Page 1

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

March/April 2010

Caùch Gaén Loâng Mi Giaû An Toaøn Laø Treân Heát Gheá Spa Thôøi Kinh Teá Khoù Khaên

MAØU CUÕ LOÃI THÔØI MÔÙI LAØ LOÄNG LAÃY


Ngöôøi maãu ñang duøng A Good Man-darin is Hard to Find


*

*

*

*

*

* NÖÔÙC SÔN TÖØ TRAÙI SANG PHAÛI, töø phía treân:

RED MY FORTUNE COOKIe, BLING DYNASTY, A GOOD MAN-DARIN IS HARD TO FIND, HOT & SPICY, CHOP-STICKING TO MY STORY, JADE IS THE NEW BLACK, SUZI SAYS FENG SHUI, DIM SUM PLUM, MEET ME ON THE STAR FERRY, LUCKY LUCKY LAVENDER, PANDA-MONIUM PINK, PEARL OF WISDOM

EMPRESS

CHINESE PLEASE

AT THE PEAK

EDITION COF (OPI ITEM NO. DC H08)

EDITION C (OPI ITEM NO. DC H03)

EDITION A (OPI ITEM NO. DC H01)

Trieàu ñaïi cuûa maøu saéc. 72 Nöôùc Sôn (6 cho moãi maøu) vaø 18 Loaïi Trò Moùng.

Maøu saéc haøi loøng moïi ngöôøi. 36 Nöôùc Sôn (3 cho moãi maøu).

Haõy cho caùc maøu sôn naøy vaøo ñaàu danh saùch cuûa baïn. 12 Nöôùc Sôn (1 cho moãi maøu).

Haõy thöû taïi opi.com

NGAØY PHAÙT HAØNH TOAØN QUOÁC: 2/3/10 TM . * Goàm nhöõng maøu coù saün treân maùy ñieän toaùn di ñoäng KHOÂNG COÙ DBP, TOLUENE, HAY FORMALDEHYDE Goïi 800.341.9999 ©2010 OPI Products Inc.


RUNG CHUYEÅN MAØU ÑOÛ, TRAÉNG & XANH Terry ñang duøng LUXE

Boä Söu Taäp ORLY FoilFX 9-Mieáng Tröng Baøy Treân Quaày


Giôùi Thieäu

Nöôùc Sôn Saùng Boùng Nhö Giaáy Kieáng

RAGE

SHINE

LUXE

Nöôùc Sôn hieäu ORLY Khoâng Coù DBP, Formaldehyde & Toluene

VAÃY CÔØ CUÛA BAÏN ÑEÅ PHOÂ DIEÃN CAÙC NGOÂI SAO VAØ SOÏC MÔÙI CUÛA ORLY. Coù tröôùc cho ngaøy Leã Ñoäc Laäp 4 thaùng Baûy, hoäp 12 chai nöôùc sôn tröng baøy maøu ñoû môùi laáp laùnh, Star Spangled, baùn chaïy nhaát White Out ñoû vaø maøu xanh ngoïc sapphire cuûa Star of Bombay. Haõy baét ñaàu ñoát phaùo boâng!

Nöôùc Sôn ORLY Khoâng Coù DBP, & Toluene

800.275.1111 orlybeauty.com

Formaldehyde ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT & ÑAÏI LYÙ PHAÂN PHOÁI CHÍNH THÖÙC XIN GOÏI

COÙ TAÏI CAÙC ÑAÏI LYÙ THAÅM QUYEÀN. CAÀN BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT? GOÏI

800.275.1111 orlybeauty.com


Töø Moùng Ñang Cheát thaønh Moùng Phaûi Cheát Meâ “Saûn phaåm duøng ñöôïc treân moùng moûng, meàm, vaø yeáu maø khoâng laøm chuùng quaù cöùng,” lôøi cuûa Cheryl Scruggs, thôï moùng ôû L.A., ñaõ thöû duøng cho Salma Hayek vaø Paris Hilton. InStyle Magazine “Our Best Annual Beauty Buys”

“Khoâng coù saûn phaåm giuùp moùng moïc naøo toát hôn vôùi giaù phaûi chaêng hoaëc deã duøng nhö Rejuvacote.” Dyanna’s Nails and Spa Services New York, NY


info@duri.com

www.duri.com


mu cï lu cï

chuyeân ñeà 20 Gheá Spa Trong Thôøi Kyø Kinh Teá Khoù Khaên Caùc nhaø saûn xuaát gheá spa cho ra ñôøi nhieàu loaïi gheá taân kyø ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa giôùi tieâu thuï trong thôøi kyø kinh teá hieän nay.

26 Gaén Loâng Mi Giaû Laø Ñieàu Raát Thaät

Höôùng daãn phöông caùch gaén loâng mi giaû ñeå taïo theâm lôïi nhuaän cho tieäm vaø ñem laïi söï quyeán ruõ cho phaùi nöõ.

Toaøn Laø Treân Heát 30 An Caùc phöông caùch höôùng daãn giöõ an toaøn cho khaùch, thôï vaø tieäm

20

trong moïi tình huoáng.

m Troå Treân Moùng 36 Chaï Gina Silvestro, giaûng vieân quoác teá cuûa Akzeøntz, chia seû caùc kieåu chaïm troå treân moùng.

38 Veùn Môû Huyeàn Thoaïi Veà Formaldehyde Söï thaät veà chaát formaldehyde.

42 Maøu Cuõ Loãi Thôøi, Môùi Laø Loäng Laãy

Maøu môùi muøa naøy töôi saùng nhaát, loäng laãy nhaát, röïc rôõ nhaát chuùng ta töøng thaáy trong nhieàu naêm qua.

26

36

trong moãi soá Tin Toång Hôïp

8 10 12

Höôùng Daãn

18

Saùng Taïo Ngheä Thuaät

46

Phoøng Trieån Laõm

48

Thö Toøa Soaïn Thö Baïn Ñoïc Giaûng vieân goác Vieät taïi Bellus Academy. Caùch duøng saûn phaåm cuûa NSI Balance Glitter Gels Rock Star Collection. Haõy cuøng Phöông Mai Nguyeãn taïo caùc caùnh hoa. Haõy cuøng thöôûng thöùc neùt saùng taïo aám aùp

trong khoâng khí Xuaân.

Saûn Phaåm Choïn Loïc Danh Muïc Quaûng Caùo

6

VietSALON March/April 2010

50 56

42


thành

TITANIUM

Duïng Cuï Laøm Moùng vöøa trôû neân toát hôn moïi maët! TROÏN boä söu taäp vöøa ñöôïc taùi thieát keá vôùi stainless steel 420 thaät toát vaø moät lôùp phuû baèng Titanium thaät cöùng choáng ñöôïc ræ seùt. Keát quaû laø nhöõng duïng cuï beùn hôn, beàn hôn vôùi coâng duïng chính xaùc vöôït böïc vaø veû ngoaøi xinh ñeïp saùng loaùng cuûa Titanium.

AccuNip Titanium Precision Cuticle Nipper An toaøn loaïi boû da quanh moùng thöøa.

AccuNipPlus Titanium Artificial Nail Nipper Ñeå baám boû ñaàu moùng giaû gaén theâm.

PusherPlus Titanium Multi-Use Pusher Coù saün caïnh duøng ñeå laøm saïch.

Dexterity Titanium Dual-Edged Nail Plate Cleaner Hai caïnh ñeå laøm saïch maët moùng chính xaùc.

PusherGuard Titanium Sensitive Cuticle Pusher Thieát keá hình “moâi” ñoäc ñaùo giaûm thieåu söï khoù chòu.

DoubleDuty Titanium Dual-Sided Pusher Coù caû hai ñaàu ñaày lôùn vaø nhoû.

PediPusher Titanium Multi-Use Pedicure Implement Thieát keá thoâng minh ñeå ñaåy, laøm saïch, muùc, vaø nhaác leân.

FileEdger 460-grade stainless steel thaät cöùng ñeå duõa nhöõng goùc caïnh khoù nhaát deã daøng.

Ñeå bieát theâm chi tieát veà OPI Titanium Tooling Implements, vaøo trang maïng www.opi.com vôùi tö caùch moät chuyeân vieân hoaëc lieân laïc Ñaïi Lyù Phaân Phoái OPI Chính Thöùc.

©2010 OPI Products Inc. Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm opi.com


thö toøa soaïn

Caùch Quaûng Caùo Tieäm Deã Daøng Baïn ñaõ töøng phaùt tôø böôùm, trao ra danh thieáp, vaø treo baûng quaûng caùo haï giaù tröôùc tieäm ñeå thu huùt theâm khaùch. Giôø laø luùc mang thöông vuï leân maïng. Vôùi nhöõng ai chöa thöû bao giôø, Internet laø moät caùch raát toát vaø tieát kieäm (nhieàu khi coøn khoâng maát tieàn) ñeå quaûng caùo thöông vuï. Ngaøy caøng coù nhieàu thôï moùng mang vieäc khueách tröông thöông vuï leân maïng töø quaûng caùo, nghieân cöùu, baøy toû quan ñieåm, giôùi thieäu maãu moùng ngheä thuaät, ñeán hình thaønh moät coäng ñoàng treân maïng nhaèm uûng hoä, khích leä, vaø giuùp ñôõ laãn nhau. Töông töï nhö vaäy, khaùch haøng luoân muoán tìm nhöõng dòch vuï toát nhaát trong khaû naêng taøi chaùnh cuûa hoï vaø ñieàu ñaàu tieân laø hoï seõ leân maïng ñeå tìm. Döôùi ñaây laø vaøi caùch duøng Internet ñeå laøm lôïi cho baïn: 1. Taïo deã daøng cho vieäc truy caäp chi tieát caù nhaân. Coù theå laø baïn ñaõ ñöa tieäm vaøo danh muïc treân nhöõng trang nhö Yelp.com. Vôùi hình thöùc nhö moät danh muïc ñoái thoaïi, Yelp taïo cô hoäi cho nhöõng ngöôøi raønh roõi vaø thích ñi salon coù theå tìm baát cöù tieäm naøo taïi baát cöù ñaâu, laáy ñöôøng ñi, ñoïc ñaùnh giaù vaø bình phaåm cuûa khaùch veà chaát löôïng cuûa caùch phuïc vuï cuõng nhö töï vieát lôøi bình phaåm. Thöû tìm tieäm cuûa baïn ñeå xem ngöôøi ta ñang noùi gì. Neáu baïn ghi danh ñeå “nhìn nhaän thöôïng vuï”, baïn coù theå lieät keâ caùc chöông trình quaûng caùo baïn coù. Baïn cuõng coù theå vieát laïi nhöõng goùp yù tích cöïc vaøo tieâu cöïc cho ngöôøi söû duïng ñoïc. 2. Thu huùt löôïng khaùch tieàm aån maø baïn khoâng heà bieát. Neáu tieäm cuûa baïn khoâng coù trang maïng rieâng, baïn coù theå taïo moät “tieåu söû” treân maïng mieãn phí taïi caùc maïng löôùi “keát baïn boán phöông” phoå bieán nhö Facebook.com vaø Myspace.com. Nhöõng trang naøy taïo deã daøng cho vieäc neâu chi tieát lieân laïc, giôùi thieäu caùc dòch vuï ñaëc bieät, vaø tröng hình aûnh tieäm hay hình moùng ngheä thuaät. Lôïi nhaát laø baïn coù theå tìm kieám vaø laøm quen baïn döïa treân tuoåi taùc, nôi cö nguï, vaø sôû thích – löôïng khaùch haøng tieàm aån maø bình thöôøng chöa chaéc gì ñaõ bieát veà tieäm cuûa baïn. 3. Raát deã loan tin veà nhöõng ñôït haï giaù. Moät khi tieäm cuûa baïn ñaõ coù “maët” trong nhöõng maïng löôùi baïn boán phöông naøy, seõ raát deã ñeå baïn tìm theâm baïn/ngöôøi haâm moä nhôø caùch lieân laïc vaø giao tieáp vôùi khaùc haøng moät caùch thaân maät hôn. Trong nhöõng ngaøy eá aåm hay khi coù giôø heïn troáng, haõy boû tin leân maïng. Caøng coù nhieàu khaùch haøng laø “baïn” cuûa baïn treân caùc trang maïng, thì khaû naêng traùm ñöôïc choã trong soå heïn caøng nhieàu hôn. Ñaët muïc tieâu cho ñieàu baïn muoán ñaït ñöôïc treân maïng seõ giuùp baïn ñònh höôùng ñi toát nhaát moät caùch deã daøng hôn. Neáu baïn coù caâu hoûi hay thaéc maéc, ñöøng ngaïi lieân laïc chuùng toâi taïi (310) 533-2485 hay e-mail kim.pham@bobit.com. Moät khi ñaõ gia nhaäp coäng ñoàng treân maïng, theâm chuùng toâi vaøo! Myspace.com/vietsalon, Facebook.com — tìm “VietSALON”

— Kimberly Phaïm, Bieân Taäp Vieân

An Easy Way to Market Your Salon You’ve printed flyers, passed out business cards, and hung sale banners in front of your salon to attract more business. Now it’s time to take it online. For those who haven’t yet tried it, the Internet is a great and affordable (frequently, even free) way to market your salon. More and more nail techs are taking marketing to the Internet to promote their salons, do research, voice their opinions, showcase nail art, and develop an online community to support, inspire, and help boost sales. Likewise, clients are looking for the best service possible within their price range and web searches are frequently the first place they turn. Here are some ways to use the Internet to your advantage: 1. Make your salon information available. Chances are your salon is already listed on review sites like Yelp.com. Yelp allows tech-savvy salon-goers to find a nail salon in any location, get directions, read visitor ratings and reviews on the quality of services, and write their own reviews. Search for your salon and see what people are talking about. If you sign up to “claim your business,” you can list special promotions or services that you offer. You can also write back to users’ positive and negative comments. 2. Attract potential clients you never knew existed. If you don’t have a salon website, you can create an online profile for your salon for free on popular social networking websites like Facebook.com and Myspace.com. These sites make it easy to insert your contact information, add special services you may offer, and post photos of your salon and nail art. Best of all, you can search for and add friends based on their age, location, or interests — potential clients who may not otherwise know about your salon. 3. Easily spread the word about promotions. Once you create your salon’s profile online, you can build your friend/fan base and easily communicate and connect with your clients on a more personal level. When you have a slow day or open time slots, post it to your profile. The more clients you have as friends, the higher the chance you will be able to fill your schedule. Having a goal of what you want accomplished online will make it easier for you to decide which direction is best for your salon. If you have any questions, please feel free to call me at (310) 533-2485 or e-mail me at kim.pham@bobit.com. Once you join in online, add us! Myspace.com/vietsalon, Facebook.com — search “VietSALON” 8

VietSALON March/April 2010

— Kimberly Pham, Associate Editor


A GETP GRI !

®

RLY’S WITH ORIZED RUBBE R CAP ™ E GRIPP

TAÏI SAO ORLY? Hôn 35 Naêm vôùi Chaát Löôïng vaø Saùng Taïo Daãn Ñaàu trong Ngaønh veà Chaêm Soùc Moùng Töï Nhieân. Gripper Cap™ Ñoaït Giaûi Ñang Chôø Baèng Phaùt Minh. 20% Nhieàu Saûn Phaåm hôn Nhöõng Hieäu Khaùc. Saùng Taïo ra The Original French Manicure®. Ñaày Ñuû Coâng Thöùc Chaêm Soùc Tay vaø Chaân. Coù Hôn 70 Thò Tröôøng Toaøn Theá Giôùi. Caùch Trò Lieäu cho Moïi Loaïi Moùng. Ñuû Saéc Maøu cho Moïi Taâm Tính. Nöôùc Sôn Moùng ORLY Khoâng Coù DBP, Formaldehyde & Toluene MAØU SÔN TRONG HÌNH: PASSION FRUIT

COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM CUNG CAÁP SAÛN PHAÅM LAØM ÑEÏP CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TAÏI TIEÄM MOÙNG. ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT & ÑAÏI LYÙ PHAÂN PHOÁI CHÍNH THÖÙC XIN GOÏI

800.275.1111 orlybeauty.com


thö baïn ñoïc Toâi raát thích thuù vôùi maãu moùng ngheä thuaät hình coïp trong soá baùo Thaùng Gieâng/Thaùng Hai. Caùc kieåu thaät laø saùng taïo nhöng cuõng raát sang troïng! I really enjoyed the tiger nail art designs in the January/February issue. The designs are so creative and classy! Cathy Nguyen Pomona, Calif. Trong soá baùo Thaùng Gieâng/Thaùng Hai coù ñeà caäp ñeán vieäc maëc ñoàng phuïc cho thích hôïp trong moâi tröôøng tieäm. Vaäy theo yù cuûa VietSALON thì neân maëc ñoàng phuïc loaïi naøo, maøu gì ñeå cho thích hôïp khi phuïc vuï khaùch? In the January/February issue of VietSALON, you mentioned wearing uniforms to show more professionalism in the salon. In your opinion, what kind of salon uniforms should be worn to best compliment the professional environment of the salon? Lan Anh San Antonio, Texas Tuøy vaøo khung caûnh, khoâng khí cuûa tieäm vaø caù tính cuûa thôï, ñoàng phuïc cho tieäm coù theå khaùc nhau veà kieåu daùng vaø maøu saéc. Caùch ñôn giaûn nhaát ñeå ñöa ñoàng phuïc vaøo tieäm laø taïo söï uyeån chuyeån baèng caùch löïa moät toâng maøu maø thôï coù theå theo ñoù choïn ñoàng phuïc roài theâm vaøo taïp deà, aùo khoaùc, hay aùo coù teân/bieåu töôïng cuûa tieäm. Trong soá Thaùng Ba/Thaùng Tö 2008 (p. 42), chuùng toâi ñaõ giôùi thieäu vaøi choïn löïa ñoàng phuïc cho tieäm. Neáu baïn coù theå duy trì moät kieåu ñôn giaûn vaø coá ñònh trong khi luoân nghó ñeán söï thoaûi

maùi cuûa thôï, thì tieäm cuûa baïn cuõng seõ coù ñöôïc khoâng khí thoaûi maùi vaø chuyeân nghieäp. Depending on the look, feel, and personality of your salon and nail techs, uniforms can vary in style and color. The simplest way to incorporate uniforms in your salon would be to allow some flexibility by choosing a color scheme for your nail techs to follow and adding the accent of an apron, smock, or shirt bearing your salon’s name/logo. In the March/April 2008 issue (p. 42), we explored some possible salon uniform options. If you can maintain a simple and consistent style while keeping in mind the comfort of your nail techs, your salon will have a more comfortable and professional feel. — Eds.

