Page 1

Начално училище” Тодор Г. Влайков” град Пирдоп


►Български език 32 седмици по 2 часа – 64часа ►Литература 32 седмици по 3 часа – 96 часа ►ФКРУ 32 седмици по 2 часа – 64 часа


Чрез обучението по литература в ІV клас се цели:  Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително;  Развитие на уменията им за възприеване и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаване на достъпни за възрастта литературни произведения, за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното;  Развитие на устната и писмената реч, на мисленето, паметта, въображението, читателските интереси и творческите способности на четвъртокласниците; 

Формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност и мултиетничността, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална индентичност

Очаквани резултати:

 Ученикът може да се ориентира в етическата опозиция добро-зло, в семейството и малката общност като ги открива в конкретната изучавана или прочетена самостоятелно приказка;  В практически план може да определя в конкретна сюжетна ситуация образ на герой, да изразява отношение към етническите отношения в семейството и малката общност  В практически план може да избере и чете репликите на даден герой и да обяснява избора си , може да прочете изразително авторска реч  Може да разграничава на емпирично равнище художествен и нехудожествен текст и да открива в практически план чрез подборно четене характерното за стихотворната реч/ рима, ритъм, стихотворна стъпка, емоционална обагреност/ ; за прозата /повествование за случка, авторски разсъждения и описание/  Може да разпознава в практически план повествование, описание и разсъждение; да преразказва повествователен текст, да обрисува с думи описанието на портрет, герой, пейзаж и обствановката, в която се развива действието


Дата

Тема на урока

Забележка


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Пипи тръгва на училище – Астрид Линдгрен Пипи тръгва на училище – Астрид Линдгрен Нещо хубаво – Иван Цанев Птици – Тодор Велчев Есенно премеждие – Емилиян Есенно премеждие – Емилиян За римите Лилии край Ропотамо – Янаки Петров Дъгата – Джани Родари Селянин и лъв – Руми Старите хора – българска нар. приказка Скучен дъжд- Андрей Германов Обич – Дора Звезден град – Рада Москова Звезден град – Рада Москова Боряна войвода – българска нар. песен Приказка за бъчвата – българсак нар. приказка Сянката на магарето – Йордан Радичков Сянката на магарето – Йордан Радичков За олицетворенията Стърчиопашка – Георги Жотев Как гарджето стана певец – Светослав Минков Царството „Никъде” – Джеймс Крюс Царството „Никъде” – Джеймс Крюс За басните Гарванът и ктомната; Еленът и лозата - Езоп Върхът и планината – Максим Асенов;Приятелство – Банчо Банов


28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Птиците в мрежата; Слепецът – Радой Ралин Намереният късмет – турска нар. приказка Намереният късмет – турска нар. приказка Белия зъб-Джек Лондон Белия зъб-Джек Лондон Феите – Шарл Перо Феите – Шарл Перо Вълшебното камъче – Дамян Дамянов Неочакван резултат – Валери Петров Приказка за другото овчарче – Стефан Цанев Приказка за другото овчарче – Стефан Цанев Малката кибритопродавачка – Ханс Кристиан Андерсен Малката кибритопродавачка – Ханс Кристиан Андерсен Мама – Валери петров Я кажи ми – Ран Босилек За приказките Дръжте крадеца – арменска нар. приказка Вулкан от сладолед – Радой Киров Цар Салтан – Емануил Попдимитров Цар Салтан – Емануил Попдимитров За митовете и легендите Дедал и Икар – Николай Кун Родопа и Орфей- Елена Огнянова За народните песни Как да нарисуваме портрет на ена птица – Жак Превер Как да нарисуваме портрет на ена птица – Жак Превер Чичко Любопитко – Виктор Самуилов


55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Чичко Любопитко – Виктор Самуилов Междучасие – Леда Милева Междучасие – Леда Милева За вълшебството на думите Поточе – Елин Пелин Иван Вазов Кристалната топка – Братя Грим Кристалната топка – Братя Грим Бялото гълъбче – Марко Ганчев Ветровете – Красимир Мирчев Пътят, който не водел никъде – Джани Родари Пътят, който не водел никъде – Джани Родари За разказите Мартеница – Дончо Цончев Марийка и славей – българска нар. песен Кукувица кука – Николай Хайтов Страхотният букет – Рьоне Госини Страхотният букет – Рьоне Госини За повторенията Мечти – Виктор Самуилов За два гроша – Йосиф Нунев За два гроша – Йосиф Нунев Човекът и лъвът – Ангел Каралийчев Човекът и лъвът – Ангел Каралийчев Дъжъдобранът – Атанас Далчев Игра по огън – Маргарита Василева За художествените текстове( Брезичка – Дора Габе)


82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Кукери – Живка Стаменова Живот, пронизан от слънце – Антоан дьо Сент Екзюпери Живот, пронизан от слънце – Антоан дьо Сент Екзюпери Чудесен скок – Доналд Бисет Чудесен скок – Доналд Бисет За ритъма в стихотворната реч За ритъма в стихотворната реч( Хармоничка – Леда Милева) На пустия остров – Даниел Дефо На пустия остров – Даниел Дефо Спортистка – Ран Босилек Спортистка – Ран Босилек За стихотворенията За стихотворенията(Детство;Екскурзия – Петя Дубарова) Що е работа и що е игра – Марк Твен Що е работа и що е игра – Марк Твен


обучението по български език в ІV клас се цели:  Задълбочаване е обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми.  Усъвършенстване на комуникативно – речевите умения, за ориентация в комуникативната ситуация, за конструиране на текст, за създаване на собствен текст по словесна и визуална опора.  Развитие на устната и писмена реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси и творчески способности.  Формиране на отношение на толерантност към културната различност и мултиетичността, приобщаване към общочовешките ценности, изграждане на самосъзнание за национална идентичност. 

Формиране на ценностно отношение – лингвистично и естетическо – към изучаването на езика и литературата.

 Усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаване на достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното. 

Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо.

Очаквани резултати:

 Ученикът си служи с основните езикови и речеви единици в съответствие с комуникативната ситуация  В практически план разграничава и определя съобщителни, въпросителни, подбудителни и възклицателни изречения  В практически план открива главните части в просто изречение


 Може да открива съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, числителни имена и наречието, както и правилно да ги пише

№ 1.

Дата

Тема на урока Строеж на езика Строеж на езика

2.

3.

4.

Редактиране на текст Редактиране на текст

5.

Видове изречения по цел на изказване

6.

Видове изречения по цел на изказване

7. 8. 9.

Препинателни знаци в изречението Препинателни знаци в изречението Подлог

Забележка

Очаквани резултати Има знания за езиковите единици – звук, сричка, дума, изречение, текст; умения за разпознаването им и за определяне ударението в думата, подреждане по азбучен ред, правопис на представките като части на думата. Знае видовете редактиране на текст, умения за разместване на думи в изречението с оглед на правилния словоред, за отстраняване на повторения в текст чрез синонимна замяна, съкращаване, допълване на пропуснатото и отстраняване на излишното. Разпознава съобщителните, въпросителните, подбудителните и възклицателните изречения, има умения за пунктуационно оформяне границите на изреченията. Знае основните пунктуационни знаци в края и средата на изречението и има умения за правилна употреба на препинателните знаци в края и в средата на изречението. Знае понятието „подлог”и умее да го открива .Умее да членува с пълен член думите от мъжки род,

Понятия звук, сричка, дума, текст

редактиране, повторение, замяна, синоним съобщителни, въпросителни подбудителни възклицателни изречения пунктуационн и знаци подлог


Подлог когато са в позицията на подлог в изречението.

10.

Сказуемо Сказуемо

Овладял е понятието „сказуемо и го открива в изречението. Има умения за израждане на правилен словоред в изречението.

16.

Видове изречения по състав Видове изречения по състав Запетаи в сложното изречение Запетаи в сложното изречение

просто Владее понятието „просто изречение” и „сложно изречение изречение”; има умения за разпознаването им и за сложно правилна употреба на видовете изречения по състав. изречение Има умения за безсъюзно свързване на прости сложно изречения в състава на сложното. Разделя простото изречение изречение в сложното, когато са в съчинителна връзка.

17.

Изреченията при общуване Припомнете си.

Има знания за видовете изречения по цел на изказването и умения за откриване и употреба на гл.части – подлог, сказуемо.Назовава видовете изречения по състав и цел на изказване;има умения за правилна употреба на преп. знаци.

11. 12. 13. 14. 15.

18. 19.

Изреченията при общуване Образуване на думите Образуване на думите

20. 21.

Пряко и преносно значение

Владее понятията „непроизводни думи”, „производни думи”, „сложни думи”; има умения за словообразуване и за образуване на сложни думи. Знае понятията „значение на думата”, „еднозначни

сказуемо

подлог, сказуемо

непроизводни думи производни думи сложни думи значение на


22. 23. 24. 25.

на думите Пряко и преносно значение на думите Синоними и антоними Синоними и антоними Съществително име Съществително име

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Членуване на същ.имена от м.р. Членуване на същ.имена от м.р. Употреба и правопис на същ.имена Употреба и правопис на същ.имена Прилагателни имена Прилагателни имена Членуване на прилагателните имена Членуване на прилагателните имена

думи”, „многозначни думи”; „пряко значение”, „преносно значение”. Разграничава звуковата и смисловата страна на думата; определя значението на думата в определен контекст. Владее понятието „антоними”.Има умения за разпознава-не на практическа основа на понятията синоними и антоними и прави адекватен избор в зависимост от ситуацията на общуване. Има знания и умения за разграничаване на съществител-ните имена от другите части на речта и за образуване на производни чрез добавяне на представки и наставки. Умее да конкретизира правилото за членуване на подлога спрямо езикови ситуации, в които той е изразен със съществително име.Умее правилно да членува съществителни имена от мъжки род. Умее правилно да членува съществителни имена от мъжки род и да употребява същ.имена в конкретна комуникативна ситуация.

думата, еднозначни думи, многозначни думи антоними

съществителн и имена съществителн и имена, членуване съществителн и имена, членуване

Има умения за стилистически точна употреба на прилагателни имена в речта и за образуване на производни прилагателни имена и сложни думи.

прилагателни имена

Има умения за членуване на прилагателните имена от м.р., ед.ч.; умения за членуване на прилагателните имена съобразно с конкретната езикова ситуация.

прилагателни имена, членуване прилагателни


35. 36. 37.

38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45.

Употреба и правопис на прил.имена Употреба и правопис на прил.имена Глаголи. Образуване и правопис Глаголи. Образуване и правопис. Време на глагола Време на глагола Минало свършено и минало несвършено време на глагола Минало св. и мин. несв. време на глагола Числителни имена Числителни имена Членуване на

Прилага правилото за двойно –нн-; за слято и полуслято писане на сложните прилагателни имена; има умения за членуване на прилагателни имена от м.р.ед.ч. Има умения за образуване и употреба на глаголите; за определяне представката, с която е образуват пред беззвучна и звучна съгласна на корена. Прави разлика между изговор и правопис на окончанията за сегашно време; разлика между глаголите в първо лице мн.ч., които в първо лице ед.ч. имат окончание –а,-я или –м. Има умения за разграничаване на сег.,мин.св.,бъд.време на глагола и за правилна употреба на времената при съвместна употреба. Владее понятието „минало несвършено време на глагола” и има умения за разграничаване на минало несвършено време от минало свършено време.

