Page 1

2014 k över till ic g t la u h u To årdssystem v g a D a it il Ab ila ger b o M a it il b A het ökad tr ygg er vicen inom hems

Karleby stad litar på UNIT4 Agresso


KOMMUNINFORMATIONSPROGRAMMET

Hur man blandar ihop begrepp och sätter serviceproducenterna i smeten Kommuninformationsprogrammet har varit under behandling i snart två års tid. De huvudsakliga målen, att standardisera data och förbättra statistikens jämförbarhet, är förnuftiga och skapar mervärde. Ur en lekmans synvinkel verkar ärendet dock ha spårat ur en aning, eller åtminstone gå vingligt. Utgångspunkterna är statens uppgiftsbaserade respektive kommunens serviceinriktade informationsbehov. I praktiken kan man tänka sig att det ska gå att följa upp serviceproduktionen och dess kostnader, samt övrig information som berör produktionen, i standardiserat format för servicegrupper och serviceområden. Sedan kan all data behandlas och jämföras nationellt på olika nivåer för uppgifter och uppgiftsgrupper. Så här kunde man föreställa sig saken fram till förra hösten, men efter det har parallella och/eller motstridiga begrepp introducerats och spridit sig som en löpeld. Är en serviceprodukt detsamma som en servicehändelse? Motsvarar en servicegrupp Institutet för hälsa och välfärd, THL:s begrepp serviceform och är den redan offentliggjorda uppgiftsklassen lika med en servicegrupp? Är serviceenhet detsamma som verksamhetspunkt? Kommuninformationsprogrammet innehåller många nyheter. Det nya innehållet och de nya tidtabellerna för verksamhetsortsregistret samt ekonomi- och verksamhetsstatistiken, de nya JHS-standarderna samt övriga obligatoriska reformer kräver nya kunskaper (även systemtekniska?) hos både de som samlar in informationen och de som vidarebehandlar den. Uppgörandet och färdigställandet av kontoförteckningen har skjutits framåt med ett år från den ursprungliga tidtabellen till december 2014. Innehållet i kontoförteckningens konteringsstruktur och eventuella förändringar i dessa kan skapa huvudbry för olika försys-

Utgivare: Oy Abilita Ab Pärmbild: Du & Vi Ombrytning: Bock’s Office Tryckeri: Korsholms tryckeri Tryckt i Finland 2014

tem och i synnerhet för gränssnitten, vars underhåll inte är kostnadsfritt. Statistikcentralen ordnar utbildningar inom ramarna för kommuninformationsprogrammet, men dessa verkar fokusera på ren genomgång av förändringarna i verksamhetsoch ekonomistatistiken. Förutom detta borde man under utbildningstillfällena förklara och reda ut begreppen för dem som upprätthåller och använder systemen. Man bör också definiera, vilka av social- och hälsovårdsbranschens klassificeringar, som redan används, som kommer att förbli oförändrade. Om resultatet av kommuninformationsprogrammet blir fler JHS-rekommendationer och klassificeringar som mer eller mindre kräver standardisering, skulle en allmän diskussion kring ärendet vara att rekommendera. Framför allt skulle det vara önskvärt att den tjänstemannakår som behandlar ärendet skulle göra sig besväret att gå igenom eventuell överlappande och/eller motstridig terminologi, redan innan rekommendationerna offentliggörs. Det är möjligt att man redan tagit tag i saken, men uppgifter om hur ärendet fortskrider har i varje fall inte nått ut till oss som jobbar i periferin, vi datasystemnissar som brottas med kommunala frågor. Trots detta, även om ”ignorance is bliss”, bygger Abilita i UNIT4 Agresso en sådan kommunal modell, som klarar av att anpassa sig efter myndigheternas nya krav – även sådana som kan komma att behöva filas på innan tjänstemännen fått allt på klart. Med vår kompetens strävar vi efter att eliminera de fallgropar som eventuell oreda i begreppsvärlden skapar för systemutvecklingen. Samtidigt håller vi i minnet de förändringar som kan komma att krävas i integreringen mellan olika försystem.  Sanna Kaisa Kuuselo  äldre konsult

