__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


06. 16. 26. 32.

S4

Reinsletta

Bygg

Fellesrom

Boligvelger

12. 22. 28. 34.

Nabolagsprofil

Leilighetene

Tilvalgsmuligheter

Utvikler

14. 24. 30. 35.

Arkitekten har ordet

Index

Gjesteleiligheter

Hvorfor kjøpe nytt

Meglere

S5


Reinsletta

Reinsletta har alltid vært et attraktivt område. Allerede i 1913 sto villaen B ­ reidablikk f­erdig, og i 1917 kjøpte Bodø Kommune store deler av eiendommen Reinsletten av overrett­­sakfører ­Christie. Bodø Kommune engasjerte de anerkjente Nordlandsarkitektene August Nielsen og Harald Sund til å ­utvikle en reguleringsplan for området. Senere samme år kunne ­Nordlandsposten ­fortelle om «...  et  storstilet fremtidsperspektiv for den ­fremtidige bebyggelse. På p ­ lanen var p ­ rosjektert den fremtidige sorenskrivergård, ­amtmannsgård, lensmannsgård, kommune­kasserer­gård, bank og ­kommunelokale foruten villaer. I fort­ settelse av Storgata i Bodø ­tenkes anlagt en bred allé frem til en stor, firkantet plass med med fontene i midten og rundkjøring omkring.» Utbyggingen ble satt i gang, det ble etablert vann og kloakk i 1920 og i 1922 sto ­Haalogatun ferdig. Men utbyggingen av dagens Reinsletta tok ikke fart før på ­slutten av femtitallet. ­Gamle  gårder og herskapshus ble naboer med ­småhusbebyggelse og rekkehus, og hager og parker ble etablert. Reinsletta ble en integrert del av byen, men beholdt likevel sitt ­særpreg. I dag er Reinsletta kjent som et rolig, sentrumsnært bolig­ område med lite trafikk. Det går ­ingen h ­ ovedveier ­gjennom området, bare store og små boliggater. Nå ble det rett nok ingen fontene i midten av Snippen, som Nielsen og Sund så for seg, men ellers ville nok arkitektene vært fornøyd, ikke minst med alleene, hagene og den rolige ­atmosfæren man finner her, en kort spasertur fra sentrum.

S6

S7


I dag er Reinsletta kjent som et rolig, sentrumsnært boligområde med lite trafikk. Det går i­ngen ­hovedveier g ­ jennom området, bare store og små boliggater.

S8

S9


Nabolagsprofil Sport og trening

Varer og tjenester

Rensåshallen Saltvern grusbane

1,1 km 1,1 km

Rema 1000 Stormyra Bodø Bunnpris Stormyra

0,7 km 1 km

Stamina Bodø Spektrum Stamina City Nord

1,3 km 1,5 km

Coop Mega Rønvikveien Joker Reinslettveien

0,8 km 0,3 km

Bodø sentrum

1,5 km

Transport

Befolkning

Bodø lufthavn

4,2 km

Trekanten kjøpesenter City Nord

1,5 km 1,5 km

Bodø togstasjon

1,3 km

Sykehusapoteket i Bodø Apotek 1 Tordenskjold

1 km 1,4 km

Solvoll

0,5 km

City Nord Vinmonopol Bodø Vinmonopol

1,5 km 1,7 km

Saltvern skole 

0,9 km

Alberthaugen skole

1,9 km

Østbyen skole

1,1 km

Bodø videregående skole

1,8 km

Rønvik skole

1,6 km

Rønvik sanitetsforening barnehage

0,8 km

Aspåsen skole 

2,3 km

Saltvern barnehage

0,8 km

Bankgata skole

1,6 km

Barn Ungdom

Skoler og barnehager

Unge voksne Voksne Eldre Område

Kommune: Bodø

Grunnkrets: Reinsletta

Personer:

51 022

1133

Husholdninger:

23 063

579

Boligmasse Blokk36% Hybel/annet23% Enebolig26% Rekkehus15%

S12

S13


Arkitekten har ordet

Vi startet konseptutviklingen av dette bolig­prosjektet sammen med Nobl a ­ llerede i ­januar 2016. Utgangs­ punktet var en ­ utarbeidet reguleringsplan med et ­ d efi­ n ert antall bygningsvolumer, hvor ramm­ ene for både høyde og utnyttelse var klarlagt. Det var be­slutt­et at eksisterende bebygg­else på ­eiendommen skulle rives.

beboerne beveger og oppholder seg. Vi har videre tegnet inn store vindus­flater mot Ragnar Schjølbergs vei og Breidablikk, både med tanke på å skape et lettere og mer transparent uttrykk mot den vernede bebyggelsen, samtidig som det naturligvis gir de vestvendte leilighetene en ekstra kvalitet i form av dagslys og utsyn.

