Jaarcijfers 2021

Page 1

Jaarrekening 2021

Pater van den Elsen

te Gemert

Stichting Boerenbondsmuseum

5Fiscale positie 10

ACCOUNTANTSRAPPORT 3

Grondslagen voor financiële verslaggeving 19 12

4Financiële positie 8

2Algemeen 5

9Kasstroomoverzicht over 2021 17 10

Algemene toelichting 18 11

INHOUDSOPGAVE

6Meerjarenoverzicht 11

8Staat van baten en lasten over 2021 16

JAARREKENING 2021 13

Toelichting op staat van baten en lasten 25 14 Overige toelichtingen 30

1Samenstellingsverklaring van de accountant 4

Toelichting op balans 20 13

7Balans per 31 december 2021 14

DE SOM VAN DE VOORDELEN DOET U OP FLEUREN

3Resultaten 6

DE SOM VAN DE VOORDELEN DOET U OP FLEUREN

ACCOUNTANTSRAPPORT

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Fleuren Accountants + Belastingadviseurs B.V. namens deze, Was getekend

De jaarrekening van Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij behorende toelichting.

Beek en Donk, 13 juni 2022

Het bestuur van Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

F.C.G. Fleuren RA

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving Bijtoegepast.eensamenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

1

DE SOM VAN DE VOORDELEN DOET U OP FLEUREN

Geacht bestuur,

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

5

-L.H.G.A. Driessen (penningmeester)

2 ALGEMEEN

-H.G. Verkampen (voorzitter) -J.M. van Dijk -P.F.M. van den Berg

-C.W.M. van Katwijk- van der Aa -A.C.J. Vermeer -P.J.G. Oostenbach (secretaris)

DE SOM VAN DE VOORDELEN DOET U OP FLEUREN

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen is bij notariële akte opgericht op 24 juni 1988 en is gevestigd aan de Pandelaar 106, 5421 NJ Gemert. De bestuurders zijn:

Netto omzet 200.445 100,0 75.770 100,0 Overige bedrijfsopbrengsten 135.410 67,6 60.848 80,3 Kostprijs van de omzet 57.676 28,8 20.784 27,4

Som der vaste kosten 125.097 62,4 156.360 206,4

3 RESULTATEN

Exploitatieresultaat 153.082 76,4 40.526 53,5

ONTWIKKELING RESULTAAT

Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten 2.146 1,1 1.248 1,6 Huisvestingskosten 56.579 28,2 45.747 60,4 Exploitatiekosten 11.168 5,6 11.108 14,7 Verkoopkosten 7.091 3,5 9.154 12,1 Auto en transportkosten 5.131 2,6 3.393 4,5 Kantoorkosten 3.167 1,6 3.046 4,0 Algemene kosten 20.903 10,4 16.473 21,7

Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn corona gerelateerde subsidies opgenomen ter hoogte van in totaal € 123.248.

6

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 278.179 138,8 115.834 152,9

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 140.594, tegenover € 37.347 over 2020. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

2021 2020 € % € %

Financiële baten en lasten 9.755 4,9 10.580 14,0 Belastingen 2.733 1,4 13.759 18,2 Resultaat 140.594 70,1 37.347 49,3

Personeelskosten 7.184 3,6 18.587 24,5 Afschrijvingen en waardeverminderingen 11.728 5,9 47.604 62,8

Stijging brutomarge 162.345 Daling personeelskosten 11.403

Daling afschrijvingen en waardeverminderingen 35.876 Stijging financieel resultaat 825

Totaal toename resultaat 177.941

Resultaat hoger door

Resultaat lager door Stijging overige bedrijfskosten 16.016 Stijging belastingen gewoon resultaat 16.492

De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden verklaard: 2021 €

VERGELIJKING RESULTAAT

7

Werkkapitaal 101.059 1.398

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie.

