Page 1

11

11

11

12

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp 13

September/October 2011

 CHOÁ N G NAÏ N ÑÖÙÙ NG ÑÖ N G LEN 8

8

13

8

8

8

14

8

8

8

12

19

11

8

8

8

8

Thay Ño Ñoåå i Maø Maø u

17

14

8

17

16

14

8

Buoâ n Ngöôø i Buoâ

19 15

8

8

17

ACRYLIC NHANH

19

9

11

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

SERENE DAY SPA : 12

2

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

K ieà ieà u K hanh Cuûû a Hoâ Cu Hoâ m Nay

5 5

5

5

5

5

6

11

11

6 6

11

6 6

11

11

VS0911Cover.indd 2

11

11

8/19/11 10:34:46 AM


Chôø moät loaïi gel thoâng minh?

HAÕY GAËP BAÏN TÖÔNG ÑOÀNG. Caùc chuyeân gia maøu saéc toaøn caàu vöøa trình laøng heä thoáng moùng tay gel duy nhaát vôùi kyõ thuaät phoái maøu töông xöùng vaø laø moät hoãn hôïp sinh toá. 32 maøu töông xöùng tuyeät haûo vôùi caùc maøu nöôùc sôn baùn chaïy nhaát. Hoãn hôïp sinh toá giuùp moùng khoûe, beàn, vaø saùng loaùng trong nhieàu ngaøy. Nhieàu tuaàn thì ñuùng hôn. Nhanh tay ñeå coù ORLY Gel FX. Coù Baùn Vaøo Heø 2011.

vs0911ads.indd C2 VS0711orlygelfxspd.indd 2-3

8/17/11 11:51:19 AM


COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM BAÙN SAÛN PHAÅM THAÅM MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TIEÄM SALONS

800.275.1111 orlybeauty.com

vs0911ads.indd 1

8/17/11 11:52:59 AM 6/15/11 11:03:13 AM


Lung linh saéc maøu vôùi Gelish EFX Magic cuûa Aurora. Gelish ñaõ ñeïp, giôø caøng

© 2011 Hand & Nail Harmony Los Angeles, CA 90650 - Gelish and Hand & Nail Harmony are registered trademarks of Hand & Nail Harmony, Inc.

theâm tuyeät vôøi!

www.NailHarmony.com Chaéc Chaén Phaûi Sao Cho Ñöôïc Gelished! Xin hoûi ñaïi lyù phaân phoái trong vuøng ñeå coù Gelish chính hieäu ngay hoâm nay. Laøm taïi USA

VS0911harmonyauroraspd.indd vs0911ads.indd 2 2-3

8/18/11 3:35:34 PM


AÛo aûnh böøng chaùy vôùi maõnh löïc traønh ñaày. Toûa saùng & cuoán huùt, coøn chôø gì hôn.

Wiggle Fingers, Wiggle Thumbs, That’s the Way Magic Comes

Ali Baba’s Sim Sala Bim

Oocha Coocha Bing Bang Bam Alakazy Alakazam

The Great Googly-Moogly

Khoaùc leân chuùt Laáp Laùnh cuûa The Magic of Aurora Gelish EFX

Close Your Fingers and Cross Your Eyes

Izzy Wizzy Lets Get Busy

Baát kyø maøu Nöôùc Sôn Gel naøo cuûa Gelish.

Toâ ñieåm thoûa thích vôùi neùt tinh tuùy trinh nguyeân ngaø ngoïc. Coù Baùn Vaøo Muøa Thu, 2011.

vs0911ads.indd 3

8/18/11 3:24:14 3:35:41 PM


info@duri.com

vs0911ads.indd 4 VS0510duritrtmntsfp.indd

1

www.duri.com

8/17/11 11:53:03 AM 4/9/10 3:42:33 PM

VS0911duripolishfp.indd


4/9/10

3:42:33 PM

vs0911ads.indd 5 VS0911duripolishfp.indd 1

8/17/11 11:53:10 AM 8/4/11 4:36:09 PM


mu cï lu ïc

chuyeân ñeà 20 Thay Ñoåi Maøu Acrylic Nhanh

Laura Campos taïi tieäm Southern Accents Salon ôû Gainesville, Fla., seõ chæ baïn moät soá caùch thay ñoåi maøu nhanh choùng cho muøa heø naêm nay.

22 Dòch Vuï Ñoäc Ñaùo Vôùi Caùc Heä Thoáng Saên Soùc Tay Troïn Veïn

22

Giôùi thieäu nhöõng dòch vuï moùng tay ñoäc ñaùo cuûa caùc coâng ty vôùi chính doøng saûn phaåm saên soùc tay cuûa hoï.

32 Ñöùng Leân Choáng Naïn Buoân Ngöôøi

Vôùi tình traïng naïn buoân ngöôøi xaâm nhaäp vaøo caùc tieäm moùng, moät thôï moùng ñaõ khoâng theå ngoài yeân nhìn ñieàu naøy tieáp dieãn.

40 Nöôùc Sôn Theo Soá

Giôùi thieäu ñeán baïn boä söu taäp maøu nöôùc sôn muøa thu 2011 — caùc toâng maøu saãm, maïnh meõ xen laãn nhieàu saéc kim tuyeán oùng aùnh.

48 Serene Day Spa: Kieàu Khanh Cuûa Hoâm Nay Neáu ai ñaõ töøng aùi moä Kieàu Khanh, chaéc haún seõ raát yeâu thích neùt trang trí dòu nheï vaø phong caùch phuïc vuï aân caàn cuûa Serene Day Spa.

32

trong moãi soá Thö Toøa Soaïn Thö Baïn Ñoïc Tin Toång Hôïp Hoäi chôï thaåm myõ ISSE Las Vegas vaø Cosmoprof; nöõ taøi töû Tippi Hedren, ngöôøi ñaõ giuùp nhöõng phuï nöõ goác Vieät ñaàu tieân böôùc vaøo ngaønh moùng, ñöôïc toå chöùc Boat People SOS vinh danh.

Höôùng Daãn Taïo maãu moùng ngheä thuaät Island Escape Leopard söû duïng nöôùc sôn China Glaze vaø Fast Forward Top Coat.

Saùng Taïo Ngheä Thuaät Thu ñeán. Haõy cuøng Trang Nguyeãn cuûa Velvet Nail Lounge taïi Troy, Mich, boäc loä neùt laõng maïn tình töù.

Phoøng Trieån Laõm Giôùi thieäu moät soá maãu moùng ngheä thuaät ñoäc ñaùo cuûa chuyeân vieân moùng khaép nôi.

40 8 10 12

18 54 56

58 Danh Muïc Quaûng Caùo 64 Saûn Phaåm Choïn Loïc

6

48

VietSALON September/October 2011

vs0911toc.indd 6

8/17/11 1:53:33 PM VS0911opitouringfp.indd


MAØU SAÉC TÖØ TRAÙI SANG PHAÛI: Are We There Yet?, I Eat Mainely Lobster, My Address is “Hollywood,” Color to Diner For, Honk If You Love OPI, Road House Blues,

Suzi Takes the Wheel, French Quarter for Your Thoughts, Uh-Oh Roll Down the Window, A-taupe the Space Needle, Get in the Expresso Lane, I Brake for Manicures

NEW ORLEANS, LA Cuõng coøn ñöôïc bieát ñeán laø Vieux Carreù, vôùi quaûng tröôøng French Quarter coå nhaát vaø noåi tieáng nhaát New Orleans. Voøng Quanh Nöôùc Myõ khoâng theå troïn veïn khi baïn chöa laïc giöõa moät vuøng kieán truùc hoøa troän ñöôøng neùt Taây Ban Nha, Phaùp, Creole vaø Myõ thaät dieãm leä. Quaù ñuû ñeå meâ hoaëc hoàn baïn. NGÖÔØI MAÃU ÑANG DUØNG FRENCH QUARTER FOR YOUR THOUGHTS

Ñeå bieát theâm chi tieát, lieân laïc ñaïi lyù phaân phoái OPI trong vuøng. Xin goïi 800.341.9999 ©2011 OPI Products Inc. KHOÂNG COÙ DBP, TOLUENE, HAY FORMALDEHYDE

vs0911toc.indd 7 VS0911opitouringfp.indd 1

Duøng thöû taïi

8/17/11 10:17:35 AM 8/15/11 3:09:01 PM


thö toøa soaïn

Commited to Quyeát Taâm Chaám Döùt Naïn Ending Slavery in the Salon Noâ Leä Trong Tieäm Moùng Trong vaøi naêm qua toâi ñaõ laøm vieäc thieän nguyeän vôùi toå chöùc VietACT, teân taét cuûa toå chöùc Lieân Minh Ngöôøi Vieät Choáng Teä Naïn Buoân Ngöôøi, chuyeân giuùp caùc naïn nhaân cuûa naïn buoân ngöôøi qua vieäc caûnh baùo vaø thoâng tin veà teä naïn naøy. Xin xem baøi vieát ôû trang 32 ñeå hieåu roõ hôn veà naïn buoân ngöôøi taïi caùc tieäm nail qua caùi nhìn cuûa moät chuyeân vieân moùng ngöôøi Myõ. Kyõ ngheä moùng ngöôøi Myõ goác Vieät ñöôïc hình thaønh chuû yeáu bôûi laøn soùng ngöôøi Vieät di daân vaø tî naïn. Quaû thaät ñaây laø caùch taïo thu nhaäp nhanh nhaát taïi moät quoác gia môùi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù voán Anh ngöõ haïn heïp. Tuy nhieân, vieäc môû moät tieäm moùng töông ñoái khaù deã daõi ñaõ taïo cô hoäi cho boïn buoân ngöôøi lôïi duïng thôï moùng. Toâi thaät kinh ngaïc khi bieát raèng naïn buoân ngöôøi, moät loaïi toäi phaïm caáp quoác teá ñaõ gaây taùc haïi gaàn nhö taïi moãi quoác gia, thöôøng nhaém vaøo nhöõng naïn nhaân treû tuoåi vaø thô ngaây. Vaø teä naïn naøy ñaõ len loûi ñöôïc ñeán Hoa Kyø vaøo caùc tieäm moùng tay, moät nôi toâi vaãn thöôøng cho raèng bình yeân ñoái vôùi caû thôï laãn khaùch haøng. Caûm giaùc bình yeân naøy giôø ñaõ vôõ tan vôùi nhöõng caâu chuyeän ñaùng quan taâm veà vieäc caùc tieäm moùng tay, keå caû caùc tieäm do ngöôøi Vieät laøm chuû, ñang bò söû duïng nhö moät laù chaén giuùp che daáu caùc hoaït ñoäng phi phaùp ñaèng sau tieäm, hoaëc ñang nhaãn taâm tröø moät phaàn löông hay giöõ toaøn boä tieàn löông cuûa nhöõng ngöôøi thôï moùng laøm vieäc cöïc nhoïc. “Naïn nhaân cuûa naïn buoân ngöôøi caûm thaáy hoï khoâng coù loái thoaùt, hoï bò giam loûng ngoaøi yù muoán, vaø thöôøng khoâng laøm ngöôøi xung quanh chuù yù vì lo sôï raèng hoï seõ bò truïc xuaát hay bò haõm haïi,” theo lôøi cuûa Vaân Leâ, cöïu quaœn lyù cuœa VietACT. Ñieàu naøy coù theå keùo daøi trong nhieàu naêm, ngay tröôùc maét nhöõng khaùch haøng ngöôøi Myõ maø hoï hoaøn toaøn khoâng heà hay bieát veà hoaøn caûnh ñaùng thöông cuûa caùc thôï moùng naïn nhaân. Maët ñoái maët vôùi moät phuï nöõ khaùc, gaàn ñeán ñoä tay chaïm tay, maø khoâng theå thoát leân moät lôøi keâu cöùu hay chia seû hoaøn caûnh bò giam caàm vaø boùc loät cuûa mình thì quaû laø moät ñieàu ñau loøng! Kyõ ngheä moùng luoân laø phöông tieän giuùp ngöôøi phuï nöõ caûm thaáy xinh ñeïp yeâu ñôøi, töø ngoaïi hình ñeán taâm hoàn. Thieát nghó chuùng ta cuõng caàn phaûi quyeát taâm loaïi boû naïn buoân ngöôøi vaø boùc loät söùc lao ñoäng trong ngaønh moùng, toâi seõ laøm baát cöù ñieàu gì nhaèm taïo laïi ñöôïc caûm giaùc bình yeân cho baát cöù ai böôùc chaân vaøo tieäm moùng. — Kimberly Phaïm, Bieân Taäp Vieân

Neáu baïn tin raèng baïn hoaëc moät ngöôøi maø baïn quen bieát coù theå ñang bò boùc loät söùc lao ñoäng hay laø naïn nhaân cuûa naïn buoân ngöôøi, xin goïi ñöôøng daây khaån cuûa Trung Taâm Quoác Gia Choáng Naïn Buoân Ngöôøi: (888) 373-7888 hoaëc cuûa Asian Anti-Trafficking Collaborative (415) 567-6255. 8

For the past few years I have been volunteering with VietACT, the Vietnamese Alliance to Combat Trafficking, a small grassroots organization dedicated to eradicating human trafficking of victims through advocacy and education. Our story on page 32 brings to light human trafficking in nail salons told from the perspective of an American nail tech who has had enough. The Vietnamese-American salon industry is predominantly made up of refugees and immigrants. Doing nails is one of the quickest ways to make a living in a new country for those with limited English. At the same time, the ease of entering the salon business has made it easy for traffickers to take advantage of workers. I was shocked that human trafficking, this worldwide crime that affects nearly every country and preys on the young and innocent, has made its way to the U.S. and into the salon, a place I once considered a safe haven for both nail techs and clients. My sense of security has been shattered with news stories about how nail salons, including salons that are Vietnamese-owned, are being used as fronts to hide illegal activity in back rooms or are withholding wages from hardworking nail techs. “Trafficked victims often feel trapped, are held against their will, and go unnoticed because victims rarely speak up for fear of being deported or harmed,” says Van Le, former program manager for VietACT. This can go on for years, directly in front of their American clients who are not aware of the situation they are in. To be face-to-face with other women, hand-in-hand, and not be able to ask for help or speak up about one’s imprisonment and suffering is heartbreaking. Our industry is about empowering women and helping them feel beautiful, both inside and out. If we also must fight to keep our industry safe and free from exploitation, then I’ll help do whatever it takes to recreate the safe haven I now dream of for all who enter a salon. — Kimberly Pham, Associate Editor

VietSALON September/October 2011

vs0911ednote.indd 8

8/19/11 11:19:08 AM

VS0911orlybirdsfp.indd


Giselle ñang duøng SWEET PEACOCK

Coù Taïi Tieäm: September 1, 2011

nite owl

fowl play

sea gurl peachy parrot

lucky duck

sweet peacock

Nöôùc Sôn cuûa ORLY Khoâng coù DBP, Formaldehyde & Toluene

ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT & ÑAÏI LYÙ CHÍNH THÖÙC XIN GOÏI

vs0911ednote.indd A9 VS0911orlybirdsfp.indd 1

800.275.1111 orlybeauty.com 8/17/11 10:33:03 AM 8/11/11 3:45:30 PM


thö baïn ñoïc YÙ kieán cuûa toâi veà “Tình Traïng Hieän Taïi cuûa Ngaønh Moùng Vieät” trong soá May/June 2011, toâi nghó raèng raát nhieàu vaán ñeà trong kyõ ngheä moùng khoâng haún naèm ôû ñieåm laø nhöõng ngöôøi chuû tieäm khoâng coù phong caùch chuyeân nghieäp, maø toâi tin raèng heä thoáng chính quyeàn hieän raát loûng leûo trong vieäc kieåm soaùt vaø theo doõi caùc tieäm moùng coù giaáy pheùp hoaït ñoäng. Toâi ñaõ laøm vieäc trong ngaønh thaåm myõ hôn 44 naêm maø chæ môùi gaëp ba ngöôøi thanh tra, taïi California vaø Arizona. Nhöõng lôøi than phieàn maø toâi nghe thaáy nhieàu nhaát töø phía coâng chuùng laø veà tình traïng thieáu veä sinh vaø veà vieäc nhieàu tieäm moùng cuûa ngöôøi Vieät chæ noùi tieáng Vieät maø thoâi. Khaùch haøng cho raèng ñieàu ñoù thaät thieáu teá nhò vaø ñaùng maéc côõ. Töïu chung laïi thì toâi nghó raèng phaân nöûa soá thôï ngöôøi Vieät ñaõ khoâng ñöôïc caáp baèng moät caùch ñuùng ñaén. Boä caáp baèng döôøng nhö chæ thu tieàn, nhöng khoâng bieát hoï laøm gì vôùi noù? In response to “The Current State of the Vietnamese Salon Industry” in the May/June 2011 issue, I think a lot of our problems in this industry are not with the salon owners who are not professional. I believe that our governing bodies are very lax in the regulation and the follow-up of salons that open. I have been in the beauty business for 44 years and I have only seen three inspections, in California and Arizona. The biggest complaint I hear from the public is the lack of sanitary conditions and the fact that many Vietnamese salons only speak in their language. Clients think it is rude and embarassing. Bottom line is I don't think that half of the Vietnamese techs are properly licensed. The licensing

boards seem to collect our fees, but what are they doing with it? Carla Bryan Phaân nöûa taát caû soá thôï moùng ngöôøi Vieät? Coù veû laø noùi hôi quaù, nhöng chuùng toâi ñoàng yù raèng coù söï khaùc bieät roõ reät giöõa soá nhaân vieân thanh tra tieäm vaø soá löôïng tieäm, haäu quaû laø ngaøy caøng coù ít laàn kieåm tra tieäm hôn, daãn ñeán tình traïng loãi laàm gia taêng. Chuùng toâi ñang chuaån bò ñeå coù theå ñöa vaán ñeà naøy leân moät soá baùo trong töông laïi. Raát caùm ôn yù kieán ñoùng goùp cuûa baïn. —Eds. Half of all Vietnamese nail techs? That's probably pushing it a bit, but we agree there is a significant difference in the ratio of salon inspectors to actual salons, which has led to fewer inspections and more room for error. We are looking into addressing this matter in a future issue. Thanks for your feedback. —Eds.

a Bobit Publication Chuû Nhieäm Cyndy Drummey Cyndy.Drummey@bobit.com Chuû Buùt Hannah Lee Hannah.Lee@bobit.com Toång Thö Kyù Tri Ta Tri.Ta@bobit.com Sree Roy Sree.Roy@bobit.com Bieân Taäp Vieân Kimberly Pham Kim.Pham@bobit.com Coäng Taùc Vieân Duc Tri Que Anh, Judy Lessin, Tim Crowley, Amy Oung Tröôœng Ñaïo Dieãn Myõ Thuaät Danielle Parisi Trình Baøy Kyõ Thuaät Ajay Peckham Quaûn Lyù Saûn Xuaát Carla Benavidez Carla.Benavidez@bobit.com Quaûn Lyù Tieáp Thò Katie Fillingame Quaûn Lyù Quaûng Caùo Michelle Mullen, (310) 533-2465 Michelle.Mullen@bobit.com Mary Baughman, (310) 533-2412 Mary.Baughman@bobit.com

For subscription inquiries: Ñeå ñaët baùo daøi haïn, xin lieân laïc: www.viet-salon.com (310) 533-2485, Kim.Pham@bobit.com

Cover Image Polish Shown: China Glaze

Send business and editorial correspondence to: YÙ kieán bieân taäp vaø thöông vuï xin göûi veà: 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503 (310) 533-2588, (310) 533-2507 FAX

Traffic Jam

Photography: Vu Ong Model: Jenna Chong, Body Parts Models

Chuùng Toâi Muoán Nghe YÙ Kieán Cuûa Baïn! Chuùng toâi raát mong muoán ñöôïc bieát baïn nghó gì veà taïp chí VietSALON. YÙ kieán cuûa baïn seõ giuùp chuùng toâi löïa choïn baøi vôû moät caùch thích hôïp hôn. Chuùng toâi saün saøng ñoùn nhaän moïi lôøi goùp yù, pheâ bình veà noäi dung vaø caùch trình baøy taïp chí. Chuùng toâi cuõng mong ñôïi söï ñoùng goùp cuûa baïn treân phöông dieän baøi vôû hoaëc ñeà taøi. Neáu baïn muoán giôùi thieäu thöông vuï cuûa mình treân maët baùo VietSALON, xin cuõng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua e-mail Kim.Pham@bobit.com hoaëc göûi thö qua ñöôøng böu ñieän cho Kim Phaïm, Mailbox, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. Chuùng toâi raát mong thö cuûa baïn!

