__MAIN_TEXT__

Page 1

"Livet er fyldt med muligheder" - men det er fedest at gå på

Fjerritslev Gymnasium STX - HF - HHX

F A G L I G H E D

-

F Æ L L E S S K A B

-

F R E M T I D

F je r r its le v G y m na sium - Sko v b rynet 9 - 9 6 9 0 Fjerrit s lev - Telefo n 96 50 51 00 fg @ fje r r its le v - g y m .d k - www.fjerrit s lev -gym.d k - find o s o gs å p å FACEB OOK


2

FJERRITSLEV GYMNASIUM

"LIVET

T ER FYLD

DEST T ER FE MEN DE EDER" -

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Å AT GÅ P

Fjerritslev m Gymnasiu

LIGH MED MU

- HHX STX - HF

-

B E S S K A F Æ L L

T I D F R E M

-

00 96 50 51 - Telefo n Fjerrit slev FACEB OOK 9 - 9690 også på - find os - Skovb rynet lev-gy m.dk Gymna sium Fjerrit slev - www.f jerrits v-gym .dk fg@fje rritsle

I G H E D F A G L

et

produkt

UDGIVET AF Den selvejende institution Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9 9690 Fjerritslev Telefon 96 50 51 00 fg@fjerritslev-gym.dk www.fjerritslev-gym.dk SALG NORDJYSKE Medier A/S Områdecenter Thy-Han Herred Østergade 33 9690 Fjerritslev Telefon 99 50 58 00 jammerbugt.ann@nordjyske.dk REDAKTION Per Beck Anders Krogh Ejgil Bodilsen TEKST OG FOTO Bodilsen tekst & foto Billedhistorier.dk Mågevej 5-7 9690 Fjerritslev Telefon 70 21 35 70 mattias@bodilsenfoto.dk ejgil@bodilsentekst.dk GRAFISK LAYOUT FJ Press Håndværkervej 6G 9690 Fjerritslev Telefon 96 19 33 61 info@fjpress.dk TRYK NORDJYSKE Medier A/S OPLAG 26.000 eksemplarer. Magasinet omdeles til samtlige husstande i Jammerbugt Kommune samt Hannæs, Løgstør og Ranum DISTRIBUTION NORDJYSKE Distribution A/S FG I TAL STX – 7 studieretninger Antal elever 2012-13: 326 (3 årgange)

HF Antal elever 2012-13: 92 (2 årgange)

HHX – 2 studieretninger Antal elever 2012-13: 43 (p.t. kun 2 årgange, da 3. årgang først starter i 2013-14)

MEDARBEJDERE Lærere: 59 Teknisk-/administrativt personale: 13

10. KLASSECENTER VEST Administreres af Fjerritslev Skole Antal elever 2012-13 (2 klasser): 40

Velkommen til de bedste år af dit liv! På Fjerritslev Gymnasium har vi tre store F’er – FAGLIGHED, FÆLLESSKAB, FREMTID – som er nøglen til et trygt og godt studiemiljø, hvor du og dine kammerater kan trives, udvikle jer som mennesker og blive rustet til at give jer i kast med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse nogle år ud i fremtiden. Det sker i et nært samspil med lærerne og det teknisk-/administrative personale på skolen. Vi sætter fagligheden højt. Du skal virkelig lære noget, mens du er FG’er. Men for at lære og udvikle sig er det vigtigt med et godt fællesskab. Derfor gør vi meget ud af fælles aktiviteter på tværs af årgange og klasser, og derfor satser vi på at have de bedst mulige fysiske rammer for en tryg skolehverdag. Samtidig sørger vi for, at du altid har mulighed for at få den hjælp og støtte, du har brug for, såvel fagligt som personligt. Endelig har vi stort fokus på fremtiden. Derfor er vore studievejledere i uddannelsesvejledningen gennem UU Øst-Vest og Studievalg Nordjylland til rådighed gennem hele dit skoleforløb på FG. Vi håber, du har lyst til at blive udfordret – både fagligt og menneskeligt – så du ligesom mange andre af vore tidligere elever kan sige: Min tid på FG var nogle af de bedste år i mit liv! Vælg mellem tre gode uddannelser Med tidens øgede krav til grundlæggende kompetencer bliver det mere og mere relevant at tage en gymnasial uddannelse, så du kan kvalificere dig til den videreuddannelse, som du kan tænke dig senere. Fx er det en klar fordel at have en studentereksamen, hvis du vil være sygeplejerske. FG giver dig hele tre gode valgmuligheder, når du skal sætte kryds ved din ungdomsuddannelse. Læs en udførlig beskrivelse af hver enkelt uddannelse på bagsiden af denne avis. Tag en snak med studievejlederen på den skole, du går på nu, eller besøg Fjerritslev Gymnasium, når vi holder åbent hus. Du er

også meget velkommen til at kontakte os direkte for en nærmere snak om dine ønsker og de muligheder, vi kan tilbyde. For at være sikker på at blive optaget på din favorituddannelse, skal du sende din ansøgning via www.optagelse.dk senest 15. marts. Heldigvis er det hidtil lykkedes os at skaffe plads til alle, der ønsker optagelse på FG. Også dem, der af forskellige årsager har tilmeldt sig på et senere tidspunkt. Dermed har vi kunnet leve op til vores mål om, at alle unge fra lokalområdet skal tilbydes en ungdomsuddannelse i deres nærmiljø. Det almene gymnasium (STX) Den treårige STX giver adgang til alle videregående uddannelser. Dog er der på visse uddannelser krav om bestemte fagniveauer eller et bestemt karaktergennemsnit for at blive optaget. På STX kan du vælge mellem hele syv studieretninger (A-G). Du kan begynde på STX efter afsluttet 9. klasse. Højere forberedelseseksamen (HF) HF kan være et yderst relevant valg for dig, der ønsker en mellemlang, videregående uddannelse. Måske har du allerede været i gang med en erhvervsuddannelse og har opdaget behovet for at sikre dig yderligere færdighe-

der gennem en gymnasial uddannelse. Så er den toårige HF også en oplagt mulighed, da du hurtigt vil komme videre i dit uddannelsesforløb. På HF er der typisk en større aldersspredning end på STX og HHX, og det betragter mange HF’ere som en spændende udfordring. Du kan blive optaget på HF efter afsluttet 10. klasse. Højere handelseksamen (HHX) HHX er skræddersyet til dig, der stiler mod en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse inden for økonomi, handel, marketing m.v. Med den treårige HHX i hus er du godt rustet til en bred vifte af videregående studier. HHX på Fjerritslev Gymnasium udbydes sammen med EUC Nordvest i Thisted, og du kan vælge mellem to studieretninger. I det daglige gør vi meget ud af, at HHX opleves som en integreret del af livet på FG. Valgfag på tværs At vi i dag har tre forskellige uddannelser på FG, har betydet en endnu bredere vifte af valgfag end tidligere, idet der er mulighed for at vælge fag sammen med de andre uddannelser.

[REKTOR PER BECK]


3

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FG – en ny nordjysk uddannelsescampus Nye uddannelser løser lokalt behov FG har de senere år udviklet sig til en uddannelsescampus med flere forskellige uddannelser under samme tag. Når du går ind ad døren på FG, åbner der sig foreløbig tre muligheder for at tage en studentereksamen – henholdsvis STX, HF og HHX, som du kan læse mere om her i avisen. STX har været basis for FG siden starten i 1979, mens HF og HHX blev etableret som nye tilbud fra 2011. Vi kunne allerede fra det første år konstatere, at der virkelig var behov for de nye uddannelser i lokalområdet. Første års tilmeldinger til HF opfyldte til fulde det antal elever, der fra Undervisningsministeriets side var sat som mål i år 2, og HF er nu en helt integreret del af uddannelsestilbuddet på FG. Ægte »FG’er« uanset studievalg HHX udbydes i et tæt samarbejde med EUC Nordvest i Thisted, som står for elevadministrationen og desuden stiller lærere til rådighed i de fag, der er specielt rettet mod denne uddannelse. De almene fag såsom fremmedsprog, dansk, samtidshistorie og matematik varetages af FG’s egne undervisere. Vi oplever, at også vore HHX-elever føler sig som ægte »FG’ere«, der ikke skiller sig ud fra de øvrige elever, bortset fra at de har valgt en anden gymnasial uddannelse end STX’ere og HF’ere. Som HHX-elev på FG kan du vælge mellem to studieretninger. De første to år har der været én HHX-klasse på hver årgang med henholdsvis 23 og 20 elever. Men vi tror på, at HHX vil tiltrække en stigende del af en ungdomsårgang, efterhånden som dette tilbud bliver kendt og afprøvet i vore rammer. Vi er yderst tilfredse med samarbejdet med EUC Nordvest, og vi har øjnene åbne for nye samarbejdsmuligheder, der kan styrke uddannelsestilbuddet i vores dækningsområde.

Samtidig er det yderst glædeligt, at de nye tilbud på FG har betydet en vækst i antallet af unge, der tager en gymnasial uddannelse her i lokalområdet. Hverken HF eller HHX har taget elever fra STX – tværtimod har søgningen til det almene gymnasium været stigende i samme periode. Ikke mindst kan vi konstatere – og det ligger os meget på sinde! – at væksten i antal uddannelser, elever og lærere ikke er gået ud over nærheden, overskueligheden og det trygge miljø, som FG er kendt for. Alt i alt er vi her i lokalområdet på vej til at løse den nationale målsætning om, at 95 pct. skal tage en ungdomsuddannelse. Heraf skal 60 pct. blive i stand til at klare en videregående uddannelse, og 25 pct. skal motiveres til at gennemføre en lang, videregående uddannelse, om end der er en lidt lavere procentdel, der søger de gymnasiale uddannelser her end på landsplan. Selv om prognoserne taler om mindre ungdomsårgange, forventer vi, at en stadig større procentdel af hver årgang vil gå i gang med en gymnasial uddannelse. 10. klassecenter Jammerbugt Vest Fra skoleåret 2012-13 er FG blevet »husvært« for Jammerbugt Kommunes 10. klassecenter Vest, der omfatter Brovst og Fjerritslev. I øjeblikket er der to 10. klasser med i alt 40 elever, og det betyder, at vi nu er i daglig kontakt med ikke færre end 500 elever her på skolen. Placeringen af 10. klassecenter Vest – og samarbejdet med 10. klassecenter Øst – skulle gerne medvirke til at lette overgangen mellem folkeskole og gymnasium i Jammerbugt Kommune. Og de erfaringer, vi høster af de tætte relationer her på stedet, vil vi udnytte i brobygningen i forhold til områdets 8.-9. klasser.

[REKTOR PER BECK]

Et gymnasium i udvikling Fjerritslev Gymnasium er solidt placeret som Jammerbugt Kommunes gymnasium. Men vi skeler ikke til kommunegrænser og har altid haft Løgstør/Ranum i Vesthimmerlands Kommune som en del af vores naturlige bagland. Hertil kommer, at vi også modtager elever fra den østligste del af Thisted Kommune. Mellem FG og folkeskoler, friskoler efterskoler i hele vores optageområde er der et nært samarbejde om at gøre overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne så let og smidig som muligt. Det sker i første række som et tilbud om brobygning, hvor eleverne får lejlighed til at stifte bekendtskab med FG og følge undervisningen for en dag eller to. I nogle tilfælde foregår brobygningen den modsatte vej, således at folkeskolerne får besøg af et »rejsehold« af lærere fra FG. Hertil kommer, at FG’s elever også involverer sig, eksempelvis ved at tage på musikturné eller arrangere idrætsdage på folkeskolerne. Kvalitetsforbedring af undervisningen Men gymnasie-/folkeskolesamarbejdet handler ikke kun om at sikre fødelinjerne til FG. Ud over brobygningsaktiviteterne deltager lærere fra begge sider i et udviklingssamarbejde, hvor vi afstemmer forventningerne til hinanden, stadig med fokus på at lette overgangen til gymnasiet. Hertil skal føjes, at vore medarbejdere udviser en høj grad af omstillingsparathed i forhold til at bryde med de traditionelle undervisningsmønstre her på FG.

Brobygger til erhvervs- og kulturliv En anden vigtig side af FG’s udvikling er åbenheden mod det omgivende lokalsamfund – såvel erhvervslivet som kultur- og foreningslivet. Som led i projektarbejdet »Innovation« her på FG giver vi eleverne mulighed for at tænke kreativt og komme med forslag til udviklingen af det miljø, som de er vokset op i. Desuden har vi sagt ja til at deltage i et firårigt pilotprojekt, der skal anspore flere unge til at gøre karriere inden for industrien. Lokalt vil det ske i form af linjen Science First, der lanceres af Han Herreders Ungdomsskole med FG, EUC Nordvest og stålvirksomheden Scaniro som medspillere. På flere og flere områder nedbryder vi de skel, der tidligere har eksisteret mellem gymnasiet og »verden udenfor«, og vi får mange positive tilbagemeldinger på, at FG opfattes som en vigtig medspiller for, at området ved hav og fjord fortsat skal være et attraktivt sted at bo og udfolde sig. I den forbindelse har vi med fornøjelse lagt lokaler til flere arrangementer i regi af den nystiftede forening Udvikling Han Herred, ligesom vi er fast spillested for MusikCompagniets koncerter og ligeledes har et nært samarbejde med Jammerbugt Kulturskole.

[REKTOR PER BECK]

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

ELEV

portræt

Katrine Bang Nielsen 16 år. Bor i Fjerritslev Går i 1.h – HHX markedsorienteret studieretning HHX er for mig det helt rigtige valg. Jeg interesserer mig for de økonomiske fag, og samtidig lagde jeg vægt på at få en bred, gymnasial uddannelse, da jeg gik ud af 9. klasse på Fjerritslev Skole. Gennem brobygningen kendte jeg FG og nogle af lærerne på forhånd. HHX giver en god basis både for en erhvervsuddannelse og en videregående uddannelse, og det er dejligt, at vi har fået denne mulighed her i Fjerritslev. FG er selvfølgelig en ny verden, hvor man skal vænne sig til nye begreber og en mere intensiv undervisning. Men det er en fordel, at vi er blandet mellem forskellige uddannelser, og det er godt at lære andres meninger at kende på tværs af klasser og årgange.

