Page 1

Eindejaarsverrichtingen samenvatting Overlopende rekeningen MAR 49: Overlopende rekeningen • 490 Over te dragen kosten • 491 Verkregen opbrengsten • 492 Toe te rekenen kosten • 493 Over te dragen opbrengsten

Gebruik: kosten en opbrengsten pro rata toerekenen aan het juiste boekjaar

Voorbeeld: huurcontract magazijn afgesloten voor 3 maanden vanaf 1 december X0, € 300 vooraf te betalen 1 1/12/X0

61… 550 0

2 31/12/X0 490 61… 3 1/1/X1

61… 490

Huurlasten gebouwen À Bank R/C (BU: huur dec-jan-febr) Over te dragen kosten À Huurlasten gebouwen (regularisatie:2/3 huur magazijn) Huur gebouwen À Over te dragen kosten (overboeking overl. rek huur)

300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00


Ontbrekende facturen MAR: • 404 Te innen opbrengsten • 444 Te ontvangen facturen

Gebruik: Nog niet opgestelde/ontvangen facturen voor reeds geleverde goederen of gepresteerde diensten.

Voorbeeld: 1. Verkoop hg voor €5000, geleverd aan klant maar factuur nog niet opgesteld op 31/12/X0 2. Aankopen hg voor €1000, geleverd door leverancier maar nog geen factuur ontvangen op 31/12/X0 3. X1 ontvangst VF 4. X1 ontvangst AF (1) 31/12/X0

(2) 31/12/X0

(3)

(3' ) (4)

(4' )

X1

404 Te innen opbrengsten 7040 à Verk hg (reg. Nog niet opgemaakte VF)

5000,00

6040 Aank hg 444 à Te ontv facturen (reg. Nog niet ontv AF)

1000,00

400 Klanten 7040 à Verk hg 4510 Btw op verk (VF)

6050,00

7040 Verk hg 404 à Te innen opbr

5000,00

6040 Aank hg 4110 Btw op aank 440 à Leveranciers (AF)

1000,00 210,00

444 Te ontv facturen 6040 à Aank hg

1000,00

5000,00

1000,00

5000,00 1050,00

X1

X1

5000,00

1210,00

1000,00


Afschrijvingen en waardeverminderingen MAR: 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten • 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa • 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa • 2..9 xxx –Geboekte afschrijvingen

Gebruik: Waardeverminderingen: investeringsgoederen met een onbeperkte levensduur; eenmalige waardedaling boeken (ook voor voorraden en vorderingen) Afschrijvingen: investeringsgoederen met een beperkte levensduur, jaarlijkse slijtage aan investeringsgoederen boeken en verdelen van de kostprijs van de aanschaffingswaarde over de levensduur van de investeringsgoederen.

Voorbeeld: 1. Aankoop kasten voor €1210,00 incl BTW, levensduur 10 jaar 2. Jaarlijkse afschrijving 1 15/5/X0

2

2400 4110 440

31/12/X0 6302 2409

Meubilair - AW BTW op aankopen À Leveranciers (AF kasten) Afschrijvingen MVA à Meubilair- geboekte afschr (regularisatie afschr kast AW 1000, ld 10j)

1000,00 210,00 1210,00 100 100


Klanten met betalingsmoeilijkheden MAR: • 407 Dubieuze debiteuren • 409 Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen • 6340 Waardeverminderingen op HV<=1j - toevoeging

Gebruik: Vorderingen waarvoor de betalingstermijn is verstreken en waarvan men vermoedt dat de betrokken klant in betalingsmoeilijkheden verkeert, zodat een deel van de geboekte opbrengst als verloren kan worden beschouwd..