Editorial Advisory Board Coá Vaán Bieân Taäp Van Cao (Pro Spa) Nick La (Lexor) Christine Le (Christrio) Vannie Lu (Odyssey) Newton Luu (LeChat) Tam T. Nguyen (Advance Beauty College/ Vietnamese Beauty Expo) Tin Nguyen (Vietnamese Nail Care Professional Association) Kelvin St. Pham (St. K Salon) Mini Pham (LeBelle) Anh Tran (Misa Cosmetics) Phuoc B. Tran (Texas Cosmetology Continuing Education) Philip Vo (Nails 2000) Thong Vu (Creative Nail Design) Printed in the USA/In taïi Hoa Kyø

10

VietSALON September/October 2011

vs0911mailbox.indd 10

8/18/11 9:40:24 AM

VS0711essiesummerfp


“khi maø

ví xaùch tay

ñöôïc caàm vôùi moät chuùt ñoûm daùng.”

fall

2011

glamour purse

lady like

carry on Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi 1.866.348.9208

case study

very structured

power clutch Khoâng coù DBP, Toluene vaø Formaldehyde.

vs0911mailbox.indd 11 VS0911essiefallfp.indd 1

Chuyeân gia tieäm moùng toaøn nöôùc Myõ. Töø naêm 1981. essie.com

8/19/11 9:26:29 AM 8/18/11 12:45:36 PM


tin toån g hôïp

IBS Las Vegas Premiere Orlando Hôn 48,000 ngöôøi tham döï hoäi chôï thaåm myõ taàm voùc theá giôùi naøy taïi Orlando, Fla. Vôùi caùc teân tuoåi haøng ñaàu ngaønh thaåm myõ, Premiere giôùi thieäu caùc buoåi giao tieáp noái keát, caùc cuoäc tranh taøi, hoäi thaûo huaán ngheä, vaø hôn 500 gian haøng nhoän nhòp trong hai ngaøy. Haõy ghi nhôù ngaøy cho hoäi chôï naêm tôùi 3-4 thaùng Saùu naêm 2012. Caùc kieåu moùng töø Shellac & Fashion Fusion laàn thöù hai cuûa CND laáy caûm höùng töø nhöõng neùt thôøi trang môùi nhaát trong muøa cuûa caùc nhaø thieát keá haøng ñaàu trong theá giôùi thôøi trang. Tiffany Silver cuûa Hand & Nail Harmony chæ daãn cho ngöôøi tham döï caùc meïo nhoû vaø chi tieát veà caùch söû duïng Gelish taïi moät trong nhöõng gian haøng Try-Me Stations ñöôïc döïng leân cho ngöôøi tham döï hoäi chôï. John Phaïm vaø Chris Long cuûa Lexor giôùi thieäu gheá Infinity môùi hieäu Lexor vôùi kyõ thuaät AutoClean™.

Henry Traàn, Joseph Phaïm cuûa OPI vaø phu nhaân Mindy gaëp gôõ bieân taäp vieân VietSALON Kim Phaïm taïi buoåi giao tieáp noái keát cuûa Beautytech.com.

Ngöôøi ñoaït giaûi Fantasy Nail Art Veteran coâ Catherine Wong taïo hình caùc ñoùa hoa hoàng treân ñaàu moùng cuûa ngöôøi maãu ñeå laøm thaønh moät boù hoa xinh ñeïp.

12

International Beauty Show (IBS) Las Vegas ñöôïc toå chöùc vaøo caùc ngaøy 18-20 thaùng Saùu, vôùi hôn 350 gian haøng tröng baøy, raát ñoâng ngöôøi tham döï caùc cuoäc tranh taøi, vaø raát nhieàu caùc giaûng vieân saün saøng trình laøng nhöõng saûn phaåm môùi nhaát trong ngaønh. Raát nhieàu lôùp huaán ngheä, töø quaûn lyù thöôïng maïi ñeán chi tieát veà maùy giuõa ñieän, vaø taát caû nhöõng gì moät thôï moùng caàn bieát. Haõy ghi nhôù ngaøy cho naêm tôùi, 9-11 thaùng Saùu naêm 2012.

Giaûng vieân cuûa Orly Global Catherine Baek giuùp caùc tham döï vieân laøm quen vôùi quaày saûn phaåm goàm taát caû caùc saûn phaåm döôùi $5 phoå bieán nhaát cuûa Orly.

Phaùt Trònh, Mya Voõ, vaø Haø Nguyeãn töø Albequerque, New Mexico, duøng thöû saûn phaåm môùi taïi gian haøng cuûa Nail Labo.

Mike Leâ (phía sau) cuûa NexGen Nails taïm döøng tay ñeå chuïp hình vôùi tham döï vieân Ly Lao, Linh Ngoâ, vaø Haïnh Ngoâ.

Tham döï vieân Shelly Meckler (phía sau beân phaûi) chuïp hình cuøng vôùi Haäu Ñoã töø Beauty Millennium (traùi), Timothy Nguyeãn, vaø Lisa Comfort taïi gian haøng cuûa hoï.

Mindy Biggar, giaûng vieân cuûa Haken Professional, giaûng daïy lôùp veà caùch keá hôïp caùc dòch vuï chaêm soùc giaù trò vaøo dòch vuï thoâng thöôøng maø khoâng caàn phaûi giaûm giaù. “Nhieàu ngöôøi khoâng ngaïi traû theâm tieàn neáu maø dòch vuï ñoù ñaùng ñoàng tieàn,” coâ cho bieát.

Christine Traàn, giaùm ñoác coâng ty Today’s Products, coù rieâng moät hieäu duïng cuï laøm acrylic, söû duïng kyõ thuaät “toác ñoä” coù baèng saùng cheá cuûa mình, mang laïi nhöõng boä moùng saéc xaûo tuyeät vôøi maø vaãn raát thöïc duïng taïi tieäm. Giaûng vieân cuûa Odyssey Trang Nguyeãn, töø Houston, vaø Milena Bogasow, töø Ñöùc Quoác, höôùng daãn cho ngöôøi tham döï caùch duøng caùc saûn phaåm gel vaø acrylic môùi cuûa Odyssey.

VietSALON September/October 2011

vs0911nf.indd 12

8/19/11 11:15:30 AM

VS0911opidesignerfp.ind


MÔÙ I DS TEMPTATION & DS BOLD

DUYEÂN DAÙNG TÖÏ TIN. YEÂU KIEÀU QUYEÁN RUÕ. Moát muøa Thu 2011 chính laø maøu saéc raïng rôõ. DS temptation vaø DS bold môùi cuûa Designer Series by OPI laøm taêng veû ñeïp cuûa thôøi trang thu naêm nay thaät kheùo leùo baèng neùt yeâu kieàu quyeán ruõ cuûa Designer Series vôùi coâng thöùc troän buïi kim cöông.

DS extravagance DS reserve

DS opulence

DS reflection

DS classic

DS glow

DS mystery

DS radiance

DS magic

MÔÙI

MÔÙI

DS temptation TRONG HÌNH

DS bold TRONG HÌNH

top coat

Duøng thöû taïi KHOÂNG COÙ DBP, TOLUENE, HAY FORMALDEHYDE • Nöôùc sôn Lacquers giôùi thieäu Coï ProWide™ ñoäc quyeàn cuûa OPI (Ñang chôø baèng phaùt minh). • Xin goïi 800.341.9999 ©2011 OPI Products Inc.

vs0911nf.indd 13 VS0911opidesignerfp.indd 1

8/17/11 10:46:36 AM 8/16/11 10:24:48 AM


Loaïi Boû Da Chai Vôùi Phaân Nöûa Thôøi Löôïng Thôï giôø khoâng caàn giuõa chaân baèng tay vì ñaõ coù saûn phaåm môùi Eliminer Callus Removal System do moät baùc só giaûi phaãn chaân coù baèng haønh ngheà saùng cheá. Heä thoáng giuõa maïnh, an toaøn, vaø khoâng caàn nhieàu noã löïc giuùp nhanh choùng laøm mòn caùc phaàn da chai. Heä thoáng Eliminer RotoFile goàm phaàn RotoFile base, coù theå vöøa cho haàu heát caùc maùy giuõa ñieän, vaø phaàn RotoFile cap duøng xong boû ñi, chæ caàn vaën vaøo. Khoâng caàn phaûi khöû truøng vì naép söû duïng moät laàn seõ ñöôïc boû ñi sau khi duøng cho moãi ngöôøi khaùch. Heä thoáng cuõng goàm Prep Solution, coâng duïng nhö moät chaát loät da nheï vaø chuaån bò khu vöïc caàn söû duïng Eliminer, vaø After Care Cream, kem taùi taïo ñoä aåm giuùp da laønh laïi nhanh hôn. Saûn phaåm After Care Cream coù theå ñöôïc baùn leû cho khaùch haøng ñeå duy trì moät laøn da trôn laùng khoûe maïnh. Coâng ty khuyeân neân coäng theâm $10-$15 vaøo giaù dòch vuï chaêm soùc chaân thoâng thöôøng vì saûn phaåm Eliminer cho keát quaû toát hôn laø söû duïng giuõa tay vaø taïo caûm giaùc thoaûi maùi hôn cho khaùch haøng. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vaøo www.eliminer123.com.

A.I.I. Ñi Boä Choáng Ung Thö Vaøo ngaøy 7 thaùng Naêm, caùc nhaân vieân cuûa toå chöùc American International Industries (goïi taét laø A.I.I.) ñaõ cuøng vôùi hôn 50,000 ngöôøi ñi vaø chaïy boä trong Cuoäc Ñi Boä Revlon Thöôøng Nieân thöù 18 taïi Los Angeles. Muïc ñích cuoäc ñi boä naøy nhaèm gaây quyõ hoã trôï noã löïc choáng laïi caùc beänh ung thö cuûa phuï nöõ. Laáy theo teân nhaõn hieäu loâng mi giaû cuûa coâng ty laø Ardell, ñoäi ñi boä cuûa A.I.I. mang teân Ardell Lashes Out for a Cure. Caùc thaønh vieân cuûa ñoäi trong luùc ñi vaø chaïy boä ñeàu duøng Ardell Wild Lashes — vôùi caùc coïng tua hoàng vaø baïc caàu kyø vui nhoän. Ñaây laø naêm thöù saùu ñoäi A.I.I. ñöôïc baûo trôï bôûi phoù giaùm ñoác ñieàu haønh, oâng Terri Cooper. “Thöông vuï cuûa chuùng toâi laø nhaèm giuùp phuï nöõ laøm ñeïp vaø caûm thaáy yeâu ñôøi,” oâng Cooper cho bieát. “Ngöôïc laïi, ung thö aûnh höôûng ñaùng keå ñeán caû hai khía caïnh noùi treân. Do vaäy, chuùng toâi tham döï ñeå nhaéc cho chính mình nhôù laø ñieàu chuùng toâi ñang laøm thaät quan troïng, cuõng gioáng nhö söï quyeát taâm uûng hoä coâng vieäc höõu ích naøy.” 14

VietSALON September/October 2011

vs0911nf.indd 14

8/17/11 10:46:43 AM


Tippi Hedren Ñöôïc Toå Chöùc Boat People SOS Vinh Danh Cöïu taøi töû ñieän aûnh vaø ngöôøi maãu Tippi Hedren ñaõ ñöôïc vinh danh vôùi Giaûi Thöôûng Service of Humanity cuûa moät toå chöùc ngöôøi Myõ goác Vieät laø Boat People SOS, trong dòp kyû nieäm 30 naêm thaønh laäp cuûa toå chöùc naøy vaøo ngaøy 2 thaùng Baûy naêm 2011 taïi Washington, D.C. Baïn coù theå ñoïc troïn baøi taïi ñaây. Hedren noåi tieáng qua vai dieãn trong phim The Birds cuûa Alfred Hitchcock, vaø cuõng ñöôïc bieát ñeán vì ñaõ mang ngaønh nail vaøo coäng ñoàng ngöôøi Vieät sau khi cuoäc chieán Vieät Nam chaám döùt. Trong baøi phoûng vaán treân ShermanOaks Patch, Hedren ñaõ ñöôïc hoûi chi tieát veà caùch maø baø ñaõ baûo laõnh 20 ngöôøi Vieät tî naïn, phaàn lôùn laø thuyeàn nhaân vöøa phaûi rôøi boû queâ höông Vieät Nam; hoï ñaõ ñöôïc höôùng daãn hoïc ngaønh nail vaø caùch giao dòch ñeå coù theå töï soáng taïi Myõ. Toå chöùc Boat People SOS ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1980 taïi San Diego vaø taïi Traïi Songkla ôû Thaùi Lan, nhaèm giuùp toå chöùc caùc cuoäc vôùt ngöôøi treân bieån moät caùch thieän nguyeän, vaø ñaõ cöùu vôùt treân 3,000 thuyeàn nhaân. Toå chöùc naøy töø ñoù ñeán naøy ñaõ phaùt trieån thaønh moät maïng noái keát toaøn caàu trong söù maïng toå chöùc vaø phaùt trieån coäng ñoàng ngöôøi Myõ goác Vieät qua caùc coâng trình nghieân cöùu, töông trôï vaø caùc sinh hoaït coäng ñoàng.

Primer Maïnh Nhaát Coù Theå Mua Ñöôïc

Taém Hôi daønh cho Chaân Moät heä thoáng chaêm soùc chaân môùi hieäu The Nail Superstore coù theå laøm thay ñoåi möùc mong ñôïi maø khaùch haøng thöôøng coù khi böôùc vaøo moät tieäm moùng. Heä thoáng mang teân Red Dragon Sauna Pedicure keát hôïp moät thuøng goã vôùi moät boä phaän toûa hôi nöôùc giuùp laøm thoaùng loã chaân loâng, loaïi da cheát, vaø laøm meàm da. Ñaây laø moät choïn löïa laønh maïnh thay cho dòch vuï taém chaân, laøm töø goã hem-fir haïng A chaïm troå baèng tay, chæ duøng moät cup nöôùc cho moãi dòch vuï. Khoâng caàn oáng daãn hay oáng bôm, vaø söùc noùng töø hôi nöôùc ngaên chaën söï phaùt trieån cuûa vi truøng, theo haõng saûn xuaát cho bieát. Chæ caàn nhoû vaøi gioït tinh daàu vaøo boä phaän toûa hôi nöôùc, thôï ñaõ coù theå taïo ñöôïc moät kinh nghieäm spa ñoäc ñaùo tuyeät vôøi cho moãi khaùch haøng. Saûn phaåm naøy ñöôïc thieát keá nhaèm taïo söï thoaûi maùi vaø deã di chuyeån. Thuøng toûa hôi nöôùc ñi keøm vôùi gheá laøm moùng chaân ñöôïc ñaët ôû ñoä cao chính xaùc theo thò hieáu ngöôøi duøng taïo söï thoaûi maùi cho khaùch haøng laãn thôï. Gheá coù boä phaän maùt-xa, laïi coù theå ngaû ra neáu khaùch muoán laøm theâm chaêm soùc da maët hay nhoå loâng maøy maø khoâng caàn phaûi rôøi gheá. Thuøng coù naép môû ra ñeå khaùch coù theå boû chaân vaøo deã daøng, sau ñoù ñaäy laïi ñeå giöõ hôi nöôùc beân trong, cho khaùch haøng cô hoäi taän höôûng lôïi ích cuûa vieäc taém hôi. Choã gaùc chaân thaùo ra ñöôïc cuõng coøn laø duïng cuï maùt-xa baèng tay giuùp thö giaõn caùc baép thòt meät moûi. Sau khi taém hôi xong, thuøng coù theå ñöôïc laên ra choã khaùc vaø thay vaøo baèng gheá ñaåu coù neäm ñeå thôï coù theå hoaøn taát dòch vuï chaêm soùc chaân. YÙ thöôûng saùng cheá ra Red Dragon Sauna Pedicure laø cuûa chuû nhaân haõng The Nail Superstore, anh Kevin Huyønh. “ÔÛ mieàn baéc chuùng toâi thöôøng gaëp tình traïng dòch vuï chaêm soùc chaân bò giaûm vaøo muøa ñoâng,” anh giaûi thích. Vì trong luùc taém nöôùc hôi aám khoâng ñöôïc giöõ laâu, neân khaùch haøng deã bò laïnh khi ñang laøm moùng chaân vaøo muøa ñoâng, do ñoù deã laøm cho dòch vuï naøy bò eá. “Toâi muoán taïo moät saûn phaåm maø seõ thu huùt khaùch haøng trong suoát naêm,” Huyønh cho bieát. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vaøo www. nailsuperstore.com.