ELEVP ELEV

portræt

Simon Sand Pretzmann 20 år. Bor i Vester Thorup ved Fjerritslev Går i 1.p – HF Jeg gik i folkeskole på Thorup-Klim Skole og tog 10. klasse på Thylands Idrætsefterskole, hvorefter jeg fortsatte på den toårige HG i Thisted og desuden arbejdede i butik. Men jeg fandt ud af, at jeg havde behov for at forbedre mine kvalifikationer gennem en gymnasial uddannelse, da jeg overvejer en karriere inden for militæret. Og så var det nu! Det gjorde selvfølgelig min beslutning endnu lettere, at der nu var oprettet HF i Fjerritslev. Vi har en stor aldersspredning på HF – der flere i min klasse på samme alder som jeg – men vi trives og kommer godt ud af det med hinanden. Som valgfag har jeg mediefag, hvor vi lærer at se på film i forskellige genrer og selv producere kortfilm.

ELEVPORTR ELEV

portræt

Stinne Lynge 16 år. Bor i Ranum Går i 1.b – STX studieretning E

Jeg har gået i 9. klasse på Ranum Skole, og i foråret 2012 deltog jeg i brobygning på FG. Det hjalp mig til at tage beslutningen om, at det var her, jeg ville i gymnasiet. Samtidig går de fleste af dem, jeg kender fra Ranum, også her på skolen. Bustransporten herover er ikke en større udfordring, end at den er til at leve med. Der er selvfølgelig et spring fra folkeskolen til gymnasiet, men heldigvis kan lærerne på FG også have det sjovt med eleverne ligesom i 9. klasse. Det er dejligt at være her – det er »lille« og hyggeligt! Som valgfag i 1. semester har jeg valgt billedkunst. I løbet af efteråret har vi stiftet bekendtskab med de andre studieretninger på »nørdedage«, men jeg holder fast ved mit oprindelige valg. Det er fint, at vi har studiecaféen, som vi kan bruge spontant, hvis vi får behov for hjælp til lektierne.


4

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Nybyggeri på FG De seneste år har haft hver sit byggeprojekt på FG. I 2011 blev der indviet en 578 kvm stor tilbygning mod nordøst for at give et tiltrængt løft af naturfagsafdelingen. Byggeriet gav samtidig bedre plads til at huse de nye uddannelser HF og HHX. Allerede i 2012 satte vi igen skovlen i jorden for at bygge til. Spændende miljø omkring ny pavillon Denne gang var der to meget forskellige projekter i spil. Udfordringen var dels at skaffe undervisningslokaler til et stigende elevtal, dels at løse et meget presserende behov for udvidelse af vores fællesområde, så det kan bruges til både undervisning, ophold, socialt samvær over madpakkerne, morgensamlinger, fællestimer og andre større arrangementer. Vi kiggede på flere muligheder – kunne vi samle det i ét byggeri? Beslutningen blev at løse de to projekter hver for sig. Behovet for flere klasseværelser fik en utraditionel løsning, idet vi valgte at bygge en pavillon af træ, som på samme tid var både billigere og mere fleksibelt end et murstensbyggeri. Pavillonen blev placeret ved den nordlige indgang til gymnasiet. Der er i øjeblikket indrettet tre store, lyse undervisningslokaler med interaktive tavler i pavillonen, men indretningen kan let ændres på grund af den fleksible indretning. Tæt på naturen Pavillonen er bygget og malet i naturmaterialer, den er højisoleret, og opvarmningen

sker ved hjælp af varmepumper. Udenfor har vi anlagt en terrasse i hele husets længde med adgang til et fællesområde, som kan bruges til forskellige aktiviteter. Pavillonen er blevet vældig populær blandt både elever og lærere, og den bruges på tværs af alle uddannelser og årgange – lige med undtagelse af 10. klasserne, som har deres egen afdeling inde i hovedbygningen. Som et ekstra plus har Jammerbugt Kommune givet os en permanent tilladelse til at have pavillonen stående på vores grund, i stedet for at vi skal have tilladelsen fornyet hvert femte år. Alt i alt har vi fået en helt ny »vinkel« på FG. Det hele tager sig godt ud midt i al den natur, der omgiver os ud mod Kollerup Plantage, som vi i øvrigt er flittige brugere af i idræt og naturfag. FG’s Forsamlingshus Det nye fællesområde blev til ved at bygge 510 kvm ud mod vest i forlængelse af det gamle fællesrum med sin karakteristiske trappe-ø i midten. Vi synes selv, det er blevet rigtig flot, med højt til loftet og masser af lys ind gennem de store glasvægge. Langs væggene er der opsat høje caféborde, som man kan spise og hygge sig ved – og måske klare lektierne eller lave gruppeopgaver. På gulvet er der grupper af borde og stole, som kan flyttes rundt efter behov. Først og fremmest er det hele yderst funktionelt og meget fleksibelt – på alle måder et »FG’s Forsamlingshus«. Her kan eleverne

sidde og arbejde i smågrupper uden at forstyrre hinanden, her kan grines og snakkes i pauserne, og her kan vi med et snuptag gøre klar til såvel klasseundervisning som fællestimer. Nyt læringscenter Der er ikke kun tænkt arkitektonisk i forhold til det oprindelige Friis & Moltke-byggeri fra 1981, men i høj grad også pædagogisk i indretningen og møbleringen af det nye fællesrum, som på samme tid er »forsamlingshus« og »læringscenter«. Blandt andet har vi anskaffet os et mobilt auditorium, der passer til en hel klasse, og i det ene hjørne er der tavle, projektor m.v., som til enhver tid kan tages i brug. Ydermere kan hele fællesområdet – inklusive det hidtidige – indrettes til store arrangementer såsom dimissionsfesten lige før sommerferien eller til foredrag, konferencer, koncerter og teater, både med os selv og andre som arrangører. I alt er der plads til 650 stole, så man må virkelig sige, at FG og områdets kulturliv til sammen har fået et stort løft! Men vi har samtidig lagt stor vægt på, at det hele skal kunne flyttes tilbage til en dagligdags situation på kort tid – ellers fungerer det ikke i forhold til fællesområdets primære formål. I øvrigt er det eleverne selv, der i høj grad sætter deres præg på, hvor borde og stole skal stå til hverdag.

[HENNING JOHANNSEN]

Kulturen blomstrer i Jammerbugt! Jammerbugt Kommune har masser af kulturtilbud til dig: • Prøv kræfter med sang, musik, musical, dans, billedkunst og drama i vores kulturskole • Besøg vores selvbetjente biblioteker hver dag fra kl. 9-21 • Få musikalske oplevelser: Spillestedet, Nordjyllands Mediecenter, Brovst Musikforsyning, Musik Compagniet, Tranum Strandgaard samt Munkens Jazzklub • Sæt selv gang i kulturen - søg op til 15.000 kr. til dit kulturelle arrangement - se www.uak.nu

Fotos: Jammerbugt Kulturskole

Få mere information på: www.jammerbugtkulturskole.dk - www.jammerbugtbibliotekerne.dk - www.uak.nu Jammerbugt Kommune • Toftevej 43 • 9440 Aabybro • 7257 7777 • raadhus@jammerbugt.dk • www.jammerbugt.dk


FJERRITSLEV GYMNASIUM

5

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Vi anbefaler Fjerritslev Gymnasium

FG – et valg jeg aldrig har fortrudt Ulla Flintholm Formand for FG's Venner

Brobygning letter overgangen til gymnasiet Brobygning er et begreb, der handler om at bygge bro mellem grundskole og gymnasium. I praksis giver brobygningen sig udslag på mange forskellige måder i samarbejdet med folkeskoler, friskoler og efterskoler i FG’s naturlige bagland – lige fra Ranum og Løgstør til Aabybro og Pandrup. Oftest foregår brobygningen over 2-3 dage, hvor et rejsehold af lærere fra FG på forhånd tager ud til den pågældende skole for at tilrettelægge et undervisningsforløb, der er målrettet eleverne, typisk i 9.-10. klasse. Indholdet af brobygningsdagene skræddersys efter, hvad der motiverer lærere og elever i forhold til det pensum, som de har i forvejen. Folkeskoleeleverne kommer så på besøg på FG, hvor de får et indtryk af skolen, og hvordan vi underviser her på FG. Det har alt sammen til formål give eleverne et kvalificeret fundament, når de senere skal vælge sig ind på en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at FG bliver noget synligt og konkret for eleverne. De får mulighed for at opleve atmosfæren på et gymnasium, så det forhåbentlig vækker genkendelsens glæde, den dag de træder ind ad døren som nye FG-elever. »Grønt gymnasium« I forhold til Jammerbugt Kommunes 10. klassecenter Øst fra Aabybro/Pandrup har vi i to år haft et spændende og temmelig utraditionelt brobygningsforløb. Det centrale i forløbet har været »Projekt Halmhus«, hvor eleverne gennem halmhusbyggeriet får rig mulighed for at arbejde med både teori (især matematik og biologi) og praksis. Første uge af september 2012 var en intensiv uge, hvor vi ud over at bygge et energi- og miljøvenligt halmhus også havde lejlighed til at få tanket fysisk energi ved hjælp af FG’s nye »klassesæt« af mountainbikes. Projektet blev senere koblet sammen med et AT-forløb

(almen studieforberedelse) i 1.g og blev bakket op af Friluftsrådet via konceptet »Grønt Flag Grøn Skole«. 10. klasse på FG Som noget nyt fra skoleåret 2012-13 er FG blevet husvært for kommunens 10. klassecenter Vest, og det giver os nogle helt nye muligheder i overgangen mellem folkeskole og gymnasium. Brobygningen opleves helt tæt på elevernes hverdag, og der er ofte anledning til at overvære den almindelige undervisning på STX, HHX eller HF. Efterfølgende har det flere gange vist sig, at 10. klasseseleverne faktisk har kunnet klare gymnasieopgaverne! Hertil kommer, at vi løbende har mulighed for at diskutere overgangsproblematikker på lærerværelset, hvor lærerne fra 10. klasse og gymnasiet sidder side om side. Tonede klasser Mellem FG og Fjerritslev Skole, der ligger i gåafstand fra gymnasiet, er der ligeledes mulighed for løbende brobygning. Fjerritslev Skole har fået stor succes med de såkaldt »tonede« klasser i 7.-8.-9. årgang, hvor eleverne vælger sig ind på en naturvidenskabelig, en kulturel/ sproglig eller en international linje. I brobygningen tager vi udgangspunkt i disse linjer – hvad kan være relevant og interessant at tage op? Normalt foregår undervisningen på FG, men det hænder også, at gæstelærere fra FG tager på besøg på Fjerritslev Skole. Ud over brobygningen rettet mod områdets folkeskoler har vi også et nært samarbejde med Han Herreders Ungdomsskole, hvor eleverne i løbet af en uge får en introduktion til de tre uddannelser på FG. Og vi oplever hvert år, at flere af ungdomsskoleeleverne efterfølgende bliver FG’ere.

FG er godt gymnasium, det er et levende gymnasium, og det er et trygt gymnasium. Samtidig har man nu også fået de mest fantastiske rammer med de nye naturfagslokaler og den nye tilbygning. Man har fået de nye uddannelser HF og HHX, og man har fået 10. klasse som en fast del af dagligdagen i huset. Det, man derfor oplever som elev på Fjerritslev Gymnasium, er et kraftcenter af unge mennesker i et miljø, som understøtter glæden ved og viljen til at lære. Som formand for Fjerritslev Gymnasiums Venner kan jeg derfor kun varmt anbefale, at I unge mennesker vælger FG som jeres gymnasium – et valg, jeg også selv traf tilbage i 1981, og et valg, jeg aldrig har fortrudt. FAKTA FJERRITSLEV GYMNASIUMS VENNER blev stiftet kort efter undervisningsstarten i 1979 og har tre primære formål: 1. Vi støtter Fjerritslev Gymnasium kulturelt. Ved 25-års jubilæet i september 2004 sponsorerede FJERRITSLEV GYMNASIUMS VENNER en markant skulptur, som fik plads ved indkørslen til gymnasiet. 2. Vi støtter eleverne socialt – såvel kollektivt som enkeltvis. 3. Vi uddeler hvert år legater til elever, som har gjort en særlig indsats for det sociale liv på Fjerritslev Gymnasium. Det sker ved dimissionsfesten for årets studenter.

FG – nu og for fremtiden! Pernille Vigsø Bagge, MF, medlem af FG’s bestyrelse

FG – Fjerritslev Gymnasium – nu med HF, STX, HHX, 10. klasse og i konstant udvikling. Det er – og har været – en stor fornøjelse som bestyrelsesmedlem at følge en dynamisk og energisk uddannelsesinstitution, som i et fint og nærværende lokalsamfund er med til at sikre masser af unge en god start på vejen mod videre uddannelse. FG er faglighed og fællesskab. Men FG er også gode fysiske rammer, engagerede lærere, kammeratskab, vejledning, nye idéer og altid på vej.

