__MAIN_TEXT__

Page 1

BEPERKTE RUIMTES HEBBEN ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN SCHOOLPLEINEN

BOERplay - brochure schoolpleinen

1


EEN AVONTUURLIJKE ONTDEKKING SPELENDERWIJS LEREN EN PLEZIER MAKEN

2

BOERplay - brochure schoolpleinen


LEREN IN EEN WERELD VOL VERBEELDING Het schoolplein is het visitekaartje van de school. Het schoolplein draagt de visie van de school uit. Via het schoolplein laat de school zien waar zij voor staat. Een mooi, verzorgd en uitdagend speelplein is aantrekkelijk en straalt kwaliteit en zorg uit. Een goed ingericht schoolplein draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De buitenruimte bij een school is in de eerste plaats bedoeld om te spelen. Kinderen kunnen hier zelf hun tijd indelen en zelf bepalen wat ze doen. Ze kunnen er hun energie kwijt. Elkaar ontmoeten. Deze brochure staat ook uitgebreid stil bij de ontwikkelingsstadia van het kind in relatie tot bewegen en spelen. Zintuiglijk leren ondersteunt het motorisch ontwikkelen. Beide gaan vooraf aan cognitief leren. Een kind leert met zijn lijf. Door te bewegen en door te kunnen stoppen.

ADVIES OVER SPELEN BIJ U OP SCHOOL? BEL: +31 183 40 23 66

BOERplay - brochure schoolpleinen

3


SPELEN IS GOED VOOR DE TOTALE ONTWIKKELING VAN EEN KIND

6

Het tempo van ontwikkelen van een kind hangt af van de rijping van de hersenen en het zenuwstelsel. Deze rijping duurt ongeveer 7 jaar. Het is daarom belangrijk dat jonge kinderen veel spelen, bewegen en ervaringen opdoen en dus leren. Ook is het belangrijk dat zij voldoende mogelijkheden krijgen om alles wat zij ervaren en beleven in alle rust kunnen verwerken en tot kennis laten rijpen. Onze zintuigen zijn het contact met de buitenwereld. Kinderen spelen, leren en ervaren met hun zintuigen. Aan ons de uitdaging om een omgeving te creĂŤren waarin

nee l

5

SPELEN tio

4

elijk

3

ham lic

2

em o

1

zintuiglijk

Emotionele ontwikkeling; Lekker in je vel zitten en het leven ontdekken. Lichamelijke ontwikkeling; De inwendige biologische klok, je eigen ritme Motorische ontwikkeling; Verloop van bewegingen van hoofd tot aan de tenen. Zintuiglijke ontwikkeling; De verwerking van prikkels die binnen komen. Cognitieve ontwikkeling; Concentratie en kennis vergaren. Sociale ontwikkeling; Rekening houden met elkaar.

cognit ief

kinderen hun natuurlijke ontdekkingsdrang kunnen ontplooien. Waar kinderen al kijkend, luisterend, voelend en proevend steeds meer snappen van de dingen en mensen om hen heen. Zintuiglijk leren ondersteunt de motorische ontwikkeling. Beide gaan vooraf aan het cognitieve leren.

Zintuigen & Prikkels

Hersenen

Leren Motoriek

44

BOERplay - brochure schoolpleinen

Verbindingen Verbindingen


KLAAR VOOR SCHOOL Voor een optimale ontwikkeling is rust én ritme belangrijk voor kinderen. Ze stellen een kind in staat te ontdekken wat zijn eigen natuurlijke ritme is. Een kind leert als het ware met zijn lijf. Door te bewegen en door te stoppen. Kinderen kunnen moeilijk stilzitten, want ze hebben nog geen optimaal evenwicht, omdat ze nog niet klaar zijn met hun motorische ontwikkeling. Voldoende Rust zorgt voor een juiste opslag van kennis en voorkomt hiaten in het

ontwikkelen van kennis. Het biedt een kind de kans om zijn eigen grenzen te verkennen en zichzelf te leren kennen. Ritme zorgt dat kinderen zich kunnen concentreren. Structuur, grenzen en regelmaat zijn voorwaarden om verstandelijk te groeien en te ontwikkelen. Ritme is een goede basis voor het begrijpen van rekenen, het helpt bij het delen van dingen in stukjes. Ritme is ook de basis voor taalonderwijs, het begrijpen van lettergrepen.

