Page 1

BoerenZaken JAARGANG 13 - SEPTEMBER 2012

4

Samen bouwen aan uw toekomst

Graslandvernieuwing Diverse open dagen Najaar perikelen


Management De wereld wordt warmer... In dit nummer: Algemeen

Dat zou je af en toe niet denken als je in Europa

De wereld wordt warmer... Open dagen tijdens het Kempisch Streekfestival

2 4-5

buiten komt, maar elders op de wereld is het wel degelijk het geval. Het zijn turbulente tijden op de grondstoffenmarkten. In de Verenigde

Varkens

Staten zijn de sojaoogst en de maïsoogst voor

Open Dag J. Mulders Najaar perikelen Wijzigingsbesluit landbouwactiviteiten in werking

5 6 12

Rundvee Hogere opbrengst en betere melkproductie door graslandvernieuwing Dikke fractie als strooisel in de ligboxen Bedrijfsreportage J. Houbraken

8 9 11

Pluimvee Management volièrestallen Open Dag de Kakelhoeve Open Dag Twan en Jeroen Engelen

3 4 10

een groot deel mislukt vanwege de extreme droogte. Dit zou te maken kunnen hebben met, wat men noemt het El Nino effect. Dit El Nino effect is een onverklaarbare opwarming van de zee voor de kust van Chili, een fenomeen wat zich eens in de zoveel jaar voordoet. Het resultaat hiervan is dat de weerpatronen in andere delen van de wereld veranderen. Dit zou de oorzaak van de extreme droogte en hitte in de VS kunnen zijn. Het is er trouwens nog steeds warm en droog. Tegelijkertijd is het in Rusland en Ukraine ook warm en droog, waardoor daar ook de oogstverwachtingen naar beneden worden bijgesteld. Zet daarbij de onbetrouwbaarheid van de overheden die eerst zeggen dat de exporten uit hun landen geen gevaar lopen, maar zeer recentelijk toch weer stellen dat ze exporten zullen opschorten dan wel verbieden. Dat alles zorgt er dan weer voor dat de graan importerende landen zich naar Europa gaan keren waar we toch ook al niet van een overvloedige oogst kunnen spreken. Al met al niet zo’n rooskleurig plaatje. De prijzen voor granen en proteïnes (lees met name soja) zijn erg hoog, maar ik verwacht ook niet dat ze substantieel zullen dalen. De Braziliaanse en Argentijnse oogsten van soja, die begin volgend jaar van het land gaan komen, moeten goed worden anders heeft de wereld toch een groot probleem. De aanvoer zal in het geding komen en er zal een afnemende vraag moeten zijn om het geheel van vraag en aanbod in een soort van evenwicht te krijgen. Vandaar ook dat er steeds meer geluiden te horen zijn om nu eens op te houden met de verplichte bijmenging van ethanol, verkregen uit maïs en/of tarwe. Miljoenen tonnen graan worden verbrand in ons wagenpark terwijl er straks hongersnood gaat dreigen door mislukte oogsten. Ethisch onverantwoord!!!

Lettertype: Frutiger LT

2

BoerenZaken 4 - september 2012

Intussen gaat het met uw coöperatie goed. Door tijdig te schakelen met de inkoop van grondstoffen hebben we een redelijk comfortabele positie, maar het jaar (lees oogstjaar tot juni 2013) is nog lang en er moet nog veel gekocht worden. De voeromzetten weten we redelijk op peil te houden in een markt die krimpt, en waar het stevig knokken is om afnemers te behouden en nieuwe binnen te halen. De gesprekken die wij voeren met coöperatie Arkervaart verlopen zeer voorspoedig en veel werk is al verricht. Wederzijdse bezoeken worden afgelegd door alle geledingen van de bedrijven en dat alles in een zeer positieve sfeer. Wij richten ons op de toekomst. In een apart schrijven heb ik u hier onlangs van op de hoogte gesteld. Los van alle fusiegesprekken hebben wij toch gemeend het 12 ½ jarige bestaan van de coöperatie Brameco·Zon niet ongemerkt voorbij te laten gaan in het jaar van de Coöperatie zoals uitgeroepen door de Verenigde Naties. De uitnodigingen voor deze klantenbijeenkomst zijn onlangs de deur uit gegaan en velen van u hebben ook snel en positief gereageerd. Ik kijk er dan ook naar uit u op 27 september a.s. te spreken. Met vriendelijke groet Pouwel Brouwer directeur