[BJARNE EDELSKOV NIELSEN]

Det er NEMT og helt GRATIS at skifte til os

...vi gør det nemt for dig at få gode og spændende madoplevelser

Fjerritslev • 9950 5100 • himmerland.dk

FJERRITSLEV • 98 21 32 11


6

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

FG samarbejder med Jammerbugt Ungdomsskole og Aabybro Skole om projekt Ny Nordisk Skole Fjerritslev Gymnasium er et stærkt og vigtigt uddannelsessted i dette nordvestlige hjørne af Danmark. Gymnasiet påtager sig opgaven med at tilbyde en bred vifte af ungdomsuddannelser som STX, HF og HHX. Gymnasiet har stor betydning for unge og deres uddannelsesmuligheder især i Jammerbugt Kommune. Fjerritslev Gymnasium er bevidst om, at intet kommer af sig selv. Skolen arbejder hele tiden på at udvikle rammer og un-

dervisning, så gymnasiet fortsætter med at være et fremtidsorienteret uddannelsessted for nutidens unge. Hverdagsliv og undervisning skal være i top, og det kræver også, at blikket er rettet mod verden omkring Fjerritslev Gymnasium. I Jammerbugt Kommunes folkeskoler arbejder vi godt sammen med gymnasiet om brobygning. Lærere og elever fra Aabybro Skole fortæller med glæde om deres oplevelser, når de vender tilbage til skolen efter et brobygningsforløb på FG. Samarbejdet udvikler sig stadig. Derfor har Aabybro Skole sammen med Jammerbugt Ungdomsskole og Fjerritslev Gymnasium også søgt Børne- og Undervisningsministeriet om at komme i betragtning som Nye Nordiske Skoler. Ny Nordisk Skole-projektet handler om, at man i et netværkssamarbejde finder frem til, hvad der er de særlige karakteristika og den bedste praksis, som skoler i de nordiske skoler kan tilbyde. Projektet skal medvirke til, at skolerne udvikler sig. Målsætningen for Ny Nordisk Skole er: · at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan · at mindske betydningen af social baggrund i forhold til fag- lige resultater · at styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

Søren Dybdal Møller er skoleleder på Aabybro Skole

I Ny Nordisk Skole-netværket, som vi tre institutioner i Jammerbugt Kommune har dannet, er vi parat til at tage fat på

Revision & rådgivning

samarbejdet og arbejde for målsætningen. Vi tænker, at vi i første omgang lærer hinanden endnu bedre at kende, tager fat på at drøfte dannelses- og læringssyn og rent konkret sætter nogle undervisningsinitiativer i gang på tværs af skolerne. I netværket har vi lyst til at gå i gang med et udviklende samarbejde. Ikke bare for vore egne skolers skyld, men fordi vi tror på, at en fælles udvikling på tværs af vore skoler spreder sig til andre og er med til at hæve hele uddannelsesniveauet i kommunen. På Aabybro Skole er der ikke stor tradition for, at eleverne efter deres folkeskoletid vælger en ungdomsuddannelse på Fjerritslev Gymnasium. De vælger oftest gymnasier i Aalborg. Jeg tror dog på, at flere unge fremover vil få øjnene op for, at gymnasiet i Fjerritslev har nogle rammer og muligheder, der taler til dem. Vores fælles projekt om Ny Nordisk Skole vil være med til at skærpe den positive opmærksomhed. Når elever spørger mig om valgmuligheder efter Aabybro Skole, nævner jeg gerne Fjerritslev Gymnasium som en oplagt mulighed. Derfor glæder jeg mig også personligt til det nye samarbejde.

[SØREN DYBDAL MØLLER]

Helena Larsen Ejendomsmægler danbolig Fjerritslev

– værsgo' at tage plads...

Har du hørt, det er umuligt at sælge bolig lige nu? Så har du talt med de forkerte. Revisionsfirmaet BRANDT har kontorer i Thisted, Hanstholm, Hurup Thy, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Aarhus, Kolding og Fredericia, hvor der beskæftiges 24 statsautoriserede revisorer og i alt 160 medarbejdere. Vi indgår i RevisorGruppen Danmark med 65 kontorer, 265 statsautoriserede revisorer og ca. 1500 medarbejdere. Herigennem er vi medejere af Revitax, der er landets førende skatterådgivningsfirma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og it-rådgivning. Internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International.

www.BrandtRevision.dk THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM | NYKØBING MORS | FJERRITSLEV | SKIVE | KOLDING | FREDERICIA | AARHUS


7

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Brobygning og netværk i samfundsfag Det er vigtigt, at eleverne fra folkeskolen kommer i nærkontakt med eleverne på FG, så de oplever, at FG er et trygt sted at færdes, og at det sagtens kan lade sig gøre at tage springet til gymnasiet. Det sker via vores brobygning og temasamarbejde, hvor ikke blot lærerne, men også FGeleverne optræder som undervisere, samtidig med at vi laver gruppearbejde på tværs af skolerne. På samme måde har lærerne fra begge sider behov for at deltage i et samarbejde, som sætter fokus på generelle problemstillinger i overgangen fra folkeskole til gymnasium, men ikke nødvendigvis udmønter sig i konkrete undervisningsforløb her og nu. På det seneste har fire folkeskoler deltaget i særligt tilrettelagte undervisningsforløb i samfundsfag, og på udviklingssiden deltager syv skoler i et lærernetværk, der mødes en gang i hvert semester. I netværket indgår tilbud om efteruddannelse af lærere fra både folkeskole og FG.

For at sikre en glidende overgang fra folkeskole til gymnasium har vi i forhold til de fire skoler i brobygningssamarbejdet aftalt nogle forløb, hvor vi arbejder med samme emne både på gymnasiet og i den pågældende folkeskole. Der gennemføres normalt ét forløb pr. semester med en varighed på 3-5 undervisningsdage. Om efteråret følger 9. klasserne undervisningen i samfundsfag på FG og deltager i gruppearbejde sammen med 1.g’erne, og om foråret er FG-eleverne blevet rustet til at agere lærere på 9. klassernes hjemskole. I lærernetværket evaluerer vi undervisningen og ser på, hvordan vi på de respektive skoler griber tingene an, og hvad vi kan lære af hinanden.

ELEV

portræt

CITROEN THISTED

JL AUTOMOBILER A/S Adam Alexander Pedersen TIGERVEJ 2 · TELEFON 97 92 44 2217 år. Bor i Tranum Går i 2.d – STX studieretning F WWW.CITROEN-THISTED.DK

[JESPER BOGH LINDGAARD]

Jeg var ikke i tvivl om, at det skulle være FG, da jeg gik ud af 9. klasse på Skovsgaardskolen. Jeg havde deltaget i brobygning her på gymnasiet i 8. klasse, og desuden havde jeg spillet til UngdomsRock med musikskolen og set skuespil på FG. Det første halve år valgte jeg musik som kunstnerisk fag, blandt andet fordi jeg spiller trommer i Jammerbugt Bigband og går til soloundervisning i Aabybro. Jeg stiler efter en naturvidenskabelig uddannelse på et universitet, og derfor har jeg holdt fast ved den studieretning med matematik A og fysik/kemi B, som jeg valgte helt fra starten. Som valgfag har jeg tysk. Et par gange har jeg gjort brug af vores studiecafé. I efteråret 2012 var vi på studietur til København, og i 3.g skal vi på vores store studierejse. Jeg regner med, at den går til Sydeuropa. Jeg er aktiv i caféudvalget, som arrangerer fredagscaféer, hvor de bands, der øver på FG efter skoletid, har mulighed for at optræde.

ELEV

Thybo Biler Thisted Hjulmagervej 2-6 Tlf. 96 17 23 88.

Turneringsplan for FjBK U15 2

Vestervig Håndværkervej 1 Tlf. 97 94 13 88

Holstebro Lundholmvej 9-11 Tlf. 97 42 39 11

ELEV

portræt

Dato Modstander Tid Sted 06-10-07 Grindsted 10.00 Gandrup-hallen 06-10-07 Gandrup 2 11.00 Gandrup-hallen 03-11-07 Hjallerup 14.00 Han Herred-hallen Christian Høgh Sørensen 03-11-07 Abc Aalborg 2 16.30 Han Herred-hallen 18 år. Bor i Løgsted ved Løgstør Går i 2.a – STX studieretning A 17-11-07 Aabybro 2 Aabybro-hallen Min storebror gik i sin tid på FG, så for mig var det et indlysende 17-11-07 Aabybro-hallen Hvor det er muligt, forsøger vi at tage tråden op fra folkeGennem de senereNørhalne år er vores samarbejde med folkeskovalg at tage herover, da jeg forlod 9. klasse på Løgstør Skole. skolens afgangsprøver, når eleverne kommer på FG for at len blevet væsentligt udvidet og forstærket for at2 komme 14.00 Desuden havde vi været i brobygning inden for fysik og biologi, 01-12-07 Skovsgaard-Brovst Han Herred-hallen begynde på deres grundforløb, der varer et halvt år, før de helt tæt på de problematikker, der ligger i overgangsfasen så jeg havde også et personligt indtryk af undervisningen på FG. vælger endelig studieretning. mellem folkeskole og gymnasium. 2 12-01-08 Gandrup 15.00 Grindsted-hallen FG har opfyldt mine forventninger både fagligt og socialt. Jeg Vi holder både netværksmøder for matematik alene og for Ét er, hvad der står i læreplanerne, at eleverne forventes har fået mange nye venner. FG er et lille og intimt gymnasium – 12-01-08 Grindsted Grindsted-hallen naturfagene matemati k, fysik/kemi, biologi og naturgeoat kunne ved afslutningen på folkeskolen – noget andet 16.00 det er utrolig fedt. grafi samlet. På et af netværksmøderne i matematik diskuer, hvad eleverne faktisk kan. Dertil kommer, at læreplaJeg spillede trommer i musicalen »Lion Enterprises«, som var en 10-02-08 Aalborg Abc 2 10.00 Hjallerup Idrætscenter terede vi anvendelsen af it-programmer i undervisningen, nerne løbende bliver ændret, og som gymnasielærere ville stor succes. Til daglig er jeg med i to elevbands. Det ene er på i 7700 Tlf. 97 92 32 11 info@thistedmc.dk www.thistedmc.dk både de købteThisted ogHjallerup de gratis programmer. vi ikke nå at blive opdateret på ændringerne,Løvevej hvis ikke vi 17 alt tre personer, og vi har blandt andet spillet som opvarmning 10-02-08 Hjallerup 11.00 Idrætscenter så kontakt os! hinandens Samarbejdet udvikler sig- hele tiden. Vi lærer havde nogle velfungerende netværk sammen med folketil VesterhavsRock på dyrskuepladsen i Fjerritslev og til fredags23-02-08 Aabybro 2 14.00 HanatHerred-hallen café og grillaften her på skolen. I det andet band spiller jeg sambehov og muligheder kende, og vi kommunikerer bedre skolelærerne. med tre »4.g’ere«. og bedre, fordi vi efterhånden kender hinanden personligt. Lærerne på omegnsskolerne er altid velkomne til at over23-02-08 Nørhalne Havremarkens ApS men 16.30 Tømrerforretning Han Herred-hallen Desuden er jeg medlem af klasseteamet på fire personer, der er være undervisningen i 1.g, og det giver os en god respons en slags tillidsmænd i klassen og arrangerer interne fester. v/ Peter 40 · 9690 Fjerrritslev på vores generelle Skovsgaard-Brovst sprogbrug, hvordan vi anvender mate-Christensen · Havremarken 08-03-08 Skovsgaard Idrætscenter [CHRISTINA CÆSARSEN]

Netværk omkring naturfag

www.thistedmc.dk

matiske begreber m.v.

- så kontakt os!

Havremarkens Tømrerforretning ApS

Højland Biler A/S

Klubmestre 2006/2007: TØMRERARBEJDE · SNEDKERARBEJDE · MURERARBEJDE - så kontakt os! PEUGEOT U-11 BEGYNDERE: - så kontakt os! Havremarkens Tømrerforretning ApS Termografi Havremarkens Tømrerforretning ApS

v/ Peter Christensen · Havremarken 40 · 9690 Fjerrritslev

- så kontakt os!

- så kontakt os!

Tommy ØstergaardTil gør det selv manden www.hojlandbiler.dk Havremarkens Tømrerforretning ApS · MURERARBEJDE TØMRERARBEJDE · SNEDKERARBEJDE U-9 PIGER: Har du brug for gode råd, beregninger/

ømrerforretning ApS Nykøbing Thisted AnneHurup Sofie Jul Elben

v/ Peter Christensen · Havremarken 40 · 9690 Fjerrritslev v/ Peter Christensen · Havremarken 40 · 9690 Fjerrritslev - så kontakt os!

Tømrerforretning ApS v/ Peter Christensen Havremarkens · Havremarken 40 · 9690 Fjerrritslev Termografi

vejledning i forbindelse med materialeindkøb Til gør det selv manden eller måske en hjælpende hånd? MIDTVEJS AUTO A/S brug for gode råd, beregninger/ N.A. Christensensvej Har 22 du 11 · MURERARBEJDE 17 Bredgade 9690Vilhemsborgvej Fjerrritslev TØMRERARBEJDE · SNEDKERARBEJDE v/ Peter Christensen · Havremarken 40 · 9690 Fjerrritslev

Havremarken 40 ·

U-11 DRENGE: TØMRERARBEJDE ·Termografi SNEDKERARBEJDE · MURERARBEJDE Termografi

Håndværkervej 11 . 9690 Fjerritslev Tlf. 9792

TØMRERARBEJDE · SNEDKERARBEJDE · MURERARBEJDE

vejledning182 i forbindelse med materialeindkøb Bejstrupvej . 9690 Fjerritslev . Tlf. 9821 5422 eller måske en hjælpende hånd? E-mail: salg@fjerritslev.dk Har du brug for gode beregninger/ Til gør det selvråd, manden vejledning i forbindelse med materialeindkøb www.peugeot.dk/fjerritslev

Til gør3355 det selv manden 6677Termografi Tlf. 9795 1955 Tlf. 9772

Steffen tlF. 98E-mail: 21 15havremarken40@mail.dk 35 . Fax 98 21 10 22 · www.hmtf.dk

Til gør det selv manden

Bil 4119 8294 Christensen Har du brug for gode råd, beregninger/

E-mail: havremarken40@mail.dk · www.hmtf.dk

Har du brug for gode råd, beregninger/ vejledning i forbindelse med materialeindkøb eller måske en hjælpende hånd?

Bil 4119 8294

eller måske en hjælpende hånd?

