Page 1

аспірант кафедри Близького Сходу Інституту філології ГРИЦЕНКО Я.

ФУНКЦІЇ ПАРЕМІОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ Найуживанішими прикладами паремій в розмовній мові є прислів’я. Прислів’я – це своєрідні регулятори поведінки та світогляду людини, які являють собою клішовані судження, що відбивають досвід народу відносно моральних та категоріальних імперативів. Використовуючи в мовленні те чи інше прислів’я, тим самим мовець підкреслює, що його думка ґрунтується не на відокремлених від людського життя уявленнях. Виконуючи роль керуючих принципів діяльності – суспільної, виробничої, побутової тощо, прислів’я використовуються у якості повчань та настанов, порад і застережень, хвали та критики, для викриття та осуду, пояснень та виправдань своїх та чужих вчинків. Мета вживання прислів’я та його вплив на свідомість визначаються безпосередньо

цілями

адресанта

повідомлення

та

семантичним

навантаженням і змістовним потенціалом самого прислів’я. Як правило, використане прислів’я, залежно від ситуації, виконує не одну, а одразу декілька функцій. Крім того в кожній окремо взятій ситуації можна виділити домінуючу та факультативні функції. Загалом, можна виділити вісім основних функцій, які найбільш властиві пареміям як одиницям мови. Перша функція – комунікативна, яка є основною не лише для паремій, але й для мови в цілому. В процесі комунікації ця функція проявляється в абсолютно різних типах інформації, що відповідають найрізноманітнішим цілям. Приказки і прислів’я, звичайно, не виняток. Друга функція – пізнавальна, яка забезпечує передавання та зберігання інформації, яку несуть у собі паремії.

Пізнавальну функцію можна

співвіднести з повчальною функцію паремій, яку виділив Г.Л. Пермяков. Зокрема, він відмічав різноманітність характеру інформації, яку передають паремії: «Одні знайомлять з картиною світу, інші – з правилами поведінки,


аспірант кафедри Близького Сходу Інституту філології ГРИЦЕНКО Я.

треті – з правилами мислення, четверті – з правилами артикуляції звуків рідної мови тощо. Але всі вони мають одну загальну рису – вони є засобами, які навчають чомусь корисному». Третя функція – регулятивна, одна із ключових функцій паремій, що дозволяє контролювати та впливати як на поведінку, так і на свідомість адресата. З регулятивною функцією можна співвіднести дві функції паремій, які виділяв Пермяков: моделюючу та прогностичну. Як зазначає дослідник моделююча функція характерна усім без виключення пареміологічним одиницям, оскільки кожна паремія передає словесну або розумову модель тої чи іншої життєвої або логічної ситуації. Головне завдання прогностичної функції – передбачення майбутнього. Часто можна зустріти прислів’я, які власне побудовані за моделлю прогнозу. Наприклад в арабському прислів’ї: man yankiḥu al-ḥasnā'a yu‘ṭi mahrahā Хто одружиться з красунею, той заплатить за неї викуп (калим). Четверта

функція

емоційно-експресивна.

Найкраще

вона

проявляється у випадках, коли у висловлюванні прямо виражене відношення адресанта до ситуації та дається образна характеристика об’єкта, суб’єкта або ситуації в цілому. 'anta ta'iqun , wa'anā ma'iqun , famatā nattafiqu‫?‏‬ Ти дратівливий, а я плаксій, коли ж ми домовимось? П’ята функція – естетична. За Я.О. Якобсоном ця функція мовлення пов’язана з увагою до повідомлення заради самого повідомлення. Паремія, яка в мовленні виконує дану функцію, являє собою не стільки спосіб оцінки, як самоціль. Оцінка робиться, проте вона ніби підтверджує судження, яке виражене в прислів’ї. Прислів’я виражає узагальнений висновок, який констатує певну закономірність: aṣ-ṣamtu ḥikma wa qalīlun fā‘iluhu Мовчання – то мудрість, але мало хто його практикує Дослідник паремій Г.Л. Пермяков виділяє, крім вже згаданих вище, ще дві функції: розважальну та орнаментальну. Проте, як зазначає сам


аспірант кафедри Близького Сходу Інституту філології ГРИЦЕНКО Я.

Пермяков, ці функції не є домінуючими та обов’язковими. Завданням розважальної функції, яка властива пареміям усіх типів, є надання ситуації комічного змісту. Головною метою орнаментальної функції – є оздоблення мови, надання їй особливого народного колориту. Ще одна так звана магічна функція, яка властива різному роду побажанням, прокльонам, тостам та клятвам. Основна суть цієї функції полягає в тому, щоб словами викликати необхідні дії або нав’язати свою волю. bir-rafā'i wal-banīna [Бажаєм] щастя і діток!

Hrycenko Ya (funkcii)  

Гриценко Я. Функції пареміологічниз одиниць в арабській мові

Advertisement