имена, членуване слято и полуслято писане представка корен окончание

сег.мин..,бъд. време на глагола минало несвършено време на глагола

Владее понятието „числителни имена” и има умения числителни имена за разграничаване на видовете числителни имена – числителни бройни от числителни редни имена. Има умения за членуване на числителните бройни и числителни


числителните имена Членуване на числ.имена

редни имена; за използване на пълен и кратък определителен член при числителните редни имена от мъжки род единствено число.

Употреба и правопис на числителните имена Употреба и правопис на числителните имена

пълна и Има изградени умения за правилно писане на съкратена пълната и съкратената форма на числителните имена форма на и за употреба на бройната форма при числителните числителните имена. имена Умее да разграничава наречието като част на речта и да го степенува чрез степените за сравнение.

52.

Наречия Наречия Употреба и правопис на наречията Употреба и правопис на наречията

53.

Думите в речта

54.

Думите в речта

Има знания за изучените части на речта; умее правилно да употребява и да пише изучените части на речта.

46. 47.

48. 49. 50. 51.

55. 56. 57. 58.

Тесни и широки гласни звукове Тесни и широки гл. звукове Звучни и беззвучни съгласни звукове Звучни и беззвучни съгласни звукове

Умее да разграничава наречието като част на речта;

имена, пълен и кратък член

наречие наречие

Правилно изписва степенувани наречия; слято пише някои видове наречия. части на речта

тесни и шиИма знания за гласните звукове; умее правилно да роки гласни пише думи с редуцирани гласни звукове ,с звукове непостоянно ъ; умее да работи с правописен речник. звучни и безЗнае за корелацията на съгласните звукове по звучни съгласзвучност; умее правилно да пише думи с озвучаване ни звукове и обеззвучаване на съгласните.


59. 60. 61

Твърди и меки съгласни звукове Твърди и меки съгласни звукове Правилата при писане Правилата при писане

62. 63. 64.

Богатството на българския език Богатството на българския език

твърди и меки Има знания за твърди и меки съгласни и за правилно съгласни писане на думи с меки съгласни. Има знания и умения за правилно писане на думи и употреба на запетаята в сложното изречение.

запетая в сложното изречение.

Има знания и умения свързани с изучените части на речта; за образуване на думи; за главните части на изречението.

части на речта главните части на изречението


Чрез обучението по развитие на речта в ІV клас се цели:  Усъвършенстване на уменията на учениците за правилност и точност при предаване на авторски текст, научнопопулярен текст;  Развитие на уменията за съставяне на преразказ, собствен текст;  Развитие на словотворческите способности и фантазийното мислене на учениците 

Формиране на умения за усъвършенстване на собствен текст; за ориентация в картинен план на текст; за съчиняване на собствени истории;

Чрез обучението по извънкласно четене в ІV клас се цели:  Да се възпита траен интерес към четенето на книги от различни жанрове – романи, повести, разкази, сборници с приказки, поезия, енциклопедии;  Да се усъвършенстват четивната техника и четенето с разбиране, като учениците отговарят на въпроси към текста и решават тестови задачи, показващи до каква степен е разбран и осмислен тексът;  Формиране на умения за преразказване на текст в устна и в писмена форма, като се следват хронологията и причинно-следствената връзка на събитията, без да пропускат, променят или добавят случки;


 Развиване на аналитичното мислене, като се оценяват събитията, героите и взаимоотношенията в произведението. Учениците се учат да задават въпроси и да отговарят на зададени въпроси;  Развиване на социалните умения на учениците – да изслушват и уважават чуждото мнение при участие в дискусия или при работа в група; да изразяват и защитават собствената си позиция; да бъдат толерантни към различното от тяхното мнение; да работят в група; да се научат да откриват и решават проблеми

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Дата

Тема на урока Диалог Диалог Съставяне план на текст – „За да имаш приятели” ИЧ Чудните пътешествия на барон Мюнхаузен – Р.Е. Распе Подробен преразказ „Марко” – урок за подготовка Подробен преразказ „Марко ” – урок за изпълнение Подробен преразказ „Марко” – урок за поправка ИЧ Стихотворения – Дора Габе Кратък преразказ на басня „Рибката и рибарят” - урок за подготовка Кратък преразказ на басня „Рибката и рибарят” - урок за изпълнение Кратък преразказ на басня „Рибката и рибарят” - урок за поправка ИЧ Ние, врабчетата – Йордан Радичков Преразказ на откъс от книга „Том постъпва великодушно” - урок за подготовка Преразказ на откъс от книга „Том постъпва великодушно” - урок за изпълнение Преразказ на откъс от книга „Том постъпва великодушно” - урок за поправка ИЧ Приказки – Елин Пелин Преразказ на текст от енциклопедия „ Планетата Земя”- урок за подготовка Преразказ на текст от енциклопедия „ Планетата Земя”- урок за изпълнение Преразказ на текст от енциклопедия „ Планетата Земя”- урок за поправка ИЧ Приказки – Георги Райчев

Забележка


21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Описание на литературен герой „ Ян Бибиян”- урок за подготовка Описание на литературен герой „ Ян Бибиян”- урок за изпълнение Описание на литературен герой „ Ян Бибиян”- урок за поправка ИЧ Стихотворения – Валери Петров Съчинение по серия картини - урок за подготовка Съчинение по серия картини - урок за изпълнение Съчинение по серия картини - урок за поправка ИЧ Приказки – Ран Босилек Съчинение по опорни думи и изрази – урок за подготовка Съчинение по опорни думи и изрази – урок за изпълнение Съчинение по опорни думи и изрази – урок за поправка ИЧ Комикс Съчинение по дадено начало „ Детски изобретения” – урок за подготовка Съчинение по дадено начало „ Детски изобретения” – урок за изпълнение Съчинение по дадено начало „ Детски изобретения” – урок за поправка ИЧ Старогръцки митове и легенди – Йоргос Гералис Съчиняване на история по картинки „ В един объркан свят” – урок за подготовка Съчиняване на история по картинки „ В един объркан свят” – урок заизпълнение Съчиняване на история по картинки „ В един объркан свят” – урок за поправка ИЧ Разкази – Иван Вазов ( Апостолът в премеждие) Отговор на въпрос към литературен текст „ Младият рак” – урок за подготовка Отговор на въпрос към литературен текст „ Младият рак” – урок за за изпълнение Отговор на въпрос към литературен текст „ Младият рак” – урок за поправка ИЧ Туфо рижият пират – Георги Константинов Съчиняване на приказка по пословица - урок за подготовка Съчиняване на приказка по пословица - урок за изпълнение Съчиняване на приказка по пословица - урок за поправка


48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

ИЧ Мери Попинс – Памела Травърз Съчинение с предложен герой „ Емил и наденичките в килера” - урок за подготовка Съчинение с предложен герой „ Емил и наденичките в килера” - урок за изпълнение Съчинение с предложен герой „ Емил и наденичките в килера” - урок за поправка ИЧ Деца играят вън - Георги Данаилов Съчиняване на приказка по подобие на друга „ Старият елен и малкото еленче” - урок за подготовка Съчиняване на приказка по подобие на друга „ Старият елен и малкото еленче” – урок за изпълнение Съчиняване на приказка по подобие на друга „ Старият елен и малкото еленче” – урок за поправка ИЧ Емил от Льонеберя – Астрид Линдгрен Допълнителни творчески занимания за съчиняване на стихотворения и гатанки „ Рачешки работи” ; „ Кой какво носи” – урок за подготовка и изпълнетие Допълнителни творчески занимания за съчиняване на стихотворения и гатанки „ Рачешки работи” ; „ Кой какво носи” – урок за поправка Моите стихотворения и гатанки ИЧ Енциклопедия Съчиняване на приказка по подобие на друга” Поучителни бонбони” – урок за подготовка Съчиняване на приказка по подобие на друга” Поучителни бонбони” – урок за изпълнение Съчиняване на приказка по подобие на друга” Поучителни бонбони” – урок за поправка ИЧ Книги за ваканцията


►32 седмици по 4 часа – 128 часа Цели на обучението :  Усвояване на числата над 1 000; на правилата и свойствата на аритметичните действия събиране и изваждане, умножение и деление с едноцифрено и на двуцифрено число; на римските цифри и записването на числата до 100 с тях.  Задълбочаване и разширяване на знанията за мерните единици чрез въвеждане на мярката за ъгъл, мерните единици за лице и връзките между тях; за основните геометрични фигури ъгъл, правоъгълник, квадрат.  Усвояване на понятията за окръжност и елементите ù и за лице на правоъгълник.  Изграждане на умения за решаване на сложни съставни текстови задачи.  Формиране на умения за представяне на ситуации от реалния свят с математически модел.  Развиване на наблюдателността, концентрация на мисленето, паметта, устойчивост на вниманието.  Създаване на предпоставки за използване възможностите на математиката за развиване на логическото мислене, за използване на анализ и синтез, сравняване при генериране и изучаване на математически понятия, формулиране на твърдения и умозаключения.  Развиване на интереса и мотивацията за изучаване на математиката и на положително отношение към нея.  Изграждане на умения за работа в малки групи, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения.  Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически понятия.  Развиване познавателните способности на учениците – памет, мисловни операции, реч.  Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.

Очаквани резултати :


 Знае наименованията на числата над 1 000, може да ги записва в редицата на естествените числа и да преминава от един запис в друг; умее да брои поредно, като използва числителни редни имена; по десетици, стотици, хиляди и т.н.; знае връзката между редовете и записа на числата в десетичната позиционна бройна система; умее да представя изучените числа като сбор от единици от различни редове; може да сравнява числа и да ги подрежда по големина; знае римските цифри и може да записва числа с тях.  Умее да събира и изважда естествените числа над 1 000; знае връзката между действията; между компонентите и резултатите.  Може да намира неизвестни елементи при действие изваждане (неизвестен умалител).  Умножава и дели числата над 1 000 с едноцифрено и двуцифрено число.  Знае разместителното и съдружителното свойство на умножението и може да ги използва при намиране на произведение на три числа, като едното от тях може да е многоцифрено.  Знае разпределителното свойство на умножението относно събирането и може да го използва при пресмятане на сбор или разлика на числа над 1 000.  Знае връзките между компонентите и резултата при действие деление и може да я използва за намиране на неизвестна компонента (неизвестен делител).  Прилага знанията си при решаване на различни задачи.  Знае реда на действията и може да го използва при пресмятане на числови изрази.  Разпознава окръжността и знае елементите ù; може да чертае окръжност с пергел; знае мерната единица за ъгъл и нейното означение; може да определя градуси върху транспортир; да измерва и чертае ъгъл, когато големината му е изразена в градуси; знае мерните единици за лице и техните означения и да преминава от една мерна единица в друга; знае правилото за намиране на лице на правоъгълник и може да го намира по дадени размери, чрез измерване на страните или да намира едно от измеренията му по дадено лице и другото измерение.  Може да съставя модел на математическа задача чрез използването на изучените действия с числата над 1 000, може да го решава и да интерпретира и обяснява получените резултати.  Прилага придобитите знания за решаване и съставяне на текстови задачи и задачи с геометрично съдържание.