Chuû Buùt Hannah Lee Hannah.Lee@bobit.com Toång Thö Kyù Tri Ta Tri.Ta@bobit.com Sree Roy Sree.Roy@bobit.com Bieân Taäp Vieân Kimberly Pham Kim.Pham@bobit.com Coäng Taùc Vieân Duc Tri Que Anh, Judy Lessin, Tim Crowley, Amy Oung Tröôœng Ñaïo Dieãn Myõ Thuaät Danielle Parisi

Tröôœng Quaûn Lyù Saûn Xuaát Sarah Paredes Sarah.Paredes@bobit.com Quaûn Lyù Saûn Xuaát Carla Benavidez Carla.Benavidez@bobit.com Quaûn Lyù Tieáp Thò Desiree Bennett Quaûn Lyù Quaûng Caùo Michelle Mullen, (310) 533-2465 Michelle.Mullen@bobit.com Mary Baughman, (310) 533-2412 Mary.Baughman@bobit.com

Cover Image Nails: Elsbeth Shuetz, Orange, Calif., ms-management agency LA Polish Shown: OPI Jade is the New Black Photography: Vu Ong Model: Traycee King

Chuùng toâi raát mong muoán ñöôïc bieát baïn nghó gì veà taïp chí VietSALON. YÙ kieán cuûa baïn seõ giuùp chuùng toâi löïa choïn baøi vôû moät caùch thích hôïp hôn. Chuùng toâi saün saøng ñoùn nhaän moïi lôøi goùp yù, pheâ bình veà noäi dung vaø caùch trình baøy taïp chí. Chuùng toâi cuõng mong ñôïi söï ñoùng goùp cuûa baïn treân phöông dieän baøi vôû hoaëc ñeà taøi. Neáu baïn muoán giôùi thieäu thöông vuï cuûa mình treân maët baùo VietSALON, xin cuõng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua e-mail Kim.Pham@bobit.com hoaëc göûi thö qua ñöôøng böu ñieän cho Kim Phaïm, Mailbox, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. Chuùng toâi raát mong thö cuûa baïn! VietSALON March/April 2010

Chuû Nhieäm Cyndy Drummey Cyndy.Drummey@bobit.com

Trình Baøy Kyõ Thuaät Ajay Peckham

Chuùng Toâi Muoán Nghe YÙ Kieán Cuûa Baïn!

10

a Bobit Publication

For subscription inquiries: Ñeå ñaët baùo daøi haïn, xin lieân laïc: www.viet-salon.com (310) 533-2588, Tri.Ta@bobit.com Send business and editorial correspondence to: YÙ kieán bieân taäp vaø thöông vuï xin göûi veà: 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503 (310) 533-2588, (310) 533-2507 FAX

Editorial Advisory Board Coá Vaán Bieân Taäp Van Cao (Pro Spa) Nick La (Lexor) Christine Le (Christrio) Vannie Lu (Odyssey) Newton Luu (LeChat) Tam T. Nguyen (Advance Beauty College/ Vietnamese Beauty Expo) Tin Nguyen (Vietnamese Nail Care Professional Association) Kelvin St. Pham (St. K Salon) Mini Pham (LeBelle) Anh Tran (Misa Cosmetics) Phuoc B. Tran (Texas Cosmetology Continuing Education) Philip Vo (Nails 2000) Thong Vu (Creative Nail Design) Printed in the USA/In taïi Hoa Kyø


www.essie.com


tin toån g hôïp Board of Barbering and Cosmetology

Thaønh Vieân Goác Vieät Cuûa Boä Thaåm Myõ Cali Coâ Truùc “Kristy” Traàn, 41 tuoåi, cö nguï taïi thaønh phoá Stanton, laø chuû tieäm nail vöøa môùi ñöôïc boå nhieäm vaøo Boä Thaåm Myõ cuûa bang California. Coâ laøm chuû vaø quaûn lyù tieäm Happy Nails and Spa ôû thaønh phoá Costa Mesa töø naêm 2005. Tröôùc ñoù, coâ Traàn töøng laø quaûn lyù tieäm Happy Nails and Spa ôû Newport Coast trong ba naêm vaø laø thôï nail cho Happy Nails and Spa ôû Rancho Santa Margarita trong hai naêm. Tröôùc khi trôû thaønh thôï nail, coâ Traàn töøng laø nhaân vieân trong ngaønh du lòch trong 11 naêm. Vôùi kieán thöùc, kinh nghieäm vaø söï hieåu bieát veà coäng ñoàng nail Vieät, coâ Traàn seõ giuùp raát nhieàu qua vieäc chia seû nhöõng quan taâm cuûa chuû vaø thôï nail Vieät trong ngaønh ñoàng thôøi giuùp hoï hieåu roõ caùc luaät leä veà an toaøn söùc khoûe töø Boä Thaåm Myõ. Taïi California, gaàn 80% thôï nail laø ngöôøi Vieät, vaø thôï nail Vieät chieám khoaûng 43% trong soá thôï nail treân khaép Hoa Kyø. Ñeå bieát theâm chi tieát veà Boä Thaåm Myõ vaø caùc taøi lieäu ñöôïc chuyeån dòch qua Vieät Ngöõ, xin vaøo: www.barbercosmo.ca.gov.

Ñam Meâ Qua Huaán Ngheä Diana Snipe laø giaûng vieân Spa Nail taïi Bellus Academy ôû Poway, bang Calif. Bellus Academy laø tröôøng thaåm myõ ñaàu tieân coù chöông trình 600 giôø, huaán luyeän vöôït treân caùc kieán thöùc caên baûn cuûa dòch vuï moùng tay vaø moùng chaân. Snipe daïy hoïc vieân nhöõng kyõ thuaät cao caáp sau phaàn caên baûn hoøng giuùp hoïc vieân naâng cao tay ngheà trong ngaønh moùng, goàm trò lieäu baèng muøi höông, dòch vuï taåy traéng da, trò lieäu ñaù noùng, vaø dòch vuï maùt-xa tay chaân. Bellus Academy hieän cuõng coù chöông trình caáp giaáy chöùng nhaän ITEC (International Examination Board) cho hoïc vieân chöông trình Spa Nails. “Toâi muoán hoïc vieân cuûa toâi ñöôïc trang bò khaû naêng ñaày ñuû ñeå naém baét ñöôïc nhieàu cô hoäi trong söï buøng noå cuûa ngaønh naøy,” Snipe cho bieát. Snipe Ngoaøi vieäc giaûng daïy taïi Bellus Academy, Snipe cuõng laø Giaûng Vieân Song Ngöõ cho chöông trình Salon Systems cuûa coâng ty Backscratchers, thöôøng phaûi ñeán nhieàu tröôøng khaùc nhau ñeå höôùng daãn vaø laøm vieäc vôùi Backscratchers taïi caùc hoäi chôï thaåm myõ. “Moãi khi nhìn caùc hoïc vieân cuûa mình trong ngaøy ñaàu môùi nhaäp hoïc ñeàu gôïi cho toâi nhôù laïi nhieàu kyû nieäm. Ai coù theå nghó raèng moät coâ gaùi Vieät Nam beù nhoû vôùi hai baèng ñaïi hoïc veà ngaønh Thöông Maïi, laïi tìm thaáy duyeân nghieäp trong vieäc giaûng daïy ngaønh moùng tay. Nhöng toâi raát vui vôùi quyeát ñònh naøy moãi khi nhìn thaáy aùnh maét long lanh cuûa caùc hoïc vieân khi hoï ra tröôøng vaø daán thaân vaøo ñôøi vôùi loøng töï tin! Toâi ñaõ laên loän trong ngaønh 14 naêm roài vaø traân quyù töøng phuùt vôùi noù!”

12

VietSALON March/April 2010


SOAK-OFF GEL LACQUER SYSTEM

HAÕY BAÉT ÑAÀU Saûn phaåm OPI Axxium Soak-Off Gel Lacquer System giuùp baïn taïo cho khaùch haøng nhöõng maøu OPI Nail Lacquer hoï yeâu thích baèng coâng thöùc gel ngaâmbong-ra, khoâ-baèng-UV coù theå sôn leân töông töï nhö Nail Lacquer vaø laâu phai leân ñeán hai tuaàn hoaëc hôn. Döôùi ñaây laø taát caû nhöõng gì baïn caàn ñeå baét ñaàu:

AXXIUM SOAK-OFF GEL BASE

AXXIUM SOAK-OFF GEL LACQUER

AXXIUM SOAK-OFF GEL SEALER

ARTIST SERIES MINI BRUSH

Duøng tröôùc Soak-Off Gel Lacquer ñeå taïo ñoä dính treân moùng töï nhieân hoaëc Axxium Gels thoâng thöôøng

Hieän coù haàu heát caùc maøu thoâng duïng nhaát cuûa OPI Nail Lacquer

Ñeå coù moät lôùp baûo veä treân cuøng saùng boùng

Duïng cuï phaûi coù ñeå duøng Axxium Soak-Off Gel Lacquer thaønh coâng

Neân duøng caùc saûn phaåm trong Heä Thoáng Axxium Soak-Off Gel Lacquer cuøng

Moïi thöù baïn caàn ñeå baét

vôùi nhau. Caùc saûn phaåm Axxium Soak-Off Gel khoâng neân duøng chung vôùi

ñaàu hieän coù trong hai boä:

saûn phaåm Axxium Gel System nguyeân thuûy. Ñeå xem theâm, vaøo maïng opi.

Color-Fulls (xem hình)

com vôùi tö caùch moät chuyeân vieân vaø xem ñoaïn phim höôùng daãn duøng Axxium

vaø Pretty Pinks & Pales.

Soak-Off Gel System. Gheù thaêm opi.com hoaëc lieân laïc Ñaïi Lyù Phaân Phoái OPI Chính Thöùc ñeå bieát theâm chi tieát.

Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm www.opi.com ©2010 OPI Products Inc.


Meïo Vaët töø Mare Horak cuûa Art Club

saûn phaåm chaêm soùc da “chay” vaø khoâng maïnh baïo

Khoâng coù Formaldehyde Khoâng coù Toluene Khoâng coù Phthalate [DBP] Moät Choïn Löïa Khaùc Khoûe Maïnh cho Moùng Ñeïp!

www.bynubar.com

14

VietSALON March/April 2010

Giaûng vieân caáp quoác gia cho coâng ty Art Club vaø Color Club, coâ Mare Horak giaûi thích phöông caùch giöõ caùc ñoà trang trí treân moùng töï nhieân cuûa khaùch. “Trang trí cho moùng thì toát, nhöng luoân coù loaïi khaùch chæ thích nöôùc sôn boùng. Ñaây laø nhöõng ngöôøi khaùch maø baïn muoán gôïi yù duøng moùng ngheä thuaät. Meïo ôû ñaây laø gaén caùc thöù trang trí treân moùng vôùi nöôùc sôn boùng laâu hôn vaøi ngaøy. Khi gaén caùc thöù naøy nhö bullion, ñaù (mylar), gem hay hoa khoâ leân nöôùc sôn boùng, luoân ghi nhôù vaøi ñieàu ñeå giuùp keùo daøi thôøi gian: Neân nhôù nöôùc sôn boùng deã khoâ vì theá neân duøng keo daønh cho moùng ñeå daùn caùc ñoà trang trí treân moùng. Caây ñaåy baèng plastic raát höõu duïng ñeå aán chaët caùc ñoà trang trí xuoáng beà maët moùng. Ñoàng thôøi, duøng Art Club Sealer thay vì loaïi top coat thoâng thöôøng. Art Club Sealer thì daày hôn laø loaïi thöôøng vaø seõ giöõ caùc ñoà vaät trang trí treân moùng laâu hôn. Neáu toâi gaén theâm ñoà trang trí treân moùng ñöôïc sôn boùng, thì toâi seõ nhaéc nhôû khaùch haøng sôn theâm moät lôùp Sealer ñeå coù theå giöõ ñoà trang trí laâu theâm ba boán böõa. Ñaây cuõng laø chieâu thöùc khoân ngoan ñeå gia taêng vieäc baùn leû trong dòch vuï cuûa baïn.”

America’s Beauty Show

Seõ Dieãn Ra Taïi Chicago Trong Thaùng Ba America’s Beauty Show 2010 seõ dieãn ra töø ngaøy 27 ñeán 29 thaùng Ba taïi McCormick Place West ôû phoá Chicago. Caùc chuyeân vieân thaåm myõ seõ coù cô hoäi ñeå thaáy, hoïc hoûi vaø so saùnh nhöõng thöù toát nhaát thuoäc veà thaåm myõ vieän nhö dòch vuï, saûn phaåm, vaø kyõ thuaät. Haøng traêm nhaø saûn xuaát myõ phaåm haøng ñaàu theá giôùi vaø ñaïi lyù phaân phoái seõ coù lôùp höôùng daãn vaø tröng baøy nhöõng saûn phaåm môùi nhaát maø caùc chuû tieäm caàn ñeå phaùt trieån thöông vuï. Hoäi chôï cuõng seõ toå chöùc hoäi nghò Salon Sustainability Summit. “Huaán ngheä laø lyù do soá moät maø caùc chuyeân vieân töø khaép nôi tham döï hoäi chôï America’s Beauty Show,” Paul Dykstra, CEO cuûa America’s Beauty Network, cho bieát. “Ñieåm taäp trung cuûa chuùng toâi trong naêm 2010 seõ giuùp caùc thaåm myõ vieän phaùt trieån thöông vuï maïnh hôn qua phöông caùch quaûn lyù vaø söï phaùt trieån huaán ngheä.”


TRUÙNG THÖÔÛNG SaûnPhaåm! Truùng thöôûng saûn phaåm raát deã. Chæ caàn vaøo www.viet-salon.com vaø baám vaøo chöõ FREEBIE OF THE MONTH ôû trang ñaàu. Sau ñoù, baám vaøo “Enter to win,” roài ñieàn vaøo caùc choã troáng vaø baám “submit”. Haïn choùt ñeå tham gia truùng thöôûng saûn phaåm seõ laø ngaøy 30 thaùng Tö.

saûn phaåm chaêm soùc da “chay” vaø khoâng maïnh baïo

Haõy Ñeå Orly Thoûa Maõn Côn Theøm Ngoït Cuûa Baïn

Truùng Thöôûng Moät Baøn Laøm Vieäc Xaùch Tay Buff & Go Moät ñoäc giaû may maén seõ truùng thöôûng moät baøn laøm vieäc xaùch tay Buff & Go. Saûn phaåm Buff & Go môû ra moät baøn laøm moùng tay roäng 15” x 16” vaø choã ñaët boàn laøm chaân roäng raõi. Coøn coù nhöõng tieän duïng khaùc nhö tay caàm theo thò hieáu khaùch haøng, khoùa caøi chaéc chaén, hoäp ñöïng, vaø choã ñeå khaên giaáy.

Ba ñoäc giaû coù theå truùng thöôûng Spring II 2010 Sweet Collection môùi cuûa Orly, vui töôi nhöng cuõng gôïi nhôù laïi nhöõng moùn ngoït ñaëc tröng. Boä söu taäp keát hôïp saéc xuaân dòu daøng baèng caùch theâm maøu söõa traéng ñuïc vaøo caùc maøu hoàng nuï, xanh da trôøi, vaøng, tím, vaø xanh. Moãi maøu sôn coù keøm mieãn phí moät ñoà xaâu chìa khoùa laø son moâi boùng nhoû coù muøi thôm ñoàng ñieäu.

Khoâng coù Formaldehyde Khoâng coù Toluene Khoâng coù Phthalate [DBP]

Euro Filtration Lamp Hieäu T4 Loaïi Boû Buïi Moùng Ba ñoäc giaû coù theå truùng thöôûng Euro Filtration Lamp hieäu T4, giôùi thieäu ñoäng cô vaø quaït maïnh giuùp loaïi boû buïi töø moùng tay. Saûn phaåm coù mieáng loïc thaùo ra ñöôïc ñeå ñem giaët, cuõng nhö saùu boùng ñeøn LED loaïi caân baèng aùnh saùng ban ngaøy thaät saùng. Chaïy raát eâm nhöng raát maïnh, Euro Filtration Lamp seõ giuùp tieäm cuûa baïn saùng hôn, saïch hôn, vaø baûo veä thieân nhieân hôn.

Moät Choïn Löïa Khaùc Khoûe Maïnh cho Moùng Ñeïp!

100 Ngöôøi Coù Theå Truùng Thöôûng Premium Deluxe Intro Bag Thöû duøng nhöõng saûn phaåm ñôn giaûn vaø chaát löôïng ñang ñöôïc baùn chaïy nhaát cuûa Premium Nails vôùi Premium Deluxe Intro Bag. Coâng ty seõ taëng moät löôïng boät khoâ trong suoát khaù haäu hó keøm vôùi Elite Generation Liquid khoâng bò ngaû vaøng, baïn seõ coù ñuû saûn phaåm ñeå taïo nhöõng boä moùng traéng-hoàng tuyeät ñeïp. VietSALON March/April 2010

15


Sea My Pedi Tieäm: Talons Nail Evolution, Victoria, B.C., Canada

Giaù: $56 (C$60) Töøng Böôùc: saûn phaåm chaêm soùc da “chay” vaø khoâng maïnh baïo

Khoâng coù Formaldehyde Khoâng coù Toluene Khoâng coù Phthalate [DBP] Moät Choïn Löïa Khaùc Khoûe Maïnh cho Moùng Ñeïp!