Eigen vermogen 993.148 852.554 Langlopende schulden 213.701 262.461

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 31 dec 2021 31 dec 2020 € €

4 FINANCIËLE POSITIE

Materiële vaste activa 1.088.857 1.093.951 Financiële vaste activa 16.933 19.666 1.105.790 1.113.617

Vlottende activa 178.466 65.876

Beschikbaar op lange termijn

OPBOUW WERKKAPITAAL

Af: kortlopende schulden 77.407 64.478

Voorraden 11.285 8.565 Vorderingen 85.675 30.735 Liquide middelen 81.506 26.576

Werkkapitaal 101.059 1.398

1.206.849 1.115.015

8

Vastgelegd op lange termijn

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het verslagjaar en is ontleend aan de balans: 31 dec 2021 31 dec 2020 € €

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit blijkt het weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de organisatie. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de organisatie.

Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 2,31 1,02 0,74 0,15

9

Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / totaal vermogen) 77 72 77 75

Uit de liquiditeit blijkt in hoeverre een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de organisatie.

Quick ratio (vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden) 2,16 0,89 0,61 0,12

Liquiditeit

2021 2020 2019 2018 % % % %

Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / vreemd vermogen) 341 261 337 305

2021 2020 2019 2018 kengetal kengetal kengetal kengetal

5 FISCALE POSITIE

Fiscale verliezen zijn onbeperkt voorwaarts verrekenbaar met eventuele toekomstige fiscale winsten. De nog te verrekenen verliezen ultimo 2021 zijn hieronder opgenomen:

10

Latente belastingvorderingen in balans 16.933

Totaal verrekenbare verliezen 131.109 18.220 112.889

Het belastbaar bedrag is als volgt te berekenen: Berekening belastbaar bedrag 2021 €

VERREKENBARE VERLIEZEN

Uit voorgaande jaren verrekenbaar verlies (carry forward) 18.220 Belastbaar bedrag

Fiscaal resultaat 20.079

Voorwaarts verrekenbare verliezen Stand 1 januari 2021 Compensatieinboekjaar Stand december312021 € € € 2013 12.152 12.152 2014 11.508 6.068 5.440 2015 7.430 7.430 2020 100.019 100.019

Verrekenbare vennootschapsbelasting Latente belastingvorderingen 15,00 % van 112.889 16.933

VERSCHULDIGDE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Belastbaar resultaat 18.220

Investeringsaftrek 1.859

Resultaat voor belastingen 143.327 Fiscaal vrijgestelde ontvangst TONK (Gemeente) 85.000 Fiscaal vrijgestelde ontvangsten TVL 38.248

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 278.179 115.834 244.272 256.797

Personeelskosten 7.184 18.587 39.533 38.251 Afschrijvingen waardeverminderingenen 11.728 47.604 47.504 42.836

6 MEERJARENOVERZICHT

Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten 2.146 1.248 6.361 10.481 Huisvestingskosten 56.579 45.747 65.627 70.807

Exploitatiekosten 11.168 11.108 12.684 23.777

Verkoopkosten 7.091 9.154 10.487 11.182 Auto en transportkosten 5.131 3.393 2.394 1.527 Kantoorkosten 3.167 3.046 3.601 6.284 Algemene kosten 20.903 16.473 24.726 22.307

Netto omzet 200.445 75.770 295.940 312.623

11

Exploitatieresultaat 153.082 40.526 31.355 29.345

Resultaat 140.594 37.347 17.945 28.952

Overige bedrijfsopbrengsten 135.410 60.848 16.055 14.763 Kostprijs van de omzet 57.676 20.784 67.723 70.589

Som der vaste kosten 125.097 156.360 212.917 227.452

Financiële baten en lasten 9.755 10.580 9.988 9.722 Belastingen 2.733 13.759 3.422 9.329

Resultaten 2021 2020 2019 2018 € € € €

Totaal 1.284.256 1.179.493 1.154.012 1.158.259

Totaal 1.284.256 1.179.493 1.154.012 1.158.259

2021 2020 2019 2018 € € € €

Overige grond en hulpstoffen 4.570 2.725 2.963 2.565

Eigen vermogen 993.148 852.554 889.901 871.956

Passiva

Langlopende schulden 213.701 262.461 193.125 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.455 6.856 1.730 5.498

Overige voorraden 6.715 5.840 6.540 6.920 Handelsdebiteuren 675 242 1.727 4.796

Overige kortlopende schulden 72.952 57.622 69.256 280.805

Balans

Overige vorderingen 85.000 30.493 1.140 564 Liquide middelen 81.506 26.576 40.427 28.092