№ Дата

Тема

Забережка

Очаквани резултати Начален

1 2

16.09 18.09

3

19.09

4

23.09

5

25.09

6

26.09

7

29.09

8

30.09

9

02.10

Числата до 1000 Събиране и изв. на числата до 1000 без преминаване Събиране на числата до 1000 с преминаване Събиране на числата до 1000 с преминаване Изваждане на числата до 1000 с преминаване Изваждане на числата до 1000 с преминаване Изваждане на числата до 1000 с преминаване Вх.ниво Първо математическо състезание Умножение и деление на сбор с

Понятия

преговор

Има знания за числата до 1000 Прилага действията събиране и изваждане до 1000 без преминаване.

ест. числа събиране и изваждане на ест. числа

Има умения за устно и писмено събиране с преминаване. Знае за връзката между събиран и изваждане, да намира обиколка на триъгълник

устно и писмено събиране

Има умения за писмено събиране с преминаване и за пресмятане на сбор от 3 числа.

писмено събиране, сбор на 3 числа

Прилага алгоритъма за изваждане на числата до 1000 с преминаване. Има знания за права линия, крива линия, отсечка, лъч, ъгъл.

права линия, крива линия, отсечка, лъч, ъгъл.

Знае да изважда писмено, когато цифрите на десетиците и единиците в умаляемото са нули.

цифри на десетиците и единиците

Умее да решава съставни текстови задачи, да определя вида на ъгъл.

съставни текстови задачи, видове ъгли

Има умения за самоконтрол и самооценка

Има знания за устно умножение и деление на числата до 1000 и за умножение и деление на сбор с число.

умножение и деление на сбор с число


число Умножение и деление на числата до 1000 без преминаване Умножение на числата до 1000 с преминаване

10

03.10

11

07.10

12

09.10

Деление на числата до 1000 с преминаване

13

10.10

14

13.10

15

14.10

16

16.10

Самостоятелна работа Умножение и деление на числата до 1000 с преминаване Умножение и деление на числата до 1000 с преминаване Второ математическо състезание

17

17.10

Числата от 1001 до

Може да умножава и дели до 1000 без преминаване.

умножение и деление без преминаване

Прилага уменията си за умножение и деление до 1000 с преминаване, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране на страна на правоъгълник по дадени обиколка и едната му страна. Има умения за умножение и деление до 1000 с преминаване, за определяне вида на триъгълници според ъглите им, за намиране на неизвестен множител и неизвестно делимо. Входящо ниво

умножение и деление с преминаване

Умее да умножава и дели до 1000, като се акцентува върху случаите от деление, когато частното е трицифрено число с цифра на десетиците или единиците нула .

умножение и деление с преминаване

Има умения за решаване на текстови задачи от движение и знания за свойствата на умножението и за използването им при пресмятане на произведе-ние от три числа.

умножение и деление с преминаване

видове триъгълници според ъглите

Има умения за самоконтрол и самооценка

Знае наименованията на числата над 1 000, може да ги записва в редицата на естествените числа и да преминава

естествени числа


18

20.10

10 000 Числата от 1001 до 10 000

19

21.10

Числата до 100 000

20

22.10

Числата до 100 000

21

24.10

Самостоятелна работа Числата до 1 000 000

22 23

от един запис в друг; умее да брои поредно. Знае наименованията на числата до 10 000, може да ги записва в редицата на естествените числа и да преминава от един запис в друг; умее да брои поредно Знае наименованията на числата до 100 000, може да ги записва в редицата на естествените числа и да преминава от един запис в друг; умее да брои поредно Знае за принципа на образуване на редицата на естествените числа до 100 000,умее да брои, пише и сравнява числата. Прилага знанията си при решаване на различни задачи

естествени числа

естествени числа

Умее да брои, пише и сравнява многоцифрени числа.

числова реди-ца, многоциф-рени числа редица на естествени ч. многоцифрени числа

24 25

Естествени числа

Умее да брои, пише и сравнява многоцифрени числа.

26

Естествени числа, по-големи от 1 000 000 Числата до 1 000 000 000

Умее да брои, пише и сравнява многоцифрени числа.

Самостоятелна работа

Прилага знанията си при решаване на различни задачи

28

естествени числа

Знае наименованията на числата до1 000 000, може да ги записва в редицата на естествените числа и да преминава от един запис в друг; умее да брои поредно Умее да брои, пише и сравнява многоцифрени числа.

Многоцифрени числа Числата да 1 000 000

27

естествени числа

Умее да брои, пише и сравнява многоцифрени числа.

многоцифрени числа

десетична позиционна бройна система


29

Окръжност

30

Окръжност

31

Естествените числа. Окръжност Първи математически турнир

32

33 34

35 36 37 38

Събиране и изваждане на кръгли хиляди Събиране и изваждане без преминаване на числата след 1000 Събиране без преминаване на числата след 1000 Изваждане без преминаване на числата след 1000 Събиране с едно преминаване Събиране с две и повече преминавания

Има представа за окръжност, за център и радиус и умения за чертане на окръжност с пергел. Има умения за чертане на окръжност с пергел, за решаване на текстови задачи. Прилага знанията си за естествените числа, за окръжност, център и радиус.

окръжност, център и радиус окръжност окръжност,естествени числа

Има умения за самоконтрол и самооценка

Знае алгоритъма за устно смятане: 3000 + 2000 = 5000, 3000 – 2000 = 1000

устно смятане

Знае алгоритъма за устно смятане: 25 000 + 347 = 25 347, 786 340 – 340 = 786 000.

устно смятане

Знае алгоритъма за писмено събиране без преминаване на естествените числа, по-големи от 1000.

събиране без преминаване

Знае алгоритъма за писмено изваждане без преминаване на естествените числа, по-големи от 1000

изваждане без преминаване

Знае алгоритъма за писмено събиране с едно преминаване на числата, по-големи от 1000.

събиране с едно преминаване

Знае алгоритъма за писмено събиране с две и повече преминавания, които на се последователни.

събиране с две и повече преминавания


39 40 41 42 43 44 45 46 47

48

Събиране с две и повече преминавания Събиране до кръгли хиляди Събиране с две и повече преминавания. Калкулатор Намиране на неизвестен умалител Намиране на неизвестен умалител Трето математическо състезание Изваждане с едно преминаване Изваждане с две и повече преминавания Изваждане с две и повече последователни преминавания Изваждане когато умаляемото завършва на три,четири

Знае алгоритъма за писмено събиране с две и повече последователни преминавания.

събиране с две и повече преминавания

Знае алгоритъма за събиране на числа, по-големи от 1000, когато се получава сбор, който завършва на нули в записа си. Прилага знанията и уменията си за писмено събиране с две и повече преминавания.

събиране с две и повече преминавания калкулатор

Знае правилото за намиране на неизвестен умалител.

неизвестен умалител

Знае правилото за намиране на неизвестен умалител.

неизвестен умалител

Има умения за самоконтрол и самооценка

Знае алгоритъма за писмено изваждане с едно преминаване на естествените числа, по-големи от 1000.

изваждане с едно преминаване

Знае алгоритъма за писмено изваждане с две и повече преминавания, които не са последователни.

изваждане с две и повече преминавания

Знае алгоритъма за писмено изваждане с две и повече преминавания, които са последователни.

изваждане с две и повече преминавания

Знае алгоритъма за писмено изваждане, когато умаляемото е число, което в записа си завършва на три, четири или повече нули

изваждане с две и повече преминавания


52

или повече нули Изваждане с две и повече преминавания Изваждане с две и повече преминавания Самостоятелна работа Измерване на ъгли

53

Измерване на ъгли

54 55 56

Римски цифри Римски цифри Събиране и изваждане на естествените числа след 1000.

57

Втори математически турнир

Има умения за самоконтрол и самооценка

58

Умножение и деление на кръгли хиляди с

Знае алгоритъма за случаите на устно пресмятане : 4. 3000 устно пресмятане = 12 000, 14 000 : 2 = 7000

49 50 51

Прилага уменията си за изваждане с две и повече преминавания.

калкулатор

Прилага уменията си за изваждане с две и повече преминавания.

изваждане с две и повече преминавания

Прилага знанията си при решаване на различни задачи Има знания за мерната единица за големина на ъгъл градус и умее да измерва ъгли. Прилага знанията си за мерната единица за големина на ъгъл градус, уменията си за измерване на ъгъл с транспортир. Умее да записва числа с римски цифри. Умее да записва числа с римски цифри. Прилага алгоритъма за събиране и изваждане на естествените числа, по-големи от 1000, за решаване на текстови задачи, за намиране на неизвестен умалител, за измерване на ъгли и чертане на ъгли по дадена големина в градуси, за записване на числа с римски цифри.

градус, транспортир градус, транспортир римски цифри римски цифри събиране и изваждане на естествените числа


59

60 61 62 63 64 65 66 67 68

едноцифрено число Умножение и деление на кръгли хиляди с едноцифрено число Умножение с едноцифрено число без преминаване Деление с едноцифрено число без преминаване Умножение и деление без преминаване Самостоятелна работа Умножение с едно преминаване Умножение с две и повече преминавания Умножение с две и повече преминавания Самостоятелна работа Умножение с две и

Знае алгоритъма за случаите на устно пресмятане : 4. 3000 устно пресмятане = 12 000, 14 000 : 2 = 7000 Знае алгоритъма за писмено умножение без преминаване на естествените числа, по-големи от 1000.

умножение без преминаване

Знае алгоритъма за писмено деление без преминаване но естествените числа, по-големи от 1000.

деление без преминаване

Прилага знанията си за писмено умножение и деление без преминаване.

умножение и деление без преминаване

Прилага знанията си при решаване на различни задачи Знае алгоритъма за писмено умножение с едно преминаване Знае алгоритъма за умножение с две и повече преминавания, които не са последователни.

умножение с две и повече преминавания

Знае алгоритъма за писмено умножение с две и повече преминавания, които са последователни.

умножение с две и повече преминавания

Прилага знанията си при решаване на различни задачи Прилага уменията си за писмено умножение с две и повече преминавания.

умножение с две и повече


69 70 71 72

73 74

75

76

повече преминавания Лице на правоъгълник Намиране лице на правоъгълник Намиране лице на правоъгълник Умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено. Четвърто математическо състезание Деление на многоцифрени числа с едноцифрено от вида 8491 : 7 = 1213 Деление на многоцифрени числа с едноцифрено от вида2688 : 3 = 896 Деление на

преминавания Владее понятието лице на правоъгълник.

лице на правоъгълник

Има умения за намиране на лице на правоъгълник по дадени страни.

лице на правоъгълник

Има знания за лице на правоъгълник и умения за намирането му по дадени страни.

лице на правоъгълник

Прилага уменията си за устно умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено, на писмено умножение с едноцифрено число..

умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено

Има умения за самоконтрол и самооценка

Знае алгоритъма за деление на естествени числа, поголеми от 1000, когато броят на единиците от най-високия ред в записа на делимото е по-голям или равен на делителя.