Pluimvee Management volièrestallen De laatste jaren zien we steeds meer grote eenheden leghennen gehouden worden op volière-systemen. Hieronder beschrijven we een aantal management tips die kunnen dienen als hulpmiddel. Ventileren Ventilatie in brede (grote) stallen is over het algemeen lastiger. Op nieuwere pluimveecomputers zit een zogenaamde zomer-/ winterregeling. In de praktijk zie je dat 1/3 van de ventielen op de winterregeling zit en 2/3 op de zomerregeling. Dit betekent dat je in de winter met 1/3 van de kleppen ventileert. Bij een klepstand van 30% wordt de zomerregeling bijgeschakeld. Gebruik bij etagestallen in de onderste etage de zogenoemde flash ventielen. Laat in stallen een onderdrukmeter plaatsen en een meetwaaier op de ventilator. Dit zijn goede hulpmiddelen om meer informatie te krijgen. Indien u twijfelt over de ventilatie, schroom dan niet om dit met uw pluimveevoorlichter te bespreken.

Tip: zorg bij installatie dat de kabels van de zomer-, en winterklep over de gehele lengte loopt. Je kunt dan altijd kleppen van de zomer- naar de winterstand zetten en omgekeerd. Voer Zet de voertijden zo dat maar 1 keer per dag de voerbakken leegkomen. In de praktijk zie je vaak dat er voor een 1e keer gevoerd wordt voordat het licht aan gaat of net nadat het licht aangaat. Daarna volgt een periode van niet voeren. In de middag dient u (onbeperkt) door te voeren zodat hennen met een volle krop op stok gaan. Nieuwe systemen hebben het voersysteem opgedeeld per etage. Je kunt boven en onder aparte voertijden inzetten. Hier zien we positieve ervaringen. Let er wel in zijn algemeenheid op dat vijzels voldoende capaciteit hebben, ook bij de laatste hopperbak!

In de nieuwste stallen zien we vaak een strooiselverwijderingssysteem. Pluimveehouders die hier mee werken zijn over het algemeen positief. Op watersystemen zien we steeds meer automatische doorspoelsystemen. Belangrijk hier is dat de systemen goed en degelijk gemaakt worden (aan- en afvoer). Te vaak constateren we dat spoelsystemen niet in bedrijf zijn omdat mensen het niet ’vertrouwen’. Dit is jammer, omdat wij van mening zijn dat het positief is om regelmatig leidingen te spoelen. Wilt u voor uw bedrijf een scan maken waar uw voordelen te behalen zijn? Neem dan contact op met uw pluimveevoorlichter. Stein van den Borne

Voerschema: tijdblokken dat er gevoerd wordt:

04.00 uur licht aan

08.00 uur

13.00 uur

BoerenZaken 4 - september 2012

19.00 uur licht uit

3


Algemeen Open dagen tijdens het Kempisch Streekfestival Pluimvee Open Dag de Kakelhoeve Op de Kakelhoeve stond het thema ’Duurzaamheid’ centraal. De ondernemers Peter van de Heijden en Peter van Agt gaven om beurten een rondleiding op het bedrijf om de bezoekers kennis te laten maken met de pluimveesector en de verschillende aspecten van duurzaamheid binnen het bedrijf. Denk hierbij aan het gebruik van zonne-energie, het gebruik van grondstoffen uit de directe omgeving en mestverwerking tot vruchtbare mestkorrels. Daarnaast waren een 6-tal bedrijven aanwezig met bedrijfsspecifieke informatie over duurzaam produceren, waaronder Brameco·Zon voeders.