1. Ñaët ñaù noùng vaøo chaäu laøm moùng chaân. Cho theâm nöôùc aám vaø muoái Dead Sea vaøo chaäu, vaø sau ñoù laø ngaâm chaân cuûa khaùch. Theâm Gena Pedi Soak vôùi Tea Tree Oil vaøo ñeå ngaâm. 2. Chuaån bò moùng vaø caét boû da chai. 3. Theâm rong ñaù bieån (moät loaïi rong bieån coù theå tìm thaáy ôû caùc baõi bieån ñòa phöông) leân CND Marine Salt Scrub. Loät da chaân vaø baøn chaân vôùi ñöôøng chaø. 4. Theâm Seaflora Nourishing Alaria Body Wrap ôû chaân. Sau ñoù laáy chaân ra vôùi khaên noùng. 5. Troän nhöõng döôõng chaát naøy vôùi coâng hieäu laøm maùt da. Tuy nhieân döôõng chaát taïi tieäm Talons coù theå thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo nguyeân lieäu kieám ñöôïc taïi ñòa phöông, nhöng nguyeân lieäu caên baûn goàm laminaria (laáy töø caùc bieån ñòa phöông), bô shea, toå ong, daàu almond, daàu traùi bô, daàu jojoba, nöôùc, vitamin E, döôõng chaát chamomile, vaø tinh daàu baïc haø. Maùt-xa baøn chaân vaø chaân töø caùc döôõng chaát ñöôïc troän ñeàu. 6. Sôn base coat, hai lôùp sôn boùng vaø top coat.

Talons Nail Evolution duøng: ° Tuùi goàm kim cöông vaø caùc thöù ñaù maøu giaû ° SpaRitual Harmonizing Soak Tonic vaø Instinctual Moisturizing Lotion ° Blue Cross Cuticle Softener ° Base coat, top coat vaø nöôùc sôn boùng

www.bynubar.com

Nhöõng teân khaùc: Seaweed Pedicure, Mermaid’s Delight Pedi, Under the Sea Service

16

VietSALON March/April 2010


MAØU SAÉC HOAØN HAÛO. COÂNG THÖÙC MINH CHÖÙNG. Phöông trình ñôn giaûn. Laøm hoaøn thieän rieâng bieät, kieán taïo cuøng boät nöôùc vaø khoâ baïn bieát vaø tin töôûng. Ñeïp toaøn dieän, cuûa CND.

760.599.2900 800.833.NAIL cnd.com cnd.com/liquidandpowderVS ©2009 ©2010 Creative Nail Design, Inc.


höôùng daãn

1

NSI Balance Glitter Gels Rock Star Collection Saûn phaåm Balance Glitter Color Gel cuûa NSI taïo ñoä cöùng vaø dính tuyeät haûo vaø ñem laïi baûy maøu rung ñoäng coù theå deã daøng hoøa troän vôùi caùc loaïi gel khaùc. Boä söu taäp Rock Star cuûa Glitter Gel coù löôïng kim tuyeán cao vaø deã xöû duïng, vôùi vieäc hong khoâ gel chæ trong hai phuùt vôùi NSI Ultra Pro Full Hand Lamp. Hoäp saûn phaåm goàm gel taïo hình, nöôùc röûa, Glaze ’N Go vaø höôùng daãn. 1. Chuaån bò moùng vaø röûa saïch tay cuûa khaùch vaø cuûa thôï vôùi NSI Sani-Pure. Caét boû da chaân moùng, sau ñoù chuøi boû lôùp boùng treân moùng baèng duõa Endurance 180-grit. Sôn leân moùng lôùp Nailpure Plus vaø ñeå khoâ thaønh lôùp traéng, sau ñoù gaén giaáy taïo hình Balance Clear UV Gel. 2. Queùt lôùp Balance Bond Primer (khoâng coù acid) treân beà maët moùng vaø ñeå khoâ trong khoaûng moät phuùt. Taïo vaïch nuï cöôøi vaø keùo ñoä daøi cuûa moùng baèng caùch duøng Balance Glitter Gel theo yù baïn vaø hong khoâ trong khoaûng hai phuùt. 3. Sôn moät lôùp moûng Balance Builder Clear Gel vaø hong khoâ trong hai phuùt. 4. Sôn lôùp daày hôn thöù hai Balance Builder Clear Gel, taïo ñoä cöùng taïi ñaàu moùng. Hong khoâ trong hai phuùt vaø duøng nöôùc röûa Cleanse chuøi saïch lôùp sôn thöøa. 5. Xem laïi moùng vaø duøng duõa ñeå laøm saïch buïi vôùi saûn phaåm Cleanse. Sôn leân lôùp Glaze ’N Go. 6. Maùt-xa daàu Nurture vaøo vuøng thòt meàm quanh moùng.

2

3

5 Ñeå Bieát Theâm Chi Tieát: lieân laïc NSI taïi (800) 354-6741, hay vaøo thaêm trang maïng cuûa coâ ng ty taï i www.nsinails.com 18

VietSALON March/April 2010

Löu YÙ:

Taát caû hình aûnh vaø noäi dung treân ñeàu do caùc haõng saûn xuaát cung caáp vaø ñöôïc VietSALON bieân taäp. Xin lieân laïc caùc haõng saûn xuaát ñeå bieát theâm ñaày ñuû chi tieát veà höôùng daãn caùch söû duïng caùc saûn phaåm.


JLÎÓLWKLHžXLiner™ Jet technology YDÒ

buffalo™ ³DQJFKÖÚ %DÊQJSKDÛWPLQK

HT-1000 chair

•w&DĂ›F.\Ă—7KXDÆW0DĂ›W;D6SD{ &KRÉQNLHÂżXPDĂ“W[D[RD\YRĂ’QJEDN\Ă? WKXDžWPDĂ“W[DNKDĂ“FQKDXKRDĂ…FNHÂťW KÎÉSWDÂťWFDĂ•%DÂťPQXĂ“W3RVLWLRQYDĂ’=RQHĂ‹HÂżFKXĂ“WURÉQJĂ‹HÂťQQKĂ?Ă?QJYXĂ’QJFDÂşQ WKLHÂťWKRDĂ…FĂ‹HÂżPDĂ“\WĂ?ÉĂ‹LHÂşXNKLHÂżQEDĂ‚QJFDĂ“FKFKRÉQPRžWWURQJQKĂ?Ă?QJFKĂ?ĂŽQJ WUÆQKWĂ?ÉĂ‹RžQJPDĂ“W[D'XĂ’QJFDĂ“FKQDĂ’RĂ‹LQĂ?Ă?DJKHÂťPDĂ“W[D+XPDQ7RXFKˆ FXĂ•DEDÉQOXRÂźQFKRFRÂźQJGXÉQJĂ‹DQDĂ„QJYDĂ’WKĂ?JLDĂ?QWX\HžWĂ‹RÂťL

$›0%2³3

(²1+$›1

1+2š,1$¼1

;2$<92²1*

â&#x20AC;˘w6SD{PDĂ&#x161;XERĂ&#x201A;QPDĂ&#x161;XJKHĂ&#x192;PDĂ&#x161;XVLQN  NĂ?FKFĂ&#x2013;Ă&#x2014;YDĂ&#x161;MHWSKXQQ˹ͣF

cartierâ&#x201E;˘

â&#x20AC;˘ Spa base colors: Buffaloâ&#x201E;˘ Etanaâ&#x201E;˘ Cartierâ&#x201E;˘ Jetâ&#x201E;˘

0jXEÍ&#x203A;Q 0jXEÍ&#x203A;Q 0jXEÍ&#x203A;Q 0jXEÍ&#x203A;Q

Khaki Pearl Sand Pearl Sienna Pearl Walnut Pearl

0LÍ&#x2021;QJErQK{QJVLQNYjJiFFKkQ 0LÍ&#x2021;QJErQK{QJVLQNYjJiFFKkQ 0LÍ&#x2021;QJErQK{QJVLQNYjJiFFKkQ 0LÍ&#x2021;QJErQK{QJVLQNYjJiFFKkQ

â&#x20AC;˘ HT-1000 Chair colors: Cappuccino

Patent # US D608,454S

Cocoa Pearl Clay Pearl Gray Pearl Toffee Pearl

Black

â&#x20AC;˘ Basin colors for Jetâ&#x201E;˘: Gold

Nickel

Crystal

ÂłDQJFKĂ&#x2013;Ă&#x161; %DĂ&#x160;QJSKDĂ&#x203A;WPLQK

etanaâ&#x201E;˘

.Ă?FK&Ă&#x2013;Ă&#x2014; -HWSKXQQ˹ͣF

p/[p:'LHžQ7Ă&#x2021;FK7RÂťL7KLHÂżX Linerâ&#x201E;˘ Jet

â&#x20AC;˘w6SD{FKĂ&#x2DC;Ă&#x203A;FQDĂ&#x152;QJĂ&#x201C;RĂ&#x2020;FĂ&#x201C;DĂ&#x203A;R

Patent # US D588707 & D598120 ÂłDQJFKĂ&#x2013;Ă&#x161; %DĂ&#x160;QJSKDĂ&#x203A;WPLQK &KÓ&#x2122;ĂżÓ&#x2021;O\QŇľPWURQJWD\JKÓ&#x192;

5HPRWHĂżLÓ&#x2026;XNKLÓ&#x2021;QQŇľPWURQJ WD\JKÓ&#x192;

ÂłDQJFKĂ&#x2013;Ă&#x161; %DĂ&#x160;QJSKDĂ&#x203A;WPLQK

ÂłDQJFKĂ&#x2013;Ă&#x161; %DĂ&#x160;QJSKDĂ&#x203A;WPLQK 9Ă&#x17D;Ă&#x201C;LN\Ă?WKXDžW/LQHUu-HW

/LQHUGQJPÓ?WOŇŤQ

1ŇŠSYŇťQWKRiWQŃ­Ó&#x;FQŇľPErQ QJRjLĂżÓ&#x2021;WÄ&#x192;QJWKrPYÓ&#x2039;VLQK

6SDuGXĂ&#x2019;QJN\Ă?WKXDžW/LQHUu-HW Pi\SKXQQŃ­Ó&#x;FUŇŠWPŇĽQK 'XĂ&#x2019;QJYĂ&#x17D;Ă&#x201C;LPLHÂťQJORĂ&#x201C;WPRžWODÂşQERĂ&#x2022;Ă&#x2039;LODĂ&#x2019; JLDĂ&#x2022;LSKDĂ&#x201C;SQKDQKYDĂ&#x2019;YHžVLQKQKDÂťW

jetâ&#x201E;˘ ÂłDQJFKĂ&#x2013;Ă&#x161; %DĂ&#x160;QJSKDĂ&#x203A;WPLQK

&KÓ&#x2122;JiFFKkQFKÓ?QKÿѭӧFĂżÓ? FDRYjWKiRUÓĄLÿѭӧF

www.spa1000.net

1-800-317-0467 email:

info@spa1000.net

*RĂ&#x2030;LWĂ&#x2020;PÂŤDĂ&#x2030;L/\Ă&#x201C;3KDÂźQ3KRÂťLJDÂşQEDĂ&#x2030;Q 5902 Sovereign Dr., Houston, Texas 77036. Distributed by Spa1000. Š 2010. All rights reserved. Human Touch and Human Touch Technology are registered trademarks of Human Touch. All other brand and/or product names and logos appearing in this ad are trademarks or registered trademarks of their respective owner(s). Used with permission. All rights reserved.


Editor’s Note: This story showcases pedicure spa chairs.

TRONG THÔØI KYØ KINH TEÁ

N

Nhö chuùng ta ñeàu ñaõ bieát, moïi söï ñeàu trôû neân khoù khaên trong thôøi kinh teá xuoáng doác. Chính vì vaäy maø caùc nhaø saûn xuaát gheá spa ñaõ töï ñieàu chænh ñeå giuùp thôï ñang tìm caùc loaïi gheá môùi ñeå thay cho gheá cuõ hay ñoái vôùi caùc thôï môùi ñang baét ñaàu vaøo ngheà. Nhieàu haõng ñaõ cho ra ñôøi caùc saûn phaåm môùi taïo ñieàu kieän cho thôï kieám theâm lôïi töùc taïi vaên phoøng, beänh vieän vaø caùc trung taâm döôõng laõo,

trong luùc moät soá haõng khaùc cheá taïo caùc loaïi gheá môùi ñeå caûi thieän dòch vuï moùng vaø haáp daãn khaùch tieáp tuïc ñeán tieäm. Caùc nhaø saûn xuaát cuõng ñang ñöa ra caùc chöông trình traû goùp vaø caùc löïa choïn chöùc naêng tieát kieäm cuûa caùc loaïi gheá ñeå giuùp giôùi tieâu thuï. Haõy thöû tìm hieåu moät soá caùc loaïi gheá sau ñaây vaø hy voïng chuùng seõ giuùp ñöôïc baïn vöôït qua thôøi kyø kinh teá hieän nay.

Luraco Technologies Mini Kids Spa ° Luraco chuyeân saûn xuaát gheá spa nhieàu maøu saéc cho treû em vôùi kích côõ nhoû thích hôïp vôùi treû em vaø gheá coù caû heä thoáng DVD. ° Goàm Magna Jet, oáng daãn töø tính coù theå ñöôïc laáy ra khoûi boàn, ñeå giuùp vieäc lau chuøi trong boàn deã daøng. Phaàn oáng bôm chính Magna Pump laïi coù theå ñöôïc thaùo ra ba phaàn ñeå lau chuøi deã daøng. Caùc oáng bôm cöïc maïnh cung caáp löôïng nöôùc chaûy nhanh choùng. ° Luraco hieän ñang phaùt trieån hai caûi bieán goàm ñeøn cho thôï dính vaøo gheá cho dòch vuï moùng chaân vaø hoäp ñieän ñieàu khieån töï ñoäng cho möïc nöôùc cuûa boàn hay ñieàu khieån ñeøn LED. Hoäp ñieàu khieån cuõng ñöôïc thieát keá ñeå phoái hôïp vôùi gheá cuûa caùc haõng khaùc ñeå ñem laïi söï töï ñoäng thuaän lôïi. (800) 483-9930

www.luraco.com

Design X Manufacturing Monticello ° Moãi gheá ñöôïc thieát keá theo yù muoán vôùi nhieàu choïn löïa cho maãu, vaûi, maøu saéc, vaø kích côõ, nhöõng boàn chaân thích hôïp vôùi baát cöù kieåu gheá. ° Ñöôïc UL chaáp thuaän vaø coù heä thoáng veä sinh O3 Sanitation vaø Jet, nôi maø nöôùc töø trong boàn ñöôïc bôm vaøo heä thoáng loïc vaø laøm saïch tröôùc khi trôû laïi boàn. Toaøn boä coâng ñoaïn naøy maát khoaûng ba phuùt, vaø maëc duø khoâng duøng ñeå thay theá phöông caùch veä sinh, vieäc naøy cuõng ñem laïi phaàn nöôùc saïch nhaát cho chaân khaùch. ° Kieåu ñaët gheá caïnh nhau raát tieän cho khaùch coù ñoâi hay baïn beø, nhöng laïi coù keä giöõa hai gheá ñeå hai ngöôøi laï cuõng caûm thaáy thoaûi maùi. East US (800) 345-2924 www.salonfurniture.com 20

VietSALON March/April 2010

West US (888) 345-2924


môù i ! ROYAL VERBENA NAÂNG NIU NHÖ QUYÙ TOÄC

Caûm höùng töø hoa verbena nôû roä höông thôm thanh thoaùt gioøn tan, chöùa ñaày tinh chaát thaûo moäc dòu daøng vaø hoï cam soáng ñoäng, saûn phaåm Manicure/ Pedicure Royal Verbena môùi laø moät dòch vuï spa sang troïng. Keát quaû xöùng vôùi coâng chuùa; ñoâi tay meàm möôùt vaø baøn chaân xa hoa luoân ñöôïc naâng niu.

royal verbena scrub

royal verbena mask

Vôùi tinh theå ñöôøng töï nhieân laøm giaûm da chai vaø laøm meàm vuøng da khoâ caèn coãi, coäng theâm tinh chaát thaûo moäc giuùp taùi taïo da. Chaát AHA chieát töø traùi caây coù ba coâng duïng ñeå laïi moät laøn da meàm oùng tô luïa.

Ñoä aåm toái ña vôùi tinh chaát cuûa bô shea. Giuùp laøm meàm vôùi tinh chaát thaûo moäc vaø giuùp taùi taïo da vôùi tinh chaát hoï cam.

Xin goïi 800.341.9999 hay gheù thaêm www.opi.com ©2010 OPI Products Inc.

royal verbena massage Hoãn hôïp caùc tinh chaát hoï cam vaø thaûo moäc coù coâng duïng taùi taïo, coäng vôùi caùc sinh toá antioxidant vaø chaát xuùc taùc. Cung caáp döôõng chaát lyù töôûng cho maùt-xa spa khoâng dính da vaø laø moät loaïi kem döôõng da nheï nhaøng tuyeät vôøi.