I den innledende designprosessen la vi stor vekt på å analysere hvilke mulig­ h eter man hadde for å oppnå best mulig b ­ oligkvalitet innenfor hvert enkelt bygnings­volum, ikke minst med tanke på at flest mulig ­leiligheter får tilgang til gode sol- og utsyns­ forhold. Utgangspunktet var i  så måte takknemlig ettersom eiendommen har en s ­ ørvest-vendt orien­ tering. Men man valgte tidlig å orientere den nye bebygg­ e lsen på tvers av eiendommen, dette for å også ivareta mest mulig sol og utsyn for den eksi­ sterende bebyggelsen i k ­ vartalet. Dermed ble det viktig at de nye boen­hetene i størst mulig grad fikk fasade i flere i himmelretninger.

Prosjektet er også utviklet med tanke på å etablere sosiale møtesteder for både de nye og eksisterende beboere. Det er derfor lagt særlig vekt på å lage gode uterom mell­om bebyggelsen, som kan stimu­ lere til aktivitet, rekreasjon og felleskap. Disse areal­ ene er utviklet i nært samarbeid med landskaps­ arkitekt. I tillegg har man avsatt plass til et raust, innvendig fellesareal hvor b ­ eboerne kan møtes i det daglige, eller benytte til ­sosiale arrangement.

Reinsletta og den sørvestre delen av ­R ønvika er i hovedsak bebygget med små­hus­bebyggelse, med spredte inn­ slag av boligblokker i tre og fire eta­ sjer. O ­ mrådet fremstår som svært grønt og f­rodig i  sommer­halv­å ret. Den ­a ktuelle eien­d ommen har sammen med Breidablikk et særlig preg av store, markante trær – noe som etter vårt skjønn tilfører området en v­ iktig estetisk verdi. Vi besluttet der­ for i samråd med Nobl å få målt inn koordinat­riktig ­plassering av alle disse trærne. Dette med tanke på å  kunne bevare flest mulig mellom den nye bebygg­ elsen, slik at ­områdets naturskjønne karakter ikke ­mister sin egenart. Breidablikk, som nærmeste nabo i vest, har spilt en viktig rolle i utviklingen av ­prosjektet. Den store, fro­ dige eiendommen med sin tidstypiske bebyggelse er vernet, og bidrar i  stor grad til områdets uttrykk. I dialog med vernemyndighetene ble det besluttet at den eksisterende balløkka skulle reetableres rett øst for Breidablikk, og at den nærmeste delen av ny bebygg­else ikke skulle overstige tre etasjer. Det ble videre lagt et særlig fokus på å finne en fasadekled­ ning som kunne spille sammen med Breidablikks særegne uttrykk, og samtidig respektere den f­ rodige vege­ tasjonen på Reinsletta. I samråd med Nobl land­et vi til slutt på å benytte en ­rustikk teglsteins­ kledning, i nøytrale grå­toner. Som kontraster til dette har vi f­oreslått en gylden trekledning ved inngangs­ partier, trapperom og balkonger, slik at man opp­lever en varmere og mer taktil kledning i de områdene hvor

S14

Leilighetene er tegnet ut med stor grad av varia­ sjon i størrelse med tanke på å treffe en stor varia­ sjon i markedet, og for menn­esker i  alle aldre. Logi­ stikken inne i hver boenhet er forsøkt utformet så effektiv som mulig, slik at oppholdsarealene opp­ leves som rause, åpne og fleksible. Prosjektet er naturlig­vis utformet i henhold til myndighetens krav om til­gjenge­lighet, slik at også beboere med ned­ satt beveg­elighet kan bo og trives her. Størrelse og plassering på vindu­ene er planlagt i tett dialog med bygningsfysiker for å sikre gode dagslysforhold i alle opp­holdsrom og soverom. Etter ønske fra Nobl er en stor andel av leilig­hetene også utstyrt med to toa­letter. De fleste trappe­rommene har store glass­ flater, noe som etter vårt skjønn skaper lyse og hygge­ l ige adkomst- og inngangsområder til den enkelte boenhet. Det er avsatt parkeringsplasser til alle leilighetene i prosjektet, hvor bare få av disse ligger åpent på ter­ renget. Det har vært et bevisst valg å unngå store asfalterte flater, for å best mulig ivareta den sted­ lige karak­teren med sine grønne omgivelser. Det er derfor parkeringskjeller under hvert bygg, med ­felles nedkjøring. Rampen er inne­bygget som del av bebygg­elsen, noe som ytter­ligere foredler ønsket om ikke å lage et bilbasert uteareal. Hovedpremissene for oss som arkitekter har altså vært bokvalitet og stedlig karakter. Vi håper bebo­ erne i de nye leilighetene på Reinsletta vil finne seg godt til rette i deres nye hjem! Sivilarkitekt Sissel Ellingsen Westvig og Tore Stien

S15


Den nye bebyggelsen er plassert sørvest-vendt, på tvers av eiendommen. Det er lagt stor vekt på å gi tilgang til gode sol- og utsynsforhold, for leilighetene og den ­eksisterende bebyggelsen i kvartalet. Reinsletta er svært grønt og frodig i sommer­­ halvåret, med særlig preg av store, markante trær. For å ikke miste områdets natur­ skjønne k ­ arakter og egenart, bevares trærne rundt og mellom bebyggelsen.