Rond de middag was de officiële opening van de eierautomaat onder leiding van Jan Knoben (Blij met een ei) en Erik van der Hijden (APO). De opbrengst van de eierautomaat gaat naar het verenigingsleven van Oirschot wat weer bijdraagt aan een stukje duurzaamheid. In het informatielokaal naast de eierautomaat kunnen bezoekers verschillende folders, boekjes en posters vinden met informatie over de pluimveehouderij. Het was een succesvolle open dag met mooi weer. Zo’n 700 bezoekers hebben een kijkje genomen op de Kakelhoeve. Brameco·Zon wenst Kakelhoeve veel succes voor in de toekomst! Janne van Rooij

De bezoekers mochten een kijkje nemen in de volièrestal met een aangelegen wintergarden.

4

In het eierlokaal konden de bezoekers zien hoe de eieren geraapt en gestapeld worden.

Officiële opening van de eierautomaat met Jan Knoben en Erik van der Hijden.

BoerenZaken 4 - september 2012


Tijdens het Kempisch Streekfestival op

Onder het motto ’welkom op ons erf’ presen-

zondag 1 juli 2012 hebben diverse leden van

teerde o.a. de sector pluimveehouderij zich bij

Agro Platform Oirschot zich aan de burger

de Kakelhoeve, Nieuwedijk 25 in Oirschot.

gepresenteerd. Op verschillende locaties

De sector varkenshouderij presenteerde zich bij

werden bedrijven uit verschillende sectoren

varkenshouder J. Mulders, Voorteindseweg 11

opengesteld voor publiek.

in Middelbeers.

Varkens Open Dag J. Mulders De bedoeling van de familie Mulders met de open dag was om aan collega’s de nieuwe dragende zeugenstal en de nieuwe kraamstal te laten zien. Hiernaast vindt de familie het belangrijk om aan de omgeving te laten zien dat de varkenshouder van nu investeert in dierwelzijn, duurzaamheid en milieu. Buren en andere burgers waren dan ook uitgenodigd om te zien hoe de dieren in moderne stallen gehouden worden en hoe de lucht uit de stallen behandeld wordt. Via een glasplaat in het plafond konden de bezoekers een kijkje nemen in het kraamhok waar zeugen met zogende biggen lagen. Voor de bezoekers was het een magnifiek gezicht om te zien hoe die dikke biggen rondrennen.

Via een glazen wand hadden de bezoekers verder een prachtig overzicht over de dragende stal met groepen van 45 dieren met vloervoedering. In deze stal zijn de nodige afleidingsmaterialen voor de varkens, zoals blokken, ballen etc. in ruime mate aanwezig. Ook was er de mogelijkheid om via een glazenwand een biologische luchtwasser van heel dichtbij in werking te zien. Bij alle onderdelen stonden deskundige mensen, waaronder leden van de studieclub Oirschot-de Beerzen en toeleveranciers, uitleg te geven en vragen te beantwoorden. En vragen kwamen er. De vele burgers vonden het verbazingwekkend om met eigen ogen te zien hoe ruim de varkens leven in de nieuwe stal. Voor heel veel burgers heeft deze open dag een heel ander (beter) beeld op de moderne varkenshouderij gegeven. Zo’n 1.000 tot 1.500 mensen hebben de dragende stal van de familie bezocht. De open dag was dan ook een waar succes. Brameco·Zon wenst de familie Mulders veel succes voor in de toekomst! Martien Maton

5


Varkens Najaar perikelen Bijna ieder najaar krijgt een aantal varkensbedrijven in meer of mindere mate te kampen met najaar problematiek. De meest voorkomende problemen zijn: agressie onder de gespeende biggen, tegenvallende groei bij de vleesvarkens en terugkomers bij de zeugen. De schade die hierdoor ontstaat is niet altijd voelbaar in de portemonnee. Stel dat bijvoorbeeld een partij biggen voor de verkoop minder opbrengt vanwege een mindere kwaliteit (ontstaan door agressie) dan zal op een gesloten bedrijf de pijn minder zijn, want zij kunnen ze gewoon opleggen in de eigen stallen. Wanneer de zeugenhouder de biggen echter moet verkopen, zal hij dit wel voelen in zijn portemonnee want hij kan vaak de prijs niet maken die was afgesproken. Een ander voorbeeld: verliesdagen bij zeugen.

