Page 1

KARAGÖL MEVKĠĠ ĠMAR PLANI ONAYI ASKI ĠLANI 07.09.2011

T.C. MUĞLA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ġmar ve Kentsel Ġyileştirme Müdürlüğü)

Ġlimiz Ortaca Ġlçesi Sarıgerme Köyü Karagöl mevkiinde yer alan mülkiyeti taşınmaza Hazine'ye ait tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan 240 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazda "Günübirlik Turizm Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı 05.08.2011 tarih ve 269 sayılı Ġl Genel Meclisi kararına istinaden onaylanmış olup, Ġl Özel Ġdaresi; Ġmar ve Kentsel Ġyileştirme Müdürlüğünün ilan tahtasında 13/09/2011 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. Ġlan olunur.

/Karagol-Mevkii-Imar-Plani-Onay-Aski-Ilani  
/Karagol-Mevkii-Imar-Plani-Onay-Aski-Ilani  

http://www.muglamimarlarodasi.org/2012/g/mugla-idari/Karagol-Mevkii-Imar-Plani-Onay-Aski-Ilani.pdf

Advertisement