dyskryminowanych pod różnymi pretekstami. Zieloni będą forsowali efektywną politykę antydyskryminacyjną, aby przezwyciężyć tego rodzaju niesprawiedliwość. Zieloni od lat są rzecznikami przekształcenia dyrektyw antydyskryminacyjnych tak, aby stały się one pełnoprawną ramową dyrektywą dotyczącą równego traktowania. Aby nasze prawa były uznane i przestrzegane, musimy utrzymać integralność rządów prawa zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. Unii Europejskiej brakuje narzędzi efektywnego monitorowania i sankcji w sytuacji, kiedy dochodzi do naruszenia wspólnych wartości w krajach członkowskich. Właśnie dlatego Zieloni byli pionierami, domagając się powołania Komisji Kopenhaskiej – zgodnie z traktatami UE i Europejską Konwencją

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


Praw Człowieka – żeby zagwarantować, iż demokratyczne wymogi stawiane krajom kandydującym do wstąpienia do UE nie przerodzą się w ześlizgiwanie się w autorytaryzm i kumoterstwo, kiedy tylko kraj przystąpi do Unii. Imponująca lista gwarancji i swobód z Karty Praw Podstawowych powinna być lepiej realizowana w codziennej praktyce. Prawa seksualne i reprodukcyjne są koniecznymi składnikami ludzkiej godności. My, Zieloni, opowiadamy się za prawem do samostanowienia o naszych własnych ciałach.

Zielona zna c y t a r k o i dem E U a m r o f e r Demokracja nie jest projektem skończonym i kompletnym. Zmiany klimatu i globalizacja to dwa wyzwania, którym trzeba sprostać poprzez ulepszenie wspólnotowego podejmowania decyzji. Europejscy Zieloni są przekonani, że obecna struktura instytucjonalna Unii nie jest na miarę wyzwań, które przed nią stoją. Rozwój strefy euro i unii bankowej oznacza, że potrzebujemy adekwatnych, demokratycznych reform, które wzmocnią legitymizację, przejrzystość i efektywność procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej również w tych obszarach. Zieloni nawołują do przebudowy podziału kompetencji pomiędzy różne szczeble zarządzania w UE. Oznacza to na przykład, że UE powinna mieć pewne kompetencje w dziedzinie polityki podatkowej i polityki społecznej, gdzie Parlament Europejski byłby współtwórcą prawa.

postulat, podobnie jak większość obywateli i obywatelek Europy. Parlament Europejski potrzebuje więcej mocy współdecydowania, podczas gdy narodowe prawa weta powinny być ograniczone. Z drugiej strony pewne decyzje muszą być przeniesienie na szczebel bliższy obywatelom i obywatelkom. Należy wzmocnić mandat i odpowiedzialność europejskich instytucji reprezentujących władze lokalne i regionalne, jak również społeczeństwo obywatelskie i podmioty społeczno-ekonomiczne. Dlatego też opowiadamy się za nową konwencją demokratyczną – z dużym uczestnictwem parlamentów państw członkowskich oraz społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o przejrzyste procedury – albo nowym zgromadzeniem konstytucyjnym, które przesądzi o kierunku integracji europejskiej. Obywatele i obywatelki Europy powinni mieć rzeczywistą możliwość zadecydowania o jej przyszłości – i rozstrzygnąć to ogólnoeuropejskim referendum

Nasze postulaty większej demokracji, przejrzystości i odpowiedzialności na szczeblu unijnym wymagają jasnych zmian w sposobie funkcjonowania UE. Parlament Europejski powinien mieć prawo inicjatywy legislacyjnej. Europa nie może czekać, aż szefowie państw i rządów podejmą ograniczone inicjatywy, które będą prowadziły jedynie do większej technokratycznej kontroli. Najprostszy przykład: Parlament Europejski chce mieć głos w sprawie miejsca swojego obradowania i skończyć objazdowy cyrk pomiędzy Brukselą i Strasburgiem. Zieloni popierają ten

42 |

Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Wybory do Parlamentu Europejskiego — 25 maja 2014


Zmień Europę, głosuj na Zielonych!

Zmień Europę Głosuj na Zielonych  

Manifest Europejskiej Partii Zielonych, przyjęty na Konwencji Wyborczej Zielonych 22 lutego w Brukseli

Advertisement