E-mail: · www.hmtf.dk vejledning i forbindelse med materialeindkøb Bil 4119 U-11 havremarken40@mail.dk PIGER:

TØMRERARBEJDE · SNEDKERARBEJDE · MURERARBEJDE måske8294 en hjælpende hånd? E-mail: havremarken40@mail.dk · www.hmtf.dk Bileller4119

8294


8

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

10 skoler i sprognetværk

Nu også 10. klasse på FG Fra skoleåret 2012-13 har Jammerbugt Kommunes 10. klassecenter Vest – der dækker Brovst og Fjerritslev – fået hjemsted på FG. – Vi har kun gode erfaringer. Vi er blevet taget vel imod, og vi har et rigtig godt samarbejde med gymnasiet, selv om der selvfølgelig har været mange nye ting at skulle vænne sig til fra begge sider, fortæller lærer Henrik Vandrup. Der er to 10. klasser med i alt ca. 40 elever – ligeligt fordelt mellem piger og drenge – og 10 klassecentret har sin egen lille afdeling på FG med tre klasselokaler, hvoraf det ene bruges som lærerværelse/kontor. Desuden bruger 10. klasse FG’s faglokaler i fx fysik/kemi foruden idrætshallen.

10 skoler – herunder FG – deltager på andet år i et netværkssamarbejde om sprogfagene engelsk, tysk og fransk. I foråret 2012 var sproglærerne fra FG på besøg i omegnens folkeskoler for at få indtryk af undervisningen dér, og tilsvarende har folkeskolelærerne været på besøg hos 1. årgang på FG. En af de overgangsproblematikker, vi arbejder med, er, at der på FG er større fokus på grammatik, og at eleverne bliver rettet, hvis de laver fejl, hvor de måske tidligere har været vant til at have opmærksomheden rettet mod at kunne bruge fremmedsproget i daglig tale. Modsat vil vi her på FG forsøge at adoptere folkeskolens arbejdsformer, fx at bli-

ve bedre til at komme præstationsangst i forkøbet ved at give 1.g’erne lyst til at tale frit på klassen. Vi skal fastholde elevernes motivation for at udtrykke sig mundtligt. Vi prøver at udnytte erfaringerne fra netværkssamarbejdet til at etablere fælles retningslinjer og parallelle forløb i de forskellige sprogfag i 1. semester, hvor de hidtidige folkeskoleelever skal bruge en hel del energi på at tilpasse sig det nye undervisningsmiljø. Det giver eleverne bedre grundlag for at vælge endelig studieretning, når 2. semester begynder efter juleferien.

[ANNE CHARLOTTE CHRISTENSEN]

– Miljøet fungerer fint. Vore elever deltager i gymnasiets fællessamlinger og bliver også inviteret med til Bacchus-festerne. Hver anden uge er der brobygningsaktiviteter. Halvdelen af eleverne besøger erhvervsskolerne i Thisted, mens den anden halvdel deltager i tværgående undervisning hjemme på FG. – Den daglige omgang med hinanden betyder, at FG’s lærere har let ved at skræddersy undervisningsforløbene til vores elevgruppe, og samtidig kan vi løbende evaluere undervisningen i fællesskab.

[HENRIK VANDRUP]

 





Undgå indbrud KFE Sikring ApS

- Nyt navn på alarm afdelingen fra Klim Fjerritslev El ApS

- Skal dit hjem sikres i julen?

Klim Fjerritslev El ApS har valgt at oprette nyt navn til deres Alarm afdeling. Vil du høre mere - om Vi alarmsystemer vil koncentrerer os om sikring, siger Rune T. Aagaard fra KFE Sikring ApS, som er det nye navn for alarm-og sikringsvirksomheden. send sms Vi laver entil overgangsfase med at ændre både logo og navn. Vigtigst af alt er at vores nuværende kunder ikke KLIM 1231 kommer til at mærke og vi ringer dig op!denne overgangsfase på deres alarm installationer..

NYHED

KFE Sikring ApS er godt på vej til at blive et de markedsførende alarmvirksomheder i Jammerbugten. En sikring af ens værdigenstande om enten vi snakker erhverv eller privat - er et følsomt emne og sikkerheden YE WEBSIDE for dette skal være i top. ØG VORES N S E B .DK Beskyt det du har kært Service og professionel installation af godkendt alarmvirksomhed er noget KFE Sikring ApS bestemt kan WWW.KLIMEL Azor GSM Privatalarm giver dig fuld komfort takket P leve sig op til. Og dette skal være noget som vores firma i høj grad skal efterkomme hele vejen igennem.OG SE DE SU ER være en enkel, trådløs installation og betjening. Til- og D! frakobling af systemet udføres med en lille nøglebrik GODE TILBU KFE Sikring ApS har indvirkning i områder som AIA (Alarm installation for Erhverv samt Privat), ITV (Videoovertildelt til den enkelte bruger. Alt du behøver for at kommevågning i gang følger med i pakken. at opnå en højere for Erhverv samtFor Privat), samt ABA (Automatisk Brand Alarmanlæg). sikkerhed, kan yderligere detektorer tilkøbes systemet. Ved alarm informeres du direkte på mobiltelefonen. Klim Fjerritslev El er en

Afdelingen kommer til at stå med en ansvarlig leder som er Rune T. Aagaard. Under ham bliver der tilknyttet to teknikere/montører til at udfører service samt installation. erfaring og

ELFORRETNING GLS PAKKESHOP

topmoderne virksomhed med ekspertise inden for arbejdsopgaver som:

• Landbrugs-installationer • Styreteknik • Edb-Installationer • Antenne og parabolanlæg  • Alarmanlæg Bliv forbundet til vores kontrolcentral med overvågning • Videoovervågning på jeres alarm. • Hvidevareservice • Liftudlejning Pris pr. måned - erhverv.: • Ventilation/Aircondition

Totalprojektering af • El-installationer • Styringsopgaver • Edb-installationer • Alarm-installationer • Fiber-installationer • Industri-installationer • IHC/smarthouse-installationer • EDB/telefon-installationer

Vi vil tilbyde nye kunder som eksisterende fordelagtige tilbud – se nedenstående

  Trådløs mini alarmsystem • 1 x AZOR Centralenhed med GSM/GPRS sender • 1 x AZ-10D Trådløs PROX-læser • 3 x AZ-10P Trådløs bevægelsessensor • 2 x AZ-10M Trådløs magnetkontakt • 2 x AZ-10T Prox brikker Nem og hurtig installation for den som kan selv.!

 

Prisen er ekskl. Installation samt montering.

4.995,Pris pr. måned - privat.: Pris inkl. moms.

150,-

118,-

Alle priser ekskl. montering/installation samt materialer

 FA B R I K S V E J 1 9 · 9 6 9 0 F J E R R I T S L E V · T E L E F O N 9 8 2 1 3 6 9 9 Kontakt os på Tlf.: 98 21 36 99 eller kfe-sikring@kfe-sikring.dk for yderlige oplysninger på ovenstående Se også mere information på vores hjemmeside www.kfe-sikring.dk

n fra Klim Fjerritslev El ApS

webshop www.klimel.dk

Thistedvej

Fabriksvej

Fjerritslev Industrivej

4.995,-

Pris.:

Pris plus Pris framoms.

Fabriksvej 19 · Fjerritslev webshop: www.klimel.dk

Tlf.: 98 21 36 99


9

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Vi anbefaler Fjerritslev Gymnasium

Jammerbugt Kulturskole samarbejder med FG Carsten Bilde Leder af Jammerbugt Kulturskole

Innovation i samarbejde med det lokale erhvervs- og kulturliv Siden 2005 har innovation været en del af læreplanerne for gymnasiet. De gymnasiale uddannelser skal fremme elevernes innovative evner, og vi har selvfølgelig taget udfordringen op og givet os i kast med seriøse projekter. Innovation er et udtryk, som oprindeligt stammer fra erhvervslivet – at være nytænkende, nyskabende, kreativ – især i forhold til nye produkter. I en undervisningssammenhæng er processen dog vigtigere end produktet. Idéen er, at innovation som begreb skal tænkes ind i samtlige fag, men her på FG har vi valgt at kickstarte innovationstankegangen i faget almen studieforberedelse (AT) i 2.g, hvorefter det fortsættes i 3.g. KIE-modellen Rundt om i Nordjylland arbejder flere grupper med innovation i relation til AT, som er det tværfaglige samarbejde på tværs af gymnasiets fagrække fra 1. til 3.g. Flere lærere fra FG har været på kursus for at lære at bruge

værktøjerne i den såkaldte KIE-model, som opererer med tre »rum«: • Det Kreative rum (idéen skabes) • Det Innovative rum (idéen udvikles) • Det Entreprenante rum (idéen omsættes i praksis) Ledetråden er at lade eleverne arbejde med udvikling af noget, der skaber værdi for andre – fx app’s til smartphones, nye processer, nye løsninger eller nye måder at undervise på. Konkrete projekter For at rulle innovationsbegrebet ud i en dagligdags virkelighed har vi valgt at lade eleverne komme i nærkontakt med lokale virksomheder og institutioner, både private og offentlige. Vi er helt sikre på, at det er meget motivationsfremmende for eleverne, at de kan se et praktisk formål med det, de arbejder med, og at mennesker uden

for skolemiljøet får mulighed for at se og bedømme planen og/eller det færdige produkt. De erhvervsdrivende vil således fungere som »censorer« på projekterne.

Vælger du at gå på Fjerritslev Gymnasium, vil du møde mange kompetente kammerater, der allerede er nået langt i deres musikalske udvikling. Grundlaget herfor er i rigtig mange tilfælde skabt gennem mange års undervisning og aktiviteter på Jammerbugt Kulturskole samt nabokulturskoler og musikefterskoler. Vi har gennem årene med stor fornøjelse fulgt mange af vore elever fra hele Jammerbugt Kommune, når de mødes med ligesindede på FG og udfolder sig på musikholdene – eller i bands og solistsammenhænge. Som musikelev på FG bliver du inviteret til fællestilbud med Jammerbugt Kulturskole. Som eksempler kan nævnes UngdomsRock i marts måned, alternativ scene ved VesterhavsRock, deltagelse i Jammerbugt Big Band samt mulighed for udstyrede øvelokaler i Tinghuset i Fjerritslev.

FG som afsæt for kunsten Ann Mai Lunde Røge, Kunstner Tidligere elev på FG

Konkret lancerer vi to innovationsprojekter på FG: • Branding • Fremtidens by Eksempelvis kan eleverne arbejde med, hvordan en bank kan tiltrække unge kunder, hvordan man tilrettelægger en udstilling på et bibliotek, hvad en tom bygning kan bruges til, eller hvordan man indretter et attraktivt torvemiljø i byen. Alle virksomheder i vores naturlige bagland er inviteret til at gøre brug af ordningen, og vi forventer os meget af det spændende samspil, der vil opstå mellem gymnasiet og det omgivende samfund.

FG ... min første store kærlighed, gode venskaber, sjove dage, lange nætter, uforglemmelige morgensamlinger, inspirerende lærere, udfordrende undervisning, spændende studieture og huen, som var den ultimative belønning for det hårde arbejde. Noget af det vigtigste dannelsesmæssigt var den accept af mine kunstneriske bedrifter, som jeg til vores afgangscermoni modtog i form af legatet »Størst Musisk Talent«. Dét gav mig modet til at følge min drøm, som siden har ført til fem års kunstuddannelse på University of Brighton i England, en række udstillinger både nationalt og internationalt og nu et job på KUNSTEN i Aalborg. FG gav mig det afsæt, som jeg havde brug for.

[STEN STENBÆK]

EKSAMENSANGST ? · Er du nervøs for eksamen? · Får du de karakterer, du fortjener? · 2 samtaler er ofte nok W www.hvcoaching.dk M info@hvcoaching.dk T 53 64 56 55

FJERRITSLEV v/Vagn A. G. Nielsen

HÅNDVÆRKERVEJ 5 TEL. 9950 5300

Tlf. 98 21 23 27 Tlf. 98 21 53 73 Turistkørsel . Handicapkørsel . Taxikørsel Vi hjælper gerne med tilrettelæggelse af ture i både ind- og udland

CESTE TRÆ - NÆRMEST OVERALT !