Voorbeeld: 1. VF 2. Vordering wordt als (gedeeltelijk) oninbaar beschouwd 3. Verlies van de opbrengst wordt geschat op 70% 1

2

3

25/4/X0

31/12/X0

400 Klanten 7040 à Verk hg 4510 BTW op verk (VF1 Pieters) 407 Dubieuze debiteuren 400 à Klanten (regularisatie Klant bet. Moeilijkheden)

31/12/X0 6340 Waardevermi HV<1j 409 à HV-geb. waardevermi (regularisatie 70% geschat verlies)

1210,00 1000,00 210,00 1210,00 1210,00 700,00 700,00


Voorraadwijziging MAR: • 340 Voorraad handelsgoederen – aanschaffingswaarde • 6094 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen

Gebruik: Aankopen van handelsgoederen en verkopen van handelsgoederen worden verwerkt via de resultatenrekeningen 6040 en 7040. De toe – of afname van de voorraadpositie op het einde van het boekjaar wordt verwerkt na de inventaristelling van de voorraad.

Voorbeeld: Beginvoorraad = €10000,00 Eindvoorraad = €17000,00 Voorraadwijziging = +€7000,00 1

31/12/X0

340 Hg - AW 7000,00 6094 à Voorraadwijziging hg 7000,00 (regularisatie toename voorraad 7000)

Voorziening voor groot onderhoud MAR 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten • 6360 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken - toevoeging • 6361 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken – besteding en terugneming • 162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken

Gebruik: De kosten van grote herstel – en onderhoudswerkzaamheden die periodiek voorkomen niet volledig toerekenen aan het boekjaar van de uitgevoerde werkzaamheden maar spreiden over de voorgaande jaren.

Voorbeeld: Om de 3 jaar worden en grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de productie-installaties, geschatte kostprijs € 60000,00. 1

31/12/X0 6360 Voorz voor groot onderh 162 à Voorz voor grote herst (regularisatie 1/3 voorz onderh installatie)

20000,00 20000,00


BTW - centralisatie MAR: • 411 Terug te vorderen BTW • 451 Te betalen BTW

Gebruik: Aan het einde van elke BTW - periode moeten de BTW – subrekeningen of BTW – wachtrekeningen afgeboekt worden en het saldo ingeboekt worden als BTW – vordering of BTW – schuld.

Voorbeeld: D BS

4110 Btw op aank 500,00 500,00

C (1)

D (1)

4111 Reg.Btw op aank 100,00 100,00

C BS

D

D= 900 + 100 = 1000 C = 500 + 200 = 700 + 300

451 t.b. Btw

D (1)

4510 Btw op verk 900,00 900,00

C BS

D BS

4511 Reg. Btw op verk 200,00 200,00

C (1)

C 300,00 (1)


Resultaatverwerking MAR: 69 en 79 Resultaatverwerking • 690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar • 6920 Toevoeging aan de wettelijke reserves • 693 Over te dragen winst • … • 790 Overgedragen winst van het vorig boekjaar • 793 Over te dragen verlies • … 67 Belastingen op het resultaat • 6702 Geraamde belastingen

Gebruik: Nadat alle regularisatie werkzaamheden geboekt zijn kan het resultaat en daarop verschuldigde geschatte belasting berekend en geboekt worden.

Voorbeeld: Winst van het boekjaar = 25.000,00 Belastingvoet = 24,25% Geraamde belasting = 6062,50 Te bestemmen winst van het boekjaar = 18.937,50 Overgedragen verlies vorig boekjaar = 10.000,00 Te bestemmen winstsaldo= 8.937,50 Resultaatbestemming = 5% winst toevoegen aan de wettelijke reserve (446,88), de rest overdragen naar het volgende boekjaar (8.490,62) 1 31/12/X0

2 31/12/X0 3 31/12/X0

6702 4500 690 141 6920 693 130 140

Geraamde belastingen À Geraamd bedrag de Belg winstbelastingen (raming vennootschapsbelasting) Overgedragen verlies vorig boekjaar À Overgedragen verlies (verlies van vorig boekj in result.verw. ) Toevoeging aan de wettelijke reserves Over te dragen winst À Wettelijke reserve Overgedragen winst (resultaatverwerking)

6062,50 6062,50 10000,00 10000,00 446,88 8490,62 446,88 8490,62

samenv  

samenvatting van enkele hoofdstukken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you