Boemelburcht Pretgazet 2012

Page 1

PRETGAZET

de

1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 februari 2012

Daar komen we dan...!

‘Daar komt ‘ie dan.’

Bij veel carnavalisten

klinkt deze tekst met bijbehorende hiphopdeun inmiddels bekend in de oren. Het is dit jaar

óns carnavalsnummer.

En dat is niet zonder reden.

Jawel, ook dit jaar vieren we

carnaval zoals het hoort. Uitbundig. Vooral heel veel plezier maken. Op een gezonde manier met elkaar carnaval vieren.


Perfection by nature

Spikker Specials in Zevenaar staat al sinds 1962 garant voor progressief en hoog gekwalificeerd gereedschapmaken (tooling). In onze modern uitgeruste c.q. professioneel geklimatiseerde productieruimte, worden precisie vervangings- en slijtagedelen in kleine series vervaardigd. Vanwege de constante klimaatomstandigheden en de kleine seriegrootte, is het werken bij Spikker Specials bijzonder aangenaam en gevarieerd te noemen.

De delen worden volgens wens van de klant of volgens eigen ontwerp (CAD/CAM) gefabriceerd en vinden toepassing in de verpakkings-, sigaretten-, voedings- en medische instrumentenindustrie. Een wereldwijde export van onze “high-tech� producten is te danken aan onze omvangrijke kennis c.q. expertise op het gebied van exotische materialen zoals: hardmetaal, keramiek, diamant e.a.. Het exportaandeel bedraagt: 85%.

Spikker Specials B.V. P.O. Box 17 Edisonstraat 86 6900 AA Zevenaar The Netherlands (Holland) Tel: +31(0) 316 - 523892 www.spikkerspecials.nl


3

VO O R WO O R D ‘Ambtelijk geneuzel zorgt voor economisch getreuzel, maar voor nu laten wij ons gaan en denken wij hier pas na het carnaval weer aan’ ‘Daar komt ‘ie dan.’ Bij veel carnavalisten

vooral mee. Ook de leus heb ik niet zelf be-

klinkt deze tekst met bijbehorende hi-

dacht. Maar verder?

phopdeun inmiddels bekend in de oren. Het is dit jaar óns carnavalsnummer. En

U komt mij tegen zoals u mij kent. Het

dat is niet zonder reden. Jawel, ook dit jaar

wordt ongetwijfeld gezellig. Om te beginnen

vieren we carnaval zoals het hoort. Uitbun-

met onze hiphopsong. Een nummer dat

dig. Vooral heel veel plezier maken. Op een

toch een beetje bij mijn leeftijd past.

gezonde manier met elkaar carnaval vie-

Het nummer slaat dus op mij, maar

ren. Toch is carnaval in Boemelburcht dit

het ‘Daar komt ‘ie dan’ slaat evenzogoed

jaar ook weer niet helemaal zoals vanouds.

op Adjudant Peter (Grevers). Niemand had van Peter verwacht dat juist

Want eigenlijk had u hier een andere prins

hij Adjudant zou worden. Kortom,

moeten zien. Helaas heeft Alwin I om ge-

een carnaval(slied) met een verhaal.

zondheidsredenen zijn taak moeten neer-

Maar ik raad u aan: denk er nu

leggen.

niet teveel aan. Want met de

Met

pijn

in

het

hart,

dat

zondermeer. Het leven loopt vaak niet zoals

organisatoren van Boemel-

we het voor onszelf uitstippelen.

burcht is weer een mooi programma in elkaar gezet.

Het overnemen van iemands taak doe je niet

Geniet van alle feestelijk-

zomaar. Toen ik de vraag ‘wil jij….?’ kreeg,

heden!

rees meteen de twijfel: ‘Maar hoe dan?’. Beste carnavalisten van Boemelburcht, ik

Stadsprins

kan u geruststellen. Alwin I had zijn plan-

Rob III

nen al klaar. Hij wist wat hem te doen stond. Wij volgen het komende carnaval simpelweg dat spoor. U gaat het merken bij de proclamatie tijdens de opening. Ik nodig u daar van harte voor uit! Wie in de afgelopen tijd een bouwpakket – eveneens door Alwin I bedacht – heeft ontvangen: neem het gebouwde pakket

Voorwoord van de voorzitter van Boemelburcht

Aan alle carnavalsvierders

De 42ste uitgave van de Pretgazet voor het carnavals-

jers” heeft Carnaval vierend Zén-

We vieren dit jaar het carnaval in een bijzonder jaar voor Zeve-

seizoen 2011/2012 ligt voor u. Het afgelopen jaar was

der de nieuwe heersers van dit

naar. Het toenmalige dorp Sevenaer ontving 525 jaar geleden, in

voor carnaval vierend Zevenaar een bijzonder jaar

seizoen mogen begroeten. Hier-

1487, stadsrechten van hertog Johan II van Kleef. Een groots mo-

daar wij met Boemelburcht met de diverse activitei-

over zullen we dit seizoen nog

ment in de geschiedenis van Zevenaar. De stad ontving allerlei

ten een nieuwe weg zijn ingeslagen. Het succes van

het nodige lezen, horen en zien.

rechten en plichten, waaronder het recht om brood te bakken

dit 1e jaar was dan ook overweldigend. Dit 1e jaar

én bier te brouwen!

voor mij als voorzitter, met mijn mede bestuursle-

Het

den Yvonne van Huet, Gert Jan Stevens en Geert Vos,

hoopt u allen te mogen begroe-

In hoeverre in 1487 in onze stad carnaval werd gevierd, is niet

laat dan ook veel leuke en mooie herinneringen ach-

ten op 18 februari tijdens de ope-

bekend. Waarschijnlijk niet. In het Duitse Kleef, niet ver hier van-

ter. Maar dit succes is mede te danken aan de gewel-

ning op het Raadhuisplein,

daan, vermeldt het stadsarchief dat in die stad in 1381 een Raad

dige inzet van de drie werkgroepen aangevuld met

tijdens de Boemelparade en bij het frühshoppen ergens

van Elf bestond met als naam ‘Geckengesellschaft’. In de 13e

carnavallisten uit de vijf Carnavalsverenigingen.

in Zènder.

eeuw komt in Brabant het woord ‘Vasnacht’ voor en dat heeft

Boemelburcht

bestuur

alles te maken met de avond voor het vasten. In oude gravures Een van onze hoogtepunten van het afgelopen seizoen

Onder het mom van “gezamenlijk maken we er weer

was “de opening” nieuwe stijl van het carnavalssei-

een geweldig 4-daags Carnavalsevenement van”.We

zoen op het Raadhuisplein. Hierbij heeft de werk-

hopen uiteraard dat het KNMI voor dit festijn weer

De narren zien we ook in de Boemelburchtpa-

groep continuïteit in samen werking met onze

fantastisch weer heeft geregeld.

rade dikwijls voorbij lopen. Zo zijn er meer ini-

Stadsprins Ronald en Jeugdprins Thijs een prachtig re-

uit de 16e eeuw zien we allerlei zotten en narren afgebeeld.

tiatieven

bij

groepen,

verenigingen

en

sultaat neergezet.

“Fruhshoppen”…laten wij er een feest van maken!

individualisten die de tradities bij het carnaval

Daarbij de ondersteuning van de Horeca, Brandweer

Daar hoort geen alcohol onder 16 jaar bij, niet in het

in de gemeente Zevenaar levendig houden. Ik

en Gemeente niet te vergeten

openbaar urineren, geen glas op straat en afval in de

waardeer dat enorm. Tradities, ook bijvoor-

De carnavalsverenigingen stappen hun schroom voor-

daarvoor bestemde afvalbakken.

beeld die van de schutterijen, zijn goed voor

bij en laten zien dat er bij de voorbereidingen voor de

Deze laatste 2 regels zijn spelregels waarbij ik in dit

de leefbaarheid in onze dorpen en stad.

opening van het carnaval creatief wordt samenge-

schrijven niet aan voorbij wil gaan.

werkt. De uitkomst was in elk geval een plaatje dat

Hierop zal worden toegezien en indien noodzakelijk

Ik kijk ernaar uit hoe u 525 jaar stads-

past binnen de nieuwe filosofie van Boemelburcht.

tegen worden opgetreden

rechten in de Boemelburchtparade tot

Vrij vertaald: “Carnaval groots vieren kun je in het hart van de Liemers: Boemelburcht dus”.

uitbeelding brengt en wens u heel Ik wens u een geweldig mooi carnaval met een beetje

veel plezier tijdens het carnaval 2012!

ondeugd en veel respect voor elkaar en de omgeving. Op de 11e van de 11e in 2011 tijdens de openingsavond van Boemelburcht in de residentie van “de Grieth-tree-

Jan de Ruiter, burgemeester van de Ben Hülkenberg, voorzitter van Boemelburcht.

gemeente Zevenaar.


Carnaval 2012 in de Bright: DAT ZIT WEL SNOR

Bezoek onze swinkel vernieuwde vi g! in ’ss-Heerenber

Ruim R uim 110 m² visplezier en me meer er da dan n 80 jjaar aa a r visa visambacht! mbacht! Keuze Keuze uit meer dan 100 soorten soorten verse verse en gerookte gerookte vis, vis, haring, haring, gebakken gebakken vis, vis, schaal-en schaal-en schelpdieren, schelpdieren, exclusieve exclusieve visschotels visschotels en nog vveel eel meer meer.. Na Natuurlijk tuurlijk ook op de markt!