10

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Galla på FG Hvert år åbner et udvalg af elever og lærere dørene til et brag af en fest. Det er ikke bare en almindelig fest, men årets gallafest på Fjerritslev Gymnasium, hvor man – denne ene gang om året – kan opleve eleverne og lærerne i deres fineste gallatøj. Den røde løber er rullet ud og ligger parat til, at parrene ankommer. Og hvilket syn! Pigerne, der bærer flotte balkjoler, og herrerne, iført en lækker smoking eller et jakkesæt, er altid en fryd for øjet. Den begejstrede stemning og det fine gallatøj udødeliggøres for alvor ved den årlige billedtagning af alle festens gæster! Efter at 3.g'erne har danset »Les Lanciers« for deres forældrene, bevæger alle elever sig sammen ind i hallen, som har

gennemgået en sand forvandling fra en ordinær sportshal til en grandios festsal. Når alle har fundet deres plads, bæres en kokkemenu, bestående af forret, hovedret og dessert, ind af tidligere elever. Den liflige duft af mad og selskab med venner gør et smil på enhver tilstedeværendes læber uundgåelig! Mens der spises og hygges på bedste vis, bliver den vigtige kåring af ballets dronning, konge og par afgjort. Hen på aftenen festes der, og på dansegulvet er der altid fyldt med liv og glade mennesker, der ryster kroppen til livemusik. Festlighederne på skolen slutter, når klokken bliver mange, men denne unikke oplevelse vil mange mindes i lang tid fremover! Marie Louise Ditlev Eriksen, 2.p

Skiferie Hvert år i vinterferien bliver der arrangeret en privat skiferie for elever og personale. Venner og familie er dog også hjertelig velkomne til at deltage i de kolde løjer. Hvad enten du aldrig har stået på ski før, er øvet eller topprofessionel, er FG’s skiferie helt sikkert noget for dig. Selv folk, der ikke står på ski, deltager i skiferien og hygger sig. Skiferien er en god måde at få nye kontakter på blandt eleverne. Alle er samlet og hygger sig på tværs af klasserne. Efter en lang skidag venter hyggeligt samvær med dine

venner og de andre elever. Hvis du ikke gider sidde stille hele vinterferien, så tag med Fjerritslev Gymnasium på skiferie, og kom træt og udmattet hjem efter en sjov og hyggelig uge. Når du pakker ud, finder du helt sikkert gode, uforglemmelige minder i din bagage. PS. John Thomsen har altid et par skitricks med, som han hjertens gerne giver ud af! Nanna Lan, 2.b

www.garant.nu

Brovst Tæpper og Gardiner Merkurvej 2 9460 Brovst · 98 23 25 00

Vi leverer inspiration og professionel rådgivning – gratis og uforpligtende!

nde som edC ku vi TilByder

-15% på alle or

drer

bejdsløn) (dog ikke ar

Tæpper – TræGulve – klinker – linoleum – vinyl Gardiner – senGe - dyner - senGeTøj - håndklæder 11975_Brovst_140x140.indd 2

11/12/12 12.02

Fjerritslev www.kontorstole.nu


11

FJERRITSLEV GYMNASIUM

ELEVP

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

ELEV

Rhiannon Ursell-Smith 19 år. Bor ved Hjortdal, Fjerritslev Går i 2.b – STX studieretning E

portræt

Jeg er flyttet hertil fra Herning, fordi min mor er vokset op her og savnede Nordjylland. 10. klasse tog jeg på Vostrup Efterskole for musik, drama og film ved Skjern. Jeg er glad for, at jeg kan tage STX på et mindre gymnasium som FG i stedet for gymnasiet i Herning med 1.000 elever. Jeg var selvfølgelig lidt nervøs i starten, for jeg kendte jo ingen på forhånd. Heldigvis blev jeg inddraget i fællesskabet fra allerførste dag, og jeg har fået de bedste venner her på FG. Her er plads til forskellighed – bedre end det, jeg kender fra folkeskolen. Allerede i 1.g kom jeg med i elevrådet. FG er et rigtig godt gymnasium med nogle velkvalificerede lærere, der brænder for det, de gør. Det inspirerer og giver lyst til at lære! Mit andet fremmedsprog er spansk, og i grundforløbet havde jeg musik som kunstnerisk valgfag. Jeg er utrolig glad for musik og går til solosang og synger klassisk i Jammerbugt Vokalensemble. I 1.g var jeg med i gymnasie-musicalen »Lion Enterprises« som skuespiller. Det var en fantastisk oplevelse at være en del af det store fællesskab, der blev skabt omkring musicalen.

ELEVPORTRÆ ELEV

portræt

Simone Sol Sletten

17 år. Bor i Brovst Går i 1.q – HF

Flügger Mat vægmaling Flutex 4

Bacchus En rigtig god vægmaling - der dækker godt og giver en smuk mat overflade.

10 liter, nu kun

Bacchus er en af Fjerritslev Hvid og lyse farver Gymnasiums fedeste fester. og smil og glade dage findes frem. Bacchus er en super Kort sagt en god kombination af FG, fest og fællesskab. måde at afslutte ugen på sammen med ens venner. Der afholdes fire fester årligt, hvor hele gymnasiet fester Bacchusudvalget er dem, der arrangerer festerne. Her er der medlemmer fra alle tre årgange. Man skaber hurtigt sammen. Efter en lang skoleuge med afleveringer og lektier venter nye kontakter på tværs af alle klasserne. Årligt tager udNy Splash fra kun kr. 109.990 ugens højdepunkt, Bacchusfesten. Gymnasiet forvandles valget på en hyggelig sommerhustur, som man ikke må gå Vedaf.køb Suzuki medfølger gRatiS Hvis af detny lyder som noget for dig, skal du ikkeforårspakke tøve til et stemningsfyldt festlokale. Vi samles og giver den gas glip med hygge, snak, dans, høj musik, godt humør og med en med at melde dig ind! Nanna Lan, 2.b øl i hånden. Skolebøgerne lægges på hylden for en stund,

Der er mange ting, somuden du på. Large inden i Medium FORÅRStilbud skal holde øje med, når du køber bil til kr. 85.000! Har den 5 døre og ikke kun 3?

Har den 6 airbags og ikke kun 4?

Har den hele 12 års rustgaranti?

Jeg gik i 10. klassecenter Vest, som dengang hørte hjemme i Brovst, og kendte FG fra brobygningen både her i Fjerritslev og i Brovst. Mine overvejelser gik i retning af mediefag på teknisk skole, men mine forældre og lærerne hjalp mig til en afklaring, så det blev FG i stedet. Overgangen fra 10. klasse til gymnasiet har ikke været så svær, som jeg havde forestillet mig. Jeg er glad for HF og synes, jeg har været heldig med både min klasse og mine lærere. Vi får en god støtte fra lærerne, blandt andet til at bruge Skolekom og Lectio, som man lige skulle vænne sig til. Men det fungerer godt. HF betyder, at jeg hurtigere kan komme videre til noget af det, jeg gerne vil, og samtidig er det en basisuddannelse, der åbner mange døre, også til universitetet. I en HF-klasse er der stor aldersspredning, hvilket jeg synes er spændende. Jeg har musik og fransk som valgfag, som foregår på tværs af uddannelserne, så det betyder, at jeg også har lært mange at kende uden for min egen klasse.

Kører den hele

22,7 km/l? Ny Splash 1.0 med VVT. Misundelsesværdig kombination af rummelighed, kvalitet og benzinøkonomi på op til 20,8 km/l. Ejerafgift på kun kr. 260

Udleder den mere end 103 g CO2 /km?

går helt ned i gulvet, når det lægges ned. Der-

6 airbags, el-ruder for, fjernbetjent centrallås,

Kabinens rummelighed er som hos bilerne i

med er der plads som i en varebil. Men samtidigt

højdejustering af og varme i begge forsæder

klassen over Splash. Men benzinøkonomien er

byder den helt nye 1.0 motor med VVT på en

er standard.

det? Jo, en Splash har en kabine, der ikke bare

Har den benzinøkonomi på hele 20,8 km/l, hvilket er ganskeservostyring? imponerende for en bil i denne stør-

har et kvalitetsniveau som i større biler, men

relse. Dermed er ejerafgiften i laveste klasse

som også byder misundelsesværdig meget

på kun kr. 260,- pr. halvår. Og selvom der spares

plads og f.eks. har Dive Down bagsæde, der

på benzinen, har vi ikke sparet på udstyret. ESP,

som bilernes i klassen under. Og hvordan så

Flügger farver Har den ESP?

Suzuki Swift

Suzuki Splash byder på en helt unik kombination.

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Malerfirma Rishøj

Priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Splash 1.0 kører 20,8 km/l ved blandet kørsel i hht. EU-normen. CO2-udslip: 109 gram pr. km. Foto kan vise udstyr, der ikke er standard.

Vestergade 15 - 9690 Fjerritslev Tlf. 98 21 37 30

Vi bringer en advarsel. Se dig godt for, når du sikkerhedspakke – også selvom bilen er lille og køber en billig bil! For ellers kommer du hurtigt ikke koster en formue. Og når det gælder benzintil at undvære noget. I mange andre små biler til økonomi, er der ingen grund til at acceptere priser omkring de 85.000 er der nemlig altid mindre end det bedste. Med op til 22,7 km/l giver Vi har pillet noget ud. Enten har de kun 3 døre, eller Alto alle i klassen baghjul. Med Alto får du kort også må du undvære sikkerhedsudstyr som gar- sagt alt det væsentlige. Selv i og Alto så 1.0 GA fra kun farver dinairbags eller det livsvigtige ESP. Ja, enkelte kr. 84.890. Kom ind og få entøj prøvetur. Dækker hele jammerbugten modeller er sågar uden servostyring. Men helog med digvis behøver du ikke at fibutikker nde dig i hvadi Pandrup, som kunstnerhelst. Hos Suzuki mener vi nemlig, at du godt Abybro, Brovst og Fjerritslev. artikler kan forvente både 5 døre, servostyring og fuld

WWW.KJFASHION.DK

Åbningstider: Se www.flugger.dk

Priserne er ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak (kr. 3.000). Alto kører 22,7 km/l i hht. EU-norm. CO2 på 103 gram pr. km. Foto viser Alto GLS Aircon med ekstraudstyr.

www.flugger.dk

Find os på Facebook eller se kjfashion.dk

fjerritslev autocenter

Fabriksvej 1 . 9690 Fjerritslev . tlF. 98 21 38 11 www.Fjerritslev-autocenter.dk

T 10% i STudieraba

Søndergade 1 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 00 25


12

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

FG har fået sit eget cykelprojekt En idé, der blev undfanget på et kursus i mountainbike (MTB), er nu blevet omsat til virkelighed med store perspektiver for hverdagen på FG. Idéen var, at FG skulle have sit eget »klassesæt« på 30 MTB-cykler, og at finansieringen skulle søges klaret via sponsorater fra lokale virksomheder. Og ved et ihærdigt stykke opsøgende arbejde var resultatet, at der i starten af skoleåret 2012-13 var skaffet 22 cykler til veje, alle med et skilt, som fortæller, hvem der er sponsor for netop denne cykel. Vi håber, at endnu flere virksomheder har lyst til at støtte vores cykelprojekt, fordi cyklerne giver os utallige muligheder for udfoldelse i den fantastiske natur, vi har her omkring FG. Det er helt oplagt, at cyklerne indgår i faget idræt, hvor vi fx kan benytte os af de mange MTB-ruter, der er etableret ude i Svinkløv Plantage – ca. 20

km i alt. Vi har også en 9 km rute i Kollerup Plantage lidt tættere på gymnasiet. Mountainbike er en rigtig god sportsgren, hvor man får pulsen op med det samme, og cykling giver også rig mulighed for intervaltræning med lav puls indimellem. Men cyklerne bruges også i mange andre sammenhænge, fx i naturfagsundervisningen såsom biologi og naturgeografi. Køretøjerne bliver brugt flittigt af elever fra alle årgange. Fra sommerferien til november var de i brug i gennemsnit to gange dagligt. Den almindelige vedligeholdelse klarer vi selv her på skolen, og ellers benytter vi os af DCM Cykler & Maskiner, der har leveret cyklerne. Alle former for sport og idræt Idræt på FG er naturligvis meget andet end blot cykling. Eleverne kan eksempelvis deltage i volley-

ballturneringer mod andre gymnasier eller mod Han Herreders Ungdomsskole, som vi også ind imellem træner sammen med. I 2011-12 stillede FG med to drengehold og et pigehold i volleyball. Tilsvarende har vi hvert år fodboldturneringer – både her på skolen og sammen med andre gymnasier – og der dystes også i hockey. Alt sammen giver det en masse motion og er en anledning til at mødes på en anden måde end kun omkring skolebøgerne. Vi har desuden vores eget motionsrum, der benyttes flittigt af både elever og lærere her på FG. Mange elever og lærere bruger også muligheden for frisport uden for skoletid, og vores idrætshal bliver derudover udlejet til andre brugere.

[RASMUS HØJER JENSEN]

Cykelprojekt på FG Sponsorer

Agesen El Christensen og Rottbøl DCM Cykler & Maskiner EUC Nordvest Feriecenter Slettestrand FG’s venner Fjerritslev Gymnasium Frederiksen Klim El Klim Sparekasse Migatronic Peugeot Bejstrup Rønnes Hotel Sparekassen Vendsyssel Thorkild Jespersen A/S XL Byg

VI HAR ALTID ET STORT UDVALG AF The Power to Move

Inelco Inelcoer eren enelektronikvirksomhed elektronikvirksomhedgrundlagt grundlagtii1981 1981 og med domicil i Fjerritslev. og med domicil i Fjerritslev. Virksomheden og producerer batteriopladere Virksomhedenudvikler producerer varmeblæsere, batteriladereogog elektriske varmeblæsere. wolfram elektrode slibere. 85%afafvirksomhedens virksomhedensprodukter produktereksporteres eksporterestiltildet det 85% europæiske europæiskeog ogamerikanske amerikanskemarked. marked. Industrivej 3 · DK-9690 Fjerritslev, Danmark Tlf.: +45 98 21 15 55 · Fax: +45 98 21 35 95 · E-mail: inelco@inelco.com

FRISKBAGT BRØD

NYE TILBUD HVER UGE


FJERRITSLEV GYMNASIUM

13

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Vi anbefaler Fjerritslev Gymnasium

FG-elever bag Fjerritslevs nye solur

Fremtiden tilhører Fjerritslev Gymnasium

Da elever og lærere i faget naturgeografi på FG blev opfordret til at deltage i projekt »Solur« på Kirketorvet i Fjerritslev, var man straks meget positiv. Efter en del overvejelser besluttede man at lave en model af en af egnens vandreklitter, og af forskellige årsager faldt valget på parabelklitten nord for Klim Bjerg. På grund af faste undervisningsplaner, som kun tillod, at der blev brugt et begrænset antal timer om måneden, strakte produktionstiden sig over knap to år, i hvilken flere efterfølgende klasser var involveret. Arbejdet bestod for elevernes vedkommende i at tegne kort i passende målestok og at indtegne disse på det materiale, som derefter skulle udskæres, sættes sammen og derved danne grundlag for støbeformen. Endvidere skulle der laves nogle ledsagende tekster, der på en kort og præcis måde forklarer mest muligt om projektet. Engagementet var stort fra både elevers og læreres side, og der var en vis stolthed at spore hos dem, da det færdige resultat blev afsløret lørdag 12. maj 2012. Initiativet til soluret kommer fra Kunstkomitéen til forskønnelse af Fjerritslev by, og komitéens formand, Mogens Elga-

Allan Hansen afdelingsdirektør i Sparekassen Himmerland, formand for foreningen Udvikling Han Herred Fjerritslev Gymnasium er med sine snart 600 elever af uendelig stor betydning for Fjerritslev og hele Han Herred. Gymnasiet tiltrækker studerende fra et stort område og er med til at sikre Fjerritslev positionen som Jammerbugt Kommunes uddannelsesby nr. 1. Samtidig er Fjerritslev Gymnasium en del af lokalsamfundet og har altid været nært forbundet med det omgivende samfund. Det er også i samarbejde med det lokale erhvervsliv, at Fjerritslev Gymnasium deltager i et stort, ministerielt forsøg, der har til formål at sætte fokus på innovationsbegrebet og dermed knytte de studerende tættere til erhvervslivet og en fremtid som medarbejdere i virksomhederne. Gymnasiet har inden for den seneste tid forøget arealet markant, bl.a. med ny samlingssal, og udvidet med 10. klassecenter samt handelsgymnasium. Alt sammen noget, der på sigt vil styrke Fjerritslev-området og sikre, at fremtiden tilhører Fjerritslev – og Fjerritslev Gymnasium.

ard, foretog afsløringen af den nye skulptur sammen med Per Halsboe-Larsen, der er lærer på FG og medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse. Projektet er støttet af en lang række lokale sponsorer.