† Duøng ñöôïc vôùi moïi loaïi boät acrylic vaø U.V. gels. Ñaëc bieät thích hôïp vôùi HEÄ THOÁNG PRIMERLESS. † Coâng duïng laøm khoâ vaø dieät truøng höõu hieäu. † Primer moät böôùc laø xong – khoâng caàn böôùc chuaån bò naøo khaùc. † 50% lôùn hôn chai caùc hieäu khaùc. Tính theo töøng gioït – laø loaïi primer tieát kieäm nhaát. † BAÛO ÑAÛM khoâng bò ñaåy leân. † Chæ baùn cho giôùi chuyeân nghieäp. † Tieâu chuaån trong ngaønh töø naêm 1978.

VietSALON September/October 2011

vs0911nf.indd 15

VS0509noliftprimthrd.indd 1

15

8/17/11 10:46:53 AM


VS_page16_resaved.indd 1

8/26/11 3:39:05 PM


VS_sept_octinsert.indd 1

8/26/11 2:34:37 PM


China GlazeÂŽ wishes you a holiday season ďŹ lled with glittering, shimmering, ravishing colour. www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 2

8/25/11 3:59:33 PM


c) ia ( ett 0 s n i Po 8052

Ring in the Red (g) 80519

Wi

nte r 80 Berry 51 8 (c)

Ho lly80 Day ( 51 c) 5

Glittering Garland (g) 80516

Tinsel Town (g) 80522

Yea Blu r’s e 80 Eve 52 (s) 1

(c) w Bo vet 17 Vel 805

s) le ( Icic 523 80 ne pag ) am les (g h C bb 4 Bu 051 8

Sn

ow G 80 lobe 43 5 (g)

c-c rème

VS_sept_octinsert.indd 3

Twinkle Lights (g) 80513

g - g l it t e r

m s - shim

er 1

8/25/11 3:59:34 PM


Let it Snow 12 Piece Counter Display

Includes: Twinkle Lights, Champagne Bubbles, Holly-Day, Glittering Garland, Velvet Bow, Winter Berry, Ring in the Red, Poinsettia, Blue Year’s Eve, Tinsel Town, Icicle and Snow Globe Item# 81047

2

VS_sept_octinsert.indd 4

www.chinaglaze.com

8/25/11 3:59:36 PM


Let it Snow 36 Piece Rack

Includes 3 of each: Row 1 (left to right) Twinkle Lights, Champagne Bubbles, Holly-Day, Glittering Garland Row 2 (left to right) Velvet Bow, Winter Berry, Ring in the Red, Poinsettia Row 3 (left to right) Blue Year’s Eve, Tinsel Town, Icicle, Snow Globe Item# 81048

www.chin ww www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 5

3

8/25/11 3:59:36 PM


Dazzle with a decorative touch

BELLE OF THE BALL Gift set includes: Champagne Bubbles, Tinsel Town and a Festive Ornament Item# 81035

Festive Ornament

4

VS_sept_octinsert.indd 6

www.chinaglaze.com

8/25/11 3:59:37 PM


Holiday shine!

SEASONAL SPARKLES Gift set includes: Poinsettia, Holly-Day and a NEW Limited Edition Holiday Glitter Polish

Limited Edition: Twinkle Lights

Item# 81038

www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 7

5

8/25/11 3:59:37 PM


Kiss of colour!

MEET ME UNDER THE MISTLETOE Gift set includes: Ring in the Red, Velvet Bow, Glittering Garland and Lip Lacquer Item# 81042 Lip Lacquer 10 mL .34  oz

6

VS_sept_octinsert.indd 8

www.chinaglaze.com

8/25/11 3:59:38 PM


Everyone loves adorable minis

SANTA’S LITTLE HELPERS Gift set includes: 9.6 mL .325 fl oz minis Ring in the Red, Holly-Day, Twinkle Lights, Velvet Bow Item# 81045

www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 9

7

8/25/11 3:59:38 PM


All a flurry!

LET IT SNOW Gift set includes: Blue Year’s Eve, Snow Globe and a Mini Snow Globe Item# 81039

Mini Snow Globe

8

VS_sept_octinsert.indd 10

www.chinaglaze.com

8/25/11 3:59:39 PM


Don’t “stop” the fun

HOLIDAY SPIRITS Gift set includes: Icicle, Champagne Bubbles, Glittering Garland and a Pewter Bottle Stopper Item# 81040

Pewter Bottle Stopper

www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 11

9

8/25/11 3:59:39 PM


Delightfully festive!

BERRY SWEET Gift set includes: Velvet Bow, Ring in the Red and a Holiday Berry Moisturizing Lotion

Limited Edition: Holiday Berry Moisturizing Lotion

Item# 81037

10

VS_sept_octinsert.indd 12

www.chinaglaze.com

8/25/11 3:59:40 PM


Keep cozy... while flaunting a fabulous mani

Fingerless Gloves

BABY IT’S COLD OUTSIDE Gift set includes: Icicle, Blue Year’s Eve, Poinsettia and Fingerless Gloves Item# 81041

www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 13

11

8/25/11 3:59:40 PM


Fa la la la la.... La la la la!

DECK THE HALLS Gift set includes: Glittering Garland, Champagne Bubbles and a Limited Edition Cuticle Oil Limited Edition: Holiday Berry Cuticle Oil

Item# 28931

12

VS_sept_octinsert.indd 14

www.chinaglaze.com

8/25/11 3:59:41 PM


Winter Ice and everything nice!

WINTER ICE Gift set includes: Blue Year’s Eve, Tinsel Town, Icicle, Snow Globe and a Snowflake Charm Necklace

Snowflake Charm Necklace

Item# 81043

www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 15

13

8/25/11 3:59:42 PM


Your new B.F.F. (Bear Friend Forever)!

HOLLY BEAR-Y Gift set includes: Holly-Day, Winter Berry and your very own “Holly Bear” Item# 81036

14

VS_sept_octinsert.indd 16

www.chinaglaze.com

“Holly Bear”

8/25/11 3:59:42 PM


Arrive in style

CARRY ME AWAY FOR THE HOLIDAYS Gift set includes: Tinsel Town, Poinsettia, Velvet Bow, Icicle and a Manicure Carrying Case with Nail File Item# 28930 Manicure Carrying Case and Nail File

www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 17

15

8/25/11 3:59:43 PM


Perfect for everyone on your list! 24 Piece Display LIL’ STUFFERS Mini Holiday Berry Cuticle Oil Item# 81046

Salon Gift Giving Complimentary gift bags make it the perfect client holiday favor.

16

VS_sept_octinsert.indd 18

24 gift bags included with each display

www.chinaglaze.com

8/25/11 3:59:44 PM


www.chinaglaze.com

VS_sept_octinsert.indd 19

8/25/11 3:59:44 PM


www.chinaglaze.com American International Industries, Los Angeles, CA 90040. China Glaze速 Nail Care Cosmetics and the CG logo are Registered Trademarks of AII Printed in USA 14-7137 2011 International $2.00

VS_sept_octinsert.indd 20

8/25/11 3:59:45 PM


Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

November/December 2008

Taïp ChíTaïcho p Chí Giôùcho i Salon Giôùi Chuyeâ Salon nChuyeâ Nghieä npNghieäp November/December November/December 2008 2008

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp TaïppChí Chícho choGiôù Giôù i SalonChuyeâ Chuyeâ Nghieä Taï i Salon nn Nghieä pp

January/February 2009

HÖ Ô ÙNG DAÃN Ñaép Boät Gel Treân Moùng

Höôù nng nnnCaù cch mm Höôù nggDaã Daã Caù Höôù Daã Caù hchLaø LaøLaø m Face Face Mapping FaceMapping Mapping

Laøm Sao Ñeå HEÁT STRESS?

15

Saûn Phaåm Môùi SaûnSaû Phaå nSoù Phaå mcMôù m iMôùni Chaê m Chaâ ChaêChaê m Soù mcSoù Chaâ c Chaâ n n Ngheä Thuaät Ngheä Ngheä Thuaä t at Vaø Thuaä Vaên Hoù Vaø Vaø VaênVaê Hoù n Hoù a Trong Tieä ma Nail Trong Trong Tieäm TieäNail m Nail Laøm Quen Vôùi mLaøm Quen mMyõ Quen Vôù i Vôùi Boä Laø Thaå Calif. Boä Boä ThaåThaå m Myõ m Myõ Calif. Calif.

NAÊ M SÖÛ U Veõ Traâu Treân Moùng

VS1108Cover.indd 2

10/9/08 8:26:29 AM 10/9/08 8:26:29 10/9/08 AM8:26:29 AM

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

CHIEÂU THÖÙ C MAÙT-XA

Phöông cchchhNaø ooo Phöông Caù Naø PhöôngCaù Caù Naø Ñeå m Ñeå Coù Theâ m ÑeåCoù CoùTheâ Theâ m Tieà Tip? Tieà nnnTip? Tieà Tip?

ii Sao Phaû TaïTaï Taï i Sao SaoBaïBaï Baï nn nPhaû Phaû i ii Tranh Tranh TranhTaøTaø Taø i ii Laø m Moù n g? LaøLaø mmMoù Moù ng? ng? VS1108Cover.indd VS1108Cover.indd 2 2

March/April 2009 March/April 2009 March/April 2009

VS0109Cover.indd 3

12/9/08 5:24:52 PM

Muø nn Muø aa Xuaâ Muø Xuaâ ng VôùVôù i Nhöõ i Nhöõng Maøu u Sôn Môùi Maø Maøu Sôn Môùi

Gheá Spa Gheá Spa ÔÛ Thôø Thôøii Ñaï Ñaïii Môù Môùii ÔÛ ÔÛ Thôø i Ñaïi Môù i VS0309Cover.indd 3 VS0309Cover.indd 3 VS0309Cover.indd 3

2/9/09 4:23:19 PM 2/9/09 4:23:19 PM

2/9/09 4:23:19 PM

May/June 2009 Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

May/June 2009

Taïp Chí Salon Chuyeâ n Nghieä p Taïpcho Chí Giôù choi Giôù i Salon Chuyeâ n Nghieä p

July/August 2009

September/October 20092009 September/October

Acrylic Maøu

Coù Gì Môùi! Ñeán Vôùi

Con Ñöôøng Huaán Ngheä

Laøm Sao Ñeå

Kinh KinhTeáTeá AÛAÛ nh nn gg nhHöôû Höôû Ngaø nhnNail Ngaø h Nail RaRa Sao? Sao?

Khaùch Trung Thaønh Vôùi Baïn?

CHO CHOMUØ MUØAATHU THU

Thöïc Hieän

Maãu Moùng Hình Bìa Theá Naøo?

Phong Thuû y: y: Phong Thuû

Kyõ Thuaät Laøm Kyõ Thuaät Laøm Moù ngng CaêCaê nn BaûBaû nn Moù

SöïSöï HaøHaø i Hoø a Beâ n Trong i Hoø a Beâ n Trong Theá HeäHeä Thöù HaiHai Theá Thöù

Theo Ngaø nhnNail Theo Ngaø h Nail

Nhöõ ngnNgheä Nhöõ g Ngheä Phaå mm Moù ngnChaâ nn Phaå Moù g Chaâ

TaïiTaï Sao BaïBaï n Caà n n i Sao n Caà

CoùCoù MaëMaë t Treâ n Maï ngng t Treâ n Maï

Maù y Duõ aa Maø Maù y Duõ Maø BaïBaï nn CaàCaà nn ÑeáÑeá nn VS0509Cover.indd 3 VS0509Cover.indd 3

4/27/09 5:10:39 PM 4/27/09 5:10:39 PM

BaïBaï n Coù Nhaä n n n Coù Nhaä

Theû TínTín DuïDuï ng? Theû ng? VS0709Cover.indd 3

6/12/09 10:06:21 AM

VS0909Cover.indd 22 VS0909Cover.indd 22

8/25/09 8/25/09 2:48:13 2:48:13 PM PM

Quaûng caùo saûn phaåm hay diïch vuï cuûa baïn treân VietSALON ñeán vôùi treân 20,000 chuyeân vieân thaåm myõ ngöôøi Vieät treân toaøn nöôùc Hoa Kyø. Xin goïi chuùng toâi hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieát. Michelle Mullen Western U.S./Canada 310-533-2465

vs0911nf.indd VS1109adverthafp.indd 17 1

Mary Baughman Midwest/Eastern U.S. 310-533-2412

8/17/11 4/13/1010:50:57 3:26:47AM PM


höôùng daãn

1

China Glaze Island Escape Leopard Design Heø naêm nay, haõy troán ñeán moät hoang ñaûo cuøng China Glaze vôùi moät caàu voàng laáp laùnh maøu saéc röïc rôõ töôi saùng cuûa mieàn nhieät ñôùi. Troän laãn caùc maøu baét maét naøy ñeå taïo nhöõng maãu moùng tay vaø moùng chaân muøa heø haáp daãn nhö chieác keïo muùt. Caùc maøu trong Boä Söu Taäp Island Escape goàm: Blue Iguana, Senorita Bonita, Electric Pineapple, vaø 108 Degrees (ñeàu coù trong höôùng daãn söû duïng döôùi ñaây), cuõng nhö Papaya Punch vaø Cha Cha Cha. 1. Baét ñaàu baèng hai lôùp maøu töï choïn theo yù baïn laøm neàn vaø ñeå khoâ hoaøn toaøn. 2. Duøng caùc maøu China Glaze öng yù nhaát, taïo chaám phaù ñuû daïng ñuû côõ theo yù thích thaåm myõ cuûa baïn. 3. Duøng maøu loaïi ñuïc vaø ñaäm hôn, vieàn caùc ñieåm chaám phaù vôùi nhöõng caïnh khoâng hoaøn chænh. Duøng moät chieác coï moùng ngheä thuaät maûnh laø toát nhaát nhöng que taêm hay coï keû mí maét cuõng raát toát. 4. Ñeå maãu khoâ hoaøn toaøn. Hoaøn taát maãu vôùi lôùp sôn phuû ñeå traùnh nhoøe vaø beàn hôn. 5. Duøng laãn loän caùc maøu saéc vaø chaát lieäu ñeå taïo kieåu moùng da baùo China Glaze ñoäc ñaùo rieâng cuûa baïn.

2

3

4 Ñeå Bieát Theâm Chi Tieát: lieân laïc China Glaze taïi (323) 728-2999, hay vaøo thaêm trang maïng cuûa coâng ty taïi www.chinaglaze.com 18

Löu YÙ: Taát caû hình aûnh vaø noäi dung treân ñeàu do caùc haõng saûn xuaát cung caáp vaø ñöôïc VietSALON bieân taäp. Xin lieân laïc caùc haõng saûn xuaát ñeå bieát theâm ñaày ñuû chi tieát veà höôùng daãn caùch söû duïng caùc saûn phaåm.

VietSALON September/October 2011

vs0911demo.indd 18

8/17/11 11:05:13 AM

VS0911nailsuperdragon


The Next Generation of Pedicure Sauna Pedicure System

In Stock Now!

Patent-pending #13078560

A NEW REVOLUTION: PEDICURES JUST GOT STEAMY The patent-pending Red Dragon Sauna System takes pedicures to a whole new level. This fresh approach uses gentle steam to pamper feet, signiďŹ cantly reducing water consumption and taking up considerably less space. Ä‘ĆŤĆŤĆŤĆŤĆŤ/!/ĆŤ/0!)ĆŤ%*/0! ĆŤ+"ĆŤ30!. Ä‘ĆŤĆŤĆŤĆŤĆŤ'!/ĆŤ&1/0ĆŤÄ ĆŤ1,ĆŤ+"ĆŤ30!.ĆŤ,!.ĆŤ/!.2%! Ä‘ĆŤĆŤĆŤĆŤĆŤ+),(!0!(5ĆŤ,+.0(!ĆŤ3%0$ĆŤ*+ĆŤ!4,!*/%2!ĆŤ,(1)%*#ĆŤ$++'1,/ Ä‘ĆŤĆŤĆŤĆŤĆŤ+),(!0!ĆŤ/5/0!)ĆŤ+/0/ĆŤ$1* .! /ĆŤ+"ĆŤ +((./ĆŤ(!//ĆŤ0$*ĆŤ0. %0%+*(ĆŤ,! %1.!ĆŤ$%./ Ä‘ĆŤĆŤĆŤĆŤĆŤ*2%.+*)!*0((5ĆŤ".%!* (5 Ä‘ĆŤĆŤĆŤĆŤĆŤ!."!0ĆŤ"+.ĆŤ/(+*/ÄŒĆŤ/,/ÄŒĆŤ.!/+.0/ÄŒĆŤ$+0!(/ÄŒĆŤ +0+.ĆŤ+Ăž!/ĆŤÄ’ĆŤ)+.!

FREE Deluxe Rolling Shiatsu Foot Massager with purchase of Red Dragon Sauna System. A $250 value. Call us at 800.669.9430 now or visit our website www.nailsuperstore.comĆŤ0+ĆŤ!4,!.%!*!ĆŤ0$%/ĆŤ0+0((5ĆŤ*!3ĆŤ+*!,0ĆŤ %*ĆŤ,! %1.!ĆŤ0.!0)!*0/ċƍĨĂť!.ĆŤ!* /ĆŤÄ€ÄŠÄĽÄƒÄ€ÄĽÄ Ä ĆŤÄĄĆŤ*!ĆŤ,!.ĆŤ1/0+)!.ĆŤ* ĆŤ3$%(!ĆŤ/1,,(%!/ĆŤ(/0Ä‹ÄŠ

The Nail Superstore | 3804 Carnation Street, Franklin Park, IL 60131 | tel. 800.669.9430 | website. www.nailsuperstore.com

vs0911demo.indd 19 VS0911nailsuperdragonfp.indd 1

8/17/11 11:05:20 AM 8/11/11 3:57:20 PM


Thay Ñoåi

Editor’s Note: This story is about quickly changing colored acrylics.

Maøu Acrylic

Nhanh

M

Muøa thu ñang thay laù, khieán cho khoâng gian nhö ñang böøng chaùy röïc rôõ, vaø coù leõ khaùch haøng cuõng ñang muoán moät chuùt thay ñoåi, chuùt gì ñoù aán töôïng, quyeán ruõ. Ai cuõng bieát raèng maøu nöôùc sôn coù theå ñöôïc thay ñoåi moät caùch deã daøng vaø thöôøng xuyeân, nhöng ngay caû maøu acrylics cuõng coù theå ñöôïc thay ñoåi nhanh choùng vaø chaúng khoù gì. Laura Campos taïi tieäm Southern Accents Salon ôû Gainesville, Fla., seõ höôùng daãn cho baïn caùch thay ñoåi maøu acrylic nhanh choùng cho muøa thu, nhôø ñoù coù theå mang laïi chuùt thay ñoåi veà lôïi töùc cho baïn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Laøm giaûm ñoä boùng cuûa lôùp gel baèng giaáy nhaùm. 2. Laáy bôùt ñi saûn phaåm ñang coù treân moùng. 3. Khaéc vaïch nuï cöôøi môùi baèng ñaàu giuõa carbide. 4. Nheï nhaøng loaïi boû maøu ñang coù cho ñeán khi ñeå loä moùng giaû hay moùng töï nhieân. 5. Loaïi boû caøng nhieàu acrylic maøu caøng toát. 6. Sôn leân maøu môùi. AÁn xuoáng ñeå laøm moùng giaû. Sau ñoù lau saïch vaïch nuï cöôøi. 7. Giuõa maët moùng baèng ñaàu giuõa carbide trung bình hoaëc mòn. 8. Duøng giuõa tay ñeå hoaøn taát hai beân caïnh moùng vaø phaàn ñaàu moùng, sau ñoù nheï nhaøng chaø boùng moùng ñeå laøm môø nhöõng veát traày. 9. Sôn leân moät lôùp UV top coat vaø hong khoâ döôùi ñeøn UV. 10. Hoaøn taát moùng.