Wist je dat? • omrollen en rollen (bijvoorbeeld van een heuvel af) belangrijk is voor het ontwikkelen van de hersenen? • knikkeren goed is voor de ontwikkeling van de fijne motoriek en kinderen leert concentreren? • hinkelen niet alleen goed is voor het evenwichtsorgaan (bewegen&stoppen), maar ook het begrijpend lezen ondersteunt? • touwtje springen goed is voor het ritmegevoel & de concentratie en hiermee bijdraagt aan het rekenonderwijs (delen) en taalonderwijs (lettergrepen)? • elastieken het ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheid bevorderd? • bokspringen een voorwaarde is voor het leren schrijven? • samen spelen op een wiptoestel belangrijk is voor de sociale ontwikkeling en spelen op een enkele wipkip niet? • klimmen op een glijbaan bij kinderen de leergierigheid prikkelt? • ergens vanaf springen belangrijk is voor het rekenonderwijs en kinderen leert zich in veiligheid te brengen? • fietsen niet alleen de conditie van kinderen traint, maar ook kinderen tot rust brengt? En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen....Kortom: een kind leert met zijn lijf! (bron: Hanneke Poot - van der Windt, kinderfysiotherapeute, psychomotisch remedial teacher en docent, www.sirenevoorkinderen.nl)

BOERplay - brochure schoolpleinen

5


VERSCHIL MAG ER ZIJN Zichtbaar maken van verschillen tussen jongeren en meisjes levert begrip op, waardoor opvoeders, leerkrachten en inrichters van (speel)ruimte anders naar hen kunnen kijken. Jongens en meiden hebben elkaar nodig, kunnen van elkaar leren. En elkaar uitdagen. Het verschil in ontwikkeling zegt niets over intelligentie. Enkel in verschillen in voorkeur en aanpak. Jongens leren door te doen. Zij bouwen aan hun ontwikkeling door te spelen, leren door fouten te maken en uit te proberen. Meisjes leren door informatie te vergaren en door te praten over gedachten, motivaties en gevoelens.

6

BOERplay - brochure schoolpleinen


BOYS

VS

GIRLS

Hersenontwikkeling De hersenen van meisjes zijn gericht op het leggen van verbindingen. Meisjes kunnen al jong beide hersenhelften inzetten in hun activiteiten. Meisjes zijn vaak taliger. De hersenen van jongens werken langzamer, maar wel preciezer.

Hormonen Testosteron bij jongens zorgt voor extra vertraging van de groei van hersencellen. Jongens hebben meer tijd nodig om verbinding te leggen tussen de linker- en rechterhersenhelft. Oestrogeen bij meisjes stimuleert juist snellere groei van deze cellen. Daarom lopen jongens sensomotorisch in de kleuterschoolleeftijd gemiddeld 14 maanden achter op meisjes van dezelfde leeftijd. Dit impliceert dat jongens later schoolrijp zijn dan meisjes en ook verschillend presteren. Hormonen hebben dus een sterke invloed op de groei, lichamelijke veranderingen en de emoties van kinderen. Bewegen kan deze invloed ondersteunen, zowel bij jongens als meisjes.

Gerichtheid Jongens richten zich meer op objecten (techniek) en meisjes meer op mensen (sociaal). Dit wil niet zeggen dat jongens geen belangstelling hebben voor het sociale of dat meisjes niet bezig willen zijn met techniek. Het gaat om de mogelijkheden en voorkeursgedrag bij de keuze in spel en spelmaterialen.

Tempo Jongens hebben meer tijd nodig om op prikkels te reageren en zijn gebaat, zeker tot de leeftijd van ongeveer 8 jaar, bij korte, duidelijk en krachtige informatieverschaffing. Bied kinderen de mogelijkheid om in hun eigen ritme te komen, zodat ze zich geborgen kunnen voelen en zo hun eigen wijze van denken en doen kunnen ontwikkelen.