Activa

12

Materiële vaste activa 1.088.857 1.093.951 1.095.308 1.105.993 Financiële vaste activa 16.933 19.666 5.907 9.329

JAARREKENING 2021

Veevoer 400 400 Overige grond en hulpstoffen 4.570 2.725 Vlees en handelsvee 6.315 5.440 11.285 8.565

Vorderingen

Financiële vaste activa Latente belastingvorderingen 16.933 19.666 16.933 19.666

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.055.775 1.057.543 Machines en inventaris 28.390 33.351 Transportmiddelen 4.692 3.057 1.088.857 1.093.951

7

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Vlottende Voorradenactiva

31 dec 2021 31 dec 2020 € € € €

Handelsdebiteuren 675 242 Belastingvorderingen 5.056

ACTIVA (na voorstel resultaatbestemming)

Liquide middelen 81.506 26.576 Totaal 1.284.256 1.179.493

14 Samenstellingsverklaring afgegeven

Overige vorderingen 85.000 25.437 85.675 30.735

Vaste Materiëleactivavaste activa

15 Samenstellingsverklaring afgegeven

Eigen vermogen Reserves 993.148 852.554 993.148 852.554

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Kortlopende schulden Schulden aan banken 34.416 24.414 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.455 6.856 Belastingen en premies sociale verzekeringen 376 137 Overige schulden 38.160 33.071 77.407 64.478

Langlopende schulden Schulden aan banken 213.701 262.461 213.701 262.461

PASSIVA (na voorstel resultaatbestemming) 31 dec 2021 31 dec 2020 € € € €

Totaal 1.284.256 1.179.493

Exploitatieresultaat 153.082 40.526

Financiële baten en lasten 9.755 10.580 Operationeel resultaat 143.327 51.106 Belastingen 2.733 13.759 Resultaat 140.594 37.347

Som der exploitatiebaten 335.855 136.618

Som der exploitatielasten 182.773 177.144

Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten 2.146 1.248 Huisvestingskosten 56.579 45.747 Exploitatiekosten 11.168 11.108 Verkoopkosten 7.091 9.154 Auto en transportkosten 5.131 3.393 Kantoorkosten 3.167 3.046 Algemene kosten 20.903 16.473

Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa 11.728 47.604

Netto omzet 200.445 75.770 Overige bedrijfsopbrengsten 135.410 60.848

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 2021 2020 € €

Personeelskosten

Lonen en salarissen 6.720 2.781 Sociale lasten 464 173 Andere personeelskosten 15.633

Kostprijs van de omzet 57.676 20.784

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

16 Samenstellingsverklaring afgegeven

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 38.758 71.250

Mutatie in liquide middelen 54.930 13.851

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 110.077 28.274

Exploitatieresultaat 153.082 40.526 Aanpassing voor afschrijvingen 11.728 47.604 Mutatie van handelsdebiteuren 433 1.485 Mutatie van overige vorderingen 54.507 29.353 Mutatie van voorraden en onderhanden projecten 2.720 938 Mutatie van handelscrediteuren 2.401 5.126 Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen) 5.328 13.548

Investeringen in materiële vaste activa 6.634 46.247

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 6.634 46.247

17 Samenstellingsverklaring afgegeven

Indirecte methode 2021 2020 € €

Betaalde interest 9.755 10.580

Kasstroom uit operationele activiteiten 100.322 38.854

Ontvangsten leningen 286.875 Aflossing van leningen 38.758 215.625

9

Belangrijkste activiteiten

Coronacrisis

10 ALGEMENE TOELICHTING

Schattingen

Locatie feitelijke activiteiten

18 Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, statutair gevestigd te Gemert bestaan voornamelijk uit de inrichting, instandhouding en exploitatie van een museum te Gemert over de Boerenbond en zijn coöperaties, mede in het geboortehuis van Pater Gerlacus van den Elsen.

Sinds 2020 heeft de wereld te maken met de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 en de gevolgen op activiteiten en resultaten voor de onderneming.

