Page 1

བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་༡༦ སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་5༣༡༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ། རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་༡༦

Vol. 8, Issue 50, 22 December 2010, Dharamshala

འོས་བསྡུའི་དེབ་སྐྱེལ་དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ། ༢༠༡༡ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་༡ ཚས་༡༧ བར་བསྐྱར་

The Tibet Express

www.bangchen.net/ www.tibetexpress.net/ www.khawakarpo.org

B O D - KYI-BANG-CHEN བདུན་རེའི་གསར་འཕྲིན།

Regd No.HP TIB00008 /08/1/2003-TC Posting Regd No.HP/DMA/103 Valid till 31 Dec 2012

དུ་འོས་བསྡུའི་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། སྐབས་ཤིག་ཡིན་པས།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་དེབ་སྐྱེལ་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ཐེངས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་ན། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་དངོས་ གཞིའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་བླུག་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།།

(WEEKLY NEWSLETTER)

བོད་དོན་ལ་འགན་མ་བླངས་པར་རྒས་ཡོལ་ཡིན་ཟེར་གྱི་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས།

འགན་དེ་གནང་གི་མིན་སྐོར་ལས།

༢༠༠༡

གི་ལོ་ནས་མི་མང་གིས་མང་གཙའི་

༸མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་མུ ་ ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་བཀའ་

བོད་མི་

སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བོད་སྤྱི་ མཐུད་གསུང་དོན།

“བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་ བློན་ཁྲི་པ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ། གཙ་བོར་

པའི་འགན་ཡོད་པས། བོད་མི་ཚས་སེམས་ འཛུ གས་ཀྱི ་ ལས་འགན་དེ ་ ད་ལྟ འི ་ སྐ བས་ འགན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་

འཚབ་མི་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༣

ང་ཕྱེ ད ་བགྲེ ས ་ཡོ ལ ་གྱི ་ ཐོ ག ་ཏུ ་བསྡ ད་ཡོ ད ་ རེད། ༢༠༠༡ ནས་བཟུང་ང་ཕྱེད་རྒས་ཡོལ་

ཉིན་༸གོང་ པ་རེད།

རིང་མིན་བཙན་བྱོལ་གྲོས་ཚགས་ སྒ ང་ལ་བསྡ ད་ཡོ ད ་ཟེ ར ་ནས་རྟ ག་པར་ཤོ ད ་

ས་མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ ་གར་ཀ་སྦུ ག་ཏུ ་མི ་ མང་ འཚག་གི་རེད།

དེའི་ཐོག་ཡིག་ཐོག་ནས་ ཀྱི ་ ཡོ ད ་ལ་དངོ ས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ་དེ ་ ཡི ན །

ལ་ཁོང་གི་བགྲེས་ཡོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ སྙ ན་གསན་ཞུ ་དགོས་བསམ་ནས་བསྡ ད་ དཔེར་ན།

དེ་སྔ་ཡིན་ན་བཀའ་བློན་ཚ་དང་

བཀའ་སློ བ ་བསྩ ལ་བ་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་ཏུ ་ ཡོད། རྒས་ཡོལ་ཞེས་ནམ་རྒྱུན་ཚགས་འདུ་ མཉམ་དུ་ང་ཚ་བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་ནང་ཚགས་ (གྲོས་ཚགས་)འཚགས་གྲོལ་བྱེད་རྒྱུ་དང། ཀྱི་ཡོད་རེད།

སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལ་འགན་ཆ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུ ང་ དེ་དང་མཚུངས་པ་རྩིས་ཁྲ་ཁག་ལ་ངས་མིང་ ཚང་བཞེས་རྒྱུ་བྱུང་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། “ངས་དེ་ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆ་བཤད་ རྟགས་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

གསར་རིན་ཧིན་སྒོར་ ༥ (Price Rs.5)

རྒྱ་ནག་དང་བོད་དབར་གྱི་གནད་ དོན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ སེམས་ ལིར། བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ ཤུགས་ཆག་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཚགས་པ་ལྔའི་གོ་སྒྲིག་འོག་“རྒྱ་ནག་དང་བོད་ ང་བོད་སྤྱི་འབངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དབར་གྱི་གནད་དོན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་”ཅེས་པའི་ བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ བརྗོ ད ་གཞི འི ་ ཐོ ག ་བགྲོ ་ གླེ ང ་ཞི ག ་འཚགས་ རྫོ ག ས་ལ་བོ ད ་སྤྱི ་ པའི ་ འགན་ཡོ ད ་ཡོ ད ་པ་ ཡོད་པ་དང། དེའི་སྐབས་བགྲོ་གླེང་ལ་ཕེབས་ རེད། ང་ལ་ཆ་གཞག་ན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་ མཁན་བོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ མི་མང། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་མི་མང་ཧ་ལམ་ གང་མང་ཞི ག ་ཕེ བ ས་ཡོ ད ་པའི ་ ནང་ནས་རྒྱ ་ བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ། གོ་དགུས་ཡིད་ཆེས་ གར་བ་ཝི ་ ཅེ ་ ཀ་རན་ཏི ་ ལགས་ཀྱི ས ་གསུ ང་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེས་ན་ངས་བོད་ཀྱི་དོན་ དོན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་ དག་བློས་གཏོང་རྒྱུ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་ རྒྱ ་བོ ད ་ཀྱི ་ གནད་དོ ན ་ལ་དགོ ང ས་པ་བཞེ ས ་ ནས་སྡོད་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་ཤེས་ཀྱི་མ་ དགོས་པ་དང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ རེད། ད་ལྟ་ངས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ བཏང་བ་དང། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ ན། ཧ་ལམ་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་གོང་ནས་ངས་ ནི ་ ལུ ང་པ་དེ ་ གཉི ས ་དང་བོ ད ་གཅི ག ་པུ འི ་ ཁེ ་ རྟག་པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚས་རྒྱལ་བ་ ཕན་ཁོ་ནའི་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པར། དེ་ནི་རྒྱ་ རིན་པོ་ཆེ་མེད་པ་ནང་བཞིན་འགན་གཙང་མ་ གར་གྱི་བདེ་སྲུང་ལ་ཡང་རག་ལས་ཡོད་པའི་

ཁོང་རྒས་ཡོལ་ལ་ བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་ ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་”ཅེས་དང། “ཕྱི་ལོ་ དོན་དག་ལ་ཁུར་མ་བླངས་པ་དང།

ཕེ བ ས་རྒྱུ ་དེ ་ བཙན་བྱོ ལ ་སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ རེད་”ཅེས་གསུངས་འདུག

དོན།

དེ་སྔོན་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མ་ཐུབ་མཁན་ཚར་གོ་

ཡིན་ནའང་གསར་

དུས་

དུས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཇལ་གྱི་ཡོད་རེད་

དེ་ཚའི་གྲས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ང་ཚ་སྒོར་

འགྱུར་འགོད་མཁན་གྱིས་སྐད་ཆ་གསར་པ་ མི ང ་གནས་རྗེ ས ་འབྲེ ལ ་བྱ ས་ནས་ཧ་ལམ་ སྒོར་བྱས་ནས་འཚག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལམ་ཡོད་མ་

ལྟ་བུར་གོ་ནས། དེ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་འདྲ་བཟོས། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གཙ་འཛིན་ལྟ་བུ་བྱས་པའི་ རེད། དེ་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་ཤག་ འཁྱེར་དགོས་རེད། དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚའི་ གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག ། དེ་ ལྷན་རྒྱས་དེ་དག་ལ་ང་ཕྱེད་རྒས་ཡོལ་བྱས་ བཙན་བྱོལ་བའི་དོན་གནད་གཙ་བོའ ་ི གྲས་ཏེ་

བསྟན་འཛིན་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

ལྷག་ ཚ་བཙན་བྱོ ལ ་སྒྲི ག ་འཛུ གས་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ལ། འགྲིག་གི་ རེད་ལ། ང་ལས་ཞིབ་ཚགས་པ་དང་ཧ་གོ་བ་

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་སྲིད་བློན་གཉིས་ མཇལ་འཕྲད།

དེའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞིས་ འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ཆགས་ཁག་ནང་སེམས་འཚབ་བྱུང་ནས་ང་ ཚ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ ནས་བསྡད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་ ལས་བྱེད་པ་ཚས་འགན་ཆ་ཚང་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ ལ་སྙན་ཞུ་དེ་འདྲ་མང་པོ་འབྱོར་བྱུང།

པར་དུ་བོད་ནང་དུའང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཏོག་ ཐོག་ནས་འགན་གཙང་མ་ཞིག་འཁྱེར།

དེ་ ཡོད་རེད། ད་ཆ་རྒས་ཡོལ་རང་ལ་བསམ་བློ་ ཡོང་གི་རེད།

ཙམ་ཡ་ང་བྱས་པ་དང་བློ་ཕམ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་ རེད་མ་གཏོགས་ངས་བོད་པའི་དོན་དག་ལ་ གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ།

གང་ཡིན་ཞེས་ན་ལས་ཀ་དེའི་

དེ་ སྒང་ལ་དུས་ཚད་བཏང་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥ ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ ཡོང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ལ་བློ་ཕམ་དང་ཡ་ང་ འགན་མ་བླངས་པ་བྱས་ནས་རྒས་ཡོལ་ཡིན་ རང་ཡིན། ངས་རྒས་ཡོལ་ཞེས་པ་བོད་སྤྱི་པའི་ ”ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།། ཝི ན ་ཅཱ ་པའོ ་ རྒྱ ་གར་དུ ་ཕེ བ ས་ཏེ ་ ཉི ན ་གསུ མ་

བྱ་ཁུ་བྱུག་གིས་གནམ་ཆུ་སྒུག་པ་བཞིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བསྒུག་འདུག བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚ་བོད་དུ་ཕེབས་དགོས་པ་དང། མཇལ་ རྒྱུ ་རག་དགོ ས ་ཟེ ར ་ནས་བྱ ་ཁུ ་བྱུ ག་གི ས ་ གནམ་ཆུ་སྒུག་པ་བཞིན་བསྒུག་འདུག

དེ་

ནས་ང་ཚས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མགྱོགས་

མྱུར་ངང་བོད་དུ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་

རང་བཙན་དགོ ས ་ཞེ ས ་སྦྱ ར་ཡི ག ་མང་པོ ་

བཀྲམ་པ་ཡིན་ཞེས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གྲྭ་ བློ་བཟང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་སོང་།

རིང་གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡོད་པ་དང། སྐབས་

དེ ར ་རྒྱ ་ནག་གི ་ ཚང་ལས་འབྲེ ལ ་ཡོ ད ་མི ་ སྣ ་

༤༠༠ ཙམ་ཡོད་པས། གཙ་བོ་ཚང་དོན་གྱི་ སྐོར་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་ བྱས་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་

སྲི ད ་བློ ན ་མཇལ་འཕྲ ད་རྗེ ས ་མཉམ་སྦྲེ ལ ་གྱི ་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་ པ་དང།

ད་ཐེངས་རྒྱ་ནག་གཅིག་ཞེས་པའམ་

བོ ད ་དེ ་ རྒྱ ་ནག་གི ་ ཆ་ཤས་རེ ད ་ཅེ ས ་ཚི ག ་དེ ་

རྒྱ་གར་གྱིས་བརྗོད་མེད་པ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ གིས་ཀཱ་ཤི་སྨིར་མངའ་སྡེ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་བྲལ་

ཐབས་མེ ད ་པའི ་ ཆ་ཤས་རེ ད ་ཅེ ས ་བརྗོ ད ་ཀྱི ་ མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཚུལ་ཆབ་སྲིད་དབྱེ་

ཞིབ་པ་ཚས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།། ཉིན་བོད་ཀྱི་ ༢༤ ཅན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚ། རང་ལོ་༢༦ ལྔ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་བསྒྲགས་ཡོད་འདུག པ་མ་ཟད། གྲྭ་པ་༦༠ ཙམ་གྱི་མཚན་ཐོ་ཡར་ སློབ་གྲྭའི་རྩེད་འགྲན། འགྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་དང་མང་གཙ་འཕེ ལ ་ ཅན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ཁོང་རྣ མས་ལྷ ་སའི་ཕྱོགས་སུ ་ཡོང་ནས། བསྒྲུ གས་ནས་གཞན་རྣ མས་དགོ ན ་པ་ནས་ རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག གསར་ ༢༠༠༩ ཟླ་༡༡ ཚས་༡༠ ཉིན་རྫ་ཁོག་ཤང་ རིམ་བཞིན་བལ་བོད་ས་མཚམས་ཤར་ཁུམ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༦ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ དུ ་བོ ད ་ནས་འབྱོ ར ་བའི ་ ཕ་ཡུ ལ་ཁམས་སྡེ ་ དང་དགོ ན ་པའི ་ ཉེ ་ འགྲ མ་དུ ་བོ ད ་ཀྱི ་ རྒྱ ལ་ བུ་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༠ ཚས་༣༠ ཉིན་ ཆེའི་སྐུ་པར་བཤམས་ཆོག་གི་མ་རེད། དེར་ གྷོ་ས་གནས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ འི་གོ་སྒྲིག་ དགེ་དགོན་གསར་དགོན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ དར་དང་བོད་རང་བཙན་གྱི་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་ བལ་ཡུལ་དུ་བདེ་འབྱོར་བྱུང་འདུག བརྟེན་ང་ཚའི་དགོན་པའི་རྒན་བློ་བཟང་དོན་ འོག་སློབ་མའི་ནང་ཁུལ་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་བཞི་ ལས་འགུ ལ་སྤེ ལ ་མཁན་གྲྭ ་པ་གསུ མ་གྱི ས ་ འགྲེམས་བྱས་པ་དང་། གྲྭ་པ་གཞན་རྣམས་ གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་གྲྭ་བློ་བཟང་ ཡོད་དང་། བཀྲ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་སྐད་འབོད་ བཅུ་པ་འཚགས་ཡོད་པ་དང་། མཛད་སྒོའ ་ི སྐུ་

ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༨

ཆེད་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ ལ་བརྡབ་གསིག་མི་བཟོ་བའི་ཆེད་སྦྱར་ཡིག་ ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན། རྒྱ་ ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས། སྤེལ་སོང་། ཐོ ག ་ཁོ ང ་གསུ མ་གྱི ་ མི ང ་དངོ ས ་སུ ་བཀོ ད ་ གཞུང་གིས་ཆོས་ལུགས་དད་པ་རང་དབང་ བློ་བཟང་དོན་ཡོད་ལ་ལོ་༦ དང་། བཀྲ་རྒྱ་ལ་ ཁོ་ཚ་ཟླ་སྔོན་མའི་ཚས་༡༥ ཉིན་ ཡོད་འདུག དེ་རྗེས་ཁོང་རྣམས་རི་འགོ་ ཡོད་ལུགས་བཤད་ཀྱང། དོན་དངོས་སུ་ཆོས་ ལོ་༢ ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་རེད། གཞན་ བོ ད ་ནས་དྷ ་སར་གསར་དུ ་འབྱོ ར ་བ་དང། དང་ལུ ང་སྟོ ང ་སོ ག ས་སུ ་གཡོ ལ ་ནས་སྡོ ད ་ ལུགས་དད་པ་རང་དབང་དང། སྨྲ་བརྗོད་རང་ ཡང་དགོ ན ་གསར་དགོ ན ་པའི ་ གྲྭ ་པ་དང་མི ་

མགྲོ ན ་གཙ་བོ ་ ཀུ ན་བདེ ་ གླི ང ་ཛ་སག་མཆོ ག ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཏེ།

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མིན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་རྩེད་འགྲན་ནང་ཚང་མ་མཉམ་ ཞུ གས་བྱེ ད ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ ་ ཡི ན ་སྐོ ར ་དང།

ཕ་ཡུ ལ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་རྫ ་ཁོག་ཤང་ སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་རྩ་ཚིག་བཀྲམ་ནས་ དབང། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་བཅས་ མང་ཚ ས་རྒྱ ་ནག་གཞུ ང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐ ད་ དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་བོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ གཡོ་ལག་གྲོང་ཚ་ནས་ཡིན་པ་དང་། དགོན་ ཁོང་རྣམས་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན། རྒྱ་ རེད། དགོན་གསར་དགོན་པར་གྲྭ་པ་༢༠༠ འབོད་བྱས་པར་བརྟེན། མི་༡༡ འཛིན་བཟུང་ རིག་གནས་དང་སྐད་ཡིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དགོས་ གསར་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཡིན་འདུག རང་ སྒོ ར ་ཁྲི ་ གཉི ས ་སྤྲོ ད ་རྒྱུ ་ཡི ན ་ལུ གས་བཤད་ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཚགས་ བྱས་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ལོ་ལྔ་དང་གསུམ་ སྐོར་གསུངས་སོང།། ལོ་༣༠ ཅན་བློ་བཟང་ནོར་བུ་དང་། རང་ལོ་ པ་མ་ཟད། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་ ནས་རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་འདོན་མི་འཇུག་ འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ 4 པར་གཟིགས། མོན་གྷོ་གསར་འགོད་པས།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

2

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་གཏམ།

༸གོང་ས་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིག

ག་ཕྱི་ལོག་པའི་དགྲ་གཉེན་ངོས་འཛིན། ༢༠༡༠

གཉེར་བ་ལིའུ་ཞ་པའོ་ཡིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ ་ི ཟླ་ ༡༢ ཚས་ ༢༣ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་

ཁང་ནང་ཡོངས་ཁྱབ་གནང་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་མཐའ་མ་དེའི་མགོ་བརྗོད་དུ་<<ང་ལ་དགྲ་

དེ་ཡང་ཁ་བྱང་དང་མཐུན་པར།

བསླད་སྐྱོན་གཏོང་གི་ཡོད་ལ།

དོན་དམ་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ནང་གི་སྙིང་དོན་གཙ་བོ་

“སྡང་འཛིན་གྱིས་མི་ཞིག་གི་བློ་རིག་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལ་

དགྲར་འཛིན་གྱི་བསམ་བློས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྙིང་སྟོབས་

ལ་དུག་སྐྱོན་དང་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་གྱི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་འཐབ་རྩོད་ངན་སྐུལ་བྱས་ཏེ།

ཚགས་ཤིག་གི་བཟོད་བསྲན་དང་མི་གཤིས་གཏོར་བརླག

སྤྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རང་དབང་དང་

མང་གཙའི་ཕྱོགས་སུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་འགོག་རྐྱེན་བཅས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ བརྟེན་ནས།

ངས་ང་རང་སྒེར་ལ་གེགས་བར་དང་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བའི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་ཏེ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ལྟ་ཐུབ་པ་དང༌།

དབང་འཛིན་

པའི་སྡང་དགྲའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ལན་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་བསམ་འདུན་བཟང་པོ་དང་། དྲག་པོ་རྣམས་བྱམས་བརྩེས་འཇོམས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།”

སྡང་འཛིན་

ཅེས་བརྗོད་འདུག་པ་

དང། དེ་ཡང་དོན་ལ་གནས་པའི་ཆོད་སྡོམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད། སྤྱིར་གནད་དོན་འདི་ལྟ་

བུ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་གྱི་རླབས་ཆེན་མི་སྣ་གང་མང་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་ན།

འཛམ་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག་འདི་ཡང་ཞི་བདེ་དང་ལྷིང་འཇགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་མ་ཟད།

ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་བསམ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་གང་མང་ཞིག་

ཐོན་ཐུབ་ན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསྒྲགས་པའི་ཁ་གཡང་འདི་ཡང་དོན་དངོས་སུ་འགྱུར་ཐུབ་ངེས་ རེད། དཔེ་མཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དད་ མོས་དང་སེམས་ཁམས་ལ་བརྩི་འཇོག་གཏན་ནས་མེད་པར།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་མཚན་སྨོད་སྐུར་འདེབས་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་པ་

དང།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མངོན་གསལ་གྱིས་དད་མོས་དང་དགའ་གུས་བྱེད་མཁན་གྱི་

བོད་མི་གང་མང་ཞིག་བཙན་འཇུག་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་པ་འདིས།

བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་སེམས་ནང་དུ་རྒྱ་དམར་གཞུང་རང་བཞིན་གྱིས་དགྲ་རུ་སྒྱུར་བཞིན་ཡོད། དོན་དངོས་ཀྱི་

མཆམ་མཐུན་དང་ཞི་བདེ་ཞིག་དགོས་ན་ཐོག་མ་གཞུང་ངོས་ནས་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་ བརྩི་བཀུར་དང་དགྲར་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ཕན་ཚུན་དབར་སེམས་གཏིང་ ནས་གུས་བཀུར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད།

ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་དོན་གཉེར་བ་རྒྱ་རིགས་ལིའུ་ཞོ་པའོ་ཡི་བསྒྲགས་གཏམ་

ནང་འཁོད་པ་བཞིན། “ང་ལ་དགྲ་མེད་”ཅེས་པའི་བསམ་ཚུལ་འདི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བཙན་

བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུའང་བསླབ་བྱ་ལེན་དགོས་པ་གང་མང་ཞིག་མངོན་གསལ་ དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། སྤྱིར་ལིའུ་ཞོ་པའོ་ཡིས་བཤད་པ་ཁོ་ན་ལས་བསླབ་བྱ་ལེན་མི་དགོས་པར་ ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གནད་དོན་འདི་གཞི་རྩར་བཞག་ནས་མི་ལོ་༥༠

ལྷག་གི་རིང་བོད་མི་

རྣམས་ལ་མ་གཅེས་པས་བུ་ལ་གདམ་པ་ལྟར་བརྩེ་བས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ལ།

གཅིག་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད།

ཕྱོགས་

དཔེར་ན་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི་

མང་པོ་ཞིག་ནང་ཁུལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་བསམ་བློ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་པ་དང། བསམ་བློའ ་ི ནང་བོད་མི་རིགས་དང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་གྱི་དགྲ་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་སྐྱིད་

མཉམ་སྡུག་མཉམ་གྱིས་སྡོད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའང་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རིགས་ཀྱང་བྱེད་མི་རུང་བའི་བསམ་ཚུལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང། བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་སུ་དེ་ལུགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ བཙན་བྱོལ་