L WWW.. WWW

.NL L

NL RIJBEWIJS

MODEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

www .LO

UAN

A.nl

Auto - Automaat - Aanhangwag en - M o

agen tor - Bromfiets - Vrachtw


5

DUBBEL INTERVIEW

Prins ontmoet Prins: Rob III en Ronald d’n Lange aan het woord Voor Prins Ronald d’n Lange zit het erop. Jammer? De Pretgazet vraagt het hem. Ook onze huidige Stadsprins, Rob III, schuift aan. “Of ik er al zin in heb? Wat een vraag! Ja, ik heb zin in alles!”

Rob, is dat ook jouw plan?

Want je bent inderdaad al een ervaren prins!

“Die livemuziek had zeker iets ex-

“Haha. Ja, nu de derde keer Stadsprins en voor de zesde

tra’s. We houden dat er dit jaar absoluut

keer Prins.

in!”

Maar het blijft gewoon leuk.”

Vier drukke dagen voor de boeg…Rob, vertel eens,

Waar heb je de meeste zin in?

wat staat er op jouw programma?

“Daar kan ik kort over zijn: in alles!”

“Vrijdag begint het met het scholenbezoek, op

Ronald, hoe wordt jouw carnaval dit jaar?

zaterdag de opening. De zondag begint bij Hans

“Uitbundig! Hetzelfde als voorheen, al ben ik nog wel be-

Rob, is het voor jou niet een beetje raar om nu prins te

aan tafel en brengen we een bezoek aan de

trokken bij de opening van het carnaval op het Raadhuis-

zijn?

diverse carnavalsverenigingen. En ja, de

plein. Maar op zondag hebben we gewoon weer onze

“Natuurlijk, we hadden het allemaal graag anders ge-

Boemelparade natuurlijk. Maan-

eigen wagen in de optocht, met onze eigen groep. Zo’n

zien. Toen ik werd gebeld met de vraag ‘Rob, zou jij het

dag frühshoppen en op dins-

veertig man dit jaar.”

dit jaar willen doen?’, heb ik wel even bedenktijd ge-

dag

Verklap eens….wat kunnen we verwachten?

vraagd. Toen ik daarna ‘ja’ zei, deed ik dat met in het ach-

Pelgromhof, de Hooge Bon-

terhoofd de gedachte: maar ik ga wel carnaval vieren

gert, het Verpleeghuis en ’s

bezoeken

we

de

“Nee….kom maar kijken!” Rob, even een korte kennismaking. Omschrijf jezelf eens in vijf woorden?

middags hebben we kinder-

zoals het hoort. Het wordt feest.”

“Gezellig, delegerend, ik probeer compro-

middag bij de Grietreejers;

Hoe hoort carnaval volgens jou te zijn? “Lekker vrolijk bezig zijn. Mensen proberen te vermaken. Precies zoals ik in elkaar steek en mensen mij kennen.”

mijn eigen club. De Pel-

missen te sluiten en ik heb gevoel voor men-

gromhof is voor mij

sen. Zijn dat er vijf??? Deze kenmerken neem

nieuw trouwens.”

Ronald, voor jou is het nu klaar…

ik ook mee naar het carnaval. Ik heb een luis-

“Ja, jammer. Dat zeg ik echt met mijn gevoel: jam-

terend oor voor iedereen.” Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker

mer genoeg. Maar ik weet ook dat het tijd is voor

maken?

de volgende prins.”

“Macaroni, spaghetti, pannenkoe-

Hoe kijk je terug op ‘jouw jaar’?

ken. En oja, goede seks. Ze zeggen

“In één woord grandioos! Er zijn zoveel

weleens dat het met de jaren

mooie momenten geweest, waarvan ik

minder wordt….maar echt

zo genoten heb!”

niet!”

En het mooiste moment? “Dat kan ik eigenlijk niet zeggen.

Jouw motto?

Carnaval zit in mijn hart en

“Schik maken in het leven.” Bang voor de tandarts?

bloed. Dat ik het nu als Stads-

“Volmondig JA!”

prins mocht vieren, was gewoon extra geweldig.”

Tot slot, wat wil jij aan Zevenaar nog

Je hebt je eigen stempel kunnen

kwijt?

drukken op het Zènderse carna-

“Ik wens iedereen heel veel plezier

val, is het niet?

toe. Ga lekker feestvieren. En hope-

“De nieuwe opening was echt

lijk heeft de drank niet de over-

mijn idee. Ik liep er al een poosje

hand. Feest moet je met z’n allen

mee rond. Ik wilde niet dat het zo’n

vieren. Ik hoop op een goede

verplichting zou zijn voor de carna-

saamhorigheid tijdens het Zeve-

valsverenigingen, maar een feest

naarse carnaval.”

voor iedereen. Dus buiten, zodat

Ronald, tot besluit: wil je nog iets kwijt?

het voor carnavalsvierders makkelijker zou zijn om aan te sluiten.

“Ik wil Zevenaar bedanken voor dit geweldige

Ik wilde ook persé livemuziek.

jaar!”

Als je het over mooie momenten hebt…dan was dit er zeker één. Toen ik op het Raadhuisplein aankwam en zag dat het vol stond, werd ik zo enorm blij en enthousiast. Dát had ik voor ogen gehad, het kwam precies zo uit.”

‘Maak van carnaval een leuk feest!’

Nog één keer Ronald d’n Lange

Een terugblik in 48 woorden: Paljas • stadsprins • fantastisch • uitbundig • gezellig • heerlijk • prachtig • enthousiast • energievol • doen • lekker • tof • geweldig • genoten • emoties • dansen • drinken • proosten • sleutel • revu • pronkzittingen • VOP • Buitenmolen • Kaliber • foto’s • wietstok • ouwehoeren • bier • hof • hofdames • sfeer • pak • schoenen • rood • steek • onderscheidingen • humor • feesten • praten • overleggen • organiseren • muziek • regelen • zingen • polonaise • opdrachten • aanwezig • vermaken.


Ringbaan Zuid 12 6905 DB Zevenaar Telefoon: 0316 - 52 33 74

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK

De sleutel tot een mooie toekomst. Stationsplein 1 6901 BE Zevenaar Tel. (0316) 52 33 41 Fax (0316) 34 19 44 info@joostenmakelaardij.nl www.joostenmakelaardij.nl

BOERBOOM Radiografisch opsporen van rioleringen. Inspectie d.m.v. TV-camera. Reinigen - Ontstoppen en aanleg van rioleringen.

Wittenburgstraat 6B, Zevenaar, Tel. 0316 - 523 532 Fax 0316 - 334 094 www.boerboomloodgieter.nl

• ONTSTOPPINGSBEDRIJF • LOODGIETER • DAKBEDEKKINGEN • CENTRALE VERWARMING

Ook voor al uw sanitair


7

O P E N I NG C A R N AVA L

Openingsfeest 2012

Onder leiding van stadsprins Rob en jeugdprins Tom zal Boemelburcht op zaterdag 18 februari een groot en gezellig openingsfeest organiseren om carnaval in Boemelburcht te starten. Na een geslaagde opening vorig jaar zal ook dit jaar het Raadhuisplein voor één middag de residentie zijn voor heel Boemelburcht. In de aanwezigheid van alle prinsen met hun gevolg zal de topband Bolero zorgen voor live muziek en zal er een fantastische opening van carnaval in Boemelburcht plaatsvinden! Om 13.30 start Bolero het feest en is iedereen welkom. Van kinderen tot opa’s en oma’s , van carnavalisten tot winkelend publiek, iedereen is welkom en zal kunnen genieten van een gezellig feest. Want naast de

live muziek zal er in samenwerking met diverse Zevenaarse ondernemers een carnavalsmarkt zijn waar kinderen geschminkt kunnen worden en ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Uiteraard zal de burgemeester de sleutel overdragen aan stadsprins Rob en zullen de stadsprins en de jeugdprins hun proclamaties presenteren, maar dit alles zal op feestelijke wijze gebeuren. De officiële aftrap van de carnaval zal op zéér spectaculaire wijze gebeuren, het spectaculaire carnavalsvuur zal weer ontstoken worden waarna de prinsen het carnavalsvuur mee kunnen nemen naar hun residentie, dit wil je niet missen! Kom dus op zaterdagmiddag 18 februari naar het Raadhuisplein en maak samen met prins Rob en jeugdprins Tom van de opening een groot feest!

Vier dagen feest bij

Café Bar 33 Programma 2012: Zorg dat je erbij bent! Zaterdag : Gewoon gezellig! Zondag : Feest met LIVE MUZIEK Maandag : Frühshoppen met DJ & LIVE MUZIEK in de tent Dinsdag : Haringhappen met LIVE MUZIEK

CAFÉ BAR 33 - MULDERSHOF 33 ZEVENAAR

OPENINGSFEEST BOEMELBURCHT Datum: Zaterdag 18 februari 2012 Locatie: Raadhuisplein Zevenaar Tijd: 13.30-16.30 uur Muziek: Bolero Entree: Gratis


Bloemisterij

SCHEPERS Slenterweg 5 Ooy-Zevenaar

Tel.: 0316 - 523223 Fax: 0316 - 341839

BRAM EIJMANS KAPPERS Allemaal een fijn carnaval 2012! Kampsingel 5 6901 JC Zevenaar

0316 - 340 222 www.eymanskappers.nl Renee Teunissen T 06 54321338 www.ARTelier5.nl

Fotografie & studio verhuur Portret fotografie Beauty- & model fotografie Product fotografie Fotobewerkingen Workshops

www.smederijversteegen.nl Ook voor: Gasflessen en Verkoop/onderhoud Scheermachines

De natuur in huis Een natuursteen vloer is een veilige en waardevaste aankoop, want het product is echter dan echt en oersterk. Daarnaast leent natuursteen zich uitstekend voor ieder interieur. Ook buitenshuis doet natuursteen het uitstekend. Bijvoorbeeld op het terras of bij het zwembad.