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen heeft als gevolg van de coronamaatregelen in het museum meerdere maanden geen bezoekers mogen ontvangen. Dat was ook in 2021 nog het geval, maar in mindere mate en dit boekjaar zijn de reguliere activiteiten en de omzet weer op gang gekomen. Tevens heeft het bestuur corona steunmaatregelen aangevraagd om de doorlopende kosten het hoofd te kunnen bieden. Naast de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten is in 2021 door de Gemeente Gemert-Bakel een tegemoetkoming toegezegd in de kosten tijdens de corona-periode om de culturele infrastructuur op peil te houden.

Naam rechtspersoon

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Rechtsvorm Stichting

Deze subsidies zijn in de jaarrekening verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. Mede door deze subsidies heeft de stichting haar gezonde financiële positie weer terugveroverd en wordt er geen continuïteitsissue op deze grond verwacht voor de onderneming.

Zetel rechtspersoon Gemert Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41090964

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Gemert.

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

19 Samenstellingsverklaring afgegeven

11 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen, welke zijn afgeleid van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro Organisaties zonder winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor micro rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Algemene grondslagen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

ALGEMEEN

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

20 Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 2.063.072 149.835 8.200 2.221.107 Cumulatieve afschrijvingen 1.005.529 116.484 5.143 1.127.156 1.057.543 33.351 3.057 1.093.951

Mutaties 2021

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde 1 januari 2021

12 TOELICHTING OP BALANS

Boekwaarde 31 december 2021

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 2.063.072 153.469 11.200 2.227.741 Cumulatieve afschrijvingen 1.007.297 125.079 6.508 1.138.884 1.055.775 28.390 4.692 1.088.857

Afschrijvingspercentage van 3,8 10,0 20,0 Afschrijvingspercentage tot 10,0 20,0 20,0

Investeringen 3.634 3.000 6.634 Afschrijvingen 1.768 8.595 1.365 11.728 1.768 4.961 1.635 5.094

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: engebouwenBedrijfsterreinen inventarisMachinesen Transportmiddelen Totaal € € € €

Boekwaarde 1 januari 2021 19.666 19.666

VOORRADEN

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overige grond- en hulpstoffen Kantine 875 875 Winkeltje 2.674 744 Emballage 673 665 Kermis 348 441 4.570 2.725

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: vorderingenbelastingLatente Totaal € €

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen met dien verstande dat deze alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de verliezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld (15%).

21 Samenstellingsverklaring afgegeven

31 dec 2021 31 dec 2020 € €

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Mutaties 2021

Toelichting

Mutatie ivm resultaat boekjaar 2.733 2.733 2.733 2.733

Vlees en handelsvee Boerderij vee 6.015 5.140 Dieren kinderboerderij 300 300 6.315 5.440

Totaal 11.285 8.565

Boekwaarde 31 december 2021 16.933 16.933

Veevoer

Voorraad hooi, stro en voederbieten 400 400

31 dec 2021 31 dec 2020 € €

Banktegoeden

22 Samenstellingsverklaring afgegeven

Totaal 81.506 26.576

Vorderingen op handelsdebiteuren Debiteuren 675 242

Totaal 85.675 30.735

VORDERINGEN

LIQUIDE MIDDELEN

Toelichting

Overige vorderingen Nog te ontvangen subsidies 85.000 25.437

OmzetbelastingBelastingvorderingen

Kasmiddelen Kas 5.828 3.248

Er is bij de Rabobank een krediet in rekening courant overeengekomen van maximaal € 45.000.

Omzetbelasting 4e kwartaal 5.056

31 dec 2021 31 dec 2020 € €

Rabobank Bedrijfsspaarrekening nr. 364 1 1 75.678 23.328

Rabobank Zakelijke Rekening nr. 830 75.677 23.327

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

EIGEN VERMOGEN Reserves 2021 €

LANGLOPENDE SCHULDEN

Totaal 213.701 262.461

Schulden aan banken Lening Rabobank nr.065 85.500 90.000 Lening Rabobank nr.066 101.207 122.463 Lening Rabobank nr.067 20.250 37.500 Lening Rabobank nr.068 6.744 12.498

23 Samenstellingsverklaring afgegeven

Lening Rabobank nr.066 14.412 57.468 43.559 2,90 rentevast tot en met 28 juli 2023