6

BoerenZaken 4 - september 2012

Opvallend is dat niet alle bedrijven te maken krijgen met najaar problematiek op het bedrijf en dat bedrijven die er mee te maken hebben vaak een jaarlijks terugkerend patroon zien. Verder is het zo dat najaar problemen vaak niet gemakkelijk op te lossen zijn. Ons advies is om in de aanpak als eerste de basiszaken onder de loep te nemen en te starten met luchtverversing, water, gezondheid, voer en voertoepassing. Lucht: • Controleer of het lucht verdeel patroon van de binnenkomende lucht overeenkomt met het gewenste lucht verdeel patroon van het ventilatie systeem. Dit kun je gemakkelijk doen met rook. • Kloppen de inlaat openingen van buiten naar binnen en vanaf de centrale gang naar de afdeling. Is er rekening gehouden met het uitschakelen van de windinvloeden. • De instellingen begin ventilatie temperatuur, minimum ventilatie, maximum ventilatie en bandbreedte controleren met het standaard advies bij het aanwezige ventilatie systeem. Water: • Controleer de watergift van de nippel (biggen 0,5 ltr/min, vleesvarkens 0,7 ltr/min, zeugen 2 ltr/min). Kijk verder of er voldoende drinkplekken aanwezig zijn in relatie tot het aantal dieren. De norm is 1 op 10. • Onderzoek naast de bron ook water uit het leidingsysteem in de stal. Wanneer je water van de waterleidingmaatschappij gebruikt, moet je ook water uit het leidingnetwerk van de stal onderzoeken.


• Voorkom stilstaand water in leidingen op plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de kraamstal en de eerste 2 weken in de biggenopfok. Er zijn inmiddels ervaringen opgedaan op bedrijven met een rondgaand systeem die effect claimen doordat het water wat uit de nippel komt verser is. Gezondheid: • Krijgen de biggen voldoende biest? Immers de overdracht van antistoffen van de zeug gaat via de biest naar de big. Je kunt dit controleren door de groei van de biggen in de eerste levensweek te meten. De norm is dat ze 1,9 maal het geboortegewicht toenemen in gewicht. • Overleg met de dierenarts of het vaccinatiebeleid nog up-to-date is. • Controleer toepassingen en handelingen. Denk aan het bewaren van met name aangebroken verpakkingen, hygiëne rondom de injectiespuit. Worden de staarten goed dicht gebrand bij het couperen? • Het wel of niet ontsmetten van afdelingen. Is de werkzame stof de meest geschikte en past dit bij uw bedrijfssituatie? • Oplegmanagement: zijn de afdelingen droog, zijn de afdelingen goed voorverwarmd? Voer en voertoepassing: • Wordt het voer verstrekt volgens het geadviseerde schema. De meest gemaakte fout die we zien in de praktijk is dat met name biggen te snel geschakeld worden van de ene naar de andere voersoort. Controleer de voeropname per voersoort en vergelijk dit met het advies. Wanneer de controle van voeropname te lastig is, kun je er ook voor kiezen om de groei te controleren.

• Krijgen de dieren het voer op de juiste manier voorgeschoteld? Klopt het aantal vreetplaatsen per dier met de norm? Bij pas gespeende biggen zien we een positief effect op de voeropname wanneer er extra voerkommen bij worden geplaatst (de eerste week na het spenen). • Hoe is de aansluiting van dracht op lactovoer? Dit is gemakkelijk te controleren aan de hand van de mestconsistentie. De mest moet smeuïg zijn voor, met en na het werpen. Met het voerschema en de voersoort is hier op te sturen. • Controleer regelmatig de conditie van de zeugen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld zeugen te ruim in het kraamhok komen, maar ook om te voorkomen dat ze te veel afvallen in het kraamhok. Dit omdat te ruim vaak negatief werkt op de melkgift. Bij te veel afvallen in het kraamhok is de volgende worp vaak minder uniform. De zeug behoudt minder goed waardoor er meer terugkomers ontstaan. Zoals u ziet kunnen wij zo een aantal basiszaken opsommen die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van najaar problematiek. Omdat ieder bedrijf specifiek is, blijft een bedrijfsanalyse altijd maatwerk. Graag ondersteunen wij u bij het maken van een op uw bedrijf toegespitste analyse. Wij kunnen de bevindingen, indien u wenst, vertalen in realistische verbeterpunten. Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel of breder geïnformeerd wilt worden, neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze varkensvoorlichters. Herman Janssen BoerenZaken 4 - september 2012