деление на естествени числа

Знае алгоритъма за деление на естествени числа, поголеми от 1000, когато броят на единиците от най-високия ред в записа на делимото е по-малък от делителя.

деление на естествени числа

Знае алгоритъма за деление на естествени числа, поголеми от 1000, когато в записа на частното се получават

деление на естествени числа


77 78 79 80 81 82 83 84

многоцифрени числа с едноцифрено от вида 41 000 : 2 = 20 500 Деление на многоцифрени числа с едноцифрено Самостоятелна работа Умножение на разлика с число Деление на разлика с число Намиране на неизвестен делител Намиране на неизвестен делител Самостоятелна работа Умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено

нули – в средата и в края.

Има умения за деление на многоцифрени числа с едноцифрено число.

деление на естествени числа

Прилага знанията си при решаване на различни задачи Знае правилото за умножение на разлика с число.

умножение на разлика с число

Прилага правилото за деление на разлика с число.

деление на разлика с число

Прилага правилото за намиране на неизвестен делител.

неизвестен делител

Има умения за намиране на неизвестен делител. Прилага знанията си при решаване на различни задачи Прилага знанията си за умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено, за връзката между умножение и деление, за намиране на лице на правоъгълник, за решаване на съставни текстови задачи.

умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено


Умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено Трети математически турнир

Прилага знанията си за умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено, за връзката между умножение и деление, за намиране на лице на правоъгълник, за решаване на съставни текстови задачи.

87

Умножение с 10, 100

88 89

Деление с 10, 100 Превръщане на мерни единици за лице

умножение на естествени числа умножение квадратни мм, см, дм, м

90

Превръщане на мерни единици. Декар

91

Умножение с 20, 30, ..., 90 Умножение с двуцифрено число Самостоятелна работа Умножение с двуцифрено число Умножение с

Знае алгоритъма за умножение на естествени числа с 10 и 100 Знае алгоритъма за деление с 10 и 100. Има умения за преминаване от квадратни милиметри в квадратни сантиметри, от квадратни сантиметри в квадратни дециметри, от квадратни дециметри в квадратни метри. Има умения за преминаване от квадратни милиметри в квадратни сантиметри, от квадратни сантиметри в квадратни дециметри, от квадратни дециметри в квадратни метри. Знае алгоритъма за умножение на естествени числа с 20, 30, ..., 90. Знае алгоритъма за умножение на естествени числа с двуцифрено число.

умножение на естествени числа

85

86

92 93 94 95

умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено

Има умения за самоконтрол и самооценка

декар

умножение на естествени числа

Прилага знанията си при решаване на различни задачи Има умения за умножение на естествени числа с двуцифрено число.

умножение на естествени числа

Има знания и умения за умножение на естествени числа с

калкулатор


96

97 98

двуцифрено число с помощта на калкулатор Умножение на естествени числа с двуцифрено число, умножение и деление с 10, 100 Пето математическо състезание Деление с двуцифрено число

99

Деление с двуцифрено число

10 0

Деление с двуцифрено число от вида 1116:12 = 93 Деление с двуцифрено число

10 1 10 2 10 3

Деление с двуцифрено число от вида 6528:32 = 204 Самостоятелна работа

двуцифрено число, с помощта на калкулатор.

Прилага знанията и уменията си за умножение на естествени числа с двуцифрено число, за умножение и деление с 10, 100.

умножение на естествени числа

Има умения за самоконтрол и самооценка

Знае алгоритъма за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-голямо или равно на делителя. Знае алгоритъма за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-голямо или равно на делителя. Знае алгоритъма за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-малко от делителя

деление на естествени числа

Прилага уменията си за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-малко от делителя. Знае алгоритъма за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато се получават нули в средата на записа на частното.

деление на естествени числа

Прилага знанията си при решаване на различни задачи

деление на естествени числа

деление на естествени числа


10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9

Деление с двуцифрено число от вида 39 900 : 35 = 1140 Деление с двуцифрено число Деление с двуцифрено число с помощта на калкулатор Самостоятелна работа Деление с двуцифрено число Деление с двуцифрено число

110

Деление с двуцифрено число

111

Четвърти математически турнир

112

Естествени числа

Знае алгоритъма за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато се получават нули в края на записа на частното.

деление на естествени числа

Прилага уменията си за деление на естествени числа с двуцифрено число.

деление на естествени числа

Прилага уменията си за деление с двуцифрено число, с помощта на калкулатор

калкулатор

Прилага знанията си при решаване на различни задачи Има знания и умения за деление на естествени числа с двуцифрено число. Прилага знанията и уменията си за извършване на действията умножение и деление с двуцифрено число, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране лице на правоъгълник. Прилага знанията и уменията си за извършване на действията умножение и деление с двуцифрено число, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране лице на правоъгълник. Има умения за самоконтрол и самооценка

Има знания за естествените числа, по-големи от 1000, за принципа за образуване на редицата на естествените числа, за изучени мерни единици; умения за броене,

деление на естествени числа

деление на естествени числа

естествени числаброене, записване, сравняване


113

Естествените числа

114

Събиране и изваждане на естествените числа

115

Самостоятелна работа Умножение и деление с едноцифрено число

116

117 118 118 12 0

Умножение и деление с едноцифрено число Умножение и деление с едноцифрено число Умножение и деление с двуцифрено число Събиране, изваждане,

писане, сравняване и представяне на числата като сбор от редните им единици. Има знания за естествените числа, за десетичната позиционна бройна система, за мерните единици за дължина и маса, за геометричните фигури: права и крива линия, отсечка, лъч, ъгъл, триъгълник, окръжност. Има знания за действията събиране и изваждане на естествените числа, умения за извършване на устно и писмено събиране и изваждане на многоцифрени числа, за решаване на текстови задачи, за определяне вида на триъгълник според страните и ъглите му. Изходно ниво

за мерните едини-ци за дължина и маса, права и крива линия, лъч видове триъгълници според ъглите и страните

Има знания за действията умножение и деление на естествените числа, за окръжност, умения за устно и писмено умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено число, за чертане на окръжност по дадени център и радиус, за измерване на ъгъл с транспортир. Има знания за свойствата на умножението, за умножение и деление на сбор с число, за връзката между действията умножение и деление

умножение и деление на ест. числа, окръжност,

Има знания за частните случаи при четирите аритметични действия (когато някои от компонентите са нула, едно или равни).

умножение и деление на ест. числа

Има знания за умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число, за квадрата като вид правоъгълник, за намиране обиколка на квадрат.

обиколка на квадрат

Има знания за умножение и деление на многоцифрени числа с двуцифрено число, за мерните единици за лице на

обиколка и лице на правоъгълник,

умножение и деление на ест. числа


12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8

умножение и деление на естествените числа Умножение и деление с двуцифрено число Самостоятелна работа Събиране, изваждане, умножение и деление на ест. ч. Събиране, изваждане, умножение и деление на ест. ч. Пети математически турнир Задачи от четирите аритметични действия Текстови задачи

правоъгълник, за намиране обиколка и лице на правоъгълник.

мерни единици за лице

Прилага уменията си за извършване на четирите аритметични действия с многоцифрени числа.

многоцифрени числа

Забавна математика

Прилага придобитите знания за решаване на задачи.

Прилага знанията си при решаване на различни задачи Прилага уменията си за извършване на четирите аритметични действия с многоцифрени числа.

многоцифрени числа

Прилага уменията си за извършване на четирите аритметични действия с многоцифрени числа.

многоцифрени числа

Има умения за самоконтрол и самооценка

Прилага придобитите знания за решаване на задачи от четирите аритметични действия.

аритметични действия

Прилага придобитите знания за решаване и съставяне на текстови задачи.

текстови задачи


►32 седмици по 1 часа – 32 часа Цели на обучението: ● Разширяване и задълбочаване на познанията на учениците за природната среда и за миналото на обществото.

●Разширяване и задълбочаване на познанията на учениците за природната среда и за миналото на обществото. ●Обогатяване представите на учениците за заобикалящия ги свят в исторически и географски аспект. ●Формиране на знания за България като част от Европа и света. ●Развиване на ценностно отношение към културно-историческото ни наследство и към българската природа. ●Развиване на патриотично чувство, на чувство за национална принадлежност в контекста на етническото разнообразие. ●Изграждане на позитивно отношение към природната среда и позитивно междуличностно отношение в социалната среда като елементи на екологичната и гражданската култура. ●Систематизиране и обогатяване индивидуалния опит на учениците по отношение на околната и обществената среда. ●Стимулиране интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Очаквани резултати: ●Изразява отношение към семейните традиции и празници. ●Познава и опазва историческите паметници в родното селище.


●Описва природните забележителности в родния край. ●Определя училището като институция, в която всеки има права и задължения. ●Изброява основните държавни институции и органи на местната власт. Посочва разликата между тях. ●Разбира понятието “гражданин на света”. ●Изброява основни човешки права. ●Описва трудовата дейност на хората и посочва връзката й с особеностите на природната среда в географските области. ●Посочва примери, свързани със замърсяването и опазването на природата в изучаваните географски области. ●Описва елементи на европейския начин на живот и производство превърнали се в част от бита на българите. ●Описва елементи на начина на живот на българите през различните епохи. ●Разпознава символите на Република България и Европейския съюз. ●Описва елементи на националния герб. ●Различава празници на различни общности в България. ●Описва постиженията на българската култура по време на “Златния век” при цар Симеон Велики. ●Свързва събития и културни изяви с определени личности. ●Подрежда във времето основни събития и личности. ●Различава ярките личности на духовното и политическо Възраждане по зададените показатели. ●Разбира значението на религията в живота на хората. ●Описва географското положение и границите на България. Посочва големината й. ●Дава примери за връзките на България с Европа и света в различни области на живота.