Looptijd < 1 jaar Tussen 1 en 5 jaar Looptijd > 5 jaar Rente %Toelichting rente

Stand 1 januari 852.554 Resultaatbestemming 140.594

Lening Rabobank nr.065 85.500 2,90 rentevast tot en met 28 juli 2023

Stand 31 december 993.148

Totaal 34.416 84.462 129.059

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Langlopende schuld

Verstrekte zekerheden Ten behoeve van de financiering en het krediet in rekening-courant zijn de volgende zekerheden -Eenverstrekt:positieve/negatieve hypotheekverklaring de dato 15 februari 1990 aangaande onroerende zaken in -Pandrechteigendom.opvorderingen, debiteuren en voorraden.

Lening Rabobank nr.067 15.000 20.250 2,90 rentevast tot en met 28 juli 2024 Lening Rabobank nr.068 5.004 6.744 2,90 rentevast tot en met 28 juli 2024

31 dec 2021 31 dec 2020 € €

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelastingschulden

KORTLOPENDE SCHULDEN 31 dec 2021 31 dec 2020 € €

Loonheffing en premieschulden Loonheffing december 135 137 376 137

Omzetbelasting 4e kwartaal 341 Suppletie boekjaar 241100

Overige schulden

Schuld Stichting Winterpleinfestijn 25.346 25.196 Reservering consumptiemunten 4.853 4.773 Accountantskosten 2.500 2.500 Nog te betalen kosten slachtdag 4.112 Reservering cadeaubonnen 662 Spaarboekjes 396 396 Reservering vakantiegeld 291 206 38.160 33.071

24 Samenstellingsverklaring afgegeven

Schulden aan banken Aflossing leningen Rabobank 34.416 24.414

Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren 4.455 6.856

Totaal 77.407 64.478

Toelichting

De schuld aan Stichting Winterpleinfestijn betreft een reservering voor onderhoudskosten en onderlinge betalingsafspraken welke betrekking hebben op de gezamenlijke organisatie van het Winterpleinfestijn.

13 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

25 Samenstellingsverklaring afgegeven

Netto omzet Entreegelden volwassenen 77.665 23.479 Omzet kantine laag 68.018 22.302 Verkoop winkeltje laag 11.137 4.467 Omzet kermis 11.020 8.000 Omzet kantine hoog 10.783 3.707 Huur G.G.Z. 5.660 5.535 Omzet houtzagerij 3.595 1.343 Omzet tram 2.620 670 Verkopen slachtdag laag 2.616 1.148 Entreegelden jaarkaarten 2.117 2.415 Verkoop boerderijprodukten 1.510 1.370 Omzet rondleidingen 1.392 105 Omzet diversen 548 573 Zaalhuur 501 46 Omzet honing 427 381 Omzet huifkar 335 96 Verkoop klompen 324 133 Omzet braderie 200.445177 75.770

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

Som der exploitatiebaten 335.855 136.618

Overige bedrijfsopbrengsten

BATEN EN BRUTOMARGE 2021 2020 € €

Gemeente Gemert Bakel tegemoetkoming kosten culturele infrastructuur 85.000 TVL 38.248 31.964 Vrijwilligerspot / fooien 5.153 13.585 Giften 4.240 6.670 Subsidie Provincie Noord Brabant stimuleringsregeling landschap 1.818 1.878 Verkopen vee 951 2.751 TOGS 4.000 135.410 60.848

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert 2020 € €

26 Samenstellingsverklaring afgegeven 2021

Inkopen kantine laag 20.175 8.178 Kosten tentoonstellingen 11.524 222 Inkopen winkeltje laag 7.298 2.178 Inkopen slachtdag 5.383 795 Inkopen kantine hoog 4.353 1.101 Kosten kermis 3.708 1.941 Kosten kinderboerderij 2.034 1.674 Kosten braderie 1.522 Kosten boomzagerij 1.335 1.235 Aankoop pony 875 Kosten smederij 463 527 Kosten boterfabriek 380 Kosten klederdrachten en kantklossen 359 54 Inkopen kantine 0% 269 135 Kosten winkeltje 236 2 Kosten klompenmakerij 166 Kosten vlechters 86 206 Inkopen winkeltje hoog 85 160 Kosten imker 54 458 Kosten veldkapel 52 Kosten slachtdag 33 Kosten kassa 4 14 Kosten schooltje 2 Kosten wevers 895 Inkopen diversen 45 Kosten optocht 26 Voorraadmutatie 2.720 938 57.676 20.784

