Page 1

IK GELOOF ik belijd

CATECHESEMETHODES

IMR RBOEKHANDELS


16,90

16,90

16,90

GELOOF.NU deel 1

GELOOF.NU deel 2

GELOOF.NU deel 3

In jaar 1 leer je veel over God,

Jaar 2 start met lessen over

Jaar 3 gaat over relaties. Je leert

over Zijn grootheid en Zijn lief-

Jezus, zijn geboorte, sterven

over Gods relatie met mensen

de voor jou. God is drie-enig. Je

en opstanding tot zijn weder-

in het verbond en bij de (kin-

kent Hem uit de schepping en

komst. Hij is de middelaar die

der)doop. Je bespreekt het

de Bijbel. God is Schepper, Va-

God geeft. Jezus is Heer van de

Onze vader en ambten in de

der en Koning.

kerk en roept mensen samen.

kerk worden besproken en je

Hij wil graag een relatie met

De kerk en verschillende ker-

nodigt de ouderling uit. Overleg

jou! Kan dat? Staan je zonden

kelijke stromingen komen aan

wat jongeren voor de kerk kun-

niet in de weg? Daar leer je

bod. En jij? God kiest je. Jij bent

nen betekenen. De laatste les-

over en het is heel bijzonder:

kind van het licht en tegelijk

sen gaan over jezelf, je plannen

de Schepper laat zijn werk niet

vreemdeling op aarde. Welke

en idealen, en je geloof.

in de steek. God zorgt zelf voor

gevolgen heeft dat voor je le-

Extra: Zelf bidden met hulp van

een Redder. God wil graag Vader

ven?

bouwstenen.

MENTORHANDLEIDING + CD DEEL 2 | 25,-

MENTORHANDLEIDING + CD DEEL 3 | 25,-

zijn, ook van jou!

MENTORHANDLEIDING + CD DEEL 1 | 25,-

>

GELOOF.NU Methode voor Geloofsonderwijs. Catechesemateriaal voor reguliere groepen en maatwerk – groeien in kennis, geloofspraktijk en liefde voor God, in relatie met elkaar en je gemeente. DEZE METHODE WORDT GEBRUIKT IN DE GKV CGK NGK EN PKN

IMR RBOEKHANDELS


Een boek om te bekijken, te lezen en mee aan de slag te gaan. Tekstboek 5 gaat over je relatie met God en mensen. God heeft je gered en nu geeft Hij regels voor een gelukkig leven. In het eerste blok van vijf lessen bespreek je de geboden 1 - 4. Het tweede blok lessen gaat over de kerkdienst, de preek en elkaar opbouwen in geloof: samen belijden dat je gelooft in God, die mensen bij elkaar roept en aan elkaar geeft. De laatste twee lesblokken gaan over je omgang met anderen en jezelf aan de hand van de geboden 5 - 10. In jouw eigen levenssituatie laat God je zien hoe je goed en gelukkig kunt leven. Hij wil je daarbij helpen met zijn heilige Geest.

GELOOF.NU - TEKSTBOEK 5

GELOOF.NU – Tekstboek 5 voor jou!

GELOOF.NU - Tekstboek 5 is niet alleen voor jou, maar ook voor je catechisatiegroep. Ga ermee aan de slag en ontdek de waarde van geloven voor jezelf, in de gemeente en in relatie met anderen. Extra materiaal bij Tekstboek 5 per les online, zie www.geloof.nu/go/tekstboek-5/

Tekstboek 5 is onderdeel van de zesjarige catechesemethode GELOOF.NU. Tekstboek 5 (herziene editie) biedt teksten om te lezen en te leren, om te verdiepen of in verhalen dichtbij te brengen. Lesplaten laten anders naar het onderwerp te kijken. Alle mogelijkheid om te variëren en maatwerk te leveren.

/GO

Online staan extra’s klaar bij elke les: bijbelstudies, meer groepsopdrachten, links naar het leesrooster en een handleiding voor de leider. Bereikbaar via de QR-code, de URL of via de site.

Een productie van: Stichting GELOOF.NU www.geloof.nu Uitgegeven door: Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam www.buijten.nl Illustraties: Jacques Donker www.jacquesdonker.nl Vormgeving: Inpoint www.inpoint.nl

De inhoud van Tekstboek 5 loopt grotendeels parallel aan Beeldboek 4: lesstof in beeld en eenvoudige taal voor mensen met beperking. Meer informatie op www.geloof.nu Volg GELOOF.NU ook op Facebook.