Innehåll Personalförvaltningens utmaningar i dagens hälso- och sjukvård................................ 3 Agresso stöder HR-planering........................................................................................ 5 Karleby stad litar på UNIT4 Agresso............................................................................. 6 Touhulat gick över till Abilita Dagvårdssystem............................................................. 8 Daghemmen går in i den mobila eran........................................................................... 9 BARIUM Från beskrivning av processer till nätapplikation......................................... 10 Abilita Mobila ger ökad trygghet inom hemservicen i Närpes ................................... 11


Personalförvaltningens utmaningar i dagens hälso- och sjukvård En stor framtida utmaning för vården och omsorgen är att säkerställa tillgången på kompetent personal. Detta sker genom att lyckas rekrytera rätt personal, men lika viktigt är att behålla den befintliga kompetensen och låta den utvecklas inom ramen för organisationen. Välfungerande HR är ett viktigt verktyg i båda avseenden.

Nya lösningar för resurspusslet – En av vårdens och omsorgens främsta utmaningar är att finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Eftersom vården och omsorgen utgår från personalen är det följaktligen viktigt att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Misslyckas 3

man med detta leder det till både högre kostnader, lägre kvalitet i vården samt oro och stress bland personalen, resonerar Fredrik Eklund, PhD, verksamhetsledare för Nordic Healthcare Group i Sverige. Fredrik Eklund, som numera är bosatt i Jakobstad, har under de senaste


Fördelding av andel besök och arbetad tid över dygnets timmar

8% 6% 4% 2% 0 Fördelding av personalens arbetstimmar Fördelding av besök enligt ankomsttid Figuren visar hur väntetiden till läkare uppstår när fördelningen av personalens arbetstimmar inte fullt ut matchar inflödet av patienter. Många kliniker har lyckats anpassa medarbetarnas scheman efter patienternas och verksamhetens behov, och har i dag nöjdare medarbetare än förut.

tio åren jobbat som forskare och konsult inom social- och hälsovården i bl.a. Finland och Sverige. Han har doktorerat i produktionsstyrning inom vård och omsorg och innehar idag en postdocposition vid Karolinska Institutet. Under åren har hans hundratals uppdragsgivare bestått av kommuner, offentliga och privata vårdproducenter och statliga organisationer. I dagsläget arbetar han huvudsakligen med projektledning, bl.a. för den svenska regeringen. En relativt färsk studie riktad till chefer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården i Sverige redogör för centrala utmaningar förknippade med välfungerande och resurseffektiv verksamhet. Centrala utmaningar som identifieras är: „„ Variation i vårdtyngd, bemanning och antal patienter „„ Samordning och koordination av vårdteam och verksamhet „„ Upplevd resursbrist

En gemensam nämnare för dessa utmaningar är att de är beroende av välfungerande planering och uppföljning av personal och HR. – Exempel på variation är att ingen kan förutse det exakta behovet av vård en specifik dag, men genom att samla in rätt fakta kan man skapa modeller för hur man hanterar och jämnar ut variationer i antalet patienter och utnyttjade personalresurser. I praktiken är planeringen och rapportering alltså inkörsporten till förkortade vårdköer och en smidigare och trevligare arbetsmiljö, betonar Eklund.

Kontinuitet är A och O Kontinuitet är också en viktig kvalitetsdimension inom vård och omsorg, dvs. att individen och patienten får möjlighet att etablera en förtroendefull relation med sin kontakt. För att behålla och attrahera personal krävs god motivation.

4

Källa: Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård, Fredrik Eklund och Myrna Palmgren. Stockholm 2014.