YVONNE van HUET P Praktijk raktijk voor massages en therapieën

YVONNE VAN HUET Praktijk voor massages en th therapieën erapieën Babberichseweg 62 6905 JW ZEVENAAR

vloeren N natuursteen voor in- en exterieur N gedenkstenen

Tel: 06-22007300 info@yvonnevanhuet.nl www.yvonnevanhuet.nl

Handelsstraat 3, Zevenaar, Industrieterrein “Zuidspoor”, t. 0316 52 33 62, f. 0316 34 00 41

www.ariesnatuursteen.nl

Om helemaal tot rust te komen

Autobedrijf Ben van Uem Handelsdwarsstraat 5 Zevenaar 0316 - 524 522


9

S P O N S O R PAG I N A

S P O N S O R P R A AT

De Pretgazet ging dit jaar naar een trouwe sponsor en legde ze een aantal vragen voor: Wie ben je / zijn jullie? ‘Wij zijn moeder Nettie en dochter Monique Kruitwagen van Kruitwagen kledingverhuur gevestigd aan de Panovenweg 25 te Zevenaar.’ Omschrijf het bedrijf eens in 5 woorden! ‘Verhuur - voor elk-wat-wils - verkleedpartij - klantgericht en gala kleding.’ Waarom sponsoren jullie Boemelburcht? ‘Omdat wij carnaval in Boemelburcht een warm hart toe dragen.’ Spontane actie of weloverwogen besluit? ‘We hebben al jarenlang een warme relatie met het carnavalsgebeuren in Zevenaar dus kun je wel spreken van een weloverworgen besluit!’ Wat hebben jullie met carnaval? ‘We hebben altijd plezier in leuk verkleede carnavalisten. Daarnaast is het ook hard werken en als kan ook nog even wijntje pakken in de sporthal tijdens het Optochtfeest.’ Hoe kijken jullie aan tegen het Zevenaarse carnaval? ‘We zien vijf gezonde revaliserende carnavalsverenigingen die onder de paraplu van Boemelburcht samen carnaval vieren.’ Dus in februari ook present? (Waar kunnen carnavalisten jullie tegenkomen? Bijvoorbeeld in de optocht?) ‘Voor en ook tijdens de carnaval staan wij klaar om de carnavalisten leuk gekleed het feest in te laten duiken. Tussendoor kijken we ook even hoe onze eigen jeugd het doet in de optocht van Boemelburcht.’ Wat wil je dat iedereen over jullie (bedrijf) straks onthoudt? ‘Wij staan het hele jaar voor de mensen klaar, niet alleen met carnavalskleding,Sinterklaas en voor themafeesten maar ook met uitgebreide collectie gala kleding.’ Wat mag er met jullie sponsorbedrag gebeuren? ‘Dat het besteedt wordt aan een goed georganiseerd carnavalsfeest in Boemelburcht. Daar hebben we trouwens alle vertrouwen in!’

TOYOTA: Bloemberg Zevenaar! Industrieterrein Hengelder • www.toyota-bloemberg.nl • t: 0316- 34 02 04 Meer dan 25 jaar Toyota ervaring Financiering- en leasemogelijkheden Direct service Persoonlijk contact First class occasions

TODAY TOMORROW TOYOTA

1

2

3

natuu 4

5

6

7

8

9

10

15

16

17

18

19

20

is een veilige en want het product is erk. Daarnaast leent nd voor ieder interoet natuursteen het op het terras of bij

11

12

13

14


Optochtfeest in Sporthal Lentemorgen met Showband Retteketet!

Prijsuitreiking op zondag 6 maart 2011 Zaal open 14:00 uur m.m.v. De Retteketet Showband!


11

T E R U G B L I K 2 011

Bezoek Pelgromhof

Vesters Walder Concert

Kindercarnaval

Boemelparade

Optochtfeest Lentemorgen

Fr端hshoppen


12

P RO G R A M M A B O E M E L B U RC H T Zondagmiddag optochtfeest

Zaterdag 11 februari 2012:

Sporthal Lentemorgen met

Zondag 12 februari 2012:

Startnummers ophalen voor de Grote Boemelparade in Café Bright Side van 21:00 - 22:00 uur

Een mooi voorbereidingsfeest op het carnaval is het carnavalsconcert van de Vesters Walder Muzikanten op zondag 12 februari in Partycentrum Staring. Zaal open 12:30 uur, aanvang 13:00 uur.

Zaterdag 18 februari 2012: Op zaterdag zal op het Raadhuusplein de opening van het carnaval plaatsvinden. Burgermeester Jan de Ruiter gaat dan voor de komende vier dagen de sleutel van de stad aan Stadsprins Rob de 3e en Jeudprins Tom de 1e overdragen. De opening, die om 13.30 uur begint, zal ook dit jaar geheel buiten plaatsvinden. Er is een carnavalsmarkt, live muziek van Bolero

Ro u te B o e m e l p a ra d e 2 012

en er is van alles te beleven voor jong en oud. Iedereen is welkom.

Zondag 19 februari 2012: Op zondag trekt vanaf 13.00 uur de Boemelparade door het centrum van Zevenaar. De te volSTART

FINISH

gen route is, net als vorig jaar, start vanaf de Kampsingel, Grietsestraat, Raadhuisplein, Marktstraat, Nieuwe Doelenstraat, Wilhelminalaan, Julianalaan, Haspelstraat, Oude Doesburgseweg, Noordeinde, Lentemorgen. Aansluitend zal er in sporthal Lentemorgen tot 18.00 uur het optochtfeest plaats vinden. Tijdens dit feest worden alle prijzen van de Boemelparade uitgereikt. De muziek in Lentemor-

haspelstraat

12.30 uur

gen wordt verzorgd door De Retteketet Showband. De toegang is voor iedereen gratis.

Opstellen deelnemers aan de Boemelparade bij Albert Heijn

Maandag 20 februari 2012: Op maandag kunnen liefhebbers weer Frühshoppen in Boemelburcht. Bijna 20 horeca gelegenheden zijn die dag actief om alle bezoekers een geweldige Frühshopdag te bezorgen. Naast

julianalaan

de muzikale bijdrage van een aantal dweilorkesten, staan er op verschillende plaatsen staan DJ’s en er zijn live optredens.

16.00 uur Prijsuitreiking & groot feest in Sport-Wilhelminalaan hal Lentemorgen!

Dinsdag 21 februari 2012: Op dinsdag organiseert Boemelburcht in samenwerking met carnavalsvereniging de

13.00 uur

Griethtreejers het Kindercarnaval in zaal De Ghrietsepoort. Alle kinderen en ouders zijn tus-

Start Boemelparade

sen 14.00 uur tot 16.00 uur weer welkom aan de Oude Doesburgseweg 24. Ook hier is de toegang gratis. Vanaf 23.30 sluiting van het carnaval in zaal De Ghrietsepoort. Stads- en Jeugdprins geven de sleutel van de stad weer terug om vervolgens in aanwezigheid van alle carnavalsvereni-

Vanaf 12.30 uur kunnen de deelnemers

men aan de optocht. Bij officiële deel-

gingen en belangstellende het feest af te sluiten. Vanaf 23.00 uur heeft iedereen, vanaf 16

aan de optocht zich opstellen. Het forme-

name aan de Boemelparade is inschrijf-

jaar, gratis toegang.

ren van de optocht zal plaats vinden op de

geld verschuldigd. Het te betalen bedrag

parkeerplaats bij de Albert Heijn.

kunt u afrekenen bij het afhalen van uw

Om 13.00 uur start de Boemelparade

startnummer in cafe The Bright Side op

waarna deze bonte stoet door Zevenaar

zaterdag 11 februari 2012 van 21.00 uur

zal trekken. Om ongeveer 16.00 uur zal de

tot 22.00 uur.

prijsuitreiking plaats vinden in Sporthal Lentemorgen. Hier zal ook een groot feest

Voor opgave, inschrijfgeld, prijzengeld,

worden georganiseerd, waarbij alle Zeve-

afmetingen deelnemende voertuigen

naarse carnavallisten tezamen zullen zijn.

en reglementen zie:

De toegang is gratis. Iedereen kan deelne-

www.boemelburcht.info

Boemelburcht online

Ook voor permanente make-up

Boemelburcht: @boemelburcht (http://twitter.com/boemelburcht)

Officiële Boemelburcht site: www.boemelburcht.info

Boemelburcht (http://boemelburcht.hyves.nl)

De Boemelaars: @deboemelaars (http://twitter.com/deboemelaars)

De Boemelaars, Zevenaar (www.cvdeboemelaars.nl)

De Griethtreejers, Zevenaar (http://griethtreejers.hyves.nl/)

De Griethtreejers: @griethtreejers (http://twitter.com/griethtreejers)

De Griethtreejers, Zevenaar (www.degriethtreejers.nl)

De Nachtuulen, Oud-Zevenaar (http://nachtuulen.hyves.nl)

Paljas: @paljas (http://twitter.com/paljas)

De Nachtuulen, Oud-Zevenaar (www.nachtuulen.nl)

Paljas, Zevenaar (http://cvpaljas.hyves.nl)

De Nachtuulen: @nachtuulen (http://twitter.com/nachtuulen)

Paljas, Zevenaar (www.paljas.nl)

De Toetenburgers, Ooy (http://toetenburgers.hyves.nl)

De Toetenburgers: @toetenburgers (http://twitter.com/toetenburgers)

De Toetenburgers, Ooy (www.toetenburgers.nl)


P RO G R A M M A / I N F O V E R E N I G I NG E N Carnavalsvereniging De Boemelaars

Programma

residentie: Schuttersgebouw St. Andreas adres: Oude Doesburgseweg 1, Zevenaar

zaterdag: Een gweldige carnavalsavond met Prins Janus I en zijn gevolg met muziek van showorkest Tenx

website: www.cvdeboemelaars.nl mail: info@cvdeboemelaars.nl twitter: @deboemelaars zaal open: 19.30 uur prijs: Euro 6,50 p.p.p.a. toegang: vanaf 16 jaar muziek: zaterdag Tenx - dinsdag DJ Stefan

dinsdag: De laatste carnavalsavond wordt afgesloten met DJ Stefan aan de knoppen!