16,90

16,90

9,50

GELOOF.NU deel 4

GELOOF.NU deel 5

GELOOF.NU deel 6

In jaar 4 praat je over kerktaal,

De tien geboden komen in jaar

In jaar 6 leer je over vruchten en

woorden als roeping, rechtvaar-

5 aan de orde. Wat wil God

gaven van de Geest. Navolging,

diging en heiliging. Wat beteke-

graag? En hoe breng je dat in

zekerheid en volharding komen

nen ze en vooral: wat hebben

praktijk? Leven naar Gods wil,

aan de orde: welke keuzes maak

ze jou te zeggen? Je ontdekt

leidt tot een mooi en goed

je? Je deelt je idealen en geloof

daarmee Gods mooie plan met

leven, een leven vol liefde!

met je groepsgenoten.

jou. Verder kijk je naar het

Daarnaast lessen over de

Kerkgroei door zending, evange-

praktisch leven in de gemeen-

sacramenten, belijdenissen en

lisatie en getuigen van je geloof

te en zijn er lessen over jezelf,

onderlinge opbouw, want je ge-

wordt besproken: het gaat op aar-

vriendschap, naastenliefde, mi-

looft in verbondenheid met veel

de om zaken van eeuwig leven!

lieu en media.

andere christenen.

Extra: ‘de

Extra: persoonlijk logboek, meer

Extra: met pictogrammen een

tien geboden - nu’, om jullie

eigen inbreng en een viering met

flyer maken of een kerktaal-

praktische toepassing te delen

ouders en vrienden, georgani-

woordenboek samenstellen.

met de gemeente.

seerd door de groep.

MENTORHANDLEIDING + CD DEEL 4 | 25,-

MENTORHANDLEIDING + CD DEEL 5 | 25,-

MENTORHANDLEIDING + CD DEEL 6 | 25,-

GELOOF.NU Belijdenisboek Belijdenis doen dat is nogal wat! Weet je het allemaal wel zo zeker? Waar zeg je straks ja op? Welke plaats heeft God in je leven en hoe zie jij je rol in de kerk? Het belijdenisboek staat vol informatie over de geloofsleer en de kerk. Als groep maak je een keuze uit verschillende lesonderdelen. Zo word je samen opgebouwd in je geloof.

18,90

IMR RBOEKHANDELS


15,90

15,90

VEELGESTELDE VRAGEN

IK BELIJD

Deze lessen gaan in op vragen

In dit boek wordt rekening ge-

die jongeren kunnen hebben

houden met het feit dat niet

over God, de kerk of het chris-

iedereen

tendom. Is het boeddhisme niet

chese volgt, zeker is van zijn

aantrekkelijker? Is de Bijbel wel

keuze voor het geloof. In Ik

betrouwbaar? Wil ik me wel aan

belijd staan dan ook verhalen

de regels van de kerk houden?

van jongeren die eerlijk voor

Wanneer ben ik eigenlijk be-

hun geloofsvragen uitkomen.

keerd? Dit boek daagt de jonge-

Vervolgens wordt gekeken naar

ren uit om deze vragen niet op-

wat de Bijbel leert en welke

zij te schuiven maar er vol in te

lessen er te trekken zijn uit de

duiken. Bij dit lesboek kan de

belijdenisgeschriften. Duidelij-

groep zelf kiezen welke onder-

ke schema’s en full colourfoto’s

werpen ze willen behandelen.

illustreren de tekst. Elke les

die

belijdeniscate-

wordt afgesloten met inspire-

18+

rende leesteksten van schrijvers van vroeger en nu.

IMR RBOEKHANDELS


15,90

15,90

15,90

JEZUS OP AARDE

GOED BEZIG

VOORBEREIDING VOOR JE BELIJDENIS

Met Bijzonder! Jezus op aarde

Met Bijzonder! Goed bezig

Wat is het iedere keer een

kunnen mensen met een ver-

kunnen mensen met een ver-

wonder

standelijke beperking op een

standelijke beperking op een

geloof belijden! Heel speciaal

gezellige en herkenbare manier

gezellige en herkenbare manier

en bijzonder is het als een broer

en op hun eigen niveau meer

en op hun eigen niveau meer

of zus met een verstandelijke

ontdekken over wat Jezus op

ontdekken over wat geloof met

beperking belijdenis doet.

aarde deed, wie Hij was en wat

hun dagelijks leven te maken

Hij nu nog betekent voor hen.

heeft en welke praktische tips

In de voorbereiding op de open-

de Bijbel geeft.

bare geloofsbelijdenis, is het

als

mensen

hun

vaak een zoektocht om hem of haar te begeleiden. Daarom is deze cursus ontwikkeld, in de lijn van de catechesemethode Follow Up!