10 %

Även här är resurshantering en central faktor. I synnerhet i semestertider är behovet av vikarier stort. Rekrytering krävs också när någon i personalen insjuknar. Ofta är det svårt att hitta kompetent personal tillräckligt snabbt. Övriga interna omständigheter som påverkar tillgången till personal är kurser, konferenser, forskning, patientflöden från andra kliniker och klinikens egen planering. – Genom att se till att arbetsmängden och uppgifterna fördelas ändamålsenligt stiger vårdpersonalens arbetshälsa, vilket i bästa fall innebär att frånvaron och behovet av vikarier minskar, konstaterar Eklund.


a ighet oc hör ildning h e B utb

Agresso stöder HR-planering Ett mera avancerat och mångfacetterad datasystem hjälper till att förvalta resurserna rätt och minska administrationsbehovet.

Semesteransökan via ett webbgränssnitt Ett sätt att minska administration är att automatisera frånvarohanteringen. Via Agresso HR kan de anställda begära ledigt via ett webbgränsnitt, och ansökan skickas automatiskt vidare till rätt förman för godkännande. Förmannen kan i sin tur se över att personalresurserna är tillräckliga vid en viss tidpunkt. Uppföljning och analys av frånvaro är en viktig del av Agresso.

Kompetenser och kursanmälningar Via Agresso HR får man behändigt fram all information om personalens utbildning, meriter och befogenheter. Dessa data kommer väl till pass när man snabbt behöver skaffa fram en vikarie som motsvarar en viss arbetsprofil. På så sätt är det också lätt att hålla koll på vilken kompetens personalen besitter och vilka utbildningsbehoven är. Personalen som har specialkunskaper inom ett visst område går enkelt att söka fram och chefen får ett mail när till exempel en kvalifikation behöver förnyas. Att kontinuerlig utbilda sina anställda och hålla personalen ”up to date” är också viktigt. Agresso HR har ett verktyg för kurshantering och anställda kan själv

anmäla sig till kurser via ett webbgränssnitt. Anmälan skickas vidare till chefen för godkännande.

Från rekrytering till anställning Kandidater för rekrytering samlas i systemet och man kan enkelt söka fram passande personer för intervju. När man sedan anställer skrivs arbetsavtalet ut med en knapptryckning och avtalet sparas i personens uppgifter. Man kan även spara CV, info om utbildning, meriter, befogenheter och löne- samt semesteruppgifter. I personalregistret kan man även följa upp till exempel bemärkelsedagar och personalen kan själv fylla i uppgifter om adressändringar samt anhöriga. Organisationskartor och processdokumentation av olika slag, till exempel målsättningar, kan sparas och uppdateras i systemet. Med hjälp av roller och behörigheter kan man sedan styra vilka personer som har tillgång till målsättningarna.

Tjänsteöversikt Förutom personaluppgifter hanterar Agresso HR även tjänsterna. Personalen kan söka fram lediga tjänster via Agresso och man får en bra översikt över alla tjänster inom organisationen, vilket underlättar behovskartläggningen.

5

Rapportering och analysering

ljning av pfö Up arbetstid

tering o kry rhålla ch e nde R tsfö n e rb

n Lö io t n ea a oc dministr gar h reseräknin

Automatiserade förhandlingar Systemet innehåller verktyg för utvecklingssamtal och löneförhandlingar. All historik sparas i systemet för framtida användning. Löneförhöjningar och utvecklingssamtal hanteras via portalen och kommunikation mellan de anställda, cheferna och lönekontoret automatiseras.

Analyser För uppföljning finns verktyg för rapportering och analys, frågeformulär och dataanalys inom hela organisationen. Med hjälp av snabba översikter blir det enklare att planera verksamheten så att den motsvarar organisationens och patienternas faktiska behov. Via webbgränssnittet kan till exempel enhetschefen följa upp sin enhet med olika diagram som uppdateras automatiskt. Agresso HR är ett enastående verktyg för att samordna och koordinera vårdresurser för personalens och patienternas bästa.