Carnavalsvereniging De Griethtreejers residentie: De Griethse Poort adres: Oude Doesburgseweg 24, Zevenaar website: www.degriethtreejers.nl mail: secretariaat@degriethtreejers.nl twitter: @griethtreejers prijs: Gratis entree toegang: vanaf 16 jaar muziek: za. Bolero / zo. DJ Henk van Uem ma.en di. La Stampa Carnavalsvereniging De Nachtuulen residentie: Schuttersgebouw St. Anna adres: Babberichseweg 58, Oud-Zevenaar telefoon: 0316 - 24 72 22 website: www.nachtuulen.nl mail: info@nachtuulen.nl twitter: @nachtuulen zaal open: 19.30 uur prijs: Euro 8,- p.p.p.a. toegang: vanaf 16 jaar muziek: za/ma/di. Big Nick - zo. Duo Demitch

Programma zaterdag: Carnaval met Bolero zondag: Familiedag met DJ Henk van Uem van 12:00 tot 19:00 uur. Voor de kids is er een springkussen! maandag: Non-Stop carnaval met La Stampa en DJ Henk van Uem van 12:00 toto 00:30 uur dinsdag: Van 13:30 tot 16:00 uur Kinder Carnavals Feest met Joeri van Grol: Dans je Fit! Vanaf 19:30 afsluitende avond bij Stadsprins Rob de 3e met La Stampa

Programma zaterdag: 10:00 uur Toetuulen Kindercarnaval in de Wip-Inn. Vanaf 19:30 uur Spectaculaire avond met Big Nick,de meest verrassende en enthousiaste band van Nederland en een spectaculair optreden van niemand minder dan Bonnie St.Claire! zondag: Feesten geblazen met Duo Demitch maandag: Vanaf 19.30 uur lekker carnavallen met Big Nick dinsdag: Vierde en laatste carnavalsavond met Big Nick. Om 23.00 uur wordt carnaval afgesloten met koffie of thee en een broodje haring of kaas!

Carnavalsvereniging Paljas residentie: Zaal De Buitenmolen adres: Molenstraat 78, Zevenaar telefoon: 0316 - 34 16 91 (ToJo) website: www.paljas.nl mail: info@paljas.nl twitter: @paljas zaal open: 19.00 uur prijs: Euro 10,- p.p.p.a. toegang: vanaf 16 jaar muziek: za. t/m di. KalibeR

Carnavalsvereniging De Toetenburgers residentie: EMM gebouw adres: Slenterweg 2, Ooij-Zevenaar website: www.toetenburgers.nl mail: carnaval@toetenburgers.nl twitter: @toetenburgers zaal open: 19.00 uur prijs: Euro 12,- pass-partoutkaart voor 4 dagen carnaval toegang: vanaf 16 jaar muziek: za t/m di. Papa Di Grazzi - ma. T-Spoon

Programma zaterdag: Carnaval 4 je bij Paljas! Dress 2 Impress & Zing en Lied of niet? zondag: Groot feest met muziek van KalibeR! Zing en Lied of niet? en Dress 2 Impress maandag: Finale van Zing en Lied of niet? Dress 2 Impress dinsdag: Vierde en laatste avond! Muziek Kaliber! Dolle dinsdag met optreden van De Deurzakkers!

Programma zaterdag: 10:00 uur Toetuulen Kindercarnaval in de Wip-Inn. ‘s Avond dolle avond met Papa Di Grazzi. zondag: Nagenieten van de Boemelparade met Prins Teun de 1e en adjudant Remy. Muziek met Papa Di Grazzi maandag: 90’s-party met T-Spoon in originele bezetting dinsdag: 14:00 uur carnavalsmiddag voor ‘jong en oud’ met optredens van o.a. onze dansgarde’s. Vanaf 16.30 uur tot 21.30 uur muziek met onze huisband Papa Di Grazzi, daarna voor de echte doorzetters verder met DJ Di Grazzi

13


Creatief in Binnen- ĂŠn Buitenreclame en nu ook voor AL uw drukwerk!

fred melgers delweg 4 zevenaar 06 - 50 747 347 info@liemersreclame.nl

visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k stickers • autobelettering • geve borden • spandoeken • billboards buitenframes • behang • brochures reclameborden • canvasschilderije • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen rolbanners • vlaggen • banieren bewegwijzering • dranghekdoeke • briefpapier • flyers • beurswanden folders • ontwerp • gevelletters lichtbakken • dtp • spanframes • fot posters • fotobehang • creatie • etc visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k stickers • autobelettering • geve borden • spandoeken • billboards buitenframes • behang • brochures reclameborden • canvasschilderije • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen rolbanners • vlaggen • banieren bewegwijzering • dranghekdoeke • briefpapier • flyers • beurswanden folders • ontwerp • gevelletters

NRUWLQJ RS UHVW\ \OH RI RQWZHUS YDQ XZ DGYHUWHQWLH *HOGLJ WRW +DOIYDVWHQ

Z ZZZ KHWVSDQ QO ‡ Z Z KHWVSDQ QO ‡

AutoMartens Zevenaar een kenmerkend verschil

www.liemersreclame.nl

ford-automartens.nl Nobelstraat 1-2, 6902 PH ZEVENAAR Tel. (0316) 52 43 98 ford-automartens.nl E-mail info@automartens.nl

N b l

1 2 6902 PH ZEVENAAR

Hengelder 23a Postbus 205 6902 PA Zevenaar 6900 AE Zevenaar T 0316 33 26 00

F 0316 33 06 00 ruimte

"--Ę°306/% 4$)*-%&34#&%3*+'

vo or ro ke rs !

CJOOFOTDIJMEFSXFSL O CVJUFOTDIJMEFSXFSL O CFIBOHXFSL O HMBTIFSTUFM O JTPMFSFOEF CFHMB[JOH O EFDPSBUJFG HMBT O TQVJUXFSLFO O

5FMFGPPO ;VJEFSMBBO C ;FWFOBBS

Kerkstraat 4 - Zevenaar

Kerkstraat 15a 6901 AA Zevenaar Tel. 0316 - 529 195


15

JEUGDPRINS TOM de 1e

‘Dat ga ik volgend jaar ook doen’ Vooruitziende blik Prins Tom de 1e komt zijn woorden na

Jeugdprins Tom de Reus

moest komen’. De jeugdprinswis-

‘Dat ga ik volgend jaar ook doen’,

seling vond plaats bij de Griethse

waren vorig jaar de woorden van

Poort in de zaal. Daar voerden de

Tom toen hij zag hoe veel plezier

heren van de jeugdraad samen

zijn voorganger Prins Chris had.

met de hofdames ‘de Voice of Boemelburcht’ op. Door de kinderen

Tom is vorig jaar lid geworden van

werden diverse liedjes en buuts

de jeugdraad van Boemelburcht.

ten gehore gebracht. De ware car-

Al snel voelde hij toen hoe leuk

navalsvierder werd uiteindelijk ge-

Waar kunnen kind eren carnaval vieren? • Zondag 29 jan uari Pronkzitting Nachtuulen voor en door kinderen • Zondag 5 febru ari Kindercarnaval Paljas 14.00 – 16 .00 uur bij de Wipp-inn. • Zaterdag 18 feb ruari Toetuulenkindercarnaval Wi pp-inn in Oud Zevenaar om 10 :00 uur • Zaterdag 18 feb ruari Opening va n het grote carnav alsfeest op het Raadhuisplein • Zondag 19 feb ruari Boemelpara de • Dinsdag 21 feb ruari Kindermidd ag in de Griethsepoo rt

het was om hier bij horen. De car-

vonden in de nieuwe jeugdprins

navalskoorts heeft hem te pakken

Tom de 1e. Tom heeft het allemaal

gekregen. ‘Ik loop al vanaf mijn 3e

erg spannend gevonden en kon

levensjaar mee met de optocht

moeilijk het grote geheim bewa-

samen met mijn ouders met Groep

ren. Nu heeft hij vreselijk veel zin

NU. Dit jaar moeten ze het maar

in het echte carnaval. Hij kijkt erg

even zonder mij doen’ zegt Tom la-

uit naar het scholenbezoek om

chend. Hij vertelt dat hij enorm

samen met de Zevenaarse kinde-

Jeugdadjudant Jelmer Krooshof

heeft toegeleefd naar de opening

ren het feest te vieren.’ Samen met

‘Ja, heel graag’, zei Jelmer nadat

van het carnavalsjaar op de 11e

mijn adjudant Jelmer en de andere

Tom hem vroeg om zijn adjudant

van de 11e. Tom ‘Ik moest wel ge-

jongens van de raad gaan we knal-

te worden tijdens het carnaval.

woon de acts oefenen maar kon

len,

Tom en Jelmer wonen al hun hele

uiteindelijk nergens aan mee doen

komen’.

laat

het

carnaval

maar

omdat ik als prins tevoorschijn We nemen het Klompenhuus. Voegen daaraan toe een heleboel kinderen en ouders. Een snufje carnavalskrakers, twee eetlepels hits van nu en vooral een flinke dosis Joeri van Grol van DansJeFit ! De belangrijkste ingrediënten bij elkaar voor een ZOTTE middag KINDERCARNAVAL (dinsdag 21 februari) in de mix!!! Vergeet daarbij niet het stukje verkleden en als garnering een wolkje schmink en dan uitserveren met een gezonde dosis humor (FUN), heel veel energie (Dans) en alle gekheid op een stokje! Smakelijk! ALAAF!!! Het KINDERCARNAVAL wordt aan alle kinderen en ouders gratis opgediend in het Klompenhuus van de Griethtreejers; Party -en Bowlingcentrum De Griethse Poort, Oude Doesburgseweg 24 in Zevenaar. Het feest kan beginnen om 13:30u. Tot 14:15u ligt daarbij de aandacht op de allerkleinste feestneuzen. Daarna bouwen we het carnavalsfeestje verder uit en zal er voor iedereen voldoende aanbod zijn in de feestmix. Dat wordt ‘hossuh’, dat wordt ‘lachuh’, maar een feestje zal het zijn want DansJeFit is binnen!

leven naast elkaar en zijn beste maatjes. Samen zijn ze begonnen op basisschool de Tamboerijn en

niet alleen diverse acts geoefend

dens de opening van het nieuwe

maar heeft ook echt meegedaan.

carnavalsseizoen.

