Page 1

กำหนดกำร 12.00 – 13.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.00- 13.15 น.

พิธีเปิดการเสวนา “การเลือกตั้ง’54 : นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น” โดย  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ - เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า การเสวนา “การเลือกตั้ง’54 : นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น” ช่วงที่ 1 นักวิชาการและผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา - คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย - รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นายชาตรี อยู่ประเสริฐ - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ –นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  นายสุเทพ ชูชัยยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย ผู้แทนพรรคการเมือง  นายวิทยา บูรณศิริ พรรคเพื่อไทย  นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคประชาธิปัตย์  นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา  นายศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย  นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคมาตุภูมิ ดาเนินรายการโดย ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน

13.15 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.

การเสวนา “การเลือกตั้ง’54 : นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น” ช่วงที่ 2

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1

โครงการเสวนาการเลือกตั้ง54 - นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  

โครงการเสวนาการเลือกตั้ง54 - นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you