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་

ནས་བཤད་ན་ད་དུང་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཁོན་འཛིན་ གྱི་བསམ་བློ་དོར་ནས་བཟོད་སྒོམ་དང་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ཅེས་མི་མང་གི་སྣེ་ཁྲིད་པར་ བརྫུ་མཁན་རེ་ཟུང་གིས།

དབུ་མའི་ལམ་དང་ལངས་ཕྱོགས་མི་གཅིག་པའི་བོད་མི་རྣམས་

དགྲ་རུ་འཛིན་ཐབས་སམ། ཡང་ན་དུས་རྒྱུན་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་

ཏུ་བཅད་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཞི་རྩ་མེད་པའི་འཁོན་འཛིན་གྱི་དུག་རྩ་ཆེད་བཟོ་

བྱེད་མཁན་ཡོད་ལ།

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་ལངས་ཕྱོགས་མི་གཅིག་པར་རང་བཙན་

ཁོ་ནའི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་

བོད་གཞུང་ལ་སྐུར་འདེབས་མང་པོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ལས། རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་དེ་ཙམ་ ཁ་གཏད་གཅོག་གི་མེད་པའི་མཐོང་ཚུལ་འདི་དག་ལ་གཞིགས་ན།

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་

ཚགས་ནང་“ང་ལ་དགྲ་མེད་”ཅེས་པར་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ཕྱི་ལོག་མེད་དམ་སྙམ།།

རྩོམ་ཡིག་སྐུར་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསལ་བསྒྲགས། སླད་ཀྱི་ཆར་འདི་གར་རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་དངོས་མིང་དང༌།

སྡོད་གནས་ཁ་

བྱང༌། ཁ་པར་ཨང་གྲངས། གློག་འཕྲིན་ཨེས་མེལ་ཁ་བྱང་བཅས་ངེས་པར་འཁོད་དགོས།

དེ་བཞིན་གསར་ཤོག་གི་པར་ངོས་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་པས་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོམ་

ཡི ག ་སྐུ ར་བའི ་ སྐ བས་མང་མཐའ་ཡི ག ་འབྲུ ་ཉི ས ་སྟོ ང ་ལས་མ་བརྒ ལ་བ་ཞི ག ་གནང་ རོགས་ཞེས་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པས་དེ་ལུགས་དགོངས་ མངའ་ཡོང་བར་མཁྱེན། བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་རྩོམ་སྒྲིག་པས།

ཅིག་མེད་པར་སྙམ་ནས་དད་པ་དག་སྣང་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་འཛིན་རྒྱུར་ནུས་ཤུགས་

༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ལོ ་ རབས་མང་པོ འ ་ི ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དམིགས་འཛུ གས་

མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་འདི་ལས་ལྷག་

ཆོས་ཉིད་འོད་ཟེར།

ལོར་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་རང་དབང་དོན་

མེད་>>ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ་དང།

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༡༦

ཁེངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ཡིན་ནའང་

སྔོན་ནས་བོད་མི་ཚར་ཁོང་མེད་པ་ནང་བཞིན་ གནང་བའི་མི་དེ་དག་ཀྱང་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ ལས་དོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་སློབ་གནང་ གནད་ཡོད་མི་སྣ་སྤྱི་སྒེར་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་

བ་དང་།

ཉེ་བའི་ཆར་ནས་ཁོང་བགྲེས་ཡོལ་ ག་གེ་མོ་ཡག་པོ་ཡོད་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་རྗེས་

ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ བཀའ་སློ བ ་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ཐག་གཅོ ད ་གནང་བ་

གནང་རྗེ ས ་བོ ད ་མི ་ མང་པོ ་ ཞི ག ་ལ་བོ ད ་ཀྱི ་ ཞིག་ཡིན་པ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུངས་ གནས་བབ་ག་འདྲ ་ཆགས་ཡོ ང ་བསམ་པའི ་ མྱོང་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྟར་

སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་༸གོང་ ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ས་མཆོ ག ་གི ས ་ལས་དོ ན ་བྱེ ད ་ཕྱོ ག ས་ཐོ ག ་ དབུ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་ནས་དེའི་རིགས་ མཚན་རྟ གས་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་བཙན་བྱོ ལ ་ ལ་བཟོ་བཅོས་དགོས།

ཁྲིམས་སྒྲིག་གཞི་

བཏོན་ན་ཕན་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ངེས་པའང་ པའི་བོད་མིར་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་རག་རྒྱུ་མེད་ལ།

མི ་ མང་གི ས ་གུ ས་བརྩི ་ ཡང་ཆེ ན ་པོ ་ བྱེ ད ་ཀྱི ་

ཡོད་མོད།

སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མ་ག་འདྲ་ཞིག་ངོས་

འཛིན་ཐུབ་མིན་ཧ་ཅང་བཤད་དཀའ། ད་ལྟའི་ ཆར་སངས་རྒྱ ས་ཆོ ས ་ལུ གས་དར་སའི ་ སྤྱི ་ ཚགས་གང་སར་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་རྙོག་གཞི་ ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ལ།

སྲིད་དབང་སྐྱོང་རྒྱུ་

ནི་དེ་ལས་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་

ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འགན་གནང་རྒྱུ ་མིན་པ་ ཚད་ལྡ ན་ཞི ག ་བཟོ ས ་རྗེ ས ་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་

མཚམས་འཇོག་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་དགོས།

བོད་མི་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པས་བློ་འཚབ་བྱེད་མི་ མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་པ་དང། ཁྲིམས་

ཡོལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་གསལ་པོ་

ལས།

སྤྱིར་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགན་དེ་ ན་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་མེད། དེ་མིན་༸གོང་ས་

དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་མ་བྱས་པའི་བར་དེར་

དེས་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སྲིད་པ་ཡང་མིན།

ཁྲི མ ས་ནང་གི ་ འཛི ན ་སྐྱོ ང ་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་

སེམས་འཚབ་བྱེད་ས་གཙ ་བོ་

ད་ལྟ ་༸གོང་ས་མཆོག་བགྲེས་

གནང་བ་དང། དུས་རྒྱུན་ཁོང་གིས་“གྲ་སྒྲིག་ སྡུག་ས་ནས་བྱེད་དགོས།

རེ་བ་བཟང་ས་ལ་

རྒྱག་དགོས་”ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བོད་མི་ཚར་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ ་དབང་སྐོར་མདོར་ གཅི ག ་ནི ་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལྟ ་བུ འི ་ དབུ ་ཁྲི ད ་

འགན་ཁུ ར་དགོ ས ་པའི ་ བརྡ ་ལན་ཞི ག ་རེ ད །

འཛིན་དབང་ཆ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཡོད་ རེད་ལ། ཁོང་གིས་དབུ་ཁྲིད་གནང་བ་ལྟར་ཆིག་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་འཐུས་

བསྡུས་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། གཞུང་གི་འགན་ ཅིག་མེད་ན།

བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོང་མིན་དེ་

ཅིང། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་ སྒྲིལ་ཡོང་མིན་ཡང་ཁག་པོ་རེད་མོད།

ད་ལྟའི་

འཆར་ཟི ན ་གཏན་འབེ བ ས་བྱ ས་རྗེ ས ་༸གོ ང ་ བོད་མི་ཚའི་སྤྱིའི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ན། ཞན་

ས་མཆོ ག ་གི ས ་མཆོ ག ་མཆན་དང་གསལ་ པོ་མ་རེད། བསྒྲགས་གནང་དགོས་པ་དང།

བོད་དོན་དེ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱིས་འཐབ་

སྤྱི་འཐུས་ རྩོད་ཐུབ་པར་ཚད་དཔག་བྱེད་ཆོག་པ་ནི། བོད་

ལྷ ན་ཚགས་ཀྱི ་ ཚགས་འདུ ་འཕར་འགྱ ངས་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་མི་མང་ལ་བལྟས་ན་བོད་དོན་

དེར་བརྟེན། ཁོང་སྐུ་འཚ་བཞུགས་རིང་བཙན་ ཚང་ཞིག་གཏན་འབེབས་དགོས་ལ།

ལག་

བསྟར་གྱི་མཉམ་མྱོང་ཡང་གསོག་པའི་དུས་ལ་

སླེབས་ཡོད། བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཡོད་

པའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ལ་སྡེ ་ སྲི ད ་ལྷ ན་ཚགས་

བཏགས་ནའང་རེད། བཀའ་བློན་སྲིད་བློན་གང་

དང་། བར་མཚམས་འཇོག་པ། གྲོལ་བ། བསྡུ་ ཐོག་འབད་བརྩོན་ཡང་མི་དམན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བཏགས་ཀྱང་རུང། དེའི་དབང་ཚད་དང་ལས་

ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་མཐུན་

བསྐོང་བཅས་སྙན་སེང་ཞུས་རྗེས་མཐའ་མའི་

སེ མ ས་འཚབ་ཆེ ་ཤོ ས ་གཅི ག ་ནི ་

བོ ད ་དོ ན ་ཆེ ད ་རྒྱ ་ནག་དང་མཉམ་དུ ་སྐ ད་ཆ་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ལོ་གཅིག་ བཤད་སྐབས་གྲོས་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་འདོན་

གི་ཚགས་དུས་དང་པོར་༸གོང་ས་མཆོག་ངོ་ གྱི་ཡིན་མིན་དེ་རེད།

ད་ལྟ་མཐའ་མའི་གྲོས་

ཕེབས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་གནང་བའམ་ཡང་ན་ གཞི ར ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་གཟི ག ས་ཀྱི ་ ལམ་སྟོན་གསུང་འཕྲིན་གནང་དགོས། བཀའ་ ཡོད་ལ། ༸ཁོང་གིས་ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་

ཁྲི་དང་བཀའ་བློན་ལྷན་རྒྱས། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་ ན་དེའི་ཐོག་བསམ་བློ་མཐུན་མིན་དང། ཐག་

དོན། འོས་འདེམས་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་ད་ལྟའི་ པའི་ལམ་ལུགས་འཐུས་འཚང་གཏན་འབེབས་ བྱེད་མ་ཐུབ་ན།

ཉིན་གཅིག་“རི་ལུགས་པ་

ཐག་པས་མི ་ འདུ མ་”པའི ་ དཔེ ་ ལྟ ར་ཡོ ང ་མི ་ སྲིད་པ་མིན།

ད་ལྟའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་སྡེ་

སྲིད་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་བོད་མིའི་

གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་སུ་རུང་འདེམས་ཐོན་ གཅོ ད ་བྱེ ད ་མཁན་གྱི ་ དབང་ཆ་སུ ་ལ་ཡོ ད ་

གནས་བབ་དང་དེ་ཙམ་འཚམས་པོ་མེད་པར་

ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའམ། ཁས་ ས་མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ ལ་ཁབ་ཀྱི ་ དབུ ་ཁྲི ད ་དང་

མཁན་ཚས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད།

བྱུ ང་རྗེ ས ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མདུ ན་ནས་ མེད་དེ་རེད།

ལེན་ཞུ་དགོས།

བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་༸གོང་

གཞུ ང་གི ་ མཛད་ཁུ ར་མ་བཞེ ས ་པའི ་ གནས་

རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་ ཚུལ་བྱུང་སྐབས།

གཞུང་གི་འགན་དབང་

གྱི ་ འགན་འཛི ན ་བསྐོ ་ བཞག་གམ་བརྗེ ་ སྤོ ར ་ འཛིན་མཁན་གྱི་“སྡེ་སྲིད་ལྷན་ཚགས”ཤིག་ སྐབས། ཚགས་ཆུང་གིས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ དགོས་ཞེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་

ཉུ ང་བའི ་ འཆར་ཕུ ལ་ལྟ ར་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཐུ ན་ གིས་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་མཚན་ཐོག་ནས་ མོང་ནས་སྡེ་སྲིད་གསུ མ་འོས་འདེམས་ གཅིག་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ།

དགོས་ལ།

དེའི་ནང་ནས་གཅིག་བཀའ་སྤྱི་

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་དང་གཞན་ གཉིས་ནས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་པར་འོས་འདེམས་

གཉིས་བཅས་ཚ གས་ཆུ ང་གིས་ཉིས་ལྡ བ་ བྱེད་དགོས་ལ་དེར་དབང་ཚད་ཀྱ ང་ད་ལྟ ་ ལས་མ་ཉུ ང་བའི ་ འཆར་ཕུ ལ་ལྟ ར་༸གོ ང ་ས་ ཁྲིམས་ཐོག་ན་ཆེན་པོ་རེད།

མཆོག་གིས་འོས་འཛུ གས་གནང་བར་སྤྱི་

སྡེ ་ སྲི ད ་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱི ་ དུ ས་ཡུ ན་

སྣང་མོད། ལྷག་བསམ་དང་དབང་ཤུགས་ཡོད་

ཁྲི མ ས་སྒྲི ག ་གཞི འི ་ འོ ག ་ནས་ལས་དོ ན ་ཆ་

ཚང་ཐག་གཅོད་ཆོག་པའི་ལམ་ལུགས་འཐུས་

ཚང་ཞིག་དགོས་པ་ལས། མི་ཆེན་རེ་ཟུང་གིས་ རང་ཕྱོགས་གཙ་འདོན་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་མེད་ པ་བཟོ་ཐབས་བྱེད་དགོས།

སེ མ ས་འཚབ་བྱེ ད ་ས་གཅི ག ་ནི ་

བོད་གཞུང་གི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་རེད། དེ་ཡང་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ་ཁྲི ད ་ཡོ ད ་པའི ་ སྐབས་ནས།

ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གིས་འབྲེལ་བ་

བྱེད་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པར་

སྙམ། ད་ལྟ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་

འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ ལོ་ལྔ་རེ་ཡིན་ནའང། མི་གཅིག་ཐེངས་ག་ཚད་

དང་།

ལ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ ལ་ཁབ་ཀྱི ་ དབུ ་ ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

བརྒྱུད་ནས་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་

སུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་དེ་ ལ་བསྐྱར་འདེམས་ཆོག་མིན་ཁ་གསལ་མེད།

འཛི ན ་མཚན་ཐོ ག ་ནས་བསྐོ ་ བཞག་གནང་ དང་གཞུང་གི་འགན་དབང་བཞེས་རྒྱུའི་དུས་ དགོས་པ་རེད།

དེར་བརྟེན།

བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་ན།

བབ་བྱུ ང་ཚ་སྡེ ་ སྲི ད ་ལྷ ན་ཚགས་ཕྱི ར ་བསྡུ ་

༸གོང་ས་མཆོག་ བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་མུ་

༸ཁོང་གི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་

ཁག་རྒྱ ལ་སྤྱི འི ་ བོ ད ་དོ ན ་ལས་འགུ ལ་ཁང་ པ་ལྟ་བུ་རེད། བོད་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་

རིགས་གཅིག་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡོང་གི་ཡོད་ཚད་ འདུག

དེ་ཚ་ཐོག་མར་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་

འདིའི་རིགས་ལ་ མཐུད་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ན། དུས་སྐབས་

ཁག་བརྒྱུད་བོད་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་

རེད་མོད། སྔོན་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐད་ གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་མང་གཙའི་ལམ་དུ་

མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ་ཁྲི ད ་མེ ད ་པའི ་ སྐ བས་དེ འི ་

འགྲོ་སྟ ངས་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་ དང་འཚམས་མིན་ཁག་པོ་རེད།

ད་ལྟ་འཛམ་

ལམ་ལུགས་ཤིག་དགོས་པ་ལས། ༸གོང་ས་

བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་མི་ བསྐྱོད་ཟིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀྱང་བོད་

རི ག ས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་མི ་ སྲི ད ་པ་ཡང་

བོད་མི་ཚའི་ངོས་ནས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དཔྱད་ ཞིག་ཡོང་བར་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་བསྐྱོན་ཡོད།

ལུགས་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད།།

ཡང་དམིགས་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་ཚར་མང་གཙའི་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་ ཀྱིས་ཐུ གས་ཐག་བཅད་པར་དེ་ལས་ལྷ ག་ ད་དུ ང་ང་ཚས་ཡང་སྲི ད ་ལམ་ལུ གས་ཀྱི ས ་

མིན།

ད་ལྟ་ནས་ཕྱི་འབྲེལ་བྱེད་ཕྱོགས་ལམ་


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

35

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་༡༦

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་དང་པོ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བ་དང་དེའི་བརྒྱུད་རིམ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་ཏུ ་བཙན་བྱོལ་ ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་དབུ ས་ཉིན་སློབ་ བརྒྱུད་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གླིང་།

ལུ གས་ཟུ ང་བསམ་འགྲུ བ་གླི ང ་དབུ ་བརྙེ ས ་ སྤེལ། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་པོ་མེ་སོར་ རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དར་

བཅས་ཡོད་པ་རེད་ལ།

༢༠༠༠

ལོ ར ་ཀརྨ ་བཀའ་བརྒྱུ ད་ན་ལེ ན ་ཌ་བཅས་

ལོ་ནས་ ཆོས་སྡེ་ཁག་དྲུག་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་

ནས་ལོ ་ ལྔ ་བཅུ ་འཁོ ར ་བའི ་ དུས་དྲན་མཛད་ ཡོ ན ་སློ བ ་སྦྱོ ང ་”སོ ག ས་

བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་གསར་ ནས་ད་ལྟ ་ཞལ་གྲ ངས་ཁྲི་ཕྲ ག་ལ་ཉེ་བའི་

ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་བདེ་སྐྱིད་ཚ་རིང་ཚགས་ཁང་ གང་ཅིར་ཧུར་བརྩོན་བྱས་

གཞི ས ་ཁག་ལྔ འི ་ ཉམ་ སློབ་གཉེར་གྱི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པའི་གཞིས་

སྒོ་ཞིག་ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༦ ཉིན་མེ་སོར་སྦེལ་ སྐ བས་བབས་ལས་དོ ན ་

དུ་འཚགས་ཡོད་པ་རེད།

ཏེ། གཞིས་ཆགས་ཚུགས་

ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་ནི།

རྒྱ་གར་ཀར་ཎ་ཊ་ དཔེ ར ་འོ ས ་པ་བྱ ་དགོ ས ་

འཛུ གས་བྱ ས་ནས་ལྷོ ་ དགེ་འདུན་གྱི་འདུས་པ་ཆེན་པོས་བསླབ་པ་

ཐག་འཁོས་ཞན་ཚའི་ ཆགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་ རི མ ་ ཕྱི ་ མ ་ ཚ ར ་ མི ག ་

དགོས་མཁོར་དམིགས་

ནས་སློ བ ་ཕྲུ ག་གྲ ངས་ ནས་ཀྱང་། ༡༩༦༡ ལོར་འཕྲལ་སེལ་སྨན་

ཀ་མངའ་སྡེའི་མེ་སོར་རྫོང་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ པའི་བཀའ་སློབ་ལན་སྟོན་ སུ་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་༨༤ དང་། རྒྱ་མཚའི་ངོས་ གནང།

དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཕྱོགས་

༩༠ ཙམ་བསྡུས། ད་ལྟ་ ཁང་ཞི ག ་བརྒྱ བ་ནས་གཞི ས ་མི ་ ཚའི ་ ལུ ས་

ས་མདའ་ནོར་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ ཁམས་འཚ་བར་ཕན་གྲོ ག ས་ཆེ ན ་པོ ་ བྱ ས་

ནས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་༢༧༦༠ ཡིན་པ་དང། དེ་ སྐྱིད་ཀྱི་ཇོ་ལགས་ཚ་དབང་དང། སྨར་ཁམས་ དུ ང་ཁོ ང ་ཚས་ཉི ན ་རེ འི ་ ལས་གླ ་ཧི ན ་སྒོ ར ་ བར་ཡོད་ཐོག སློབ་མ་༡༥༠༠ ལྷག་དང་དགེ་ ཤིང་། རྗེས་སུ་༡༩༦༥ རྒྱ་གར་དབུས་སྐྱོབ་ ཡང་༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ པ་ཕ་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་མི་ གཉིས་རེ་ལ་བརྟེན་ནས།

ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཤིང།

མིན་འབྱོར་རྒྱུའི་གཞིས་མིའི་སྡོད་གནས་གྲ་

བོད་མི་བརྒྱད་ མང་༦༦༦ གཞིས་ཆགས་པ་རེད།

ཁྲི ་ ཙམ་རྒྱ ་གར་ལ་སྐྱ བས་བཅོ ལ ་དུ ་འབྱོ ར ་

མུ་མཐུད་དུ་རིང་ ལས་གྲངས་༡༤༨ ཙམ་ཡོད།

གསོ ་ ཚགས་པས་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་འོ ག ་གཞི ས ་

གཞན་ཡང་གཞིས་ཆགས་འདིའི་ གྲོང་དང་པོར་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་

སྐ བས་དེ ར ་ས་གནས་སུ ་འགྲི མ ་ སྒྲིག་ཧུར་ཐག་བྱས། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོ་ནས་ ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནི་ཐོག་མར་༸གོང་ དེ ང ་སྐ བས་མངའ་སྡེ ་ གཞུ ང་གི ་ འཛི ན ་སྐྱོ ང ་

བ་དང་། སྐབས་དེའི་དཀའ་སྡུག་འོག ༸གོང་ འགྲུ ལ་དང་བརྡ ་འཕྲི ན ་གྱི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་ཞན་ཐོ ག བཟུང་མི་མང་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འབྱོར་འགོ་ ས་སྐྱ བས་མགོན་ཆེན་པོའི་ ཐུ གས་རྗེའི་ འོ ག ་འཕགས་བོ ད ་ཡུ ལ་མི ་ རྣ མས་ལ་སྨ ན་ ས་མཆོག་གིས་“རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱབ། སྦེལ་ཀོབ་ལམ་ཆེན་ནས་གཞིས་ཆགས་ བརྩམས་འདུག གྲ ་སྒྲིག་སྡུ ག་ས་ནས་བྱེད་དགོས་”ཞེས་ འཛུགས་ཡུལ་བར།

ཐོག་མའི་གཞིས་ཆགས་ གཟིགས་སྐྱོང་འོག་སེར་སྨད་མི་ཉག་༸སྐྱབས་ བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྨན་

རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་གཅིག་ འཛུགས་སྐྲུན་སྐབས་སུ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཚ་ རྗེ་བྲག་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དགེ་འདུན་པ་ རྩིས་ཁང་དང། འཚ་བྱེད་ཁང་གསར། དེ་

གསུངས་པ་དེ་ང་ཚ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ ཙམ་ལས་མེད་པར་ས་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ བ་སྐྱོ་པོ་ཡིན་པ་དང་།