Snel, snel achter de coulissen om-

Prins Tom en Adjudant Jelmer met

kleden tot adjudant. ‘Gelukkig

hun raad van elf zijn een lekker

waren er moeders die mij daarmee

stel. Ze hebben vreselijk veel zijn

hielpen, veel tijd had ik niet’.

in carnaval dit jaar. Tijdens de

Samen hebben de jongens al veel

voorbereidingen voor de 11e van

voorpret gehad. Zij kenden im-

de 11e was het al duidelijk dat

mers beiden het geheim. ‘Het was

deze mannen met hun twee

heel leuk dat anderen niet wisten

dames wel feesten kunnen. Tijdens

wat wij wisten…’. . Net als Tom is

de prinswisselingsact hebben ze

hij ook al sinds vorig jaar lid van

dat al laten zien. Samen gingen ze

de jeugdraad. Ook Jelmer leeft toe

in polonaise de zaal door.

naar het weekend van carnaval. ‘Ik ben heel benieuwd hoe het is om

Hofdames Famke en Anne

het carnavalsfeest als adjudant

Nieuw (vorig jaar) bij de jeugdraad

mee te maken’, vertelt hij.

is het dat er jeugdhofdames te vinden zijn naast de prins en zijn ad-

De caravalsleus van Prins Tom de 1e en adjudant Jelmer luidt:

judant. Vorig jaar waren ze voor

‘Met Tom en Jelmer aan het roer gaan alle voetjes van de vloer’.

val. Dit jaar ook officieel vanaf de

zitten nu in groep 8. Hun voetbal-

het eerst te zien tijdens het carnaopening bij de Griethse Poort op 11 november. De ervaren Famke zal Anne dit jaar meenemen in het feestgewoel. Anne zal dan volgend

carriere zijn ze ook samen gestart

Jeugdraad

jaar een nieuwe hofdame aan de

bij OBW, de K-tjes. Momenteel voet-

De jeugdraad bestaat dit jaar uit

hand meenemen. De dames zijn er

balt Tom daar nog in de D3 en Jel-

Stijn, Mart, Stan, Thijs, Jens, Milan,

klaar voor. Het samen feesten en

mer komt inmiddels in actie voor

Xander, Dirk, Joey, Remco en Tijn.

verkleden spreekt ze aan. Tussen

de Graafschap D2. Het is wel even

De jongens komen dit jaar voor de

de 13 heren (lees jongens) staan zij

schipperen voor hem om de carna-

dag met nieuwe steken en capes.

hun mannetje wel hoor!

valsactiviteiten te combineren met

Ze zijn prachtig. De jongens von-

die van de Graafschap. Jelmer

den het zelf ook erg mooi. Dat was

heeft tijdens de prinswisseling

te zien aan de trotse blikken tij-


voor nieuwbouw, verbouw onderhoud en machinale houtbewerking

B.V. Babberichseweg 39 6905 JR Oud-Zevenaar Tel.: 0316 - 523 307 Fax: 0316 - 370 083 E-mail: nass.bv.aannemer@planet.nl ( % 4 ' % : % , , ) ' 3 4 % 7 / + 2 % 3 4 !5 2 ! . 4 (%4 '%:%,,)'34% 7/+ 2%34!52!.4 6 !. $% 2%')/ 6!. $% 2%')/

Specta p aculai c ir Aziiaatisch c geeniieteen

Zevenaar

s 7O K A 3 O U P F O R M U L E s $ I M 3 U M V O O R G E R E C H T E N s # H I N E E S ) N D I S C H 4 H A I S WA R M B U F F E T s 5 I T G E B R E I D 7O K B U F F E T

/ ." . " %0 % 0 %2 %2

+4 +4

s *A P A N S E B A K P L A A T G E R E C H T E N 4E P P A N 9A K I s 6 R U C H T E N D E S S E R T B U F F E T S A L A D E B A R s 3USHI BAR

Creatief in Binnen- ĂŠn Buitenreclame en nu ook voor AL uw drukwerk!

fred melgers

+INDERSPEELHOEK AANWEZIG :EER GESCHIKT VOOR ALLE FEESTEN VERJAARDAGEN

delweg 4 zevenaar 06 - 50 747 347 info@liemersreclame.nl

FEESTAVONDEN EN BEDRIJFSFEESTEN /PENINGSTIJDEN DAGELIJKS 7OK AFHAAL UUR

visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k stickers • autobelettering • geve borden • spandoeken • billboards b u i t e n f r a m e s • b e h a n g • brochures reclameborden • canvasschilderije • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen rolbanners • vlaggen • banieren bewegwijzering • dranghekdoeke • briefpapier • flyers • beurswanden folders • ontwerp • gevelletters lichtbakken • dtp • spanframes • fot posters • fotobehang • creatie • etc visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k stickers • autobelettering • geve borden • spandoeken • billboards b u i t e n f r a m e s • b e h a n g • brochures reclameborden • canvasschilderije • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen rolbanners • vlaggen • banieren bewegwijzering • dranghekdoeke • briefpapier • flyers • beurswanden folders • ontwerp • gevelletters

www.liemersreclame.nl

(&+ " (,%,+- k V c V [ & ' # % % j j g 9 9dZhWjg\hZlZ\ ' ™ OZkZcVVg dZhWjg\hZlZ\ ' ™ OZkZcVVg %%(&+ " (,%,+- kVcV[ &'#%% jjg

lll#ld`bVhiZghoZkZcVVg#ca lll#ld`bVhiZghoZkZcVVg#ca

Voorbereidingen Boemelparade Al weken in de weer# Wagenbouw in Oud-Zevenaar Carnavalsvereniging De Nachtuulen uit

den, jong en oud, het hele dorp helpt mee.

ik ben ook gek op bewegende en draaiende

maal geweldig.

Oud-Zevenaar bouwt dit jaar de carnavals-

Een fantastische ervaring, ik zou dit echt

delen. Gezelligheid staat bij De Nachtuulen

De Boemelpa-

wagen in een nissenhut, direct naast het

niet willen missen en kan niet wachten tot

voorop, dat is

rade is toch al-

schuttersgebouw St. Anna. Deze nissenhut

het weer zaterdag is.�

belangrijk voor mij. Sinds dit seizoen ben ik

tijd ĂŠĂŠn van de

bij de raad van 11 en ik moet zeggen dat de

hoogtepunten

Voorspelling voor Boemelparade?

eerste maanden enorm goed bevallen zijn.

van het carna-

“Meedoen is belangrijker dan winnen, dat is

De Nachtuulen is een leuke vereniging,

valsfeest en

Jopie Jansen: “Ie-

mijn motto. Maar ik weet zeker dat De

waarbij iedereen zich direct thuis voelt.�

daarbij mogen

dere zaterdagoch-

Nachtuulen dit jaar met een verrassing

tend vertrek ik om

komen in de Boemelparade. Wij zullen hoge

Voorspelling Boemelparade?

Wagenbouwen betekent voor mij vooral ge-

5.45 uur van huis,

ogen gooien!�

“Het wordt gezellig, met een prachtige car-

nieten. Samenwerken aan de wagen, gezel-

navalswagen. Veel, groot, mooi, kortom: De

lig een drankje drinken, grappen en grollen.

Nachtuulen!�

Ik zou dit echt niet willen missen en kan het

is tijdelijk geplaatst. Drie wagenbouwers aan het woord.

om rond 9.00 uur Jopie Jansen: ‘Mee do in Oud-Zevenaar belangrijker dan w en is bij de wagenbouw te

innen’

Robert Hendr iks: ‘Het bouwen is geweldig’

De Nachtuulen niet ontbreken.

David Kunne:

iedereen aanraden.�

zijn. Die wagenbouw wil ik niet missen. De

“Het is zo gezellig

Robert Hendriks: “Ik ben sinds 3,5 jaar lid

Nachtuulen, de sfeer, de gezelligheid, het

om samen enkele

van De Nachtuulen. Mijn vrouw heeft Oud-

Voorspelling Boemelparade?

samen werken aan ĂŠĂŠn gemeenschappelijk

malen per week te

Zevenaarse wortels, wij zijn blij dat we bij

“Een hele grote groep hossende en feestende

de vereniging zijn. Mijn vrouw is erg actief

mensen en een fleurige carnavalswagen

in de commissie optochtkleding en ik vind

met een verrassend onderwerp. Het hele

het bouwen van de carnavalswagen he- le-

dorp doet mee, De Nachtuulen op z'n best!�

ot David Kunne: ‘Veel, gro oi’ mo en

doel. Dat is waarvoor ik het doe.

werken aan een

De Nachtuulen is een vereniging waarbij ik

carnavalswagen.

mij perfect thuis voel. Geen rangen of stan-

Het mooiste is als alles lekker fleurig is en


17

U I T S L AG B O E M E L PA R A D E

De winnaars van 2011! Of het nu regent, sneeuwt of twintig graden vriest: de Grote Boemelpa-

Uitslagen Boemelparade 2011

rade is steevast een publiekstrekker. En uit al die grappige vondsten en

Categorie A

Verenigingen aangesloten bij G.Z.K.

punten

prachtige creaties die voorbij trekken, kiest de jury de allermooiste, -cre-

1e prijs

Cv Paljas

Met veel bombari op carnavalssafari

212

atiefste en –beste uit. Zij zijn ‘de winnaars’. Maar wie waren dat in 2011?