Дат № а

Тема

Нови понятия

България – европейска и балканска държава 1

Родината, човекът и обществото

герб, конституция,


2 3

България на картата на света и Европа Входно ниво

парламент континент, проток, руди

Географски области на България 4 5 6 7 8 9 10 11

Дунавска равнина Старопланинска област Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора Тракийско-Странджанска област Рила и Пирин – най-високите български планини Родопа – планината на Орфей Българско Черноморско крайбрежие Географски области - Упражнение

приток индустриален център клек, седловина

България – част от Европа и света 12 Културно развитие, туризъм и търговски връзки България през средните векове (VІІ-XVІІ в.) 13 Наследството на древните цивилизации в днешна цивилизация, елини, България империя 14 България – новата държава на Балканския полуостров император 15 Издигане на българската държава боляри, кесар 16 България – част от християнска Европа патриарх, папа 17 Могъщество и културен разцвет на България при цар Средновековие Симеон 18 Разпадането на Второто българско царство 19 България през ХІV век

кръстоносци васал, султан, рая


20 Да проверим какво знаем и можем България през Средните векове Българското Възраждане (ХVІІІ-ХІХ век) 21 Възраждането – новото време на българите 22 Движението за нова просвета и за българска църква 23 Възрожденските хора 24 Движението за национално освобождение 25 Освобождението на България 26 Да проверим какво знаем и можем Българската държава (края на ХІХ – края на ХХ век) 27 Възстановяване на българската държава 28 България през ХХ век Българското общество – единство в многообразието 29 Съжителство на общности по българските земи 30 България – част от Европа и света 31 Българската държава от VІІ до ХХ век Годишен преговор 32 Изходно ниво

олтар, иконостас екзархия, екзарх зограф, ктитор революция, революционер българско опълчение, башибозук

партия република


►32 седмици по 1,5 часа – 48 часа Цели на обучението: ● Да се задоволи потребността на детето да учи и да се ориентира в заобикалящата го природна среда. ● Да се продължи цялостното развитие на личността на ученика чрез: -развиване на интелектуалните му способности да мисли концептуално,логически,творчески и да взема решения,необходими за живота в бързопроменящо се високотехнологично общество,основани на З. За природата и човека;за свойствата на телата и веществата;за земята като планета от Слънчевата система;за движението на телата и организмите и използването на различни видове енергия;за основни жизнени процеси,разнообразието от живи организми и тяхното групиране,за жизнените цикли,видовете среди на живот и приспособяването на организмите към тях;за развитието на човека и връзката между здравето на човека и състоянието на околната среда. -развитие на У. му за комуникация чрез използване на вербални,писмени,таблични,символни и графични форми на представяне на информация; -формиране на отношения към природата-интерес,непредубеденост, критичност,любознателност,търсене на доказателства;


-формиране на познав. и практ. У.-избор,разпознаване,сравнение,измерване,дефиниране,използване на достъпни източници на информация,групиране на избрана основа,поставяне на проблеми,отчитане на опитни резултати,извеждане на заключения,грижи за собственото здраве,за животните и растенията и други.

-1-

ДатаМесец

Урок №

● Да се изгради позитивен реалистичен образ за себе си и за мястото си в семейството и обществото.

-2-

Тема

Нови понятия

-3-

-4-

1.

Свойства на веществата УНЗ

2.

Полезни изкопаеми-УНЗ

3.

Почва-УНЗ

Цели:

-5І.Свойства и употреба на веществата магнитни 1.Актуализиране на ЗУ за свойствата материали; на телата и веществата. проводници 2.Разш.на ЗУ за свойствата на телата и на топлина веществата с трите нови с-ва: топлоизолатори магнитни с-ва,провеждане на метали топлина,плътност. 3.Разв. на У. за изпълняване на опити. полезни 1.Актуал. на ЗУ за твърди тела, изкопаеми; течности и газове,топлина и горене. прир.горива; руди, 2.Форм. на нагл. представа за прир. газ, въглища,нефт,прир. газ,руди,техн. свъглища,нефт, ва. изк. материали 3.Форм. на ЗУК за приложението им в бита и икономиката на държавата. почва, 1.Форм. на ЗУК за състав на почвата и хумус, факторите,които определят нейното плодородие на плодородие.

Очаквани резултати по теми: Ученикът трябва да:

Забележка

-6-

-7-

-сравнява свойства на някои вещества,използвани във всекидневието; -извършва опити с тела и вещества. -дава примери за вещества с различна употреба/полезни и вредни за човека/.

-дава примери за вещества с различна употреба/полезни и вредни за човека/;


почвата, естествени и изкуствени торове температура; термометър; градус; целзий

4.

Измерване на температура-УНЗ

5.

Водата при различни температури-УНЗ

tºC на топене на леда,изпарение, tºC на кипене на водата, втечняване, замръзване

6.

Замърсяване и пречистване на водите-УНЗ

чиста вода замърсители на водата, пречиствателна станция

7.

Свойства и употреба на веществата-ОУ

2.Разш.на ЗУК за замърсяването на почвата и опазв. на нейната чистота. 3.Форм. на У. за провеждане на опити с достоверни резултати. 1.Форм. на начални У. за: -измерване на tºC-отчитане на числ. и стойност по скалата на термометър; -представяне на експер. данни в таблица; -извличане на информация от графика. 1.Разш.на ЗУК за трите състояния на водата и преходите между тях при нагряване и охлаждане. 2.Въвеждане на характерните tºC на водата: tºC на топене на леда/замръзване на водата- 0ºС tºC кипене на водата-100ºС 1.Да възпитава разумно и отговорно отн. към водата,която е незаменимо и безценно прир. богатство. 2.Затв. на ЗУК за осн. замърсители на водата:нефт,промишлени и битови отпадъци и пречистването на отпадъчни води. 2.Затв. на ЗУК за пестеливо използване на водата и опазв. на нейната чистота.

-изброява замърсителите на почвата. -измерва tºC въздуха, водата и телесна tºC; -да развива У. си за комуникация чрез изп. на табл. и граф. форми за предст. на информация. -описва/въз основа на опити/промените в състояниението на водата при нагряване и охлаждане; -измерва температурата. -изброява замърсители на прир.среда/на водата/ и начини за опазването и.

-работи самостоятелно или в екип; -осмисля разбира и

tºC


затвърдява З.; -практ. да се подготвя и тренира за НВО. ІІ.Движение и енергия

8.

Движение на телата-УНЗ

праволинейно и криволинейно движение; въртене,трептене

9.

Звук-УНЗ

звук; източник на звук; сила на звука; шум

10 .

Сили-УНЗ

сила;земно притегляне; триене

1.Формиране на З. за сила ,видове сили;земно притегляне;триене,

11.

Енергия-УНЗ

енергия;енергия на движението; топлинна енергия;светлинна

1.Формиране на З. за 5. вида енергия: енергия на движението; топлинна енергия;светлинна енергия ел. енергия;енергия на горива

1.Запознаване на елемент. равнище с основните движения на телатаправолинейно,криволинейно, въртеливо движение,трептене. 2.Разв. на У. за изказване на предположения и да потвърждават или опровергават тези предположения,анализирайки експериментални данни. 3.Усъвърш. на У. за експериментална работа. 1.Формиране на З. на качествено равнище за звук, сила на звука,шум,звукоизолатори,като се използват добре познати примери от всекидневието.

-разпознава/с примери от всекидневието/различни видове движение на телата; -описва резултати от наблюдения на обекти от живата и неживата природа.

-дава примери за трептящи тела,които издават звук и разказва за вредното влияние на шума и силните звукове върху здравето на човека; -сравнява звукове по сила и разбира,че силните звукове са вредни за човека. -илюстрира с примери как силите/мускулна сила,земно притегляне,триене/ влияят на движението на телата или променят формата им. -изброява различни видове енергия/енергия на движението на водата и въздуха,слънчева


енергия ел. енергия; енергия на горива и храни

и храни;превръщането от един вид енергия в друг и да се предава от едно тяло на друго тяло.

прир. източници на енергия; горене; кислород; въгл. диоксид; замърсители на въздуха

1.Запознаване с екол. проблеми от глобален и локален характер,стоящи пред съвр. общество. 2.Форм. на понятията кислород; въгл. диоксид; 3.Форм. на екол. култура и стремеж към практ.опазване на околната среда. 4.Разв. на У. за изказване на предположения и да потвърждават или опровергават тези предположения,анализирайки експериментални данни.

12 .

Енергия и околна среда-УНЗ

13 .

Движение и енергия-ОУ

14 .

Защо се сменят денят и нощтаУНЗ

земна ос; Северен полюс; Южен полюс; денонощие

15 .

Защо се сменят сезоните-УНЗ

орбита; година;

енергия,енергия от горива и храни/ и илюстрира с примери използването на енергията в бита,транспорта и от живите организми. -знае ,че добиването на енергия чрез изгарянето на прир. горива е една от осн. причини за замърсяването на средата; -изброява замърсители на въздуха.

-работи самостоятелно или в екип; -осмисля разбира и затвърдява З.; -практ. да се подготвя и тренира за НВО. ІІІ.Планетата Земя

1. Форм. на понятията: земна ос; Северен полюс;Южен полюс; 2.Форм. на У за определяне четирите посоки на света по положението на Слънцето на пладне. 3.Затв. на З. за земното притегляне. 1. Форм. на понятията: орбита; наклон на ,земната ос;

-описва Земята като планета/форма/ и нейното движение/въртене около оста и/; -свързва смяната на деня и нощта с движ. на Земята. -описва движението на Земята около Слънцето;


наклон на земната ос; слънчеви лъчи звезда; спътник; пълнолуние; новолуние

слънчеви лъчи.

планети; Слънчева система

1. Форм. на понятията: планети; Слънчева система. 2.Развване на У. за сам. работа с различни източници на информация.

16 .

Слънцето и Луната-УНЗ

17 .

Слънчевата система-УНЗ

18 .

Планетата ЗемяОУ

19 .

Жизнени процесиУНЗ

движение; хранене; дишане; растеж; размножаване

1.Актуализ. на З. за хранене,,движение,растеж, и размножаване на раст. и животните. 2.Форм. на понятието жизнен процес. 3.Системат. и разш. на З. за жизн. процеси.

20 .

Растенията – производители на храна-УНЗ

хранене хлорофил хранителни вещества енергия

1. Форм. на понятията: хранене хлорофил,хранителни вещества, енергия.

1.Акт. на З. за Космоса. 2. Форм. на понятията: звезда;спътник; пълнолуние;новолуние.

-свързва смяната на сезоните с движението на Земята. -знае,че Луната е естест. спътник на Земята; -илюстрира с примери значението на слънчевата енергия/светлина и топлина/ за живота на Земята. -знае, че около Слънцето обикалят и други планети/посочва ги на схема/. -работи самостоятелно или в екип; -осмисля разбира и затвърдява З.; -практ. да се подготвя и тренира за НВО.

ІV.Жизнени процеси при растенията и животните

-разграничава по жизнените процеси живите организми от неживите тела; -дава примери за протичане на жизнените процеси при конкретни видове растения и животни. -описва връзката между движението и храненето и необходимостта от енергия при организмите; -дава примери за протичане


21 .

Дишане на животните и растенията -УНЗ

дишане бели дробове хриле

1. Форм. на понятията: дишане бели дробове,хриле.

22 .

Размножаване на растенията-УНЗ

размножаване опрашване оплождане

23 .

Развитие на растенията-УНЗ

24 .

Развитие на животни,които снасят яйца-УНЗ

развитие жизнен цикъл зародиш покълване яйце ларва какавида

1. Форм. на понятията: размножаване опрашване,оплождане. 2.Разв. на У. за изказване на предположения и да потвърждават или опровергават тези предположения,анализирайки експериментални данни. 1. Форм. на понятията: развитие жизнен цикъл,зародиш,покълване.

25 .

Развитие на животни,които раждат малките си-УНЗ

бозайници бременност плацента пъпна връв

1. Форм. на понятията :яйце ларва,какавида. 2.Форм. на ЗУ. за разграничаване на осн. етапи от жизнения цикъл на конкретни животни. 1. Форм. на понятията: бозайници бременност,плацента,пъпна връв. 2.Форм. на ЗУ. за разграничаване на осн. етапи от жизнения цикъл на плацентните бозайници.