7


Rundvee Hogere opbrengst en betere melkproductie door graslandvernieuwing Het is nu, maar zeker ook in de toekomst van groot belang om zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land te halen. Naast een hoge opbrengst is ook de kwaliteit van grasland belangrijk. Om de graslandpercelen in topconditie te houden of te brengen moet tijdig herinzaai of doorzaai worden toegepast. Er is dit jaar, door de ruime hoeveelheid neerslag al behoorlijk wat gras gemaaid en ingekuild. Daarom is dit het juiste moment om aan graslandverbetering te denken. Voor doorzaaien is september een ideale tijd, omdat de bodemtemperatuur dan hoog genoeg is voor een snelle kieming. Bestaand grasland scheuren is op zandgrond in het najaar niet toegestaan. Wel is het mogelijk om na maïs, granen of aardappelen nieuw grasland in te zaaien. De resultaten bij najaarszaai zijn vaak beter dan in het voorjaar. Onder andere doordat de onkruiddruk in het najaar lager is. U kunt dan komend voorjaar oude of matige graslandpercelen scheuren en inzaaien met maïs of akkerbouwgewassen. Kies bij het inzaaien of doorzaaien van grasland het juiste mengsel. Hierin zijn twee ontwikkelingen die wij graag onder uw aan-

8

dacht willen brengen en die voor uw bedrijf van grote waarde kunnen zijn. De eerste ontwikkeling heeft betrekking op de kwaliteit van het gras in relatie tot de melkproductie. De tweede heeft te maken met graszaad in combinatie met bemesting. Hogere melkproductie met MilkMax Innoseeds is al een aantal jaren bezig om haar grasrassen te screenen op plantverteerbaarheid. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op Engels raaigras, het hoofdbestanddeel van de meeste weidemengsels. Het blijkt dat er binnen de bestaande rassen behoorlijke verschillen bestaan in verteerbaarheid. Deze verschillen kunnen oplopen tot meer dan 5%. Onafhankelijk onderzoek

BoerenZaken 4 - september 2012

heeft aangetoond dat een 1% hogere verteerbaarheid leidt tot een extra melkproductie van 0,25 liter per koe per dag. Op jaarbasis kan dit dus grote gevolgen hebben. Het voordeel kan al snel oplopen tot € 5.000,- of meer per jaar op bedrijfsniveau. Innoseeds heeft de rassen met de allerhoogste verteerbaarheid gecombineerd in het mengsel MilkMax. Met dit mengsel bent u verzekerd van een maximale melkproductie uit gras. Voor beweiden èn maaien is er het mengsel MilkMax, met 100% diploïde rassen. Voor hoofdzakelijk maaien adviseren wij u het mengsel MilkMax Tetra, met daarin 60% tetraploid en 40% diploïd Engels raaigras. Graszaad met voedingsstoffen Het is nu al weer enkele jaren geleden dat Innoseeds met succes iSeed-graszaad op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd. iSeed is een coating bestaande uit de voedingsstoffen stikstof (N) en fosfaat (P2O5). Deze voedingsstoffen zitten direct op het zaad en daardoor is de werking viervoudig van volveldsbemesting met kunstmest of dierlijke mest. Bovendien zal er minder uitspoeling plaatsvinden, dus het is ook nog eens goed voor het milieu. Door de toevoeging van voedingsstoffen aan het


Rundvee Dikke fractie als strooisel in de ligboxen

zaad wordt het zaad zwaarder. Dit betekent dat er een dubbele zaaihoeveelheid per hectare moet worden aangehouden (zie tabel zaaiadviezen). Wel is de prijs per kg product lager dan van gewoon graszaad. Dit najaar geldt voor de aankoop van iSeed een aantrekkelijke actiekorting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw rundveevoorlichter. De kosten van extra zaaizaad worden al snel goedgemaakt door een betere beginontwikkeling en hogere opbrengst. De belangrijkste voordelen van iSeed graszaad zijn: • Zaaien en bemesten in één werkgang • Zeer efficiënte manier van bemesten (minder uitspoeling) • Snellere beginontwikkeling • Hogere slagingskans bij doorzaaien • Dichtere zode en daardoor minder onkruid • Hogere drogestof-opbrengst. Mengselkeuze Brameco·Zon biedt een breed pakket van weidemengsels aan. Elke toepassing kent zijn eigen optimale mengsel. De belangrijkste mengsels zijn: Max 3 Gold: Max 4 Gold: TetraMax Gold: PowerMax Gold: MilkMax:

De eerste vier producten zijn ook verkrijgbaar met iSeed. Dit zijn hoogwaardige mengsels met het Roest 8+ keurmerk voor een smakelijke weide, ook aan het eind van het seizoen. Tabel Zaaiadviezen van gewoon graszaad en iSeed (in kg/ha)

inzaai doorzaai

gewoon graszaad iSeed 40-45 kg 80-90 kg 20-30 kg 40-60 kg

Alle mengsels zijn op dit moment leverbaar. Alleen Max 3 Gold en Max 4 Gold liggen bij ons op voorraad. Wilt u de brochure ’Weidemengsels 2012’ ontvangen? Neem dan contact op met uw rundveevoorlichter. Eddy van de Wetering

voor beweiden en maaien voor beweiden en maaien, extra smakelijk door toevoeging Timothee blijvend grasland voor overwegend maaien voor kortdurend maaien (3-5 jaar) met maximale opbrengst * voor beweiden en maaien met de hoogste melkproductie

* Voor PowerMax geldt een 20% hoger zaaiadvies.

Op dit moment is het gebruik van ingedikte rundveemest, voor ligboxvulling in diepstrooiselligboxen in opkomst. Dit is mede het gevolg door de hoge kosten van het zaagsel. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 400 bedrijven die gebruik maken van dit systeem. Het is wenselijk dat het drogestof percentage van de dikke fractie hoger is dan 33 procent. Dit is alleen te bereiken met een speciale mestscheider. De productie van de dikke fractie is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid vezels in de mest. Bij gebruik van de dikke fractie is het advies om dit regelmatig laagsgewijs in de ligbox in te strooien. Dit voorkomt broei- en koekvorming, zodat het geheel mooi opdroogt. Bij de VOF Vingerhoets-Hermans te Diessen gebruikt men nu vijf maanden de dikke fractie in de ligboxen. De familie is tot nu toe heel tevreden met het systeem. Het blijft goed liggen en het geeft een comfortabel ligbed. Ook de uiergezondheid blijft tot nu toe goed. Het celgetal ligt onder de 200 punten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw rundveevoorlichter. Eddy van de Wetering

BoerenZaken 4 - september 2012

9


Pluimvee Open dag Twan en Jeroen Engelen Pluimveehouders Twan en Jeroen Engelen openden 25 augustus de deuren van hun nieuwste pluimveestal in Someren. Met de opening van deze locatie aan de Dellerweg zijn de gebroeders Engelen voor dit moment even klaar met bouwen. Zij runnen nu twee vermeerderingsbedrijven met een totale capaciteit van 110.000 hennen en hanen voor de productie van broedeieren en één opfokbedrijf waar in totaal 110.000

De familie Engelen verwelkomt de kinderen met een tas vol leuke spulletjes en een rebus die gedurende de rondleiding opgelost moet worden.

kuikens van dag 1 tot 20 weken groot groeien. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het doel van de familie Engelen. ’We hebben in de ontwikkeling van onze bedrijven steeds de combinatie gezocht van maximale automatisering, regie in eigen hand en de modernste stalsystemen, maar wel met aandacht voor omgeving, natuur en landschappelijk ingepaste bedrijven. Uiteindelijk bepaalt de waardering van de buurt en de laagste kostprijs de toekomstige opbrengstprijs en dus ons perspectief’. Brameco·Zon was aanwezig met een stand met de ’Wat eet een kip’ quiz.