Karleby stad litar på UNIT4 Agresso Karleby är det tvåspråkiga regionala centrumet i Mellersta Österbotten. Staden med närmare 50 000 invånare erbjuder mångsidiga möjligheter för boende, omfattande basservice, goda förbindelser samt utmärkta förutsättningar för utbildning och fritid.

6

Karleby stad är den första kommunen i Finland som valt verksamhetsstyrningssystemet UNIT4 Agresso som erbjuds av Abilita. Målet med samarbetet är att spara kostnader och utveckla en kommunal lösning som är anpassad efter stadens verkliga behov, samt nå flexibilitet inför framtida förändringsbehov. Karleby stad använder idag systemet ProEconomica, som utvecklades på 80-talet. Karleby-koncernen har använt


Karlebys styrgrupp njuter förutom av sommaren även av den smidiga uppdateringen av ekonomiförvaltningen. Stående från vänster Jaana Niskanen, Hanna Ekholm-Kippo, Tony Witick och Anne Witting. Sittande från vänster Tuija Tarkiainen, Satu Kalliokoski, Kristiina Karvonen, Rauni Mattila och Sari Leppälä.

systemet i snart 20 års tid. År 2012 inledde staden en systemkartläggning som pågick i nästan 2 år och resulterade i valet av UNIT4 Agresso. Ibruktagningen sker i början av 2015. Innan Agressoprojektet har Karleby stad och Abilita samarbetat kring bl.a. program för socialförvaltningen. Valprocessen tog flera år, berättar Karlebys IT-huvudplanerare Tony Witick.

– På finansdirektörens begäran bildade vi en omfattande styrgrupp, som fick möjlighet att bekanta sig med olika alternativ. Valet skedde enhälligt, genom uteslutningsmetoden. Witick betonar mervärdet och att systemet tillgodoser rapporteringsbehoven. Under svåra tider är det viktigare än någonsin att snabbt och enkelt ha tillgång till korrekt och uppdaterad information om situationen. Både automatisering och möjlighet att få så mycket information som möjligt från samma databas var nyckelfrågor för staden. – Det finns alltid risker med systemanskaffning. Det här systemet ska kunna betjäna staden i åtminstone 15 år framåt. När man byter system bör man noga utreda vilken lösning som är bästa möjliga, eftersom bytet påverkar personalen, vars arbetsinsats utgör den största kostnaden, inte tillämpningen, konstaterar Witick. Tony Witick är stadens projektchef för systembytet. En grupp huvudanvändare bestående av användare från olika verksamhetsområden har deltagit i projektet. Abilita Ab har utsett 1-2 ansvariga för varje delsystem som ska levereras. Dessa har tillsammans med huvudanvändarna dragit upp riktlinjerna för lösningen. Den inledande kartläggningen med huvudanvändarna gjordes i januarifebruari 2014. Under mars månad tätnade samarbetet och Abilitas ansvariga gick igenom frågor och lösningsförslag i workshoppar för varje delsystem. Målet med lösningen är inte enbart att ersätta det gamla systemet, utan även att effektivera arbetsrutiner och minska det manuella arbetet. Huvudanvändarna är därmed tvungna att tänka igenom hur processerna kan förbättras samtidigt som