གཞན་ཡུ ལ་རང་དབང་ལུ ང་པར་བསྡ ད་དེ ་ གཅན་གཟན་འདྲ ་མི ན ་གྱི ས ་བདག་བཟུ ང་ ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་ཡང་།

ཆར་ གདོང་ལེན་གྱིས། མཐར་༡༩༦༧ ལོ་བར་ ས་གནས་ཀྱི ་ སེ ར ་མོ ་ བ་རྣ མ་པ་བཅས་དགེ ་ འབྲེལ་དང་། ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚགས་པ་

བྱུང་ན། འཐབ་བརྩོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྡེ་སྲ་ སྡོད་གུར་གཙབ་རལ་དུ་གཏོང་བ། པར་མི་འདུག

མི་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ སྐྱབས་ཡུལ་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ མ་ཡོད། རྒས་གསོ་ཁང་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་།

དཔྱིད་ཀའི་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་ སྟོ བ ས་ཀྱི ས ་འགལ་རྐྱེ ན ་དང་དཀའ་ངལ་ལ་ སྒྲུབ་ཆེད་༡༩༦༣ ལོར་ས་གནས་སུ་འབྱོར། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ས། མཉམ་

བོད་སྤྱི་པའི་དོན་ལ་འཐབ་བརྩོད་བྱེད་དགོས་ བྱས་པ་དང། ཐག་ཐག་དགོས་པས།

རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ ཁག་ཅིག་གཞིས་ཆགས་འདིའི་ཤི་གསོན་གྱི་ བཞི ན ་ཆོ ས ་སྡེ ་ ཁག་གི ་ སྨ ན་ཁང་སོ ག ས་དུ ་

ས་ཆ་ཉེ་རིང་ལ་ཁྱད་ ཞོད་ཀྱིས་འདུག་གནས་རྫིང་བུར་བསྒྱུར་བ། དུ ་གཞི ས ་གྲོ ང ་དྲུ ག་དང་མི ་ འབོ ར ་༣༠༠༠ འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་༡༢༢ ཙམ་གྱིས་གཞིས་ དང་བུད་མེད་ཚགས་པ། གངས་ལྗོངས་རང་

བོད་མི་རུབ་སྡོད་ཀྱི་གཞིས་ གཅན་གཟན་དང་གླང་ཆེན་གྱིས་མིའི་ཚ་སྲོག་ ལས་གྲུབ་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སོ་ནམ་ དགོ ན ་ཐེ ག ་ཆེ ན ་གླི ང ་འདི ་ ཉི ད ་ལོ ་ དེ འི ་ ཟླ ་༢ བདེན་རྩོད་ལེན་མཐུན་ཚགས། ལྷ་མོ་ཚགས་

ཆགས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་ ལ་འཚ་ཡང་།

ཁོང་ཚས་ཤིང་ནགས་གཅོད་ གཞི ས ་ཆགས་ཐོ ག ་མའི ་ ལས་གཞི ་ ལེ ག ས་ ནང་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས། དེ་ནས་བཟུང་ པ་སོགས་ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་

དེའི་སྐབས་ཀྱི་སྲིད་བློན་པཎྜི་ཏ་ནེ་རུར་ཞུས་ འབྲེག་གིས་ནགས་ཀླུང་སྤང་ལ་བསྒྱུར། འགྲོ་ འགྲུབ་བྱུང་། ད་ལྟ་གཞིས་ཆགས་འདིར་མི་ གཞིས་ཆགས་འདིའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ གྱི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཆེ ་ཤོ ས ་ཀྱི ་ གྲ ས་སུ ་གྱུ ར་

པ་དང།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་མངའ་སྡེ་ ལམ་གསར་བཟོ་དང་།

འཐུང་ཆུའི་ཁྲོན་པ་ གྲངས་ཆིག་ཁྲི་བདུན་སྟོང་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོད་ རྣམ་གསུམ་གཞིས་དགོན་འདིས་འགན་ཁུར་ ཡོད་པ་དང་།

མེ་སོར་བོད་མིའི་ས་གནས་

མིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་སྐབས། མེ་སོར་ བྱོལ་བོད་མིའི་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ མང་བྱི ང ས་ཀྱི ་ འཚ་བ་གཙ་བོ ་ ནི ་ དབྱ ར་ཁ་ སྐབས་གཞིས་དགོན་འདིར་དགེ་འདུན་ཞལ་ ཡོད་པ་རེད།

གཞིས་ཆགས་འདིའི་ས་

ཁག་ལ་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་སུ་ལེན་ཐུབ་ བྲུས། སྤངས་རྒོད་ཞིང་སར་བསྒྱུར་ཏེ། བཙན་ པ་དང་།

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕུད་པའི་མི་ དང་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་དེང་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ཡང་གཞི ས ་ཆགས་འདི ར ་

མངའ་སྡེ་༼སྐབས་དེར་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀའི་མངའ་ མིའི་རྨང་གཞི་བཏིང། རིམ་བཞིན་ས་ཕག་གི་ སོ་ནམ་འདེབས་ལས་དང་། དགུན་ཁ་བལ་ གྲངས་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལས་མེད་པའི་དགོན་སྟོང་ གནས་འགོ ་ འཛི ན ་ཐོ ག ་མ་ནི ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༡

སྡེ་ལ་མེ་སོར་མངའ་སྡེར་འབོད།༽བློན་ཆེན་ རྩིག་པར་སྙུག་མའི་ལྕམ་དྲལ་དང་།

རྫ་མའི་ གོས་ཚང་ལས་རེད།

སྐུ་ཞབས་ནེ་ཇ་ལེངྒ་པ་མཆོག་གིས་ས་སྟོང་ ཐོག་ཁེབས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་བཟོས་ནས། ཁྱིམ་

གཞི ས ་ཆགས་འདི འི ་ སློ བ ་གྲྭ ་ལ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

ལོའ ་ི ཟླ་༣ པའི་ཚས་༡ ཉིན་མཁན་ཆུང་ཐུབ་

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་ བསྟན་ཉི་མ་དང། ཕྱག་སྦྲེལ་ཕ་ལྷ་རིམ་བཞི་

ཨེ་ཀར་སུམ་སྟོང་གནང་སྟེ། བོད་མི་སུམ་སྟོང་ ཚང་༡༠༠ ལས་གྲུབ་པའི་གཞིས་གྲོང་དང་པོ་ མཚན་ན་ཡང་། དང་ཐོག་(1961/4/12) སྐྱ བས་རྗེ ་ གྲུ བ་དབང་པད་ནོ ར ་རི ན ་པོ ་ ཆེ ་ བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ནས། ད་ལྟའི་ གཞིས་ཆགས་སུ ་ལེན་རྒྱུ ་ཐག་གཅོད་བྱུང། འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། སྙུ ག་ཁང་དང་རས་གུ ར་བཅས་ཀྱི ་ ནང་དུ ་ མཆོག་གིས་ཧིན་སྒོར་སུམ་བརྒྱའི་མ་རྩ་ལ་ ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན ་མགོ ན ་པོ ་ བཀྲ ་ཤི ས ་ དང་ཐོག་བོད་མི་སོ་ནམ་བྱེད་མྱོང་མཁན་མི་ དེ་ལ་༡༩༦༠ ཟླ་༡༡ ཚས་༡༥ ཉིན་༸གོང་ སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་ཏེ། གྲངས་༦༦༦ ཙམ། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ཟླ་༡༡ པའི་ ས་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གཞིས་ཆགས་ ཕྲུག་༢༥༠

ཐོག་མར་སློབ་ བརྟེན་ནས་༡༩༦༣

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ བར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་༢༡

དང་དགེ་རྒན་གསུམ་ཡོད་པ་ བཤད་སྒྲུ བ་དར་རྒྱ ས་གླིང་གསར་འཛུ གས་ བརྗེ་ལེན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

འཕོ་འགྱུར་

གཞིས་ཆགས་

ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་“གཞིས་ཆགས་ ལ་གནང་བའི ་ “ལུ གས་ཟུ ང་བསམ་འགྲུ བ་ ནས། ད་ལྟ་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་༧༠༠ ལྷག་དང་ གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་༡༩༦༥ ལོར་ས་ འཛུ གས་སྐྲུ ན་གནང་མཁན་གྱི ་ རྒ ན་རབས་ སུ་གནས་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་དང། གླིང”ཞེས་པའི་མིང་འདི་བཏགས་པ་རེད། ཡུལ་མིར་མཐུན་ལམ། ཡུལ་ཁྲིམས་བརྩི་སྲུང།

དགེ་ལས་༦༠ ལྷག་འདུག འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ དགོན་བརྩེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་། ༡༩༦༩ པ་ཚས་ཁོང་ཚའི་མི་ཚའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁ་ཆེ་

ཟླ ་ཚས་འདི ་ གཞི ས ་ཆགས་འདི ་ ནས་ལྔ ་པའི་ཡན་ལག་སློབ་གྲྭ ་བཞི་དང་། ལོ ་ ནས་གདན་ས་ཆེ ན ་པོ ་ སེ ་ ར་བྱེ ས ་སྨ ད་ ཤོས་སུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།།

ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྲིལ། ཕན་ཚུན་རོགས་རེས། དབུ་བརྙེས་པའི་དུས་དྲན་དུ་གྱུར་པ་དང། ད་ འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་ཡོད་ གཉིས། ༡༩༩༣ ལོར་འབྲུག་དཀར་སྒྲུབ་

མེ་སོར་གསར་འགོད་པས།

ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སེམས་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་སྡེ་ཚན་དེ་ཚ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཉེ་ཆར་ཚན་རིག་གི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲས་སྤུངས་སུ་འཚགས་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་དེའི་སྐོར་འགན་འཛིན་རྒན་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚགས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

དྲི་བ།

ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་ དྲི་བ། སློབ་ཚན་ག་རེ་དང། སློབ་ཁྲིད་ཇི་

ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། དེ་ འཛི ན ་རྒ ན་སྐ ལ་བཟང་ཕུ ན་ཚགས་ལགས་

ལན།

ནམ་རྒྱུན་འབྲས་སྤུངས་དང་དགའ་ ལན། སྤྱིར་བཏང་ཚན་རིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་

དགོས་པ་དམིགས་ཡུ ལ་དེ་ཡང་ཕྱི་རྒྱ ལ་ གཞུ ང་གི ས ་ཕྱི ་ རྒྱ ལ་ལ་བུ ་བཅུ ་དང་བུ ་མོ ་

སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང་རོགས། ལྡན།

ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་ བྱེད་ཕྱོགས་དེ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་

བཞི ན ་ང་ཚས་འདི ་ ལྟ ར་ཟབ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་པའི ་ ནི་འདས་ཟིན་པའི་མི་ལོ་༥༠

སྔོན་ལ་བོད་

མགོ་སེར་ཁ་ཤས་ཁྲིད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་དེ་མིན་ བཅུ ་མཉམ་དུ ་བཏང་བ་དེའི་ནང་ཐེངས་

བཅས་སུ ་ཉི ན ་ལྟ ར་ཆུ ་ཚད་གཉི ས ་ལ་ཚན་ སློ བ ་ལམ་སྟོ ན ་གཞི ར ་བཟུ ང་གི ས ་ང་ཚས་

ལ། བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ཁྲོད་ཚན་རིག་ཡར་ དང་པོར་ཕེབས་མཁན་གྱི་གྲ ས་ཡིན་པ་

བཙུགས་ནས་ལོ་དྲུག་རེད།

རི ན ་པོ ་ ཆེ འི ་ བཀའ་སློ བ ་དང་དགོ ང ས་གཞི ་ ཕྱོགས་མོན་གྷོ་ས་གནས་སུ་ལོ་གསུམ་རིང་

རིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།

དེ་འགོ་ ལག་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་རིང་གི་ སྐྱེ་དངོས་རིག་པ།

རྫས་སྦྱོར་རིག་པ།

དངོས་ཁམས་རིག་པ་

དམི ག ས་བསལ་ཚན་རི ག ་ཟབ་སྦྱོང་འདི ་ སོགས་ཚན་རིག་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་ཞིབ་ཅིང་ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚད་དགུ་ནས་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚད་ ཕྲ་བའི་སྦྱང་བྱ་ཞིག་རེད།

དེ་ང་ཚས་སྦྱང་ སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།

རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་།

ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བ་ དང། སློབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་ཐོན་རྗེས་རྒྱ་གར་ལྷོ་

གཞིར་བཟུང་ཐོག་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ སྤྱི ་ ལུ གས་སྨ ན་ཁང་འགན་འཛི ན ་གྱི ་ ཕྱ ག་ ནང་ཆོ ས ་ཀྱི ་ དཔེ ་ ཆ་གཟི ག ས་པ་གཅི ག ་པུ ་ ལས་གནང་བ་དང། དེ་ནས་༡༩༩༨ ལོར་

ལྔ ་བར་བདུ ན་ཕྲ ག་གཅི ག ་གི ་ རི ང ་ཟབ་ཁྲི ད ་ དགོས་པ་མི་འདུག ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ དྲི་བ། ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་དམིགས་ མ་ཡིན་པར་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཚན་རིག་ སུད་སི་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ཚགས་གཙ་ ཐོག་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་ གནང་བ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་མཚན་བོ ད ་སྤྱི འི ་ རྩ ་ བྱས་པ་རེད། ཚན་རིག་ཟབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་ ཡོད་པའི་སེམས་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་སྡེ་ཚན་དེ་ ཡུལ་གཙ་བོ་གང་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ ནང་ཆོས་ཐོག་འཆད་ཁྲིད་བྱེད་པ་ནང་བཞིན་ དོན་ལ་སྨན་པའི ་ཕྱ ག་ལས་གང་མང་གནང་ ཡ་སོགས་ནས་ཡོང་བ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་ནང་ གནང་གི ་ ཡོ ད ་པ་ནང་བཞི ན ་ནང་པའི ་ ཆོ ས ་ ཀོབ་དང་མོན་གྷོ་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་གདན་ ཚན་རིག་འདི་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སློབ་ཚན་ ཡོད་འདུག ། འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་མ་བདུན་ཅུ་ དང་། ནང་པའི་ལྟ་བ། ནང་པའི་ཚན་རིག་ ས་གསུམ་དང་། རྣམ་གྲོལ་གླིང་གིས་གཙས་ ནང་ལ་སླེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་གི་འགན་ མོན་གྷོ་གསར་འགོད་པས་བཅར་འདྲི་བྱས། དོན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། སོ ག ས་དང་འབྲེ ལ ་བ་ཡོ ད ་པ་དེ ་ དག་སློ བ ་ དགོན་སྡེ་ཁག་དྲུག་བདུན་ཞིག་ལ་ཆོས་ཚན་ དགེ་རྒན་རྣམས་འཇར་མན་དང་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ ཚ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ནམ་རྒྱུ ན་བཀའ་ ལན།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

4

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༡༦

བོད་རྙིང་པ་དེ་“བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་”ཤིག་རེད་དམ། སྤྱི་ཚགས་གང་རུང་ཞིག་དང་འདྲ་ གཏོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དེ་མིན་གྱི་ཡ་ང་བའི་ ཁྲི མ ས་ལུ གས་ཀྱི ་ མ་ལག་དང་བཅའ་སྒྲི ག ་ འོ་ལུན་སེམི་སེས་<<བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི་

མེད།

རྒྱ་རྡུང་ཚ་དབང༌།

བར་བོ ད ་ལའང་ཁྲི མ ས་ཆད་གཅོ ད ་སྟ ངས་ ལུས་ཆད་རྣམས་མེད་པ་བཟོས་ཟིན་པ་རེད། གི་འགྲོ་ལུགས་རྣམས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱུད་ རེད་དམ། རང་སྐྱོང་དང་ཟླ་བསྒྲིལ་>>ཞེས་ “རྒྱ ་དམར་གཞུ ང་གི ་ གསར་འགྱུ ར་བརྒྱུ ད་ མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད། དེའི་ནང་ཁ་ཤས་ནི་ བཙན་པ་རྒྱ ང་ཕུ ུད ་གཏོ ང ་རྒྱུ ་དེ ་ བོ ད ་ནང་ དེ་དེ་བས་སྔོན་ཐོན་དུ་གྱུར་ཡོད། གལ་ཏེ་ས་ པའི་དེབ་ནང༌། ཁོང་གིས་“བོད་ནང་སྐྱོད་ ལམ་གྱི ས ་ཏཱ ་ལའི ་ རུ ་ཚགས་ཀྱི ་ ཁ་བྲ ལ་བྱ ་ བོད་རང་ནས་དར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད། འོན་ཀྱང༌། རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལུས་ཆད་ཀྱི་ཆ་ གནས་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་ མྱོང་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་གི་མི་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ སྤྱོད་ཀྱི་ངོ་བོ་གསལ་པོ་མཐོང་སྟེ། ཏཱ་ལའི་རུ་ བོད་ཀྱི་རང་དབང་གི་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་ ཤས་ཤིག་རེད། དཔེར་ན། སྤྱན་བསལ་ཐུབ་ སྟ ངས་མ་འགྲི ག ་པའམ་ཡང་ན་གཞི ས ་ཀའི ་ གྱི་མིའམ་ཡང་ན་བོད་མིས་ལྟ ་ཚུ ལ་དེར་

ཚགས་ཀྱི་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐེར་འདོན་བྱེད་ པའི ་ མུ ་བཀོ ད ་དཔྱ ད་གཏམ་ཁག་གཉི ས ་པ་ ”ཞེས་པར་བདེན་པའི་དགག་ལན། འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས། དེ་སྔ འི་བོད་ཀྱི་སྣ ང་རྩེ་ཤག་བཙ ན་ཁང་ ལྟ ་བུ འི ་ གཞི ་ རྒྱ ་ཆེ ་ ཆུ ང་ངོ ས ་ནས་གླེ ང ་ན། བཙན་ཁང་དེ འི ་ ནང་བཙན་པ་མང་ཤོ ས ་མི ་ གྲངས་༢༥ ཙམ་ལས་ཤོང་གི་མེད། དོན་ དངོས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ གོང་བོད་ཁྱོན་ ཡོངས་ལ་བཙན་པ་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཙམ་ལས་

དབྱ ངས་ནོར་བུ ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་ཞིབ་ བསྟ ན་ཀུ ན་འཕེ ལ ་ཀོ ང ་པོ འ ་ི ནང་རྒྱ ང་ཕུ ད་ བདག་པོས་ཐུབ་ཚད་བཏང་བའི་རིགས་བྱུང་ དཔང་པོ་བྱས་ཡོད་”ཅེས་འཁོད་འདུག

འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྐང་ལྕགས་དང་ལག་ བཏང་བ་དེ་རེད།

ཁོང་ནི་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ ན།

བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ཐད་

འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུས་<<མུན་

ལྕགས། མི་ལྤགས་བཤུ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་ནག་ ཕྲེ ང ་བཅུ ་གསུ མ་པ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གི ་ སྤྱ ན་ ཀར་བོ ད ་ཀྱི ་ དབུ ་ཁྲི ད ་མཐོ ་ཤོ ས ་ྋགོ ང ་ས་ ནག་ནས་སྐྱ་རེངས། མན་ཇུ་ནས་སླེབས་ཡོད་ཀྱང༌།

ལུས་ཆད་ བསལ་ཡིན་པས།

རྗེས་སུ་ྋརྒྱལ་མཆོག་ མཆོག་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་ཆོག་པ་ཡིན།

དེ ་ དག་སྤྱི ར ་ན་བོ ད ་ནང་བེ ད ་སྤྱོ ད ་བྱ ་མྱོ ང ་ བཅུ ་གསུ མ་པ་ཆེ ན ་པོ ་ དགོ ང ས་པ་རྫོ ག ས་

མན་ཇུའི་དུས་སྐབས་

ནས་བོ ད ་རང་བཙན་བར་གྱི ་ བོ ད ་ཀྱི ་ ལུ ས་

སྐབས་དེའི་རྒྱ་ནག་དང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི་ ཆད།>>ཅེས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ནང་གསལ་

མེད། ཕྱི་ལོ་༡༨༩༨ ལོར་བོད་ནང་ཁྲིམས་ རྗེ ས ་ཁོ ང ་གི ས ་སྙུ ང་གཞི ་ དུ ས་ཐོ ག ་ཏུ ་སྙ ན་ མང་གི ་ འདྲི ་ གཅོ ད ་དྲ ང་བདེ ན ་མེ ད ་པ་དང༌། སྟོན་བྱས་དོན། “རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་འདི་ལྟ་ ལུགས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ གསན་མ་ཞུ ས་པའི ་ རྐྱེ ན ་གྱི ས ་བོ ད ་གཞུ ང་ ཁྲི མ ས་དང་སྒེ ར ་གྱི ་ རང་དབང་ལོ ང ས་སུ ་ བུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་ནང༌།

མི་

བཀའ་རྩ་བསྒྲགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་ བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱན་བསལ་ཀུན་འཕེལ་ལ་ སྤྱོད་རྒྱུ ་མེད་པའི་གནས་སྟ ངས་དང་བསྡུར་ རྣམས་ཧང་སངས་དགོས་པ་ནི།

མཁན་དང་རྒྱ ལ་ཁབ་ཀྱི ་ ཁེ ་ ཕན་ལ་གནོ ད ་ རྒྱང་ཕུད་ཀྱི་ཉེས་པ་བཅད་པ་རེད། འཚ་ཚབས་ཆེ ན ་བཟོ ་ མཁན་ལ་ལུ ས་ཆད་

ན།

དེ་སྔའི་བོད་ནི་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་སྤྱི་

དུས་རབས་༢༠ འགོ་སྟོད་དུ་བོད་ཀྱི་ ཚགས་ཤིག་ཡིན་པ་སྨྲོས་མི་དགོས་པ་རེད།

འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི། ཟླ་འདིའི་བོད་ཚས་༡༤

ཉིན་ས་སྐྱ་མ་དགོན་

དང་བརྒྱུ ད་ནས་མ་ཁྱ བ་པ་མེད་པ་མ་ཟད། རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་བཤད་རེས་བྱས་མཐར་

བཤད་གྲྭར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱི་དུས་ཆེན་སྲུང་ ལྷག་ཏུ་བོད་གངས་ཅན་པ་འདི་ཉིད་ཁོང་གིས་ སོག་ཡུལ་ནས་ཕེབས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་ཞིག་

བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

དངོས་སུ་གདུལ་བྱ་བདག་གིར་བཞེས་པ་དང། གི ས ་ཆེ ན ་པོ ་ ཧོ ར ་ཡུ ལ་དུ ་ཆོ ས ་རྗེ ས ་མཛད་

བོ ་ ཆེ ན ་པོ ་ འཇམ་མགོ ན ་བླ ་མ་ས་སྐྱ ་པཎྜི ་ ཏ་

ས་སྐྱ ་པའི ་ དགོ ན ་ཁག་རྣ མས་ཀྱི ས ་ལོ ་ ལྟ ར་

དེ་ཡང་ལྔ ་ཟུ ང་རིག་པའི་དཔའ་ གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་དཔལ་ལྡན་ འཕྲིན་ཇི་བསྐྱང་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་སོང།

ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་དགོ ང ས་པ་ཆོ ས ་དབྱི ང ས་སུ ་

འཐིམ་ནས་བགྲང་བྱ་བདུན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཧྲིལ་

པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་འདི་ཉིད་ཁོང་གི་བཀའ་

དྲི ན ་རྗེ ས ་སུ ་དྲ ན་པའི ་ མཚན་བྱེ ད ་ཅི ག ་ཡི ན ་

འདུག ཁོང་གི་མཛད་པ་དང་འཕྲིན་ལས་དངོས་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་ཆུ་ཚད་གཅིག་གི་རིང་གང་

གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་དགོངས་

TYC

མ་དགོ ན ་བཤད་གྲྭ ར་སྔ ་དྲོ ་ མཁན་ འགྲེལ་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་ལ་དམ་འཇོག་གི་

རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཇམ་དབྱངས་ རྩོད་པ་འཚགས་པ་སོགས་དུས་ཆེན་འདི་ཉིན་

བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཚགས་གནང་བ་དང། གཉིས་རིང་སྲུང་བརྩི་གནང་སོང་།། གནས་ཚུལ་ རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ཝུན་ཅཱ་པའོ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྐབས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ལྷན་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ མི་ཚས་བོད་རང་བཙན་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཉེན་རྟོག་ དེ འི ་ རྗེ ས ་སུ ་འཛི ན ་གྲྭ ་གོ ང ་འོ ག ་གི ་ སློ བ ་ཕྲུ ག་ མཁོ་གཏོང་བ་མ་དགོན་ནས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། པས་ལས་འགུལ་བ་༢༠ ལྷག་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།

བཀའ་ཁྲིའི་དངོས་གཞིའི་འོས་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ།

ཤོག་ངོས་ 1 པོའ ་ི འཕྲོས།

པ་གཉིས་མགོ་ལ་བཞག་པ་དང་།

བཞི ་ བཅས་ཀྱི ་ ཁྲི མ ས་ཐག་བཅད་པ་རེ ད ་ གཉིས་ས་ལ་བཙུ གས་བཅུ ག་ནས་ང་ཚ ་

སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་དངོས་སུ་མཉམ་ བཞིན་གྱི་འོས་ཤོག་འདང་ངེས་ཐོབ་མེད་ ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནས་སོང། གིས།

པུས་མོ་

“སྔོན་འགྲོའ ་ི འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་ ཞུགས་ཀྱིས། བརྒྱུད་རིམ་ནང་གནས་ཚུལ་ཇི་ སྟབས། འོས་འཕེན་པའི་མངོན་འདོད་ལ་གུས་

གསུམ་གྱི་པར་བསྟན་ནས་ཉེས་ཅན་པ་འདི་

ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་དོན། ང་ ཚ་རྩིས་སྤྲོད་ཤོག་ཅེས་ལབ་ནས།

གཅར་

སུ་འོས་ཤོག་འདང་ངེས་ཐོབ་མེད་སྟབས། ད་ ལྟར་བྱུང་རུང་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་དུང་མུ་མཐུད་དངོས་གཞིའི་ ཚ་ལ་རང་དབང་མི་འདུག བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ རྡུ ང་བཏང་བ་མ་ཟད་མི ་ དགུ ་འཛི ན ་བཟུ ང་ དུ ང་མུ ་མཐུ ད་དངོ ས ་གཞི འི ་ འོ ས ་ཁོ ང ས་སུ ་ བསྐྱེད་དེ།

ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གང་ འོ ས ་ཁོ ང ས་སུ ་བསྡ ད་ན་འོ ས ་ཤོ ག ་ཁ་འཐོ ར ་ ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་བོད་དུ་ཕེབས་ དང།

བསྡད་ན་འོས་ཤོག་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་ཉེན་དང། ཅིའི་ཐད་ནས་ཉམས་མྱོང་མི་དམན་ཙམ་ཐོབ་ དུ་འགྲོ་ཉེན་དང་།

སྤྱི་སྒེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚང་ དགོས་པ་དང་།

སྤྱི་སྒེར་རྒྱ བ་སྐྱོར་བ་ཚང་མར་སྐུ ་ཚགས་ ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་ མར་སྐུ་ཚགས་བཟོ་སྲིད་ལ། བཟོ་སྲིད་ལ།

བུད་མེད་ཚས་འཛིན་བཟུང་མ་བྱེད་

མཇལ་རྒྱུ་རག་དགོས་ཟེར་ རོགས་ཟེར་དུས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བུད་

དེ་བས་ཀྱང་ ནས་བྱ་ཁུ་བྱུག་གིས་གནམ་ཆུ་སྒུག་པ་བཞིན་ མེ ད ་གཉི ས ་ཀྱི ་ མི ག ་ལ་རྨ ས་སྐྱོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་

གུས་མོ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་ ༨ ཚས་༤ ཉིན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚགས་ གུས་མོ་ལས་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ བསྒུག་འདུག དེ་ནས་ང་ཚས་༸རྒྱལ་བ་རིན་ བཟོས་ཡོད་འདུག

མི་དགུ་པོ་སྡེ་དགེ་རྫོང་

སར་དྲིལ་བསྒྲགས་སུ་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱི་དུས་ཁོམ་ ཆེད་བསྐོང་གིས་བཀའ་ཁྲིའི་སྔོན་འགྲོའ ་ི འོས་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་སར་དྲིལ་བསྒྲགས་སུ་ པོ་ཆེ་མགྱོགས་མྱུར་ངང་བོད་དུ་ཕེབས་འཇུག་ ཐོ ག ་ཏུ ་ཁྲི ད ་ནས་ང་ཚ་གསུ མ་གང་དུ ་ཡོ ད ་

མེ ད ་པ་དང་སྟ བས་བདེ ་ མི ན ་ལ་བརྟེ ན ་ནས་ ཁོངས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་ ངོ་བསྐྱོད་ཀྱི་དུས་ཁོམ་མེད་པ་དང་སྟབས་བདེ་ དགོས།

དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས་འདུག

པ་དང། ངེད་རང་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ མིན་ལ་བརྟེན།

བོད་རང་བཙན་དགོས་ཞེས་སྦྱར་ མེད་དྲིས་དུས་ཚང་མས་ཧ་གོ་མ་སོང་ལབ་

ད་ནངས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ ཡིག་མང་པོ་བྲིས་པ་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ པར་བརྟེན།

མི་རེར་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་གཅིག་རེ་

ཚ གས་གཞོན་རྒྱ ལ་རི་སྒྲོལ་མ་ འཚར་ལོ ང ས་བྱུ ང་བའི ་ བུ ད་མེ ད ་ཅི ག ་ཡི ན ་ དུ་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དང་བསྟུན་གསལ་ དར་བཞི་བྲིས་ནས་རྒྱ ལ་དར་གཅིག་དགོན་ ཆད་པ་བཅད་ནས་གློད་གྲོལ་བཏང་འདུག

མཆོག་གིས་ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥

འཁོད་པའི་ པའི་ཆ་ནས། ཤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་རང་ བསྒྲགས་འདི་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བ་ཡིན།

དགོངས་ཤོག་གསལ་བསྒྲ གས་ཤིག་སྤེལ་ རི ག ས་བུ ད་མེ ད ་ཚར་བློ ་ སྤོ བ ས་སྐྱེ ་ གཞི འི ་

མ་འོངས་པར་གནས་དུ ས་ཀྱི་ ཡིན།

བའི་ནང། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་དུ ་འགྲོ ་ རྒྱུ ར་དམི ག ས་པའི ་ དུ ས་ འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་རུང་།

རྒྱ་དམག་གིས་གཅར་རྡུང་གཏོང་

གསར་དགོ ན ་པའི ་ ཉེ ་ འགྲ མ་དུ ་བཙུ གས་པ་

གཉིས་ཤང་ནང་ལ་བཙུགས་པ་ཡིན། བ་དང་ལས་ཀ་བཀོ ལ ་བ་བཅས་བྱ ས་རྗེ ས ་

གུས་མོས་ གཅི ག ་དེ ་ ཟམ་པ་ཆེ ན ་པོ ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ འི ་ ངའི ་ ཨ་ཕ་ལ་གློ ་ བུ ར་དུ ་བརྒྱ ལ་འགྲོ ་ བའི ་ ན་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བཅས་བཙན་བྱོལ་བོད་ ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་ལས་འགན་ཞིག་ལ་ངོས་ གཞུ ང་གི ་ ལས་གནས་ཡི ན ་མི ན ་ལ་མ་ལྟོ ས ་ སྒང་ལ་བཙུགས་པ་ཡིན། སྦྱར་ཡིག་གི་ནང་དུ་ ཚ་སྡུག་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས། མི ་ ལོ ་ ན་སོ ན ་པ་ཡོ ང ས་ནས་ཐད་ཀར་འོ ས ་ འཛིན་གྱིས་བློ་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་ཡིན། འདེམས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི། ༧སྤྱི་ནོར་གོང་ས་

རོགས་པ་གཞན་

པར་བོད་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཕྲག་ཏུ་ལེན་རྒྱུའི་ ང་ཚ་གསུམ་གྱི་མིང་དངོས་སུ་བྲིས་པ་ཡིན། གཉིས་དང་མཉམ་དུ་ཁྱིམ་དུ་ཚུར་བཏང་ཡང་

ཉེ ་ སྔོ ན ་འོ ས ་བསྡུ ་ལས་ཁང་ནས་ སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུ གས་མུ ་མཐུ ད་ ༢༠༠༩ ལོའ་ི ཟླ་༡༡ ཚས་༡༠ ཉིན་ང་ཚ་རི་ལ་ ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་

སྐྱ བས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཡང་དག་ བརྡ་ཐོ་གནང་འབྱོར་ནང། ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཚས་༡༥ བསྐྱེད་དེ།

ཇི་སྲིད་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་ བྲོས་ཏེ་ཡིབ་ནས་བསྡད་པ་ཡིན།

པའི་དབུ ་ཁྲིད་འོག་རང་རེ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ ནང་ཚུ ད་དངོ ས ་གཞི འི ་ འོ ས ་གཞི ར ་ཞུ གས་ གསལ་བར་དེ་སྲིད་དུ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

འདུག

ང་ཚ་རི་ལ་བྲོས་པ་ནས་བཟུང་ཁྱིམ་

ང་ཚ་སོ ང ་ཚར་བའི ་ རྗེ ས ་སུ ་རྒྱ ་ མི་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཐུག་མ་སོང།

འོན་

ཚགས་སུ་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་འབྲས་ འདུ ན་ཡོ ད ་མེ ད ་ལན་གསལ་འབུ ལ་དགོ ས ་ དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། གོ་ དམག་སུ མ་བརྒྱ ་ལྷ ག་ཙམ་ཡོ ང ་ནས་ངའི ་ ཀྱང་བློས་ཐུབ་གྲོགས་པོ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་

བཟང་གཡུ ར་དུ ་ཟ་བ་ཞི ག ་ཡི ན ་པ་སྨོ ས ་མ་ གསུངས་པ་ལྟར། དུས་རྒྱུན་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་ སྐ བས་འདི་བརྒྱུ ད་ནས་ད་བར་གུ ས་མོར་ ཨ་ཕ་དང་། དགོས་ཤིང།

གུས་མོ་ལ་མཚན་ན་ལོ་ན་ཧ་ སྐྱོར་གནང་མཁན་དང་།

རྒྱུས་ཡོད་གྲོགས་ རེ ་ ལྟོ ས ་དང་རྒྱ བ་སྐྱོ ར ་གནང་མཁན་ཡོ ང ས་ མ།

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱི་ཨ་ གནས་ཚུལ་དེ་དག་གོ་བྱུང་ཞེས་དང་།

མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚའི་ཨ་ཕ་གསུམ་ དེང་སང་བོད་ནང་དུ་ཞིང་ཁ་ཤིང་ནགས་སུ་

ཅང་ཕྲ ་བའི ་ དུ ས་ནས་བོ ད ་སྤྱི འི ་ རྩ ་དོ ན ་དང། འདྲིས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཐེངས་འདིར་བུད་ ལ་སྙི ང ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ ་ ཆེ ་ ཞུ ་རྒྱུ ་དང་ ཁྲིད་ནས་ཟླ ་བ་གཉིས་ཙམ་རིང་བཀག་ བསྒྱུར་བ་དང་། བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚགས་ཀྱི ་ བདེ ་ ཐབས་བཅས་ མེད་ཅིག་བཀའ་ཁྲིའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ ་ི ནང་ སྦྲགས།

༢༠

བོད་ཡིག་མ་བསླབས་པར་

ཐེངས་འདིར་རེ་འབྲས་དོན་ལ་ ནས་དམག་མིེ འི ་ འབུ ད་ཤི ང ་གཤག་བཅུ ག་ བརྟེན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཀློག་

པར་ཞབས་ཞུ ་བསྒྲུ བ་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བས་བཟང་ ཡོད་དགོས་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་ འཁྱོལ་མ་ཐུབ་པར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། པ་དང། པོ་བྱུང་བ་དང་།

སྤྱིར་

ཟ་མ་བཟོ་བཅུག་པ་སོགས་བྱས་ མི་ཤེས་པ་ཆགས་པ་དང།

ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་

ལྷག་པར་འདས་པའི་མི་ལོ་ ཡིན་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་གུས་མོར་ དེ ་ བཞི ན ་འོ ས ་ཁོ ང ས་སུ ་ཞུ གས་མཁན་དང། འདུག དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་ང་ཚའི་གྲོང་པའི་མི་ གི ་ ལམ་ནས་བསླ བ་པར་བརྟེ ན ་རྒྱ ་སྐ ད་མ་

ཙམ་རིང་ཐོབ་ཁོངས་འོས་འཕེན་མང་ དགོ ང ས་པ་མ་ཞུ ་རོ ག ས་ཞེ ས ་གསུ ང་མཁན་ འོ ས ་ཤོ ག ་འཕེ ན ་མཁན་གྱི ་ མང་ཚགས་ཚང་ རྣམས་ཀྱིས་བསང་གསོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་ གཏོགས་མི་ཤེས་པའི་ཚད་དུ་སླེབས་འདུག་

ཚགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན།

རང་ཅག་ འདུག་ཀྱང་།

སྔོན་འགྲོའ་ི འོས་བསྡུའི་གྲུབ་ མས་འགན་ཁུར་དང་མཉམ་ཞུགས་སྔར་ལྷག་ སུ་རྒྱ་དམག་གིས་ང་ཚ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད་ ཅེས་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།།

བཙན་བྱོ ལ ་བོ ད ་མི འི ་ གཟི ་ བརྗི ད ་ལྡ ན་པའི ་ འབྲ ས་སུ ་ཐོ ག ་མ་ནས་རེ ་ བ་བཅངས་པ་ནང་ གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ།།

སྙམ་ནས་ཡོང་བ་དང་། གྲོང་མི་རྣམས་ལག་


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད།

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་༡༦

55

ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད།

བདག་འཛིན་གྱི་རྩ་བ་མ་རིག་པའི་སྐོར།

གོམས་གཤིས་དང། སྤྱོད་ལམ།

མ་མཆིས་པའི་ཉམས་སྣང་བྱེད། མནའ་ཤག་ འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས། ཡང་ཕན་ཚུ ན་དགའ་མི ན ་ཞེ ་ བཞག་གི ས ་མི ་ བྱས་པའི་གྲོགས་པོར་དགྲ་བྱུང་ན་དེའི་དོན་ལ་ སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དུ་སྡུག་བསྔལ་ སོས་ཤིང་ཏོག་དེ་བདག་གིར་བཟུང་ནས་རང་ གསུངས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདི་ལྟར་བསམ་ བསད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཤི་མཁན་དེའི་བུ་ཚ་ སྲོག་ཀྱང་བཏང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡོད། ཕྱི་ བདེན་པ་དང་ཀུ ན་འབྱུ ང་བདེན་པའི་རྗེས་ གི་མིང་དབྱིབས་འཛིན་པ་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག བློ ་ གཏོ ང ་སྐ བས་སྡུ ག་བསྔ ལ་གྱི ་ རྩ ་བ་གཞན་ རྒྱལ་གྱི་མིས་བྲིས་པའི་དེབ་ཁ་ཤས་ནང་།(cut རིགས་རྒྱུད་ནས་གསོད་མཁན་ངོ་མའམ། སུ། འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་ལམ་གྱི་བདེན་ ང་ཡི ་ཤི ང ་ཏོ ག ་ཅེ ས ་པ་བློ ་ ལ་སླེ བ ས་ཡོ ང ་གི ་ ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀྱིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། མ་མཐར་དེ འི ་ བུ ་ཚ་ཚུ ན་ལ་དགྲ ་ཤ་ལེ ན ་པ་ of this world; by Lowell Thomas: jr;;p;;150 and པ་ཞེས་པ་གཉིས་གསུངས་འདུག དེ་གཉིས་ འདུག རང་ལ་ཆགས་པ་དེའི་དབང་གིས་རང་ གཞན་ལ་གནོད་པའི་ལས་དེ་ཞེ་སྡང༌། ཞེ་སྡང་ ཞེ ས ་གསོ ད ་ཐུ བ་པའི ་ འབད་བརྩོ ན ་བྱ ས་ཏེ ་ life in forbidden lhasa,by heinrich harrer.) བོད་ ལ་བསམ་བློ་ཞེ་དྲ ག་གཏོང་དགོས་པ་རེད། གི་ལོངས་སྤྱོད་བྱའི་ཆོས་དེ་ལ་ཆགས་པའི་བློ་ གི་རྩ་བ་འདོད་ཆགས། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཕན་ཚུན་མི་ཐོག་མང་པོ་གསོད་རེས་བྱེད་པའི་ མིས་གུས་ཞབས་དང་། དགའ་བསུ་བྱེད་དུས་ བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི ས ་སྡུ ག་བསྔ ལ་གྱི ་ རྒྱུ ་ ཞིག་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོགས་པའི་བློ་གཏི་མུག གཏི་ གོམས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། དགྲ་ཤ་ལེན་ཐུབ་ན་ ལྕེ་རིང་པོ་བསྣར་ཚུལ་དང་། ལག་པ་གཉིས་ ཀུ ན་འབྱུ ང་ཟེ ར ་བ་འདི ་ ལས་ཀྱི ་ ཀུ ན་འབྱུ ང་ ཆགས་པའི་བློ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལ་ མུག་ཅེས་པ་དེ་མི་ཤེས་པའི་དོན་རེད། ང་ཞེས་ མི་དེ་རྒོད་པོར་རྩིས་མཐོང་བྱེད་པ་དང་། མ་ ཀྱི ་ ཐེ ་ བོ ང ་ཀེ ར ་ཚུ ལ་སོ ག ས་བྲི ས ་འདུ ག་པ་

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་༢༠༡༠ ལོར་རཱ་ཤི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལས་སྒྲ་ཕབ་བྱས།

ཟེར་བ་དང༌། ལས་དེ་ཡོང་བར་ལས་ཀུན་ནས་

འགལ་བ་བྱེད་མཁན་བྱུང་ན།

ཟེར་བ་དེ་སླེབས་ཡོང་གི་རེད།

རྩ ་བ་ལྟ ་བུ ་ག་རེ ས ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ འདུ ག་ཅེ ས ་ལབ་

སློང་བའི་ཀུན་སློང༌།

དེའི་ནང་དུ་ཉོན་མོངས་

བློ་མ་དུལ་བ་

ཞིག་བཤད་ཀྱི་འདུག གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་

ཟེ ར ་བ་དེ ་ བྱ ས་ལ་མ་བསགས་པ་ཟེ ར ་བ་དེ ་

བློ་སྐྱེ་ཡོང་གི་འདུག ཆགས་སྡང་གི་བློ་སྐྱེ་བའི་

པ་རང་མཚན་པ་ཞིག་བློ་ལ་སྣང་བ་ནང་བཞིན་ ཐུ བ་ན་རུ ས་འདྲུ ད་པ་ཞེ ས ་མི ་ དེ ས ་གང་ཡང་ མེད་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་རེད་དྲན་པ་དེ་སྒྲོ་འདོགས་ མ་འབྱོ ན ་པ་ཝ་མོ ་ ལྟ ་བུ ར་དམའ་འཇོ ག ་བྱེ ད །

ན།

བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད་རེད།

མི་དགའ་བའི་

ང་ཟེར་བའི་བློ་དེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཕལ་

རེད། ལོག་ལྟ་རེད། མེད་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་རེད་

ཆེར་རེད། སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚའི་ངོ་ཤེས་པ་ འདོགས་ལོག་ལྟ།

དེར་བརྟེན་སྒྲོ་

ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་མ་

འདྲ་ཡོང་གི་རེད་དེ། ཉེས་པའི་ལས་ཞེས་ཕན་

དག་གི་ནང་དུ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ང་ཞེས་བཤད་ རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་སྐུར་འདེབས་ལོག་ལྟ་

བྱེད་འདོད་ཀྱི་བློ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་དེའི་ཐོག་ནས་

ཡང༌། ལམ་སང་རླུང་ལངས་ཀྱི་རེད། ང་དང་ པའི ་ བློ ་ དེ ་ ཕྱི ན ་ཅི ་ ལོ ག ་གི ་ བློ ་ ཆགས་བསྡ ད་