Primer Maïnh Nhaát Coù Theå Mua Ñöôïc

Belava Indulgence Chair ° Gheá nheï vaø beàn, coù choã cho phaàn chaäu Belava xaùch tay. ° Xoay 360-ñoä, vaø ñoä naèm ngaû ngöôøi leân ñeán 150-ñoä, tuyeät vôøi cho thôï muoán nhöõng kieåu gheá nhoû goïn. ° Gheá coù söôûi laøm aám chaân, heä thoáng maùt-xa, vaø khoâng ñoøi hoûi heä thoáng bôm. (888) 708-7131

www.belava.com

J&A USA Petra RMX SL ° Gheá ñaït chaát löôïng toát vôùi giaù phaûi chaêng. J & A USA baûo ñaûm taát caû caùc gheá ñöôïc saûn xuaát mang ñoä beàn maø thôï coù theå tin töôûng laø khoâng bò hö, caàn söûa chöõa hay caàn thay theá trong thôøi gian ngaén sau khi mua. ° Coù hai ñoäng cô maùt-xa shiatsu vôùi tay ñôõ ñieàu chænh ñöôïc. ° Caùc baøn nhoû gaáp laïi ñöôïc ñeå thôï coù theå deã daøng thöïc hieän vieäc laøm moùng töø moät beân thuaän lôïi. ° Gheá beàn chaéc coù thieát keá ñeïp maët vaø moät naêm baûo ñaûm veà phuï tuøng vaø coâng. (631) 243-3336

† Duøng ñöôïc vôùi moïi loaïi boät acrylic vaø U.V. gels. Ñaëc bieät thích hôïp vôùi HEÄ THOÁNG PRIMERLESS. † Coâng duïng laøm khoâ vaø dieät truøng höõu hieäu. † Primer moät böôùc laø xong – khoâng caàn böôùc chuaån bò naøo khaùc. † 50% lôùn hôn chai caùc hieäu khaùc. Tính theo töøng gioït – laø loaïi primer tieát kieäm nhaát. † BAÛO ÑAÛM khoâng bò ñaåy leân. † Chæ baùn cho giôùi chuyeân nghieäp. † Tieâu chuaån trong ngaønh töø naêm 1978.

Gulfstream Multi Spa ° Loaïi gheá ñöôïc thieát keá theo kieåu keä saùch chöùa ñöôïc caùc myõ phaåm baùn leû, vaø coù baøn duøng cho dòch vuï moùng tay ñöôïc deã daøng. ° Tieát kieäm choã trong tieäm tuyeät vôøi, vaø khoâng ñoøi hoûi heä thoáng bôm neân coù theå ñaët baát cöù nôi naøo trong tieäm. ° Coù theå ñöôïc thieát keá theo yù thích vôùi nhieàu kieåu chaäu vaø keä. Töø traùi sang phaûi laø keä theo kieåu Keystone, Dome, and Pediment. (877) 622-4853

22

VietSALON March/April 2010

www.jausainc.com

www.gulfstreamplastics.com


Hoàng tinh khieát. Ngon tuyeät vôøi.

Continuum Pedicute ° Gheá Pedicute nheï vaø coù theå ñöôïc di chuyeån deã daøng. ° Gheá khoâng caàn caùc oáng thoaùt nöôùc vaø coù ba ñoä rung vaø söôûi. ° Thôï chæ caàn laáy nöôùc töø voøi nöôùc thoâng thöôøng vaø boû vaøo caùc taám loùt duøng xong boû ñi laø coù theå xöû duïng.

Theo töï nhieân, khi ñaõ hôn möùc “Chæ Laø Con Neo,” baïn bieát raèng tyû leä hoøa troän ñoàng nhaát thaät quan troïng ñeå taïo moùng acrylic ñeïp. Nhöng “nhaân voâ

(877) 255-3030

www.salonpedicurespas.com

thaäp toaøn”. Vì vaäy, saûn phaåm polymer hoøa troän raát taân tieán ñaëc cheá

European Touch Yu Spa

cuûa chuùng toâi, Purely Pink Masque

° Gheá vôùi giaù phaûi chaêng duøng heä thoáng naâng ñaëc bieät deã daøng cho khaùch haøng lôùn tuoåi vaø cao lôùn. ° European Touch ñang môû roäng chöông trình ñaûm baûo ñeå khaùch haøng coù theå mua theâm hai naêm baûo ñaûm (coäng theâm moät naêm coù saün trong giaù baùn) ñeå trang traûi cho caùc phuï tuøng hay coâng ñoøi hoûi, vaø naâng leân thaønh ba naêm baûo ñaûm cho gheá. ° Moät doøng saûn phaåm môùi ñöôïc goïi laø Solution ñöôïc theâm vaøo ñeå giuùp ñem laïi cho thôï söï baûo trì chaát löôïng ñoái vôùi caùc gheá spa. Doøng saûn phaåm giôùi thieäu thuoâcá taåy truøng ñeå laøm saïch vaø taåy truøng boàn chaân vôùi caùc loaïi saûn phaåm xòt vaø giaáy lau ñeå duøng cho neäm gheá vaø khöû muøi hoâi.

- vôùi coâng thöùc deã du di hôn nhöõng

(800) 626-6912

www.etspa.com

loaïi boät khoâ khaùc. Vôùi Purely Pink Masque, gaàn gioáng laø quaù toát. Hôn nöõa, maøu hoàng aám aùp môø ñuïc troâng thaät töï nhieân vôùi moïi maøu da.

Chuùng toâi tieáp tuïc taïo löïc haáp daãn. Baïn tieáp tuïc taïo neùt quyeán ruõ.

nail systems international www.nsinails.com | 610.825.1524

Lexor V-Spa ° Goàm Smart Technology taân tieán, heä thoáng tieát kieäm thôøi gian môùi nhaát vaø mang laïi tính höõu duïng cao cuûa Lexor ñang ñöôïc laép ñaët trong caùc gheá môùi. ° Hieän coù ba coâng duïng môùi trong Smart Technology cuûa Lexor, nhöng coøn nhieàu hôn trong giai ñoaïn saûn xuaát. Kyõ thuaät “autofill” töï ñoäng laøm ñaày boàn röûa chaân vôùi löôïng nöôùc chính xaùc; boä phaän ñieàu khieån duõa maùy ña naêng, giuùp deã daøng ñieàu khieån moïi loaïi duõa maùy ñaët beân caïnh gheá vôùi coâng duïng xoaùy tôùi, xoaùy lui vaø kieåm soaùt toác ñoä; vaø Sani-Drain giôùi thieäu nuùt vaën thoaùt nöôùc naèm beân ngoaøi boàn giuùp lau chuøi phía trong deã daøng. ° Choã ñeå chaân deã lau chuøi vôùi kieåu daùng ñôn giaûn ñeïp maët raát thoaûi maùi cho khaùch haøng nhöng cuõng raát deã daøng cho vieäc giöõ gìn saïch seõ. (800) 211-7404

Mua moät 8.1 Fl. Oz. Attraction Nail Liquid vaø ñöôïc ba 1.4 oz. Nail Powders - goàm Purely Pink Masque - FREE! Gheù thaêm nsinails.com/yummy nsinails.com/yummy. Hoaëc goïi 800-354-6741.

www.lexorinc.com VietSALON March/April 2010

23


XIN GIÔÙI THIEÄU

BeautySpaMall.com TIEÄM TREÂN MAÏNG CUÛA BAÏN CHO

Gheá spa chaân Baøn gheá trong tieäm Ñoà phuï tuøng Thieát bò trong tieäm Duïng cuï cho Tieäm hay Spa GIAÙ GIÔÙI THIEÄU ÑAËC BIEÄT

Footsiebath Mobile Pedicure Unit ° Chæ caân naëng coù 2.5 pounds vaø coù daây co giaõn ñaøn hoài cho vieäc di chuyeån thuaän lôïi. ° Coù khay ñöïng taám loùt boû ñi ñöôïc tieän duïng, giöõ khay trong luùc thôï ñoå nöôùc vaøo, neân giôø thaät deã daøng cho vieäc laáy nöôùc ñaày boàn vaø thaùo nöôùc ñi. ° Ñieàu chænh nhieät ñoä vaø ñoä rung, vaø ñoä saâu ñuû ñeå coù theå vöøa vôùi ngöôøi coù khoå chaân 13 foot. Heä thoáng giaûm tieáng ñoäng cuûa ñoä rung ñeå giuùp maùy chaïy eâm. (800) 533-8535

25

giaûm giaù

www.footsiebath.com

SalonTech Malibu XO ° SalonTech vöøa cho ra ñôøi caùc kieåu XO Series ñeå giôùi thieäu nhieàu gheá giaù phaûi chaêng cho giôùi tieâu thuï. ° Maùt-xa shiatsu 16-chöùc naêng, ñoäng cô khoâng oáng daãn, beä thieát keá bôûi kyõ thuaät baïc nano, vaø goàm coù gheá ngoài laøm cho thôï. ° Giôùi thieäu maùt-xa xoay voøng vôùi gheá coù choã ñeå tay keùo leân ñöôïc laøm baèng loaïi da eâm aùi thoaûi maùi. ° Boàn goàm heä thoáng taïo nöôùc xoaùy khoâng oáng daãn raát tieän cho vieäc lau chuøi deã daøng.

%

cho moät saûn phaåm tuøy yù baïn

Giaûm giaù keát thuùc March 31, 2010. Ñaët haøng ngay baây giôø! Duøng maõ soá giaûm giaù VS25.

(877) 725-6683

www.salontechspa.com

t4 Spa Concepts & Design LLC iSpa Tìm caùc saûn phaåm ñoäc ñaùo naøy vaø nhieàu nöõa taïi

Xin goïi 1-888-728-1649 hoaëc gheù thaêm chuùng toâi hoâm nay taïi

° Goàm coù heä thoáng aâm thanh beân trong phía sau gheá mang hình nhö voû tröùng vôùi daøn iPod ñeå khaùch coù theå nghe nhaïc theo sôû thích trong luùc ñöôïc phuïc vuï laøm moùng chaân. ° Heä thoáng SaniSmart jet vaø taám loùt boû ñi sau khi duøng ñeå giöõ an toaøn cho khaùch khoûi caùc beänh truyeàn nhieãm, vaø coâng ty saûn xuaát cuõng coù lôùp höôùng daãn veà caùch chuøi röûa gheá ñuùng phöông caùch, ñieàu haønh thöông vuï vaø quaûn lyù tieäm. ° Phaàn hình noùn phía sau gheá giuùp khaùch khoâng laøm phieàn ngöôøi khaùc khi nghe nhaïc, neân moãi ngöôøi khaùch coù ñieàu kieän thöôûng thöùc loaïi nhaïc cuûa rieâng mình trong luùc laøm moùng chaân.

www.beautyspamall.com

(866) 556-2372 24

VietSALON March/April 2010

www.t4spa.com


Grape Pop

Sugar High

Something Sweet

Light As Air

Heli-Yum

Flyin’ High

Four Leaf Clover

Re-Fresh MInt

Peachy Keen

High Hopes

Happy Go Lucky

Lemon Fizz

www.chinaglaze.com

Model is wearing “Grape Pop”

12 Luxurious New Crèmes


gaén g

loâng mi giaû

Editor’s Note: This story is about adding faux lash application to your services.

laø ñieààu raátá thaät Moät phuï nöõ hoïc caùch gaén loâng mi giaû seõ laø khaùch haøng muoân thuôû cuûa baïn. Haõy taêng tröôûng thöông vuï vôùi Lash Class raát deã theo hoïc. By Anne Moratto

M

Moïi ngöôøi phuï nöõ ñeàu bieát raèng moät caùi nhaùy maét coù theå ñaùng giaù ngaøn lôøi noùi. Ñoù laø vì ñieàu aån hieän trong ñoâi maét. Ngöôøi phuï nöõ coù theå trôû neân ña tình, quyeán ruõ, meâ hoaëc, hay chuyeân taûi caû moät theá giôùi caûm xuùc chæ baèng vieäc chôùp haøng mi cong. Treân saøn dieãn thôøi trang hay ngoaøi ñôøi thöôøng, haøng mi cong ñöôïc xem laø bieåu töôïng cuûa saéc ñeïp, neùt dòu daøng vaø nöõ tính. Töø ñeïp töï nhieân ñeán kòch tính, töø ñeïp aån chöùa ñeán boäc loä, haøng mi laø böôùc trang ñieåm cuoái cuøng cuûa moïi veû ñeïp. Vaøo Tuaàn Thôøi Trang New York trong thaùng Gieâng 2007, chuyeân gia trang ñieåm noåi tieáng Pat McGrath tuyeân boá muøa thôøi trang seõ laø “taát caû nhôø haøng mi cong.” (Allure Magazine, March 2007). Ñaây khoâng phaûi laø tin môùi ñoái vôùi nhieàu phuï nöõ ñaõ xem loâng mi giaû nhö laø moät “phaàn thaân theå nhaân taïo thaåm myõ”; hoï seõ khoâng rôøi nhaø maø khoâng coù chuùng. Vaø trong nhöõng naêm gaàn ñaây, loâng mi giaû khoâng chæ ñöôïc duøng trong nhöõng dòp tieäc ñaëc bieät hay ñaùm cöôùi, maø ñaõ trôû thaønh moät phaàn trong vieäc trang ñieåm haøng ngaøy. Daønh moät chuùt thôøi gian ñeå chæ daãn khaùch haøng cuõ vaø môùi cuûa baïn veà neùt ñeïp cuûa loâng mi giaû. Ñoái vôùi caùc ñaïi lyù phaân phoái saûn phaåm laøm ñeïp, höôùng daãn gaén loâng mi giaû deã daøng nhö mô vì raát ít toán choã. Chæ caàn ñaët moät gheá trang ñieåm hoaëc gheá cao — chuyeân vieân trang ñieåm cuûa baïn seõ raát caûm kích neáu gheá ñuû cao ñeå coâ aáy khoâng phaûi khom löng suoát ngaøy — vaø thöïc hieän höôùng daãn

26

VietSALON March/April 2010

gaén loâng mi giaû lieân tuïc. Höôùng daãn ngay taïi tieäm cuõng seõ laø caùch nhaéc nhôû khaùch haøng raèng hoï seõ ñöôïc troâng thaáy keát quaû raát ñaùng ngaïc nhieân vôùi loâng mi giaû. Loâng mi gaén leân mí hieän nay troâng raát töï nhieân vaø meàm deûo, neân raát deã söû duïng. Chæ laàn vaøi laàn taäp döôït vaø moät baøn tay khoâng run raåy.

Lôùp Gaén Haøng Mi Giaû: 1. Laáy loâng mi ra khoûi khay ñöïng baèng caùch aán loâng mi xuoáng khay baèng ngoùn caùi gioáng nhö ñang queùt nhaø cho ñeán khi loâng mi taùch rôøi khoûi khay; khoâng bao giôø caàm hay ñuïng vaøo chaân cuûa haøng mi, vì seõ laøm loûng caùc sôïi loâng vaø hö daùng cuûa haøng mi. 2. Nhíp laø ngöôøi baïn toát — chuùng seõ giuùp baïn giöõ chaët loâng mi maø khoâng choaùn taàm nhìn. Gaép haøng mi ôû khoaûng giöõa vaø ñaët leân treân loâng mi thaät. Maét vaø loâng mi giaû khoâng ñöôïc laøm ñoàng nhaát; chuùng coù moïi kích côõ vaø hình daïng khaùc nhau. So baèng loâng mi töø khoùe maét beân trong vaø caét boû phaàn thöøa veà phía cuoái cuûa haøng mi giaû. 3. Moät khi baïn ñaõ ñieàu chænh kích côõ cuûa loâng mi, daùn moät lôùp keo moûng leân haøng mi giaû. Baïn khoâng caàn duøng ñeán kính luùp! Chæ caàn nheï nhaøng boùp oáng keo baèng moät tay trong khi tay kia töø töø queùt loâng mi ngang qua phaàn keo bôm ra laø ñöôïc. Neáu ñieàu naøy nghe khoâng oån, haõy thöû nhoû gioït keo leân khay ñöïng vaø duøng ñuoâi coï trang ñieåm hoaëc que goã cam ñeå queùt keo leân mi giaû. Caû hai caùch ñeàu toát nhö nhau. Cho keo khoaûng

30 giaây ñeå lan ñeàu. 4. Neáu nhíp cuûa baïn gaép ngay chính giöõa haøng loâng mi vaø baïn so nhíp cuõng ngay chính giöõa maét, baïn seõ gaén ñuùng y choùc ngay laàn ñaàu tieân. Chæ caàn ñaët mi giaû leân treân loâng mi thaät, ngay chính giöõa maét vaø duøng ñaàu nhíp hoaëc moùng tay nheï nhaøng aán haøng mi xuoáng cho dính, roài giöõ ñuoâi haøng mi chaët xuoáng trong vaøi giaây. Laøm y nhö vaäy cho maét beân kia vaø theá laø xong. Keo seõ khoâ haún trong khoaûng moät phuùt. Khoâng caàn uoán cong, khoâng bò nhoøe, khoâng dính cuïc, maø laø moät haøng mi xinh ñeïp.

Lôùp Höôùng Daãn Gaén Töøng Sôïi Mi vaø Cuïm Mi: Khi noùi veà loâng mi töøng sôïi, thì coù hai loaïi chính: loâng mi moät sôïi ñôn thuaàn vaø cuïm loâng mi, nghóa laø nhieàu coïng loâng mi ñöôïc coät vaøo vôùi nhau. Caû hai ñeàu raát toát cho vieäc theâm vaøo cho ñeïp hôn. Chuùng coù theå ñöôïc theâm vaøo toaøn boä chieàu daøi cuûa maét hoaëc chæ theâm vaøi cuïm ôû ñuoâi maét. Loaïi loâng mi giaû naøy ñöôïc laøm cong vónh vieãn, khoâng thaám nöôùc, raát deã duøng, vaø ñeo raát thoaûi maùi. Chuùng troâng raát töï nhieân, khaùch haøng cuûa baïn seõ queân baüng maát laø ñang ñeo loâng mi giaû.

Nhöõng chæ daãn sau coù theå aùp duïng cho loâng mi töøng sôïi hay töøng cuïm: 1. Khi gaén mi töøng sôïi hay cuïm, neân gaén sau khi ñaõ trang ñieåm maët vaø maét xong. Loâng mi ví nhö laø aùo khoaùc ngoaøi — laø thöù baïn maëc vaøo cuoái cuøng tröôùc khi böôùc ra cöûa! Photography by Kimberly Pham


Caûm taï quyù khaùch cho naêm naêm ñaàu cuûa chuùng toâi.