S16

Bygg

S17


Bygg

S18

Det er lagt et særlig fokus på å finne en fasadekledning som spiller sammen med det sær­egne uttrykket i området rundt og samtidig respektere den frodige vegetasjonen på Reinsletta. Fasaden er kledd med en rustikk teglsteinskledning, i nøytrale gråtoner med en gylden trekledning ved inngangspartier, trapperom og balkonger.

S19


Det er gode uterom mellom bebyggelsen, som kan stimulere til aktivitet, rekreasjon og felleskap. Uteområdet skaper et sosialt møtested for både de nye og eksisterende beboere på Reinsletta.

S20

Bygg

S21


Reinsletta Allé vil bestå av lyse, lettstelte, funksjonelle og miljøvennlige leiligheter med ­variert planløsning og størrelse. Du kan velge i alt fra en praktisk 1-roms til en familie­ vennlig 5-roms. De moderne leilighetene legger vekt på kvalitet med praktiske og gode løsninger. Med åpne stue- og kjøkkenløsninger skapes det stemning rundt matlagingen. ­Leilighetene leveres med vannbåren varme i gulv som gir de en herlig varme. I kjelleren er det parkerings­anlegg og boder.

S22

Leilighetene

S23


Gjesteleilighet

S24

Skal du ha gjester og mangler overnattingsplass? Borettslaget gir deg som b ­ eboer i ­Reinsletta Allé tilgang til en praktisk gjesteleilighet. Leiligheten har egen inngang, entré, oppholdsrom/sov og bad/wc. Så uansett hvilken leilighetsstørrelse du velger kan du enkelt invitere familie og venner på besøk.

S25


I fellesskap med borettslaget får du tilgang til et stort og lyst lokale. Fellesrommet på 73 m2 inkluderer entre, wc og kjøkken. Her kan dere arrangere j­ubiléer, familietreff, ­hobbykvelder, styremøter, generalforsamlinger m.m.

S26

Fellesrom

S27


Tilvalgsmuligheter

—Innredning­ —Blandebatteri på kjøkken —Baderomsfliser —Servant- og dusjarmatur —Innerdører

Alle leilighetene i Reinsletta Allé leveres med innredning av høy kvalitet. Våre innrednings­detaljer er godt gjennomtenkt og vi er b ­ evisste på å ha den samme gjennomtenkte ­detaljfølelsen i alle ledd. Om du ønsker å tilpasse innredningen etter din personlige smak har du muligheten til å gjøre flere tilvalg for å tilpasse din leilighet. På grunn av lang leveringstid på mange av produktene trenger vi dine ønsker i god tid. ­Derfor har vi tidsfrister på alle tilvalg. Etter tidsfristens utløp, innredes boligen med standard innredning.

—Parkett —Farger på malte vegger

S28

S29


Hvorfor kjøpe nytt Hvorfor kjøpe nytt

Sett ditt personlige preg på boligen

Hvem kan vel beskrive følelse av å flytte inn i en helt ny bolig? I tillegg til den gode ­opplevelsen du får av å være først, er det mange flere fordeler som følger ved å ­investere i en helt ny bolig.

Kjøper du deg inn i prosjektet tidlig i ­bygge­prosessen får du større mulighet til å sette ditt personlige preg på boligen. Vi har mange tilvalgsmuligheter som du som k ­ jøper står fritt å velge blant.

Ingen budrunder

Høy teknisk standard

Alle våre nye boliger selges til fastpris. Det vil si ingen stressende budrunder, du vet hva det koster og du vet hva du har å ­for­holde deg til.

Alle våre boliger bygges etter enhver tids gjeldene forskrifter og standarder. Det s ­ tilles stadig høyere krav til både ­materiale og byggemetode som er med på å gi boligene bedre inneklima, isola­ sjon og ­generelt høyere standard.

Ingen overraskelser

Lavere kostnader

Ved å flytte inn i en helt ny bolig t­ renger du ikke å tenke på ­oppussing eller bekymre deg for ubehagelige over­ rask­elser som kan følge med eldre ­boliger, som gamle e ­ l-­anlegg eller skjulte fuktskader.