གནོ ད ་འདྲེ ན ་མཁན་གྱི ་ ལས་དེ ་ ཚའི ་ གྲ ས་དེ ་

ལས་དེ་བསགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

མཁན་གྱི་མི་དེ་ལ་རྩེད་མོ་ཞིག་བརྩེས་པ་ཡིན་

ཞེས་པ་རེད། མེད་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་རེད་བསམ་

ང་ཞེས་མི་བཤད་མཁན་གྱི་མི།

མི་ལྷོད་ལྷོད་

ཡོད་པ་རེད། གཏི་མུག་ཅེས་པ་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

རྩེད་མོ་བརྩེས་ནས་བརྙས་

གཏི་མུ ག་ལ་རྒྱ ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲ ག་

གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའི་བློ་ ལྟ་བུ།

ང་ཞེས་ཞེ་དྲག་མི་བཤད་མཁན་གྱི་

དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གི་མ་རེད།

མི་ཞིག་ཡིན་ན།

པ་གསལ་པོ་རེད།

བློ་སྐྱེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

གི་བློ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

དེ ་ ཚ་ནི ་ ཁྱ ད་མཚར་མཚར་ལྟ ་བུ ར་བྲི ས ་པ་ མ་གཏོགས། ལྕེ་རིང་པོ་དེ་འདྲ་བསྣར་ ལུ ང་ཚན་འགའ་ཤས་ སྲོལ་དེ་ནི་ཕལ་ཆེ་བ་མདོ་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀྱི་ བའི་སྲོལ་མེད། ནང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྔར་ལུང་ ལ་གུ ས་ཞབས་བྱེད་སྐ བས་དབུ གས་ཡར་ ཚན་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཤ་ལེན་རེས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུན་ འཐེན་ཏེ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་ལ་བཏུགས་ཏེ་ཁ་གདངས་ རི ང ་པོ འ ་ི བར་བདེ ་ འཇགས་མེ ད ་པར་སྐ བས་ ཙམ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། དེའི་སྐོར་དངོས་འབྲེལ་ རེ་ལུང་པ་སྟོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད། དེ་ ཇི་ལྟ ར་ཡང་སྒྲུ ང་གཏམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེབ་ ནི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་ལ་གཉའ་གནོན་ འདེའི་ཤོག་གྲངས་༢༣༣ནང་བྲིས་ཡོད། མཐེ་ མ་ཐུབ་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་ལས་དོན་དེ་འདྲ་མི་ བོང་གཉིས་ཀེར་བ་ནི་གུ ས་ཞབས་བྱེད་པ་མ་ བྱེད་དཀའ་མེད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ། རེད། སྐུ་མཁྱེན་ཞེས་འུ་ཐུག་གིས་རེ་འདུན་ ཡང་བྱང་རིགས་དང་། མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ བྱེད་པའི་བརྡ་ཞིག་རེད་། ཡང་འགྲིགས་ཤག་

མི་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་གཏི་མུག་ མཛུབ་མོ་དམར་བཀུགས་ཀྱི་མནའ་ཤག་ཅེས་ དང། འཐུས་ཤག་ཟེར་དུས་སྐབས་རེ་མཐེ་བོང་ རེད། སོ་སོ་མི་དགའ་སའི་དགྲ་ལ་གནོད་པ་ ཀྱི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཞེས་བློ་ཤུགས་ཆེན་ ཅེས་ལབ་ཆོག་གི་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་འདིར་ མནའ་དང་བཅས་པའི་གྲོགས་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ ཀེར་བའི་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ཚ་རྣམ་འགྱུར་ དེ་ལ་སྐྱིད་སྡུ ག་ལེགས་ཉེས་ག་ སྟོན་སྟངས་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བྱེད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དགྲ་ལ་གནོད་པ་ པོ ་ དང་དམ་པོ ར ་འཛི ན ་མཁན་དེ ་ ལ་ཆགས་ སྡུ ག་བསྔ ལ་འདྲེ ན ་ཡོ ང ་མཁན་གྱི ་ གཏི ་ མུ ག་ ན། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ལས་བཏུས། བྱེ ད ་པ་དེ ་ ཞེ ་ སྡ ང་གི ་ ཐོ ག ་ནས་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་ པའི་བློ་སྐྱེ་བ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡང་བའི་ གམ་མི་ཤེས་པ་རྩ་བ་ལྟ་བུ་དེ་བཤད་ཡོང་དུས་ རེ་བྱུང་ཡང་རང་ཉིད་ལ་བྱུང་བ་དང་ཁྱད་པར་

ཉོ ན ་མོ ང ས་དུ ག་གསུ མ་ལ་ཐུ ག་གི ་ ཡོ ད ་པ་

མི་དགེ་བའི་བློ་ཞིག་སྐྱེས་

ནས་དེ འི ་ ཐོ ག ་ནས་གཞན་ལ་གནོ ད ་པ་སྐྱེ ལ ་ བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

མི་དགེ་བའི་བློ་

གཞན་ལ་གནོ ད ་པ་བྱེ ད ་པ་དེ ་ རང་ལ་ཆགས། རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད། གཉེན་མཛའ་བཤེས་

ལ་ཆགས་ནས་དེ ་ དང་མི ་ མཐུ ན་པ་དང་དེ ་ ལ་

བཅོས་བྱས་པ་ཡིན་ཡང་ལམ་སང་རླུང་ལངས་ ཡོད་པ་རེད།

དེ ་ འ དྲ ་ ཡི ན ་ དུ ས ་ ས ང ས ་ རྒྱ ས ་

ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་

རྩ ་བ་དེ ་ ཆགས་སྡ ང་གི ས ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་རེ ད །

འཛིན་པའི་བློ་དེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ནང་བཞིན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་བའི་ དུས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ངར་ ཆགས་སྡང་གི་རྩ་བ་དེ་ང་ཞེས་ངར་འཛིན་པའི་

བློ་དེ་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་རེད། བློ་དེས་ང་ཞེས་

འགལ་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་མཐོང་ཡོང་དུས་

ཨ་འཐས་སུ་འཛིན་པའམ། ང་ཞེས་ཞེན་པའི་ང་

འབྲེལ་བ་ཞིག་དགྲ་ཞེས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག

ན། ང་ཞེས་པ་དེ་ལུས་དེ་མིན་པ་དང༌། སེམས་

ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བ་དང༌།

པའི་ཕུང་པོ། གཟུགས་ཚར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་

དེ་ལ་དགྲ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

རང་དང་མ་ དེ་ག་འདྲ་ཞིག་འདུག་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་

དེ ར ་བརྟེ ན ་སྔོ ན ་ལ་རང་གི ས ་རང་

ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བ།

རང་གི་གཉེན་ལ་

ཞེན་ཆགས་དེའི་དབང་

གི ས ་རང་དང་རང་གི ་ གཉེ ན ་ལ་འགལ་རྐྱེ ན ་ བཟོ་མཁན་དེ་དགྲ་ཞེས་མིང་བཏགས་ནས་ཞེ་

སྡང་སྐྱེ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

ཞེ་སྡང་སྐྱེ་བའི་གཞི་

དེ་མིན་པ།

ཆོས་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་ཉེ་བར་ལེན་

བྱེད་རྣམ་ཤེས་བཅས་དེ་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ མཁན་ནམ།

དེ་དག་ལས་ལོགས་སུ་ང་ཞེས་

པ་བློ་ལ་ཤར་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་ཡིན་ཞེས་ ལབ་དུ ས་ལུ ས་གཅི ག ་པུ ར་བསམ་བློ ་ གཏོ ང ་

མ་ལྟ ་བུ ་དེ ་ འདོ ད ་ཆགས་ཀྱི ས ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་ གི་ཡོད་མ་རེད། སེམས་གཅིག་པུར་བསམ་བློ་ པ་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚ་ཁྲོམ་ལ་ཕྱིན་པ་

གཏོང་གི་ཡོད་མ་རེད།

ཤི ང ་ཏོ ག ་སྒྲི ག ་བཞག་པ་མཐོ ང ་དུ ས་མི ་ ཞི ག ་

མཁན་ཞིག་དང༌།

སའི་ཅོག་ཙ་དེར་འགུལ་སྐྱོད་ཐེབས་ནས་ཤིང་

ལུས་ལ་མ་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལུས་

ཡིན་ན། ཤིང་ཏོག་འཚང་སའི་ཁྲོམ་གྱི་ནང་དུ་

རྒྱུགས་ཤར་གློད་ཡོང་ནས།

ཤིང་ཏོག་སྒྲིག་

ཏོག་མར་ཟགས་པ་ཡིན་ན། ཤིང་ཏོག་ཟགས་ སོ ང ་བསམ་པ་ལྟ ་བུ ་མ་གཏོ ག ས་ཚར་བ་ཞེ ་

དྲག་མི་འདུག

ཤི ང ་ཏོ ག ་ལ་སོ ་ སོ ས ་དངུ ལ་སྤྲ ད་

ནས་སོ ་ སོ འ ་ི ཁུ ག་མའི ་ ནང་དུ ་བླུ གས་རྗེ ས །

སོ་སོས་ཉོས་ཚར་བ་ཡིན་དུས་ང་ཡི་ཤིང་ཏོག་ ཟེར་བ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། ང་ཡི་ཤིང་ཏོག་དེ་ ལ་མི ་ ཞི ག ་གི ས ་འབུ ད་རྒྱ ག་བཏང་བ་ཡི ན ་ན་

ལུ ས ་ ད ང ་ སེ མ ས ་ སྒ ང ་ ལ ་ སྡོ ད ་

དེ་གཉིས་བདག་པོ་རྒྱག་

མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་བློ་ལ་ཤར་གྱི་འདུག

ངའི་

མ་བདེ་བའི་རྐྱེན་བྱ ས་ནས་ང་ན་ཡི་འདུ ག་

ཅེས་ལབ་བསྡད་པ་ཞིག་དང༌།

ལུས་སེམས་

ལ་དབང་བསྒྱུ ར་མཁན་གྱི ་ ང་ཡི ་ ལུ ས་ང་ཡི ་ སེམས་ཞེས་ལབ་དུས།

ལུས་སེམས་གཉིས་

ལ་བདག་པོ ་ རྒྱ ག་མཁན་གྱི ་ ང་ཞེ ས ་པ་ཞི ག ་ བློ་ལ་ཤར་གྱི་འདུག

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

ལུགས་མ་གཏོགས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་དེ་

འདྲ འི ་ ང་ཞི ག ་ཡོ ད ་ཅེ ས ་ལབ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་རེ ད །

དེ་སྔོན་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དུ་དེ་འདྲའི་ལུས་

ལ་ཟགས་པ་ཡི ན ་ཡང་ཨོ ་ བསམ་པ་ལྟ ་བུ ་མ་

པ་ཞི ག ་བློ ་ ལ་ཤར་བ་དེ ་ ཕྱི ན ་ཅི ་ ལོ ག ་གི ་ བློ ་

ཁོ་སྤྲང་གོག་དེ་ཞེས་བསམ་གྱི་རེད།

བདག་གི ར ་མ་བྱ ས་གོ ང ་གི ་ཤི ང ་ཏོ ག ་དེ ་ ས་

གཏོགས་གཞན་མེད་མཁན་ཞིག་དང༌།

ངས་

ཉོ ས ་ཚར་བའི ་ རྗེ ས ་སུ ་ཤི ང ་ཏོ ག ་དེ ར ་འགུ ལ་ སྐྱོད་ཅིག་ཐེབས་པ་ཡིན་ན།

ལམ་སང་དེར་

བལྟ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།

སོ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་ངར་འཛིན་པའི་བློ། ཕྱིན་

སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཁན་གྱི་རང་མཚན་ རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།

བློ་དེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ནང་བཞིན་

གྱི ་ ང་རང་སྐྱ ་བ་ཡོ ད ་མ་རེ ད ་ཅེ ས ་ལབ་དུ ས།

Advt. No.CUTS/Admm.I/Rectt/02/2010

ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། གཙུ ག་ལག་སློ བ ་གཉེ ར ་ཁང་གི ་ གཤམ་གསལ་དགེ ་ རྒ ན་ས་མི ག ་སྟོ ང ་པ་རྣ མས་ལ་བསྐོ ་ ཀྱི་འདུག ང་མེད་བསམ་པའི་བློ་ཞིག་ག་ལེར་ བཞག་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན། ས་མིག་གང་རུང་དུ་ཞུགས་བློ་ཡིད་ཅིང་། ཆ་རྐྱེན་ གོམས་པ་ཡིན་ན། ང་གཏན་ནས་མེད་ཟེར་ ཚང་རིགས་རྣམས་ནས་གཏན་འབེབས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འཐུས་ཚང་བསྐང་སྟེ་དྲིལ་ གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཕན་ནུས་འདྲེན་མཁན་གྱི་ང་ བསྒྲགས་ཐོན་ཚས་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་འདི་གར་འགེངས་ཤོག་ངེས་འབྱོར་དགོས། ཡོད་པ་རེད། ༡} རྒྱ་གཞུང་གི་སློབ་དཔོན། [professor] ས་མིག་ ༢ ཡི ན ་ན་ཡང་བློ ་ ལ་ཇི ་ ལྟ ར་སྣ ང་བ་ ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ས་མིག་ ༡ དང། བོད་སྐད་རྐྱང་པའི་ས་མིག་ ༡ ནང་བཞིན་གྱི་ང་དེ་འདྲ་ཞིག་མེད་བསམ་པའི་ [རྩ་ཕོགས་ཧིན་སྒོར། pay Band: ༣༧༤༠༠-༦༧༠༠༠ + ཕོགས་རིམ། Grade pay:༡༠༠༠༠ བློ ་ ལ་གོ མ ས་འདྲི ས ་ཤི ག ་སླེ བ ས་པ་ཡི ན ་ན། ༢} ས་སྐྱའི་རང་གཞུང་གི་ཉེ་བའི་སློབ་དཔོན། (Associate Professor) ས་མིག་༡ ང་དེ་ལ་ཞེན་པའི་ཆགས་པ། ངར་འཛིན་པའི་ (རྩ་ཕོགས་ཧིན་སྒོར། Pay Band:༣༧༤༠༠-༦༧༠༠༠+ ཕོགས་རིམ། Grade pay:༩༠༠༠) བློ་དེས་དྲངས་པའི་ཆགས་པ། ཆགས་པ་དེས་ འདིར་འཁོད་རྩ་ཕོགས་དང་ཕོགས་རིམ་འདི་བཞིན་རྒྱ་གར་མཐོ་སློབ་མཐུན་སྦྱིན་ལྷན་ཚགས་ གཞི་བྱས་ནས་ཞེ་སྡང་སྐྱེ་བ་དེ་དག་གི་ཤུགས་ ཀྱི་བཀའ་རྩ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་༡༤ འཁོད་པ་གཞི་བཟུང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ། ཆུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སངས་ ༣} སློབ་དཔོན་གཞོན་པ།(Assistant Professor) ས་མིག་ ༤ རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་མེད་པའི་ བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དགེ་རྒན་ས་མིག་ ༡ དང་། རྙིང་མའི་རང་གཞུང་གི་ས་མིག་ ༡། བོད་ཀྱི་ ལྟ་བ་ཞེས་པ་ཞིག་གསུངས། བདག་མེད་པའི་ ཤིང་བརྐོད་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ས་མིག་ ༡། བོད་ཀྱི་རི་མོའ ་ི སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ས་མིག་ ༡། (རྩ་ཕོགས་ཧིན་ ལྟ་བ་ཞེས་པ་དེས་ཆགས་སྡ ང་རྨོངས་གསུམ་ སྒོར། Pay Band: ༡༥༦༠༠-༣༩༡༠༠+ ཕོགས་རིམ། Grade Pay:༦༠༠༠) གྱི་ནང་གི་རྩ་བ་རྨོངས་པ། གཏི་མུག་གིས་ང་ ཟུ ར་ཐོ ར ་བཀོ ད ་པའི ་ མི ་ རི ག ས་དང་མི ་ སྡེ ་ སོ ག ས་ཀྱི ་ དམི ག ས་བསལ་ཐོ བ ་ཐང་རྣ མས་རྒྱ ་གར་ ལ་ཨ་འཐས་སུ ་འཛི ན ་མཁན་དེ ་ ལ་གཏི ་ མུ ག་ གཞུང་གི་གཏན་འབེབས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་སྤྱི་མཚུངས་ཡོད། ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས། བློ་དེ་དངོས་པོའ ་ི འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་། བསྐོ་བཞག་གི་སྒྲིག་གཞི། ཞབས་ཞུའི་ཆ་རྐྱེན། ཕོགས་ཚད། དེ་ ཡིན་ལུ གས་ལ་ཇི་ལྟ ར་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ བཞིན་དགོས་ངེས་ཤེས་ཚད་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དགོས་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་ བཟུང་བའི་བློ་རེད་མི་འདུག སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་བློ་ བསྒྲགས་ཐོན་པའི་ཉིན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་འདི་ག་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་ རེད་འདུག དྲུང་(Registrar,CUTS)གི་མཚན་ཐོག་སྙན་ཞུ་ཞིག་དང་། ཧིན་སྒོར་༡༠༠ ཊབ་འཛྷིན་ནམ། སྒྲོ ་ འདོ ག ས་ཀྱི ་ བློ ་ ཡི ན ་པ་ཡི ན ་ན། ཟུར་ཐོར་བཀོག་པའི་མི་རིགས་/སྡེ་ཡིན་རིགས་ནས་ཊབ་འཛྷིན་ཧིན་སྒོར་༥༠དང་བཅས་ཕུལ་ཏེ། དངོས་པོའ ་ི གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་ཤེས་པའི་ འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་གྱིས་གཤམ་གསལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཞེས་འཐུས་ཐོག རང་ཉིད་ བློ་དེ་དང་འགལ་ཟླ་རེད། ང་རང་སྐྱ་བ་ཞིག་ ཀྱི་ཁ་བྱང་འཁོད་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཧིན་སྒོར་༢༥ སྦྲག་འཛིན་རང་སྒྲིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་མཉམ་ མེ ད ་བཞི ན ་དུ ་ང་རང་སྐྱ ་བ་སྣ ང་བ་ལྟ ར་གྱི ་ ང་ སྦྱོར་ཞུ་དགོས་། གོང་གསལ་དུས་བཀག་གི་རྗེས་སུ་འབྱོར་བའི་འཚང་སྙན་ནམ་འགེངས་ཤོག་ རང་སྐྱ་བར་ཞེན་པའི་བློ་དེ་དང༌། ཇི་ལྟར་སྣང་ འཐུས་ཚང་མེད་པ་རྣམས་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཞིང་། འགེངས་ཤིག་གི་དོད་ཀྱང་ཕྱིར་སློག་བྱ་རྒྱུ་ བ་ནང་བཞིན་གྱི་ང་རང་སྐྱ་བ་མེད་བསམ་པའི་ མིན། སྦྲག་བརྒྱུད་རྗེས་ལུས་སོང་བ་རྣམས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འགན་བབ་གང་ཡང་ ཐག་ཆོད་པའི་བློ་གཉིས་པོ་དེ་འགལ་ཟླ་རེད། མེད་པའི་དེ་དིན་ཡིད་འཇགས་གནང་དགོས། ལྦཱཎ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་དྲུང་ ང་ཞེས་པ་དེ་བློ་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བསྡད་

ང་རང་སྐྱ་བ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས། ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་

དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། སཱརནཱཐ། ཝཱརནསཱི།

གིས་ཕྱོ་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚས་ ༣ ལ།

Section Officer, Adm-1 Central University of Tibetan Studies Sarnath, Varanasi-221007(U.P)

གླ་ཡོད།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

6 ༼རྩོམ་ཡིག་འདི་ནི་༢༠༡༠

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

ལོའ ་ི ནོ་སྦེལ་ཞི་ གོ་སྐབས་ཤོར་བ་རེད། འདི་ནི་ང་མི་སྒེར་དང་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འཐོབ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེའི་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་བརྒྱུད་ཟིན་

ལིའུ་ཞོ་པའོ་ཡིས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའ ་ི ཟླ་༡༢ པའི་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀའི་སྐྱོ་གར་ཞིག་རེད། ཚས་༢༣

ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་

ངས་བསམ་གཞིག་བྱེད་དུས།

ང་ལ་དགྲ་མེད།

(ཐ་མའི་བསྒྲགས་གཏམ།)

ཡ་

ལིའུ་ཞའོ་པའོ་ཡིས་བརྩམས། ཆུང་ཚ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཐ་ མཚན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་དྲུ ག་བཞིའི་རྗེས་ཀྱི་

མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ཏེ་ འཁྲུ ག་ཆ་ཆེ ་ བའི ་ རང་གི ་ ཉམས་མྱོ ང ་དེ ་ ཚ་

ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉིན་ཁོང་དུས་ ཁྲིམས་ཁང་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་སྟེ།

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༡༦ མ་“དགྲ ར་འཛི ན ་གྱི ་ བསམ་བློ ་ ”ཉམས་ཞན་

དུ་བཏང་བ་ལས་ཐོབ་པའི་ཁེ་ཕན་རེད།

ཐ་ན་ རྒྱུ ་མཚན་ལྡ ན་པ་ཡི ན ་ཐོ ག ་རྟ ག་པར་སེ མ ས་

འཕེ ལ ་ཚད་དལ་ཤོ ས ་ཡི ན ་པའི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ བཟང་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཁྱབ་ཁོངས་སུའང་། དགྲར་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་ ཉམས་ཞན་དུ་བཏང་བ་དེས།

དབང་འཛིན་པ་

ཚའི་ངོས་ནས་སྤྱི་ཚགས་སྣ་མང་ཅན་དུ་འགྱུར་

བར་བཟོད་སྒོམ་རྒྱུན་བསྲིངས་དང་། ཆབ་སྲིད་

ངས་

ཚའི ་ རྣ མ་འགྱུ ར་ནི ་ ཕྱོ ག ས་སུ ་མ་ལྷུ ང་བ་དང་

ཕྱི་ཟླ་༦ ཚས་༢༣ ཉིན་ང་རང་ལྟ་

སྲུ ང་བྱ ས་ཏེ ་ འཇོ ག ་སའི ་ ས་ཁུ ལ་ནས་ཡོ ང ས་

གྲགས་བསྡུས་མིང་དུ་པི་ཁང་(རྒྱ་སྐད་ཀྱི་བསྡུས་ ཚི ག ་བོད་ཡིག་ནང་སྒྲ ་རང་སོར་བྲིས་ན་པེ་ཁེམ་