Naêm naêm cuûa ñam meâ vaø cuøng laøm vieäc. Naêm naêm cuûa saùng taïo vaø nhöõng

©2010 Entity Beauty Inc.

suy nghó nguyeân thuûy. Naêm naêm cuûa sinh löïc môùi vaø caùi nhìn töôi maùt. Moät theá heä moùng ngheä thuaät môùi ñang chôø ñoùn baïn.

Hoøa nhaäp vôùi chuùng toâi taïi Entity Beauty. Hieän coù taïi caùc ñaïi lyù phaân phoái trong vuøng vaø taïi entitybeauty.com


2. Tröôùc tieân keû moät ñöôøng vieàn maét maøu ñen moûng leân mí maét treân, ngay phía treân haøng mi thaät. Ñieàu naøy seõ baûo ñaûm khoâng ñeå loä da giöõa haøng mi thaät vaø loâng mi giaû. 3. Boùp moät gioït nhoû keo daùn ñaëc cheá ñeå duøng cho mi töøng sôïi leân mieáng giaáy baïc hay ñóa nhöïa, nhuùng chaân sôïi mi vaøo keo. Ñeå keo khoâ trong moät phuùt tröôùc khi gaén leân. Meïo nhoû naøy giuùp keo coù thôøi gian ñaït ñöôïc ñoä dính hoaøn chænh nhaát. 4. Duøng nhíp gaép töøng sôïi mi hay cuïm mi vaø ñaët leân mí maét ngay ñöôøng mi thaät. Xen keõ caùc sôïi mi giaû giöõa loâng mi thaät caùch khoaûng chöøng ít hôn 1/4”, giöõa nhöõng sôïi giaû, baét ñaàu töø khoùe maét phía ngoaøi vaø ñi daàn vaøo trong cho ñeán giöõa maét. Ñeå caùc sôïi loâng mi yeân choã trong vaøi phuùt. Tieáp tuïc böôùc naøy cho ñeán khi baïn ñaït ñöôïc keát quaû nhö yù. Duøng moät lôùp mascara ñeå laøm tieäp nhöõng sôïi giaû vaøo haøng mi thaät.

Loâng Mi 101: Theâm Nhöõng Caâu Hoûi 1. Duøng loaïi keo dính coù chaát latex ñeå giöõ mi giaû treân mí cho ñeán khi baïn thaùo

chuùng ra. Haõy thöû Keo Dính DUO. Saûn phaåm coù maøu ñaäm vaø trong suoát. Trong suoát (hay coù khi goïi laø maøu traéng) khoâ thaønh trong suoát ñeå khoâng bò nhìn thaáy. Noù cuõng coù tính ñoàng nhaát vaø ñöôïc duøng nhieàu nhaát. Maøu ñaäm thì nhö teân goïi. Noù khoâ gaàn thaønh maøu ñen ñeå giuùp che daáu nhöõng phaàn deã thaáy cuûa haøng mi giaû ñeå troâng tieäp hôn vôùi mi thaät. 2. Coù loaïi keo daùn ñaëc bieät daønh rieâng cho Individual Lashes seõ giöõ ñöôïc laâu hôn. Keo coù theå giöõ nhöõng sôïi mi giaû treân mí leân ñeán haøng tuaàn, nhöng caàn ñöôïc thaùo gôõ baèng thöù thuoác ñaëc cheá cho loaïi keo naøy. 3. Mi giaû giöõ ñöôïc trong bao laâu? Ñoù coøn tuøy vaøo baïn. Chuùng toâi khuyeân baïn neân thaùo chuùng ra vaøo buoåi toái vaø boû laïi leân khay ñöïng ñeå giöõ ñöôïc daùng cuûa haøng mi. Baïn cuõng neân loät phaàn keo dính coøn laïi khoûi mí tröôùc khi gaén loâng mi giaû trôû laïi. 4. Mascara hay khoâng mascara? Baïn coù theå duøng loaïi mascara maø baïn thích leân haøng mi cuûa baïn neáu muoán, nhaát laø

neáu loâng mi thaät cuûa baïn nhaït. Duøng mascara sau khi gaén mi ñeå giuùp laøm ñoàng ñieäu giöõa mi giaû vaø thaät, nhöng ñieàu naøy khoâng caàn thieát. 5. Chaêm soùc vaø chuøi röûa? Neáu baïn thaùo mi giaû ra sau moãi laàn duøng vaø ñaët chuùng leân khay ñöïng khi khoâng duøng ñeán, chuùng seõ giöõ ñöôïc laâu hôn. Duøng thuoác chuøi röûa trang ñieåm khoâng coù daàu ñeå röûa saïch myõ phaåm hoaëc mascara khoûi caùc haøng mi giaû, caån thaän ñöøng chaø maïnh tay. Khoâng theå ñeo loâng mi taïm thôøi qua ñeâm. Khoâng bao giôø neân duøng chung loâng mi giaû.

Anne Moratto laø ngöôøi ñöùng ñaàu dòch vuï giao teá vaø quaûng caùo cho American International Industries, laø coâng ty chuû cuûa Ardell and Andrea Faux Lashes, hieän dieän trong ngaønh thaåm myõ ñaõ 35 naêm qua. Baø laøm vieäc vôùi caùc chuyeân vieân trang ñieåm, laøm ñeïp, vaø ngöôøi noåi tieáng luoân ao öôùc veû kieàu dieãm cuûa haøng mi giaû. Tìm hieåu theâm ôû trang maïng coâng ty cuûa baø taïi: www.aiibeauty.com hoaëc lieân laïc Anne taïi a-moratto@aiibeauty.com.

CHUYEÂN GIA MOÙNG TÖÏ NHIEÂN

Moãi laàn ñeàu ñaït keát quaû hoaøn myõ. Nöôùc sôn loùt || Nöôùc sôn neàn khoûe moùng Trò nhaïy caûm || Nöôùc sôn phuû khoûe moùng

28

VietSALON March/April 2010


www.nailsuperstore.com


Editor’s Note: This story is about salon safety protocols.

AN TOAØN LAØ TREÂN HEÁT Haõy thöû nghó vaøo nhöõng tình huoáng coù theå xaûy ra vaøo cuoái ngaøy laøm vieäc, khi baïn duõa moùng chaân vaø vì meät moûi baïn sô yù laøm duõa tröôït moùng, gaây ra chaûy maùu. Baïn laøm sao? Hay moät ngöôøi khaùch lôùn tuoåi saåy chaân vaø teù xuoáng ñaát, baïn phaûi laøm sao? Teä haïi hôn khi moät coâ thôï nail ñang mang thai ngoài laøm vieäc keá beân baïn töï nhieân bò vôõ nöôùc oái, baïn phaûi giaûi quyeát ra sao?

By Tim Crowley

T

Tai naïn vaø caùc tröôøng hôïp khaån caáp coù theå xaûy ra trong tieäm. Moät soá tröôøng hôïp phoå bieán vaø ít gaây nguy haïi, nhö xaây xaùt tay chaân, trong khi cuõng coù moät soá tröôøng hôïp nguy hieåm maø coù theå khoâng bao giôø xaûy ra trong luùc baïn laøm vieäc. Nhöng raát quan troïng khi baïn hieåu

30

VietSALON March/April 2010

phöông caùch giaûi quyeát neáu coù chuyeän xaûy ra. Chuùng toâi ñaõ hoûi caùc baùc só, Hoäi Hoàng Thaäp Töï, Cô Quan An Toaøn Söùc Khoûe (OSHA) cuõng nhö Trung Taâm Ngaên Chaën Laây Nhieãm (CDC) ñeå ñöa ra cho baïn moät soá caùch ñeå giuùp baïn giaûi quyeát khi tieäm coù chuyeän.


RINATO SPA Gheá Rinato Spa goàm chuyeån ñoäng gheá ñieàu khieån ñöôïc töø xa coäng theâm maùt-xa xoay voøng vaø rung ñoäng. Beä gheá ít caàu kyø ñöôïc thieát keá nhaèm giaûn tieän vaø bôùt thôøi gian lau chuøi giöõa nhöõng ngöôøi khaùch. European Touch luoân ñaàu tö vaøo kyõ thuaät toát nhaát, boä phaän chaát löôïng nhaát, vaø tieáp tuïc caûi thieän ñeå giaûm thieåu thôøi gian gheá spa khoâng ñöôïc söû duïng. Vaø neáu baïn thaät söï caàn ñeán, chuùng toâi coù chöông trình Baûo Ñaûm 3-Naêm Khoâng Lo Laéng, toát nhaát treân thò tröôøng.

YU PORTABLE SPA Gheá Yu Pipe-Free Portable spa cung caáp dòch vuï trò lieäu baèng nöôùc thöôïng haïng, vaø vieäc lau chuøi raát ñôn giaûn deã daøng. Cho duø laø baïn muoán theâm dòch vuï chaêm soùc chaân keøm trò lieäu, hay khueách tröông ñeán nhöõng nôi khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc, gheá Yu Pipe-Free goïn nhoû raát tieän duïng vaø tieát kieäm. Boä phaän bôm nöôùc coù saün ñoäng cô giuùp vieäc thoaùt nöôùc chaúng coù trôû ngaïi gì.

BAÛO VEÄ VOÁN ÑAÀU TÖ CUÛA BAÏN. European Touch hieän mang ñeán cho baïn nhöõng hoùa chaát chuøi röûa chaát löôïng daønh cho beänh vieän raát an toaøn cho khaùch haøng, chuyeân vieân moùng, vaø moâi tröôøng. Caùc hoùa chaát maïnh thöôøng laøm hö haïi thieát bò tieäm do ræ seùt vaø baøo moøn. Doøng saûn phaåm The Solution™ goàm nhieàu maët haøng saün-ñeå-duøng ña daïng ñöôïc cheá taïo rieâng cho tieäm. Xin goïi 800-626-6912 ñeå hoûi veà Goùi Haøng Khôûi Ñaàu cuûa chuùng toâi.

(8523($1728&+

800.626.6912 | www.europeantouch.com


Thöông Tích Thoâng Thöôøng: VEÁT CAÉT ÔÛ NGOÙN TAY VAØ NGOÙN CHAÂN Röûa veát thöông baèng xaø boâng vaø nöôùc hay hydrogen peroxide. Baêng laïi baèng thuoác choáng nhieãm truøng hay baêng caù nhaân. Höôùng daãn khaùch thöïc hieän caùc böôùc treân trong ba ngaøy keá tieáp.

BAÏNN GIÖÕ GIÖÕ TIEÄ BAÏ TIEÄMM KHOÂKHOÂ NG MOÄ VEÁTI.DÔ. NGT BUÏ Khoâng khí trong tieäm baïn cuõng saïch chöù? Coâng Duïng Höõu Hieäu Maùy Loïc Khoâng Khí Tieäm thieát keá ñeå khöû muøi hoâi, muøi khoù chòu, vaø buïi moùng. Khaùch haøng cuûa baïn seõ haøi loøng vôùi khoâng khí tieäm trong saïch ngay töø luùc böôùc chaân vaøo! Kích côõ tieän duïng: Ñöôøng kính 16.5”. Chieàu cao 15”

PHÍ MIEÃNbanù h deã di

tä yå 3 â mo Xe ña vaø them cï å n ô chuye locï giatë ñö g á n mie nè g mayù ba

Ñaët haøng ngay hoâm nay!

1-800-288-2023 www.aerovexsystems.com Vôùi baûo ñaûm coâng duïng trong 30 ngaøy, chuùng toâi höùa raèng neáu baïn khoâng yeâu The One That Works, baïn coù theå ñem traû ñeå ñöôïc hoaøn tieàn troïn veïn.

CLEAN AIR MADE SIMPLE

32

VietSALON March/April 2010

VEÁT GAÃY ÔÛ MOÙNG GAÀN DA Duõa phaàn thöøa cuûa moùng ñeå noù khoâng gaây ra thöông tích. Duøng thuoác saùt truøng ñeå traùnh nhieãm truøng. Neáu veát gaãy nhoû vaø khoâng nhieãm truøng, noù seõ töï laønh, nhöng seõ maát vaøi thaùng ñeå moùng moïc ra. Neáu moùng coù veát gaõy quaù saâu caét ngang moùng, neân baêng laïi vaø theo doõi chaët cheõ sau ñoù neân tìm gaëp baùc só ñeå ñöôïc chöõa trò neáu caûm thaáy ñau ñôùn. VEÁT CAÉT PHÍA DÖÔÙI BAØN CHAÂN Neáu laø veát chích ñaâm, neân tìm gaëp baùc só. Neáu laø veát thöông caïn, röûa baèng xaø boâng vaø nöôùc hay hydrogen peroxide vaø boù laïi baèng thuoác choáng nhieãm truøng vaø baêng laïi. Neáu bò söng hay ñoû, neân gaëp baùc só. BÒ DÒ ÖÙNG KHI DUØNG SAÛN PHAÅM Ngöng duøng saûn phaåm töùc khaéc. Röûa veát thöông vôùi nöôùc vaø daàu (daàu khoaùng hay daàu oâ liu). Thoa kem cortisone (mua treân keä thuoác). Giôùi thieäu khaùch ñeán gaëp chuyeân vieân veà da ñeå thöû nghieäm, vì coù theå gaëp caùc trieäu chöùng traàm troïng hôn. DUÕA MOÙNG QUAÙ ÑOÄ Neáu bò ñau hay raùt, thoa thuoác choáng nhieãm truøng vaø baêng laïi. Höôùng daãn khaùch laø choã moùng seõ cöùng nhanh vaø khoâng laø vaán ñeà. MOÙNG BÒ TROÙC Röûa saïch vôùi xaø boâng vaø nöôùc hay hydrogen peroxide. Boù laïi vôùi thuoác choáng nhieãm truøng vaø baêng. Giôùi thieäu ñeán gaëp baùc só. MAÛNH VUÏN TÖØ DUÕA GOÃ Neáu chuùng khoâng theå laáy ra ñöôïc, gaëp baùc só ngay. Maûnh vuïn coù theå gaây ra nhieãm truøng vaø toát hôn heát laø baùc só laáy ra vaø ñieàu trò.


Trieäu Chöùng Traàm Troïng: ÑAU TIM Coù trieäu chöùng ñau ngöïc lieân tuïc hôn ba phuùt, vaø ñau caû hai caùnh tay, ñoå moà hoâi, choùng maët, vaø thôû khoù. Ngöng taát caû caùc hoaït ñoäng vaø ñeå cho ngöôøi beänh naèm nghæ thoaûi maùi. Nôùi loûng quaàn aùo. Theo doõi nhòp tim ñaäp vaø thöïc hieän thao taùc CPR neáu thaáy ngöôøi beänh coù nhöõng trieäu chöùng khoâng coøn nhaän bieát hay ngöng thôû vaø nhòp ngöøng ñaäp. Goïi 911.

Naám Ngoùn Tay Hay Ngoùn Chaân?

NGAÁT XÆU Ñaët ngöôøi beänh naèm saáp. Ñeå chaân ngöôøi beänh caùch nhau khoaûng töø taùm ñeán 12 inches ngoaïi tröø baïn nghi ngôø phaàn ñaàu, coå, hay löng ngöôøi beänh bò chaán thöông hay coù khaû naêng bò gaõy xöông. Goïi 911. TEÙ NGAÕ Caàm maùu. Giuùp ngöôøi bò teù ôû vaøo tö theá thoaûi maùi. Saên soùc ngöôøi bò teù vaø giuùp hoï traùnh bò laïnh hay soát. Giöõ nhöõng choã khôùp bò traät, xöông bò gaõy, vaø traùnh chuyeån ñoäng nhöõng khôùp naøy. Goïi 911. VEÁT CAÉT SAÂU VAØ VEÁT TRAÀY Neáu coù theå, röûa veát thöông baèng nöôùc laïnh ñang chaûy. Ñöa tay leân khoûi taàm cuûa tim ñeå maùu khoâng chaûy ra veát thöông. Baêng veát thöông. Neáu veát thöông tieáp tuïc chaûy maùu, goïi 911.

SANH NÔÛ Goïi 911 vaø theo höôùng daãn khaån caáp cuûa ngöôøi tröïc maùy. Cung caáp choã rieâng tö vaø saïch seõ cho ngöôøi meï ñeå hoï coù theå naèm nghæ. Ñöøng giöõ hai chaân cuûa ngöôøi meï saùt nhau. Ñeå cho treû sô sinh ra töï nhieân. Ñöøng thöû caét cuoán ruùn. Ñaët treû môùi sinh vaøo loøng ngöôøi meï. Ñeå ngöôøi meï laáy chaát nhôøn trong mieäng, muõi vaø maét cuûa treû sô sinh.

Ñaây Laø Nhöõng Gì Maø Baïn Mong Ñôïi... FUNG-OFF ñieàu trò vôùi caùch duøng deã daøng. Coâng thöùc höõu hieäu giuùp moùng saïch vaø khoûe. Boác hôi töùc thì, khoâng ñeå laïi chaát daàu. Tröng baøy baét maét, FUNG-OFF seõ giuùp baïn thu lôïi nhuaän.

*Baì vieát töø Richard K. Scher, M.D., FACP vaø Johanna S. Youner, DPM, FACFAS. VietSALON March/April 2010

33


Moãi tieäm caàn phaûi coù hoäp caáp cöùu caù nhaân (first aid kit) vaø moãi nhaân vieân phaûi bieát choã ñeå hoäp naøy. Caù nhaân hoùa hoäp caáp cöùu caù nhaân baèng caùch ñeå saün treân baøn nhö moät hoäp ñöïng duïng cuï y teá ñeå coù theå ñöôïc duøng thöôøng xuyeân, nhö thuoác giaûm ñau, thuoác caûm, thuoác tieâu chaûy, vaø ñoàng thôøi goàm baát cöù loaïi thuoác caáp cöùu maø ñoàng nghieäp ñöôïc bieát laø caàn duøng ñeán, thí duï nhö trong tröôøng hôïp thuoác trôï tim, insulin, vaân vaân.

