Page 1

1

กําหนดการพิธีเปิดและการอบรม หลักสูตร ระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 14 วันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2554 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร และโรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก วันแรกของการอบรม 08.00 – 09.00 น. 09.00 – 09.30 น. 09.30 – 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 15.30 – 15.45 น. 15.45 – 17.30 น.

17.30 – 18.30 น.

18.30 – 19.00 น. 19.00 – 19.30 น. 19.30-21.30 น. 21.30 น.

ลงทะเบียน ณ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง พิธีเปิดหลักสูตรโดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษหัวข้อพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางไป ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก รับกุญแจห้องพัก พร้อมเก็บสัมภาระส่วนตัวเข้าห้องพัก -แนะนาวิทยากรประจาหลักสูตร ถ่ายรูปร่วมกัน -กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อทาความรู้จัก-ความคาดหวัง-แบ่งกลุ่ม พักรับประทานอาหารว่าง การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) เรื่อง การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล อบรม (ต่อ) เรื่อง การให้บริการสาธารณะ ฯ และกระบวนทัศน์ใหม่ ในการให้บริการสาธารณะ/ประชาธิปไตยพหุนิยม โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล พักรับประทานอาหารเย็น ลงทะเบียน และสันทนาการโดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม (ต่อ) เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการให้บริการสาธารณะ/ ปฏิรูประบบราชการฯ โดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ รับประทานข้าวต้มรอบดึก และพักผ่อนตามอัธยาศัย


2

วันที่ 2 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. สรุปเนื้อหาการอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 08.00 – 08.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ลงทะเบียน และอบรม เรื่อง การค้นหาความต้องการในการยกระดับ 08.30 – 10.30 น. การให้บริการสาธารณะ Sec.1 โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. อบรม (ต่อ)เรื่อง การค้นหาความต้องการในการยกระดับ 10.45 – 12.30 น. การให้บริการสาธารณะ Sec.2 โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 13.00 – 13.30 น. แนะนากิจกรรมการค้นหาความต้องการในการยกระดับ 13.30 – 14.30 น. การให้บริการสาธารณะ (ลงพื้นที่ภาคสนาม) โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ลงพื้นที่ภาคสนาม 14.30 – 17.30 น. เดินทางถึงที่พักและพักรับประทานอาหารว่าง และกิจกรรม 17.30 – 18.30 น. ส่งเสริมความสัมพันธ์ พักรับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 18.30 – 19.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ 19.00 – 19.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม (ต่อ) เรื่อง การค้นหาความต้องการในการยกระดับ 19.30 – 21.30 น. การให้บริการสาธารณะ 21.30 น. รับประทานข้าวต้มรอบดึก และพักผ่อนตามอัธยาศัย \\


3

วันที่ 3 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. สรุปเนื้อหาการอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 08.00 – 08.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 08.30 – 10.30 น. ลงทะเบียน และอบรม (ต่อ) เรื่อง การค้นหาความต้องการ ในการยกระดับการให้บริการสาธารณะ (นาเสนอผลงานฯ) พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. 10.45 – 12.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การค้นหาความต้องการในการยกระดับ การให้บริการสาธารณะ/การนาเสนอผลงาน พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 13.00 – 13.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม(หุ้นส่วนพลเมือง) 13.30 – 14.30 น. โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง อบรม (ต่อ) เรื่อง แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม(ธรรมนูญพลเมือง) 14.45– 16.30 น. โดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ 16.30 – 17.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม(ORID) โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 17.30 – 18.30 น. 18.30 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ 19.00 – 19.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 19.30 – 21.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม(Workshop) โดย อ.สุธิดา แสงเพชร และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 21.30 น. รับประทานข้าวต้มรอบดึก และพักผ่อนตามอัธยาศัย


4

วันที่ 4 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน และสรุปเนื้อหาการอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 08.00 – 08.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม (ต่อ) เรื่อง แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม (การประชุมเชิง 08.30 – 10.30 น. ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม)โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม 10.45 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 13.00 – 13.30 น. อบรม เรื่อง กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็น 13.30 – 14.30 น. เลิศสาหรับประเทศไทยโดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.45 น. 14.45 – 17.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ ความเป็นเลิศสาหรับประเทศไทยโดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 17.30 – 18.30 น. 18.30 น. เป็นต้นไป พักรับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย


5

วันที่ 5 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนและสรุปเนื้อหาการอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 08.00 – 08.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม (ต่อ) เรื่อง กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความ 08.30 – 10.30 น. เป็นเลิศสาหรับประเทศไทย พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการ 10.45 – 12.30 น. สู่ความเป็นเลิศสาหรับประเทศไทย พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 13.00 – 13.30 น. อบรม เรื่อง การบูรณาการและการนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 13.30 – 15.15 น. และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม(ตัวแบบ) โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผศ.ทศพล สมพงษ์ และผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 15.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การบูรณาการและการนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 15.30 – 17.30 น. และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม(การจัดทาแผน) โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 17.30 – 18.30 น. 18.30 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ 19.00 – 19.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม (ต่อ) เรื่อง การบูรณาการและการนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 19.30 – 21.30 น. และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม(การจัดทาแผน) โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร 21.30 น. รับประทานข้าวต้มรอบดึก และพักผ่อนตามอัธยาศัย


6

วันที่ 6 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนและสรุปเนื้อหาการอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 08.00 – 08.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม (ต่อ) เรื่อง การบูรณาการและการนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 08.30 – 10.30 น. และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม(การจัดทาแผน) โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การบูรณาการและการนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 10.45 – 12.30 น. และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม(การจัดทาแผน) โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 13.00 – 13.30 น. อบรม เรื่อง การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม(การถอดบทเรียน) 13.30 – 15.15 น. โดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 15.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม(ประเมินผลโดยการ 15.30 – 17.30 น. มีส่วนร่วมฯ) โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 17.30 – 18.30 น. 18.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย


7

วันที่ 7 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนและสรุปเนื้อหาการอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 08.00 – 08.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 10.45 น. 10.45 – 12.30 น. 12.30 – 13.00 น. 13.00 – 13.30 น. 13.30 – 14.00 น. 14.00 – 15.30 น.