(bron: Hanneke Poot - van der Windt, kinderfysiotherapeute, psychomotisch remedial teacher en docent, www.sirenevoorkinderen.nl)

BOERplay - brochure schoolpleinen

7


MAAK VAN HET SCHOOLPLEIN EEN VERLENGSTUK VAN HET KLASLOKAAL Beter leren met een leuk schoolplein. Spelen is leren: Een goed ingericht speelplein sluit aan op het onderwijs ‘binnen’ en maakt “buiten” makkelijker routine. Door buiten te integreren met de reguliere lestheorie wordt theorie praktisch gemaakt en ervaren kinderen wat ze leren. Bijvoorbeeld met de

z.g. zaakvakken, zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Ook rekenen is prima te combineren met buiten. De ervaring van leerkrachten is dat verandering van ruimte kinderen vrijer maakt, hen meer doet openstaan voor de lesstof. En uiteindelijk gewoon beter laat presteren.

KIJK OP BOERPLAY.COM VOOR HET VOLLEDIGE VERHAAL

N L, EINDHOVE DE SCHAKE S B IN E L P L SCHOO Zandbak, door omsloten schors stammen, r groen en eetbaa

zandzone Bestaande ieuwe en met enkel toestellen

haven, ouw hand stige Noodgeb hten als ru omst inric In de toek venbouw o b zone voor tellen Speeltoes n zand wi bovenbou

istafel Tafeltenn jfers tters en ci figuren, le n Gekleurde looplijnen en biede de g n i d i markeren nle e speelaa educatiev

spel or sport & vakken vo Gekleurde

UW BOVENBO

UW ONDERBO

lein Verkeersp

unt Verzamelp klassen

Podium

kjes, eelse ban Corner sp het elegen op centraal g t h c i z r e v .o plein t.b.v

er en allenvang ) bune als b gebruiken eptegeltri errein her je met sto lders op t Sportveld gels van e e t ( d i e h n zitgelege

88

BOERplay - brochure schoolpleinen

toppen, t.b.v. vers de hagen Slingeren erming g en afsch aankledin s l kunstgra -schomme Vogelnest

SPEL SPORT &


DE 12 LEERLIJNEN VAN HET BEWEGINGSONDERWIJS Het is handig om bij het ontwerpen van het speelplein rekening te houden met de 12 leerlijnen van het bewegingsonderwijs. En het speelplein als leerhulp te gebruiken bij het motorisch ontwikkelen van de kinderen. Het ontwikkelen van spierkracht, durf en uithoudingsvermogen. Coördinatie en risico’s. De 12 leerlijnen van het bewegingsonderwijs

vormen de uitgangsbasis bij onze ontwerpen. Bij de inrichting van een schoolplein worden spelvormen, doelgroepen én de 12 leerlijnen nauwgezet op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een samenspel van spelvormen die aansluiten bij zowel de doelgroepen als bij het bewegingsonderwijs.

12 leerlijnen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Balanceren Klimmen Zwaaien Over de kop gaan Springen Hardlopen

7. Mikken 8. Jongleren 9. Doelspelen 10. Tikspelen 11. Stoeispelen 12. Bewegen op muziek

NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA De motorische ontwikkeling is niet los te zien van de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het is daarom essentieel om op een goede manier te leren bewegen. Om die reden heeft de KNGU een beweegprogramma speciaal voor peuters en kleuters ontwikkeld: het nijntje Beweegdiploma. In ongeveer 20

goed onderbouwde lessen leren kinderen spelenderwijs de basisvormen van bewegen. Wij werken samen met de KNGU. De wijze waarop wij schoolpleinen ontwerpen en inrichten sluit aan op het beweegprogramma van de KNGU.

BOERplay - brochure schoolpleinen

9


ONTWERP VOLGENS 4 SPELTYPES Het schoolplein is voor kinderen vooral een plek om te (ont)moeten. Hier gelden andere regels dan binnen het schoolgebouw. Regels die grotendeels door kinderen onderling worden opgesteld. Om kinderen te stimuleren in hun spel, is het van belang dat het plein uitdagend en prikkelend is ingericht. Een goed schoolplein heeft speelmogelijkheden voor ieder kind. Er kan rustig gespeeld en gezeten worden, er kan gesport worden, geklommen, verstopt, gepraat en teruggetrokken. Er is ruimte om regelspelletjes te spelen of om je fantasie de vrije loop te laten. Door ruimte te bieden voor de verschillende typen van spel leren kinderen conflicten hanteren, samen spelen, rekening houden met elkaar en te luisteren naar anderen.