Hoäp Caáp Cöùu Caù Nhaân Cuûa Baïn Neân Coù:

HOÄP CAÁP CÖÙU CAÙ NHAÂN Ñeøn pin (vôùi pin vaø boùng ñeøn döï tröõ) Keùo vaø nhíp Meàm caáp cöùu Baêng veát thöông Khaên lau tay Thuoác choáng nhieãm truøng Neosporin

Daõy baêng vaûi vaø tape dính Baêng veát thöông nhieàu kích côõ Gaêng tay loaïi duøng xong boû ñi Tuùi laïnh vaø bao plastic Duïng cuï thôû caáp cöùu Danh saùch soá ñieän thoaïi khaån caáp Caåm nang Caáp Cöùu cuûa Hoàng Thaäp Töï

ufcw5

Sau ñaây laø nhöõng soá ñieän thoaïi quan troïng maø baïn coù theå ñieàn vaøo vaø ñöïng trong hoäp caáp cöùu caù nhaân:

SOÁ KHAÅN CAÁP/EMERGENCY NUMBERS Sôû Caûnh Saùt/Police Department: ___________________________________ Sôû Cöùu Hoûa/Fire Department: _____________________________________ Beänh Vieän/Hospital: _____________________________________________ Trung Taâm Ñieàu Trò Ngoä Ñoäc/Poison Control Center: ______________________________________________________________ Cô Quan Thuù Nuoâi Trong Nhaø/Animal Control : ______________________________________________________________ tle@ufcw5.org

Neáu baïn muoán bieát vieäc ghi danh cho CPR, caáp cöùu, vaø caùc lôùp an toaøn söùc khoûe, xin vaøo www.redcross.org ñeå tìm caùc chi nhaùnh Hoàng Thaäp Töï ñòa phöông ñeå ñöôïc phuïc vuï.

Vaøo www.nailsmag.com/resources/handouts.aspx ñeå in ra caåm nang caáp cöùu caù nhaân. 34

VietSALON March/April 2010


Giôùi thieäu boàn Lavender hieän ñaïi baäc nhaát. Laøm baèng tay tieâu chuaån ngheä thuaät, nhöõng boàn spa chaân coù moät khoâng hai naøy thoaùt leân söï sang troïng vaø giaù trò ñoàng thôøi mang laïi coâng duïng vaø söï thoaûi maùi cho khaùch haøng spa cuûa baïn.

Ñang chôø Baèng phaùt minh

Gold Reflections

Maøu Goã Dark Cherry Tieâu Chuaån

Clear Reflections

Khay Ñaët Tay coù Naép

Black Nickel

Maøu Goã Beä Ñeå Choïn Löïa (Option)

Bird’s Eye

Mahogany

Zebra

Caùc Maøu PU Leathers

Bone

Hollyhock

Butterscotch

Truffle

Night Navy

www.gulfstreaminc.com 1-877-622-4853 CleanJet™ is trademark of Gulfstream Plastics Ltd. Patent pending. We continue to develop new and improved products. Therefore, all specifications are subject to change without notice. 2010


Editor’s Note: This story is a stepby-step tutorial of marbelized nails.

Thaät khoâng phaûi deã ñeå nghó ra yù töôûng cho caùc maãu gel thích hôïp vôùi moùng cuûa khaùch. Chính vì vaäy maø Gina Silvestro, giaûng vieân quoác teá cuûa Akzeùntz vaø thôï moùng taïi Micheal K. Galvin & Gel Essentialz Salon taïi Cranston, bang R.I. chia seû caùc kieåu chaïm troå traéng vaø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Chuaån bò moùng. Lau saïch vaø sôn Affixit primer leân. Gaén giaáy taïo hình vaø aán thaønh hình traùi baép theo ñoä daøi mong muoán. 2. Sôn moät lôùp Bonding Gel moûng. Hong khoâ trong hai phuùt. 3. Ñaët moät haït boät Builder Gel leân giaáy taïo hình. Nhuùng duïng cuï chaïm troå vaøo Options Black Gel Art vaø keùo vaøo trong gel. 4. Chaïm troå trong nhieàu höôùng, nhuùng caây chaïm giöõa nhöõng ñieåm chaám ñeå taïo. 5. Ñaët moät haït Builder Gel khaùc cuøng moät choã.

36

ñen maø theo coâ raát hoaøn haûo cho caùc ngheä só moùng thuoäc vaøo haïng trung. Sau ñaây laø caùch laøm. (Taát caû saûn phaåm ñeàu töø Akzeùntz. Neáu baïn duøng saûn phaåm khaùc, chæ ñôn giaûn laø ñieàu chænh thôøi gian theo ñuùng nhö caùc chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát.)

VietSALON March/April 2010

6. Nhuùng caây chaïm troå vaøo Options White Gel Art keùo daøi treân lôùp gel. 7. Chaï m troå trong nhieà u höôù n g, nhuù n g caâ y chaï m giöõ a nhöõ n g ñieå m chaá m . Hong khoâ trong voø n g hai phuù t . 8. Ñaép leân lôùp Options Aurora Silver Sparkles. Hong khoâ trong hai phuùt. 9. Sôn leân lôùp Natural Clear Gel, vaø nhôù laáp ñaày caùc khoaûng troáng. Hong khoâ trong hai phuùt. 10. Duõa moùng ñeå loaïi boû ñi lôùp buïi vaø sôn leân Top Gloss Clear Bright vaø hong khoâ trong voøng hai phuùt.


Patents Pending

100pcs SaniSmart™ Liners

Polar Bear Kid Pals™ Spa Cushion

Wireless netbook«

new

Buy one iSpa™ and get 100pcs SaniSmart™ Liners, one Kid Pals™ Spa Cushion and a wireless netbook.

iSpa

movies

music

games

internet

Our newest and most innovative pedispa, the iSpa™, now features a wireless netbook. Customers can access favorite websites, music, movies and play games, while comfortably enjoying a pedicure. The alcove and its built-in speakers provide an ideal, private escape from the hustle and bustle of the outside world. The spa basin has quality features that you have come to expect from T 4: Liner™ jet technology, a single hot/cold mixer, multi-functional shower head with backflow prevention, push button switches, and a built-in LED light. The iSpa™ also features new outside overflow knob design, 7” chair base movement with forward/ backward switch, armrests open for easy access, cup holder, adjustable footrest and removable sink bowl.

Patent Pending

financing AVA I L A B L E**

Patent Pending

Wireless netbook included«

Built-in speaker

Liner™ Jet Technology

Built-in cup holder

[ CHAIR ] The Human Touch® iPad is a luxurious massage cushion designed specially for use in our iSpa™. The slim design is ergonomic and beautiful. Your customers will enjoy four point rolling and kneading massages, reaching from their shoulders to their lower back. This massage pad hides some of the most advanced massage systems available today, it also features a heat option. The attractive marine quality PU grade leather is also easy to clean. [ MASSAGE PROGRAMS ]

[ MASSAGE TECHNIQUES ]

Red

Easy access to pedispa

SaniSmart™ Jet Simply place the jet in the designated area. The jet’s mechanism operates by a magnetic disk in an encased propeller that produces a powerful current.

[ Pad Color Options ] White

Adjustable foot rest

Patent Pending

SaniSmart™ Liner Square Bowl Liner

refresh entire back relieve neck and shoulders

release lower back

[ PEDISPA SIZE ] 35” W x 70”D x 75”H Minimum Installation Dimensions

rolling

kneading

[ WEIGHT ] 345 lbs

w w w.t4spa.com www.t4spa.com

Patent Pending

1. 866. 556. 2372

Distributed by T 4 Spa Concepts & Designs, LLC. 5150 Florida Blvd., Baton Rouge, LA 70806. © 2010. All rights reserved. T 4 and Logo are trademarks of T 4 Spa Concepts & Designs, LLC. Human Touch and Human Touch Technology are registered trademarks of Human Touch. All other brand and/or product names and logos appearing in this ad are trademarks or registered trademarks of their respective owner(s). All rights reserved. « Requires wireless internet connection. Service not included.Promotion and product is not endorsed by websites and/or third-parties. ** Financing available through third-party vendors, dependent upon meeting of qualifications and conditions. T 4, its employees, agents, dealers, and distributors do not directly finance, procure financing, or participate in the financing process of third-party vendors or guarantee the performance or approval of such vendors. Financing applies to equipment only, not supplies. Valid while supplies last.

A fast and sanitary solution! SaniSmart™ Liners are inexpensive, disposable and easy to use. Sold separately.

® spa concepts & designs


H

O

C H

C

HC

H

HH

H

Editor’s Note: This story clears up misconceptions about formaldehyde.

Veùn Môû Huyeàn Thoaïi Veà

HO By Doug Schoon

M

HO

C

338

H

VietSALON March/April 2010

Vì formaldehyde laø gas, khoâng phaûi laø chaát loûng hay chaát ñaëc. Khoâng theå naøo ñem gas vaøo thaåm myõ nhö laø moät nguyeân lieäu, vì noù seõ thoaùt ra nhanh choùng töø saûn phaåm. Thuù vò thay, formaldehyde laø gas thieân nhieân phaûi ñöôïc giöõ trong moâi tröôøng khoâ. Ñieàu naøy coù nghóa laø trong moâi tröôøng chæ caàn moät tí ñoä aåm, chaát gas naøy coù theå bieán thaønh moät chaát hoaøn toaøn khaùc. Ñoù laø taïi sao noù nhanh choùng huûy hoaïi vaø khoâng hoøa vaøo moâi tröôøng. Baïn coù theå töôûng töôïng, ñaây laø moät nguyeân nhaân khaùc taïi sao formaldehyde khoâng theå duøng trong ngaønh thaåm myõ; noù seõ khoâng an toaøn trong thôøi gian 1,000 laàn cuûa moät giaây sau khi tieáp xuùc vôùi nöôùc. Söï hieåu laàm naøy baét ñaàu theá naøo? Thænh thoaûng vaøo ñaàu thaäp nieân 1900s caùc nhaø saûn xuaát formaldehyde baét ñaàu hoøa chaát gas vôùi nöôùc ñeå taïo moät loaïi chaát loûng ñöôïc goïi laø “formalin”. Nhöõng nhaø saûn xuaát naøy laàm töôûng loaïi formaldehyde ñöôïc troän vaøo chæ ñôn giaûn laø hoøa tan vaøo trong rong nöôùc, cho neân formalin ñöôïc

O C H

H

Moät söï hieåu laàm ñaùng tieác ñang xaûy ra toaøn caàu lieân quan ñeán moät soá saûn phaåm moùng. Moät soá nhoùm ñaõ sai laàm cho raèng “formaldehyde” laø moät nguyeân lieäu trong thaåm myõ. Nhöõng nhoùm chuû tröông khaùc laïi oàn aøo hôn khi xaùc ñònh raèng formaldehyde laø carcinogen phoå bieán vaø yeâu caàu caùc nhaø saûn xuaát nguyeân lieäu bò cho laø gaây ung thö naøy ra khoûi laõnh vöïc thaåm myõ. Thaät ra, neáu nhöõng nhoùm ngöôøi naøy hieåu ñöôïc tính hoùa hoïc caên baûn cuûa formaldehyde, hoï seõ thaáy nhöõng nhaän ñònh treân ñeàu sai hoaøn toaøn. Hoï cuõng hieåu laø formaldehyde khoâng phaûi laø nguyeân lieäu thaåm myõ vaø seõ khoâng bao giôø trôû thaønh nguyeân lieäu. Caùc nhoùm chuû tröông naøy ñaõ sai laàm nhaän ñònh laø formaldehyde laø moät nguyeân lieäu ñöôïc tìm thaáy trong thuoác laøm cöùng moùng, nöôùc sôn boùng vaø thuoác giöõ laâu ñöôïc duøng ñeå choáng laïi vi truøng vaø naám phaùt trieån trong saûn phaåm nhö laø lotion, kem vaø xaø boâng goäi ñaàu. Laøm sao toâi coù theå chaéc veà formaldehyde chöa bao giôø laø nguyeân lieäu thaåm myõ?

O

O H C

O

H

C

H

H

C

H

C

H

H

H

O

H

O

H C

C

C

O C

H

H O HO

O

H

H C

baùn töø ñoù. Hoï khoâng nhaän ra söï thaät; formaldehyde khoâng hoøa tan trong nöôùc, thay vaøo ñoù laø söï phaûn öùng vôùi nöôùc ñeå taïo thaønh moät chaát hoaøn toaøn môùi laï ñöôïc goïi laø methylene glycol. Khoâng chæ ñaây laø chaát môùi, methylene glycol ñöôïc phaân loaïi laø moät chaát hoùa hoïc rieâng bieät. Formaldehyde laø gas vaø methylene glycol laø chaát loûng vôùi caùc phaân töû hoùa hoïc khaùc nhau. Ñaây chính laø nguyeân nhaân taïo söï ngoä nhaän. Hoa Kyø, Canada, AÂu Chaâu, UÙc Chaâu vaø moät soá caùc quoác gia khaùc ñoøi hoûi phaûi daùn nhaõn vôùi nguyeân lieäu ñöôïc lieät keâ trong “Töï Ñieån INCI”. INCI vieát taét töø cuïm töø “International Nomenclature of Cosmetic Ingredients”. Töï ñieån naøy laäp laïi nguyeân thuûy thoâng tin sai laïc vaø ñoøi hoûi caùc nhaø saûn xuaát myõ phaåm duøng formalin cho teân “formaldehyde” treân nhaõn cuûa saûn phaåm. Vaøo khoaûng 1.5% formalin thöôøng ñöôïc duøng trong thuoác cöùng moùng vaø nhaõn daùn beân ngoaøi thöôøng in sai laø nguyeân lieäu “formaldehyde” trong nhieàu naêm, ngay caû bao goàm löôïng


Pro Spa

www.prospa1.com


H H

C

O

O

C

H

O

H

H

H

C

raát daày, hay dính, khoâng boác hôi vaø hoaøn toaøn khaùc nhau veà caùc phaân töû trong formaldehyde gas. Chaát dính naøy bao goàm moät soá ít löôïng formaldehyde, nhöng noàng ñoä thì thaáp hôn nhieàu so vôùi chaát ñöôc tìm thaáy ngoaøi thieân nhieân. Formaldehyde ñöôïc sinh ra trong nhieàu tieán trình thieân nhieân. Vaø ñuùng nhö vaäy, formaldehyde laø nguyeân lieäu thieân nhieân vaø pha cheá maø ñöôïc tìm thaáy moät caùch bình thöôøng trong nhieàu thöùc aên vôùi ñoä leân tôùi 0.0098%. Soá löôïng chaát naøy töï nhieân xuaát hieän ngay caû trong caùc loaïi traùi caây höõu cô nhö ñaäu, taùo, caø roát vaø caø chua. Trong nöôùc sôn boùng, löôïng chaát formaldehyde vaøo khoaûng gioáng nhö chuùng töï nhieân coù trong moät soá thöùc aên. Caùc nghieân cöùu khoa hoïc chöùng minh laø caùc saûn phaåm nail khoâng taêng löôïng formaldehyde trong khoâng khí trong tieäm, cho neân taïi sao caàn phaûi quan taâm? Ngoaïi tröø nhöõng nhoùm chuû tröông nghó caùc traùi taùo vaø caø roát höõu cô

Khoâng oáng daãn...Vôùi $1088, Indulgence Chair giaù phaûi chaêng laø “taát caû ñeàu ôû trong moät” ñaày ñuû cho tieäm DÒCH VUÏ MOÙNG CHAÂN DÒCH VUÏ MOÙNG TAY

SÖÔÛI & RUNG ÑOÄNG SAÊN SOÙC DA MAËT

Khoâng ñoøi hoûi gaén oáng nöôùc Nghieâng gheá leân ñeán 150 ñoä vaø quay 360° ñeå voâ vaø ra deã daøng Khoâng ñoøi hoûi gaén oáng nöôùc Ñoà gaùc chaân vaø ñaàu ñieàu chænh ñöôïc Chieàu khaùch cuûa baïn trong vieäc giôùi thieäu dòch vuï tieáp theo söï phuïc vuï

Ñeå ñöôÏc phuÏc vuÏ baèng tieáng Vieät, xin goÏi 818.344.8275.