15.30 – 15.45 น. 15.45 – 17.30 น.

17.30 – 18.30 น. 18.30 – 19.00 น. 19.00 – 19.30 น. 19.30 – 21.30 น.

ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล อบรม เรื่อง การปรับใช้และการแพร่กระจายนวัตกรรม ฯ โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล พักรับประทานอาหารว่าง อบรม เรื่อง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล พักรับประทานอาหารกลางวัน ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้ (เกริ่นนา) โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล อบรม เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้ (สุนทรียปรัศนี) โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล และ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา รับประทานอาหารว่าง อบรม (ต่อ) เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการ ประยุกต์ใช้(สุนทรียปรัศนี) โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล และ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ รับประทานอาหารเย็น ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ อบรม (ต่อ) เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการ ประยุกต์ใช้(สุนทรียปรัศนี) โดย ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล และ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา


8

วันที่ 8 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนและ พิธีเปิดการเรียน และกิจกรรมเข้สู่บทเรียน 08.00 – 09.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 09.30 – 10.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการ ประยุกต์ใช้(การประชาเสวนา และการประชุมกลุ่ม Samoan) โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการ 10.45 – 12.30 น. ประยุกต์ใช้(การประชาเสวนา และการประชุมกลุ่ม Samoan) โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 13.00 – 13.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการ 13.30 – 15.30 น. ประยุกต์ใช้(การประยุกต์เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการ บริการสาธารณะ (AIC และ FSC) โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร รับประทานอาหารว่าง 15.30 – 15.45 น. 15.45 – 17.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการ ประยุกต์ใช้(การประยุกต์เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการ บริการสาธารณะ (AIC และ FSC) โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร 17.30 – 18.30 น. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 – 19.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ 19.30 – 21.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการ ประยุกต์ใช้(การประยุกต์เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการ บริการสาธารณะ (AIC และ FSC) โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร


9

วันที่ 9 ของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนและ พิธีเปิดการเรียน และกิจกรรมเข้าสู่บทเรียน 08.00 – 09.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 09.30 – 10.30 น. อบรม เรื่อง การวางแผนสร้างการมีส่วนร่วม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การวางแผนสร้างการมีส่วนร่วม 10.45 – 12.30 น. โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 13.00 – 13.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การวางแผนสร้างการมีส่วนร่วม 13.30 – 15.30 น. โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร รับประทานอาหารว่าง 15.30 – 15.45 น. 15.45 – 17.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การวางแผนสร้างการมีส่วนร่วม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร 17.30 – 18.30 น. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 18.30 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น และการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหรรษาวิชาการ (เฉลิมฉลองความสาเร็จ)


10

วันสุดท้ายของการอบรม รับประทานอาหารเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน และสรุปเนื้อหาการอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 08.00 – 08.30 น. โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา อบรม เรื่อง การบริหารจัดการนโยบาย และการสร้างเครือข่ายการมี 08.30 – 10.00 น. ส่วนร่วมโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผศ.ทศพล สมพงษ์ และ อาจารย์สุธิดา แสงเพชร อบรม เรื่อง การเสริมพลังผู้บริหาร และการจัดการความรู้ 10.00 – 10.30 น. สู่ความเป็นเลิศ โดย (ผศ.ทศพล สมพงษ์ 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การเสริมพลังผู้บริหาร และการจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ โดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ รับประทานอาหารกลางวัน 12. 30 – 13.30 น. 13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา 14.00 – 15.00 น. อบรม เรื่อง การเตรียมกระบวนการและสร้างบรรยากาศ โดย อาจารย์ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร และ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา การสอบ และพิธีปิด หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วน 15.00 – 16.00 น. ร่วมของประชาชน 16.00 น. ออกเดินทางจากสถานที่จดั กิจกรรม 17.00 น. เดินทางถึง สถาบันพระปกเกล้า (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ) โดยสวัสดิภาพ


11

*หมายเหตุ

1. เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 2. การแต่งกาย ควรจัดเตรียม  ชุดลําลองสุภาพสําหรับการอบรมในห้องประชุม  รองเท้าผ้าใบ แว่นกันแดดและหมวกสําหรับการลงพื้นที่ในวันที่สองของการอบรม ทางสถาบันฯ มีบริการตัดสูทนักศึกษาให้สําหรับผู้ที่สนใจ (เบอร์ติดต่อสูท ชื่อคุณตี๋ : 081-614-7336) 3. ทางสถาบันฯ จะจัดห้องพักเป็นห้องพักคู่ (เป็นเวลา 10 วัน 9 คืน) โดยสถาบันฯ ขอสงวน สิทธิ์ใน การจัดห้องพักตามความเหมาะสม 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (วริษา,กันธรัตน์) โทร. 02-141-9584 , 02-141-9603

People's Audit 14  

People's Audit 14 Schedule

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you