བཀག་བཙན་འཇུག་ལོ་༡༡ བྱེད་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ མང་ཚ གས་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའི་གོ་ གསོན་གྱི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་འཐབ་རྩོད་ངན་ ཀྱི་ལྟ་བ་མི་མཐུན་མཁན་ལ་གནོད་འཚ་གཏོང་ (Beikan)ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཡང། རྒྱ་ཡིག་གི་སྒྲ་ ཐག་བཅད་པ་རེད། རྩོམ་ཡིག་འདི་ཧོང་ཀོང་ སྐབས་གཉིས་ཀ་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་ སྐུལ་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚགས་ཤིག་གི་བཟོད་བསྲན་ ཤུགས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཤུགས་ཆུང་དུ་ གདངས་ཡོད་ལ་བོད་ཡིག་ཏུ་སྒྲ་བཤད་ཀྱང་བྱ་རུང་ དུ་བརྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་ མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་(BeijingMunicipalIn- དང་མི་གཤིས་གཏོར་བརླག རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ ཕྱིན་ཡོད། སྤྱི་ཚགས་སྣ་མང་ཅན་ལ་གུ་ཡངས་ བར་མཐོང་སྟེ། འདིར་པེ་ཅིང་དང་ལྟ་སྲུང་ཁང་གཉིས་ ཞེས་ པའི ་ ཚགས་པ་“རྒྱ ་ནག་ནང་གི ་ འགྲོ ་ བ་མི འི ་ termediatePeople’sCourt)དུ་གྱོད་དོན་ཉན་ རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་ཕྱོགས་སུ་ཡར་ དང་། སྲིད་དོན་གྱི་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ཚར་སྡུག་ ཀྱི་མིང་བསྡུས་ཏེ་པེ་ཁང་ཞེས་བྲིས་སོ།)

ཐོ བ ་ཐང་”ཞེ ས ་པའི ་ དྲ ་རྒྱ འི ་ ཐོ ག ་བཀོ ད ་པའི ་ ཞིབ་བྱས་པ་དེས་བསྐྲུན་ཡོད། དེ་ཡང་ཐེངས་ རྒྱས་འགྲོ་བར་འགོག་རྐྱེན་བཅས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྦྱོང་གཏོང་ཚད་ངེས་ཅན་གྱིས་ཉུང་དུ་སོང་བ། བརྗོ ད ་པའི ་ པེ ་ ཅི ང ་གྲོ ང ་ཁྱེ ར ་སྤྱི ་ བདེ ་ ཅུ ས་ཀྱི ་ དབྱིན་འགྱུར་གཞིར་བཟུང་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ གཅིག་ནི་༡༩༩༡ ཟླ་བ་༡ ནང་བྱུང་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ངས་ང་རང་སྒེར་ དེ་བཞིན་༡༩༨༩ ལོའ ་ི ལས་འགུལ་དེར་གཞུང་ ལྟ་སྲུང་ཁང་དང་པོར་(Beijing Municipal ཐོག དབྱིན་འགྱུར་དུ་གོ་བ་གསལ་པོ་མེད་པའི་ གཞན་དེ་ད་རེས་ཀྱི་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དུས་ ལ་གེ ག ས་བར་དང་སྡུ ག་བསྔ ལ་བྱུ ང་བའི ་ རྒྱ ་ འབྲེ ལ ་གྱི ་ སྒོ ་ ནས་“ཟི ང ་འཁྲུ ག་དང་དྲ ག་ཟི ང ་ Public Security Bureau’s No. 1 Detention ཚིག་གནད་འགའ་ཞིག་གི་ཐད་མ་དཔེ་རྒྱ་ཡིག་ སྐབས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ ལས་བརྒལ་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་ ”ཞེས་པའི་ཞྭ་མོ་གཡོགས་པ་ནས་“ཆབ་སྲིད་ Center)སྤོས་ཤིང་། པི་ཁང་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་སྡོད་ དང་མཚུ ངས་བསྡུ ར་གྱི ས ་རྒྱ ་ཡི ག ་གི ་ གོ ་ བ་ པའི་ཉེས་མིང་མི་འདྲ་ནའང། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྙིང་ སྤྱི ་ ཚགས་ཀྱི ་ འགྱུ ར་ལྡོ ག ་ལ་ལྟ ་ཐུ བ་པ་དང༌། ཀྱི ་ འཁྲུ ག་རྐྱེ ན ་”ཞེ ས ་པར་འགྱུ ར་ལྡོ ག ་སོ ང ་ རི ང ་ངས་བཙན་ཁང་གི ་ དོ ་ དམ་ལ་ཡར་རྒྱ ས་ ལྟར་བསྒྱུར་བའང་ཡོད།༽ དོན་རྩ་བའི་ཆར་གཅིག་པ་ཡིན་པ་སྟེ། གཉིས་ དབང་འཛིན་པའི་སྡ ང་དགྲ འི་ལྟ ་སྟ ངས་ཀྱི་ ཡོད། དགྲར་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་ཉམས་ཞན་ སོང་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། དུ ས་རབས་ཕྱེ ད ་ལྷ ག་ཙམ་གྱི ་ ངའི ་ མི ་ ཚའི ་ ཀ་སྨྲ་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་རེད། ལན་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་བསམ་འདུན་བཟང་པོ་ དུ་བཏང་བ་དེས། དབང་འཛིན་པ་ཚས་རིམ་ ༡༩༩༦ ལོར་ང་པི་ཁང་རྙིང་པར་ བརྒྱུད་རིམ་ནང་༡༩༨༩ ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་ནི་ དཀྱོག་མཚམས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

དུས་

དྲུག་བཞིའི་ལས་ དང། སྡང་འཛིན་དྲག་པོ་རྣམས་བྱམས་བརྩེས་

ལོ་ཉི་ཤུ་སོང་ཟིན་ཡང་།

འགུལ་ནང་རྐྱེན་འདས་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ འཇོམས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྒྱུ ར་བཅོ ས ་དང་སྒོ ་ དབྱེ ་ ལ་བརྟེ ན ་

མཚམས་དེར་མ་སླེབས་བར། ང་རང་ནི་རིག་

ཤེས་ད་དུང་ཡང་མིག་བཙུམ་ཐུབ་མེད། དྲུག་

མོ འ ་ི ཚུ ད་རྒྱུ གས་གཞི ་ ནས་བསྐྱ ར་གསོ ་ ཐུ བ་

གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བ་མི་མཐུན་མཁན་ ཚ གས་ཀྱི ་ འཕོ་འགྱུ ར་བྱུ ང་བ་དེ ་ ཚང་མས་

གནས་གསར་བརྗེའི་རྗེས་སུ ་སློབ་གྲྭ ་ཆེན་

བཞི འི ་ ལས་འགུ ལ་གྱི ་ གནས་ཚུ ལ་ཐོ ག ་ནས་ ནས་ང་ཚ འི་རྒྱ ལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་སྤྱི་

བཞི ན ་འགྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་གི ་ ཡོ ང ས་ཁྱ བ་ (འདི་ས་གནས་པན་པོ་ཆའོ་ (Banbuqiao)ཞེས་ རང་བཞིན་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ པར་ཡོད་)ཡོད་ཅིང་། ཡང་(༡༩༩༧ ལོ་དང་) ༡༩༩༨ ནང་རྒྱ་ནག་

གོ ང ་གི ་ པི ་ ཁང་རྙི ང ་དང་བསྡུ ར་ན་ད་ལྟ འི ་ པི ་

རྒྱ ལ་སྤྱི འི ་ འགྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་གི ་ ཆོ ད ་དོ ན ་

བཅས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་

སྲིད་གཞུང་གིས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་

སློབ་ཆེན་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ གྱི ་ ལམ་དུ ་དྲ ངས་པའི ་ ང་རང་ལ་མཚ ན་ན། ཤེས་གསལ་རེད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན། སྒྱུར་

ཁག་གཉི ས ་ལ་མི ང ་རྟ གས་འགོ ད ་རྒྱུ འི ་ ཆོ ད ་

)ཁོངས་མི་ཞིག་ཡིན་པས། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་ ༡༩༩༡ ལོར་གློད་རྗེས། རང་ཡུལ་དུ་ཡོངས་ “གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་རྩ་བའི་ལམ་སྟོན་དུ་བརྩི་

དང་སྤྱི་ཚགས། རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོབ་

སྟེ།

སྐབས་དང་པོའ ་ི (ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོའ ་ི འཛིན་གྲྭ་ ཆིན་གྲེང་བཙན་ཁང་(Qincheng རབ་འབྱ མས་པ་ (BA)ནས་གཙུ ག་ལག་རབ་

འབྱམས་པ་(MA)དང་། དེ་ནས་འབུམ་རམས་

པ་(PhD)བཅས་ངའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་

Prison)ནས་

བཅོས་དང་སྒོ་དབྱེ་ནི་མའོ་ཡི་དུས་སྐབས་སུ་

གྲགས་ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའི་རང་དབང་ བ་”དེ་ཡོངས་སུ་དོར་ཏེ།

ཤོ ར ་ཏེ ་ ཕྱི ་ རྒྱ ལ་གྱི ་ བརྒྱུ ད་ལམ་ཁོ ་ ནའི ་ ཐོ ག ་ འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་སྤྱི་ཚ གས་འཆམ་

ནས་གཏམ་བཤད་བྱེད་དགོས་པར་གྱུར། དེའི་ མཐུན་གྱི་ཆོད་སེམས་བཅངས་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཚང་མ་གེ ག ས་མེ ད ་བདེ ་ བགྲོ ད ་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ དབང་གི ས ་ལོ ་ འཁོ ར ་མའི ་ རི ང ་ལ་ལྟ ་སྲུ ང་བྱ ་ ཞིག་རེད།

ལ། སློབ་ཐོན་མིང་རྟགས་ཐོབ་རྗེས། པེ་ཅིང་ དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་(Beijing mal University)

དེའི་ཚབ་ཏུ་དཔལ་

“འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་”དོར་བའི་

ཡུལ་དང་། (༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ནས་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡ བརྒྱུད་རིམ་དེ་ནི། དགྲར་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་

Nor-

བར་)སྡོད་གནས་སུ་གསང་ཞིབ་མྱུལ་ལྟ། (༡༩༩༦

སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཤིང། སློབ་

ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༠ བར་)ངལ་རྩོལ་

རིམ་པས་ཉམས་ཞན་དུ་གཏོང་བ་དང་སེམས་

རྒྱུད་ཀྱི་སྡང་སེམས་སྤོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་

ད་ ཀྱང་ཡིན་ཞིང་།

དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་རང་

དཔོ ན ་ཞི ག ་ཡི ན ་པའི ་ ཆ་ནས་ང་ལ་སློ བ ་མ་

སྒྱུར་བཀོད་དུ་བཏང་བ་བཅས་བྱུང་ཞིང་།

མཉམ་དུ།

གྱི ་ དབང་འཛི ན ་པས་ང་ཁྲི མ ས་སྦྱོ ར ་སྟེ ག ས་ བའི་བརྒྱུ ད་རིམ་ཞིག་རེད། (དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

ཚས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཐོབ།

དེ་དང་དུས་

ང་རང་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྩོམ་ཡིག་དང་དཔེ་

ལྟ་ཡང་བསྐྱར་དགྲར་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་ གཤིས་ནང་སིམ་པའི་“སྤྱང་ཀིའི་འོ་མ་”བཙིར་

བུའི་ཐོག་བརྫངས་པ་རེད།

ཨ་རི ར ་སྐོ ར ་སྐྱོ ད ་མཁས་པའི ་ མི ང ་ཐོ ག ་ནས་

བྱས་ཟིན་པའི་དོན་རྩ།

ལྟར་བསྐྱོད་མྱོང་ཡོད།

འགྱུར་མེད་སོར་གནས་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་འདོད་ མིའི་བར་གྱི་དུང་སེམས་སླར་གསོ་ཡོང་ཆེད་

ཞིག་དང་རྩོམ་པ་པོ་གང་ཡིན་རུང་།

“ང་ལ་དགྲ་བོ་མེད་ལ་ དབྱེར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་གུ་ཡངས་ཀྱི་

སྡང་སེམས་ཀྱང་མེད་”ཅེས་པ་དེ།

ད་ལྟའང་ ཁོར་ཡུག་ཅིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱུང་ཞིང་།

བྱུང། ང་ལ་ལྟ་སྲུང་དང་འཛིན་བཟུང་། འདྲི་ དང།

མི་དང་

ཁེ་ཕན་མི་འདྲ་བ་དང་རིན་ཐང་གི་མོས་

གཞུང་ ཞིབ་བཅས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚ་དང། པ་མི ་ འདྲ ་བ་རྣ མས་ཞི ་ མཐུ ན་མཉམ་གནས་

དྲང་དང་འགན་ཁུར། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ་བཅས་

ཀྱི་མི་ཚ་སྐྱེལ་དགོས་པའི་རེ་བ་འདོན་གྱི་ཡོད།

ང་ཁྲི མ ས་སྦྱོ ར ་བྱེ ད ་མཁན་གྱི ་ ཞི བ ་དཔྱོ ད ་པ་ ཡོང་ཆེད་མི་གཤིས་དང་མཐུན་པའི་གཞི་རྟེན་ ཚ། ང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་ འབོལ་པོ་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

དེར་

དེ་རྗེས་ཨ་རི་ནས་ཕྱིར་ལོག་གིས་༡༩༨༩ ལོའ ་ི དཔོ ན ་རྣ མ་པ་བཅས་ཚང་མ་ངའི ་ དགྲ ་མི ན ། བརྟེན་ཡུལ་མི་ཚའི་ཁྲོད་དུ་གསར་གཏོད་ནུས་

ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་རྐྱེན་ གྱིས་“གསར་བརྗེར་ངོ་ལོག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་

མ་གཞི ་ ངས་ཁྱེ ད ་ཅག་གི ་ ལྟ ་སྲུ ང་དང་འཛི ན ་ ཤུ གས་ཆེ ར ་སྐྱེ ད ་དང་བྱ མས་བརྩེ འི ་ སེ མ ས་

དེ་ལྟར་རང་གིས་དགའ་

མོས་ཆེ ་ བའི ་ བཤད་སྟེ ག ས་ཀྱ ང་ཤོར་བས། རྒྱ ་ནག་ནང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་དང་གཏམ་

ཐོ ག ་ནས་བརྩ མས་པའི ་ དམངས་གཙའི ་ ལས་

དགེ་རྒན་ཞིག་གི་སློབ་

ཁྲིད་བཤད་སྟེགས་ཤོར་བ་དང་།

རྩོམ་པ་པོ་

སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་

གི ་ ཡོ ང ས་ཁྱ བ་ཐོ ག ་གཏམ་བཤད་བྱེ ད ་པའི ་

གིས་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚད་ གཞི་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་རྟགས་སྟོན་གྱི་ཡོད།

༢༠༠༤ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ མི་ཚ གས་ཆེན་གྱིས་རྩ ་ཁྲིམས་ལ་བསྐྱ ར་

མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀྲང་རུང་གེ་(Zhang དང་།

ཕན་ཞུའུ་ཆིང་(Pan

ཆེ་མཐོང་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ།

ཕན་སེམས་ཀྱིས་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་ཕྱེ་བ་ དེ། བཙན་སྲུང་བ་ཚས་ལུས་ངག་གཉིས་ཐོག་ ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་མ་ཟད།

“སེམས་

གསོའ ་ི རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་”དང། གནོང་འགྱོད་ དུས་དེབ་གསར་འདོན། གོང་།

ཁ་ལག་དང་མ་ཉལ་

དེ་བཞིན་གཉིད་སད་སྐབས་བཅས་སུ་

རོལ་དབྱངས་གཏོང་བར་བརྟེན།

བཀག་ཉར་

འོ ག ་གི ་ མི ་ ཚའི ་ སེ མ ས་ནང་ཆེ ་ མཐོ ང ་དང་དྲོ ་ སྐྱིད་ཚར་ཏེ།

བཙན་ཁང་གི་སྒྲིག་ལམ་བརྩི་

རྩ་ཁྲིམས་ནང་ཐེངས་དང་ སྲུང་དང་ནང་ཁུལ་ཐུབ་ཚད་བྱེད་པར་བཀག་

བཅོས་བྱས་ཏེ།

སྲུང་བརྩི་དང་འགན་ལེན་”བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཀོད་

Rongge)

Xueqing)ཚུད་

རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་”དང་“བཟོ་བཅོས་རིང་ ལུ གས་ལ་ངོ་རྒོལ་”གྱི ་ ལངས་ཕྱོགས་དོར་

རྒྱལ་ནང་དུ་“གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་

གཞུང་དྲང་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་༡༢ ”བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དེ་ནི།

ད་ལྟ་བར་

ཚས་༣ ཉིན་གྱི་འདྲི་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་ རྒྱུ ན་མཐུ ད་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྒྱུ ར་

གནང་སྟངས་ངས་ཚར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

བཤད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།

སྡང་འཛིན་གྱིས་མི་ཞིག་གི་བློ་རིག་ ར་ཅན་དུ་གྱུར་བ་དང་།

དཔལ་འབྱོར་ཁྲོམ་

རིག་གནས་སྣ་མང་

དགྲ ར་འཛི ན ་གྱི ་ བསམ་བློ ས ་རྒྱ ལ་ཁབ་ཅི ག ་ ལུགས་རིམ་གྱིས་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་གྱི་

གི ་ སྙི ང ་སྟོ བ ས་ལ་དུ ག་སྐྱོ ན ་དང་ཁྱོ ད ་ཤི ་ ང་ ཕྱོ ག ས་སུ ་འཕོ ་ འགྱུ ར་འགྲོ ་ བ་འདི ་ དག་ཚང་

པ་བྱུང་ཡོད། དོ་དམ་ལམ་ལུགས་དེས་བཀག་

ཉར་འོག་ཚུད་པའི་མི་ཚར་བྱམས་བརྩེའི་འཚ་

ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ནང་གལ་ཆེའི་རྩ་དོན་ བའི་ཁོར་ཡུ ག་ཅིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱུ ང་བ་ཙམ་མ་

གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་མངོན་པ་རེད།

དེ་དང་ ཡིན་པར།

དེས་ཁོང་ཚའི་ཁ་མཆུ་གཏུགས་

དུ ས་མཚུ ངས་པར་ད་ལྟ འི ་ དབང་འཛི ན ་པས་ བཤེར་དང་ཁོང་ཚའི་སེམས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ “མི ་ དམངས་ཨང་དང་པོ ར ་འཇོ ག ་པ་”དང་ གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

“འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚགས་འཛུགས་སྐྲུན་”བྱ་ ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཀྲིན་(Liu

རྒྱུའི་འབོད་ཚིག་བཏོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

Zheng) ནི ་ ང་རང་འཇུ ག་ཡུ ལ་བཙན་ཁང་གི ་

རྒྱས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་བྱས་ཡོད།

བར་འབྲེལ་བ་ཉེ་པོ་ཡོད།

ཚགས་པའི ་ དབང་སྒྱུ ར་གྱི ་ སྙི ང ་དོ ན ་ལ་ཡར་ བཙན་སྲུ ང་བ་ཞི ག ་ཡི ན ་ཞི ང ་ང་དང་ཁོ ང ་གི ་ ང་རང་བཙན་འཇུ ག་བྱ ས་པ་ནས་

ཁོང་གིས་བཀག་

ཉར་འོག་གི ་ མི ་ ཚ ར་གུ ས་བརྩི ་ དང་གཅེ ས ་

ད་བར་གྱི ་ སྒེ ར ་གྱི ་ ཉམས་མྱོ ང ་ཐོ ག ་ནས་ཀྱ ང་ སྐྱོ ང ་བྱེ ད ་ཚུ ལ་དེ ་ ཁོ ང ་གི ་ བྱ ་སྤྱོ ད ་ཀུ ན་ནས་ ངས་ཡར་རྒྱ ས་ཀྱི ་ རྣ མ་པ་མངོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ འདི ་

མཐོང་ཐུབ་ཅིང་། ཁོང་གི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་

མུ ་མཐུ ད་དེ ་ རང་ཉི ད ་ཉེ ས ་མེ ད ་ཡི ན ་པ་དང་།

སྟེར་གྱི་འདུག པི་ཁང་དུ་སྡོད་རིང་ལྷག་བསམ་

དང་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་

སྲུང་བ་བཟང་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་དང་འཕྲད་པ་ནི་

ང་ལ་ཉེ ས ་འཛུ གས་བྱ ས་པ་རྣ མས་རྩ ་ཁྲི མ ས་

ཞིག་གི་རྩོམ་ཡིག་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ དང་རྣམ་དཔྱོད་ལ་སླད་སྐྱོན་གཏོང་གི་ཡོད་ལ། ཅན་དུ་ཕྱོགས་པ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ལམ་ ཤོར་བ།

དེས་རྒྱ་ནག་

གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་ང་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་ ཡོད། ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ནང་“བཙན་རྒྱལ་

འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ ཅག་གི་གུས་བཀུར་དང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ བཅོ ས ་སྒོ ་ དབྱེ འི ་ རྩ ་བའི ་ རྨ ང་གཞི ་ རེ ད ་ཅེ ས ་

ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས།

ད་དུང་འཐུས་མཆན་བཀོད་མེད།)

ཚ་ཚར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

བཤད་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ པའི་ཞིབ་དཔྱོད་པ་ཁྱེད་ཅག་གི་ཆེད་ལས་དང་ བ་དང་། བ་མི ་ འདྲ ་བའི ་ རྩོ མ ་ཡི ག ་སྤེ ལ ་བ་དང་ཞི ་ བའི ་

སྤྱིའི་ཆོད་དོན་(ICCPR)ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཀྱང།

བཟུང་། ཉེས་འཛུགས། དཔྱད་ཁྲ་བཅས་པ་དང་ པ་སླ ར་གསོ ་ བྱེ ད ་པའི ་ ཆེ ད ་མི ་ གཤི ས ་བཟང་

དང་ངན་སྐུལ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་”འོག་ང་རང་ ལེན་བྱེད་ཐབས་མེད་ནའང། ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ པོ་གཅེས་ཉར་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་ཐུབ་ བཙན་ཁང་དུ་བཅུག