De Kaapsviooltjes: Niets is ons te bont

2e prijs

Cv Toetenburgers

Lego circus

197

3 prijs

Cv Nachtuulen

Next level

172

4e prijs

Cv Grietthreejers

Circus

154

Categorie

B - Thema wagens met of zonder groep om de wagen

1e prijs

Deurzuupers

Carnaval is cool

198

2e prijs

Vida

Den lange hed de poppen aan het dansen

164

3e prijs

Groep NU

Niets is ons te dol

151

4e prijs

Groep SOA

Ode Talentenjacht

147

5e prijs

Kwetnie

Groep Kwetnie erg gedreven wij brengen lego tot leven

140

6e prijs

Cv De Boemelaars

Geboorte nieuwe vereniging

135

Categorie

C - Loopgroepen vanaf 10 personen, met of zonder geluidswagentje

1e prijs

De IJsmeesters

We hebben de poppen aan het dansen

188

2e prijs

De Buurtjes

Engelse dropjes

187

3e prijs

Stark Wark

t Is echt waar wij vladderen al 22 jr mee

184

“Wij liepen vorig jaar mee onder het motto: ‘Met carnaval maken we het

4e prijs

De Wouzen

Blikvangers

171

bont’. Dus met warme jassen aan. Lekker heet! Want het leek die carna-

5e prijs

De Zwerfuulen

Tiet vuer cupA soep of Bsoep enz

164

Tuurlijk waren wij verrast. Het is toch altijd spannend, ook al hebben

Categorie

D - Loopgroepen vanaf 5 tot 10 personen, met of zonder geluidswagentje

we al vaker gewonnen. Twee keer de 2e prijs, één keer op plek zeven en

1e prijs

De Kaapseviooljes

Niets is ons te bond

169

vier keer eindigden we op de 1e plaats. Vaak krijgen we de ideeën tijdens

2e prijs

De Lummels

Pottekieken

136

de optocht of op de maandag, tijdens het Frühshoppen. Deze schrijven

3e prijs

De Zouwzakken

Carnaval is voor ons kaasje

134

we dan op, want tja…je vergeet ze anders snel. Ook dit jaar hebben we

4e prijs

De Troeftoetters

The apes on tour

117

weer plannen. Het zal ook dit keer verrassend worden. Iets in de kleur

5e prijs

Kammazo

geen opgave

84

zes woorden nodig: De Kaapsviooltjes wensen u fijne feestdagen. De op-

Categorie

E - Loopgroepen vanaf 2 t/m 4 personen, met of zonder geluidswagentje

tocht is inderdaad een van de hoogtepunten van het carnaval. We heb-

1e prijs

Buugen of barsten

Syntus kan de pot op! Wij hopen wel in de bus

158

ben schik in de voorbereiding en tijdens de optocht; het hoort erbij en

2e prijs

Old Senders geweld

Wi-j zun te blang blieven hangen

133

maakt het carnaval compleet. Maar onderschat het Frühshoppen ook

3e prijs

De Heikneuters

Wicky leaks

130

niet. Dan ontstaan tenslotte de beste ideeën!”

4e prijs

Duo Waarom

Iets met de draad

120

1e prijs in de categorie ‘Loopgroepen van 5 t/m 10 personen’.

5e prijs

De vliegende snacks

De vliegende snacks

118

6e prjs

De Spekvetjes

Wij vallen liever op dan af

114

7e prijs

HE HE

niet opgegeven

109

8e prijs

Olde Hap

Een knapzak ut olde haps hinkeman

108

9e prijs

De Poes

Driebenige siamees

86

10e prijs

Pausmobiel

Pausmobiel

84

Categorie

F - Individuele

1e prijs

Een goed lopende tent

84

2e prijs

Ik zuuk mien poesje

66

3e prijs

Brommerskieken

65

4e prijs

Ik heb hem er te lang in gehad.

55

5e prijs

Zet je nachtslot erop

45

valsdagen wel 30°C. Of we verwacht hadden dat we zouden winnen?

roze… Hoe wij het Zènderse carnaval omschrijven? Daarvoor hebben wij

Búúgen of Barten: Syntus kan de pot op!

Originaliteitsprijs Boemelparade 2011 Groep Zo’ndag “Tijdens de optocht merkten we aan de reacties van het publiek al dat ons idee en de uitwerking goed was. Maar dat we uiteindelijk 1e werden, was toch wel een verrassing. We doen nu elf jaar mee en in die jaren hebben we drie keer de 1e prijs gewonnen. Hoe we ook alweer meeliepen in de optocht? Onze leus was: ‘Syntus kan de pot op, wij hopen wel in de bus.’ De ene keer ontstaan onze ideeën spontaan gedurende het jaar, de andere keer tijdens een 'brainstormsessie' in een horeca-etablissement. Kenmerk van al onze ideeën is dat ze ontstaan tijdens het nuttigen van een paar biertjes. De detailuitwerking volgt vaak in de twee weken voor de optocht. Ook voor dit jaar hebben we plannen. De brainstormsessie is net geweest en heeft een stuk of vijf goede ideeën opgeleverd. Welke het gaat worden, daar zijn we nog niet uit. Carnaval is voor ons het ontmoeten en plezier hebben met (oude) bekenden. Sommigen van hen zien we maar één keer per jaar, tijdens carnaval. Maar het meelopen in de optocht is niet het hoogtepunt. Wél een noodzakelijke voorwaarde om nog beter in de stemming te komen. Het optochtfeest in de sporthal draagt daar zeker ook aan bij!” 1e prijs in de categorie ‘Loopgroepen van 2 t/m 4 personen’

Paljas: Met veel bombari op carnavalssafari


ENORME BELASTINGMEEVALLERS! NU BIJ HERWERS

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

9,5(<3; .36)(3 8<(30;@ (>(9+

HERWERS RENAULT DOETINCHEM HENGELO (GLD) NEEDE ZEVENAAR

NIJVERHEIDSWEG 21 KRUISBERGSEWEG 8 HAAKSBERGSEWEG 102 KELVINSTRAAT 2

TEL. (0314) 32 72 02 TEL. (0575) 46 22 44 TEL. (0545) 28 00 00 TEL. (0316) 52 35 23

Min./max. verbruik: 3,6-5,8 l/100 km. Resp. 27,8-17,2 km /l. CO2 94-135 g/km.

J贸uw carnaval

18 t/m 21 februari

BIG NICK

ZATERDAG SPECIAL GUEST:

BONNIE ST. CLAIRE ZONDAG: DEMITCH

www.nachtuulen.nl


INTERVIEW TONNIE KA AL

19

Het Zènderse Frühshoppen is traditie Een vast onderdeel van het carnaval in Boemelburcht is

Voor iedereen

Vanzelfsprekend, bier!

het Frühshoppen. Voor de buitenstaander veelal ‘een zuip-

Wie denkt dat het Frühshoppen alleen het pakkie-an van de

Tijdens het Frühshoppen wordt vanzelfsprekend menig

festijn op de maandag’. Voor de carnavalist ‘een moment

horeca is, heeft het mis. Want de organisatie ligt niet alleen

biertje gedronken, al bieden veel horecagelegenheden ook

om even uit de band te springen’. Maar hoe zit het écht?

in handen van de horecagelegenheden, óók de carnavalsver-

iets te eten aan. Zoals broodjes of zelfs stamppot. Het Früh-

enigingen en Boemelburcht zijn verantwoordelijk voor het

shoppen eindigt rond 18.00 uur. Voor de carnavalisten tijd

Meer dan achtduizend carnavalisten deden vorig jaar mee

goed verlopen van het Zènderse Frühshoppen. Daarvoor

om bij te komen. Voor de verenigingen en horeca tijd om

aan het Zènderse Frühshoppen. Inderdaad, een festijn dat

worden jaarlijks goede afspraken gemaakt met bijvoorbeeld

alles op te ruimen, voordat ’s avonds het ‘gewone’ carnaval

ieder jaar groter wordt. Het Frühshoppen bestaat in Zeve-

de gemeente en politie. Ook zijn de organisatoren zelf ver-

weer losbarst. “Want dat is wél een spelregel. Het Frühshop-

naar al decennialang. Was het in de jaren zeventig van de

antwoordelijk voor het regelen van het toezicht en het te-

pen mag niet ten koste gaan van het verenigingsleven ’s

vorige eeuw nog kleinschalig, bij slechts enkele cafés en

gengaan van het wildplassen (dus openbare toiletten

avonds. Die balans moet in orde zijn”, stelt horecaman Ton-

later ook in de schutterstent. Tegenwoordig is het een feest

plaatsen) en het voorkomen of zo beperkt mogelijk houden

nie Kaal.

dat zowel binnen als buiten wordt gevierd.

van de overlast.