на жизнените процеси при конкретни видове растения и животни; -дава примери за протичане на жизнените процеси при конкретни видове растения и животни. -дава примери за протичане на жизнените процеси при конкретни видове растения и животни; -извършва опити с растения. -описва/по схема/цикъла на разв. на тревисто/едногод./ и дървесно/многогод./растение -извършва опити с растения. -описва по картина развитието на животни,които снасят яйца; -дава примери за протичане на жизнените процеси при конкр. видове растения и животни. -описва по картина развитието на животни,които раждат малките си; -дава примери за протичане на жизнените процеси при конкретни видове растения и


животни. -групира животните на насекоми,риби,земноводни, влечуги,птици,бозайници.

26 .

Групиране на животните-УНЗ

27 .

Жизнени процеси при растенията и животните-ОУ

28 .

Среда на животУНЗ

водна среда сухоземна среда; гора,парк

1.Системат. и обобщаване на З. за средата и условията на живот на растенията и животните. 2. Форм. на понятията: водна среда сухоземна среда;гора,парк. 3. 2.Форм. на ЗУ. за условия за живот ,свързани с неживата природа.

-илюстрира с примери видовото разнообразие и групите животни и растения,обитаващи водата,почвата и сушата.

29 .

Приспособления на животните и растенията-УНЗ

приспособления защитна окраска; предупредителна окраска; зимен сън

1.Актуализ. на З. за приспособленията на животните и растенията за защита от врагове,студ,горещина и суша. 2.Форм. на понятията: приспособления защитна окраска;предупредителна окраска;зимен сън. 3.Допълване и системат. На З. за приспособленията на животните и растенията към средата им на живот.

-познава и описва приспособления на растенията и животните към средата,в която живеят; -описва резултати от наблюдения на обекти от живата и неживата природа.

насекоми риби земноводни влечуги птици бозайници

1.Форм. на названията на групи животни и някои важни хар-ки за всяка група. 2.Форм. на У. за определяне на принадлежността на конкретно животно към дадена група.

-работи самостоятелно или в екип; -осмисля разбира и затвърдява З.; -практ. да се подготвя и тренира за НВО. V.Разнообразието на живата природа


30 .

Съседи в природата-УНЗ

31 .

Животът във водата-УНЗ

32 .

Животът на сушата-УНЗ

полезни животни вредители лишеи мъхове

33 .

Опазване на природата-УНЗ

защитени растения; животни; резерват защитена

съобщество естествени и изкуствени съобщества хранителни вериги водна среда блато река море

1.Актуализ. и разш. на З. за хран. вериги. 2.Форм. на понятията: съобщество естеств. и изкуств. съобщества. 3.Затв. на У. за откриване на причинно-следствени връзки. 1. Актуализ. на З. за видовото разнообразие от организми във водните басейни. 2.Затв. на понятията:водна среда, блато,река,море. 3.Разш. на З. за насекомите,тяхн. устройство,хранене и развитие. 4.Разв. на наблюдателността,У. за анализ,сравнение и групиране. 5.Разв. на У. да се извлича инф. от схема. 1. Актуализ. на З. за видовото разнообразие от организми в равнините и планините. 2.Форм. на понятията: полезни животни,вредители,лишеи,мъхове. 3.Разв. на У. за груп. на животните на сушата. 4.Разш. на З. за вид. разнообразие от организми,характерни за родния край. 5.Разв. на мисленето. 1. Актуализ. на З. за бълг. биоразнообразие-едно от най-богатите в Европа. 2.Затв. на понятията: защитени растения;животни;резерват,защ.

-разграничава и сравнява съобщества,създадени от човека и естествени природни съобщества. -илюстрира с примери видовото разнообразие и групите животни и растения,обитаващи водата.

-познава разпространението на растенията и животните от равнината до найвисоките части на планините.

-представя човека като част от живата природа; -назовава защ. растения и животни;знае що е резерват, защ. местност и нац. парк;


местност национален парк

местност,национален парк. 3.Разш. на З. за начините,по които човекът променя естеств. среда. 3.Форм. на ценностна ориентация за практ. опазване на природата.

34 .

Разнообразието на живата природа-ОУ

35 .

Нашите сетиваУНЗ

сетивни органи очи,уши, нос,език, кожа

1.Акт. и разш. на З. за сетивни органи очи,уши,нос,език,кожа. 2.Форм на понятия за петте човешки сетива: сетивните органи и техните дразнители. 3.Форм. на персонални ЗУК за здравословен начин на живот.

36 .

Развитие на човека-УНЗ

пубертет яйцеклетка сперматозоид

37 .

Здравословно хранене-УНЗ

хранителни вещества въглехидрати

1.Акт. на З. за разв. на зародиша на бозайниците 2.Форм на понятия:пубертет, яйцеклетка,сперматозоид. 3.Разв. на наблюдателността,У. за анализ и сравнение. 4.Разв. на У. да се извлича инфор. от схема. 1.Акт. на З. за видовете храни и за здравосл. хранене. 2.Форм на понятия: хран. вещества,

-обяснява защо опазването на природата означава защита на жив. организми и на средата,в която живеят -работи самостоятелно или в екип; -осмисля разбира и затвърдява З.; -практ. да се подготвя и тренира за НВО.

VІ.Човекът и неговата среда

-описва сетивните органи на човека,изискванията към тяхната хигиена и значението им за възприемане на околния свят; -сравнява звуковете по сила и разбира,че силните звукове са вредни за човека. -описва развитието на човека и очакваните изменения в детския организъм в процеса на съзряването му; -описва очаквани промени в човешкото тяло през пубертета. -разбира,че изборът на храни зависи от инд. и общ. фактори като навици,религ.


белтъчини мазнини минерали витамини

въглехидрати,белтъчини,мазнини, минерали,витамини. 3.Разв. на У. да се следват инструкции,да се наблюдава,да се анализира и да се правят изводи. 4.Форм. на ценности,убеждения и отношения за здравосл. хранене. 1.Акт. на З.за здравословна културапредпазване от болести и грижа за собственото здраве. 2.Форм на понятия: микроби, бактерии,вируси,заразни болести,лекарства,ваксини. 3.Затв. и разш. на ЗУК за зараз. и незараз. болести и предпазв. от тях. 4.Форм. на отговорно отношение за опазване на личното здраве. 1.Акт. на З.за здравословна културавредното влияние на цигарите, алкохола, и наркотиците. 2.Форм на понятия: никотин, алкохол,наркотици,дроги. 3.Затв. и разш. на ЗУК за предпазване от изучаваните зависимости.

38 .

Болести-УНЗ

микроби бактерии вируси заразни болести лекарства ваксини

39 .

Здравословен начин на животУНЗ

никотин алкохол наркотици дроги

40 .

Човекът и неговата среда-ОУ

принадлежност,реклама и вътр. нагласа, а кол-вото на приеманата храна трябва да съответства на енергийните нужди на организма; -разбира,че правилното хранене е осн. фактор за здравето на човека. -познава заразни и незаразни болести и знае как да опазва здравето си; -знае,че болестите могат да бъдат предотвратени,контролирани и лекувани; -разбира вредата от неправ. употреба на лекарства и самолечението върху подрастващия организъм. -знае,че личният избор,свързан с укрепване и опазване на здравето включва много фактори-физ. активност,закаляване, правилно хранене; -разбира вредното влияние на никотина,наркот. вещества и алкохола върху подрастващия организъм. -работи самостоятелно или в екип; -осмисля разбира и затвърдява З.;


-практ. да се подготвя и тренира за НВО. VІІ.Годишен преговор

41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 .

Решаване на задачи и преговорІ раздел Решаване на задачи и преговорІІ раздел Решаване на задачи и преговорІІІ раздел Решаване на задачи и преговорІV раздел Решаване на задачи и преговорV раздел Решаване на задачи и преговорVІ раздел Час на разположение на учителя Час на разположение на учителя


►Общо 32 седмици – 48 часа ►16 седмици по 2 часа – 32 часа ►16 седмици по 1 часа – 16 часа


Цели на обучението по Музика       

Да се стимулира желанието на децата да пеят, да обичат музиката. Да се развиват уменията за пресъздаване на конкретен образ. Създаване на желание за емоционално общуване с музиката. Формиране и развитие на музикалния слух като необходимо условие за резултатно участие в музикалните дейности. Формиране и развитие на музикално-изпълнителски умения и навици за слушане на музика. Възпитаване на любов към българската музикална традиция и култура. Да се формира пълноценно емоционално и личностно отношение към музикалното изкуство.

Очаквани резултати  Възпроизвежда мелодията и метроритъма според индивидуалните си възможности; синхронизира изпълнението си със съпровода и реагира на указанията и жестовете на учителя; проявява емоционалност и артистичност при изпълнение на предпочитана песен като пресъздава характера на песента при изпълнение; опитва се да мотивира избора си.  Импровизира ритъм към подходящи музикални примери; изпълнява зададен ритъм към музика в размер 2/4, 3/4, 4/4; формира слушателски навици.  Проследява характерни изразни средства в инструментални произведения; разпознава звучността на симфоничния оркестър.  Разпознава изучаваните жанрове в изпълнение на различни музикални формации; използва подходящи определения за характер, темпо, динамика.  Определя еднаквост, подобие и контраст в подходящи музикални примери.  Знае функциите на прима и секунда волта в нотния запис.


            

Тема на урока

№ 1.

Преговор„Да протегнем на някой ръка”, песни по избор; „Да танцуваме”, музика по избор; авторска и народна песен,композитор, изпълнител, публика Преговор-изучавани нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер 2/4 ;

2. 3.

Разпознава по външен вид изучаваните инструменти и тембъра им в подходящи примери; разграничава по тембър различни групи музикални инструменти; определя и разпознава неравноделна метрична пулсация в четири дяла; разпознава Дайчово хоро в подходящи примери. Отчита силните и слабите метрични времена с помощта на графични и двигателни средства. Познава разположението на изучаваните нотни стойности в размер 2/4, 3/4, 4/4; разпознава изучаваните нотни стойности. Изпълнява подражателно и по запис ритмични последования от изучаваните нотни стойности. Знае функцията на диез, бемол и бекар като писмени знаци в нотописа. Познава най-общо съдържанието и символиката на обичаите и се ориентира в многообразието на фолклора по нашите земи. Подбира народни песни и инструментални пиеси, подходящи за изпълнение на право хоро и ръченица. Пресъздава с танцови движения характерни особености на музиката. Съчетава типичните за танца движения с лична импровизация. Разпознава изучаваните жанрове в изпълнение на различни инструментални състави; сравнява ги по характер и предназначение и ги свързва с присъствието им в ежедневието и празника. Ориентира се в съвременното разнообразие в музиката. Познава съвременна звуковъзпроизвеждаща техника и усвоява умения за работа с нея. Свързва някои изучавани музикални произведения с имената на техните автори; знае поне две имена на български композитори и ги свързва с техни произведения; знае имена на известни изпълнители.