>

FOLLOW UP! BIJZONDER Speciaal voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. De methode is geschikt voor één op één bijbelstudie met een deelnemer.

FOLLOW UP WORDT GEBRUIKT IN DE GKV CGK NGK EN PKN

IMR RBOEKHANDELS


FOLLOW UP! is een catechesemethode die jongeren aanspreekt en aan het denken zet. Dat komt door de vormgeving, die eigentijds is en heel gevarieerd, maar ook door prikkelende opdrachten. Follow Up! is bijzonder omdat de toon niet afstandelijk en belerend is, maar direct aansluit bij de leefwereld van de jongeren zelf. Follow Up! maakt de tongen los!

>

Handleidingen en powerpointpresentaties zijn digitaal te downloaden

15,90

15,90

15,90

BERICHT VAN GOD

REACTIE

ONTMOETINGEN MET JEZUS

Hoe weet je nu zeker of iets

In dit deel ontdekken jongeren

In dit deel duiken de jongeren in

waar is? Waarom zou de Bijbel

hoe ze in actie kunnen komen.

het Nieuwe Testament. Ze lezen

helemaal kloppen? Hoe is God

Er zijn namelijk verschillende

over mensen die Jezus ontmoet-

en wat zou Hij van ons vinden?

manieren om met God contact

ten en wat dit met hen deed.

In dit eerste deel van Follow Up

te hebben. Bijvoorbeeld door

Ze worden aangespoord zelf

maken de catechisanten kennis

een lied voor Hem te zingen,

op zoek te gaan naar Jezus. Hij

met de Bijbel. Ze leren over wie

alleen of samen met anderen

wil graag een relatie met hen.

God is: Hij is Vader, Zoon en hei-

in de kerk. Door ons te houden

Eenmaal komt Hij terug en dan

lige Geest.

aan Gods aanwijzingen maken

zullen ze Hem echt ontmoeten!

we God en anderen blij.

12-13 JAAR

12-13 JAAR

14-15 JAAR


15,90

15,90

15,90

JOUW PROFIEL

VERBINDINGEN MAKEN

GOD ONTDEKKEN

Wat is het ‘profiel’ van een

Een internetverbinding… wie

Hoe merk je dat God bestaat? De

christen? In dit deel gaan jonge-

kan tegenwoordig nog zonder?

jongeren gaan ontdekken dat God

ren op zoek naar het antwoord.

Even verbinding maken en je

wel degelijk heel actief is. Niet al-

Is het leven van een christen

mogelijkheden zijn oneindig.

leen in het verre verleden, maar

eigenlijk anders? Wat hebben

God zoekt ook verbinding met

ook nu in hun wereld en hun ei-

geloof en de kerk met ons da-

ons en Hij blijft ons steeds weer

gen leven. Als je wilt ontdekken

gelijkse leven te maken?

opzoeken. In dit boek ontdek-

wie God is, kun je het beste kij-

ken de jongeren wat God doet

ken naar wat Hij doet. Dan ga je

en wat zij kunnen doen om een

God leren kennen en ervaren in

relatie met Hem te hebben.

je leven!

14-15 JAAR

16-17 JAAR

16-17 JAAR


7,90

7,90

7,90

BIJBELS ABC DEEL 1

BIJBELS ABC DEEL 2

IN HET VOETSPOOR VAN...