Schouwer Schouwer

Rouwer

Douwer

Kinderen die ruimte nodig hebben ...om hun energie kwijt te raken en in het rond te stuiteren.

Kinderen die structuur nodig hebben ...zoeken een speelaanleiding. • Relatief meer meisjes

• Relatief meer jongens Open terrein Waarop niets hoeft en alles kan; rennen voetbal, basketbal, fietsen of skaten (afhankelijk van de ondergrond). Schouwer

Bouwer Kinderen die los materiaal gebruiken ...om hun eigen omgeving te bouwen. • Relatief meer jongens Margegebied De randen waarmee andere ruimten worden gemaakt (vaak groen); rommelen, plukken, afbreken, verstoppen, afzonderen etc.

Gestructureerde ruimte Speciaal ingedeeld voor een activiteit of spel (speeltoestel, zandbak, etc.).

Schouwer Schouwer

Schouwer Kinderen die beschutting nodig hebben ...eerst kijken of je meedoet of gewoon uitrusten.

Schouwer

• Relatief meer meisjes Binnen-buitenruimte Verticale of horizontale begrenzingen waar je beschutting voelt.

Schouwer

Schouwer

Bouwer

MEER WETEN OVER ONZE ONTWERP-UITGANGSPUNTEN? BEL: +31 183 40 23 66

10

BOERplay - brochure schoolpleinen

Schou


LEEFTIJDSCATEGORIE EN SPEELWAARDE Speelplekken dienen uitdagend en attractief zijn. Ieder kind kijkt anders naar zijn omgeving. Wij stimuleren met onze ontwerpen dat kinderen eigen fantasiespellen verzinnen. Sommige kinderen zien een toestel als een kasteel dat bestormd moet worden. Of juist een eiland in de stille Zuidzee, omringd door haaien. Bij het ontwikkelen van speelruimte kijken we goed naar de doelgroep en de behoeftes van deze doelgroep.

PEUTERS 1 - 4

KIND 6+

Lichaamsbeweging is belangrijk om hun denkvermogen te ontwikkelen. Oog- en handcoรถrdinatie moet worden gestimuleerd en geoefend. Ze hebben een behoefte om te bewegen. Ze klimmen overal op. Lopen overal naartoe en willen alles vastpakken.

De basis voor het fysiek kunnen uitblinken. Meer oog voor gevoelens van anderen. Ze kunnen vloeiend spreken en breiden hun woordenschat uit. Hierdoor kunnen ze met meer kinderen samenspelen. Regelspellen worden aantrekkelijk door competitie en het verleggen van grenzen.

KLEUTERS 4 - 6

TIENER 10+

Het blijven oefenen van de grove motoriek en zintuigelijke waarneming, door middel van steeds moeilijkere uitdagingen. Verdere ontwikkeling van oog- en handcoรถrdinatie. Veel fysieke activiteit voor de ontwikkeling van bot- en spiermassa. Veel rollenspel en naspelen van bestaande situaties. Ontwikkeling van fantasie, taalvaardigheid en creativiteit. Inzicht in oorzaak en gevolg.

Opbouw van kracht, uithoudingsvermogen en snelheid. Tienermeisjes geven de voorkeur aan minder inspannende activiteiten, zoals schommelen en draaitoestellen. Behoefte om leeftijdgenoten te ontmoeten, om te ontdekken wie je zelf bent. Alles draait om vrienden en je plaats in de groep. Het brein en denkvermogen groeit aanzienlijk op deze leeftijd.

BOERplay - brochure schoolpleinen

11


IN 5 STAPPEN NAAR EEN NIEUW SCHOOLPLEIN STAP 1: WIE, WAT, WAAR? Wie betrek je bij het ontwerpen van een schoolplein? En op welke wijze? Relevante partijen zijn schoolbestuur, leerkrachten, ouderraad en natuurlijk de kinderen zelf. Maar ook de gemeente, omwonenden, externe adviseurs en speeltoestellenleveranciers kunnen een rol spelen.

12

BOERplay - brochure schoolpleinen

STAP 2: PROGRAMMA VAN WENSEN EN EISEN Het opstellen van een programma van eisen. Welke toestellen gebruiken we wel of niet. Hoe voorzien we het gebruik? Welke uitstraling zoeken we? Wat is het budget? Zijn extra fondsen nodig? Hoe organiseren we fondsenwerving?


