Page 1

YENİKONUTMARKASI/YeniKonutİ nşaatFi r ması

Washi ngt onDCmer kezl ikonuti nşaatf i r ması ,2006 Kur ul uş,i şpl anl ar ı ,büt çevef ı nans,5senel i kpl anl ama,or gani zasyonyapı sı , mar kayar at ı mı ,pazar agi r i şst r at ej i l er i :Dr .Mur atMayor HedefPazar l ar :A. B. D.doğusahi l ieyal et l er i

MAYOR Konut Markasi  

WashingtonDCmerkezlikonutinşaatfirması, 2006 Kuruluş,işplanları,bütçevefınans, 5senelikplanlama,organizasyonyapısı, markayaratımı,pazaragiri...

MAYOR Konut Markasi  

WashingtonDCmerkezlikonutinşaatfirması, 2006 Kuruluş,işplanları,bütçevefınans, 5senelikplanlama,organizasyonyapısı, markayaratımı,pazaragiri...

Advertisement