Page 1

LOGO

ผู้นาด้านคุณธรรมและสันติวิธีของไทย รศ. วิทยากร เชียงกูล

www.themegallery.com


สังคมไทยวิวัฒนาการจากชุมชนเล็กๆแบบเครือญาติ และมิตรสหายที่สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยเหลือพึ่งพากัน เพื่อความอยู่รอดและความ เจริญรุ่งเรืองของชุมชน การยอมรับและคัดเลือกผู้นา เน้นคนที่สามารถช่วยให้ สมาชิกทั้งชุมชนอยู่รอด คือ คนที่เก่ง รอบรู้เรื่องการดารง ชีพ การปกป้องอันตรายต่างๆและใจกว้าง คานึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม


เมื่อสังคมวิวัฒนาการเป็นสังคมเมือง เป็นอาณาจักร ราชาธิปไตยระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่มาของผู้นาจึงเปลี่ยนไป เช่นเป็นนักรบ นักบริหาร ผู้นาคิดเรื่องอานาจ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้น ประเด็นเรื่องคุณธรรม ถูกตีความเพื่อประโยชน์ของ ชนชั้นนา เช่นผู้นาเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ มีพระเดช พระคุณ ระบบอุปถัมภ์นาไปสู่การเล่นพวก ความไม่เป็น ธรรม การขาดประสิทธิภาพ


สันติวิธี เป็นเรื่องการตีความด้วยเช่นกัน ใน ประวัติศาสตร์ เราจะพบเรื่องศึกสงครามมาก แต่ช่วงที่ สงบ ไม่ทาสงครามก็มี โดยทั่วไปคนจะหลีกการทาสงคราม ยกเว้นเมื่อมี ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือผู้นามีความรู้สึกไม่มั่นคง มี ความโลภ ทะเยอทะยาน เมื่อสังคมวิวัฒนาการเป็นสังคมชนชั้นมากขึ้น การใช้ ความรุนแรง เอาเปรียบกันก็เพิ่มขึ้น


สังคมยุคใหม่ ขอยกตัวอย่าง ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ได้ทุน รัฐบาลไปเรียนปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษ สมัคร เป็นเสรีไทย เรียนจบตั้งใจกลับมารับราชการ เพื่อ ประโยชน์ของประเทศ ทางานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่โกง ไม่หาผลประโยชน์ ไม่โอนอ่อนตามนักการเมือง รักความ เป็นธรรม รักประชาธิปไตย ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโดยสันติวิธี


ช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นักศึกษาผิดหวังกับ นักการเมือง ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไปสนใจ เรื่องสังคมนิยม และการปฏิวัติมากขึ้น อ.ป๋วย ยังยืนว่า จะต้องปฏิรูปแบบค่อยค่อยไป การใช้ความรุนแรงในการ ปฏิวัติ จะนาไปสู่การใช้กาลังต่อไปอีกอย่างผิดๆ อ.ป๋วยเสนอเรื่องสันติประชาธรรม ประชาธิปไตยทาง เศรษฐกิจสังคม การกระจายทรัพย์สินรายได้ การศึกษา การมีงานที่ดีทา อย่างทั่วถึงเป็นธรรม


 6 ตุลาคม 2519 นักศึกษาถูกปราบ หนีเข้าป่าเข้าร่วมคท. อ.ป๋วยยังยืนหยัด เรื่องสันติวิธีและประชาธิปไตย ประเด็นที่น่าคิด คือ ทาอย่างไรประเทศไทยจะสร้างผู้นา แบบ อ.ป๋วยและคนอื่นๆเช่น ปรีดี พนมยงค์ ท่านพุทธ ทาส ศรีบูรพา ฯลฯ  ที่ซื่อสัตย์ เข้าใจปัญหา มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ ส่วนรวม รักความเป็นธรรม เป็นนักปฏิรูป


ปัญหาคือ คนไทยเคยอยู่แบบอิสระค่อนข้างสบาย ไม่ใช่ นักคิด วิเคราะห์ รับเอาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อุตสาหกรรมตะวันตกเข้ามาอย่างผิวเผิน เน้นรูปแบบ อย่างไม่วิเคราะห์ วิจารณ์ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ สังคมไทย เน้นการเติบโตทางวัตถุ ทาลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทาให้ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อส่วนรวม อ่อนแอลงเปลี่ยนไปเป็นแบบแข่งขันเพื่อตัว ใครตัวมันมากขึ้น


ทางรอดคือ ต้องคิดในแง่เชิงปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวมและ ยั่งยืน เศรษฐกิจควรจะพัฒนาคน 64-65 ล้านคน พัฒนาทรัพยากร ตลาดภายในมากขึ้น พึ่งพาต่างประเทศลดลง เลือกการลงทุน และการค้ากับต่างประเทศเท่าที่จาเป็น ลดการเสียเปรียบ การ ขาดดุล ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ระบบบริษัทมหาชน วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิต ผู้บริโภค พลังงานทางเลือก เกษตรทางเลือกสาธารณสุข เทคโนโลยี ทางเลือกต่างๆ


ปฏิรูปการศึกษา สื่อมวลชน การศึกษานอกระบบ การพัฒนา ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรม จริยธรรม อย่างขนานใหญ่ ไม่ควรหวังพึ่งผู้นาหรือคณะผู้นามากไป ควรเน้นการพัฒนา ประชาชน องค์กร ชุมชน ให้ประชาชนเป็นผู้นาในระดับต่างๆ ทา ให้เกิดภาวะการนาที่ดี คือ มีคุณธรรม ความเป็นธรรม เป็น ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า มองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแง่การเพิ่มคุณภาพชีวิตคนอย่าง เป็นระบบองค์รวมและอย่างยั่งยืน

ผู้นำด้านคุณธรรมและสันติวิธีของไทย - รศ. วิทยากร เชียงกูล  

ผู้นำด้านคุณธรรมและสันติวิธีของไทย - รศ. วิทยากร เชียงกูล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you