Kostprijs van de omzet

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 278.179 115.834

Andere personeelskosten Payroll kosten werknemer 15.633

Totaal 11.728 47.604

Lonen en salarissen Brutoloon 6.222 2.575 Vakantiegeld inclusief opbouw reservering 498 206 6.720 2.781

AFSCHRIJVINGEN 2021 2020 € €

Totaal 7.184 18.587

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

PERSONEELSKOSTEN 2021 2020 € €

Afschrijving op materiële vaste activa Afschrijving gebouwen 1.768 32.281 Afschrijving machines en inventaris 8.595 14.007 Afschrijving auto's 1.365 1.316

Sociale lasten Werkgeversheffing ZVW 464 173

27 Samenstellingsverklaring afgegeven

Brandstof, onderhoud, verzekering en motorrijtuigenbelasting 5.131 3.393

Huisvestingskosten

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 2.277 1.798 Telefoon en bestuurskosten 378 261 Kantoor en administratiekosten 280 478 Porti en verzendkosten 173 310 Kantoorbenodigdheden 59 174 Drukwerk 25 3.167 3.046

Energiekosten 21.423 23.423 Exploitatiekosten boerderij 11.065 7.045 Onderhoudskosten gebouwen 12.479 1.848 Kantinekosten 4.633 5.199 Gemeentelijke belasting 2.116 2.227 Schilderwerken 1.849 2.350 Verharding paden en wegen 1.600 998 Inventaris onderhoud 1.336 76 Technisch onderhoud 71 1.168 Veiligheid 7 1.394 Overige huisvestingskosten 19 56.579 45.747

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

28 Samenstellingsverklaring afgegeven

Overige personeelskosten Overige personeelskosten 2.146 1.248

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2021 2020 € €

Materialen werkplaats 5.110 4.066 Kleine aanschaffingen 2.069 1.948 Onderhoud de goede moordenaar 1.538 1.418 Huur afvalcontainers 1.257 1.123 Onderhoud machines en inventaris 1.011 1.477 Brandstoffen werktuigen 183 1.076 11.168 11.108

Verkoopkosten

Exploitatiekosten

Reclame en advertenties 6.378 7.059 Reis en verblijfkosten 721 1.213 Representatiekosten 1.059 Betalingsverschil crediteuren 8 177 7.091 9.154

Auto en transportkosten

29 Samenstellingsverklaring afgegeven

Totaal 106.185 90.169

Rente lening Rabobank nr.506 3.687 Rente lening Rabobank nr.065 2.645 1.145 Rente lening Rabobank nr.066 3.828 1.742 Rente lening Rabobank nr.067 1.277 573 Rente lening Rababank nr.068 426 191 Financieringskosten 1.600 Rente en kosten banken (incl provisie) 1.579 1.642

Financiële baten en lasten (saldo) 9.755 10.580

BELASTINGEN 2021 2020 € €

Latente vennootschapsbelasting Mutatie latente belastingen 2.733 13.759

Belastingen resultaat 2.733 13.759

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 2021 2020 € €

Verzekeringen 15.970 15.626 Accountants en advieskosten 3.928 699 Contributies en abonnementen 1.770 2.032 Kasverschillen 735 2.013 Overige algemene kosten 30 129 20.903 16.473

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert 2021 2020 € €

Algemene kosten

Rentelasten banken

Handtekening

Gemert, 13 juni 2022 Naam

Was getekend

Was getekend

Was getekend

L.H.G.A Driessen Penningmeester

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, te Gemert

ONDERTEKENING

14 OVERIGE TOELICHTINGEN

H.G. Verkampen Voorzitter

P.J.G Oostenbach Secretaris

DE SOM VAN DE VOORDELEN DOET U OP FLEUREN

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.