[GEORG HARMSEN]

RIVEGILDE RIVEGILDE på kendte mærkevarer hos Tøjeksperten

Skynd dig - vi holder Skynd dig - vi holder

på kendte mærkevarer hos Tøjeksperten

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 24/3 TIL OG MED LØRDAG D. 26/3 – ELLER SÅ LÆNGE LAGER HAVES TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 24/3 TIL OG MED LØRDAG D. 26/3 – ELLER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

FG på Open Air i Løgstør 25% -- 25%

PÅ DAMETØJ FRA

Tilbageblik med et smil på læben

PÅ DAMETØJ FRA

I august 2012 var FG for tredje gang med på Open Air-koncerten i Løgstør. Det er primært eleverne selv, der står for vores stand, som er indrettet i et af teltene på festpladsen. At være til friluftskoncert på vegne af FG adskiller sig væsentligt fra de messer og udstillinger, hvor FG ellers er repræsenteret hvert år. På messerne er det især forældrene, vi kommer i kontakt med, men her til musikfestivalen har vi mulighed for at få en snak med de 12-14-årige selv om deres forventninger og ønsker til fremtidig ungdomsuddannelse engang efter folkeskolen. Alle, der kigger indenfor i teltet, bliver klar over, hvilke uddannelser og hvilket miljø FG har at byde på, og der er også arrangeret en quiz, som fx går ud på at gætte musiknumre

Ass. modeller og farver - fratrækkes ved kassen af normalprisen via høretelefon, med alt fra klassisk Ass. til modeller filmmusik. Blandt og farver - fratrækkes ved kassen af normalprisen deltagerne trækkes lod om gavekort til de lokale butikker. Ane Halsboe-Larsen, MF, tidligere elev på FG En anden konkurrence drejer sig om at forsyne flest mulige 35 STK. SKJORTER 97 STK. koncertgæster med synlige FG-logoer. 35 -STK. SKJORTER 97T-SHIRTS STK. ESPRIT HUZAR – MORGAN POLO Fjerritslev Gymnasium er for mig forbundet med sammenESPRIT HUZAR – MORGAN POLO T-SHIRTS Ass. modeller og farver FG-eleverne er i teltet på skift et par timer ad gangen,Ass. såmodeller de og farver SIGNAL - BISON - BISON Før op til 400,LINDBERGH hold,SIGNAL fællesskab og et godt forhold mellem årgangene og til 400,også selv får lejlighed til at slappe af blandt de andre festi- Før opNU LINDBERGH Ass. modeller og farver KUN Ass.de modeller og farver til engagerede Før optil 300,-lærere. Der er masser af aktiviteter og valgæster. Klokken 18 pakkes teltet ned, og vi er enige om, NU KUN Før optil 300,NU KUN betyder samtidig, at sammenholdet er liv, men størrelsen NU KUN at det er en god investering at bruge sådan en augustlørdag SPAR OP TIL 350,stærkt. Morgensamlinger, skiture, musicals, Bacchusfester SPAR OP TIL 350,på at fortælle om FG – og samtidig høre noget god musik! og meget mere gør gymnasiet til et hyggeligt sted og et virSPAR 150,103 STK. SPAR 150,103 STK. - SHIRTS kelig godt gymnasium. Jeg ser tilbage på mine tre år på FG T -TSHIRTS SIGNAL - BISON PAR JEANS SIGNAL - BISON 60 60 JEANS med etPAR smil på læben. WRANGLER - SIGNAL HUZAR – SHINE WRANGLER - SIGNAL HUZAR – SHINE

50, -50,

[CHRISTINA CÆSARSEN]

Ass. modeller farver Ass. modeller ogog farver 200,FørFør 200,-

NU KUN NU KUN

-50, 50, SPAR 150,SPAR 150,-

6868 STK. STRIK STK. STRIK

Smart modetøj modetøj til Smart til mænd og og kvinder -mænd kvinder 50, 50, MORGAN MORGAN LINDBERGH – ESPRIT

LINDBERGH – ESPRIT

Ass. modeller og farver Ass. modeller og farver Før op til 400,-

Før op til 400,-

NU KUN

NU KUN

Dametøj op op til Dametøj til str. str. 56 56

SPAR OP TIL 350,-

SPAR OP TIL 350,-

150, -150,

HUZAR – SHINE HUZAR – SHINE

modeller og vaske Ass.Ass. modeller og vaske Førtilop til 800,Før op 800,-

NU NU KUN KUN

-150, 150,

SPARSPAR OP TIL OP650,TIL 650,-

25 25 STK. BLAZERE STK. BLAZERE MORGAN

MORGAN

Ass. modeller og farver Ass. modeller og farver Før op til 1200,-

Før op til 1200,-

NU KUN

-300, 300, NU KUN

SPAR OP TIL 900,-

SPAR OP TIL 900,-

Fjerritslev

Fjerritslev

Østergade 2B . 9690 Fjerritslev

Vestergade 6 • 9690 Fjerritslev Tlf.Vestergade 72 34 90 13 •6Vwww.toejeksperten.dk s t eFjerritslev r g a d e 1 6 . 9 6 9 0 Fj e r r i t s l e V . t e l e F o n 2 2 3 2 5 0 2 7 •e9690

Tlf. 72 34 90 13 • www.toejeksperten.dk

Vestergade 6 • 9690 Fjerritslev Vestergade 6 • 9690 Fjerritslev Tlf. 72 34 90 13 • www.toejeksperten.dk

Tlf. 72 34 90 13 • www.toejeksperten.dk


14

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Musikken har stærke rødder på FG Musikken prioriteres højt i undervisningen og fylder meget i hverdagen på FG. Der er mulighed for at vælge musik på både niveau A, B og C, og der er en særlig studieretning (A) med hovedvægt på musik. Uden for den normale undervisning er der mulighed for at spille i band eller deltage i sang og kor, og eleverne får ofte anledninger til at optræde, hvad enten det er til morgensamlinger, fællestimer, fredagscaféer eller i frikvartererne hjemme på FG, eller det er til arrangementer »ud af huset«. Hertil kommer årets højdepunkter som forårskoncert, revy eller musical, og endelig spiller samarbejdet med Jammerbugt Kulturskoles musikafdeling en vigtig rolle. Mange har fået deres første indtryk af gymnasiet gennem netop musicalen på FG eller ved besøg af FG’s musikelever på deres folkeskole. Hvert år drager vi nemlig på en todages musikturné til bl.a. Aabybro, Brovst, Løgstør og Fjerritslev, hvor eleverne får lejlighed til at optræde og introducere FG for de yngre kammerater. Ligeledes har FG-elever også deltaget i tiltag som Spil Dansk-dagen på Ørebroskolen. Vi oplever, at der er en rigtig god symbiose mellem folkeskole, musikskole og FG i vores område.

Alle, der vælger studieretningen med musik på A-niveau, skal lære at spille klaver, fordi det giver et godt grundlag for at arbejde i dybden med nodelære. Uanset niveau får eleverne mulighed for at synge og spille på et instrument, så man derved får en bedre forståelse mellem musikteori og musikudøvelse. Musik tilbydes nu også som valgfag på B-niveau i 2.g og 3.g med god tilslutning. Men vi kan ikke love, at du bliver rigtig god til det pågældende instrument alene gennem musikundervisningen her på FG. Hvis du virkelig vil gøre noget ved det, anbefaler vi, at du går til undervisning i den kommunale musikskole. Musikkulturen på FG Gennem årene er FG blevet en vigtig katalysator for det lokale musikliv. Eleverne spiller i bands på tværs af årgange og uafhængigt af musikundervisningen, og der er rig lejlighed til at optræde i vores månedlige fredagscaféer. Flere bands har deltaget i såvel musicals som konkurrencer i Aalborg. Også enkeltvis kan eleverne melde sig til talentkonkurrencer og lignende. Deltagelsen i FG’s egen musical har for mange elever været

TÆND I TRYK I SVEJS

et springbræt til at kaste sig ud i større udfordringer, og enkelte er gået videre på musikkonservatorium eller en særlig musicalskole. Musik i det nye fællesrum Det nye fællesrum på FG er forsynet med en musikscene, som ikke blot kan bruges af vore egne elever, men også til Jammerbugt Kulturskoles årlige UngdomsRock og til koncerter i MusikCompagniet, der har FG som fast spillested. Fællesrummet egner sig også fortrinligt til fællestimer med musikalsk islæt, som da vi i 2012 havde besøg af Prinsens Musikkorps fra Skive Kaserne. Endelig er det også stedet, hvor FG’s ansatte får lov at vise, hvad de dur til, når de stiller op i »lærerband« ved julefrokost, galla eller dimissionsfest.

[JAN JOHANSEN]

NORGE KROATIEN ENGLAND SPANIEN TJEKKIET POLEN IRLAND FRANKRIG NICARAGUA JAPAN KINA GRÆKENLAND TYRKIET EGYPTEN USA GRØNLAND GHANA INDIEN NEPAL...

Fra Fjerritslev til hele Europa og videre til Indien og Kina. Migatronic er en global virksomhed – med solide rødder i Jammerbugten - der udvikler og producerer nogle af verdens bedste svejsemaskiner og automatiserede svejseløsninger til det meste af verden. MIG/MAG

TIG

Ranum Efterskole tilbyder et hav af muligheder for at gå i dybden og udvide horisonten. Vi er en boglig efterskole, hvor elever og ansatte sammen tilrettelægger indholdet i profilfagene. Vi rejser 3 uger i løbet af skoleåret til hele verden. Vi tilbyder kinesisk og spansk samt et internationalt engelsksproget forløb, som forbereder dig til f.eks. et studieår i udlandet. Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk eller ring på 96 66 44 00!

MMA

For at være konkurrencedygtige udvikler og optimerer vi konstant: produkter, produktionsmetoder, markeder, kommercielle koncepter m.m. - og dertil har vi brug for skarpe kompetencer, der kan tænke out-of-the-box og gøre en forskel.

BOOK EN

RURANNUDMVEFTEISRSKNOILEN.DGK PÅ

Migatronic beskæftiger på koncernbasis 300 medarbejdere og omsætter for ca. 300 mio. kr. om året. I Migatronic står mulighederne og udfordringerne i kø!

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S www.migatronic.dk

DYKNING

SEJLADS

RIDNING

ADVENTURE

KAMPSPORT

DANS

MEDIE

DESIGN

MUSIK CHEERLEADING

STREET PERFORMANCE GASTRONOMI...


FJERRITSLEV GYMNASIUM

15

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

ELEV

portræt

Christian Gundersen Holmgaard 16 år. Bor i Gundestrup ved Fjerritslev Går i 1.h – HHX markedsorienteret studieretning

Billedkunst som øjenåbner Billedkunst handler om at åbne øjne. Vi lever i en meget visuel verden – lige fra computer/tv over bygningers udseende til den udsmykning, som vi omgiver os med. Vi vil gerne lære eleverne at forholde sig til såvel arkitektur og de kendte kunstarter som nye udtryksformer i form af fx installationer og computerkunst. Faget billedkunst tilbydes både på STX og HF og veksler mellem teori og praksis. Vi bruger megen tid på teori, fordi billedkunst er eksamensfag og indgår som et af de obligatoriske kunstneriske fag på C-niveau. Men billedkunst er bestemt også en oase, hvor man kan koble af fra den meget boglige verden, som FG jo er, og skabe noget med sine hænder, hvad enten det er at forme i ler, male billeder eller noget helt tredje. Når vi arbejder med arkitektur og kunstarter, kigger vi meget på, hvad der gennem historien har været med til at danne vores identitet som danskere. Fx har guldaldermalerne og Skagensmalerne i høj grad bidraget til vores selvopfattelse. Med udgangspunkt i FG’s egen bygning, der er fra 1981 og

tegnet af de kendte Aarhusarkitekter Friis & Moltke, arbejder vi med eksempler på godt byggeri og undersøger, hvordan arkitekturen spiller sammen med det, som bygningen skal bruges til. Vi konstaterer også, at godt byggeri skaber respekt og forhindrer hærværk. Hvert år afsætter vi 1-2 måneder til projektarbejde, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med det, de brænder mest for inden for fagets rammer. Under temaet samtidskunst har vi haft et spændende forløb, hvor vi arrangerede en udstilling med tidligere elevers kunstværker og derpå samlede alle nuværende billedkunstelever, som fik til opgave at analysere værkerne. Det er fornøjelse, hver gang tidligere FG-elever vender tilbage til egnen og viser, hvad de arbejder med i dag, som fx Ann Mai Lunde Røge, der i efterårsferien 2012 lavede et stort installationsprojekt i Klim Kalkovn.