40

VietSALON March/April 2010

H

H

H

vaø baây giôø ñang coù hieäu löïc. Caùc nhaø saûn xuaát duøng formalin trong thuoác laøm cöùng moùng baây giôø coù theå duøng ñuùng teân cho nguyeân lieäu naøy, “methylene glycol”. Neáu baïn tìm “formaldehyde” treân nhaõn myõ phaåm, baïn seõ hieåu ngay laø teân duøng khoâng ñuùng vaø baïn coù theå khaúng ñònh laø chaát formaldehyde khoâng coù trong saûn phaåm. Baïn cuõng coù theå bieát laø chaát formaldehyde lieân quan ñeán nguy cô ung thö thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán bôûi caùc nhoùm chuû tröông khoâng khoâng dính ñeán ngaønh thaåm myõ. Moät vaøi nhoùm chuû tröông cuõng cho raèng formaldehyde laø nguyeân lieäu laøm nöôùc sôn boùng, vaø ñieàu naøy cuõng hoaøn toaøn khoâng ñuùng. Sau ñaây laø moät soá söï kieän: nguyeân lieäu chính ñöôïc duøng trong nöôùc sôn boùng ñöôïc goïi laø “tosylamide formaldehyde resin”. Chaát dính naøy nguyeân thuûy ñöôïc pha cheá baèng nhieàu chaát, bao goàm formaldehyde gas, nhöng chaát dính thì hoaøn toaøn khaùc nhau. Noù

C

HO H

H

khoâng xaùc ñònh ñöôïc cuûa formaldehyde thaät söï leân ñeán khoaûng 0.0010%. Nhöõng nhaø saûn xuaát cuûa caùc saûn phaåm naøy khoâng coù gì phaûi lo cho ñeán khi noù ñöôïc khaùm phaù laø vieäc hít thôû moät soá löôïng lôùn cuûa chaát formaldehyde gas trong thôøi gian daøi seõ gaây caùc chöùng baát thöôøng cuûa beänh ung thö muõi. Boãng nhieân, nhöõng nhoùm chuû tröông baét ñaàu pheâ bình sai laïc cho raèng thuoác cöùng moùng, nöôùc sôn boùng vaø caùc loaïi myõ phaåm khaùc chöùa caùc chaát ñoäc haïi gaây ung thö. Hoï roõ raøng laø khoâng nhaän bieát laø teân treân nhaõn ñaõ ghi khoâng ñuùng. Khi Hoäi Ñoàng Nhöõng Nhaø Saûn Xuaát Moùng (NMC) khaùm phaù ra caùc thôï nail vaø khaùch haøng cuûa hoï ñöôïc cung caáp bôûi caùc thoâng tin sai laïc, chuùng toâi ñaõ quyeát ñònh laøm saùng toû vaán ñeà naøy. Laø moät ñoàng chuû tòch cuûa NMC, toâi ñaõ laøm vieäc vôùi nhöõng ngöôøi khaùc trong ngaønh ñeå chính thöùc söûa chöûa sai soùt khi INCI ñaët teân sai, maø cuoái cuøng ñöôïc chuaån thuaän vaøo thaùng Möôøi Hai 2008

C

H

H

H

H

C

C

O

H

H

H

H

H

C

C

H

O C H


O

C

O

H

H OH H

O C H H

phaùt trieån laø nguy hieåm, hoï phaûi phoùng ñaïi veà caùc nguy cô söùc khoûe. Nhaän ñònh sai laàm thöù ba laø chaát caát giöõ trong moät soá lotion, kem, shampoo, xaø boâng taém, vaân vaân phaùt sinh nhieàu chaát formaldehyde gas ñeå gaây ung thö. Vaäy theá naøo laø chaân lyù khoa hoïc? Caùc chaát caát giöõ cho moät soá loaïi myõ phaåm seõ tieát ra raát chaäm hôn caùc löôïng nhoû formaldehyde so vôùi trong thöùc aên. Noùi moät caùch toång quaùt, chuùng tieát ra 100 laàn thaáp hôn hay vaøo khoaûng 0.0001%. Nhö baïn bieát, chaát naøy seõ hoøa troän vôùi nöôùc töùc thì trong saûn phaåm vaø bieán ñoåi thaønh methylene glycol, cho neân seõ khoâng coù vieäc hít phaûi noàng ñoä ñoäc haïi cuûa chaát formaldehyde gas. Ñieàu töông töï xaûy ra cho löôïng formaldehyde maø töï nhieân coù trong thöùc aên, ñoù laø taïi sao vieäc hít formaldehyde gas khoâng phaûi laø vaán ñeà trong ngaønh thaåm myõ. Nhôù raèng formaldehyde gas hieám khi gaây ra ung thö muõi vaø neáu coù ñi nöõa seõ

PistolRod

C

C

HH

H

O

O OH H H

C

H

xaûy ra ñoái vôùi ngöôøi hít phaûi löôïng lôùn cuûa chaát naøy trong thôøi gian daøi nhö caùc coâng nhaân laøm vieäc trong caùc coâng xöôûng saûn xuaát chaát formaldehyde. Lôïi ích thieát thöïc cuûa chaát caát giöõ coù theå mang laïi an toaøn cho saûn phaåm cho neân raát quan troïng ñeå hieåu laø khoâng neân baát coâng ñeå chæ trích chuùng. Nhöõng chaát caát giöõ naøy coù theå thænh thoaûng gaây ra trieäu chöùng raùch da hay dò öùng cho moät soá ít ngöôøi, nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán ña soá ngöôøi ñang duøng saûn phaåm ñöôïc baûo veä bôûi caùc chaát quan troïng nhö vaäy. Baïn coù theå thaáy khi vaán ñeà naøy ñöôïc khoa hoïc kieåm chöùng, thì chuùng seõ trôû thaønh minh baïch, töø ñoù cho thaáy caùc nhaän ñònh veà chaát formaldehyde trong myõ phaåm gaây ung thö khoâng nhöõng laø sai laïc maø toaøn boä vaán ñeà ñaõ bò phoùng ñaïi moät caùch quaù möùc. Laàn tôùi baïn nghe “formaldehyde” laø nguyeân nhaân gaây ung thö trong ngaønh thaåm myõ thì baïn bieát ngay laø khoâng thaät! Baïn cuõng seõ bieát

H

C O

O

H

H C

ngöôøi naøo ra nhaän ñònh naøøy seõ khoâng hieåu vaán ñeà. Haõy noùi thaúng vôùi hoï. Caùc giaûng vieân thaåm myõ, haõy chia seû ñieàu naøy vôùi caùc hoïc vieân cuûa mình. Noù seõ laøm toån thöông ñeán toaøn boä ngaønh thaåm myõ neáu thoâng tin sai laïc cöù tieáp tuïc toàn taïi. Chuùng toâi caàn noùi thaät vaø baïn co coù theå giuùp chuùng toâi.

H

Laø moät khoa hoïc gia noåi tieáng theá giôùi, giaûng vieân, vaø taùc giaû saùch vôùi hôn ba möôi naêm kinh nghieäm trong kyõ ngheä thaåm myõ vaø chaêm soùc caù nhaân, Doug Schoon laø coá vaán khoa hoïc ñöùng ñaàu cuûa CND vaø laø nhaø saùng laäp cuûa Schoon Scientific + Regulatory Consulting, LLC. OÂng cuõng laø ñoàng chuû tòch cuûa Nail Manufacturers Council vaø coá vaán khoa hoïc ñöùng ñaàu cuûa INTA. Cuoán saùch cuûa oâng, Nail Structure and Product Chemistry, Second Edition (Thomson Delmar Learning, 2005), coù baùn taïi BeautyTech.com.

H

O

C

O C

H

Veû Ñoäc Ñaùo, GIAÙ PHAÛI CHAÊNG Nhöõng taám maøn duyeân daùng taïo söï sang troïng thu huùt khaùch haøng vôùi SPA CHAIR PRIVACY CURTAIN Taám maøn bieán khoaûng khoâng gian troáng traûi thaønh choã rieâng tö, kín ñaùo ñeå khaùch töï do thoaûi maùi trong dòch vuï laøm spa. Chuùng toâi coù nhieàu kieåu treo vaø maãu maøn, xin vaøo trang nhaø ñeå löïa choïn. Maøn (ñaëc bieät khoå roäng 118’’) Maøn (khoå nhoû 54’’) Thanh goã treo maøn (oval) Thanh goã treo maøn (tam giaùc) Thanh saét treo maøn (hoa vaên) Giaây coät maøn

$85/moãi $42/moãi $40/moãi $40/moãi $78/moãi $14/moãi

caùi caùi caùi caùi caùi caùi

Xin goïi 225-275-6995 ñeå ñaët haøng. www.pistolrod.com

VietSALON March/April 2010

41


n & Away Collectio China Glaze Up

i ã o l õ u c u ø a M ø a l i ù ô m , thôøi

LOÄNG L AÃY

LÔÙN. LOÄNG LAÃY. SAËC S TÖÔI ÔÕ. Laø SAÙNG n h ö õng aán coù ñöô . t öôïng c ïc khi x e h m caùc uùng to sôn xu boä söïu âi aân 20 t a 1 ä p 0 . n M ö saùng n ôùc aøu mô haát, lo ùi muøa ä n n g aøy töô laãy nh chuùng i aát, röïc ta töøng r ô õ nhaát thaáy tr qua. D ong nh o ñoù th ieàu na a y êm vì giôùi trong m thieäu v oãi boä ( a ñ øi maøu ieàu tha coâng b ät chaún aèng ch g o chuùn baïn xe g), chu m troïn ùng toâi caùc bo ñeå cuõng c ä s ö u taäp ñ aûm ñö ô eå baïn ïc neùt c chuùng uoán hu . Laàn n ù t cuûa aøy, chu veõ pho ùng toâi âng, ch k h oâng ca uù daãn, chuùng àn hay ke toâi chæ å chuye ñ ô ä n n leân tie — giaûn ñ áng. eå maøu saéc tö ï

n tio llec o C ve elie B l ua Rit Spa

h Lee By Hanna phy by Vu Ong Photogra LeChat Girls Night Out Co llection

OPI Hon g Kong Collecti on 42

VietSALON March/April 2010

llection Entity Beauty Pearl Co

llection a Spring 2010 Co Nouveau Nails Sp

The etics m s o C Essie

tion ollec C g n i f Spr Art o


lc corp spa

www.lcdeco.com


Sheba Sparkle r Polish

2010 C ollectio n

ica Jess

on ecti Coll m a ydre s Da c i t me Cos

ydream Collectio Prolana/Olan Da

SAËC

SÔÕ

Chi

tasy Fan t e r Sec

tion llec o C s eles Tim

ion Paparazzi Collect Duri Cosmetics

n ctio olle C 0 201 ring p S s etic osm C d on Diam

I Ï O ÙI L

O CH Nailit e Spr ing 20 10 Co llectio n

Color Club Rebe l Deb utant e Col lectio n


on

llection Nubar Prisms Co

eo Collection Dazzle Dry Cam

It Up Collection Kinetics Change

LAÁP LAÙN H 10 mer 20 g /Sum in r p S k” he Loo CND “T

ollection et Loud C G ty u a e B Lamoon

Hydration Therapy

Spring 20 10 Collecti on

ction Orly Sweet Colle

Õ Ô R RÖÏC

VietSALON March/April 2010

45


saùn g taïo ngheä thuaät Phöông Mai Nguyeãn Phöông Mai Nguyeãn laø thôï nail taïi tieäm Kreøme de la Kreøme taïi Long Beach, Calif.

Nhöõng Caùnh Hoa Xuaân Haõy cuøng ngheä só moùng Phöông Mai Nguyeãn taïo neùt ñeïp muøa Xuaân qua caùc caùnh hoa röïc rôõ.

Caáp Deã 1. Sôn neàn moùng maøu ñoû vaø veõ vieàn trong maøu ñen. 2. Veõ theâm neùt vieàn ñen vaø chaám theâm maøu vaøng beân trong. 3. Veõ hoa beân trong vieàn ñen baèng maøu xanh trôøi vaø traéng. 1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Caáp Trung Bình 1. Sôn neàn moùng maøu xanh vaø veõ caùc oâ hoa tröøu töôïng. 2. Duøng nhieàu maøu saéc khaùc nhau ñeå toâ ñieåm caùc oâ coù saün. 3. Sôn theâm lôùp sôn maøu ñeå taïo ñoä daày caàn thieát.

Caáp Khoù 1. Sôn neàn moùng maøu hoàng nhaït vaø veõ hai hoa maøu ñen. 2. Veõ theâm caùc neùt hoa vaên ñeå taïo theâm sinh ñoäng. 3. Gaén ñaù rhinestone ñeå taïo neùt ñeïp quyeán ruõ.

Caùc Chuyeân Vieân Moùng Ngheä Thuaät Chuù YÙù Muoán moùng ngheä thuaät cuûa baïn ñöôïc giôùi thieäu treân VietSALON? Haõy göûi maãu ngay cho chuùng toâi. Chæ caàn baïn choïn chuû ñeà (ví duï nhö hoa, tröøu töôïng, leã hoäi) vaø taïo maãu theo töøng böôùc treân boán moùng giaû. Duøng moät chuû ñeà cho ba caáp töø deã ñeán khoù. Hoaëc neáu muoán, baïn coù theå göûi hình roõ ne ùt caùc maãu moùng ngheä thuaät vôùi lôøi chæ daãn caùch laøm cho chuùng toâi. Xin göûi taùc phaåm cuûa baïn cho Kim Pham, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503, hoaëc e-mail kim.pham@bobit.com. Ñöøng queân göûi chæ daãn töøng böôùc cho moãi caáp. 46

VietSALON March/April 2010


phoøng trieån laõm

Tin H. Pham

Tracey Nguye ån

Envy Nails Oklahoma City

Magic Nails Fairbanks, Alaska

Lynn Buøi

Heidi Nguye ån

Diane Döông

Van Leâ

Taâm Phung Leâ

New Orleans

Today Nails Mocksville, N.C.

Lena Tröôøng

Montecito, Calif.

Troy, Ala.

Nail Plus El Monte, Calif.

Mynhi Wallace

Las Vegas

Kim’s Nails York, Pa.

Caùc Ngheä Só Veõ Moùn g Chuù YÙ: Neáu baïn muoán caùc ngheä phaåm moùn g cuœa mình ñaên g trong taïp chí VietSALON, xin haõy email hình cuœa maãu veõ moùn g ñeán Kim.Pham@bobit.com. Baïn cuõn g coù theå göœi maãu moùng qua ñöôøn g böu ñieän ñeán Kim Pham, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. 48

VietSALON March/April 2010


saûn phaåm môùi laï

Shooting Star®

LAØM VIEÄC THOÂNG MINH. Thôøi gian cuûa baïn laø tieàn baïc, cho neân haõy duøng vôùi Designer French Tips® môùi nhaát töø Shooting Star®. Chaát löôïng thöôïng haïng cuûa ñaàu moùng theo daïng half-well khoâng ñoøi hoûi pha troän hay chuaån bò tröôùc. Chæ ñôn giaûn duøng nhö baát cöù loaïi moùng naøo, duøng moät lôùp acrylic trong hay gel trong. Nhöõng kieåu moùng tuyeät ñeïp coù theå ñöôïc duøng vôùi baát cöù ñoä daøi naøo vaø coù söùc deûo dai hôn moùng ngheä thuaät thoâng thöôøng. Laøm ñeïp theâm cho khaùch trong luùc kieám theâm thu nhaäp vaø ít toán thôøi gian — maø khoâng caàn duøng ñeán caùc duïng cuï, vaät lieäu ñaëc bieät hay taïo theâm vieäc ñeå chuøi röûa. Vôùi gaàn 100 kieåu ngheä thuaät ñöôïc saùng taïo nguyeân thuûy, caùc kieåu daùng vaø maøu saéc seõ hôïp vôùi taát caû yù muoán vaø muøa. Ñeå bieát theâm chi tieát vaø coù ñöôïc moät quyeån catalog mieãn phí vôùi taát caû kieåu ngheä thuaät moùng ñoäc ñaùo cuûa Shooting Star®, xin gaëp ñaïi lyù hay goïi. Shooting Star® (310) 618-1270 Email: shootingstarint@aol.com

Bellissima International Blaine Labs, Inc.

VITEÙ 2 0 Nail Gel tieâ u dieä t fungus. Deã söû duï n g khoâ n g caà n thaù o nail polish hay nail tip. Laø n h beä n h hoaø n toaø n trong thôø i gian ngaé n nhaá t . Ñaû m baû o haø i loø n g vui veû , vôù i nhieà u thöông vuï lôù n saû n phaå m ñöôï c caù c ñaï i lyù toaø n nöôù c myõ cung caá p . Blaine Labs, Inc. (800) 307-8817 www.blainelabs.com

Bellissima International Inc. tröôù c ñaâ y laø Calgel USA Inc. giôù i thieä u saû n phaå m môù i UV Soak Off Bella Forma Gel — Moù n g Tay Laâ u Beà n Nhaá t . Bella Forma deû o beà n nhö moù n g thaä t , nhöng ñuû cöù n g ñeå taï o daù n g moù n g. Moù n g gels trong vaø maø u seõ khoâ n g meû hay sôø n cuõ . Bella Forma tan ra khi ngaâ m chæ trong 10 phuù t hay ít hôn. Bella Forma, löï a choï n laø n h maï n h hôn vì chæ caà n chaø boù n g chuù t ít vaø khoâ n g coù muø i khoù chòu. Bellissima International (888) 428-4357 www.BellissimaInternational.com

VietSALON March/April 2010

49


saûn phaåm choïn loïc

Dermelect Timeless Anti-Aging Daily Hand Treatment ° giuùp da tay choáng khoâ ° giuùp da trôû neân möôït maø ° choáng laõo hoùa cho da (888) 693-3793 www.dermelect.com

PNI Manicure Shakers Doctor D. Schwab Eye Intensive Moist ° thuoác thoa vuøng maét ° giuùp choáng laõo hoùa cho da ôû maét ° taïo neùt meàm maïi cho da (888) 360-7505 www.doctorschwabca.com

Murad Pomegranate Exfoliating Mask ° maët naï chaêm soùc da ° giuùp thaûi boû chaát daàu treân da ° ñem laïi neùt mòn maøn cho da (888) 996-8723 www.murad.com

50

° laøm meàm da chaân moùng ° laøm traéng moùng taïo neùt ñeïp ° toûa muøi höông deã chòu (877) PNI-4447 www.pniworldwide.com

California Mango Magic Cuticle Treatment Oil en Vogue Active Component Gel ° gel taïo lôùp moûng deûo dai cho moùng ° ñoä ñaøn hoài toái ña sau khi hong khoâ ° coù moät soá maøu choïn löïa (888) 659-5559 www.envoguenails.com

° cheá taïo bôûi daàu thieân nhieân ° laøm meàm da chaân moùng ° ñem laïi caûm giaùc deã chòu (800) 656-2646 www.calmango.com

Qosmedix Kabuki Brush

Q-Tickles’ Oh So Wet! Quick Dry Polish Collection

Star Nail Eco Soak Off UV Gel Pink & White Kit

° coï choåi duøng ñaùnh phaán ° coù hoäp giöõ saûn phaåm ° chaát löôïng vaø deã duøng (631) 242-3270 www.qosmedix.com