20

VietSALON September/October 2011

vs0911changeacrylic.indd 20

8/19/11 10:55:17 AM

VS0911opicompetitionfp


ADVANCED FORMULA ACRYLIC SYSTEM

HOAØN TAÁT NHANH Heä thoáng ñònh hình nhanh nhaát cuûa OPI, Competition vôùi söï bieåu hieän vaø maøu saéc khoù saùnh kòp, goàm caû maøu traéng traéng nhaát treân thò tröôøng. Coâng thöùc caûi tieán lan ra nhuyeãn vaø moûng hôn maø vaãn beàn vaø deûo dai. Boät cöïc mòn trong saùu maøu, goàm Ultimate White coäng theâm caùc saéc hoàng aám vaø maùt, cho keát quaû nhö yù seõ laøm haøi loøng moïi ngöôøi khaùch. Boät Acrylic Competition coù trong caùc maøu: TOTALLY NATURAL

WARM PINK

COOL PINK

VERY CLEAR

OPAQUE WHITE

ULTIMATE WHITE

Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm www.opi.com ©2011 OPI Products Inc.

vs0911changeacrylic.indd 21 VS0911opicompetitionfp.indd 1

8/17/11 11:08:12 AM 8/16/11 10:33:11 AM


Editor’s Note: This story is about branded manicure services.

Dòch Vuï Ñoäc Ñaùo Vôùi Caùc Heä Thoáng

Saên Soùc Tay Troïn Veïn

Moä t dòch vuï laø m moù n g tay ñoä c ñaù o luoâ n baé t ñaà u töø nhöõ n g nguyeâ n lieä u thöôï n g haï n g vaø moä t yù töôû n g coù môù i laï . Caù c boä söu taä p saê n soù c da theo chuû ñeà luoâ n laø nhöõ n g choï n löï a tuyeä t vôø i , vaä y thì sao khoâ n g laá y caû m höù n g töø caù c haõ n g saû n xuaá t haø n g ñaà u trong kyõ ngheä moù n g? Haõ y cuø n g chuù n g toâ i khaù m phaù nhöõ n g dòch vuï môù i ñoä c ñaù o töø nhieà u coâ n g ty khaù c nhau söû duï n g chính doø n g saû n phaå m saê n soù c tay cuû a hoï .

Essie Signature Manicure Dòch vuï Essie Signature Manicure söû duïng caùc saûn phaåm trong boä söu taäp Naturally Clean hieäu Essie giuùp taåy saïch da nheï nhaøng trong luùc taùi taïo sinh löïc cho moùng, da quanh moùng vaø laøn da. Neáu khaùch haøng yeâu caàu, coù theå coäng theâm dòch vuï trò lieäu treû hoùa laøn da vôùi Essie Ejuvenate.

Giaù: $20 Saûn phaåm: ° Purifying Hand Treatment

° Purifying Hand Wash 1. Laøm saïch tay cuûa baïn vaø khaùch haøng vôùi Purifying Hand Treatment ° Manicure Revitalizer khoâng caàn duøng nöôùc. Sau ñoù, chuøi saïch nöôùc sôn cuõ neáu coù baèng ° Refreshing Nail Cleanser Purifying Nail Polish Remover. Sau khi nheï nhaøng chuøi ñi lôùp nöôùc sôn, ° Apricot Cuticle Oil ñeå khaùch haøng röûa tay baèng Purifying Hand Wash. Lau khoâ baèng caùch ° Purifying Nail Polish Remover chaäm khaên nheï nhaøng. Tæa, giuõa, vaø chaø boùng moùng. ° Base Coat 2. Ñeå saên soùc moùng vaø da quanh moùng vôùi ñaày ñuû dinh döôõng, boû moät ° Nail Polish vieân Manicure Revitalizer chöùa ñaày vitamin vaøo moät thau nöôùc aám, roài ° Top Coat ñeå khaùch taän höôûng naêm phuùt ngaâm tay vôùi trò lieäu höông thôm thö gi° Quick-E Drying Drops aõn. Sau ñoù, thoa leân xung quanh phaàn da quanh moùng moät gioït Essie Apricot Cuticle Oil vaø maùt-xa nheï nhaøng cho thaám tröôùc khi lau saïch chaát daàu coøn soùt laïi. Caån thaän ñaåy da quanh moùng baèng moät duïng cuï kim loaïi vaø tæa caùc phaàn da dö neáu caàn thieát. 3. Thoa phaân löôïng côõ baèng haït ñaäu saûn phaåm Purifying Hand Treatment leân moãi baøn tay, maùt-xa baøn tay vaø ngoùn tay trong 20 giaây, cho ñeán khi saûn phaåm hoaøn toaøn ngaám vaøo da. Ñaëc bieät chuù yù ñeán moùng tay vaø phaàn da quanh moùng. Böôùc keá tieáp laø xòt leân moùng saûn phaåm Naturally Clean Refreshing Nail Cleanser. Saûn phaåm naøy giuùp chuaån bò moùng tröôùc khi sôn. Ñeå baûo ñaûm khoâng coøn laïi chaát rít, nhuùng moät mieáng boâng goøn vaøo Purifying Nail Polish Remover vaø caån thaän lau saïch maët moùng. 4. Sôn leân moät lôùp moûng sôn neàn Essie cho moãi moùng. Theo sau laø hai lôùp nöôùc sôn Essie vôùi maøu do khaùùch haøng löïa choïn, cuoái cuøng sôn leân loaïi sôn phuû Essie thích hôïp nhaát vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng. Sau khi moùng ñaõ khoâ nhöng tröôùc khi khaùch haøng rôøi tieäm, nhoû vaøi gioït Essie Quick-E Drying Drops leân moùng ñeå traùnh, söôùt, nhoøe, hay meû.

22

VietSALON September/October 2011

vs0911handcare.indd 22

8/17/11 11:14:44 AM

VS0911cndhellofp.indd


©2011 Creative Nail Design, Inc.

NOÙI LÔØI CHIA TAY LÖÔÙT QUA. XEM.HOÏC HOÛI. 760.599.2900 800.833.NAIL cnd.com ©2009 Creative Nail Design, Inc.

vs0911handcare.indd 23 VS0911cndgoodbyefp.indd 1

cnd.com

8/19/11 9:30:28 AM 8/15/11 1:45:29 PM


OPI Spa Manicure Do OPI cheá taïo rieâng cho tieäm vôùi nhaõn hieäu ROB|B, OPI Spa Manicure laø dòch vuï ñoäc ñaùo ñöôïc saùng taïo nhaèm taùi taïo neùt thanh xuaân sung maõn cho ñoâi baøn tay vôùi nhöõng khoaùng chaát thieân nhieân vaø caùc nguyeân lieäu giuùp laøm saùng da. Thôøi gian thích hôïp chi dòch vuï naøy laø khoaûng 60 phuùt.

Giaù: $45 Saûn phaåm: ° Manicure by OPI Skin Renewal Scrub

° Manicure by OPI Effervescent Soak 1. Lau saïch tay khaùch haøng vôùi moät chieác khaên noùng. Chuøi ñi nöôùc sôn ° Manicure by OPI Rejuvenating Serum cuõ neáu coøn, caét vaø taïo daùng moùng. Baét ñaàu baèng caùch nheï nhaøng goät ° Avoplex Exfoliating Cuticle Treatment saïch da treân moät baøn tay cuûa khaùch haøng vôùi Manicure by OPI Skin ° Manicure by OPI Finishing Butter Renewal Scrub ñeå laøm saïch da khoâ vaø cheát. Cuoän tay khaùch haøng ° N.A.S. 99 Nail Antiseptic trong khaên noùng, roài ngaâm trong Manicure by OPI Effervescent Soak ° Nail Lacquer ñeå giuùp caùc khoaùng chaát vaø chaát laøm saùng da ngaám ñeàu vaøo da. Lau ° Drip Dry Lacquer Drying Drops saïch kem chaø vaø cuoän tay khaùch trong khaên noùng. Laäp laïi böôùc naøy cho baøn tay beân kia. 2. Thoa leân Manicure by OPI Rejuvenating Serum leân löng baøn tay vaø caùnh tay. Kem trò lieäu naøy giuùp laøn da noåi baät vôùi caùc nguyeân lieäu laøm saùng da thieân nhieân cuõng nhö tinh chaát haït nho vaø licorices. Thoa OPI Avoplex Exfoliating Cuticle Treatment leân caû hai tay, xoa ñeàu vaøo caùc vuøng da quanh moùng ñeå laøm meàm vaø giaûm caùc vuøng da khoâ. 3. Taïo ñoä aåm cho da vôùi Manicure by OPI Finishing Butter. Ñoä SPF 15 cuûa kem bô naøy vaø caùc chaát xuùc taùc giuùp caân baèng löôïng nöôùc coù chöùc naêng baûo veä laøn da khoâng bò aùnh naéng maët trôøi laøm hö haïi. Chuøi moùng baèng N.A.S. 99 ñeå laøm saïch caùc chaát daàu con soùt laïi giuùp taêng ñoä baùm. Sôn leân Nail Lacquer, sau ñoù laø Drip Dry Lacquer Drying Drops ñeå giaûm thôøi gian moùng khoâ vaø saên soùc da quanh moùng vôùi jojoba vaø vitamin E.

Young Nails Lomasi Mango Coconut Manicure Do hieäu Young Nails giôùi thieäu ñaëc bieät, dòch vuï Mango Coconut Manicure söû duøng caùc saûn phaåm töø boä söu taäp Lomasi giuùp khaéc phuïc laøn da ñang raát caàn theâm ñoä aåm. Xoaøi coù coâng duïng laøm dòu da trong khi daàu döøa laøm töôi maùt tay vaø taùi taïo ñoä aåm thaät nhanh choùng. 1. Baét ñaàu baèng vieäc khöû chuøng tay cuûa khaùch baèng caùch xòt moät lôùp Lomasi Moisturizing Antiseptic Spray. Thoa thuoác laøm meàm da quanh moùng leân moãi moùng tay vaø nheï nhaøng ñaåy da quanh moùng ra sau baèng moät que goã cam hoaëc duïng cuï kim loaïi. Duøng ñoà tæa da quanh moùng loaïi boû phaàn da thöøa hay moùng moïc dö, neáu caàn. 2. Maùt-xa tay vôùi Mango Coconut hieäu Lomasi laø loaïi kem chaø coù ñöôøng thaät mòn ñeå nheï nhaøng goät saïch laøn da cuûa khaùch haøng. Xaû saïch tay cuûa khaùch hoaëc duøng khaên öôùt aám ñeå lau saïch kem chaø vaø thuoác laøm meàm da quanh moùng. Thoa Rose Oil leân phaàn da quanh moùng vaø maùt-xa cho thaám. 3. Söû duïng Mango Coconut Lotion hoaëc Mango Coconut Creøme treân tay khaùch haøng vaø ñaët tay trong ñoà giöõ aám trong naêm phuùt. Khi tay ñaõ aám, maùt-xa ñeå kem döôõng da ngaám vaøo da. Sau ñoù taïo daùng vaø chaø boùng moùng. Tröôùc khi sôn moùng, lau saïch maët moùng baèng Swipe seõ giuùp nöôùc sôn baùm chaéc hôn. Hoaøn taát dòch vuï baèng sôn neàn, hai lôùp nöôùc sôn ñaëc, vaø sôn phuû.

24

Giaù: $35 Saûn phaåm: ° Lomasi Moisturizing Antiseptic Spray ° Lomasi Mango Coconut Scrub ° Lomasi Mango Coconut Lotion or

Creøme ° Rose Cuticle Oil ° Swipe

VietSALON September/October 2011

vs0911handcare.indd 24

8/17/11 11:14:57 AM

VS0911cndgoodbyefp.ind


• Sôn Nhö Nöôùc Sôn

Kyõ Thuaät UV 3

• Bieåu Hieän Nhö Gel • Chuøi Ñi Trong Vaøi Phuùt (Thaät Ñaáy!)

patent pending

©2011 Creative Nail Design, Inc.

VAØ CHAØO ÑOÙN CND SHELLAC.

Giôø coù 30 maøu tuyeät ñeïp. Sôn nhieàu lôùp ñeå taïo theâm haøng chuïc maøu môùi! LÖÔÙT QUA. XEM.HOÏC HOÛI. 760.599.2900 800.833.NAIL cnd.com ©2009 Creative Nail Design, Inc.

vs0911handcare.indd VS0911cndhellofp.indd 251

cnd.com

8/19/11 8/15/11 9:30:24 1:44:44 AM PM


SpaRitual Infinitely Loving Shortcut Hand Ritual

Infinitely Loving Shortcut Hand Ritual cuûa SpaRitual söû duïng daàu hoa nhaøi loaïi organic giuùp phuïc hoài laøn da töôi treû, taùi taïo söùc khoûe cuûa moùng tay vaø moùng chaân. Dòch vuï cuõng coøn giôùi thieäu nhieàu nguyeân lieäu organic coù chöùng nhaän khaùc giuùp caân baèng hoaït ñoäng cuûa cô theå.

Côõ ñoùng goùi Pro Size MÔÙI cuûa NAIL TEK Khoâng Chaâm Theâm! Khoâng Sôï Ñoå!

Pro Size

Advanced Hydrating Creøme Laøm laøn da trôn laùng meàm maïi Tröõ ñoä aåm ngaám thaät saâu trong da

1. Chuaån bò khung caûnh vôùi Infinitely Loving Candle vaø xòt Organic Fragrant Mist vôùi muøi maø khaùch haøng öa thích ñeå taïo moät moâi tröôøng thö giaõn. Baét ñaàu baèng caùch khöû truøng tay khaùch haøng baèng Visionary Cleanser. Lau saïch nöôùc sôn cuõ söû duïng Fluent Gentle Conditioning Lacquer Remover. Sau ñoù, tæa vaø taïo daùng moùng söû duïng SpaRitual Eco File. 2. Thoa Cuti-Quench leân da quanh moùng vaø maùt-xa cho thaám. Hoøa troän moät naép ñaày Infinitely Loving Soak Tonic vaø moät muoãng ñaày Infinitely Loving Bath Salts trong nöôùc aám. Sau khi ngaâm hai tay cuûa khaùch haøng trong vaøi phuùt, thoa Cuti-Clean leân moùng vaø da quanh moùng. Nheï nhaøng ñaåy da quanh moùng baèng moät que goã cam hoaëc duïng cuï kim loaïi. Sau ñoù thoa theâm Cuti-Cocktail leân phaàn da quanh moùng vaø maùt-xa. 3. Duøng moät mieáng lau moùng coù thaám Visionary Cleanser ñeå baûo ñaûm chaân moùng khoâng coøn chaát rít. Sôn TrueBond Primer for Natural Nails sau ñoù sôn TrueBond Stronghold Basecoat. Sôn hai lôùp nöôùc sôn, keá ñoù laø TrueBond Stronghold Topcoat. Hoaøn taát dòch vuï vôùi Andale Dry and Shine Drops.

Giaù: $35 Saûn phaåm: ° Infinitely Loving Candle ° Organic Fragrant Mist

THUOÁC CHOÁNG NAÁM MAÏNH TOÁI ÑA

° Visionary Cleanser ° Fluent Gentle Conditioning Lacquer Remover ° Cuti-Quench ° Infinitely Loving Soak Tonic

Chöùng Toû Coâng Hieäu – Baùc Só Coâng Nhaän Chöõa trò höõu hieäu nhaát treân thò tröôøng khoâng caàn toa baùc só

° Andale Dry and Shine Drops ° True Bond Primer for Natural Nails ° Nail Lacquer ° True Bond Stronghold Top Coat ° True Bond Stronghold Base Coat

Lieân laïc ñaïi lyù phaân phoái trong vuøng ñeå bieát giaù quaûng caùo ñaëc bieät moãi hai thaùng

26

VietSALON September/October 2011

VS0911nailtekhlf.indd 1 vs0911handcare.indd 26

8/17/11 9:28:11 AM 8/17/11 11:15:12 AM VS0511entityfp.indd 1


©2011 Entity Beauty Inc.

Sôn leân. Entity One Color Couture. Haõy queân nhöõng gì baïn bieát veà chuyeän laøm

Dieän ñeïp.

moùng tay vaø ñöa ngheä thuaät leân moät möùc cao hôn. Chuùng toâi keát hôïp söùc deûo dai beàn bæ vaø ñoä boùng laùng

Ngaâm tan.

cuûa gel vôùi söï deã daøng ña daïng cuûa nöôùc sôn. Khoâng nhoøe, khoâng meû, vaø khoâng caàn giôø ñeå khoâ. Töïa nhö taát caû nhöõng gì

Laäp laïi.

baïn yeâu thích veà maøu saéc. Chæ laø hoaøn myõ hôn. ™

entitybeauty.com

Ngöôøi maãu ñang duøng Walk The Runway.

vs0911handcare.indd VS0511entityfp.indd 27 1

8/17/11 4/11/1111:15:27 9:20:37AM AM


MAÏNH MEÕ NAILTRITION Giuùp kích thích moùng moïc nhanh hôn vaø laøm khoûe moùng deã bò meû & hay troùc Trò Lieäu Mo n ù g cu ûa ORLY Kho n â g co ù DBP, Formaldehyde & Toluene

Cuccio Natural Age Delay Add-on Service Dòch vuï laøm theâm ñoäc ñaùo Age Delay cuûa Cuccio Naturaleù thaät lyù töôûng cho nhöõng vò khaùch ñang muoán tìm caùch saên soùc baøn tay ñeå tìm laïi neùt thanh xuaân. Moãi saûn phaåm ñeàu coù chöùa nhieàu caùc chaát choáng oâxy hoùa raát coâng hieäu trong vieäc choáng laïi free radicals (nguyeân nhaân gaây laõo hoùa) vaø mang laïi neùt treû trung cho laøn da. 1. Baét ñaàu vôùi Pomegranate & Fig Daily Skin Polisher söû duïng treân tay. Boû leân tay moät chuùt kem ñaùnh boùng vaø chaø theo voøng troøn giuùp lôùp da cheát bong ra. Sau khi xaû saïch vaø lau khoâ moät beân tay, laäp laïi böôùc maùt-xa nheï vaø xaû saïch cho tay coøn laïi. 2. Xòt leân tay saûn phaåm Grapeseed Hand Anti-Oxidant Oil giuùp laøm saên da vôùi caùc chaát peptides thieân nhieân vaø vitamins höõu ích. 3. Ñaép leân moãi tay kem chöõa trò Apply the Deep Dermal Transforming Wrap söû duïng coï thoa saûn phaåm coù baùn goã. Duøng nhöõng ñöôøng coï nheï vaø queùt leân moät lôùp saûn phaåm thaät ñeàu. Cuoän tay trong khaên aám töø naêm ñeán möôøi phuùt tröôùc khi xaû saïch nhaèm giuùp böôùc chöõa trò höõu hieäu hôn. 4. Maùt-xa leân da Pomegranate & Açai Butter Lyte. Vôùi coâng thöùc kem nheï nhö queùt bô, saûn phaåm naøy giuùp da tröõ ñoä aåm caàn thieát leân ñeán 24 giôø ñoàng hoà. Thöïc hieän tieáp caùc böôùc coøn laïi cuûa dòch vuï moùng hoaëc sôn leân sôn neàn, hai lôùp sôn nöôùc, vaø sôn phuû.