„Да протегнем на някой ръка”, песни в двумеренен метрум; „Да танцуваме”, произведения по избор; осмина,четвъртина, половина нота и съответстващите им паузи, знак за повторение, размер 2/4 Преговор-изучавани нотни стойности, по- ловина с точка. Валс. Размер ¾; „Песен за дъж-довните капки”, „Капят листата”, „Есен”,„Отново на

Дата

Забележка


училище”,„Една чудна песничка; „Ритъм”, произве-дения по избор с есенна тематика; осмина,четвъртина, половина нота и съответстващите им паузи, половина с точка, размер 3/4, валс Преговор- акустична и електрическа китара. Песента „Ретро”; „Ретро”, песни по избор; Из „Нощи в Барселона”, из „Блусът продължава”; струнни музикални инструменти-китара, електрическа китара Електронни музикални инструменти; „Ретро”, песни по избор; Кийборд5. пример, музика по избор; пиано, електронни музикални инстру-ментисинтезатор, кийборд Размер 4/ 4; песни по избор; „Буги”, музика по избор; силно и слабо метрично 6. време, раз-мер, такт, тактова черта,размер четири четвърти, изучавани ноти и паузи, цяла нота Преговор-народни музикални инструменти, право, хайдушко хоро ; „Цонке ле, чушка червена”, народни песни по избор; Музикални 7. инструменти-при-мери музика по избор; право, пайдушко хоро,духови,ударни и струнни инструменти, гайда, тъпан, гъдулка,кавал,тамбура Преговор-ръченица, оркестър от народни инструменти,духов оркестър; „Прочуло се малко момче”, „Цонке ле, чушка червена”; из „Право шопско 8. хоро”,из „Алексан-дрийка”; ръченица,оркестър на народни инструменти, духов оркестър,гайда, тъпан, гъдулка,кавал, тамбура, солист Неравномерно броене на четири. Дайчово хоро; „Седенчица”, ”Прочуло се малко момче”, „Цонке ле, чушка червена”; из„Дайчово хоро”, Музика на 9. бал-канските народи- примери; неравномерно броене на четири. Дайчово хоро 10 „Рап рецепта”Размер 4/4 ; „Рап рецепта”, песни по избор; размер 4/4, . разположение на изучаваните трайности в размер 4/4, знак за повторение 11. Танцова музика. Композиторът Борис Карадимчев; песни от компо4.


12 .

13 . 14 . 15 .

16 . 17 . 18 . 19 . 20 .

зитора Борис Карадимчев; Танцова загадка, музика по избор; авторска музика,право хоро,ръченица Контраст. Композиторът Петър Ступел; „Щурче”,песни на Петър Ступел; музика по избор; контраст,темпо,динамика,характер на музиката, размер 4/4 и разположение на изучавани нотни стойно-сти и паузи в него

Коледа. Зимни народни обичаи; „Добри гости коледари”, коледарски песни по избор; Коледарска песен в изпълнение на мъжка певческа група, „Похвали се малка мома”; зимни народни обичаи, коледуване,коледари,кукери,народна музика „Коледа”- арменска песен,коледни песни по избор; музика по избор; зимни народни обичаи, народна музика „Сурвакари”,новогодишни песни по избор; Музикална загадка„Jingle bells” в изпълнение на кийборд и пиано; броене на три и четири; равномерно броене на четири; пиано, кийборд, електронни музикални инструменти Характер в музиката „ Снежен човек”, „Песен за снежинката”, „Благослов”, „Приказна звезда”; музика по избор; авторска песен Зима. Характер в музиката; „Снежен човек”, зимни песни по избор; два откъса из „Зима”- Вивалди; характер на музиката; контраст, еднаквост и подобие в музиката и другите изкуства Ритъм и метрум; „Рап рецепта”, песни по избор; Тема из „Малка нощна музика”, произведения по избор; размер 2/4 и разпо-ложение на изучаваните ноти и паузи в него, знак за повторение, ритъм, метрум Композиторът Камий Сенсанс; песни по избор; „Аквариум”,из „Карнавал на жи-вотните”, Музикална загадка; петолиние и ключ Сол, тонови имена и ноти от първа октава, темпо, динамика „Посеяла баба леща”Ритъм и метрум; народни песни по избор; произведения по избор; метрум, ритъм, ноти от първа октава, посте-пенно


21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 .

движение и скок в мелодията Еднаквост и подобие; „Посеяла баба леща”, „Седенчица”; „Музикална загадка”- Дайчово хоро, музика по избор; право, пайдушко хоро, Дайчово хоро, еднаквост и подобие, знак за повторение, прима и секунда волта, ноти от първа октава Ударни и духови музикални инструменти- преговор. Гвардейски духов оркестър; маршови песни по избор; Музикални инструментипримери. „Синовен дълг”; ударни и духови музикални инструменти, тромпет,кларинет, флейта, духов оркестър „Вятър ечи”.Четвъртина с точка и осмина; песни по избор; маршова музика по избор; четвъртина, осмина, четвъртина с точка и осмина,ноти от първа октава „Аз съм българче”, „Вятър ечи”; „Синовен дълг”, музикална загадка„Александрийка”; четвъртина с точка и осмина, марш Национален празник „Аз съм българче”, „Вятър ечи”, „Синовен дълг” „Първият етюд”, други песни от Кр. Милетков; музикална загадка„Аквариум”; темпо,динамика,ком-позитор, авторска му-зика Цигуларят Васко Василев; „Първият етюд”, други песни от Кр. Милетков; из „Базар”, музика по избор; изпълнител, оркестър, солист Еднаквост и контраст„Камилска история”, „Бабина игра” ; музика по избор; еднаквост, различие, контраст Струнни инструменти - преговор. Тембър. Арфа; песни по избор; откъс от „Малка нощна музика”, „Лешникотрошачката”; струнни, духови и ударни музикални инструменти, арфа „Месечко ясен”. Групи муз. инструменти; „Посеяла баба леща”; из „Испанско капричио”; тонови имена,еднаквост и подобие, прима и секунда волта Симфоничен оркестър; „Брезичка”, песни по избор; из „Симфония №4”- П. И. Чайковски, из „Испанско ка-причио”; симфоничен оркестър, оркестър,


32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44

диригент Орган; „Снежен човек”, зимни песни по избор; из „Токата и фуга” от Й. С. Бах, муз. загадка - арфа; орган,флейта,тромпет, акордеон, гайда, симфоничен оркестър Диез,бемол,бекар; „Щурче”, песни по избор; музика по избор; диез,бемол,бекар,ключ Сол „Без радио не мога”. Музика и медии; музика по избор; авторска песен, народна музика Съвременни звуковъзпроизвеждащи средства; „Без радио не мога”, песни по избор; муз. загадка - симфоничен оркестър; звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника, симфоничен оркестър „Интернет” и др. песни на Хайгашот Агасян; музика по избор; електронни муз. инстурименти Лазаруване „Утре е цветна Цветница”, „Лаленце се люлее” ”, „Ой, Лазаре”; народна песен, лазаруване Пролетни народни обичаи; „Утре е цветна Цветница” , „Лаленце се люлее”; народни песни „Малка мома”. Четвъртина с точка и половина; „Вятър ечи”, народни песни по избор; музика по избор; четвъртина с точка и осмина „Лиле, Лиле, вакло пиле”, „Малка мома”; муз. загадка, български народни танци по избор; право хоро, пайдушко хоро, ръченица, Дайчово хоро „Пролет”. Размер ¾; песни по избор; музика по избор; размер 3/4 и разположение на изучавани нотни стойности и паузи в нея Музика на народите; песни по избор; музикална въртележка, друга танцова музика по избор; валс, право хоро, ръченица „Купон” , музика по предложение на учениците; изпълнител Годишен преговор- изучавани песни, изучавани произведения, арфа,


. 45 . 46 . 47 . 48 .

тембър, тонови трайности и паузи Годишен преговор- изучавани песни, изучавани произведения, симфоничен оркестър, струнни, духови и ударни инструменти Годишен преговор- изучавани песни, изучавани произведения, диез, бемол, бекар, такт, ноти от първа октава, цигулка, тромпет, флейта, арфа, пиано, гайда Годишен преговор- изучавани песни, изучавани произведения, размер 4/4, цяла нота, орган, композитор, симфоничен оркестър, духов оркестър Годишен преговор- изучавани песни, изучавани произведения, авторска музика, народна музика


►Общо 32 седмици – 80 часа ►16 седмици по 3 часа – 48 часа ►16 седмици по 2 часа – 32 часа Чрез обучението по физическо възпитание и спорт в ІV клас се цели:  Усвояване на основни спортно-технически умения от леката атлетика, гимнастика, спортните игри и допълнителните спортове и танци;  Комплексно развитие на двигателните способности с приоритет на скоростно-силовите качества и на способностите за координация със спортните уреди;  Овладяване на начални знания за спортонете лека атлетика, гимнастика, спортни игри, избраните допълнителни спортове и танци;  Създаване на интерес към спортната дейност и желание за спортуване;  Формиране на здравно – хигиенни навици при спортуване;  Използване на физически упражнения за укрепване здравето;

Дата

Тема на урока

Забележка


№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Теоретични знания. Подвижни игри с лекоатлетически елементи, изучени в трети клас Бягане от висок старт. Скок дължина от място. Хвърляне на плътна топка 1 кг. Измерване на физическата дееспособност Измерване на физическата дееспособност Спринт. Скок на дължина. Хвърляне на малка плътна топка – камшичен мах. Игра Спринт. Скок на дължина. Хвърляне на малка плътна топка от място Бягане по разстоянието.Скок на дължина. Игри с хвърляне Скок на дължина. Игри с хвърляне. Дълго бягане Спринт. Скок на дължина. Хвърляне на малка плътна топка от място Футбол – Подаване, спиране и поемане на топката с вътрешната част на стъпалото. Дълго бягане Футбол - Удар по неподвижна топка с вътрешната част на стъпалото. Дълго бягане Футбол – подаване, спиране и поемане на топката с горната част на стъпалото. Удар по неподвижна топка с вътрешната част на стъпалото. Дълго бягане Футбол – Удар по търкаляща се топка. Подаване, спиране и поемана на топката с вътрешната и горната част на стъпалото. Дълго бягане Футбол – Водене на топката с горна външна част на стъпалото. Удар по търкаляща се топка. Щафетна игра с топка Футбол – Подаване, спиране и поемане на топката по различни начини. Водене на топката с горна външна част на стъпалото. Дълго бягане Футбол – Подаване, спиране и поемане на топката по различни начини. Водене на топката с горна външна част на стъпалото.Удари по търкаляща се топка Футбол – Игри с елементи от футбола Баскетбол – Баскетболет стоеж без топка. Ловене и подаване на топка. Щафетна игра с топка Баскетбол – Баскетболет стоеж с топка. Подаване и ловене с две ръце пред гърди от


20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

място. Щафетна игра с топка Баскетбол – Подаване и ловене с придвижване. Игри Баскетбол – Подаване и ловене с придвижване. Игри Баскетбол – Водене на топката с удобната ръка на място. Подаване и ловене с придвижване. Игри Баскетбол – Щафетни игри с баскетболни елементи Изучени гимнастически упражнениа от1,2,3 клас Стояща везна. Кълбо. Тилен вис. Щафетна игра Камшичен мах. Стояща везна. Кълбо. Скок кълбо. Стояща везна. Камшичен мах Скок кълбо. Стояща везна. Тилен вис.Камшичен мах Камшичен мах. Задмахов отскок. Колянна опорна везна на пейка. Скок кълбо Камшичен мах. Задмахов отскок. Мост от тилен лег. Колянна опорна везна на пейка. Скок кълбо Мост. Тилен вис.Опорни прескоци на пейка. Възлизане до опора на греда. Мост Дайчова стъпка. Възлизане до опора на греда.. Камшичен мах. Задмахов отскок. Ходене по греда с обръщане.Възлизане до опора на греда. Мост. Дайчова стъпка Ходене по греда с обръщане.Възлизане до опора на греда. Мост. Дайчова стъпка Дайчова стъпка. Скок кълбо. Колянна опорна везна на пейка Прескок на скрин през клекнала опора и отскок”дъга”. Ходене по града с обръщане. Мост Колянна опорна везна на пейка. Прескок на скрин през клекнала опора и отскок”дъга”. Прескок на скрин през клекнала опора и отскок”дъга”. Ходене по града с обръщане. Дайчово хоро Дайчово хоро.