° boä söu taäp sôn boùng nhieàu maøu ñeïp ° sôn boùng khoâng coù DBP ° taêng veû ñeïp quyeán ruõ vaø deã duøng (800) 423-2356 www.qtickles.com

° boán loaïi UV gel ñeå taïo moùng French ° mang ñeán neùt boùng ñeïp caàn thieát ° chaát löôïng nhö yù (800) 762-6245 www.starnail.com

VietSALON March/April 2010


www.tonynail.com BAÙN SÆ SAÛN PHAÅM TOÙC VAØ NAIL

Baûo Ñaûm

GIAÙ THAÁP Tony Nail Olan Laboratories OptiMax Nail Treatment ° coâng duïng laøm khoûe moùng ° goàm chaát ñaïm calcium ° giuùp moùng traùnh bò nöùt, moûng vaø gaõy (800) 645-1616 www.olanlabs.com

NSI Attraction Liquid & Powder Acrylic System ° taïo veû ñeïp töï nhieân cho moùng ° coâng thöùc khoâng oá vaøng cho moùng ° deã xöû duïng vaø chaát löôïng cao (800) 354-6741 www.nsinails.com

Antoine De Paris # 11 Gold ° keàm duøng trong dòch vuï moùng ° cheá taïo baèng theùp cobalt khoâng ræ ° chaát löôïng vaø deã duøng (800) 222-3243 www.antoinedeparis.com

Innovative Beauty Black Ice Foot File ° duõa chaân baûo ñaûm veä sinh ° coù khaû naêng choáng nöôùc ° duøng ñeå loaïi boû da chai ôû chaân (800) 344-3299 www.innovative-beauty.com

Petal Fresh Organics Body Butters

Color Club Wild At Heart

° cheá taïo baèng döôõng chaát thieân nhieân ° ñem laïi söï meàm maïi cho da ° coù nhieàu muøi höông deã chòu (562) 988-9490 www.biocreativelabs.com

° goàm baûy maøu sôn hoang daõ ° ñem laïi neùt quyeán ruõ ° deã xöû duïng vaø chaát löôïng (800) 221-8080 www.cosmeticgroup.com

Moãi ngaøy chuùng toâi coù treân 200 maët haøng giaù ñaëc bieät

GIAÛM TÖØ 20% ÑEÁN 50% OFF sales@tonynail.com VietSALON March/April 2010

51


Vôù Pedicure Cao Caáp ° Giöõ Chaân Saïch & Ñeïp ° Laøm Moùng Chaân Quanh Naêm ° Da Chaân Seõ Meàm Maïi & Maùt Meû Hoaøn Taát Dòch Vuï Moùng Chaân! Mang vôù khi laøm moùng chaân gaàn xong, chæ tröôùc khi baïn sôn moùng chaân cho khaùch. Giaù Phaûi Chaêng!

Ñaïi Lyù Ngöôøi Vieät: Trans Design 424-363-2933 LeBelle 678-547-0098 Premier Nail Source 800-727-1119

J & A USA Petra RMX Roma ° cheá taïo sau söï nghieân cöùu kyõ löôõng ° goàm heä thoáng whirlpool khoâng oáng daãn ° ñoäng cô maùt-xa tuyeät haûo (631) 243-3336 www.jausainc.com

Entity One Gel Technology www.bluejaypayment.com

° duøng kyõ thuaät nano ° giuùp moùng saùng vaø ñeïp hôn ° hoäp chöùa ñaày ñuû saûn phaåm caàn thieát (866) 288-4600 www.entitybeauty.com

www.goivietnammienphi.com

Orly Matte Couture ° nöôùc sôn boùng thôøi trang ° goàm caùc maøu ñaäm sang troïng ° ñem laïi veû quyù phaùi nheï nhaøng (800) 275-1111 www.orlybeauty.com

52

VietSALON March/April 2010


Hand and Nail Harmony Acrylic Master Kit ° ñöôïc cheá taïo vôùi kyõ thuaät toái taân ° goàm boät, monomer, duõa, daàu chaân moùng ° deã xöû duïng vaø chaát löôïng cao (562) 623-4203 www.nailharmony.com

Depileøve Milk & Honey Nutrition Peeling ° lau saïch chaát dô treân da ° ñem laïi veû mòn maøng cho da ° taïo caûm giaùc thoaûi maùi www.depileve.com.au

nhieàu duïng cuï gioáng nhau, nhöng cuûa chuùng toâi khoâng bò truøng laäp THE BEST IMPLEMENTS HAVE THE BEST GUARANTEE™

Duïng cuï Tweezeman ñöôïc baûo ñaûm veà maët chaát löôïng vaø choáng laïi söï khieám khuyeát khi saûn xuaát. Tweezerman laø coâng ty ñaàu tieân ñaûm nhaän maøi beùn suoát ñôøi cho taát caû caùc duïng cuï cuûa haõng moät caùch hoaøn toaøn mieãn phí vaø cho ñeán ngaøy nay vaãn khoâng tính tieàn cöôùc phí chuyeân chôû cho dòch vuï maøi beùn. Chuùng toâi ñieàu haønh khaâu söûa chöûa vaø hoaøn taát raát chuyeân nghieäp ñeå giöõ ñuùng söï baûo ñaûm cho dòch vuï maøi beùn caùc duïng cuï suoát ñôøi. Ñeå bieát theâm chi tieát veà vieäc baûo ñaûm, xin vaøo thaêm tweezermanprofessional.com.

Cuccio Naturaleù Deep Dermal Transforming Wrap ° saûn phaåm chaêm soùc da ° ñöïng trong huû côõ 32-oz. ° giuùp taùi taïo laøn da ñeïp (800) 762-6245 www.cuccio.com

Tweezerman Professional duïng cuï thaéng giaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc ñoái taùc chieán löôïc goàm: TNG Worldwide • Nancys Beauty • Peels Salon Services • Emiliani Enterprises • Schoeneman • Hidden The Beauty Supplier • Hi Fashion • Northwest B/S • Planet Beauty • State Services/RDA • Burmax Morris Flamingo • Barbaras B/S • Malys 1-800-645-3340 • tweezermanprofessional.com Yeâu caàu göûi catalogue xin vaøo: tweezermanprofessional.com/catalogue

VietSALON March/April 2010

53


TM

THE L ORIGINA

1-800-727-1119

www.premiernailsource.com

MARCH / APRIL PROMOTIONS ORDER ONLINE!

$7.95

Coupon Code VSPN01

FRESH SCENT JUMBO PEDICURE TABLETS 10-CT.

Limit One Coupon Code Per Order

BUY 1 GET 1 FREE!

$5.75

$10.95

#CND21

NAIL PREP DUO

BUY 1 GET 1 FREE!

8.3 OZ.

#SF07

$7.95 FREE VALUE

BUY ONE SCENSATIONS LOTION, GET ONE COORDINATING BODY WASH FREE!*

BUY ONE NAILPRIME 1/2 OZ., GET ONE NAIL FRESH 1 OZ. FREE!

$24.95 T3 FIBERGEL

CLEAR #SN10A PINK #SN10B

$5.50

2.5 OZ.

CUTICLE OILS

$5.95

$4.95

#CN22

#CN08

BUY 1 GET 1 FREE!

1.75 OZ. SICILIAN NAIL WHITENING PASTE

$49.95

SAVE

#EZF14

NAIL PRIMER 1/2 OZ.

$25 SAVE $4

$74.95 VALUE

$9.95 VALUE

$5.50

$2.95

#NTK07

BUY ONE NAIL TEK II INTENSIVE THERAPY 1/2 OZ., GET ONE FOUNDATION II 1/2 OZ. FREE!

#NTK06

RENEW

1/2 OZ.

ANTIFUNGAL CUTICLE OIL

SAVE 33%

SAVE $5.50

$11.95

$6.50

#CC08

#CG09

LACQUERS 3-PACK INCLUDES “LIMBO BIMBO” “SEXY IN THE CITY” “REGGAE TO RICHES”

BUY TWO LACQUERS, GET ONE FREE!

REFRESHING MINTT

$3.95 #NN12

ANTI-SPRAYY BUY 1 GET 1 FREE!

NEW!

$12.95

COMBINATION TOOL (9MM PUSHER & CUTICLE KNIFE) LIFETIME GUARANTEED

2 OZ.

$7.95 VALUE

25% 4 OZ.

#NN13 13

BUY 1 GET 1 FREE!

$29.95

#PL11

SAVE

EACH

CALLUS ELIMINATOR 34 OZ.

Orange Scented

SAVE 37%

#PL17

Original

#PL16

PRICES ARE VALID FROM MARCH 1 TO APRIL 30, 2010.** ADDITIONAL PROMOTIONS AVAILABLE ON OUR WEB SITE! *Free item must be of same variety. **Not responsible for typographical errors.

*** ***Free standard shipping under 12 lbs., within the continental USA and Canada. Excludes any brokering fees and taxes incurred when shipping to Canada.

54

CND Citrus SpaManicure System ° chöùa tinh daàu trong xaû, cam, böôûi vaø chanh ° coâng duïng giuùp da thaûi ñoäc toá ° trong daïng ñöôøng chaø, söõa taém, maët naï vaø kem (800) 833-NAIL www.cnd.com

° hoäp saûn phaåm daønh cho nhoå loâng ° thöïc hieän trong khoaûng vaøi phuùt ° deã xöû duïng vaø chaát löôïng nhö yù (800) 621-9585 www.aiibeauty.com

“PARDON MY FRENCH” COLLECTION

$5.95 DRY HEEL ELIMINATOR

Gigi All Purpose Honee Microwave Formula Hair Romoval System

$5.95

#EZF12

32 OZ.

° goàm duõa, ñoà chaø, gel, moùng French ° saûn phaåm goïn nheï ° chaát lö ôïng cao vaø tieän duïng (866) 665-3482 www.dashingdiva.com

5 SCENTS AVAILABLE

1 OZ.

Q MONOMER

Dashing Diva Gel Life Soak Off UV Gel System

BUY 1 GET 1 FREE!*

BUY 1 GET 1 FREE!*

POMEGRANATE & FIG SKIN POLISHER BUY 1 GET 1 8 OZ. FREE!

China Glaze Wizard of Ohh Ahz ° hoäp nöôùc sôn goàm saùu maøu ° tuøy theo söï choïn löïa xöû duïng ° ñem laïi neùt quyeán ruõ (800) 621-9585 www.aiibeauty.com

VietSALON March/April 2010

Konad Luxury

OPI Feet Double Coverage vaø Callus Therapy

° goàm maãu moùng ngheä thuaät ° goàm sôn boùng, vaø con daáu ° deã duøng vaø ñaït chaát löôïng (714) 736-0707 www.konadusa.com

° saûn phaåm cho dòch vuï moùng chaân ° duøng ñeå loät vaø maùt da chaân ° choáng da khoâ vaø nöùt neû (800) 341-9999 www.opi.com


www.wholesaleprintingweb.com

CHI Ceramic Cuticle Oil Rada Pro Ergonomic Pedicure File ° duõa ñöôïc thieát keá ñeå giaûm aùp löïc cho coå tay ° goàm loaïi 80-grit vaø 120-grit mieáng nhaùm boû ñi ñöôïc ° mieáng giuõa coù theå gaén vaøo hai maët cuûa duõa chaân (415) 753-2641 www.radapro.com

° taùi taïo da chaân moùng ° cheá taïo töø caùc loaïi daàu thieân nhieân ° dieät khuaån vôùi baïc nano vaø giuùp moùng khoûe hôn (800) 237-9175 www.farouk.com

Wholesale Printing

Tweezerman Mini Slant Tweezer ° nhíp duøng trong thaåm myõ ° tieän lôïi vaø chaát löôïng cao ° mang laïi keát quaû mong muoán (800) 645-3340 www.tweezermanprofessional.com

Miss Professional Oui-si Acrylic Nail Sculptures

Hana Professional Ceramic Flat Iron with Tourmaline

° tieát kieäm thôøi gian ° coù saün taùm maãu hoa röïc rôõ ° tieän duïng vaø taêng lôïi töùc (800) 237-8050 www.misspn.com

° duïng cuï uoán toùc ñieän ° an toaøn vaø deã xöû duïng ° ñem laïi keát quaû nhö yù (800) 694-7664 www.hanasalon.com

VietSALON (CDN IPM# 40013413) is published bi-monthly, by Bobit Business Media, 3520 Challenger St., Torrance, California 90503-1640. Mailing Status Periodicals Pending postage paid at Torrance, California 90503-9998 and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to VietSALON 3520 Challenger Street, Torrance, CA 90503-1640. Please allow 6 to 8 weeks for address changes to take effect. Subscription Prices — United States $20 per year; Canada $57 per year; Foreign $87 per year. Single copy price — $5; Please allow 6 to 8 weeks to receive your first issue. Bobit Business Media reserves the right to refuse non-qualified subscriptions. Please address Editorial and Advertising correspondence to the Executive Offices at 3520 Challenger St., Torrance, California 90503-1640. The contents of this publication may not be reproduced either in whole or in part without consent of Bobit Business Media. All statements made, although based on information believed to be reliable and accurate, cannot be guaranteed and no fault or liability can be accepted for error or omission. VietSALON March/April 2010

55


listofadvertisers company

page

contact information

#1 Wholesale Printing

55

(714) 465-7437, www.wholesaleprintingweb.com

Aerovex

32

(800) 288-2023, www.aerovexsystems.com

Beauty Spa Mall

24

(888) 728-1649, www.beautyspamall.com

Bellissima International

49

(888) 428-4357, www.BellissimaInternational.com

Blaine Labs Inc.

49

(800) 307-8818, www.vite20.com

Blue Jay Payment Systems

52

(800) 889-8765, www.bluejaypayment.com

China Glaze

25

(323) 728-2999, www.aiibeauty.com

CND

17

(800) 833-NAIL, www.cnd.com

Crystalâ&#x20AC;&#x2122;s Draperies LLC

41

(225) 275-6995, www.spachairprivacycurtain.com

Discount Nails & Beauty Supply

51

(210)655-3435, www.tonynail.com

Duri Cosmetics

5

(800) 724-2216, www.duri.com

Duri Treatments

4

(800) 724-2216, www.duri.com

27

(866) 288-4600, www.entitybeauty.com

Essie Cosmetics

11

(800) 232-1155, www.essie.com

European Touch

31

(800) 626-6912, www.etspa.com

Gulfstream Plastics Inc.

37

(877) 622-4853, www.gulfstreamplastics.com

Kupa Inc.

C3

(800) 994-5872, www.kupainc.com

Lamoon Professional Nail Products

47

(714) 892-9293, www.lamoonbeauty.com

LC Trading Corp.

43

(888) 205-2002, www.lctradingcorp.com

Nail Tek

28

(800) 676-2457, www.nailtek.com

Nail Superstore

29

(800)669-9430, www.nailsuperstore.com

22, 33

(800) 889-8765, www.nationwidemerchant.com

14, 15-16

(818) 241-0519, www.bynubar.com

23

(800) 354-6741, www.nsinails.com

C2-1, 7, 13, 21, C4

(800) 341-9999, www.opi.com

2-3, 9

(800) 275-1111, www.orlybeauty.com

Premier Nail Source

54

(800) 727-1119, www.premiernailsource.com

Pro Spa

39

(800) 630-4776, www.prospa1.com

Samantha Kaye

52

(323) 650-3109

Shooting Star International

49

(310) 618-1270

Spa 1000

19

(800) 317-0467, www.spa1000.net

T4 Spa Engineering & Design

37

(800) 572-9938, www.t4spa.com

Tweezerman International

53

(800) 645-3340, www.tweezermanprofessional.com

UFCW Local 5

34

(408) 332-1679

Entity Beauty, Inc.

No Lift Nails Nubar NSI-Nail Systems Intâ&#x20AC;&#x2122;l OPI Products Orly International

This list is provided as a courtesy to VietSALON advertisers. The publisher assumes no responsibility for errors or omissions. 56

VietSALON March/April 2010


Naïp ñieän cho UPower cuûa baïn vaø laøm nail baát cöù nôi naøo

— yù cuûa chuùng toâi laø BAÁT CÖÙ NÔI ÑAÂU!

Ñích thöïc

daây hoâng Maùy k ôïng duy chaát lö ôïc goïi laø ö nhaát ñ ower! Up

CAÙC ÑAÏI LYÙ ALO Nail Tech Supply 6821 Stockton Blvd. #115 Sacramento, CA 95823 916-421-3888 Best Fortune Products 9892 Westminster Ave. Garden Grove, 92844 714 638-1610 LA City Nail Supply 5150 N. Royal Atlanta Drive Tucker, GA 30084 770-279-7722 New World Nail Supply 612 Washington Ave. Philadelphia, PA 19147 215-468-7740 Email: newworldsupply@yahoo.com

Pro Nail Supply 805 N. Jupiter Rd. Garland, TX 75042 800-692-5376 972-494-6111 Email: pronailsupply@yahoo.com Spa Beauty Supply 9216 E. Valley Blvd. Rosemead, CA 91770 626-288-7891 Alfalfa Nail Supply 11488 South Choctaw Drive Baton Rouge, LA 70815 225-274-9272 Monique Beauty Supply 10815 Beechnut #141 Houston TX 77072 800-373-2938

2353 W. La Palma Ave., Anaheim, CA 92801 (714) 739-2081 www.kupainc.com


Haõy thöû taïi opi.com MÔÙI töø OPI cho muøa Xuaân/Haï 2010 Ñeå thaáy ñöôïc toaøn boä söu taäp, xin xem phaàn trong cuûa bìa maët tröôùc. PHAÙT HAØNH TOAØN QUOÁC: 2/3/10 KHOÂNG COÙ DBP, TOLUENE, HAY FORMALDEHYDE Ngöôøi maãu ñang duøng Dim Sum Plum. Goïi 800.341.9999 ©2010 OPI Products Inc.

Viet Salon March/April 2010  

Magazine for the Vietnamese nail industry.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you