Giaù: $10 - $15 Saûn phaåm: ° Hand Anti-Oxidant Kit ° Pomegranate & Fig Daily Skin Polisher ° Lyte Ultra-Sheer Body Butter in

Pomegranate & Açai ° Deep Dermal Transforming Wrap ° Grapeseed Hand Anti-Oxidant Oil

LCN’s Ognx Organic Manicure Giaù: $45

Saûn phaåm: ° Ognx Hand Peeling

orlybeauty.com 800.275.1111 COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM BAÙN SAÛN PHAÅM THAÅM MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TIEÄM SALONS.

28

Ognx Organic Manicure cuûa LCN söû duïng toaøn caùc saûn phaåm ñöôïc chöùng nhaän 100% “organic” giuùp laáy laïi nguoàn sinh löïc cho baøn tay töø söï caêng thaúng haøng ngaøy trong coâng vieäc nhaø vaø sôû laøm. Da khoâ nöùt seõ trôû neân meàm mòn, vaø moùng tay seõ khoûe maïnh hôn. Caùc saûn phaåm ñeàu laø loaïi kem nheï, deã chòu vaø coù chöùa daàu argan chaát löôïng cao.

° Ognx Hand Mask ° Ognx Nail Balm ° Ognx Hand Cream Intensive ° Ognx Hand Cream Soft

VietSALON September/October 2011

vs0911handcare.indd 28 VS0911orlynailtritionthr.indd 1

° Ognx Nail Care Pen

8/17/11 1:57:14 PM 8/11/11 3:48:35 PM


Nouveau Nail Tropical Escape Manicure Dòch vuï Tropical Escape Manicure söû duïng boä saên soùc moùng tay töï nhieân goàm naêm saûn phaåm hieäu Nouveau Nails, cuõng coù theå ñöôïc duøng cho moùng chaân. Thôøi gian thích hôïp cho dòch vuï naøy laø khoaûng 45 phuùt. 1. Baét ñaàu dòch vuï baèng caùch nheï nhaøng maùt-xa vai khaùch haøng giuùp hoï thö giaõn. Loät da nheï caùnh tay cuûa khaùch leân ñeán cuøi choû söû duïng Refresh Exfoliating Creøme vôùi muøi Khuynh Dieäp vaø Baïc Haø ñeå loaïi boû lôùp da cheát vaø laøm dòu lôùp da môùi. 2. Chuøi saïch creøme baèng khaên aám vaø thoa leân Rejuvenate Creøme Masque vôùi muøi Ca Cao vaø Bô Shea. Cuoän caùnh tay khaùch trong bao nhöïa nhaèm taêng möùc haáp thuï ñoä aåm leân toái ña. Ngaâm ngoùn tay khaùch haøng trong Relax Sea Salt Soak aám coù chöùa caùc loaïi daàu chính yeáu. Nheï nhaøng ñaåy da quanh moùng baèng que goã cam vaø loaïi phaàn da quanh moùng dö baèng moät duïng cuï kim loaïi. 3. Vöùt boû bao nhöïa cuoän tay khaùch vaø chuøi saïch Creøme Masque coøn laïi treân da baèng khaên aám vaø chaäm khoâ. Maùt-xa caùnh tay vaø baøn tay khaùch chaäm raõi vôùi Renew Hydrating Lotion muøi bô vaø daàu haït nho ñeå coù moät laøn da töôi maùt. Sau ñoù, taåy saïch maët moùng vaø sôn moät lôùp sôn neàn, hai lôùp nöôùc sôn, vaø moät lôùp sôn phuû. Hoaøn taát dòch vuï cuõng baèng caùch nheï nhaøng maùt-xa vai cuûa khaùch haøng.

CHAÊM SOÙC CUTICLE THERAPY CREME Chöùa Sinh Toá A & E laøm meàm da quanh moùng ñeå deã chaêm soùc vaø giuùp moùng moïc khoûe.

Giaù: $30 Saûn phaåm: ° Tropical Twist Natural Nail Collection ° Relax Sea Salt Soak ° Remove Scrub Gel ° Refresh Exfoliating Creøme ° Rejuvenate Creøme Masque ° Renew Hydrating Lotion

1. Taåy saïch tay khaùch haøng vaø duøng que goã hoàng moäc ñaåy da quanh moùng. Duøng giuõa chaát lieäu thieân nhieân chænh daùng moùng, vaø thoa Ognx Nail Balm leân phaàn da quanh moùng, nheï nhaøng maùt-xa cho thaám. Saûn phaåm Nail Balm ñaëc bieät chaêm soùc cho phaàn da quanh moùng bò raùch vaø töa, chöùa ñaày döôõng chaát Vitamin E giuùp taêng ñoä aåm cho da vaø kích thích teá baøo sinh tröôûng. 2. Duøng que muùc laáy Ognx Hand Mask ra khoûi loï ñöïng. Laáy coï queùt kem ñaép leân mu baøn tay cuûa khaùch haøng. Kem ñaép phaûi ñöôïc laøm thaám saâu vaøo da baèng nhöõng ñöôøng vuoát nheï veà phía tim. Hand Mask chöùa ñaày caùc nguyeân lieäu giaù trò nhö maät ong, haït nho vaø daàu argan giuùp taêng theâm coâng hieäu caân baèng ñoä aåm vaø döôõng da cuûa kem ñaép. 3. Cuoái cuøng, khi ñaõ hoaøn taát trò lieäu, thoa leân Ognx Soft Hand Cream hoaëc Ognx Intensive Hand Cream tuøy theo nhu caàu cho laøn da khaùch haøng. Intensive Cream laø giaûi phaùp tuyeät vôøi cho laøn da thaät khoâ ñang raát caàn chöõa trò, coù chöùa bô shea vaø daàu oâ-liu haûo haïng giuùp taêng khaû naêng taùi taïo ñoä aåm treân da. Soft Cream coù chöùa daàu calendula, jojoba, vaø argan, coù theå ñöôïc söû duïng vaøi laàn trong ngaøy.

orlybeauty.com 800.275.1111 COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM BAÙN SAÛN PHAÅM THAÅM MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TIEÄM SALONS.

VietSALON September/October 2011 29

vs0911handcare.indd 29

8/17/11 1:57:42 PM VS0911orlycuticlethrd.indd 1

8/3/11 11:44:06 AM


BAÛO VEÂÏ POLISHIELD MuÏc ñích cuûa 3-in-1 topcoat chuùng œ minh maøu moùng cuûa ban boùng laâu voùiœ chaát baœo veä. Trò Lieäu Mo n ù g cu ûa ORLY Kho n â g co ù DBP, Formaldehyde & Toluene

CND Tangerine Tango Manicure Dòch vuï Tangerine Tango Manicure hieäu CND söû duïng caùc saûn phaåm hoøa troän quít vaø caùc loaïi traùi caây cuøng hoï giuùp taïo moät laøn da meàm maïi, trôn laùng, vaø treû trung hôn. Kem thoa ñaày döôõng chaát vaø söõa taém xoa dòu laøn da, trong khi kem ñaép giuùp taùi taïo ñoä aåm cho da. 1. Baét ñaàu baèng caùch röûa tay saïch vôùi Scentsations Tangerine & Lemongrass Lotion vaø nöôùc aám. Chuøi saïch maøu sôn cuõ. Ñoå Citrus Milk Bath vaøo moät thau nhoû vaø ngaâm troïn caùc ñaàu ngoùn tay khaùch haøng trong ba ñeán naêm phuùt. Neáu moùng moûng vaø meàm, caét ngaén vaø daïo daùng tröôùc khi ngaâm. Ngaâm xong, pha theâm moät löôïng nöôùc aám töông ñöông ñeå taïo moät dung dòch döôõng da nhö söõa. Nhôø khaùch haøng khuaáy caùc ngoùn tay ñeå pha ñeàu. 2. Laáy moät baøn tay ra vaø lau khoâ. Caét ngaén vaø chænh daùng moùng. Thoa moät gioït CuticleAway baèng côõ haït trai ôû vuøng da quanh moùng cuûa moãi ngoùn tay. Nheï nhaøng taùch rôøi da quanh moùng baèng que ñaåy da quanh moùng. Duøng keùo tæa caån thaän loaïi boû da quanh moùng taùch rôøi, da cheát, vaø phaàn moùng dö. Taåy saïch da baèng xaø boâng nöôùc vaø nöôùc aám ñeå laøm saïch heát CuticleAway coøn laïi treân da. 3. Bôm ra moät gioït baèng côõ haït trai Cuticle Eraser leân phaàn eponychium cuûa moãi moùng vaø chaø leân da. Khoâng caàn chuøi ñi Cuticle Eraser, boû theâm moät gioït SolarOil leân phaàn goác moùng vaø da xung quanh. Maùt-xa ñeå daàu thaám ñeàu vaøo moùng vaø da, khoâng caàn chuøi saïch. Nheï nhaøng maùt-xa moät muoãng Citrus Moisture Scrub leân baøn tay trong voøng moät ñeán hai phuùt. Xaû saïch baèng dung dòch coù saün trong thau vaø lau saïch Citrus Moisture Scrub baèng mieáng boït bieån aåm. Lau khoâ baèng khaên saïch vaø cuoän tay laïi ñeå giöõ aám. Laäp laïi böôùc caùc böôùc goät taåy da cho tay beân kia. 4. Maùt-xa Citrus Illuminating Masque leân caû hai tay. Neáu muoán, baïn coù theå haâm saün kem ñaép baèng nöôùc aám trong moät ñoà ñöïng nhoû. Cuoän hai tay khaùch trong khaên saïch cho kem ñaép ngaám vaøo da trong ba ñeán naêm phuùt, hoaëc cho tay cuoän khaên vaøo bao tay coù söôûi aám. Laáy tay ra khoûi khaên vaø chuøi saïch kem ñaép coøn soùt laïi baèng mieáng boït bieån aåm. Lau khoâ baèng khaên. 5. Laøm aám Scentsations Tangerine & Lemongrass Lotion giöõa hai loøng baøn tay vaø maùt-xa kyõ löôõng leân baøn tay vaø caùnh tay khaùch haøng ñeán cuøi choû. Chuøi tay khaùch baèng khaên saïch vaø thoa Citrus Soothing Creøme leân nhöõng vuøng da khoâ. Hoaøn taát vôùi sôn neàn, nöôùc sôn, vaø sôn phuû.

Giaù: $25 - $35 Saûn phaåm: ° Scentsations Tangerine &

Lemongrass Lotion ° CuticleAway

orlybeauty.com 800.275.1111 COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM BAÙN SAÛN PHAÅM THAÅM MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TIEÄM SALONS.

° Cuticle Eraser ° SolarOil ° Citrus Smoothing Creøme ° Citrus Hydrating Lotion ° Citrus Milk Bath ° Citrus Moisture Scrub ° Citrus Illuminating Masque

30

VietSALON September/October 2011

vs0911handcare.indd 30 VS0911orlypolishieldthr.indd 1

8/17/11 11:16:14 AM 8/11/11 3:50:12 PM

VS0711t4alfalfaacanvas


Featured salon style

daisy with oak

Enhance your salon with these beautiful stretched canvas murals.

$

215 / set of 8 murals

Each set comes in 8 piece ensemble. Choose your mood, choose your color, choose the set that fits your salon best. Each piece measures: 24” x 24”. Use them together as a group, or separate. More designs available at www.alfalfans.com

NEW! Bloom ensemble

NEW! Daisy ensemble

NEW! Citrus ensemble

NEW! Dream ensemble

www.alfalfans.com

1. 800. 572. 9938

Distributed by Alfalfa Nail Supply, Inc. Baton Rouge, LA 70815. © 2011. All rights reserved Due to inconsistencies in the scanning/printing process, all printed colors shown may vary slightly from the actual color of the item.

vs0911handcare.indd 31 VS0711t4alfalfaacanvasfp.indd 1

8/17/11 11:16:40 AM 6/6/11 3:33:29 PM


Editor’s Note: This story is about human trafficking in nail salons.

Ñöùng Leân Choáng Naïn

I O U G N N BUÔ By Michelle Pratt

Öôùc tính coù khoaûng töø 12 ñeán 27 trieäu ngöôøi bò eùp laøm noâ leä treân toaøn theá giôùi. Khaù nhieàu trong soá ñoù laøm vieäc trong caùc tieäm moùng tay vaø moät thôï moùng ñaõ khoâng theå ngoài yeân nhìn ñieàu naøy tieáp dieãn.

T

Tomilynn Rando, ñoàng chuû nhaân tieäm New Beginnings Salon ôû Owego, N.Y., raát raønh veà kyõ ngheä moùng. Vôùi hôn 25 naêm kinh nghieäm, coâ ñaõ traûi qua vai troø cuûa ngöôøi thôï moùng, giaûng vieân, chuû tieäm, vaø ngöôøi toå chöùc buoåi giao tieáp. Coâ hieåu roõ laø ngheà laøm moùng tay mang ñeán hai cô hoäi: Ñaàu tö vaøo ñôøi soáng con ngöôøi vaø khaû naêng töï laäp. Rando cho bieát nhôø kyõ ngheä moùng maø coâ ñaõ trôû thaønh moät nöõ thöông gia thaønh coâng. “Toâi raát bieát ôn ñôøi, vaø toâi luoân muoán daãn ñöôøng cho nhöõng ngöôøi thôï môùi toâi coù cô hoäi huaán luyeän,” Rancho chia seû. “Toâi muoán hoï hieåu laø ngaønh moùng cho hoï cô hoäi töï nuoâi soáng baûn thaân. Ñieàu ñoù quaû laø moät maõnh löïc.” Laàn ñaàu tieân Rando nghe ñeán naïn buoân noâ leä thôøi ñaïi khi coâ xem cuoán phim Human Trafficking treân heä thoáng truyeàn hình Lifetime. Cuoán phim naøy, cuøng vôùi moät soá phim taøi lieäu khaùc cuõng nhö caùc cuoäc phoûng vaán lieân quan ñeán ñeà taøi naøy ñaõ aùm aûnh Rando vaø laøm coâ caêm phaãn. “Laøm sao moät teä naïn nhö theá laïi coù theå xaûy ra vaøo theá kyû 21 ñöôïc?” Coâ töï hoûi. Rando cöôøi lôùn khi laàn ñaàu tieân nghe ngöôøi ta moâ taû mình laø moät “nail tech abolitionist,” nhöng roài coâ chaäm raõi gaät ñaàu xaùc nhaän danh xöng naøy. “Thaät söï laø vaäy,” coâ noùi. “Naïn buoân ngöôøi ñang xaûy ra trong caùc tieäm moùng, vaø toâi muoán thôï cuõng nhö khaùch coù yù thöùc veà ñieàu naøy nhaèm coù theå thanh loïc coäng ñoàng moùng.”

TEÄ NAÏN BUOÂN NGÖÔØI Kevin Bales, chuû tòch cuûa Free the Slaves, moät toå chöùc baát vuï lôïi coù truï sôû taïi thuû ñoâ Washington D.C., neâu ra ñònh nghóa cuûa “human trafficking” nhö sau: “Hoaït ñoäng di 32

chuyeån caùc caù nhaân qua hình thöùc duï doã hoaëc haêm doïa vôùi muïc ñích boùc loät.” Con ngöôøi coù theå bò boùc loät baèng moät trong hai khía caïnh: söùc lao ñoäng vaø tình duïc. Ñaây laø moät teä naïn toaøn caàu khoâng bò giôùi haïn bôûi bieân giôùi quoác gia, vaø maëc duø baát hôïp phaùp, teä naïn naøy baønh chöôùng quaù maïnh ñeán ñoä döôøng nhö khoâng luaät phaùp nöôùc naøo coù theå kieåm soaùt ñöôïc. OÂng Bales öôùc tính coù khoaûng 27 trieäu ngöôøi hieän soáng trong hoaøn caûnh noâ leä treân toaøn theá giôùi. Ñaây khoâng phaûi laø vaán naïn taïi nhöõng nöôùc xa xoâi beân kia bôø ñaïi döông, maø laø moät hình thöùc thöông maïi ñang nôû roä ngay treân ñaát nöôùc Hoa Kyø. Trong naêm 2006, cô quan FBI öôùc tính coù ñeán 18,000 ngöôøi bò buoân baùn vaøo nöôùc Myõ moãi naêm. Theo coâng boá cuûa hoäi Polaris Project, moät trong nhöõng toå chöùc ñi ñaàu veà noã löïc choáng naïn buoân ngöôøi taïi Myõ, thì nhöõng ngöôøi naøy cuoái cuøng ñeàu bò boùc loät söùc lao ñoäng trong laõnh vöïc noâng nghieäp, laøm vieäc taïi nhaø, nhaø haøng, quaùn vuõ thoaùt y hay baát kyø kyõ ngheä naøo khaùc maø vieäc kieåm soaùt nhaân söï bò loûng leûo. Neáu khoâng vì söùc lao ñoäng, thì nhöõng ngöôøi naøy laïi bò boùc loät veà tình duïc. Polaris Project töøng caûnh baùo veà ba ñöôøng daây buoân ngöôøi chính yeáu taïi Hoa Kyø: trong nöôùc, Chaâu Myõ La Tinh, vaø AÙ Chaâu. Taát caû caùc tay buoân ngöôøi thöïc hieän ñöôïc daõ taâm nhôø söû duïng baïo löïc, haêm doïa, hay nhöõng hình thöùc khaùc ñeå kieåm soaùt naïn nhaân cuûa hoï. Trong tröôøng hôïp noâ leä lao ñoäng, caùc naïn nhaân coù theå bò ñaùnh ñaäp hoaëc haêm hoïa baèng caùch gaây thöông tích cô theå, doïa bò truïc xuaát, hoaëc doïa seõ laøm haïi ñeán gia ñình cuûa hoï. Caùc naïn nhaân khoâng coù töï do, thöôøng soáng vaø laøm vieäc taïi moät ñòa ñieåm, vaø khoâng sôû höõu hoaëc sôû höõu raát ít tieàn.