Frühshoppen in Boemelburcht: ‘In ongedwongen sfeer, lekker gek doen. Even de remmen los’

Uniek in Zevenaar

‘De ambitie? Het Frühshoppen in Zevenaar nóg beter maken’

Maar wat is Frühshoppen eigenlijk? En is Zevenaar daar zo uniek in? Volgens menig insider is het Frühsoppen in Boe-

Plezier, zonder sores

melburcht inderdaad uniek. Het maandagfeest is niet te ver-

Dan de voordelen. Of eigenlijk: wat is er zo leuk aan het

gelijken met het Duitse Rosenmontag, evenmin met het

Frühshoppen? “Je komt mensen van vroeger tegen”, is een

maandag-carnaval in ’s-Heerenberg. “Frühshoppen is een

veelgehoorde reactie. Maar daarnaast is Frühshoppen vooral

traditie, dat in de afgelopen jaren zo gegroeid is”, zegt Ton-

een gelegenheid om heel even uit de band te kunnen sprin-

nie Kaal die al jaren meedraait in het maandagprogramma

gen. “Even iemand anders kunnen zijn.” Of: “Je mag een

van Boemelburcht. Hij gelooft dat Zevenaar met onder meer

beetje schroom van je af gooien. In ongedwongen sfeer lek-

het Frühshoppen ‘dé tools in handen heeft om dé carnavals-

ker gek doen.” En dat zónder vervelende gebeurtenissen.

stad van de Liemers te worden’.

Tonnie Kaal: “Het lijkt alsof je alleen met carnaval per ongeluk tegen iemand kunt aanlopen, zonder dat je sores

Route van de prins

krijgt. Haast ondenkbaar op gewone uitgaansavonden. Maar

Voor het Frühshoppen bestaan geen vaste spelregels. Wie

dat typeert carnaval en zeker het Zevenaarse Frühshoppen.”

wil meedoen, doet mee. Evenmin is er een verplicht startpunt. Het idee is echter wel, dat men gedurende de dag van de ene naar de andere gelegenheid ‘shopt’. Eén optie is om de route van (en met) de Stadsprins te volgen. De Prins en zijn gevolg beginnen meestal zo rond het middaguur en gaan alle deelnemende horeca en zalen langs. Vaak gaat ook de burgemeester of een wethouder mee.


0PL CBOLJFSFO NFU $BSOBWBM %BU JT IFU JEFF 6X CBOL[BLFO SFHFMU V VVS QFS EBH WJB JOUFSOFU FO UFMFGPPO 0PL BMT V DBSOBWBM BBO IFU WJFSFO CFOU

3BCPCBOL %F -JFNFST XFOTU V FFO GJKOF $BSOBWBMß 3BCPCBOL &FO CBOL NFU JEFFÌO

XXX SBCPCBOL OM EFMJFNFST

Wij wensen iedereen in Boemelburcht een geweldig Carnaval toe!


21

TOEN & NU

“Mijn leukste carnavalsherinnering? Dat is de wagen met die hele hoge skischans. Wel 6,5 meter hoog, de hoogste wagen die ooit in Zevenaar is gebouwd!” Het

De hoogste wagen ooit...

Wist u dat… en er niets van dat vele werk over

…veel

bleef. Dan was de platte wagen

halen van het startnummer als een

weer helemaal kaal, klaar voor het

soort ‘verbroederingsfeest’ zien? Ie-

jaar erop.”

dereen ziet elkaar dan weer, het

optocht-deelnemers

het

carnaval lijkt dan eigenlijk al be-

is de herinnering van Frits van

Sapporo ‘72

Ditshuizen, carnavalist van het

“De wagen uit 1972 vind ik nog

eerste uur. Al sinds 1966 viert hij

steeds het meest bijzonder. Die

…bij het vroegere ‘pop verbranden’

carnaval in Boemelburcht. En dat

hoogte van 6,5 meter was gigan-

carnavalisten vanuit alle zalen

betekent: nog veel meer herinne-

tisch! We hadden een skischans ge-

waar carnaval werd gevierd, met

ringen om op te halen…

bouwd, vanwege de Winterspelen

een fakkel naar het Raadhuisplein

gonnen.

in Sapporo (Japan). Inclusief een

kwamen om zo samen het carnaval

“Ik weet nog goed de eerste carna-

heel grote vuurschaal. We bouw-

af te sluiten? Ook de verschillende

valsoptocht

Het

den de wagen buiten, letterlijk in

bands waren erbij. Om stipt 24.00

sneeuwde, maar in de verte hoor-

weer en wind. Het was ook onze

uur gingen de fakkels op de pop en

den we de muziek. Toen kwam er

eerste wagen met technische hulp-

was het carnaval echt afgelopen.

een groot wit gevaarte aan. Dat

middelen. Een benzinemotor, drie

was de eerste Zevenaarse carna-

gasflessen en twee zuurstofflessen

...Carnaval is van oorsprong een

valswagen, helemaal wit. Maar die

(voor het vuur). En één iemand die

feest vanuit de katholieke kerk.

witte wagen viel in de sneeuw to-

erbij zat, om alles te bedienen. Le-

Ook voor Frits van Ditshuizen was

taal weg. Een beeld dat ik niet

vensgevaarlijk natuurlijk. Maar

de kerk het startpunt. “Het begon

meer vergeet!”

dat zeg je nu, achteraf. Onze eerste

in 1966 tijdens een overdenkings-

wagen, dus die tank, had trouwens

week van het jongerenwerk van de

ook al wat beweging. Tenminste,

kerk. De slotavond was een feest.

dat was de bedoeling. Het kanon

Toen ontstond het idee om eens

zou confetti spuwen, maar dat

een carnavalsavond te organise-

heeft het nooit gedaan. Ook dat

ren.” Zo gezegd, zo gedaan. Het

was carnaval; er was altijd wel wat,

carnavalsfeest, dat werd georgani-

maar je kwam er ook altijd weer

seerd vanuit beide Zevenaarse pa-

uit.”

rochies (Andreaskerk en Maria

in

Zevenaar.

‘Altijd spannend of het allemaal zou lukken. Konden we rijden of niet?’ Nachtelijke stress “Het bouwen van de carnavalswa-

Koninginkerk), werd een succes.

gen heeft iets bijzonders. De sfeer,

“Het jaar erop besloten wij ermee

alles eromheen…het heeft iets van nostalgie. Onze eerste buitenwagen was een tank. ‘Sabotage is de rage’, stond er groot op. In die tijd,

n e g a w e t s r & de alleree

door te gaan, maar wel zelfstandig vanuit onze parochie. Als naam bedachten we ‘Paljas’. En zo is het altijd gebleven”, aldus Frits van Ditshuizen.

1971, deed je van alles om niet in militaire dienst te hoeven. Zoals suiker in de tank, zodat het voer-

…met de langste wagen van de ko-

tuig daarna niet meer reed.”

mende Boemelparade al is ‘proef

“De wagens bouwden we altijd

gereden’? Oké, de wagen was toen

zelf. Pionieren en meestal met veel

nog kaal, toch was op deze vroege

handwerk. In september kreeg je

zaterdagochtend iedereen present

het idee en in oktober werd daad-

(politie, brandweer, gemeente) om

werkelijk begonnen. Vaak bouw-

te kijken of de route problemen

den we tot in de nachtelijke

zou opleveren.

uurtjes. Dan stopten we om 23.00 uur even voor een borreltje, en gin-

…de spoorwegovergang in het ver-

gen we daarna nog een paar uur

leden nogal eens voor problemen

door. Maar op de laatste zaterdag

heeft gezorgd? Dan werd de carna-

liep de stress helemaal op. Het was

valswagen ‘over het spoor’ ge-

altijd kritiek of het allemaal zou

bouwd, vervolgens in stukken

lukken. Of sterker: of je wel zou

‘naar de andere kant’ gebracht, om

kunnen rijden of niet. Tja, de rea-

daar uiteindelijk in elkaar gezet te

liteit was ook dat de zaterdag erop

worden.

de slijptol in diezelfde wagen ging

Dé nieuwkomers van 2011

leus van de Stadsprins. Het idee van de pa-

kinderen meedoen. Of wij-

De Vliegende Snacks zijn Raf Schreven (10)

tatkraam kregen we toen we met de skelter

zelf ook weer van de partij

en Kjell Bloem (11) hadden hun skelterkar-

aan het rijden waren en we op het idee kwa-

zijn? Jazeker! We verklap-

retje omgetoverd tot een patatkraampje.

men om een hut op de aanhanger van het

pen niet teveel, maar een

Zelf waren ze verkleed als patatzakken en

karretje te bouwen.

klein tipje van de sluier…

onderweg deelden ze spekfrietjes uit aan de

Ja, het was heel leuk om mee te lopen. Het

we gaan als kinderen de

kinderen langs de kant.

was gezellig met als die mensen langs de

Zevenaarse

Als leus hadden ze: ‘Na feesten en lallen kun

kant. En het was natuurlijk prachtig weer!

ten financieel helpen.

je hier een frietje / bitterbal naar binnen

Maar ook het bouwen was heel leuk om te

Hoe? Let maar op!”

knallen’. Hoe ze hier op kwamen? “Geen

doen. Wij waren wel de enige kinderen die

idee, maar het had wel te maken met de

zelf meeliepen, we hopen dat dit jaar meer

carnavalis-


22

V E R E N I G I NG S O N D E R S C H E I D I NG E N

BB’ers in het zonnetje… (Bijzondere Boemelburgers) Ieder jaar zetten de carnavalsver-

woners van De Liemerije nuttige

Gelukkig hebt u in de afgelopen

het geheugen gegrift staat. Henk

ding van carnavalsvereniging De

enigingen van Boemelburcht ‘bij-

en plezierige uren bezorgt. Eenie-

jaren sponsors weten aan te trek-

Polman was een man die er voor

Nachtuulen voor bewezen trouw

zondere’ Boemelburger in het

der van u heeft, als medebestuur-

ken en u gaat daar onvermoeibaar

de gemeenschap van Zevenaar van

aan het gemeenschapsleven in de

zonnetje. Bijvoorbeeld omdat zij

der van de stichting, een hart dat

mee door. U zit boordevol plan-

grote waarde is geweest. Niet al-

gemeente Zevenaar dan wel in het

iets bijzonders voor de stad heb-

klopt voor de zorg. Dat is uw ge-

nen, u wilt zoveel meer voor onze

ben gedaan. Of omdat zij een be-

mene deler, dat is uw passie. Dat is

medemensen die het moeilijk heb-

langrijke

leen de k.v. de Griethtreejers verte-

prinselijke Nachtuulenrijk en de

of in het afgelopen jaar verdienste-

genwoordigde hij bij Boemel-

Oud-Zevenaarse gemeenschap in

lijk heeft gemaakt voor de Ooijse

burcht. Alles bij elkaar zo’n 17 jaar.

het bijzonder.

bevolking.