Bij de bouw van de stallen hebben Twan en Jeroen rekening gehouden met de omgeving van hun bedrijf. Zo hebben zij ruim 3.000 m2 ecologische verbindingszone aangelegd met beplanting en op het dak van hun stallen een vorm van ’bloembakken’ met diverse mos- en grassoorten bevestigd. Door de zeven stallen in zwart uit te voeren, met een overstekende dakgoot en wanden met een houtstructuur, valt het minder op in het open landschap. Een hoger gebouw tussen de voorste en achterste stal breekt de lengte van de stallen. De open dag was groots opgezet met activiteiten voor kinderen, een informatiemarkt met stands van alle 50 leveranciers en een uitgebreide rondleiding langs alle gebouwen. Het was een succesvolle dag met een grote opkomst van zo’n 2.750 bezoekers. Wij wensen de familie Engelen veel succes voor de toekomst! Voor meer informatie over het bedrijf van de familie, kunt u een kijkje nemen op hun website: www.engelenpluimvee.nl.

10

BoerenZaken 4 - september 2012

Aan het eind van de rondleiding werden de bezoekers opgevangen met een hapje en een drankje.


Rundvee Op eigen kracht

Melkveebedrijf Familie Houbraken-Van Ve ldhoven

• Jack (43 jaar), Mireille (40 jaar) en hun kinderen Teun (13 jaar), Gijs (11 jaar) en Neele (9 jaar). • Melkveebedrijf in Bergeijk. • Circa 120 koeien.

In 1968 is het bedrijf, na 10 jaar leeg te hebben gestaan, aangekocht door de vader van Jack. Hij heeft het uiteindelijk opgebouwd naar 34 hectare grond in eigendom met een melkquotum van 600.000 kg. Jack heeft het bedrijf in 2001 overgenomen van zijn vader. Hij heeft destijds een nieuwe melkstal met woonhuis gebouwd. Ook heeft hij quotum bijgekocht naar 900.000 kg. Op dit moment heeft Jack 40 hectare grond in eigendom en 11 hectare in pacht. Fokprogramma Jack fokt met vijf rassen: MRIJ, Brown Swiss, Fleckvieh, Montbéliarde en met Holstein als basis. ‘Het voordeel van het kruisen met Holstein is dat je minder toegeeft op productie’, aldus Jack. Door het kruisen heeft hij een gevarieerde veestapel. Het fokdoel van de familie Houbraken is gefocust op probleemloze dieren die lang mee gaan en een hoog eiwitpercentage produceren, zoals koe Anoeska 30. ’Afhankelijk van de te verbeteren punten van de individuele koe, kies ik een bijpassend ras’, geeft Jack aan.

’Met onze populaire kruislingsstier Reladon, zoon van Redon en Anoeska 30, worden bijzonder goede vruchtbaarheidsresultaten geboekt’. De eveneens populaire stier Imposant komt ook van de familie Houbraken. Op dit moment is de derde stier (naam nog niet bekend) naar CRV vertrokken.

bijkopen’, vertelt Jack. ‘Om op eigen kracht uit te kunnen breiden, heb ik momenteel 42 vaarzen in productie’. Dit heeft invloed op de productiecijfers: De gemiddelde leeftijd op het bedrijf is 4,04. Het rollend jaargemiddelde van de 105 melkkoeien van de familie Houbraken is op dit moment 9.147 liter melk met een vetpercentage van 4,49 en een heel mooi eiwitgehalte van 3,73%.

Nieuwe stal De koeien staan vooralsnog in de 42 jaar oude ligboxenstal. In oktober van dit jaar komt hier verandering in als de nieuwe stal gereed is. De nieuwe ligboxenstal van de familie met traditionele roostervloer telt 154 boxen en een strohok met plaats voor 30 koeien. De boxen zijn 1,10 meter breed. Een nieuwe melkstal bouwt Jack nog niet. De ruimte is al wel in de nieuwe stal aanwezig, echter voorlopig blijft Jack melken in de bestaande 2 x 7 visgraat melkstal. Sterke ambities ‘Ons doel is om binnen nu en vijf jaar 1,5 miljoen liter melk te produceren met eigen vee met 4% melkeiwit. Ik doe alles op eigen kracht en wil dus geen vee