VietSALON September/October 2011

vs0911trafficking.indd 32

8/17/11 2:05:04 PM

VS0911opitoolingfp.indd


giôø laø

DA QUANH MOÙNG CHÖA BAO GIÔØ ÑÖÔÏC ÑAÕI NGOÄ NHÖ THEÁ! OPI TITANIUM TOOLING Keát hôïp neùt ñeïp, ñoä chính xaùc, vaø möùc bieåu hieän tuyeät vôøi, caùc duïng cuï OPI Titanium Tooling chaát löôïng cao ñöôïc caùc kyõ sö thieát keá baèng theùp 420 khoâng ræ thöôïng haïng vaø lôùp ngoaøi baèng Titanium tuyeät cöùng, choáng baøo moøn ñeå duïng cuï ñöôïc beùn vaø beàn hôn.

COÙ THEÅ XEM TROÏN BOÄ SÖU TAÄP GOÀM CHÍN DUÏNG CUÏ TOÁI TAÂN VAØ VÍ TITANIUM TOOLING ÑI BAÁT CÖÙ ÑAÂU CUÛA OPI TAÏI www.opi.com Ñeå bieát theâm chi tieát, lieân laïc ñaïi lyù phaân phoái OPI trong vuøng. Xin goïi 800.341.9999 ©2011 OPI Products Inc.

vs0911trafficking.indd 33 VS0911opitoolingfp.indd 1

8/17/11 2:05:16 PM 8/15/11 3:08:00 PM


CAÙC DAÁU HIEÄU ÑAÙNG LÖU YÙ Moät lyù do quan troïng maø teä naïn buoân ngöôøi khoâng ñöôïc nhaän bieát laø vì caùc naïn nhaân thöôøng khoâng noùi ñöôïc tieáng Anh. Döôùi ñaây laø danh saùch caùc daáu hieäu vaø bieåu hieän ñaùng löu yù cho thaáy moät ngöôøi ñang bò laøm noâ leä:

NOÁI CAÙC ÑIEÅM RÔØI

Moät ñieåm ñaõ khôi söï chuù yù cuûa Rando. Naïn buoân ngöôøi traù hình döôùi loát AMP? Moät dòch vuï quaù phoå bieán trong kyõ ngheä laøm ñeïp ñeán ñoä ñöôïc mang moät teân taét? Coâ beøn vaøo maïng Google vaø ñaùnh cuïm töø “human trafficking nail salons” ñeå tìm kieám. Vôùi khoâng maáy khoù khaên, Rando nhanh choùng hieåu ra raèng kyõ ngheä moùng tay khoâng chæ mang ñeán söùc maïnh cho ngöôøi phuï nöõ, maø coøn laø caùch ñeå boùc loät hoï. Coâ löôùt qua moät vaøi caâu chuyeän: Amanda Kloer, bieân taäp vieân Neáu baïn nghó raèng mình hoaëc ai ñoù baïn bieát coù theå cuûa trang maïng change.org, ñang laø naïn nhaân cuûa teä naïn buoân ngöôøi, haõy goïi töôøng thuaät veà caùc phuï nöõ bò löøa ngay cho Trung Taâm Quoác Gia Choáng Naïn Buoân Ngöôøi: (888) 373-7888 hoaëc Asian Anti-Trafficking ñöa ñeán Hoa Kyø vôùi nhöõng lôøi Collaborative (415) 567-6255. höùa heïn vieäc laøm taïi moät tieäm moùng tay ôû Long Island. “Tieäm Ñoái vôùi noâ leä tình duïc, naïn nhaân moùng tay” thaät ra laø moät ñòa ñieåm maùt-xa bò kieåm soaùt baèng caùch giam haõm vaø nôi maø caùc phuï nöõ bò eùp haønh ngheã maõi caùc haønh ñoäng maát nhaân tính; keát quaû daâm. Ngöôøi chuû tieäm, ñaõ bò keát toäi buoân chung laø söï sôï haõi vaø tinh thaàn suy suïp. ngöôøi, söû duïng Craigslist ñeå quaûng caùo Trong khi caû ba ñöôøng daây buoân ngöôøi thöông vuï. Kloer coøn keå moät caâu chuyeän noùi treân ñeàu söû duïng caùc trang maïng töông töï, cuõng xaûy ra gaàn New York, chuû nhö Craigslist vaø Backpage ñeå baùn caùc tieäm Babi Nail Salon ñaõ bò gheùp toäi khoâng naïn nhaân, ngoaøi ñôøi thì coù söï khaùc bieät traû löông vaø haønh haï thaân theå caùc nhaân veà ñòa baøn hoaït ñoäng. Ñöôøng buoân trong vieân cuûa mình. nöôùc thöôøng dieãn ra taïi nhöõng nôi nhö Phillip Martin, phoùng vieân ñieàu tra traïm döøng xe taûi, goùc ñöôøng, nhaø chöùa, laâu naêm cuûa NPR ôû Boston (WGBH), vaø quaùn vuõ thoaùt y. Boä Tö Phaùp Hoa Kyø ñaõ caûnh baùo veà naïn buoân ngöôøi ôû öôùc tính ñoä tuoåi trung bình cuûa caùc em Massachusetts. Taïi Springfield, caûnh saùt gaùi bò eùp vaøo kyõ ngheä buoân baùn tình duïc ñaõ boá raùp moät tieäm moùng tay tình nghi taïi Myõ chæ môùi töø 12 ñeán 14 tuoåi. Moät laø ñieåm maõi daâm traù hình. Taïi Boston, hoaøn caûnh phoå bieán laø nhöõng gaõ ñaøn caûnh saùt ñieàu tra moät tieäm moùng tay oâng lôùn tuoåi giaû laøm baïn trai cuûa caùc em, khaùc, cuõng bò tình nghi coù dính líu ñeán ñöôïc caùc em tin töôûng, cuoái cuøng ñaõ trôû buoân ngöôøi. Martin trích lôøi cuûa Norma thaønh tay daãn moái baùn caùc em. Haàu heát Ramos, giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa toå chöùc caùc em vaãn ngaây thô xem caùc gaõ naøy laø Coalition Against Trafficking in Women baïn trai cuûa mình. Ñöôøng daây Chaâu Myõ coù truï sôû ôû New York, “Vôùi nhöõng tieäm La Tinh thöôøng hoaït ñoäng taïi caùc nhaø moùng tay... caùc naïn nhaân bò boùc loät söùc chöùa tö gia, vaø söû duïng caùc dòch vuï “giao lao ñoäng taïi caùc tieäm moùng vaøo ban haøng” hay “cantinas” (xe baùn ñoà aên daïo) ngaøy, vaø sau ñoù laïi bò ñem ra buoân baùn laøm hình thöùc thöông maïi hôïp phaùp ñeå tình duïc vaøo ban ñeâm.” che ñaäy haønh vi baát hôïp phaùp. Ñöôøng Taïi York, Pa., Jim McClure cuûa York daây AÙ Chaâu traù hình qua caùc dòch vuï gaùi Blog loan tin veà ba ngöôøi bò buoäc toäi goïi, quaùn haùt karaoke vaø maùt-xa kieåu AÙ chuû möu thöïc hieän buoân ngöôøi cöôõng Ñoâng (goïi taét laø AMP), theo lôøi cuûa toå böùc lao ñoäng baèng caùch eùp hai phuï nöõ chöùc Polaris Project. laøm vieäc taïi moät tieäm moùng tay trong ° Khoâng ñöôïc töï do ñeán vaø rôøi khoûi tieäm theo yù muoán ° Khoâng ñöôïc traû löông, hoaëc ñöôïc traû raát ít, hoaëc chæ ñöôïc traû löông baèng tieàn típ ° Laøm vieäc trong thôøi gian quaù daøi hoaëc/vaø baát thöôøng ° Khoâng ñöôïc nghæ giaûi lao hoaëc bò boù buoäc vì coù quaù nhieàu giôùi haïn baát thöôøng taïi choã laøm ° Choã laøm vaø choã ôû bít buøng vaø quaù nhieàu hình thöùc giöõ an ninh (cöûa soå môø hay bò che laïi, coù song saét, barbed wire, maùy thu hình giöõ an ninh, v.v.) ° Luoân coù caûm giaùc sôï haõi, baát an, traàm caûm, töï ti maëc caûm, caêng thaúng, hoaëc lo aâu/hoaûng loaïn ° Sôï haõi baát bình thöôøng hoaëc baát an ñoái vôùi nhaân vieân ñaïi dieän luaät phaùp ° Traùnh nhìn vaøo maét ñoái phöông

34

vuøng döôùi söï haêm doïa seõ giao hoï cho cô quan di truù ñeå bò truïc xuaát. Caû ba ñeàu bò keát toäi, phaûi ñoùng tieàn phaït, giam loûng hoaëc ngoài tuø. Alan Johnson cuûa Columbus Dispatch cuõng coù baøi töôøng thuaät veà “moät maøn löøa ñaûo buoân ngöôøi leân ñeán nhieàu trieäu Myõ kim hoaït ñoäng qua caùc tieäm moùng tay taïi Ohio.” Baøi töôøng thuaät cuûa oâng moâ taû trong moät tröôøng hôp 16 ngöôøi coù baèng haønh ngheà phaûi soáng chen chuùc taïi moät ñòa chæ. Ñôøi soáng cuûa hoï khoâng gì khaùch hôn laø nhöõng “ngöôøi phuïc dòch coù giao keøo.” Coøn nhieàu baûn baùo caùo khaùc töø New York, Massachusetts, Pennsylvania, Ohio ... Rando khoâng theå ngoài yeân theâm ñöôïc nöõa.

XUAÁT HIEÄN MOÄT NHAØ TRANH ÑAÁU “Toâi thaät söï phaãn noä laø chuyeän naøy coù theå xaûy ra trong kyõ ngheä moùng tay,” Rando chia seû. “Toâi quaù giaän khi nghó ñeán caûnh nhöõng phuï nöõ naøy bò löøa doái, trôû maët, ñöa ñeán ñaát nöôùc töï do naøy, roài laïi bò laøm noâ leä. Khoâng bieát hoï suy nghó gì trong ñaàu? Hoï coù töï hoûi lieäu nhöõng ngöôøi khaùch haøng coù bieát tình traïng cuûa hoï khoâng, hay thaéc maéc coù phaûi ñoù laø caùch haønh söû trong xaõ hoäi Myõ?” Cuøng vôùi noãi böùc xuùc veà kyõ ngheä moùng ñang bò laïm duïng, Rando raát lo ngaïi cho nhöõng caù nhaân ñang trong böôùc ñöôøng cuøng. “Toâi tin raèng Thöôïng Ñeá seõ baûo boïc cho nhöõng ngöôøi ñang bò haønh haï,” coâ noùi. “Ñieàu quan troïng ñoái vôùi toâi laø khoâng nhöõng hoï ñöôïc soáng laïi ñôøi soáng cuûa hoï, maø hoï cuõng caàn phaûi bieát hoï coù moät giaù trò trong xaõ hoäi.” Maëc duø chöa roõ mình caàn phaûi laøm gì ñeå giuùp caùc naïn nhaân, Rando nhaát quyeát phaûi laøm moät ñieàu gì ñoù. Coâ baét ñaàu baèng ñieàu coâ quen thuoäc: höôùng daãn thôï moùng. Luùc ñoù laø vaøo thaùng Gieâng 2011, vaø coâ seõ coù buoåi giao tieáp noái keát trong vuøng vaøo thaùng Ba. Nhö vaäy coâ coù hai thaùng ñeå tìm caùch chuyeån thoâng ñieäp veà nhöõng ñieàu coâ vöøa khaùm phaù ñeán moïi ngöôøi. Rando keâu goïi söï giuùp ñôõ cuûa caùc nhaân vieân vaø trong voøng baïn beøn. Hoï

VietSALON September/October 2011

vs0911trafficking.indd 34

8/19/11 11:00:51 AM

VS0911superelaxfp.ind NA0911superelaxfp.ind


VietSALON September/October 2011

vs0911trafficking.indd 35 VS0911superelaxfp.indd NA0911superelaxfp.indd 1

35

8/17/11 2:05:36 PM 8/1/11 11:48:19 AM 7/26/11 1:39:15 PM


ñaõ cuøng nhau taïo moät tôø caûnh baùo ñeå phaùt cho moïi ngöôøi trong ngaøy giao tieáp cuõng nhö hình thaønh moät trang maïng maëc duø sô saøi nhöng cuõng ñuû ñeå caùc thôï moùng tieáp tuïc truy caäp vaø tìm hieåu theâm sau buoåi gaëp gôõ. Ñoù laø böôùc ñaàu tieân, goùp phaàn aán ñònh höôùng ñi cho Rando trong vieäc hình thaønh moät döï aùn khaû thi nhaèm keâu goïi söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi vaø

Ngöôøi maãu ñang duøng Peony Bouquet

chæ laø

36

giuùp ñôõ caùc naïn nhaân. Coâ ñaõ tieáp xuùc vôùi A21 Campaign, Polaris Project, Not For Sale, vaø nhieàu toå chöùc choáng naïn buoân ngöôøi khaùc trong noã löïc cuøng toå chöùc moät buoåi gaây quyõ vaø keâu goïi söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi vaøo thaùng Gieâng naêm 2012. Thaùng Gieâng ñaõ ñöôïc daønh rieâng cho noã löïc choáng buoân ngöôøi, vaø Rando hy voïng ñeán luùc ñoù seõ coù nhieàu thôï moùng chuù yù hôn ñeán teä naïn naøy vaø

deã hôn

Caùc thaønh vieýn cuûa Lieân Minh Ngöôøi Vieät Choáng Teä Naïn Buoân Ngöôøi (VietACT) göûi thoâng ñieäp baèng caùch thaép neán uûng hoä vaø töôûng nieäm caùc naïn nhaân cuûa naïn buoân ngöôøi.

saün saøng baét tay nhau loaïi boû naïn noâ leä ra khoûi caùc tieäm moùng. Tuy nhieân ñaây laø moät vaán ñeà teá nhò. Phaûi caàn raát nhieàu caùc thôï moùng tranh ñaáu nhö Rando ñeå giaûi thoaùt caùc phuï nöõ khoûi caûnh bò boùc loät, vaø vaø ñieàu naøy seõ khoâng thaønh hieän thöïc maø khoâng ñoøi hoûi raát nhieàu noã löïc vaø quyeát taâm. Tieân cöû moät vaøi trôû ngaïi. Tröôùc heát, raát khoù ñeå xaùc ñònh caùc naïn nhaân. Maëc duø coù theå ôû ngay tröôùc maét, hoï thöôøng bò boû qua. Nhieàu ngöôøi seõ coù khuynh höôùng suy nghó, neáu ñaõ môû cöûa coâng khai, taát nhieân phaûi hoaït ñoäng hôïp phaùp. Ñoù chính laø ñieàu ngoä nhaän goùp phaàn gaây ra caûnh noâ leä giöõa ban ngaøy cho caùc phuï nöõ xaáu soá — trong khi hoï laøm ñeïp moùng tay cho baïn! Rando mong muoán caùc thôï moùng vaø khaùch haøng ñeå yù hôn ñeán nhöõng daáu hieäu khaû nghi cho thaáy moät thôï moùng coù theå bò eùp laøm noâ leä khi böôùc vaøo moät tieäm moùng tay. “Toâi tin raèng moät khi moïi ngöôøi bieát veà vaán ñeà naøy, hoï seõ yù thöùc vaø tích cöïc tham gia hôn. Cuõng gioáng nhö phong traøo ‘laøm xanh’ traùi ñaát, phaûi caàn noã löïc caûnh baùo vaø thoâng tin ñeå thaáy söï thay ñoåi,” coâ cho bieát. Trôû ngaïi thöù hai laø nhieàu naïn nhaân khoâng chòu töï xaùc nhaän mình. Theo lôøi cuûa toå chöùc Polaris Project, “Caùc naïn nhaân cuûa teä naïn buoân ngöôøi thöôøng khoâng tìm söï giuùp ñôõ ngay laäp töùc vì maát nieàm tin, töï traùch baûn thaân, hoaëc bò taåy naõo bôûi caùc tay buoân ngöôøi raèng khoâng neân tin töôûng caùc nhaân vieân chính quyeàn.” Trôû ngaïi thöù ba laø tình traïng thieáu kieåm soaùt traàm troïng cuûa chính quyeàn ñòa phöông vaø tieåu bang. Ñaønh raèng chaúng ngöôøi thôï naøo thích ngaøy laøm vieäc cuûa mình bò giaùn ñoaïn bôûi caùc nhaân vieân thanh tra saêm soi khaép nôi trong tieäm, nhöng

VietSALON September/October 2011

vs0911trafficking.indd 36

8/19/11 3:28:59 PM

VS0311eurotuchfp.indd


HOÂM QUA

Hoâm Nay NGAØY MAI

HÔN 25 NAÊM TREÂN THÖÔNG TRÖÔØNG

G spa Elle duyeân daùng laø söï keá hôïp tuyeät haûo giöõa chöùc naêng Gheá vaø kieåu daùng. Maùt-xa toaøn thaân laø ñieàu tieâu chuaån cuûa gheá Elle, va cuõng gioáng nhö khay laøm moùng tay gaáp laïi. Chính neùt taân thôøi cu ñieäu ngheä cuûa beä gheá laøm baét maét khaùch haøng saønh ñieäu. Elle keát hôï h p heä thoáng khoâng oáng daãn gaén phía tröôùc ñöôïc thieát keá ñeå khoâ k ng toán coâng baûo trì vaø deã daøng chuøi röûa. Choã ñôõ chaân vaø baép chaân taïo söï deã daøng cho thôï tìm thaáy ñoä cao laøm vieäc vöøa taàm, taïo thoaûi maùi cho khaùch haøng laãn thôï.

Maøu neäm gheá:

Cappuccino

Black

Wine

Beä Naâng Ñôõ Chaéc Chaén Khoâng chæ laø beä baèng sôïi kieáng, beä cuûa gheá ElleSpa keát hôïp söôøn baèng theùp beàn bæ ñeå naâng ñôõ gheá chaéc chaén.