Bij de Griethtreejers beklede hij

Dit jaar willen zij de hoogste eer

hebben

ook het fundament onder uw

ben. Het zal waarachtig wel luk-

bereikt. Wie hadden dit jaar die

stichting. Wat uw stichting wil is

ken. Sponsoren als Rabobank

eer?

contact met de bewoners onder-

Stimuleringsfonds en fonds Nut-

houden, óók met de demente-

sOhra Zorgsubsidie weten de weg

Toetenburgersprijs.

rende medemensen. U wilt dicht

naar u te vinden. Uw stichting ver-

Jaarlijks wordt tijdens de pronkzit-

bij ze blijven. De manieren waarop

sterkt de band tussen bewoners, fa-

ting deze Toetenburgprijs toege-

u dat uitgangspunt gestalte geeft

milieleden van bewoners én het

kend. Vanaf 1979 wordt deze

verdient respect. Uw activiteiten

personeel. Paola Peters, voorzitter

hoogste

verenigingsonderschei-

wilt u op een verantwoorde wijze

van de Raad van Bestuur van de

ding jaarlijks toegekend aan een

uitvoeren, daarom overlegt u bij

Liemerije zegt het volgende: ,,De

persoon, groep, vereniging of

initiatieven met de leiding van De

vriendschap met De Vrienden van

stichting die zich in het verleden

Liemerije.

De Liemerije is voor velen van onze

mijlpaal

eerste de functie van Stadsprins

brengen aan Ben Hülkenberg.

De prijs bestaat uit een oorkonde

Henkus de eerste. Daarna raad van

Ter toelichting wijzen de Grootka-

en een beeldje, voorstellend de

elf, secretaris, adjudant, senator,

merheren op het volgende:

reeds eerder genoemde legendari-

helpen bij de wagenbouw en zo

Ben Hülkenberg vervulde gedu-

sche bewoner van boerderij “De

meer. Daarnaast OR lid op verschil-

rende een lange reeks van jaren

Toetenburg” de in 1970 overleden

lende scholen, zowel in de Liemers

met veel werkkracht bestuursfunc-

Joseph Bus. Met het toekennen van

als daarbuiten konden zij altijd op

ties bij:

deze prijs geven De Toetenburgers

hem rekenen.

* de epilepsie vereniging

tevens aan sociaal betrokken te

Toch kwam zijn gezin op de eerste

* de psoriasis vereniging

zijn binnen de Ooijse samenleving

U introduceerde MiMakker, een

organisatie en onze cliënten een

plaats. Hij was recht door zee, recht-

* scouting Ooij

door uitvoerig te belichten wat

soort clown, nee géén Pipo of een

warme deken.” Een beter compli-

vaardig, transparant, duidelijk en

* de wijkraad in Zevenaar

veelal vrijwilligers voor onze leef-

Bassie, maar iemand die geleerd

ment kunt u niet krijgen. De Pal-

bij vlagen Briljant. Enkele kwalifica-

gemeenschap betekenen.

heeft om op een speciale manier

jasprijs voegen wij daar graag aan

ties die door de jaren heen bij Henk

Voor CV De Nachtuulen vervulde

toe.

van toepassing zijn geweest.

hij gedurende een lange reeks van jaren de functie van

Om de herinnering aan Henk Pol-

* lid van de Raad van Elf

Henk Polman Briljant

man in ere te houden heeft het be-

* bestuurslid technische zaken

stuur besloten om in het jaar dat

* voorzitter van de pronkzittings-

De eerste briljant werd in 2007 uit-

de Griethtreejers de Stadsrins

gereikt als eerbetoon aan Henk

mogen leveren de ‘Henk Polman

Hij representeerde CV De Nachtuu-

Polman, die op 2-3-2003 tijdens de

Briljant’ uit te reiken aan een per-

len en Oud-Zevenaar als stadsprins

Boemelparade van de prinsenwa-

soon, vereniging, stichting of in-

in het seizoen 2003.

gen viel en ruim een week later

stelling die van grote waarde is

overleed aan zijn verwondingen.

voor de verdiensten van de Zeve-

Voor diverse verenigingen, zoals

Wat een mooi karnaval had moe-

naarse samenleving in het alge-

Radio Mozaiek, is hij een steun en

meen.

toeverlaat op allerlei gebieden.

commissie

De Toetenburgprijs is dit jaar uit-

contact te maken met ernstig de-

ten zijn werd er een die niemand

gereikt aan Tonny Jansen. Tonny

menterende mensen. Ze maken

ooit hoopt mee te maken. Voor de

was de eerste regisseur van onze

met succes contact met mensen

familie Polman, de Griethtreejers

De eerste Briljant werd uitgereikt

Thans vervult hij nog steeds met

pronkzitting in 1982. Ook heeft hij

die al jaren niet gesproken of gela-

en carnavalsminnend Zevenaar

op 7 nov 2007 aan Rob Bomer

verve de functie van broedermees-

jaren deel uitgemaakt van toneel-

chen hebben. Een wonder! Inmid-

echter een datum die voor altijd in

De tweede Briljant werd uitgereikt

ter van de RK Sint Martinusparo-

vereniging UDI. Maar zijn grootse

dels heeft de directie van De

op 26-11-2011 aan de Jan Braam

chie en zingt hij met passie in het

verdienste is het voorzitterschap

Liemerije besloten eigen mensen

Stichting

Liemers Mannenkoor.

van het GZK ( Gemeenschappelijk

op te laten leiden voor MiMakker.

De Jan Braam Stichting houdt zich

Zevenaar Karnaval), de functie die

Dàt zegt genoeg. Nog een succesvol

voornamelijk bezig met mensen

Als nieuwe voorzitter van Boemel-

hij 27 jaar met hart en ziel ver-

initiatief: u hebt geld bijeen ge-

met kanker en hun naasten. Voor

burcht heeft Ben het Zevenaars

vulde en waarvan we nu nog de

bracht voor de aanschaf van een

de juiste informatie kun je kijk op

carnaval nieuw elan bezorgd. Met

vruchten plukken.

bewegingsapparaat voor armen en

hun website: www.janbraamstich-

de toekenning van de Smaragdo-

benen, hiermee wordt de conditie

ting.nl

gige Nachtuul willen wij Ben niet

van een patiënt onderhouden. Fy-

Paljasprijs

siotherapeuten geven hierbij ad-

De Stichting De Vrienden van De

vies. Uw enthousiasme, ook dat

Liemerije.

van het personeel, is zo groot dat

Geachte winnaar. De jury is onder

u gaat proberen nog enkele exem-

de indruk van de bevlogenheid waarmee u in uw vrije tijd de be-

alleen eren voor zijn vele goede

De orde van de Smaragdogige Nachtuul

daden. Wij zien het ook als een be-

plaren aan te schaffen. Voor iedere

De orde van de Smaragdogige

de gemeente Zevenaar voort te zet-

huiskamer één. En dat kost geld.

Nachtuul is de hoogste onderschei-

ten.

langrijke stimulans om het goede werk voor Boemelburcht en dus voor de leutlievende inwoners van


76416-" ??? 8:=<;3788-6 64 <?1<<-:" (8:=<;3788-6

Vida Studio’s wenst je een swingend carnaval toe, met 4 dagen geweldig feest!

Ook dit jaar vier dagen feest bij

Bar 33 Zie ons programma elders in deze Pretgazet!

CAFÉ BAR 33 - MULDERSHOF 33 ZEVENAAR

Tot ziens in de Boemelparade!

www.vidazevenaar.nl


! ! "" #$ % #$ % & &

' ! ' !

$ $ !

! ( ( )* +,- +,- -

.. /

/ 0 0

12 3 12 3

4443 44432 3 2 3

Dit is alweer de laatste pagina van de Pretgazet. Wij hopen dat u vol goede zin begint aan het Carnaval 2012 in Boemelburcht. Wij heten u van harte welkom! Deze uitgave is met veel enthousiasme tot stand gebracht. Een welgemeend dank voor de pr-commissie van Boemelburcht en alle adverteerders en sponsoren. De (eind)redactie lag in handen van Frieda Tax Teksten. De foto’s zijn gemaakt door Frank Dercksen en Renee Teunissen. Opmaak en druk zijn verzorgd door Eric Boschman van dynamo-humm. Ook dankzij hen kon de Pretgazet in 11.550 Zènderse brievenbussen worden bezorgd. Heeft u opmerkingen of suggesties? Wilt u uw (carnavals)groep eens aan heel Boemelburcht voorstellen? Of heeft u bijzondere verhalen? Laat het ons weten. E-mail naar redactie.pretgazet@boemelburcht.info.