Open Dag Graag nodigen wij u namens de familie uit voor de bezichtiging van de nieuwe ligboxenstal. Aangezien de boerderij in een natuurgebied ligt, is er een aankomstroute en een vertrekroute om logistieke problemen te voorkomen. Neem voor meer informatie een kijkje op de website agenda van Brameco·Zon voeders. Ook CRV is met een stand aanwezig. Zij willen heel graag de moeder en half zus van topbevruchter Reladon tijdens de open dag tonen. Het vele gebruik van deze stier valt enorm op! U bent van harte welkom bij de familie Houbraken-Van Veldhoven op 5 oktober a.s. van 10.00 tot 16.00 uur in Bergeijk. De koffie staat klaar! Jolande Baselmans

BoerenZaken 4 - september 2012

11


Varkens Wijzigingsbesluit landbouwactiviteiten in werking De wijziging van het Activiteitenbesluit vanwege het opnemen van agrarische activiteiten treedt in werking per 1 januari 2013. Dit schrijft de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Het uitstel heeft ook consequenties voor de uitvoering van het Actieplan ammoniak.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor uitstel? Deze uitstelmogelijkheid is alleen van toepassing op veehouderijen die onder de werkingssfeer van het actieplan vallen én: • een bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) hebben ingediend waarmee de gemeente heeft ingestemd. • in de categorie vallen die vóór 1 januari 2011 (verlengd tot 1 juli 2011) een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) moesten aanvragen. Dit betreft niet alleen categorie B.2 van het actieplan, maar ook specifieke groepen van bedrijven (zoals bedrijven met ouderdieren van legkippen) en individuele bedrijven die vanwege bijzondere omstandigheden al eerder uitstel hebben gekregen m.b.t. het aanvragen van de vergunning. Hierbij geldt echter één uitzondering. De uitstelmogelijkheid is niet van toepassing op deze bedrijven als de gewenste verandering van de inrichting in strijd is met het vigerende bestemmingsplan: • tenzij op 1 januari 2010 reeds een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan was aangevraagd; of • de gemeente vóór 1 augustus jl. laat weten aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan te willen meewerken.

Nu de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 verwacht wordt, wordt vastgehouden aan de lijn dat de realisatietermijn van het Actieplan daarbij moet aansluiten. Dit betekent dat de realisatietermijn van het Actieplan tot ten minste 1 januari 2014 wordt verlengd.

De termijnen voor de bedrijven die niet gaan vallen onder het Activiteitenbesluit en die daardoor voor 1 juli 2011 een vergunning hebben moeten aanvragen (en dit ook merendeels hebben gedaan) blijven ongewijzigd. Ook voor de bedrijven die hebben aangegeven te zullen gaan stoppen blijft de realisatietermijn van het Actieplan ongewijzigd. Deze bedrijven zullen kunnen volstaan met eenvoudige tijdelijke maatregelen, welke dan wel binnen de oorspronkelijke termijn van het Actieplan dienen te zijn gerealiseerd. Met de wijziging van het Activiteitenbesluit worden onder andere activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht die nu zijn geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming. Ad Kolen

12

BoerenZaken 4 - september 2012

Coöperatie Brameco·Zon U.A. Hastelweg 159, 5652 CJ Eindhoven telefoon: 040 238 07 77 fax: 040 238 07 80 e-mail: info@brameco-zon.nl website: www.brameco-zon.nl

Onze voorlichters zijn bij voorkeur mobiel bereikbaar op onderstaande nummers:

VARKENSHOUDERIJ Jan Beekmans 06 53 39 54 79 Herman Janssen 06 23 06 83 95 Ad Kolen 06 22 91 85 53 Martien Maton 06 22 91 85 39 Hans Pijnenburg 06 22 80 74 92

Rundveehoude RUNDVEEHOUDERIJ Jos van Gestel 06 22 91 85 42 Frank van Kemenade 06 22 91 85 32 Eddy van de Wetering 06 22 80 74 97 Toon Verhoeven 06 13 78 55 04

Pluimveehoude PLUIMVEEHOUDERIJ Jan Beekmans 06 53 39 54 79 Stein van den Borne 06 53 44 12 60 Joost Kemperman 06 53 25 21 93 Jan Minten 06 22 80 74 85 Janne van Rooij 06 20 61 67 65

Fax buitendienst: 040 238 07 90

BoerenZaken is een uitgave van Brameco·Zon en verschijnt vijf keer per jaar.

BoerenZaken  

BoerenZaken nummer 3, 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you