7

de beskriver sina nuvarande arbetsrutiner. I höst, när systemuppsättningen är klar och utbildning ordnats för användarna, kan de starta testningen av det nya systemet. Karleby stad arrangerar själv utbildningen av slutanvändarna, det vill säga resten av personalen. – Agresso-projektet i Karleby är av stor betydelse både för staden och för Abilita, medger Abilitas verkställande direktör Tommy Sjöholm. – Vi har noggrant förberett användningen av Agresso på den finländska kommunmodellen. Vi strävar efter att lyssna noga på kundens behov under planering och ibruktagning. Ett framgångsrikt projekt är en utmärkt referens för potentiella kunder. Utan referenser är det svårt att vara övertygande, konstaterar Sjöholm. Abilita har ett nära samarbete med sin partner UNIT4. Partnerns experter utvärderar i varje skede systemlösningarna för Karleby. Det är ytterst viktigt att vinna och bevara kundens förtroende. – Abilita har 30 års erfarenhet av den offentliga sektorn. Tack vare UNIT4 Agresso är vi starkare än någonsin och kan erbjuda även större kommuner och samkommuner våra tjänster, berättar marknadsföringschef Frej Salmela från Abilita. Att skapa ett ekonomiförvaltningssystem för den kommunala sektorn är en utmaning, men Abilita tror att Agresso, som är flexibelt och skalbart, är ett beaktansvärt alternativ för många kunder som står inför ett systembyte.


Touhulat gick över till Abilita Dagvårdssystem Coronaria Päivähoito Oy är ett starkt växande privatföretag som erbjuder aktivitetsbetonade tjänster för småbarnsfostran. Coronarias daghemsfamilj går under namnet Touhula liikuntapäiväkodit. Företagets hemort är Uleåborg, men Touhulat finns på olika håll i Finland – från Nyland till Rovaniemi. I augusti 2014 finns det redan 28 daghem, och i dem finns ungefär 2500 livliga kunder. – Våren 2013 började vi söka efter en leverantör för ett nytt, centraliserat kunddatasystem som skulle täcka hela kedjan. Vi letade efter lösningar som gör det möjligt att administrera hela verksamheten från elektronisk ansökan till fakturering. Vi hade inget enhetligt system i bruk sedan tidigare, utan data behandlades i flera olika program, varav en del var mer eller mindre hemmagjorda Excel-lösningar, påminner sig

Antti Kaisto, servicechef för Touhula liikuntapäiväkodit. – I vår styrgrupp satte vi upp krav och önskemål för systemet. Vi bekantade oss med flera olika leverantörers lösningar, men valde ganska snart, redan under sommaren 2013, Abilita till vår samarbetspartner. Avgörande var företagets vilja, attityd och förmåga att bearbeta systemet så att det passade just oss. Vi uppskattade även Abilitas goda kännedom om den kommunala sektorn, berättar Kaisto.

8

Avgiftsgrunden varierar i olika kommuner Programvaran togs i bruk i början av 2014 och redan i månadsskiftet marsapril kunde hela faktureringen av kunder skötas centraliserat från Uleåborg. – En av de centrala frågorna var hur vi skulle integrera de varierande avgiftsgrunderna i kommunerna i systemet. Olika kommuner har olika regler för stödet för privat vård. Det finns servicesedlar, FPA-ersättningar… Abilita lyckades konstruera ett system som beaktar dessa specifikt för varje kund, snabbar upp faktureringsrutinerna och reducerar riskerna för faktureringsfel avsevärt, konstaterar Kaisto. Förutom faktureringen innehåller systemet alla viktiga uppgifter om kunderna: vårdavtal med person- och kontaktuppgifter samt all väsentlig information om barnet, såsom specialdieter och allergier eller


förskoleplaner och uppdaterad information om närvaro. Den berättigade personalen kan vid behov snabbt kontrollera en uppgift i datorn eller svara på frågor kring t.ex. vårdnadshavarnas eller myndigheternas avtal eller fakturering.

98 % ansöker elektroniskt I dag fyller nästan alla vårdnadshavare i dagvårdsansökan till Touhulat på nätet. Då registreras informationen direkt i kunddatasystemet och ansökan styrs automatiskt till föreståndarens elektroniska skrivbord vid rätt daghem. – Föräldrarna får snabbare svar på sin ansökan eller information om eventuella köer än tidigare, utlovar Kaisto.