STAP 3: SCHETSONTWERP Het eerste schetsontwerp; hoe lopen de verschillende routes. Komt er een apart deel voor de onderbouw en hoe scherm je deze af van de rest? Waar kun je het beste fietsen stallen? Waar laat je ruimte waar kinderen kunnen voetballen, rustig kunnen praten of bijvoorbeeld touwtje springen?

STAP 4: OVERLEG, DEFINITIEF ONTWERP EN PRESENTATIE Wat moet worden aangepast? Wat presenteren we als definitief ontwerp aan alle stakeholders.

STAP 5: UITVOERING Aan de slag met de uiteindelijke realisatie van het ontwerp op het schoolplein.

BOERplay - brochure schoolpleinen

13


14

BOERplay - brochure schoolpleinen


FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DICHTBIJ EN BETROKKEN De meesten denken bij financiële ondersteuning direct aan het aanschrijven van fondsen of het benaderen van een stichting. Dat is natuurlijk mogelijk en ook daar kunnen wij bij helpen. Maar denk ook eens wat dichterbij: de lokale betrokkenheid voor buurtinitiatieven is vaak groot en biedt perspectieven voor ondersteuningsmogelijkheden. Er is vaak in de buurt meer mogelijk dan je denkt!

EIGEN INITIATIEVEN Zelf kuun je lokale initiatieven organiseren om geld in te zamelen. Denk bijvoorbeeld aan: • Sponsorloop/ obstaclerun • Rommelmarkt/ kofferbakverkoop of veiling • Gethematiseerde markt; kerstmarkt/ voorjaarsmarkt/ zomerfair En laat bijvoorbeeld ook de kinderen uit de buurt meedenken om geld in te zamelen.

LOKAAL ONDERNEMERSCHAP Lokale ondernemers kunnen helpen het project te realiseren. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is samenwerking met buurtinitiatieven voor ondernemers erg interessant. Begin daarom dichtbij met zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan diverse vormen van (spaar)acties via ondernemers en winkeliers.

Of benader ouders en buurtbewoners die actief zijn in het lokale ondernemerschap. Zo kunnen er tal van mogelijkheden binnen handbereik zijn.

SERVICECLUBS Een andere mogelijkheid is het benaderen van serviceclubs, zoals Rotary, Kiwanis, Lions, Junior Kamer, Roundtable e.d. Soms is er binnen uw organisatie reeds een warm contact met een vertegenwoordiger van een serviceclub, waarmee een mooie basis gelegd kan worden voor samenwerking. Vaak worden er activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een badeendjesrace of een gethematiseerde sponsorloop, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Het loont dus zeker de moeite om na te gaan of hier mogelijkheden zijn!

CROWDFUNDING Al eens gedacht aan crowdfunding om financiële middelen te verzamelen om speelruimte te realiseren? Wij werken o.a. samen met Voor je Buurt. “Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen met anderen kleur aan je omgeving. Ongeveer 80% van de campagnes op Voor je Buurt is succesvol. Neem zelf initiatief!”

MEER INFORMATIE: WWW.BOERPLAY.COM OF RAADPLEEG ONZE BROCHURE “TIPS VOOR FINANCIERING”

BOERplay - brochure schoolpleinen

15


BEL ONS G O N G A A D N A V : S E I V D A VOOR 6 6 3 2 0 0183 4

BEPERKTE RUIMTES HEBBEN ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN

 twitter.com/boerplay  facebook.com/boerplay

Nederland Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk +31 183 40 23 66 België Sneeuwbeslaan 4 - bus 13 BE-2610 Antwerpen (Wilrijk) +32 3 31 48 679 info@boerplay.com www.boerplay.com

Colofon: Deze folder is een uitgave van BOERplay. Druk-, zetfouten en evt. wijzigingen in de in deze folder getoonde modellen zijn voorbehouden. Niets in deze uitgave mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. VE 1.3 Foto pagina 6 © www.fotonel.nl

Profile for BOERplay

1.Schoolpleinen 1.3  

Het schoolplein is het visitekaartje van de school en straalt uit waar de school voor staat. Via het schoolplein laat de school zien waar zi...

1.Schoolpleinen 1.3  

Het schoolplein is het visitekaartje van de school en straalt uit waar de school voor staat. Via het schoolplein laat de school zien waar zi...