Er zijn bijbelse kernwoorden

Bijbels ABC deel 2 is een ver-

Soms kun je ernaar verlangen

die nooit vervangen kunnen

volg op deel 1 en behandelt bij-

mensen te ontmoeten voor wie

worden. Die moet iedere chris-

belse kernwoorden. Dit deel is

het geloof echt iets betekent. In

ten gewoon leren. In dit boekje

ook gericht op jongeren van 14

de Bijbel komen we zulke per-

gaan we met elkaar op speur-

tot 16 jaar. Bekering, uitverkie-

sonen tegen. Abraham bijvoor-

tocht naar zulke sleutelwoor-

zing, zonde ... Waarom worden

beeld. En David, Johannes de

den. We gaan een ‘bijbels abc’

er in de kerk toch altijd zulke

Doper, Timotheüs. In dit eerste

aanleren. Hopelijk krijgen deze

moeilijke

gebruikt?

deel van Reflector gaan we een

woorden tijdens het leren ook

Die klacht hoor je regelmatig

aantal van hen beter leren ken-

een persoonlijke betekenis voor

van jongeren. Misschien denk

nen. We willen graag meer te

jouw leven en geloof.

jij ook weleens bij jezelf: ik

weten komen over hun leven.

wilde dat er wat eenvoudiger

Wie waren ze en wat deden ze

gepreekt werd, dan kon ik er

zoal? Maar we blijven niet han-

meer van begrijpen. Je hebt ge-

gen bij weet-dingen. We pro-

lijk. In de kerk mogen we nor-

beren vooral uit te zoeken wat

maal Nederlands spreken. Maar

het leven met God voor hen

er is ook iets anders waar.

betekende. Wat hadden ze aan

14-16 JAAR

hun geloof en wat voor keuzes

12 TOT 16 JAAR

woorden

maakten ze.

12-13 JAAR

>

REFLECTOR Reflector is gestart in 1999 en heeft inmiddels een vaste plek veroverd in catecheseland. Deze catechesemethode wordt vooral gebruikt in gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die behoren tot de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging, in Christelijk Gereformeerde Kerken en in Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Daarnaast werken ook veel godsdienstleraren in het middelbaar onderwijs met Reflector. Voor de gewone catechese - inclusief belijdeniscatechese - is een volledig curriculum van tien deeltjes beschikbaar. De doelstelling van Reflector is naast het overdragen van kennis ook het bevorderen van het geloofsgesprek. De aansluiting bij de leefwereld van de jongeren wordt gestimuleerd door de variatie in werkvormen. In iedere les neemt de Bijbelstudie een centrale plaats in.


7,90

7,90

7,90

WAT GEBEURT ER IN DE KERKDIENST?

STENEN OF DIAMANTEN?

In deze uitgave worden alle as-

Meestal worden de tien be-

hadden eindelijk het gevoel dat

pecten van de kerkdienst en de

boden uit de bijbel gezien als

ze vaste grond onder hun voeten

liturgie op het niveau van de

lastige stenen die ons het leven

kregen. Ze ontdekten dat je op

jongeren behandeld. De auteur

zwaar maken. Zo heeft God ze

God aankunt, dat je op zijn Woord

probeert in de stof die hij aan-

niet bedoeld. Eerder zijn het

kunt bouwen. Intussen kun je nog

reikt in te gaan op de vragen:

kostbare diamanten. Ze be-

wel met veel vragen over het

Wat gebeurt er precies? Waarom

schermen ons leven, ons be-

geloof rondlopen. In dit boekje

doen we het zo? Kan het ook

zit, ons huwelijk. Het zijn Gods

komen er heel wat ter sprake. De

anders? Zijn doelstelling daarbij

spelregels, die ons laten zien

twaalf Artikelen zijn daarbij onze

is dat de jongeren de kerkdien-

hoe we in deze werels Gods

gids. Ongetwijfeld zijn er dingen

sten bewuster gaan meemaken.

liefde kunnen beantwoorden

bij die je herkent uit je eigen

en hoe we kunnen leven tot eer

leven. Met de open Bijbel voor

van Hem.

ons willen we proberen een

GELOOF JE DAT NOG? Mensen die tot geloof kwamen,

12 - 16 JAAR

antwoord te zoeken. Een antwoord waar je echt iets aan hebt, waar je mee verder kunt.

16-17 JAAR

REFLECTOR WORDT GEBRUIKT IN DE GKV CGK NGK EN PKN

16+ JAAR


DR. M. VAN CAMPEN - AUTEUR VAN REFELECTOR Dr. M. van Campen doceerde jarenlang catechese aan de Christelijke Hogeschool Ede en is predikant van de hervormde gemeente Zwartebroek.

7,90

12,90

SPREKEN MET GOD?