Tryggt och bekymmersfritt som SaaS-tjänst Coronarias mål var att hitta en lösning för hantering av kunddata och en partner, som kunde erbjuda support och utveckla produkten efter kundens behov även i framtiden. Det nya kunddatasystemet levererades som en SaaS-tjänst (Software as a Service), vilket innebär att kunden anskaffar systemet som en heltäckande tjänst via det allmänna nätet. Tjänsten innehåller både applikationshyra samt alla underhålls- och supporttjänster som behövs. För att använda systemet krävs endast en webbläsare och internet-anslutning. Ibruktagningen förutsatte inga installationer och heller inga extra kostnader för anskaffning av licenser och apparatur. Kunden har också alltid tillgång till den senaste version och tillräcklig teknisk kapacitet. – För oss är det viktigt att vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet. Vid Touhulat innebär det mer samvaro och motionsglädje, stimulerande småbarnsfostran av hög kvalitet. Smidig, noggrann och lättanvänd databehandling är en del av omsorgen, påpekar Kaisto.

Daghemmen går in i den mobila eran Det har länge varit tal om att införa timbaserade dagvårdsavgifter. Våren 2014 har riksdagen fått en ny regeringsproposition till behandling. Propositionen gäller småbarnsfostran och barndagvård. I lagen stiftas barnets rätt till småbarnsfostran och vårdnadshavarens rätt att få en dagvårdsplats till sitt barn. Lagändringen som gäller timbaserade dagvårdsavgifter är att vänta först efter att den nya lagen om småbarnspedagogik träder i kraft. Efter att dagvårdens förvaltningsområde ändrades i början av 2013 är dagvård inte längre socialvård. För närvarande bestäms vårdavgifterna ändå fortfarande enligt social- och hälsovårdsministeriets lag och förordning om klientavgifter. Många kommuner har redan gjort eller planerar lösningar där avgiften beräknas och debiteras enligt hur många timmar vård som överenskommits inom ramarna för den nuvarande lagstiftningen.

Behändigt mobilt För att man enkelt ska kunna följa upp barnens närvaro utan att öka personalens arbetsbörda, är lösningen ett elektroniskt datasystem i smarttelefonen som vårdpersonalen behändigt har med sig. Att följa upp vårdtiderna manuellt varje dag skulle vara arbetsdrygt och tidskrävande. Den mobila applikationen eliminerar tidskrävande och överlappande funktioner, ökar kostnadseffektiviteten och effektiverar rapporteringen, så att daghemmets personal får mer tid över för barnen. Abilita och While On the Move (WOM), verksamt i Uleåborg, har ingått ett samarbetsavtal tack vare vilket Abilita kan erbjuda sina kunder applikationen Daisy för närvarouppföljning på daghemmen. Förutom närvarouppföljning innehåller Daisy även en funktion för kommunikation mellan hemmet och daghemmet. Informationen överförs elektroniskt mellan Daisy och Abilita Dagvård. När data om barn och personal matats in i Abilita Dagvård finns de tillgängliga i Daisy. Närvarouppgifterna från Daisy överförs i sin tur automatiskt till Abilita Dagvård för fakturering och rapportering.

9


BARIUM Från beskrivning av processer till nätapplikation

Barium är en så kallad BPM-tjänst (Business Process Management), som utvecklats för att planera, visualisera och styra olika arbetsprocesser samt förvandla dessa processmodeller till behändiga nätapplikationer för verksamhetsstyrning med några få knapptryckningar.

information eller en bekräftelse till exempel om tillgängligheten till eller behandlingstiden för den tjänst ansökan gäller, eller instruktioner för hur det beställda arbetet ska utföras eller rapporteras. Till exempel får vårdnadshavaren som ansökt om dagvårdsplats till sitt barn via Barium- formuläret på kommunens webbplats genast veta om det finns lediga platser på det önskade daghemmet, hur lång väntetiden eller vilka de alternativa daghemmen eventuellt är samt vad dagvårdsavgiften blir. Om de som ansöker så önskar kan de också få meddelanden om hur ansökningsprocessen fortskrider till exempel per e-post eller textmeddelande.