༡༩༩༨ ལོར་མི་སེར་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་གི་རྒྱལ་

པས་བཀག་ཉར་འོག་གི་མི་ཚའི་ཐོབ་ཐང་དང་

པ་དེ ས ་འགྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་དེ ་ རྒྱ ་ནག་གི ་

བྱེད་པར་གདན་ཞུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ་རོབ་དང་ ངོ་རྒོལ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་”ནང་གསལ་བརྗོད་ བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་

གང་ཞིག་འདོན་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། རང་ཉིད་སྐྱེ་བོ་

རྟགས་བཀོད་ཅིང་ ༢༠༠༡ ལོར་འཐུས་མཆན་བཀོད།

ལྷག་པར་པི་ཁང་གསར་

ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་ བ་”ཟེར་ཞིང། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་ཀྱི་ལྟ་

གོང་གི་“དྲུག་པའི་ཚས་གཉིས་ཀྱི་ཟས་བཅད་ བ་ལ་“སྤྱང་ཀིའི་འོ་མའི་རིག་གནས་”ཟེར་གྱི་ཡོད།)

ངས་རང་ཉིད་ལ་རེ་བ་

ཐང་ཆོད་དོན་(ICESCR) ལ་ ༡༩༩༧ ལོར་མིང་

ཆེན་པོ་སོང་འདུག

པོར་“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ འགོག་སོགས་ཀྱི་ཐད་གཡོ་འགུལ་ཐེབས་ཐུབ་

ཏེ་རྟ ག་ཏུ ་ས་གནས་ཁག་ཏུ ་གཏམ་བཤད་

གཏམ་བཤད་བྱེ ད ་པར་མགྲོ ན ་འབོ ད ་བྱ ས་པ་

སེམས་བསྟན་ཅིང་། (རྒྱ་ནག་གིས་དཔལ་འབྱོར་

ཁང་ལ་ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། ནང་གི་དོ་དམ་

འོན་ཀྱང་ངས་ ནང་གི་རྩོམ་པ་པོ་ཚས། གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལྟ་བ་

དེ བ ་ཁག་ཅི ག ་བྲི ས ་པ་དེ ས ་ལོ ་ རབས་བརྒྱ ད་ ད་དུ ང་རང་གི ་ རང་དབང་བཙན་འཕྲོ ག ་བྱེ ད ་ ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་“སྤྱང་ཀིའི་འོ་མ་འཐུང་

ཅུ་པའི་ནང་གཡོ་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསླངས་ མཁན་དབང་འཛིན་པ་ཚར།

ལོ་རབས་གཅིག་ལྷག་

ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་།

དེ་ཡང་མ་གཞི་ངས་ བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་གིས་ང་ལ་དྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ཚར་སྣང་ རྣ མ་དག་དང་གཞུ ང་དྲ ང་ལྷ ད་མེ ད ་ཀྱི ་ བཙན་

ངའི་རང་དབང་ཤོར་ནས་ལོ་ གཅིག་བྱས་ན་ང་རང་གི་རླུང་རྟ་ཡིན་གྱི་རེད།

གཅིག་ལྷག་སོང་བའི་དུས་ཡུན་རིང་།

ང་རང་

དེ་འདྲ འི་ཡིད་ཆེས་དང་སྒེར་གྱི་

ས་གནས་མི ་ འདྲ ་བ་གཉི ས ་སུ ་བཙན་འཇུ ག་

ཉམས་མྱོང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་སྟེ་ངས་རྒྱ་ནག་

ཞིབ་དང་།

ཁྲིམས་

མི་སྲིད་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟ ན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྐབས། ཁོང་ཚས་གུས་

རྒྱུར་ང་རང་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བས་ཁེངས་ཡོད།

གི ས ་ཉེ ན ་རྟོ ག ་དཔོ ན ་བཞི འི ་ སྔོ ན ་འགྲོ འ ་ི འདྲི ་ གི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཡར་རྒྱ ས་འགྲོ ་ མཚམས་འཇོ ག ་ ཞིབ་དཔྱོད་པ་གསུམ།

དཔོན་གཉིས་བཅས་བརྒྱུད་ཀྱང་།

ངའི་གྱོད་

ལ།

རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་ཅིག་འབྱུང་

བརྩི་མེད་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལས་བརྒལ་བ། ཡང་ན་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངོས་

ལེན་ཞུ་འཇུག་པ་བཅས་མ་བྱས་པར།

འགྲོ་བ་མིའི་རང་དབང་གི་

རེ ་ ལྟོ ས ་བཀག་འགོ ག ་བྱེ ད ་ཐུ བ་པའི ་ སྟོ བ ས་

ཁོང་ འཕྲོས་ཤོག་ངོས་7 པར་གཟིགས།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་༡༦

75

ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགལ་ཟླ་ཚབས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ། རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་གཉིས་ཀྱི་དབར་རྩོད་གཞི་

གི་བདེ་སྲུང་ལས་དོན་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་

ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་ཨ་ བློན་ཆེན་གྱི་མགྲིན་ཚབ་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ ཅན་གྱི ་ བྱ ང་ཁུ ལ་དང་ལྷོ ་ ནུ བ་མཚ་གླི ང ་ནང། ཆགས་ཡོད་པ་དང། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་དཔུང་ རི ་ དང་འབྲེ ལ ་ལམ་ཤུ གས་ཆེ ་ རུ ་བཏང་ནས། གི་ཞི་བདེ་བརྟན་སྲུང་དང་ཨེ་ཤ་ཡ་ཡར་རྒྱས་ ཉི་ཧོང་དུ་གཏན་ འགྲོ་ཆེད་དུ་དམག་དཔུང་འཇོག་པ་ལས། རྒྱལ་

དང་གོ་མཚན། དམག་གི་མཚ་གྲུ་སོགས་ཕོན་

ཨ་རིའི་དམག་མི་༤༧༠༠༠

བཞིན་ཡོད་པས།

རི ་ ཡ་དང་ཨོ ་ སི ་ ཁྲུ ་ལི ་ ཡ་གཉི ས ་དང་དམག་

ཆེན་བཞག་ནས་ཉི་ཧོང་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ ཉི་ཧོང་གཞུང་གི་ཁྲིམས་

བཟོ ་ ལྷ ན་ཚགས་ནས་ཨ་རི ་ དང་ལྷོ ་ ཀོ ་ རི ་ ཡ།

ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡ་བཅས་དང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱས་པའི་ཉི་

དེ་བཞིན་ལྷོ་ཀོ་

ཁབ་གང་འདྲ་ཞིག་ལའང་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་

དམག་གི་མཚ་གྲུ་དང་

གསར་འགྱུར་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚས། ཉི་

འཇགས་སྡོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང།

སྦྱོང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས།

མེད་ཅེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

མེ་སྒྱོགས་གནམ་གྲུ་སོགས་ཉི་ཧོང་གི་བྱང་དང་ ཧོང་དང་རྒྱ་ནག ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། བྱང་ཀོ་རི་ཡ། ཐེ་

ཧོང་གི་བདེ་འཇགས་བརྟན་སྲུང་གཏོང་ཐབས་ ལྷོ་ནུབ་གླིང་ཕྲན་སོགས་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་ ཝན་བཅས་མཚ་གླིང་འདྲེས་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་དང། བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དམར་ ཀྱི་འཆར་འགོད་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཉི་ཧོང་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷ ན་ཚ གས་

བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༧

ཉིན་ཉི་ཧོང་ ཀྱི ས ་བདེ ་ འཇགས་བརྟ ན་སྲུ ང་གཏོ ང ་ཐབས་

ནས་བྷི་བྷི་སིའི་གསར་འགོད་པས་གནས་ཚུལ་ ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁྱབ་བསྒྲགས་མ་བྱས་པའི་སྔོན་དུ། སྤེལ་བ་ལྟར་ན།

ཉི་ཧོང་གི་གྲོས་ཚགས་ཁང་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཞིག་གིས།

ཉི་

ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས། ཨ་རི་དང་

ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབྲེལ་ཆེ་བའི་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང། ཉི་ཧོང་། ཐེ་ཝན་བཅས་ལ་

དུས་ནས་དུས་སུ་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་དང།

ཉེ་དུས་ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་དབར་

གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཉི་ཧོང་གི་བདེ་

ཧོ ང ་གཞུ ང་གི ས ་འཆར་འགོ ད ་འདི ་ ལྟ ར་བྱེ ད ་

འགོད་ཡིག་ཆའི་ནང།

ཡའི་ཕྱོགས་ནས་ཉི་ཧོང་ལ་འཇིགས་སྐུལ་མང་ ཨ་རི་སོགས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་

འཇགས་བརྟ ན་སྲུ ང་གཏོ ང ་ཐབས་ཀྱི ་ འཆར་ དོན་ནི། སྔོན་དུས་གྲང་དམག་

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀོ་རི་

གི་སྐབས་ཨུ་རུ་སུས་ཉི་ཧོང་ལ་འཇིགས་སྐུལ་ པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

ང་ཚས་དམག་གི་གོ་

མཚ་གླིང་གི་རྙོག་འཛིང་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡོད་པས།

བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་དང།

༄༅།། མཚུངས་མེད་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ། ཞུ་གསོལ།

ག་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་མཁན་བླ་དགེ་འདུན་འདུས་ཚགས་ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་དང་ཁྱད་

པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚ་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་

དང། ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་

པའི་ཆེད་ལོ་ལྟར་གྲྭ་ཚང་འདིའི་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ལྷ་དགུའི་ བསྙེན་མཚམས་གནང་སྲོལ་ལྟར། འདི་ལོ་ཡང་བོད་ཟླ་༡༢ ཚས་༡༣ དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡

ཕྱི་ཟླ་༢ ཚས་༡༦ རེ་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་བདུན་རིང་བསྙེན་ མཚམས་སུ་ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་དེ་དོན་དགོངས་ འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་བ་༡༢ ཚས་༩ དང་བོད་ཟླ་༡༡ ཚས་༤ ཉིན་བཟང་པོར་ཕུལ།

ཉི་

གླ་ཡོད།

བྱེད་མྱོང་བ་ལས་ལྷག་པ། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ མཚན་སོ ག ས་ཀྱི ་ གྲ ་སྒྲི ག ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་དེ ་ ཧོང་དང་ཐེ་ཝན་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་སུ་ གིས་ཉི་ཧོང་བྱང་ཁུལ་གྱི་མཚ་གླིང་ཕྱོགས་ནས་ རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གྲང་ དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་བཏང་ ཉི་ཧོང་དང་ དམག་གི ་ སྐ བས་ནས་ང་ཚའི ་ བདེ ་ སྲུ ང་དེ ང ་ ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ ཨ་རི་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་ལས་བྱེད་རྒྱུ་དེ། ཉི་ཧོང་ རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ ཐོན་ཡོད་པ་རེད།།

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས།

དྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་དོགས་ཡོད་གཉིས་འཛིན་བཟུང། ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཧིན་དྷུ་སི་ ཡོད་པ་དང།

ན་གཞོན་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ བཟོས་པའི་ཐུང་མདའ་དང་། རྗ་མུ་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཐན་དུས་བབ་གསར་ཤོག་ཐོག་གནས་ཚུལ་ གཞི ་ རྗ ་མུ ་ཀཱ ་ཤི ་ སྨི ར ་གྱི ་ ཌོ ་ ཌ་རྫོ ང ་ཁོ ང ས་ ས་ཁྲ། སྤེལ་བ་ལྟར་ན།

མིང་རྫུན་མ་འཁོད་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་

དྷ་ས་དང་རྒྱང་ཐག་ཉེ་བའི་ སུ་ཡོད་ཅིང། པཱ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་ འཁྱེར་སོགས་རྙེད་ཡོད་པས། པཱ་ཀི་སི་ཐན་ ས་ཁུལ་ཀོ་ཊི་ལཱ་ནང་རང་ལོ་༢༩ སོན་པའི་ཇཱ་ ཡོད་པའི་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་ལྟེ་ གྱི ་ ས་ཁུ ལ་དུ ་ཡོ ད ་པའི ་ འཇི ག ས་སྐུ ལ་རི ང ་

མལ་ཟེར་བ་དང། རང་ལོ་༣༣ ལ་སོན་པའི་ གནས་ཁང་ཞི ག ་ནས་ཡོ ང ་བའི ་ དོ ག ས་པ་ ལུ གས་པའི ་ ལྟེ ་ གནས་ཁང་ཞི ག ་ནས་ཡོ ང ་ གྷུའུ་ལམ་ཟེར་བ་གཉིས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ ཡོད་པ་རེད།

པས་རླ ངས་འཁོ ར ་ནང་འཛི ན ་བཟུ ང་བྱ ས་

ཤོག་ངོས་ 6 པའི་འཕྲོས།

ཡོ ད ་ཚད་འདུ ག་ཅེ ས ་ས་གནས་ཉེ ན ་རྟོ ག ་

ཀྱིས་དབང་ལུང་བསྒྱུར་ཞིང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ནས་མཆོངས་ཏེ་སྒེའུ་ཁུང་གི་ལྕགས་དྲྭ་བརྒྱུད་ ནས།

ཡུལ་ཁམས་འདིའི་ཐོག སྤྱི་འབངས་

ངའི་ལུ ས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀུ ན་ལ་རེག་བཞིན་ ཚང་མའི་སྨྲ ་བརྗོད་ལ་འདྲ ་མཉམ་གྱི་བརྩི་

ཐང་གི་དབང་སྒྱུར་བླ་མེད་དུ་བཀུར་བའི་རྒྱལ་ གཟུགས་པོའ ་ི ཕྲ་ཕུང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དྲོ་སྐྱིད་ མཐོང་དང་། ཡུལ་ཁམས་འདིའི་ཐོག བསམ་ རྟག་ཏུ་སེམས་ལ་སྣང་བས་ ཚུལ་དང་དད་མོས། རིན་ཐང། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ ཁབ་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་རེད། ངས་སྒུག་བཞིན་ སྦྱིན་པ་དང་། པའི ་ གྱོ ད ་ཞི བ ་ཀྱི ་ ནང་དུ འང་འདི ་ འདྲ འི ་ ཡར་ ཁྱབ་ཅིང་ཞི་ལྷོད་དང་གུ་ཡངས་ལྡན་པར་བྱེད་ ལྟ་བ་སོགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགྲན་ རྒྱས་སོང་སྟེ། དབང་ཚད་ཆ་བགོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ མཁན་གྱི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དེ་ཡིན་ལ། བཙན་ རྩོ ད ་ཀྱི ་ སྒོ ་ ནས་ཞི ་ མཐུ ན་མཉམ་གནས་ཐུ བ་ སས་ཕྱོ ག ས་ལྷུ ང་བྲ ལ་བའི ་ དཔྱ ད་ཁྲ ་ཞི ག ་སྟེ །

ཁང་ནང་གི ་ དུ ས་ཚད་སྐ ར་མ་རེ ་ རེ ་ ནས་དོ ན ་ པ། ཡུལ་ཁམས་འདིའི་ཐོག གྲངས་མང་གི་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚད་བགམ་ཐེག་ཐུབ་པའི་དཔྱད་ཁྲ་ སྙིང་ལྡན་པར་སྒྱུར་མཁན་དེ་ཡང་ཡིན། ཕྱོགས་ བསམ་ཚུལ་དང་གྲངས་ཉུང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་ གཞན་ནས་ངས་ཁྱེད་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་དུང་ འདྲ་མཉམ་དུ་འགན་ལེན་ཐོབ་པ། ལྷག་པར་དུ་ ཞིག་གཏོང་རྒྱུར་ངས་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུ འི་རིང་གི་ངའི་ ནི། གནོང་དང་འགྱོད་པས་ཁེངས་པས། དེའི་ ད་ཡོད་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་དང་ཐ་དད་ཀྱི་ཆབ་ སྐལ་བ་བཟང་ཤོས་ཀྱི་མྱོང་བ་ག་རེ་ཡིན་མིན་ ལྗིད་ཀྱིས་སྐབས་རེ་ང་རང་ཁྱར་ཁྱོར་དུ་གྱུར། སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཡོངས་སུ་བརྩི་བཀུར་དང་

བཤད་དབང་བྱུང་ན། དེ་ནི། ང་ལ་བཟའ་ཟླ་ ང་རང་མི ་ མེ ད ་ལུ ང་སྟོང་གི ་ ཚར་ཤེ ས ་ཞན་ སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་པ། ཉི་འོག་ཏུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ ལི འུ ་ཤཱ ་ཡི ་ རང་དོ ན ་བྲ ལ་བའི ་ བརྩེ ་ དུ ང་ཐོ བ ་ པའི་རྡོ་ཞིག་ཡིན་པས། རླུང་དང་ཆར་པ་དྲག་ མི་འདྲ་བ་ཚང་མ་དར་ཏེ་མི་སོ་སོའ ་ི བློ་འདོད་ པ་དེ་ཡིན།

ཁོང་དེ་རིང་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཟུར་

ཉན་དུ ་བཅར་ཐུ བ་ཐབས་མེ ད ་ཀྱ ང་ངས་ཁྱེ ད ་

ལ་བཤད་འདོད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ།

སྙིང་སྡུག་

པོས་བྲབས་ཏེ།

སུས་ཀྱང་རེག་མི་ཕོད་པའི་ བཞིན་འདེམས་ཆོག་པ། སྤྱི་འབངས་ཚང་མས་

གྲ ང་མོ ་ འཁྱ ག་གོ ང ་འདྲ ་བ་ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ད ། འཇི ག ས་ཞུ མ་དོ ར ་ཏེ ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ ལྟ ་ཚུ ལ་ ཡི ན ་ནའང་ངའི ་ བརྩེ ་ དུ ང་ནི ་ སྲ ་མཁྲེ ག ས་དང་ བརྗོད་ཆོག་པ།

གནས་བབ་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་

མ། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་དུང་ རྣོ ་ དབལ་ཅན་ཞི ག ་ཡི ན ་པས་འགལ་རྐྱེ ན ་གྱི ་ འོག་ཏུ་མི་སུ་ཞིག་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཐ་ སྔར་རྒྱུན་བཞིན་འགྱུར་མེད་བརྟན་པོར་གནས་ ལྕགས་ཁྲབ་ཀུན་འབིགས་པར་ནུས་ལ། ཐ་ན་ དད་བརྗོད་པའི་དབང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྡུག་ རྒྱུར་ངས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། ང་རང་ལོ་ ང་རང་ཕྱེ་མར་གསིལ་ནའང་། ངས་རང་གི་ཐལ་ སྦྱོང་མྱོང་མི་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་རེ་སྒུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ ངོ ་ འདི ་ དག་རི ང ་རང་དབང་བྲ ལ་བའི ་ འཚ་བ་ བ་སྤྱད་དེ་ཁྱེད་ལ་འཐམ་འཁྱུད་བྱེད་ངེས་ཡིན། བསྐྱལ་ཅིང་།

ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དབང་གིས་

ངེ ད ་གཉི ས ་ཀྱི ་ བརྩེ ་ དུ ང་ལ་ཟུ ག་རྔུ ས་ཁེ ང ས་

ཡོད་པས།

སྙིང་སྡུག་མ།

ཁྱེད་ཀྱི་བརྩེ་དུང་ བཞིན་ངས་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས་ལོ་

རིས་མེད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་འདུལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་༸ཆོས་རྗེ་

དམ་པ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚགས་འབྱུང་གནས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་འདས་མཆོད་སྨོན་ལམ་སྐབས་བརྒྱད་པ། བོད་རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་ལོའ ་ི ཟླ་བཅུ་པ་ཕྱི་མའི་ཚས་༢༥ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའ ་ི ཟླ་༡ ཚས་༢༨ ནས་བཟུང་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འཚག་གཏན་ཁེལ་ཞིང་།

འདས་མཆོད་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་

ནས་སྐུ་ཡོན་དང་། བཞེས་ལག་གི་དོད་སོགས་ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བཀུར་གང་ནུས་ཞུ་འཆར་

ལགས་ན། རིས་མེད་གྲྭ་བཙུན་གང་མང་ཕེབས་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་དང་། བྱེ་བྲག་བླ་མ་

རུང་གི་སློབ་རྒྱུད་རྣམས་སྔ་ཙམ་ནས་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

འདས་མཆོད་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་ནས།

གླ་ཡོད།

གསལ་བསྒྲགས། མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་ཆེད་ཞུ། བོད་མཚ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དཔའ་ལུང་རྫོང་ཨར་སྐན་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་ཕ་མིང་བན་དྷེ་དང་མ་

མིང་ཉི་མ་མཚ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཆོས་དབིྱངས་རྒྱ་མཚ། ལོ་རྟགས་སྟག་ཡིན་ལ། ཁོའ ་ི སྔོན་ཆད་ བེད་སྤྱོད་མྱོང་བའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་9816565243 ཡིན་པའི་ཁོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ ཀྱིས་ཁོ་ད་ལྟ་ས་ཆ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་རྩད་གཅོད་གང་ཐུབ་བྱེད་རོགས་མཁྱེན།

སྲིད་ཁོ་ད་ལྟ་ས་ཆ་གར་ཡོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚ་བོད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ས།

གལ་

བཀྲ་

ཤིས་རྒྱ་མཚ། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ 13099737385 དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བསྟན་འཛིན་

རབ་དགའ། འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་སའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ 9945661098 བཅས་ཡིན་ པས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཡོད་པར་མཁྱེན་མཁྱེན།

གླ་ཡོད།

འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ། ༄༅།།མཆིན་ནད་དུག་ཐབས་(Hepatitis-B)ནད་གཞིའི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྔོན་འགོག་བཅས་ འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

གཤམ་གསལ།།

༢༡༽ཁ་ཏིག་ཚལ་སྐབས་རེར་ཕྲན་བུ་རེ་མཆོད་ན་ལེགས།

༢༢༽ཚ་བའི་དུས་དུ་གྲང་ཚལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་གྲང་ཚལ་ཀྱང་ཕྲན་བུ་རེ་མཆོད་ཆོག ༢༣༽

