Page 1

akcja (noun) 1 przebieg (filmu, książki) plot: akcja filmu the plot of a film; 2 papier wartościowy, dokument share: akcje przedsiębiorstwa company's shares ciągnąć (verb transitive) 1 przesuwać, wlec, prowadzić to pull: ciągnąć wóz to pull a cart; 2 (verb intransitive) wydłużać coś to expand, lenghten: ciągnąć linę to expand a rope dotknąć (verb transitive) 1 palcem, ręką to touch: dotknąć ściany ręką to touch a wall with a hand; 2 urazić to hurt: urazić czyjeś uczucia to hurt somebody's feelings doświadczenie (noun) 1 eksperyment experiment: doświadczenia z kwasami na lekcjach chemii experiments with acids during chemistry lessons; 2 doświadczenie życiowe lub zawodowe experience, life experience, professional experience: mieć wieloletnie doświadczenie w zawodzie to

have a long experience in doing a job elastyczny (adjective) 1 giętki, poddający się naporowi flexible: elastyczna guma flexible rubber; 2 elastyczny czas; nie stały flexitime: elastyczny czas pracy flexible working time kłócić się (verb intransitive) 1 sprzeczać to have an argument: kłócić się o obowiązki domowe to have an argument about house chores; 2 (o kolorach) nie pasować do siebie not to go with each other:

kolory klócą się ze sobą colour don't go with each other konkurencja (noun) 1 rywalizacja, współzawodnictwo competition, rivalry: nieuczciwa konkurencja not fair competition; 2 rozgrywka w danej dziedzinie sportowej sport event: wziąć udział w konkurencji

skoku w dal to take part in a long jump event konsolidacja (noun) 1 jednoczenie consolidation: konsolidacja państwa, władzy consolidation of the state, of the authority; 2 zamiana kilku w jedną cosolidation: konsolidacja długów debt consolidation łuk (noun) 1 broń łucznika bow: wystrzelić strzałę z łuku to shoot an arrow with a bow; 2 zakręt drogi curve: brak widoczności na łuku drogi invisibility on the curve of the road zamek (noun) 1 mechanizm do ryglowania drzwi,okien, itp lock: wyjąć klucz z zamka to take the key out of the lock; 2 budynek, konstrukcja castle: zamek królewski a royal castle

bogdan1966 polsko-angielski  

Łatwiej było w drugą stronę

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you