Maøu beä gheá:

Black

CHÖÙC NAÊNG VAØ ÍCH LÔÏI

Silver

Ivory

Neäm Maùt-Xa Toaøn Thaân Khaùch haøng coù dòp taän höôûng söï thö giaõn troïn veïn trong luùc dòch vuï chaêm soùc moùng chaân ñöôïc thöïc hieän.

Thieát Keá Gaùc Tay Tieát Kieäm Choã Gaùc tay keùo leân vaø traùnh vöôùng choã ñeå deã daøng ra/vaøo gheá spa.

Mieáng Ñaäy Phía Tröôùc vaø Sau Phía tröôùc vaø sau coù mieáng ñaäy ñeå deã daøng tieáp caän boä phaän bôm nöôùc cuûa gheá.

Voøi Xòt Hai Coâng Duïng Voøi xòt hai coâng duïng taïo luoàng nöôùc maïnh ñeå laáy nöôùc ñaày boàn cuõng nhö chuøi röûa boàn. Doøng nöôùc eâm dòu giuùp xaû saïch saûn phaåm laøm moùng chaân vaø kem thoa treân chaân vaø baøn chaân cuûa khaùch haøng. 3 Keát Hôïp Maøu Töông Phaûn Cho Beä Ba kieåu keát hôïp hai maøu töông phaûn taân thôøi daønh cho beä cuûa gheá coù ñöôøng neùt duyeân daùng nhöng thaâm traàm naøy.

3 Maøu Cho Neäm Gheá Gheá coù neäm eâm aùi goàm ba maøu trang nhaõ raát deã laøm saïch vaø raát beàn.

Goïi ngay hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieát hay tìm ñaïi lyù gaàn baïn

(800) 626-6912

www.europeantouch.com

vs0911trafficking.indd 37 VS0311eurotuchfp.indd 1

Luoàng Xoaùy Khoâng OÁng Daãn Gaén Phía Tröôùc. Khoâng oáng daãn nghóa laø khoâng coù ñöôøng daãn nöôùc beân trong nôi vi truøng tích tuï (nguy cô bò nhieãm truøng).

Choã Naâng Chaân/ Baép Chaân. Choã naâng chaân coù theå ñöôïc naâng leân vaø khoùa laïi taïo söï thoaûi maùi cho thôï.

Khay Laøm Moùng Tay Gaáp Laïi Tieâu Chuaån. Khay coù kieåu daùng trang nhaõ vôùi caïnh nhoâ leân giuùp giöõ ñoà vaät naèm yeân treân baøn.

8/17/11 2:05:46 PM 2/15/11 11:38:46 AM


moät trong nhöõng lyù do naïn buoân ngöôøi coù theå hoaønh haønh trong kyõ ngheä moùng laø vì giaáy pheùp thöông maïi ñöôïc caáp quaù deã daøng, vaø moät khi tieäm ñaõ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng, raát ít khi tieäm seõ bò xeùt thöôøng xuyeân. “Toâi gaëp nhaân vieân thanh tra chæ moät laàn trong saùu naêm,” Rando chia seû. “Ñaõ ñeán luùc caùc nhaân vieân chính phuû caàn coù chính saùch cöùng raén vôùi caùc ñieàu luaät veà naïn noâ leä thôøi ñaïi nhaèm loaïi

Ngöôøi maãu ñang duøng Jupiter Blue

chæ laø

tröø teä naïn naøy.” Trôû ngaïi thöù tö coù phaàn ít lieân quan tröïc tieáp ñeán giôùi buoân ngöôøi vaø caùc naïn nhaân. Ñoù chính laø trôû ngaïi noäi boä maø Rando cho raèng raát caàn ñöôïc quan taâm. Ñieàu naøy thöôøng ñöôïc moâ taû laø söï caêng thaúng giöõa tieäm “AÙ Chaâu” vaø tieäm “Myõ Traéng” hoaëc giöõa “thoâng thöôøng” vaø “giaù haï”, hay thaäm chí “tieâu chuaån” vaø “khoâng tieâu chuaån”. Coù söï chia reõ trong

maïnh hôn

coäng ñoäng moùng, maëc duø ñang coù nhöõng daáu hieäu tieán trieån, nhöng vaãn coøn khaù xa ñieåm ñích. Thôï moùng ôû caû hai phía coù theå ñoàng yù veà nhöõng ñieàu caên baûn nhö caùc tieäm khoâng giaáy pheùp, maát veä sinh, hay keùm an toaøn thì khoâng neân hoaït ñoäng — baát keå saéc toäc hay nguoàn goác quoác gia cuûa chuû tieäm vaø thôï. Hôn nöõa, caû hai phía ñeàu coù nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu; chaéc chaén chuùng ta coù theå hoïc hoûi laãn nhau — baát keå laø caùch laøm höõu hieäu, toác ñoä hay söï thoaûi maùi vaø phong caùch phuïc vuï khaùch haøng. “Chuùng ta cuøng coù chung moät vaán ñeà heä troïng,” Rando noùi. “Nhöõng tay buoân ngöôøi ñang luõng ñoaïn kyõ ngheä thaåm myõ cuûa chuùng tay vaø eùp buoäc phuï nöõ laøm noâ leä giöõa thôøi ñaïi môùi. Ñaõ ñeán luùc phaûi cuøng nhau laøm vieäc ñeå gioùng leân tieáng noùi cho hoï vaø giuùp ñôõ hoï.” Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø chuùng ta laøm ngô tröôùc nhöõng sai phaïm trong ngaønh moùng, maø ngöôïc laïi. Chuùng ta caàn phaûi nhaïy beùn ñeå nhaän ra nhöõng daáu hieäu baùo ñoäng vaø saün saøng coù thaùi ñoä, thoâng baùo cho giôùi höõu traùch veà nhöõng gì chuùng ta troâng thaáy. “Moät trong nhöõng vuõ khí toát nhaát choáng naïn buoân ngöôøi chính laø nhöõng ngöôøi haøng xoùm luoân ñeå yù,” theo lôøi cuûa Elizabeth Keyes, luaät sö cuûa Casa of Maryland, moät toå chöùc tranh ñaáu cho quyeàn cuûa nhöõng ngöôøi di daân. “Chuùng ta khoâng thích phaûi laø nhöõng ngöôøi toø moø, nhöng caùc naïn nhaân coù theå ñang hy voïng ai ñoù seõ hoûi thaêm hoï ñeå hoï coù theå leân tieáng xin giuùp ñôõ.” Veà laâu veà daøi, Rando hy voïng coù theå tìm ra ñöôïc caùch thôï moùng coù theå giuùp laøm laïi cuoäc ñôøi cho nhöõng phuï nöõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi ñöôøng daây buoân noâ leä thôøi ñaïi. “Toâi mô ñeán moät ngaøy chuùng ta coù theå phuïc hoài danh döï cho hoï, giuùp hoï xaây döïng laïi cuoäc soáng baèng caùch huaán luyeän tay ngheà vaø höôùng daãn hoï ñeå hoï coù theå soáng töï laäp,” Rando chia seû. “Toâi nghó ñieàu coâng ñaïo nhaát laø khi nhìn thaáy nhöõng phuï nöõ naøy thaønh ñaït trong chính kyõ ngheä maø caùc tay buoân ngöôøi ñaõ söû duïng ñeå boùc loät hoï.”

THAM KHAÛO THEÂM:

38

VietSALON September/October 2011

vs0911trafficking.indd 38

° ° ° ° ° °

polarisproject.org apilegaloutreach.org vietact.org ochumantrafficking.org freetheslaves.net thea21campaign.org

8/19/11 3:30:31 PM

VS0911aiibdjustgelfp.indd


chæ laø gel nguyeân chaát hôn

www.ibdbeauty.com

vs0911trafficking.indd 39 VS0911aiibdjustgelfp.indd 1

Coâng thöùc gel 100% nguyeân chaát

Lôùp sôn saùng boùng, beàn laâu

Hong khoâ döôùi ñeøn LED & UV

Coù trong 30 maøu cuoán huùt gôïi caûm

Sôn leân deã daøng

Chuøi ñi nhanh vaø deã daøng

8/17/11 6:24:36 PM 8/17/11 3:29:15 PM


11 5 5 6

6

8 7 7

11

8

9

8

9

11 13

Theo Soá

11

Khôû i ñaà u töø naê m 1951, caù c boä duï n g cuï sôn theo soá höù a heï n “moä t böù c tranh sôn daà u tuyeä t ñeï p ngay laà n ñaà u tieâ n thöû duø n g” vôù i caû nhöõ n g ngöôø i khoâ n g heà coù khieá u ngheä thuaä t .” Chæ ñôn giaû n choï n maø u töông xöù n g vôù i con soá trong töø n g oâ treâ n hình, baá t cöù ai cuõ n g coù theå taï o moä t böù c tranh troâ n g thaä t chuyeâ n nghieä p . Söû duï n g kyõ thuaä t coå ñieå n naø y, chuù n g toâ i giôù i thieä u 15

ñeá n baï n boä söu taä p maø u nöôù c sôn muø a thu 18

2011 — Caù c toâ n g maø u saã m , maï n h meõ xen

20

laã n nhieà u saé c kim tuyeá n où n g aù n h. 19 16 22

By Hannah Lee Photography by Vu Ong Illustrations by Danielle Parisi

21

24

22

23

22 25

THEO SOÁ LIEÄU (moät vaøi con soá ñaèng sau nhöõng böùc tranh giôùi thieäu maøu nöôùc sôn cuûa soá naøy):

3

böùc tranh sôn theo soá

40

22

boä duïng cuï sôn theo soá ñöôïc mua tröôùc khi choïn ra 3 maãu cuoái cuøng

5

ngöôøi laøm vieäc cuøng nhau ñeå hoaøn thaønh ba “tuyeät taùc” naøy

40

giôø tæ mæ sôn tranh baèng nöôùc sôn moùng

74

chai nöôùc sôn ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra caùc böùc tranh

VietSALON September/October 2011

vs0911polishPreview.indd 40

8/17/11 11:34:21 AM

VS0911opitreatmentsfp.in


Editor’s Note: This story is about

Toaøn haûo.

(Ñieàu ñoù quaù deã daøng!) CHÖÕA TRÒ MOÙNG HIEÄU OPI Choïn moät loaïi sôn neàn ñeå moùng laâu phai hôn khoâng phaûi lo. Giuùp moùng khoûe vaø che khuyeát ñieåm - quaù deã. Hoaøn taát nhanh, saùng boùng - khoâng toán söùc.

Sôn Neàn cho Moùng Töï Nhieân

Sôn Neàn cho Moùng Boät Acrylic

Nhöõng boä moùng laâu phai hôn

Lôùp sôn baûo ñaûm khoâng dính dô

Sôn Phuû

San Baèng Gôø Cöùng

Baûo veä ñoä saùng boùng

Che laáp khuyeát ñieåm

Thuoác Khoûe Moùng Töï Nhieân Söùc maïnh ñeå beàn laâu

Xin goïi 800-341-9999 hoaëc vaøo thaêm www.opi.com ©2011 OPI Products Inc.

vs0911polishPreview.indd 41 VS0911opitreatmentsfp.indd 1

8/17/11 11:34:29 AM 8/16/11 10:25:51 AM


Ñoùa Hoàng Gia Baûo 3 5

SAÛN PHAÅM

CHAÊM SOC CHAM SOÙC DA & SPA

”2

1

4

6

CHUYEÂN NGHIEÄÄP

CHAÁT LÖÔÏNG CAO, GIAÙ HAÏ

8 9 CHUÙNG TOÂI COÙ TAÁT CAÛ!

10

Saùp Paraffin & Duïng Cuï Boâi Ñoà Haâm Noùng Saùp Paraffin Bao Loùt Paraffin

7 11 13

12

Ñoà Laøm Khoâ Moùng Ñoà Haâm Noùng Saùp Ñieän Töû Saùp Cöùng & Laïnh

15

14

Xe Ñaåy Cho Waxing & Spa Coï Cho Maët & Thaân Ngöôøi Mieáng & Cuoän Nhoå Loâng Vaø theâm nhieàu thöù khaùc

Ñeå bieát theâm chi tieát veà caùc saûn phaåm FantaSea hoaëc tìm ñaïi lyù phaân phoái ñòa phöông xin vaøo

www.burmax.com 42

GÔM CÓ: 1 2 3 4 5 6 7 8

LCN Red Affair Nailite Lola MK Blackberry Gloss Prolana Convince MK Salsa OPI Are We There Yet? China Glaze City Siren Duri Bloody Mary

9 Nailite Spun Sugar 10 LeChat Hey Girl! 11 China Glaze Traffic Jam 12 Diamond Plum-Crazy for You 13 Duri Grape Swirl 14 China Glaze CG in the City 15 OPI Honk If You Love OPI 16 CND Dark Amethyst

VietSALON September/October 2011

vs0911polishPreview.indd VS0511burmaxthrd.indd 142

8/17/11 11:34:34 AM 4/8/11 9:49:27 AM


31

33

Boä Söu Taäp Weekend in Sedona.

30

Thaéng boä ñeïp ñeõ cho moùng vôùi Polish Pro.

29 Phantom Ranch

27

32

Sadona’s Got a Big Ole Butte

28 25

Home on O’Range

24

Cactus Juice Cocktail

26

16 15

22 19

18

Mud Wrap

17

Red Rock

23 21 20

Polish Pro. Giôø coù trong 48 maøu soáng ñoäng. Khoâng meû trong hai tuaàn hoaëc hôn. Bôûi vì baïn vöôït

17 Orly Peachy Parrot 18 Nubar Faded Putty 19 Essie Lady Like 20 Duri Pinot Noir 21 MK Red Nose Reindeer 22 OPI My Address Is “Hollywood” 23 SpaRitual Spirit Child 24 LCN By the Dozen 25 Jessica Street Swagger

26 China Glaze Trendsetter 27 Nubar Vogue Vert 28 LCN Mysterious Green 29 Orly Lucky Duck 30 Jessica Showstopper 31 OPI Uh-Oh Roll Down the Window 32 LCN XOXO 33 Duri Dragontini

xa möùc Chæ laø Coâ Thôï Moùng. Baïn laø chuyeân vieân Pro luoân bieát caùch haøi loøng khaùch haøng. Ñeå bieát theâm chi tieát, gheù thaêm nsinails.com. Hoaëc chuùng toâi taïi nsinails.com goïi 800-354-6741.

VietSALON September/October 2011

vs0911polishPreview.indd 43

VS0911nsipolishprothrd.indd 1

43

8/17/11 11:34:47 AM


Buïi Moùng vaø Muøi Hoâi Laøm Hoûng Moät Ngaøy Cuûa Baïn?

Hoàn Böôùm Mô Hoa

23 1

2 Tröôùc…

3

6

5

4

10

…Sau

8 7

9

11

KHI SAÉC ÑEÏP GAËP SÖÙC KHOÛE

Goïi hoaëc Baám

44

GÔM CÓ: 1 LeChat High Heal Heaven 2 Duri Cabernet Sauvignon 3 Nubar Mod Aqua 4 Essie Power Clutch 5 SpaRitual Rhythm of the Night 6 SpaRitual Instinct

7 8 9 10 11 12

China Glaze Skyscaper Orly Fowl Play China Glaze Midtown Magic Jessica Wild Thing MK Champs-Elysees LCN Magnetic Field

VietSALON September/October 2011

vs0911polishPreview.indd VS0911valentinothr.indd 144

8/17/11 11:35:498/12/11 AM 12:22:16 PM


MÔÙI! Giuùp baïn look vaø feel tuyeät vôøi nhaát...

23 22

21

6.5oz KEM CHÖÕA LAØNH CHAÂN HÖÕU HIEÄU NHAÁT

19 18 17 16

13 12 13 14 15 16 17 18

LCN Milk Chocolate CND Midnight Sapphire Diamond Head Over Teals Orly Sweet Peacock OPI French Quarter For Your Thoughts LCN Natural Beige

BOÄ TRÖNG BAØY QUAÀY 12 MIEÁNG

15 14 19 OPI Color to Diner For 20 Nailite Campfire 21 Diamond Falling in Love 22 LeChat Glammed Up 23 Kinetics Bang

LIEÂN LAÏC ÑAÏI LYÙ PHAÂN PHOÁI TRONG VUØNG ÑEÅ BIEÁT GIAÙ CAÛ VAØ MAËT HAØNG

Chicago, IL 60623 www.nightcareproducts.com (800) 566-0664

VietSALON September/October 2011

vs0911polishPreview.indd 45

VS0911justinblairhthr.indd 1

45

8/17/11 11:36:40 AM


Beân Caàu Hoø Heïn

” 2

nailwraps

1

SOAK-OFF GEL

4

3

Nöôùc Sôn UV Gel Gaëp Baïn Töông Ñoàng

Giôùi thieäu phaùt minh môùi nhaát ñeå thaùo moùng ngaâm tan. Soak-off Gel Nail Wraps laø caùch deã nhaát,

5

thoaûi maùi nhaát ñeå coù laïi moùng tay khoâng sôn saïch ñeïp chæ trong ba böôùc ñôn giaûn. Tuyeät vôøi ñeå loaïi boû nöôùc sôn gel vaø acrylic ngaâm tan. Thieát keá meàm deûo deã duøng treân moùng tay vaø moùng chaân. Gaén leân deã daøng khoâng caàn toán acetone ñeå ngaâm toaøn boä.

6

7 8

Chaát lieäu ñoäc ñaùo aán leân laø daùn kín taïo lôùp quaán khoâng trôn tuoät.

9 10 Hoäp 100 caùi Polybag 10 caùi

ñieän thoaïi: 800.438.8594 email: info@grahambeauty.com treân maïng: grahambeauty.com

46

VietSALON September/October 2011

vs0911polishPreview.indd 1 46 VS0711grahamthrd.indd

8/17/11 11:36:586/10/11 AM 9:04:26 AM


Naám Ngoùn Tay Hay Ngoùn Chaân? 18 17

16

11

15 13 14 11 GÔM CÓ: 1 MK Husky Fur 2 Prolana Work the Room 3 Essie Very Structured 4 OPI I Eat Mainely Lobster 5 Nailite Tawny 6 Nubar Beguiling Carmine 7 Jessica Vampy Vixen 8 LeChat Rocker Chic 9 China Glaze Westside Warrior

12 10 OPI Suzi Takes the Wheel 11 Diamond Whisper Softly 12 LeChat Smokin Diva 13 MK Smoked Cigar 14 SpaRitual Howl 15 Kinetics The Mirror 16 OPI A-taupe in the Space Needle 17 SpaRitual Sacred Ground 18 Essie Case Study

Ñaây Laø Nhöõng Gì Maø Baïn Mong Ñôïi... FUNG-OFF ñieàu trò vôùi caùch duøng deã daøng. Coâng thöùc höõu hieäu giuùp moùng saïch vaø khoûe. Boác hôi töùc thì, khoâng ñeå laïi chaát daàu. Tröng baøy baét maét, FUNG-OFF seõ giuùp baïn thu lôïi nhuaän.