ཤིང་འབྲས་བྲ་གོ་དང་ཁ་སུར་མངའ་རིའི་ཁམ་བུ་སོགས་ཀྱ ང་སོས་པའི་རིགས་ཡིན་ཚ་ཕྲན་

བུ་རེ་སྐབས་འགར་མཆོད་ཆོག

༢༤༽ཉིན་སྟར་སྔ་དགོང་དུས་སུ་ཨམ་ཇ་དང་ཇ་མངར་མོ་

མཆོད་ཆོག ༢༥༽གསོ་རིག་རབ་དགའ་གཡང་འཛིན་ཇ་དང་མཁྱིས་ཇ། ཇ་ཐང་སླ་མོ་སོགས་

ཀྱང་སྐབས་རེར་མཆོད་ན་འཕྲོད། ༢༦༽ལུས་པོའ ་ི འཚ་བཅུད་ཆེད་སྐབས་རེར་ཚིལ་མེད་ལུག་

ཤ་ཕྲན་བུ་རེ་མཆོད་ཆོག

༢༧༽སྐབས་རེར་ཉ་ཤ་ཕྲན་བུ་རེ་མཆོད་ཆོག ༢༨༽ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་

རྩོམ་བྲིས་ཀྱི་ཉེས་པ་ལས་བཙན་

ཞན་པ་རྣམས་ནས་ཆུ་སྐོལ་དྲོད་འཇམ་དང་མེ་དྲོད་ཤེད་ཆེ་རྣམས་ནས་ཆུ་སྐོལ་གྲང་ཉིན་ལྟར་

རང་ཉིད་ཀྱིས་བདམས་པའི་གདམ་ པར་བྱུ ང་ཡོ ད ་པའི ་ ནང་གི ་ ཐ་མ་དེ ར ་གྱུ ར་ཏེ །

འབྱུང་ཞིང་ནད་ཁྲག་གཙང་བཟོ་དང་ཟུངས་སྐྱེད་ཅིང་ལུས་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུགས་ཆ་

ངས་འབྱུང་ལ་ཉེ་བའི་ཁྲིམས་ རྒྱུས་ནང་།

ཡོད་ཀྱ ང་དེའི་བྲོ་བ་ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

གཅོད་ལ་ཞི་ལྷོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གདོང་བསྟ ན་ འོག་ཏུ་ཚུད་པ་གྲངས་མེད་ཅིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་

བཙན་འཇུག་མྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་

གར་འགྱོ ད ་སེ མ ས་མེ ད ་པར་རེ ་ སེ མ ས་ཆེ ན ་ ད་ནས་བཟུང་སུ་ཞིག་ཀྱང་གཏམ་བཤད་བྱས་

ཁང་ནང་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིན་ཞིག་གཏམ་བརྗོད་ཀྱི་རང་ དགོས་པའི་རེ་བ་ཡོད།།

རེད། ང་རང་ཐོགས་རེག་ཅན་གྱི་བཙན་ཁང་དུ་

ཕོད་ལ།

རང་ཐོ ག ས་རེ ག ་བྲ ལ་བའི ་ སེ མ ས་ཀྱི ་ བཙན་

པོས་སང་ཉིན་ལ་སྒུག་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ང་རང་གི་ པའི ་ དབང་གི ས ་གྱོ ད ་དང་ཁ་མཆུ ར་ཐུ ག་མ་

ཁྱེད་ཀྱི་

༄༅།།

ཁོ ང ་གཉི ས ་ལག་ཏུ ་རྒྱ ་ནག་ནས་ པས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།།

བརྩེ་དུང་ནི། བཙན་ཁང་གི་རྩིག་གྱང་མཐོན་པོ་ དབང་ཡོ ད ་པའི ་ ཡུ ལ་ཁམས་ཤི ག ་ཏུ ་འགྱུ ར་

ཤུགས་ཤིག་མེད་པས། ཐ་མ་རྒྱ་ནག་དེ་ཁྲིམས་

ཚང་མས་དགོངས་ཆུབ་ལྟར་འདི་

ངེས་པར་འཐུང་དགོས། དེས་ཕོ་བའི་ནང་ཟས་འཇུ་བདེ་བ་དང་མཆིན་པའི་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་མི་

སྙོམས་པར་རྒྱུ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་པས་ན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་མཆིན་

ནད་དུག་ཐབས་ནད་ལ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཕན་པ་ཡིན་ནོ།།

བོད་གཞུང་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་ནད་

བཅོས་ཉམས་ཞིབ་འགན་འཛིན་སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲོན་གྱིས།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣༡༢

8

ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༨ ཉིན་ཨོ་སི་ཁྲུ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡༢/༢༢ དྷ་རམ་ས་ལ།

རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་མགོ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༡༦

མི་རིགས་ཁག་ཅིག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ།

ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ནེ་མེན་ལེ་

ཁོངས་འོག་གི་མི་མང་དང་མཐོ་ དག་གིས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུ ན་

ཡུལ་

རི ག ་གཞུ ང་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་ གླུ ་

སྐོ ར ་སྤྲོ ་ འཆམ་པའི ་ ལྟེ ་ གནས་

གཞས་དང་ཞབས་བྲོ་འཁྲ བ་

སོ ག ས་སུ ་བོ ད ་དང་ཤར་ཏུ ར་

སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཀི་སི་ཐན། འབྲུག བལ་ཡུལ། འབར་མ།

ནང་པའི་ཚན་རིག་དེ་ཕྱི་དངོས་པོའ ་ི དབྱེ་ཞིབ་༌༌༌

འབྲི ང ་གི ་ བོ ད ་པའི ་ སློ བ ་མ་དེ ་

ས་མཚ་ངོགས་ས་ཁུལ་མི་མང་ འདུས་སྡོད་ཆེ་ས་དང།

ཆོས་ཚན་བགྲོ་གླེང།

དེ་

བཞིན་བོད་མི་ཡ་ལོ་ངག་དབང་

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་

བདག་མེད་པ་དང་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་གོ་འཕང༌༌༌༌

ལགས་ཀྱི ས ་ཀྱ ང་བོ ད ་ཀྱི ་ ཡུ ལ་

ཆེ ན ་མོ ་ སོ ག ས་ནས་ཨོ ་ སི ་ ཁྲུ ་

ལྗོངས་ཀྱི་ཆགས་དབྱིབས་དང་

ལི ་ ཡར་སྐྱ བས་བཅོ ལ ་དུ ་ཡོ ང ་

གནའ་དེ ང ་གི ་ རི ག ་གནས་དང་

མཁན་ཚགས་སྡེ ་ དང་ཡུ ལ་གྲུ ་

རི ག ་ ག ཞུ ང ་ གོ མ ས ་ ག ཤི ས ་

དེ ་ དག་གི ་ སྐུ ་ཚབ་ཚགས་སྡེ ་

སོ ག ས ་ ཀྱི ་ སྐོ ར ་ ལ ་ ད བྱི ན ་

ཁག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཡིག་ནང་སྒྲོགས་སྦྱ ང་བྱ ས་

ཐང་སྐོར་གྱི་རྔ མ་སྟོན་ཁྲོམ་

སོང།

སྐོར་དང་ཡུ ལ་གྲུ ་དེ་དག་གི་

ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི སྐུ་

ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་

སྐུ་ཞབས། དེ་འདྲ་བཤད་ན་མི་མགོ་འཐོམ་བྱེད་རེད། ཚན་རིག་དེ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་བྱས་ཏེ་ར་སྤྲོད་༌༌༌

སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་ཁང་ནང་ཡོད་པ་མ་ འདོ ན ་མཁན་གང་ཟག་དེ ་ དག་གཞུ ང་ལ་ངོ ་ ནང་“འདི ར ་ཡོ ད ་མི ་ མང་རྣ མས་ང་ཚ་ཚང་ གཤིས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ ཟད་ཁོང་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ རྒོ ལ ་བྱེ ད ་མཁན་དང་རྒྱ ་ཁབ་ཁ་བྲ ལ་བའི ་ མ་ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང་སྐ ད་དང་ཡི ་ གེ ་ མི ་ ཞིག་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། གིས་ཁ་རྡུང་བཏང་བ་དང། གསར་འགོད་ ཉེས་མིང་འདྲ་མིན་བཏགས་ཏེ་བཙན་འཇུག་ གཅི ག ་ཀྱ ང་སའི ་ གོ ་ ལའི ་ སྒ ང་གི ་ འགྲོ ་ བ་མི ་ ཉིན་དེར་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡ་གཞུང་གི་ པའི ་ དྲི ་ བ་སོ ག ས་ལ་གཡོ ལ ་ཐབས་བྱེ ད ་པ་ ཉེས་རྡུང་བྱས་མཐར་དམར་གསོད་བྱེད་ཀྱི་ གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྟབས། ཕན་ཚུན་ལ་ འགྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱི ་ མི ་ སྣ ་ སོགས་ངན་བྱུས་སྣ་ཚགས་འཐེན་པ་སོགས་ ཡོད་པ་སོགས་མཚམས་འཇོག་དགོས་སྐོར་ མཛའ་བརྩེ་ཟབ་ལ་སྤུན་ཟླ་མིང་སྲིང་གི་འདུན་ ཁག་ཅིག་གིས་ཀྱང་དེང་སྐབས་བོད་དང་ཤར་ ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། བརྗོད་སོང་ལ། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་མང་ པ་འདོར་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། གཅིག་ ཏུར་ཀི་སི་ཐན། འབར་མ་སོགས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ ལས་འགུལ་དེའི་སྐབས། ཡུལ་གྲུ་ གི ས ་རོ ག ས་རམ་དང་འདི འི ་ ཐད་རྒྱ ་གཞུ ང་ ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་དམ་འཛིན་ ཡུ ལ་གྲུ ་མང་དག་ཅི ག ་གི ་ ནང་འགྲོ ་ བ་མི འི ་ དེ་དག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་སླེབས་ སོ ག ས་ལ་བརྡ ་ལན་གསལ་པོ ་ ཞི ག ་གཏོ ང ་ བྱ ས་ཐོ ག ་རང་རང་གི ་ ཕ་ཡུ ལ་ལ་ཕན་ངེ ས ་ ཐོབ་ཐང་ཡག་པོ་མེད་སྐོར་དང། ལྷག་པར་དུ་ ཏེ་མང་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་ དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་ ལྡ ན་པའི་ལས་འགུ ལ་སྤེལ་དགོས་”སྐོར་ ཉེ་ཆར་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་ མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། གཞུང་འཛིན་ སྦྲགས་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་སོང་། སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་སྤེལ་འདུག ། བའི ་ ཞི ་ བདེ འི ་ གཟེ ང ས་རྟ གས་དེ ་ རྒྱ ་རི ག ས་ མི ་ སྣ ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་མི ་ མང་གི ་ རེ ་ འདོ ད ་ལ་ དེ ་ དང་འབྲེ ལ ་ཨོ ་ སི ་ ཁྲུ ་ལི ་ ཡའི ་ ཨོ ་ སི ་ ཁྲུ ་ལི ་ ཡའི ་ གྲོ ང ་ཁྱེ ར ་སི ་ ནེ ་ ནས་འདི ་ གའི ་ སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞོ་པའོ་ལ་ཐོབ་ཀྱང་། ཁོང་ ཁས་ལེ ན ་མི ་ བྱེ ད ་པ་མ་ཟད་དགོ ས ་འདུ ན་ སི་ནེ་བོད་རིགས་མཐུ ན་ཚ གས་ཀྱི་ཁྱ བ་ གསར་འགོད་པ་སེར་ཤུལ་དཀོན་མཆོག་གིས།

གྲྭ་གསུང་རབ་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཆད།

ཁེ་ན་ཌའི་ནང་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་ལེན་འཆར།

ཧ་ཧ་༌༌༌མིག་གིས་མཐོང་ས་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད་

ཨ་ཁ་མགོ ་ འཐོ མ ་སོ ང ། དེ་ཡིན་ན་ནང་ཆོས་༌༌༌༌

ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༨ ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་སའི་བརྒྱུད་ ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་༢༣༠ ལྷག་ཙམ་ ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུ ལ་སྤེ ལ ་བ་ལྟ ར་ན། ཁེ་ན་ཌའི་ནང་ལེན་མྱོང་ཡོད་པ་དང། དེ་དག་ ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་༥ ནང་ གི་བདེ་འཇགས་དང་འཚ་བའི་དགོས་མཁོ།

རྒྱ ་གར་ཨ་རུ ་ནཱ ་ཅལ་མངའ་སྡེ འི ་ ཁོ ང ས་སུ ་ སྨན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་

རི་མོ་བ་ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས།

ཡོད་པའི་བོད་མི་གྲངས་༡༠༠༠ ཙམ། ཁེ་ན་ གྱིས་ལྟ་སྐྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

ཌའི ་ ནང་ལེ ན ་རྒྱུ ་གཏན་ཁེ ལ ་ཡོ ད ་པ་རེ ད །

དེ འི ་ སྐོ ར ་འདི ་ གའི ་ གསར་འགོ ད ་

བོ ད ་གཞུ ང་གི ་ ངོ ས ་ནས་དེ འི ་ སྐོ ར ་ལ་གྲོ ས ་ པས་ནང་སྲིད་དྲུ ང་ཆེ་དངོས་གྲུ བ་རྡོ་རྗེ་ བསྡུ ར་བྱེ ད ་བཞི ན ་པ་ལས་ཐག་གཅོ ད ་གང་ ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར། ཡང་མེད་སྐོར་བརྗོད་སོང།

ཁོང་གིས་

“ད་ལྟ འི ་ ཆར་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་དེ འི ་

ཁེ་ན་ཌིའི་མི་སེར་དང་གནས་ སྐོ ར ་ལ་འཆར་གཞི ་ དང་ལས་དོ ན ་སོ ག ས་

སྣེ་འཛམས་རིག་གཞུང་གི་བློན་ གང་ཡང་མེད་”ཅེས་གསུངས་བྱུང། རྩྭ་ཐང་བོད་ཡིག་ སྤོར། ཆེ ན ་ཇཱ ་ སོ ན ་ཁེ ན ་ནཱི ་ མཆོ ག ་གི ས ་དེ འི ་ སྐོ ར ་ བཀའ་དྲུང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལགས་ རབ་རྒྱ ་མཚ་ལགས་སུ ་ཟླ ་འདི འི ་ ཚས་༡༦ རྨོངས་སེལ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཡིན་པ་རེད། དེ ་ སྔོ ན ་ཁོ ང ་རྒྱ ་གར་དུ ་ཡོ ང ་སྟེ ། གསུངས་དོན། “ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གིས་ལྷག་ སུ་དེའི་སྐོར་དྲིས་པར། ཁོང་གིས། “ད་ལྟའི་ ཉིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་ཨ་མདོ་ གཙད་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲིང་ དྷ ་ས་གསོ ག ་སྒ ར་སློ བ ་གྲྭ འི ་ ནང་སློ བ ་སྦྱོ ང ་ བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་ སྐབས་ཁེ་ན་ཌའི་ཕྱོགས་ནས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

ཨ་མདོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་མུ་ར་དགོན་པའི་གྲྭ་གསུང་ ཚགས་པའི་ཚགས་མི།

རྒྱ་གར་ མངའ་སྡེའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཁེ་ན་ རྗེས་སུ་ཕྱིར་བོད་དུ་སོང་སྟེ། བ་ཚར་ལྟ་རྟོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དགེ་རྒན་དང་བོད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་ གཞུ ང་དང་ཁེ ་ ན་ཌའི ་ བོ ད ་པའི ་ ཚགས་པ་ ཌའི་ནང་ལེན་རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་

རི མ ་མི ་ དམངས་ཁྲི མ ས་ཁང་ཞེ ས ་པས་ལོ ་ བྱས་པ་དང་། གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད།

༢༠༠༨

གྲྭ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནི་ ལས་དོན་བྱས་ཏེ། ས་གནས་མི་མང་ལ་ཕན་ གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་ བ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་ ཁོང་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ལེན་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་ རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕེབས་ནས། ཟླ་ ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐེངས་ ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

BOD-KYI-BANG-CHEN

སློབ་སྟོན་པ།

བཀའ་ཟུར་པདྨ་ཆོས་འབྱོར།

སློབ་སྟོན་པ།

མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས།

ཆོས་ཉིད་འོད་ཟེར།

རྩིས་པ་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བ།

ཡེ་ཤེས་མཚ་མོ།

འཛིན་སྐྱོང་དོ་དམ་པ།

ངག་དབང་ཐར་པ།

ལས་འཆར་དོ་དམ་པ།

འཕྱིང་དཀར་ཚ་རིང་དོན་གྲུབ།

གསར་འགོད་པ།

སོག་ཤོད་དར་རྒྱས།

གསར་འགོད་པ།

ལི་ཐང་འཇམ་བཟོད།

གསར་འགོད་པ།

བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག

གསར་འགོད་པ།

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག

འགྲེམས་སྤེལ་ལས་རོགས།

ཚ་དབང་རིག་འཛིན།

གསུམ་ཙམ་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་མྱོང་ཡོད་ ༣༤ ཡིན་པ་དང། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ ་ི ཟླ་༣ ང་ཚ་དགའ་པོ་བྱུང་ལ། བོད་མི་ཚར་དཀའ་ འདིའི་ཚས་༢༤ ཉིན་བར་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱི་མ་ པ་དང་། ཁོང་ལ་༢༠༠༨ ལོར་རྨ་ཆུ་རྫོང་དུ་ པའི་ཚས་༡༧ ཉིན་རྨ་ཆུ་ནས་བོད་མི་ཚས་ ངལ་ཆེ་བའི་སྐ བས་རྒྱ ་གར་གཞུ ང་གིས་ རེད། སྤྱིར་ང་ཚས་དེའི་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་

མེ་སོར་གསར་འགོད་པ།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

མོན་གྷོ་གསར་འགོད་པ།

ཐུབ་བསྟན་བཀྲ་ཤིས།

༢༠༠༥ ལོར་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་ རྒོ ལ ་བྱེ ད ་མཁན་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྣེ ་ ཁྲི ད ་པ་ཡི ན ་ ཟླ་༥ ཚས་༡༨ ཉིན་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ནས་འཛིན་ གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་ཁེ་ན་ཌ་གཞུ ང་གིས་བོད་ སྡོ ད ་བོ ད ་མི ་ ཨ་རི ར ་སྐྱ བས་བཅོ ལ ་དུ ་ལེ ན ་ སྐོར་བརྗོད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་ བཟུང་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠

Khawa Karpo Tibet Culture Centre

བོད་མི་ཚས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་བྱས་ ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྗེས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེར། ད་ཐེངས་ཁེ་ན་ཌ་ བཞིན་པ་ཡིན། ལས་དོན་དེའི་ཕྱོགས་སུ་ནན་ པ་དང་། ༢༠༡༠ ལོར་རྨ་ཆུ་རྫོང་གི་སློབ་ རྒྱ ་ནག་གི ་ ཉེ ན ་རྟོ ག ་པས་ཐེ ང ས་དང་པོ ར ་ གཞུང་གི་ངོས་ནས་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ ཏན་མ་བྱས་ན་སྤྱི་ཚགས་སུ་སྐད་ཆ་འདྲ་མིན་ Subscription Address: མ་ཚས་བོ ད ་ཡི ག ་སྲུ ང་སྐྱོ བ ་དགོ ས ་པའི ་ ངོ ་ འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ ་ི བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག་”ཅེས་ གྱིས་ཁྱབ་ཀྱི་རེད་”ཅེས་གསུངས་བྱུང།

རྒྱ་ནག་ ལོའ ་ི ཟླ་༣ པའི་ཚས་༢༥ ཉིན་ཨ་མདོ་རྨ་ཆུ་ མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ལེན་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་ རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་ནའང། ཁོང་ནི་ས་གནས་དེའི་<<རེ་བའི་ ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་༢༠༡༠ ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་ ཐེངས་དང་པོ་མིན་པར། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོར་ གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ ལས་དོན་ལག་ རྐང་ལམ་ཚགས་པར་>>ཞེས་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་ ༡༢ ཚས་༡༦ ཉིན་ལོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་ བོད་མི་སྐྱ བས་བཅོལ་བར་འཆར་འགོད་ པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། བྱས་པ་འགོ་བཙུགས་ནས། རྒྱ་གར་བྱང་ བསྟར་བྱེད་ཐུབ་མེད་པ་རེད།། པ་དང་། བོད་ཨ་མའི་རང་སྐད་སླར་གསོ་ བཅད་པ་ཞིག་རེད།།

བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

ཤོག་དངུལ་གྱི་འཛའ།ཨ་སྒོར།$: ༡ ཧིན་སྒོར་༤༥‚༡༤ ཡུ་སྒོར།€:༡ ཧིན་སྒོར་༥༩‚༢༩

དབྱིན་སྒོར།£: ༡ ཧིན་སྒོར་༦༩‚༨༩ སུད་སྒོར། (CHF) ༡ ཧིན་སྒོར་༤༧༌༡༤ རྒྱ་སྒོར། ༡ ཧིན་སྒོར་༦‚༧༨ ཁེ་སྒོར། ($CAD) ༡ ཧིན་སྒོར་ ༤༤་༣༧

ཨོ་སྒོར།(AUD) ༡ ཧིན་སྒོར་༤༤‚༩༨ ཐེ་སྒོར།(TWD)༡ ཧིན་སྒོར་༡‚༥༠

Printed at Imperial Printing Press, Gurudwara Road, Kotwali Bazar, Dharamshala-176215 (H.P.) Tel: - 222390/224453

ལོ་གཅིག་གི་མངགས་ ཉོའ ་ི གསར་རིན།

རྒྱ་གར་ནང་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ།

ཧིན་སྒོར། ༢༠༠ ཨ་སྒོར། ༦༠

C.M.O Road P.O. Dharamshala - 176215 Distt. Kangra, H.P., INDIA Tel: 0091-1892-226175 Telefax: 0091-1892-229302 Mobile: 9816178505,9805346162 Email: bangchen@khawakarpo.org editor@khawakarpo.org Website: www.tibetexpress.net

མོན་གྷོ་ཡན་ལག་ལས་ཁང། BOD KYI BANG CHEN Mundgod Branch Agency Camp # 5 Mobile:8050335366

312-The Tibet Exp-22-December-09  

རྒྱ་ནག་དང་བོད་དབར་གྱི་གནད་ དོན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ། Regd No.HP TIB00008 /08/1/2003-TC Posting Regd No.HP/DMA/103 Valid till 31 Dec 2012 སྤྱིའི་འདོན་...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you