HET GELOOF BELIJDEN

Hoort God ons wel? Je hoeft

De

geen filosoof te zijn om met

is onlangs uitgebreid met een

zo’n vraag te zitten. Je zult maar

deel voor de belijdeniscateche-

jarenlang gebeden hebben voor

se. In de stijl die eigen is aan

een vriendin met kanker, die

deze reeks heeft drs. M. van

vervolgens toch overlijdt! Heeft

Campen een methode geschre-

bidden wel zin? In dit deel van

ven voor de belijdeniscateche-

Reflector gaan we onder ande-

se die gebaseerd is op de drie

re in op het probleem van de

vragen die bij het afleggen van

gebedsverhoring. Niet dat er

openbare belijdenis worden ge-

pasklare antwoorden gegeven

steld. In twaalf hoofdstukken

worden. Maar wel willen we sa-

worden zij uitgewerkt.

catechesereeks

Reflector

9,90

TOELICHTING EN HANDLEIDING VOOR DE CATECHEET Dr. M. van Campen over Reflector: ‘Deze catechisatiemethode is uit de praktijk geboren. Gedurende de kwart eeuw dat ik actief mag zijn in de catechese heb ik dankbaar gebruik gemaakt van bestaand materiaal. Daarnaast heb ik van meet af aan ook eigen lessen vervaardigd. Het resultaat daarvan is neergelegd in de reeks boekjes die onder de naam ‘Reflector’ wordt uitgege-

men zoeken naar wat de Bijbel

ven. In deze handleiding komen

ons zegt over de betekenis van

de volgende hoofdstukken aan

het bidden. We gaan nadenken

de orde: woord vooraf, toelichting

over het gebed dat Jezus zijn

bij de serie, aanpak en overzicht,

discipelen heeft geleerd.

opzet van de lessen, gebruik van

16+ JAAR

werkvormen en aanbevolen literatuurbijlage.’


>

ZEG NU ZELF Zeg nu zelf is een catechisatiemethode gebaseerd op de Heidelbergse Catechismus. De catecheet kan met behulp van het gevarieerde materiaal dat Zeg nu zelf biedt, de catechisaties naar eigen inzicht en afgestemd op het niveau van de groep vormgeven. Zeg nu zelf voorziet hierin door een lessenserie te bieden op het niveau van de catechisant.

14,75

14,75

14,75

ZEG NU ZELF DEEL 1

ZEG NU ZELF DEEL 2

ZEG NU ZELF DEEL 3

Zondagen 1-7 en 25-33

Zondagen 34-52

Zondagen 8-24

ZEG NU ZELF WORDT GEBRUIKT IN DE GKV


>

BELIJDENISCATECHESE

19,75

11,50

HET WOORD VOORAF

JA, IK GELOOF

Het leven met God is een boeiende en verrassende reis,

Wil je Jezus volgen? En daar in het openbaar belijdenis

met fantastische uitzichten en een wenkend perspectief.

van doen? Deze cursus helpt bij een goede voorbereiding.

Een tocht met Het Woord vooraf: het levende Woord van

Persoonlijke en inhoudelijke thema’s komen aan de orde.

God als leidraad op de reis van je leven. Het leren kennen

Daarbij krijgen jouw vragen alle voorrang!

van God zoals Hij Zich laat kennen in zijn Woord ís leven. Leven op de adem van zijn stem. Onderweg naar de nieu-

Ja, ik geloof is een beknopte cursus voor een jaar

we aarde, een hemel op aarde.

belijdeniscatechisatie. Deze cursus stimuleert de groei van persoonlijk geloof, biedt bijbels inzicht in de geloofsleer

Ds. Egbert Brink schreef dit boek voor christenen voor wie

en geeft een beeld van wat het betekent belijdend lid te

de bijbelse boodschap hun levensprogram bepaalt. Een

zijn van de kerk. Voor deze cursus is een doordachte

boek dat de geloofskennis op een levendige manier over-

opzet gekozen: Jezus Christus volgen, God de Vader

brengt. De frisse en aansprekende manier waarop in Het

kennen en door de Geest leven. De stof wordt overzich-

Woord vooraf de kennis wordt overgebracht, maakt het

telijk aangeboden. De vragen van belijdeniscatechisanten

boek geschikt voor verschillende doeleinden: belijdenis-

hebben voorrang. En als ze geen vragen meer hebben,

catechisatie, cursussen voor belijdende leden, een vervolg

brengen boeiende opdrachten ze met elkaar in gesprek.