ELEVPORTR ELEV

portræt

[CARSTEN LANDBO SØRENSEN]

Mediefag med fokus på film Hvad kendetegner henholdsvis fakta- og fiktionsfilm? Hvordan er de opbygget, og hvordan laver man selv en kortfilm? Det er nogle af de temaer, som tages op i mediefag på FG. Faget er valgfag på C-niveau i 1.g/1.hf og på B-niveau i 3.g og 2.hf. Undervisningen tilbydes altså både på STX og HF og fordeler sig halvt om halvt med teori og praksis. I den teoretiske del bruger vi megen tid på at kigge nærmere på forskellige filmgenrer, og eleverne får nogle redskaber i hånden til at analysere filmene, uanset om der er tale om spillefilm, kortfilm eller dokumentar. Eleverne får også kendskab til at håndtere et videokamera, hvor de enten får en bunden opgave eller kan arbejde freestyle med at lave en kortfilm, der samtidig bliver en del af et eksamensprojekt. Det kan eksempelvis være et portræt af en bestemt person. På lige fod med de andre kunstneriske fag – musik og billedkunst – har vi mulighed for at vise nogle af vore resultater frem ved morgensamlingerne på FG. Vi får indimellem besøg udefra – ikke mindst engagerede det vores elever stærkt at møde kendisserne Gustav og Melanie fra TV3’s realityshow »For lækker til love«, da de besøgte FG sammen med produktionschef Torben Vognsen fra produktionsselskabet Metronome.

Jeg vil gerne være konditor og stiler mod en faguddannelse i Ringsted. Jeg var meget i tvivl, da jeg skulle vælge min uddannelse og regnede oprindelig med at skulle gå på Food College i Aalborg efter 9. klasse på Fjerritslev Skole. Men da jeg fandt ud af, at jeg skulle til Ringsted for at studere videre efter mit grundforløb i Aalborg, ville jeg hellere være lidt ældre først. Efter at jeg havde set på mulighederne, vidste jeg med det samme, at jeg skulle på HHX, da jeg syntes, det lød spændende at høre om, hvordan man starter sin egen virksomhed. Vi har to lærere fra EUC Nordvest i Thisted til at tage sig af de specielle HHX-fag, og derudover har vi basisfag ved lærerne her på skolen. Jeg synes, FG’s lærere er gode til at tage højde for, at det er en markedsorienteret uddannelse, vi får. Det hele lever rigtig godt op til mine forventninger. Det er dejligt, at vi har fået HHX så tæt på, hvor jeg bor!

Karen Frederikke Hansen 16 år. Bor i Ryaa ved Aabybro Går i 1.a – STX studieretning A

Desuden deltager vi i den årlige kortfilmfestival i Nordkraft i Aalborg, hvor vi også tilmelder film af vores egen produktion. Mediefag har den fordel, at det ikke kræver forkundskaber. Alle, der har lyst at se og arbejde med film, kan få udbytte af undervisningen. Det kan være en fordel – men er absolut ingen betingelse – at have lidt teknisk snilde. Men du behøver ikke at lade dig afskrække af redigeringsprogrammer og lignende, for i den praktiske del arbejder vi sammen i grupper, hvor hver enkelt elev bidrager med, hvad han/hun er god til.

[MARIA DOLMER]

For mig var det en let beslutning at vælge FG. Min storesøster har gået her, og jeg havde selv hørt meget godt om FG. Jeg kendte kun to i forvejen, der også skulle starte i 1.g på FG, hvilket jeg havde det fint med, da jeg gerne ville møde nye mennesker og typer. Jeg er bestemt ikke blevet skuffet. Her er »lille« og hyggeligt, og det sociale fungerer rigtig godt, hvor man snakker sammen på tværs af alle klasser. På længere sigt kunne jeg godt forestille mig at involvere mig i elevråd og lignende. Som valgfag har jeg biologi og psykologi. I musik får jeg lov til at udvikle mig på klaver, som jeg har spillet i mange år. Jeg synes desuden, at musikhistorie er spændende, og håber på at blive meget bedre til teorien. Jeg har valgt de fag, som jeg kan lide at have, og jeg ser frem til to et halvt gode år. De tre kvarter med bussen hertil er ikke noget problem. Man kan altid bruge tiden på lidt lektier eller en powernap. Vi er endda så heldige, at bussen fra Aabybro kører lige til døren på FG. Tiden i bussen er helt klart værd at ofre på at komme til gymnasiet, og det er altid dejligt at møde de hjælpsomme lærere og ens venner på FG.

Vi er med på

mærkerne BellaModa nu-woman.dk

U2 O N S TAG E

Husk - Vi giVer studierabat

Fjerritslev www.superbrugsen.dk

Brovst Musikforsyning se www.brovstmusik.dk


16

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Talentudvikling Selv om vi gør meget ud af at differentiere undervisningen på FG, er der i hver årgang et antal elever, som på en særlig måde har behov at blive »mættet« af ekstra udfordringer. Det store spænd i elevernes kundskaber og forudsætninger gør det svært at dække alle behov ind gennem den daglige undervisning. Derfor har vi en vifte af tilbud, som retter sig mod de særlige talenter blandt eleverne. Det kan være »månedens opgave«, som er en ekstra svær opgave i fx matematik eller dansk, og som alle interesserede elever har mulighed for at byde ind på med chance for at vinde en billet til Fjerritslev Kino. Det kan også være deltagelse i aktiviteter og konkurrencer både på regionalt og nationalt plan.

Men vi vil stærkt understrege, at det på ingen måde drejer sig om at gøre FG til et elitegymnasium! Her satser vi som altid på hele bredden. Men kan vi på forskellig måde medvirke til at trække niveauet i vejret, gør vi det gerne. Og vi oplever, at når der er kammerater, der skiller sig ud ved særlig dygtighed, er det fuldt accepteret af de andre i klassen. Blandt de tilbagevendende talentaktiviteter er tilbuddet om at deltage i en såkaldt »sprogcamp«, hvor eleverne i løbet af en weekend i januar/februar på en særlig måde bliver udfordret i fremmedsprog. Her fra FG har vi senest haft en halv snes elever på »sprogcamp« i Hjørring fordelt på fagene engelsk, tysk eller fransk. Vi sender også deltagere af sted til »olympiade« i naturfag

SPAR der hvor du kan Byens største udvalg i bland-selv-slik og snacks!

V/Klaus Andersen - Vestergade 20 - Fjerritslev ÅBENT ALLE DAGE KL. 8.00-21.00

som biologi og geografi mfl. Fra den regionale konkurrence har de bedste elever mulighed for at gå videre til landsfinalen, hvor der dystes om, hvem der skal repræsentere Danmark i den internationale »olympiade« i det pågældende fag. Talentudviklingen på FG koordineres af lærerne Christina Cæsarsen og Martin Freiberg, og deltagerne i konkurrencerne udtages i et samarbejde med de respektive faglærere.

[MARTIN FREIBERG]

Vi har noget til dig - ligegyldigt hvem du er!

Frøstrup-afd. • 9799 1622


17

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Vi anbefaler Fjerritslev Gymnasium

Mange muligheder for at få hjælp gennem hele studieforløbet På FG ligger det os meget på sinde, at du får den hjælp, du har behov for, så din gymnasietid bliver udbytterig og vellykket – både fagligt, personligt og socialt. Derfor har vi opbygget en stor »Falck-kasse« af ordninger, som du kan benytte dig af gennem hele studieforløbet. Ofte er det ganske små ting, der skal til, for at afhjælpe et problem. Måske bare et skulderklap. I andre tilfælde kan du have behov for længevarende støtte. Vi er klar til at tage hånd om begge dele. Og tilbuddene gælder naturligvis for alle, uanset om du har valgt STX, HF eller HHX. Hvis du har en sygdom eller handikap, som gør det besværligt at følge den normale undervisning, kan der næsten altid findes en fleksibel løsning, så du får det bedst mulige ud af din tid på FG. De mange støtteordninger, som uddybes nedenfor, betyder heldigvis, at kun ganske få af vore elever må opgive at gennemføre deres uddannelse på FG. Studievejlederne FG har to studievejledere, Lene Mogensen Christensen og Per Halsboe-Larsen. Her kan du trygt henvende dig med stort og småt. Der er helt bevidst tale om en kvindelig og en mandlig lærer fra henholdsvis de naturvidenskabelige og de humanistiske studieretninger. Det sikrer, at der altid er en, der kender dit fagområde, men du kan frit vælge, hvem du har mest lyst til at kontakte af de to. Det kan også være faglærerne, der melder ind til studievejlederne, hvis de observerer et problem hos en elev. På FG følger den pædagogiske ledelse og studievejlederne dit evt. fravær og manglende afleveringer tæt. Og det skal forstås positivt, idet hensigten er at finde årsagen dertil og hjælpe dig tilbage på rette spor. Hvis du gentagne gange er bagud med skriftlige arbejder, er der arrangeret lørdagsarbejde to gange om efteråret og to gange om foråret, for at du kan komme på højde med de øvrige i din klasse igen. Vi får god respons fra elever og forældre på, at det er godt at blive hanket op i, hvis noget er kørt af sporet, så flest muligt kan gennemføre det forløb, de er begyndt på. Ud over at få svar på studierelaterede spørgsmål kan du få en snak med studievejlederne om helt personlige ting, fx kærestesorg, flytning, sygdom, forældres skilsmisse eller dødsfald i familien.

Hertil kommer studie- og notatteknik, som er et selvstændigt fag på FG. Eksamenstræning og mentorordning Der er også mulighed for frivillig eksamenstræning efter skoletid, hvor du sammen med andre afprøver en eksamenssituation så tæt på virkeligheden som muligt. Måske har du noget, der blokerer, ved tanken om eksamen, og her har FG tilknyttet psykologer, der kan løsne op for problemet. Endelig har vi en mentorordning, som betyder, at du i en kortere eller længere periode kan få tilknyttet en lærer, som kan hjælpe med at få struktur i din skolehverdag, hvis du fx har en ADHD-diagnose.

Vore børn trives på FG Mogens Kjær, advokat, Løgstør Som forældre til en elev i 1.g og en i 3.g på Fjerritslev Gymnasium har vi mødt en uddannelsesinstitution med høj faglig standard, med engagerede lærere og med prioritering af det sociale miljø. Til trods for de seneste udvidelser har Fjerritslev Gymnasium bevaret overskuelighed og nærhed, og vi oplever, at der er overskud til at have fokus på hver enkelt elev. Ud over det undervisningsmæssige byder gymnasiet på en lang række udfoldelsesmuligheder og oplevelser, med stor rummelighed og med vægt på elevernes trivsel og samvær. Vi har meget positive erfaringer med stedet og kan på alle måder anbefale det til andre som et hyggeligt studiemiljø, der prioriterer både elevernes faglige og personlige udvikling.

20 års jubilæum/indvielse af de nye lokaler

Samtalepartner og skolespykolog Som supplement til den støtte, du kan få af FG’s ansatte, har vi tilknyttet sognepræst Sofie Gjørup Winkel fra Biersted som uafhængig samtalepartner. Hun træffes hver 14. dag på FG, og her kan du »læsse af« i fuld fortrolighed, uden at det på nogen måde tages op i forhold til dine lærere eller din familie. Tilsvarende har vi tilknyttet en fast skolepsykolog – Carl Aage Okkels – som er parat til at træde til, hvis tilværelsen går i stykker, eller noget går i hårdknude for dig. Skolepsykologen har ligeledes fast træffetid hver 14. dag (eller efter nærmere aftale), og på samme måde som præsten har han tavshedspligt, så der ikke viderebringes noget fra jeres samtale, uden at det aftalt på forhånd.

1. april 1990 - 1. april 2010

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Studievejlederne på FG har nær kontakt til UU Øst-Vest, der har hjemsted i Brønderslev og har det overordnede ansvar for, at unge i Jammerbugt Kommune op til 25 år får en uddannelse. Det er UU, der erklærer folkeskoleelever uddannelsesparate til fx gymnasiet, og hvis en elev dropper ud, er det igen UU, der tager kontakt for at finde et alternativ. UU-vejlederen kommer hver uge i 10. klasse på FG.

FG – et naturligt, lokalt valg Mogens Gade, borgmester medlem af FG's bestyrelse

20 års jubilæum/indvielse af de nye lokaler

Fjerritslev Gymnasium har de senere år med held sat en dagsorden med det mål, at endnu flere unge fra Vesthimmerland og Jammerbugten får en gymnasial ungdomsuddannelse. På den måde er Fjerritslev Gymnasium blevet et uddannelsescenter, som ud over det almene gymnasium Udslusning fra FG også rummer HHX, HF og en del af Jammerbugt Kommunes Når det gælder valg af videregående til10. klassecenter.samarbejdspartnere, Vi håberuddannelse, på at seer FG kunder, leverandører, knyttet Studievalg.dk i Nordjylland med Louise Ravn ThomFlere uddannelsesmuligheder kan være på vej til glæde for medarbejdere, og familien til jubilæum / indvielse. sen som studievalgsvejleder. Hun har træffetid på FGvenner ca. en befolkningen i det område, for hvem Fjerritslev Gymnasium gang om måneden. er det naturlige uddannelsescenter. Hvert år kommer Uddannelseskaravanen forbi Fjerritslev, Fjerritslev Gymnasium bliver større – det er vigtigt, så der hvor du dels får præsenteret forskellige muligheder for vialdrig mere bliver tvivl om stedets eksistens. Samtidig skal vi deregående uddannelser, dels møder nogle store erhvervsbevare den omsorgsfulde tilgang til den enkelte studerende, koncerner som Coop Danmark og Mærsk, der kører egne således at flest muligt fuldfører påbegyndt uddannelse. uddannelsessystemer. Fjerritslev Gymnasium bidrager i høj grad til de politiske mål I 3.g er der mulighed for at tilmelde sig brobygning af tre om at øge uddannelsesniveauet i vores område. dages varighed på universiteter og andre videregående udEndelig er der ingen tvivl om, at en eksamen fra Fjerritslev Kom og vær med til at fejre dagen med os, dannelser i hele landet. Gymnasium er en god start på resten af livet – og et godt vi vil være vært med lidt mad, drikke og godt musik. udgangspunkt for videre uddannelse. på at se kunder, leverandører, samarbejdspartnere,

1. april 1990 - 1. april 2010

Studiecafé og læsevejledning Har du behov for hjælp til at forstå og løse de opgaver, du får stillet, er det helt oplagt at gøre brug af vores studiecafé, som er åben flere eftermiddage om ugen i billedkunstlokalet. Her er der altid en eller flere lærere til rådighed, og samtidig er det hele gjort hyggeligt med kage m.m. Du kan også trække på FG’s læsevejledere, Peter Carlsen og Bjarne Edelskov Nielsen, hvis du har behov for hjælp til at forstå og tilegne dig indholdet af lærebøger og internetsider. Ved hjælp af et it-program kan vi lave en læsescreeVi håber ning, på samme måde som det er tilfældet med elever, der [BJARNE EDELSKOV NIELSEN]/ indvielse. medarbejdere, venner og familien til jubilæum har matematikvanskeligheder.