41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Прескок на скрин през клекнала опора и отскок”дъга”. Ходене по града с обръщане. Колянно опорна везна на греда.Мост. Прескок на скрин през клекнала опора и отскок”дъга”. Колянно опорна везна на греда.Мост.Музикално подвижна игра Обтегнат отскок от греда.Скок кълбо. Музикално подвижна игра Обтегнат отскок. Мост Тилен обърнат вис. Обтегнат отскок. Мост Комбинация от гимнастически упражнения на греда.Тилен обърнат вис. Щафетна игра Двуколенен безхватен вис. Комбинация от гимнастически упражнения на греда Свит прескок на скрин. Двуколенен безхватен вис. Комбинация от гимнастически упражнения на греда Свит прескок на скрин. Двуколенен безхватен вис.Музикално подвижна игра Комбинация от гимнастически упражнения на земя. Свит прескок. Игра Комбинация от гимнастически упражнения на земя. Свит прескок. Игра Комбинация от изучени упражнения. Музикална игра Народни хора Баскетбол – Подаване и ловене с придвижване. Водене на топка на място. Игра Баскетбол – Подаване и ловене с придвижване. Водене на топка в движение. Игра Баскетбол – Стрелба с две ръце от гърди от място.Подаване и ловене с придвижване. Водене на топката в движение Баскетбол – Пласиране. Подаване и ловене с придвижване. Стрелба с две ръце от гърди от място. Спортно-подготвителна игра Баскетбол – Отнемане на топката. Водене на топката в движение. Стрелба с две ръце от гърди от място.Игра Баскетбол – Отнемане на топката. Водене на топката в движение. Стрелба с две ръце от гърди от място.Игра Откриване и подаване. Стрелба с две ръце от гърди от място.Игра


61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Откриване и подаване. Стрелба с две ръце от гърди от място.Игра Спортно-подготвителни игри с баскетболни елементи Спортно-подготвителни игри с баскетболни елементи Футбол – Подаване по различни начини. Удар по търкаляща се топка Футбол – Отнемане на топка. Водене на топка. Игра Футбол – Пасиране. Водене на топка. Отнемяне на топка.Удар по търкаляща се топка Футбол – Игра с футболни елементи Футбол – Игра с футболни елементи Хвърляне на малка плътна топка от място – кръстосана координация. Скок на висачина. Дълго бягане Хвърляне на малка плътна топка със засилване – кръстосана крачка. Скок на висачина. Игри Хвърляне на малка плътна топка със засилване – кръстосана крачка. Скок на висачина.Бягане по разстоянието Хвърляне на малка плътна топка със засилване – кръстосана крачка. Скок на висачина.Бягане по разстоянието Спринт. Игри със скачане. Хвърляне на малка плътна топка със засилване – кръстосана крачка Игри със скачане. Хвърляне на малка плътна топка със засилване – кръстосана крачка Измерване на физическата дееспособност Измерване на физическата дееспособност Игри с бягане, скачане и хвърляне Игри с бягане, скачане и хвърляне Игри по избор на учениците Игри по избор на учениците


►32 седмици по 1 часа – 32 часа Цели:     

Осъзнаване и откриване позитивната роля на техниката и технологиите в обществото Събиране и използване на информация за проектиране, генериране и представяне на идеи чрез рисунки и скици Разширяване на знанията и формиране на умения за обработване на разнообразни материали Формиране на умения за конструиране и моделиране и чрез комбиниране на механизми Развитие на уменията за работа в екип, интерактивност, стремеж към успех и самоутвърждаване

ІІ. Очаквани резултати:  Ученикът предлага различни идеи с възможни решения; тества изделия и модели; разчита опростени чертежи на познати изделия


    

Знае как да използва някои популярни технически устройства Познава различните грижи, които се полагат за отглеждане на растения и животни Скицира, чертае, моделира предложенията си по дадена тема Познава различни студени и топли обработки на хранителните продукти Спазва правилата за безопасна работа в часовете и у дома

Дата

Т Е М А

Цели

1. 2. 3. 4. 5.

Календар – програма – конструиране и моделиране Самолет – оригами - техника Поправки и ремонти. Трион - - техника Лексикон - – конструиране и моделиране Стенобитна машина – работа с материали и модули

Усъвършенстване уменията за кон – струиране и моделиране на обемни издели Възпитаване на практически умения и наблюдателност Знания за различните инструменти за обработка на материали Умения за обработка на хартия Умения за избор на материали за изработване на модел

6.

Шампиони. Футболна игра- – конструиране и моделиране

Усъвършенстване на уменията за обработка на хартия

7.

Стара българска къща- работа с материали и модули

Стимулиране на интерес към бълг. архитектура и минало

8.

Грижи за пиленцата – грижи за растенията и животните

Знания за благоприятните условия за отглеждане на пиленца

9.

В кухнята. Заедно с Ути - - работа с материали и модули

Знания за различната студени и топли обработки на хранителни продукти

10.

Суровини и материали. Рамка - работа с материали и модули

Усъвършенстване на уменията за чертане; правоъгълник


11.

Детска стая. Моите идеи - конструиране и моделиране

Усвояване на знания за обзавеждане и оборудване

12.

Фотоапарат. Как и какво да снимаме – техника

Знания за устройството на фотоапа-рат и правене на снимки

13.

Празничен хляб - конструиране и моделиране

Знания за празничната обредност и украсата на хляб

14.

Новогодишна украса - конструиране и моделиране

Усъвършенстване на уменията за разчитане на елементарни чертежи

15. 16.

В Космоса. Ракета – техника Моите дрехи. Моден дизайн - работа с материали и модули

Усвояване на знания за управление и движение на модели Формиране на умения за моделиране с текстилни материали

17.

Интернет. Кутия за компактдискове – техника

Знания за различните устройства за предаване на информация; интернет

18.

Мечта за полет - работа с материали и модули

19. 20. 21.

Луноход - конструиране и моделиране Трайност на материалите. Платноход - - работа с материали и модули Идва пролет - конструиране и моделиране

Знания за възможностите за конструиране на технически обекти по подобие на природни феномени Умения за изработване на различни модели на летателни апарати Знания за конструиране на техни-чески обекти – платноход

22.

Опаковки - конструиране и моделиране

23. 24. 25.

Стабилност и издържливост. Шипка - конструиране и моделиране Игра „Телевизионно студио” - техника Подвижен мост - работа с материали и модули

26. 27.

Реклама – техника Великден - конструиране и моделиране

Формиране на умения за планиране на индивидуална и групова дейност Усъвършенстване на уменията за изработване на модел на реални технически обекти – мост Усъвършенстване на уменията за рекламиране на различни стоки и услуги Формиране на умения и начини за аргументиране на идеи

28.

Грижи за цветята. Екологична пътека - – грижи за растенията и животните

Усъвършенстване на уменията за комбиниране, подреждане и удъл-жаване жив на цветята

Формиране на умения за комбинира-не на различни материали – изработ-ване н птичка Усъвършенстване на уменията за конструиране на обемно изделие от разгъвка – затворена кутия Възпитаване чувство на национална гордост и родолюбие


29. 30.

Пестене на енергия. Кран – техника Хвърчило - - работа с материали и модули

31. 32.

Свирка - - работа с материали и модули Балон - конструиране и моделиране

Усвояване на знания за пестене на електроенергия и отопление Усъвършенстване на уменията за подобряване устойчивостта на конструкцията хвърчило Формиране на умения за използване на технологична карта Усъвършенстване на уменията за обработка на хартия и картон


►32 седмици по 1,5 часа – 48 часа

Номер по ред 1 1.

Програмно съдържание 2

Учебен проблем

Тема

Методическа единица

Дата

3

4 Срещи с изобразителното изкуство

5

6

Обект и среда

Изкуството около нас

Обект и среда

Светлини и сенки

Светлината в природата Светлината в града

Входяща диагностика Упражнение Усвояване на нови знания

Обект и образ

Образи и цветове

Локални цветове Скритите животни

Усвояване на нови знания

Зрител и творба

Натюрморт

Натюрморт апликация

Упражнение Усвояване на нови знания

Визуална комуникация

Символи и знаци

Символите на изкуствата

Усвояване на нови знания

Зрител и творба

Жанрове в изкуството

Пейзаж от пластилин

Живописни техники

Рисуване без четка

Рисуване от различни гледни точки

Необичайни гледни точки Необичайни образи на предмети

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Материали и техники Обект и образ

Входяща диагностика

Упражнение Усвояване на нови знания Упражнение Усвояване на нови знания Усвояване на нови знания


Портрет в профил и анфас 9. 10. 11. 1 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Материали и техники

Графични техники

Гравюра

Усвояване на нови знания

Зрител и творба

Кръгла скулптура

Моделиране с помощта на конструкция

Упражнение Усвояване на нови знания

Общуване и знаци

Здраве и взаимопомощ

Усвояване на нови знания

3

4 Украса за Коледа и Нова година

5

Визуална комуникация 2 Материали и техники Обект и среда Визуална комуникация Визуална комуникация Зрител и творба

Работа с шаблон Комикс

Смешни и страшни герои

Система от знаци

Човешки дейности и знаци

Образ и текст

Рекламен афиш

Фигурална композиция

Фолклорен празник Модерна архитектура Цветовете в модерната архитектура

Материали и техники

Макет

Обект и среда

Компютърна среда

Компютърни герои

Обект и образ

Образ и отражение

Огледални образи

Материали и техники

Мозайка

Симетрична композиция

Обект и образ

Графични образи

Рисуване с черно и бяло

Обект и среда

Хартиена пластика

Приказна къща

Визуална комуникация

Визуален диалог

Опазване на околната среда

Усвояване на нови знания Упражнение Междинна диагностика Упражнение Усвояване на нови знания Упражнение Усвояване на нови знания Усвояване на нови знания Усвояване на нови знания Упражнение Усвояване на нови знания Усвояване на нови знания Упражнение Упражнение Усвояване на нови знания Упражнение Усвояване на нови знания Упражнение Усвояване на нови знания Упражнение Усвояване на нови знания

6


24.

Зрител и творба

Светът на изкуството

Галерии и музеи

Изходяща диагностика

ПРОГРАМА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 4 КЛАС  
ПРОГРАМА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 4 КЛАС  
Advertisement