En lösning för mobileran Barium lämpar sig lika väl för stora som små organisationer och erbjuder ett nästintill oändligt antal möjligheter för effektivering av allehanda processer, såsom behandling av ansökningar eller styrning och rapportering av tjänster som hemvård eller fastighetsservice. Programmet finns som molntjänst och klart att användas direkt via en nätanslutning.

All verksamhet utgår från processer Processer styr organisationers verksamhet. De syns i personalens arbetssätt. Ofta är processerna noggrant dokumenterade och vidareutvecklas konstant för att effektivera verksamheten och skapa mervärde för organisationen och dess kunder. När man skapar en modell för en arbetsprocess delar man först in arbetet i olika skeden. Sedan utreder man vilka delar av organisationen som påverkas i

varje skede samt hur och i vilket skede personalgrupper och enskilda arbetstagare knyter an till helheten. Processen avgör vad som bör göras och i vilken ordning. Resultatet är en grafisk framställning där varje uppgift representeras av en egen symbol. Processen förgrenar sig i alternativa åtgärdsstigar beroende på hur man valt.

Interaktivt informationsflöde Det krävs inga kunskaper i programmering för att kunna använda Barium. I programmet skapar man ett elektroniskt formulär, där de önskade uppgifterna fylls i. Formuläret söker också fram information som redan finns i övriga databaser eller uppdaterar information som nyligen matats in i de databaser som anslutits till systemet. Jämfört med ett vanligt PDF- formulär är ett Barium- formulär interaktivt. Den som fyller i formuläret får genast

Programmets funktion ”From Map to App” är senaste nytt. Med hjälp av den förvandlas arbetsprocesscheman till behändiga mobilapplikationer. Applikationerna effektiverar arbetsprocesserna genom att automatisera uppgifter och erbjuda användarna instruktioner och information de behöver för att utföra arbetet. Till exempel när en invånare lämnar in en brådskande servicebegäran till fastighetsbolaget får den jourhavande fastighetsskötaren en uppgiftsbegäran och exakta körinstruktioner till sin telefon. När skötaren utfört uppdraget rapporteras det i realtid i samma system med några knapptryckningar.

Abilita är Bariums partner i Finland Barium har valt Abilita till sin partner i Finland. Vårt mål är att integrera Barium som en naturlig del av de mer omfattande systemlösningar vi erbjuder den offentliga och den privata sektorn.a.

Anställning Figuren föreställer en modell vi framställt med Barium för att beskriva en av våra kunders anställningsprocesser. Processen omfattar allt från behandling av ansökan till anställning. Alla dokument som behövs kan skrivas ut automatiskt från systemet.


Abilita Mobila ger ökad trygghet inom hemservicen i Närpes Abilita Vårdjournal, Hembesöksplanering och Mobila är tillsammans ett behändigt verktyg inom hemservicen. Med Abilita Mobila har vårdpersonalen alltid tillgång till klienternas data, oavsett var de befinner sig.

Närpes stad har samarbetat med Abilita sedan tidigt 1990-tal. Inom hemservicen används klientdatasystemet för vårdjournaler, fakturering och statistik samt hembesöksplanering. Man kan även överföra personalens arbetstid till Abilita Hembesöksplanering. Abilita Mobila har använts i snart ett års tid. I början av dagen hämtar personalen sina telefoner från arbetsstationen. Via mobilen kan personalen se vilken klient de ska besöka vilket klockslag och vilken hjälp som behövs. Personalen kan också dokumentera vården via telefonen. Barbro Sjöblom är hemserviceledare för norra och västra Närpes. Inom hennes område finns cirka 15 telefoner i användning. – Den största fördelen med Abilita Mobila är att det gör hemservicen tryggare för klienten. Via mobilen ser personalen vilka åtgärder som är planerade och när de utfört dem kvitterar de åtgärderna via Mobila. På så sätt kan vi garantera att klienterna får rätt service vid rätt tidpunkt, konstaterar Sjöblom.