Nye boliger har lavere driftsutgifter. De høye standardene på både isolasjon og ­vinduer vil gi deg lavere strømutgifter, og du behøver ikke bekymre deg for kalde vintre og høye strømpriser. Samtidig får du ved å flytte inn i et helt nytt borettslag også større f­ orutsigbarhet i felles kost­ nader og utgifter siden alt er nytt.

Forkjøpsrett

Garanti

Som medlem i Nobl får du forkjøpsrett på alle nye boliger fra Nobl. Det vil si at Nobl-medlemmer velger og kjøper bolig før ikke-medlemmer den dagen salget starter. Ved nybygg meldes forkjøpsrett på ønskede leiligheter med en rangering. Etter at salget er i gang kan hvem som helst – medlem eller ikke – kjøpe boligene som fortsatt er ledige.

Du har fem års reklamasjonsrett og garanti på boligen. Du har derfor et ster­ kere rettsvern enn om du kjøper brukt bolig. I ­tillegg vil det foreligge ett-års befaring av boligen for å kontrollere at alt er i orden.

Ingen dokumentavgift Det er ikke 2,5% dokumentavgift ved kjøp av andelsleilighet.

S30

S31


Boligvelger

Vi lar deg mentalt flytte inn i ditt drømmehjem – allerede før det er bygget. Vår avanserte boligvelger øker interessen og gir deg en ­raskere ­kjøpsprosess.

Plantegninger i 2D Plantegninger viser på en god måte det som ikke vises i bilder – antall rom, størrelse og dimensjoner i forhold til hverandre.

Vi bruker den mest optimale boligvelgeren for nybygg som heter D-Navigator™, en ­webpresentasjon som gir deg muligheten til å navigere i prosjektområdet og oppleve din fremtidige bolig lenge før den er bygget. Den interaktive boligvelgeren gir deg en visuell ­presentasjon av hver enkelt bolig. Denne gir deg også en mulighet til å se solstudie på de ulike fasader, samt at den gir en unik VR mulighet for mobiltelefon.

3D Panorama En virtuell opplevelse ulikt alt annet. Klikk deg igjennom boligens planløsning og opplev hvert rom i et 360°-miljø. Panorama­ bildene i 3D tilbyr en virtuell opplevelse ulikt alt annet på ­markedet i dag.

D-Navigator™ inneholder viktige momenter som: Plantegninger i 3D Plantegninger i 3D blir mer og mer populær hos potensielle ­boligkjøpere ettersom det gir et realistisk bilde av et fullt møblert og innredet hjem. 3D-plantegningene er skreddersydd noe som gjør hver plantegning unik

S32

3D interiør- og eksteriørvisualiseringer Leverandørens 3D-artister, lyssettingseksperter, ­i nn­red­e re og pro­ s jekt­ l edere jobber sammen for å produsere 3D-­ visu­ a li­ s er­ i nger som forvandler Reinsletta Allé til en foto­rea­listisk virkelighet.

S33


Vi er Nobl

Meglere

Sammen med våre medlemmer har vi bygget og ­trygget hjem siden 1946. Vi har lagt stein på stein, opparbeidet oss kunnskap, skapt tillit og sett fremover. Vel vitende om at j­obben vi gjør i dag, vil ha betydning for de som ­kommer etter oss. For oss handler det om å ta ­ansvar. Ansvar for ­samfunnet vi er en del av, og for menneskene vi deler det med.

Som Norges ledende eiendomsmegler sikrer DNB ­Eiendom at du som kjøper opplever en trygg og ryddig prosess, når du nå sitter og vurderer om Reinsletta Allé blir ditt nye hjem! Vi har lang erfaring fra prosjektsalg og vår nyopprettede Nybygg­avdeling vil sørge for at du til en hver tid får den bistanden du trenger, og ønsker du et møte med oss før du bestemmer deg er det en selvfølge for oss!

Fordi alle fortjener gode hjem – hele livet

S34

Områdeleder Nybygg Salten/Helgeland – DNB Eiendom:

Fagansvarlig Nybygg Bodø – DNB Eiendom:

Pål Martin Arntzen Nybygg Bodø, Moloveien tlf: 913 99 147 pal.martin.arntzen@dnbeiendom.no

Ina Marie Mjelde Nybygg Bodø, Moloveien tlf: 467 85 312 Ina.Marie.Mjelde@dnbeiendom.no

Salgs- og markedssjef – Nobl:

Eiendomsmegler – DNB Eiendom:

Thomas Normann Torvgata 2, 4. etasje tlf: 403 03 090 tn@nobl.no

Bjørn Harald Sandvik Sjøgata tlf: 916 05 209 bjorn.harald.sandvik@dnbeiendom.no

S35


www.reinslettaalle.no

Profile for Boligbyggelaget Nobl

Prospekt Reinsletta Allé byggetrinn 1 - generell informasjon  

Prospekt Reinsletta Allé byggetrinn 1 - generell informasjon