Fredag den 9. april fra kl. 13.00 – 17.00 på Himmerlandsvej 16, Løgstør

Fredag den 9. aprilPoul fra kl.Erik 13.00 Henriksen – 17.00 på Himmerlandsvej 16, Løgstør

- LIDT MERE LOKAL Mette Trier Larsen Klim Dorthe Mark Fjerritslev

Henrik Agesen Klim

Jette Mommer Øsløs

Kom og vær med til at fejre dagen med os, vi vil være vært med lidt mad, drikke og godt musik.

Joan R. Jensen Løgstør

Solvejg Grishauge Gøttrup

Dorit Nygård Kjeldsen Gøttrup

Mogens Pedersen Østerild

Torben Olesen Tranum

Klim Sparekasse - Lokal, loyal og selvstændig siden 1877 Oddevej 25, Klim, 9690 Fjerritslev Tlf. 98 22 52 55 - www.klimsparekasse.dk

Poul Erik Henriksen og Lars Madsen

Vi er tæt på dig. Kontakt os for et godt tilbud på dine pengesager…

og Lars Madsen


18

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

FG er en utrolig god arbejdsplads Jeg har været ansat ved Post Danmark i Fjerritslev i næsten 30 år, men på grund af dårlig ryg måtte jeg sige stop i november 2009. Heldigvis blev jeg tilbudt et 20-timers flexjob på FG i stedet. Jeg har selv haft børn på gymnasiet, så jeg kendte skolen udmærket i forvejen, og jeg må sige, at jeg ikke er blevet skuffet ved at få min daglige gang på FG. Og tilmed kan jeg nu gå på arbejde næsten uden smerter! Mit job består i alt forefaldende kontorarbejde, blandt andet at passe telefon og kalde elever over anlægget, hvis der er besked til dem. En gang imellem er der også behov for at banke på døren til et klasseværelse for at hente en elev til en samtale. Det er nu ikke noget problem, for jeg er jo som postbud vant til at banke på folks døre! I øvrigt er jeg også FG’s interne postdame, der tager imod postbreve og sørger for fordeling til kontorer og medarbejdere. Før jeg tager hjem, gør jeg udgående post klar til afsendelse. Jeg har godt af skiftende arbejdsopgaver, og derfor er jeg glad for, at jeg også kan hjælpe til med salg i kantinen. På den måde får jeg også en god kontakt med eleverne. Det er også mig, eleverne kommer til, hvis de har brug for en hovedpinepille eller skal have plaster på. Nogle elever har sygdomme, som vi skal være særligt opmærksom på, da hurtig hjælp kan være nødvendig. Jeg er utrolig glad for FG som arbejdsplads, og jeg oplever, at der er en god trivsel blandt både lærere, elever og os andre, der tager sig af det teknisk/administrative her på skolen.

[JYTTE PEDERSEN]

Hjælp at hente hvis tallene driller Alle FG-elever i 1. årgang gennemgår en test i talfærdigheder for at afsløre problemer med talblindhed blandt eleverne. Det sker i samarbejde med Taleinstituttet i Aalborg. Testen, der foregår via pc og varer 45 minutter, fokuserer på elevernes matematikfærdigheder og deres opmærksomhed og koncentration i forhold til tal. Blandt andet skal eleven lytte til lydfiler og samtidig nedskrive tal. En anden opgave går ud på at afdække, om eleven har styr på sammenligningstal eller afkoder tallene forkert ved at bytte om på cifrene, og i en tredje opgave testes elevens koncentration og evne til at holde styr på talrækker forfra og bagfra. Der er også en test i basale geometriske figurer. Hvis testen viser behov for det, tages en opfølgende samtale med eleven for at finde ud af, hvor problemerne er, og hvordan de påvirker hverdagen. Måske mangler eleven de forventede færdigheder i matema-

- flotteste skolebilleder

tik, eller han/hun kan have problemer med at huske gængse formler og regler. Vi tilbyder derefter fem ugers intensiv undervisning i grundlæggende færdigheder og i at anvende spillet Brain Challenge, der fås som app til smartphones. Gennem spillet trænes elevernes logik, matematik, visuel opmærksomhed, hukommelse og fokus. Opgavernes sværhedsgrad tilpasses løbende brugerens niveau. Opgaverne skal besvares inden for en given tidsramme. Spillet kan foregå hvor som helst og har en god grafik, hvilket jo bare gør oplevelsen endnu bedre. Så vidt vides er FG blandt de første gymnasier, der tager spillet i brug. Vores erfaring siger os, at ved en målrettet indsats lader det sig virkelig gøre at løfte elevernes niveau i matematik.

[CHRISTINA CÆSARSEN]

en! g l ø b å p r e Vi rock st

ugituslev a . 3 g r lørdapladsen, fjer ue

dyrsK

din b Kø t på K.dK c le bil vsro ... ha op ter

rKt æ t edt s f l a så dt ’r i l Mø b det

ves

Ny Kærvej 17B DK-9000 Aalborg Tlf. 98 14 81 00 www.aalborgskolefoto.dk Mail: aalborgskolefoto@mail.dk

www.vesterhavsrock.dk


FJERRITSLEV GYMNASIUM

19

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Åbent Hus Aalborg Universitet www.aabenthus.aau.dk

ÅBENT HUS ESBJERG 22.-23. FEBRUAR

ÅBENT HUS AALBORG OG KØBENHAVN 6. MARTS

Kandidatdag i Aalborg

Er du bachelor og skal vælge kandidatuddannelse? Besøg Kandidatdag! 26. februar kandidatdag.aau.dk

AALBORG · ESBJERG · KØBENHAVN


Vælg mellem hele tre uddannelser på FG llem hele e m e lg æ v u nu X På FG kan delser: STX, HF og HH gymnasiet på mange en i ig tre uddann er, vil du opleve, at undervisnilkng vil selvfølgel eskolen. Der re

fo du vælg r vil også væ kender fra Uanset hvad den. Men de end den, du er es nd ed rl ke de større opga du ndigt med måder er an isning, som æ rv st lv n, de se de un er eti se l klas t af skol /I arbejd være en de de, hvor du nger) i løbe ver (afleveri projektarbej ga og op . e pe er lig up kti ft gr l skri d tid på le være en de iskoler ulle bruge go ver. Der vil lkeskoler, fr e med at sk gn re så og områdets fo l gymed ti m n e le jd og du skal ko fra grunds r i samarbe gå en re ng fo ga m er n, so til, at ov Brobygninge e medvirke g. n er, skal gern muligt for di m so i fr te r, som du ka og efterskol er sm og t e værktøje le kk så e ræ tr er iv le en bl al g di nasiet Gennem bet giver . F eller HHX. i grundforlø H fé vi ca X, ie at ST , s ud er vi st m og Hertil kom på henholds vejledning videre forløb re brug af vores studie bruge i det gø n de n du desu år på FG ka

Udbud af studieretninger 2013

stx Efter 9. eller 10. klasse kan du vælge det almene gymnasium, som også kaldes STX. STX giver dig en bred viden på mange forskellige fagområder, så du efter studentereksamen er godt rustet til at tage en videregående uddannelse. Afhængig af dit karaktergennemsnit kan du med et STX-bevis i hånden søge ind på alle uddannelser. STX består af et grundforløb på 1/2 år efterfulgt af 2 1/2 års studieretningsforløb. Det samlede forløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene er inddelt i A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste. Klassen undervises samlet undtagen i valgfag, hvor hold oftest sammensættes på tværs af klasserne. Den samlede uddannelsestid på de tre år er mindst 2.470 timer à 60 minutter. I forbindelse med din tilmelding til STX skal vi have oplysning om: - foreløbigt valg af studieretning - valg af kunstnerisk fag på C-niveau - valg af 2. fremmedsprog (ud over engelsk) Som kunstnerisk fag kan du vælge mellem musik, mediefag og billedkunst. Vær opmærksom på, at hvis du vælger studieretning A, skal du vælge musik som kunstnerisk fag i grundforløbet. Som 2. fremmedsprog kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra folkeskolen − tysk fortsættersprog (B-niveau) − eller du kan vælge et begyndersprog, enten fransk eller spansk (A-niveau), dvs. et treårigt forløb.

Studieretning A Påtænkt niveau Musik A Engelsk A Samfundsfag B Studieretning B Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Studieretning C Spansk A Engelsk A Samfundsfag B Studieretning D Samfundsfag A Matematik B Erhvervsøkonomi C Studieretning E Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C Studieretning F Matematik A Fysik B Kemi B Studieretning G Biologi A Matematik B Kemi B

HF HF-uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag. Uddannelsen lægger − ud over det teoretiske læsestof − vægt på at arbejde med fagene i praksis. På HF sikrer en tutorordning og værkstedsundervisning, at du kommer godt i gang og får indarbejdet nogle gode studieteknikker og arbejdsvaner. Den individuelle undervisning og støtte hjælper med til at lette overgangen fra elev til studerende. En HF-eksamen giver adgang til alle videregående uddannelser: − korte uddannelser af 1-2 års varighed − mellemlange uddannelser af 3-4 års varighed eller − lange uddannelser på universitetet af typisk 5 års varighed De fleste HF’ere vælger en kortere eller mellemlang uddannelse som fx pædagog, sygeplejerske eller lærer. Du

F RIST ANS Ø GNINGSIA V 15. MARTS .D K PTAGELSE .O W WW

skal være opmærksom på, at der til nogle uddannelser kan være specielle krav om fag og niveauer, som kan betyde, at du efterfølgende skal supplere din eksamen. HF-uddannelsen giver dig på to år en bred indsigt i historie, kultur, it, naturvidenskab og samfundsforhold. HFuddannelsen indeholder, ligesom det almene gymnasium, en bred vifte af fag, og valgfagene er de samme som i gymnasiet. HF-uddannelsen består – ud over introduktionskursus, værkstedskursus og projektperioder – af fagene dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C, praktisk/musisk fag C, naturvidenskabelig faggruppe (der omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C), og kultur- og samfundsfaggruppen (der omfatter historie B, samfundsfag C og religion C). Ud over obligatoriske fag skal du vælge 2-4 valgfag, og hver kursist skriver endvidere en større skriftlig opgave på 2. år inden for 1-3 fag efter eget valg.

HHX I et samarbejde mellem Fjerritslev Gymnasium og Handelsgymnasiet på EUC Nordvest i Thisted udbydes der to studieretninger på HHX. Det drejer sig om en matematisk/økonomisk studieretning og en markedsorienteret studieretning, som også går under betegnelsen Almen Linje. Begge studieretninger er generelt blandt de mest populære og søgte studieretninger. Matematisk/økonomisk studieretning

Hovedområde Matematisk / økonomisk studieretning Matematik og økonomi

Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

3. studieretningsfag

Markedskommunikation C

Denne studieretning er for dig, der kan lide at arbejde med matematiske og økonomiske forhold. Du overvejer måske at komme til at arbejde som leder inden for det offentlige eller private. Mange af de elever, som bliver student fra denne linje, vælger at læse videre inden for Handelshøjskolernes eller universiteternes økonomiske uddannelser. Som ved den anden studieretning, Almen Linje, kombineres studieretningsfagene med obligatoriske fag samt valgfag.

Hovedområde Almen Linje Markedsorienteret studie-

Afsætning A

retning (Almen Linje) med fokus på bl.a. afsætning. Der er tale om en bred linje.

Virksomhedsøkonomi A

Markedskommunikation C

3. studieretningsfag

Denne studieretning er for dig, der gerne vil følge en bred linje, som har studieretningsfag, der har fokus på afsætning, men også dækker økonomi på A-niveau. Her får du kun matematik på C-niveau, hvis du ikke som valgfag tager matematik på et højere niveau. Videreuddannelse efter HHX generelt En HHX gør dig klar til videregående uddannelse og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Du kan læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier, Journalisthøjskolen, eller du kan gå direkte ud i erhvervslivet. Grundforløb og studieretninger Fra august til udgangen af december afvikles det såkaldte grundforløb på alle de treårige gymnasieuddannelser. Her modtager du selvfølgelig undervisning i en række fag, men derudover arbejdes der med et større projektforløb og studieteknikker, så du bliver dygtigere til at lære og får struktur på tingene. Fra januar begynder så arbejdet i selve studieretningerne, men du har allerede fået kendskab til dine studieretningsfag. Endelig er der mulighed for at skifte retning i december måned. Yderligere information Hvis du har behov for at høre mere om de to HHX-studieretninger i Fjerritslev, er du velkommen til at kontakte rektor på EUC Nordvest, Mette Skydt, på telefon 99 19 19 19.

Fj e rri tsl e v G y m n a s ium - S kov b r y n e t 9 - 9690 F j e r r it s le v - T e le f on 96 5 0 5 1 0 0 fg @f j e r r i tsl e v - g y m . d k - w w w . fj e r r it s le v - g y m . d k - f ind os og s å p å F ACEB O O K

Profile for Bodilsen tekst & foto

Fjerritslev Gymnasium 2013  

Avis om Fjerritslev Gymnasium

Fjerritslev Gymnasium 2013  

Avis om Fjerritslev Gymnasium

Profile for bodilsen
Advertisement