Dyrbar tid sparas med framtidens system Genast när besöket är utfört registreras också besökets längd direkt i systemet. Det innebär att klienterna endast fak-

tureras enligt den verkliga arbetstiden. Eftersom schemat matas in ett par dagar i förväg går det också mindre tid åt till att fundera över vem som gör vad och tiden kan användas effektivare hos klienterna. – Den nya tekniken med pekskärmar vållade en del bekymmer till en början, men när vi väl kom igång märkte vi att det inte var så farligt, skrattar Sjöblom. I själva verket är Abilita Mobila väldigt enkelt att använda. Det räcker med ett par-tre funktioner för att klara vardagen. Kortare anteckningar kan skrivas in direkt i Abilita Mobila, men längre rapporter görs enligt Sjöblom enklare per dator. Personalen håller också telefonkontakt vid behov. En annan omställning som tog lite tid var integreringen av personalens schemaläggningsprogram och klienternas vårdplan, som krävs för att Mobila ska fungera. Abilita Mobila stod för utbildningen av en mindre grupp som sedan lärde sina nya färdigheter vidare till kollegerna. – Vårdpersonalen är duktig på att hjälpa varandra, men det är ändå smidigt att alla har sin rutt klar för sig. Man kan nog säga att Abilita Mobila är framtidens system och hittills har det faktiskt tjänat oss över förväntan, avslutar Sjöblom.

11


Abilita är ett mångsidigt, finländskt IT-företag som arbetar nära kunden För att kunna skapa ett välfungerande datasystem krävs en sakkunnig samarbetspartner som är engagerad och insatt i kundens verksamhetsmiljö. Vi har över 25 års erfarenhet av programvaru-, underhålls- och användarstödtjänster samt SaaS- och utlokaliseringstjänster för kommuner, samkommuner och privata vårdsektorn. I dagens läge är Abilita den ledande, inhemska leverantören av fullständigt tvåspråkiga datasystem.

Abilita erbjuder väl integrerade, öppna datasystem: INHEMSK LEVERANTÖR TILL

100%

UNIT4 Agresso ett verksamhetsstyrningssystem som dynamiskt stöder organisationens utveckling i en omgivning i ständig förändring.

Abilita Ekonomistyrning ger full kontroll över budgeten och innehåller moduler för allt från webbcirkulation, reskontra och lånehantering till bokföring. Ett utmärkt underlag för ekonomiskt beslutfattande.

KONTINUERLIG TILLVÄXT

Abilita Personalledning effektiverar olika ärenden som berör organisationens viktigaste organ – de anställda: rekrytering, anställningskontrakt, uppföljning, löneräkning och rapportering.

Abilita Dagvård, Äldreomsorg och övrig socialvård eliminerar dubbelarbete så att mera tid kan ägnas åt kunder istället för kontorsarbete. Systemet täcker hela den kommunala dagvården, socialförvaltningen samt de privata vård- och service enheternas behov.

Abilita Hälso- och sjukvård registrerar patientens uppgifter ända från tidsbeställningen, via undersökningar och vårdplanering till fakturering. Programmet täcker alla funktioner som behövs på sjukhus, hälsovårdcentraler och privata kliniker. Dessutom erbjuder vi datalösningar för biblioteksväsendet, vattenadministration, blankett- och ärendehantering, e-support och befolkningsregister samt helt skräddarsydda program enligt kundens önskemål.

www.abilita.fi

Abilita Paul Hallvars gata 1, 68600 Jakobstad Tfn 010 289 4440

Abilita info 2014 sve  
Abilita info 2014 sve  

Abilita infro 2014 på svenska