Page 1

思念故鄉


an oral examination


你的故鄉 nǐ    de              gù        xiāng        

在哪裡? zài          nǎ        lǐ          ?  


我的故鄉在 nǐ    de              gù        xiāng          zài        


菲律賓 fēi            lǜ            bīn  


的 de


独 鲁 万

獨魯萬市  dú                      lǔ                    wàn                    shì      


那裡有什麼呢? nà              lǐ      yǒu      shén      me          ne  


那裡 nà              lǐ  

有美麗的風景, Yǒu  měi              lì              de          fēng      jǐng    


有漂亮的 Yǒu  piào    liàng    de        

海灘、海洋和教堂 hǎi    tān                            hǎi    yáng      hé        jiào    táng  


真的啊? zhēn      de              ā  


對啊! Duì              ā      


你可以坐三輪車 nǐ kě          yǐ  zuò    sān    lún    chē  

或是吉普車到 huò      shì          jí        pǔ    chē    dào  

很多地方看看。    hěn    duō      dì      fāng  kàn  kàn    


像是Sto. Niño教堂, Xiàng shì                    Sto.  Niño                jiào  táng  

那是獨魯萬市 nà      shì      dú        lǔ    wàn  shì    

最大的教堂, zuì      dà        de      jiào  táng  


你一定要去參觀。 Nǐ      yī          dìng      yào          qù          cān    guān    


那有什麼好吃 Nà        yǒu    shén        me        hào        chī    

的東西嗎? de        dōng        xī              ma  


你可以先吃 nǐ    kě          yǐ      xiān      chī  

冰冰涼涼的刨冰, bīng  bīng    liáng    liáng    de        bào      bīng    


嚐一嚐新鮮的水果, cháng    yī    cháng    xīn  xiān  de  shuǐ  guǒ    


像是西瓜、鳳梨 Xiàng  shì        xī        guā                    fèng        lí  

和芒果。                                      hé      máng  guǒ  


太棒了! Tài        bàng        le)  !  

謝謝你。 Xiè        xiè              nǐ  

oral test01  

for chinese class in Sacred Heart School

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you