op de Alpha- of Emmaüs-cursus, als naslagwerk bij per-

Ja, ik geloof stimuleert de groei tot bewuste leerlingen van

soonlijke bijbeloverdenking en bijbelstudie in groepsver-

Christus, die met gezond Godsbesef zich laten leiden door

band. Elk hoofdstuk bevat een bijbelleesrooster en vragen

de Heilige Geest.

voor verdere bespreking en verdieping. Onderwerpen: Geloof belijden; drie-enig God, de schepping; beeld van

Dr. Kees van Dusseldorp is predikant bij de Gereformeerde

God; de val in zonde; de Almachtige; verzoening door vol-

Kerk (vrijgemaakt) te Schildwolde. Daarnaast is hij docent

doening; Jezus, wie is Hij?; uitgekozen: geloof als

homiletiek (preekkunde) aan de Theologische Universiteit

geschenk; groeiend christen; Gods Geest, Hoogstpersoon-

te Kampen.

lijk; bij brood en beker; het watermerk van de doop; heilzame geboden; bidden is ademhalen; het laatste oordeel; het totaal vernieuwde leven. Ds. Egbert Brink is docent aan de TU kampen en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle


12,90

15,90

HET GELOOF BELIJDEN

IK BELIJD

De catechesereeks Reflector is onlangs uitgebreid met een

In dit boek wordt rekening gehouden met het feit dat niet

deel voor de belijdeniscatechese. In de stijl die eigen is

iedereen die belijdeniscatechese volgt, zeker is van zijn

aan deze reeks heeft drs. M. van Campen een methode

keuze voor het geloof. In Ik belijd staan dan ook verhalen

geschreven voor de belijdeniscatechese die gebaseerd is

van jongeren die eerlijk voor hun geloofsvragen uitkomen.

op de drie vragen die bij het afleggen van openbare be-

Vervolgens wordt gekeken naar wat de Bijbel leert en

lijdenis worden gesteld. In twaalf hoofdstukken worden

welke lessen er te trekken zijn uit de belijdenisgeschrif-

uitgewerkt. Met de behandeling van deze vragen komen

ten. Duidelijke schema’s en full colourfoto’s illustreren de

de kernpunten van het christen-zijn en behoren-tot-de-ge-

tekst. Elke les wordt afgesloten met inspirerende leestek-

meente aan de orde. Het geloof belijden stelt de ca-

sten van schrijvers van vroeger en nu.

techisanten zo in staat zich gericht voor te bereiden op hun ja-woord. Bij de opzet van deze methode heeft de auteur rekening gehouden met verschillende situaties in de kerken die behoren tot de gereformeerde gezindte.


>

BESTELLEN / LEVERINGSVOORWAARDEN Wij leveren graag uw catechese methode. Een aantal voordelen op een rij.

> AANTALLEN KORTING Wij werken met een assorti korting. Dit houdt in dat wanneer u van verschillende methodes of delen uit een methode meerdere exemplaren bij ons bestelt wij de exemplaren bij elkaar optellen. Bij 10 exemplaren ontvangt u 5% korting. Bij 30 exemplaren ontvangt u 10% korting, Bij meer dan 100 exemplaren neem contact met ons op.

> RETOURREGELING U

kunt

kostenloos

de

overgebleven

exemplaren

voor

eind

oktober

aan ons retourneren.

>

FRANCO VERZENDING Wij versturen uw bestelling zonder verzendkosten naar het door u opgegeven adres.

> LEVERING UIT VOORRAAD In de periode eind augustus tot eind september kunnen wij - meestal - uit voorraad leveren. Dit geldt ook voor grote aantallen. Dit houdt in dat wij in veel gevallen binnen 1 werkdag uw bestelling uitleveren. Wanneer u in de buurt bent kunnen wij uw bestelling leveren vanuit ons magazijn.

>

EENVOUDIG BESTELLEN: VIA ONZE SITE, MAILEN NAAR BOEKHANDEL@RIEMER.NL OF EVEN DOORBELLEN 050 3134041

>

ACHTERAF BETALEN

IMR RBOEKHANDELS

NIEUWE EBBINGESTRAAT 1

050 313 40 41

9712 NB GRONINGEN

BOEKHANDEL@RIEMER.NL

Overzicht Catechese methodes  

Een totaal overzicht van de methodes Follow Up, Ik geloof, Geloof en Belijd Zeg nu Zelf en Belijdenis catechese

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you