VietSALON September/October 2011

vs0911polishPreview.indd 47

VS0909noliftfungthrd.indd 1

47

8/17/11 11:37:05 AM


göông thaøn h coân g

Editor’s Note: This is a profile about Serene Day Spa.

Serene Day Spa:

Boán gheá spa sang troïng xeáp hình voøng cung raát myõ thuaät.

Kieàu Khanh Cuûa Hoâm Nay Neá u ai ñaõ töø n g aù i moä neù t ñeï p thanh tuù cuû a Ñoã Thò Kieà u Khanh, Hoa Haä u AÙ o Daø i ñaà u tieâ n cuû a Vieä t Nam, chaé c haú n seõ raá t yeâ u thích neù t trang trí dòu nheï vaø phong caù c h phuï c vuï aâ n caà n cuû a Serene Day Spa.

M

By Ñöùc Trí Queá Anh

Moät cô duyeân thuù vò ñöa chuùng toâi ñeán thaêm tieäm Serene Day Spa toïa laïc trong moät khu thöông maïi nhoû taáp naäp thuoäc thaønh phoá Santa Ana, Calif., nhöng naèm xeùo goùc vôùi khu mua saém sang troïng South Coast Plaza (thuoäc thaønh phoá Costa Mesa). Ñoù laø moät chieàu thöù Tö muøa heø oi aû nhöng trong tieäm ñaõ coù saün ba ngöôøi khaùch ñang ñöôïc nhaân vieân phuïc vuï chu ñaùo. Coù theå thaáy ngay ñöôïc raèng chuû nhaân cuûa Serene Day Spa laø moät ngöôøi coù khieáu myõ thuaät. Vôùi gam chuû maøu ñaát, toaøn tieäm thoaùt leân moät neùt eâm ñeàm thanh thaûn, raát “Serene”. Boán chieác gheá spa neäm da maøu naâu nhaït sang troïng ñöôïc keâ saùt töôøng hình voøng cung ñoái dieän vôùi cöûa

48

vaøo. Quaày tieáp taân beân traùi vôùi moät bình hoa uaát kim höông vaøng, phía tröôùc quaày laø keä tröng baøy caùc chai Teân tieäm: Serene Day Spa Ñòa ñieåm: Santa Ana, Calif. Chuû nhaân: Kay Ñoã (Kieàu Khanh) Dieän tích: 1,200 sq. ft. Thôøi gian laøm chuû: boán naêm Soá nhaân vieân: 6 Soá thôï nail: 3 Chuyeân cung caáp: Moùng tay, moùng chaân nöôùc vaø gel, nhuoäm loâng maøy, noái loâng mi, trang ñieåm, xaâm thaåm myõ, nhieàu loaïi waxing, maùt-xa, spa, vaø facial, trò lieäu muïn, chaêm soùc da Caùch traû löông: commission vaø salary

VietSALON September/October 2011

vs0911salonprof.indd 48

h

h b A

l8/17/11 d

1:48:28 PM


Transform you salon with Gulfstream’s Oriental Decorative Backdrops. Create a beautiful setting and treat your customer to privacy and a themed surrounding.

Reception Desk

,

www.gulfstreaminc.com vs0911salonprof.indd 49 VS0911gulfstreamfp.indd 1

8/18/11 3:36:44 PM 8/18/11 2:44:55 PM


SÖÙC MAÏNH TIEÂU DIEÄT NAÁM!

Khu vöïc laøm moùng tay coù göông giuùp tieäm nhìn roäng hôn.

Phoøng laøm facial, maùt-xa, hay waxing kín ñaùo, saïch seõ.

• Khoâng Muøi, Khoâng Axít Maïnh, Khoâng Daàu • Ñaàu Nhoû Gioït Traùnh Nhieãm Truøng • Khoâng Caàn Chuøi Boû Nöôùc Sôn hay Acrylic • Coâng Thöùc Coù Baèng Saùng Cheá Nail Supply House

Coù baùn taïi:

517 E. Valley Blvd San Gabriel, CA 91776 (626) 307 0888

USA Beauty Supply

5441 Buford Hwy. Doraville, GAw 30340 (877) 532 3553

w

Lebelle

9191 Bolsa Ave Westminster, CA w92683 (714) 891 2420

5708 New Peachtree Rd. Chamblee, GAw 30341 (877) 532 3553

Big 1 Nail & Beauty Supply

Kelly Beauty Supply

9528w E. Rushw Street Unit # FS. El Monte, CA 91733 (626) 575 6343

Thaêm chuùng toâi taïi:

drgsbeauty.com

50

Nailmall

251 Adam Street Dorchester, MA 02122 (617) 282 0264

Lake Forest, CA 92630

800-780-6999

nöôùc sôn cuõng nhö menu giuùp khaùch haøng deã daøng choïn löïa maøu sôn vaø dòch vuï trong luùc ngoài ñôïi. Serene Day Spa cung caáp raát nhieàu dòch vuï cho khaùch haøng, töø nhuoäm loâng maøy, noái loâng mi, trang ñieåm, xaâm thaåm myõ, ñeán ñuû loaïi waxing, maùt-xa, spa vaø facial. Tieäm cuõng coøn coù dòch vuï trò lieäu muïn vaø chaêm soùc da. Rieâng dòch vuï laøm moùng cuõng raát ñaày ñuû, töø caùc dòch vuï chaêm soùc tay vaø chaân ñoäc ñaùo ñeán laøm troïn boä vaø fill. Ñaëc bieät coøn coù nhieàu löïa choïn mua theâm, giuùp khaùch haøng coù theå töï taïo dòch vuï theo yù thích — moät caùch laøm khaùch haøng haøi loøng raát thieát thöïc. Giaù caû taïi Serene Day Spa töông ñoái phaûi chaêng. Caïnh quaày tieáp taân laø caùc tuû kính tröng baøy saûn phaåm baùn leû ñöôïc baøy trí goïn gaøng myõ thuaät. trang trí thaät myõ thuaät. Serene Day Spa chuû tröông söû duïng caùc saûn phaåm thieân nhieân vaø organic nhaèm naâng cao söùc khoûe cho khaùch haøng. Tieäm coù ba baøn moùng tay ñöôïc keâ song song vôùi moät taám göông lôùn giuùp cho tieäm troâng roäng hôn. Vôùi caùch saép xeáp naøy, khaùch haøng laøm moùng tay laãn spa chaân ñeàu coù theå nhìn thaáy tuû tröng baøy saûn phaåm trong luùc ñöôïc phuïc vuï, giuùp khaùch haøng deã daøng choïn löïa saûn phaåm duøng taïi nhaø. Serene Day Spa coøn coù hai phoøng rieâng bieät kín ñaùo daønh cho caùc dòch vuï maùt-xa, waxing, hay facial ñöôïc baøy trí trang nhaõ goïn saïch cuõng theo toâng maøu naâu nhaït. Phaàn phía sau cuûa tieäm tuy khuaát maét khaùch haøng nhöng vaãn ñöôïc giöõ goïn gheõ, goàm coù phoøng nghæ cho nhaân vieân, phoøng veä sinh, vaø phoøng giaët. Chuû nhaân cuûa Serene Day Spa laø coâ Kay Ñoã, moät phuï nöõ xinh ñeïp thaân thieän. Coâ coù hôn 20 naêm kinh

VietSALON September/October 2011

vs0911salonprof.indd 50 1 VS0711pacwrlddrghlf.indd

8/17/11 1:48:386/8/11 PM 4:25:09 PM VS0911nailsuperdealsfp


NEW!

GelEfex

tm

The true Gel Polish with a awless ďŹ nish that grabs hold for over 2 weeks...and doesn’t let go Over 30 rich & glamourous colors Superior one coat coverage Spectacular shine that won’t fade Easy to apply, easy to take off

9

Hurry, get yours today

95

plus

Buy 5, get Base or Top Gel

Sales end 09/30/11

$20 Off!

$50 Off!

sale!

sale!

)BTCVJMUJOESZFSGBOBOEUJNFS

 SQN'PPUDPOUSPMCJUTJODMVEFE

SIJOFTUPOFJOEJòFSFOUDPMPST

*ODMVEFTCFTUTFMMJOHDPMPS QPXEFSP[ 6MUJNBY-JRVJE P[ 6MUSB#POE1SJNFSP[  %FTJHOFS4DVMQUPS#SVTI

1SP.BTUFS8BUU67(FM-JHIU Now $49.95 Reg. $69.95 *UFN

SuperSonic3&MFDUSJD/BJM'JMF Now $124.95 Reg. $175.00 *UFN

3IJOFTUPOFT8IFFM - Round

"SUJTBO$PMPS"DSZMJD,JU

Now $3.85 Reg. $11.95 *UFN

Now $33.89 Reg. $56.48 *UFN

4J[Fw

CVZ HFUfree!

sale!

$30 Off!

50% Off!

1BDLPGQDT

$VUUJQTXJUIPVUDSBDLJOHFWFSZUJNF

4FUPGQJFDFT

*UFN

*UFN

Now $39.95

"MMPXTFBTZBOETNPPUIHFMBQQMJDBUJPO $PNFTJOPWBMTRVBSF

Reg. $75.00

*UFN

*UFN

"SUJTBO1SF%FTJHOFE/BJM5JQT Now $12.95/ea

*FREE SHIPPING

0SJHJOBM/BJM5JQ$VUUFS Now $3.85 Reg. $6.95

orders over $99 | Coupon Code: VIET0911

$BMM

800.669.9430

)PU4UPOF.BTTBHF4FU

ProTouch Gel Brush Now $3.99 Reg. $7.99

t.VTUFOUFSDPVQPODPEFBUDIFDLPVUt'SFF614HSPVOETIJQQJOHGPS64DPOUJOFOUBMPOMZ Offers End 09/30/2011

7JTJUPVSXFCTJUFBOEPOMJOFTUPSFBU

www.nailsuperstore.com

8FTQFBLZPVSMBOHVBHF&OHMJTI 5JĚ‹OH7JĚ?U 'SBOĂŽBJT &TQBĂ—PM 

vs0911salonprof.indd 51 VS0911nailsuperdealsfp.indd 1

8/17/11 1:48:49 PM 8/11/11 3:56:06 PM


MÔÙI Boä Söu Taàm Satin Etched Zebra Print Saùng Taïo

Voâ Cuøng Beàn. 100% Khöû Truøng Ñöôïc. Daùng Veû Hoang Daõ.

Choã ngoài ñôïi vaø quaày tieáp taân coù baøy caùc chai nöôùc sôn vaø menu ñeå khaùch deã choïn löïa.

Coù theå ñöôïc haáp khöû truøng vaø voâ cuøng beàn, caùc duïng cuï thieát yeáu laøm baèng theùp khoâng ræ thöôïng haïng naøy coù löôõi caét thaät ñeïp vaø ñöôïc thieát keá sang troïng ñaëc bieät nhaèm ñaït möùc cao nhaát veà chaát löôïng, ñoä chính xaùc, & naêng xuaát. Boä Nhíp Ñaàu Xeùo, Ñoà Caét Da Quanh Moùng vaø Ñoà Caét Moùng Tay Baùn Rieâng Bieät Tuû tröng baøy saûn phaåm baùn leû goïn gaøng trang nhaõ, giuùp khaùch haøng deã choïn saûn phaåm.

meets

Ñeå bieát theâm thoâng in chi tieát vaø ñaïi lyù phaân phoái gaàn baïn xin gheù thaêm tweezermanprofessional.com hoaëc goïi 1-800-645-3340

52

nghieäm trong ngaønh thaåm myõ, baét ñaàu töø khi coøn soáng taïi Vieät Nam vaø tieáp tuïc taïi Hoa Kyø khi coâ ñeán ñònh cö naêm 1991. Kay Ñoã luoân coù nieàm ñam meâ laøm ñeïp cho giôùi phuï nöõ, ñaëc bieät laø chuù troïng ñeán vieäc giöõ gìn tuoåi xuaân vaø duy trì söùc khoûe. Chính vì vaäy maø Kay Ñoã luoân choïn caùc saûn phaåm toát nhaát ñeå söû duïng taïi tieäm, trong ñoù coù Pura D’or Argan Oil cuûa coâng ty Vital’s International. Daàu argan ñang laø nguyeân lieäu ñöôïc giôùi saønh ñieäu yeâu chuoäng, vaø Pura D’or laø saûn phaåm daàu argan nguyeân chaát, thieân nhieân vaø organic ñöôïc nhaäp chính goác töø Morocco, giuùp laøn da meàm maïi, toùc oùng möôït, vaø moùng khoûe maïnh. Kay Ñoã hieän laø coá vaán thaåm myõ cho coâng ty Vital’s International. Kay Ñoã khoâng ai khaùc hôn chính laø Hoa Haäu AÙo Daøi ñaàu tieân cuûa Vieät Nam sau naêm 1975: Hoa Haäu Ñoã thò Kieàu Khanh. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi, naêm 1989, taïp chí Phuï Nöõ toå chöùc cuoäc thi saéc ñeïp ñaàu tieân sau naêm 1975 mang teân Hoa Haäu AÙo Daøi, vaø Kieàu Khanh vôùi neùt ñeïp thanh tuù vaø nuï cöôøi raïng rôõ ñaõ ñoaït ñöôïc vöông mieän hoa haäu. Khoâng laâu sau cuoäc thi, 100,000 taám böu thieáp coù hình Kieàu Khanh ñaõ nhanh choùng ñöôïc giôùi aùi moä mua saïch. Kieàu Khanh trôû thaønh noåi tieáng toaøn quoác, khôûi ñaàu cho caùc cuoäc thi saéc ñeïp sau naøy trong nöôùc cuõng nhö haûi ngoaïi. Cuoäc soáng cuûa hoa haäu Kieàu Khanh hieän khaù baän roän vôùi vieäc ñieàu haønh tieäm Serene Day Spa, quaûng baù cho saûn phaåm Pura D’or vaø thu hình cho moät chöông trình söùc khoûe vaø laøm ñeïp haøng tuaàn.

VietSALON September/October 2011

vs0911salonprof.indd 52 VS0311tweezerhlf.indd 1

8/17/11 1:48:53 PM 2/14/11 3:09:58 PM VS0909lctradspazifp.ind


lc corp spa

www.lcdeco.com vs0911salonprof.indd 53 VS0909lctradspazifp.indd 1

8/17/11 1:49:09 PM 8/5/09 2:40:43 PM


saùn g taïo ngheä thuaät Trang Nguyeãn Trang Nguyeãn laø thôï nail cuûa tieäm The Velvet Nail Lounge, taïi Troy, Mich.

Muøa Thu Tình Töù Thu ñeán. Haõy cuøng Trang Nguyeãn cuûa Velvet Nail Lounge taïi Troy, Mich, boäc loä neùt laõng maïn tình töù.

Caáp Deã 1. Sôn nöôùc toaøn moùng vôùi maøu xanh laù caây. 2. Veõ nhöõng vaïch ñen beân hoâng laøm noåi baät

moùng. 3. Theâm kim tuyeán vaø chaám traéng giöõa caùc

vaïch ñen.

1.

2.

3.

Caáp Trung Bình 1. Sôn nöôùc sôn hoàng vaø veõ chöõ thaäp baèng

maøu hoàng ñaäm. 2. Veõ moät chöõ thaäp khaùc baèng caùc chaám

traéng phía beân phaûi. 3. Veõ hai laèn ñen theo chieàu doïc vaø ngang

phía beân traùi. 4. Theâm chieác nô traêng ñeå taïo neùt laõng maïn. 1.

2.

4.

3.

Caáp Khoù 1. Sôn nöôùc toaøn moùng vôùi maøu xanh döông. 2. Veõ caùnh hoa traéng vôùi nhuïy maøu hoàng,

theâm laù xanh vaø vaøi coïng traéng 3. Veõ theâm caùnh chuoàn chuoàn ñen vaø ñieåm

nhöõng chaám ñen.

1.

2.

3.

Caùc Chuyeân Vieân Moùng Ngheä Thuaät Chuù YÙù Muoán moùng ngheä thuaät cuûa baïn ñöôïc giôùi thieäu treân VietSALON? Haõy göûi maãu ngay cho chuùng toâi. Chæ caàn baïn choïn chuû ñeà (ví duï nhö hoa, tröøu töôïng, leã hoäi) vaø taïo maãu theo töøng böôùc treân boán moùng giaû. Duøng moät chuû ñeà cho ba caáp töø deã ñeán khoù. Hoaëc neáu muoán, baïn coù theå göûi hình roõ ne ùt caùc maãu moùng ngheä thuaät vôùi lôøi chæ daãn caùch laøm cho chuùng toâi. Xin göûi taùc phaåm cuûa baïn cho Kim Phaïm, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503, hoaëc e-mail kim.pham@bobit.com. Ñöøng queân göûi chæ daãn töøng böôùc cho moãi caáp. 54

VietSALON September/October 2011

vs0911nas.indd 54

8/18/11 9:49:39 AM

VS0909testimonialfp.indd


VietSALON Is Awesome! Ñoù laø lôøi nhaän xeùt cuûa Thuy Dao, chuû tieäm Tiffany Nails & Spa taïi thaønh phoá Bowie, bang MD. Söï caûm nhaän cuûa coâ cuõng gioáng nhö nhieàu ñoäc giaû khaùc, nhöõng vò ñaõ boû thôøi gian ñeå vieát thö vaø goïi ñieän thoaïi cho ban bieân taäp cuûa taïp chí VietSALON ñeå ngoû lôøi “caùm ôn” veà noäi dung phong phuù cuûa ngaønh nail Vieät maø taïp chí ñaõ coáng hieán ñeán ñoäc giaû khaép nôi baèng tieáng Vieät.

Haõy nghe nhöõng ñoäc giaû sau ñaây noùi veà VietSALON, baèng chính töø ngöõ cuûa hoï.

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp March/April 2009

Höôùng Daãn Caùch Laøm Face Map ping

Thuy Dao Owner, Tiffany Nails & Spa Bowie, MD

Nancy Nguyen Owner, Lucky Nails & Spa Cypress, Calif.

VietSALON raát hay! Toâi hoïc hoûi nhieàu töø taïp chí veà caùch ñieàu haønh vaø phaùt trieån thöông vuï moät caùch höõu hieäu. Toâi thích tôø baùo vì noäi dung chuù troïng vaøo coâng nghieäp nail, vaø noùi veà söï thaønh coâng cuûa caùc nhaø saûn xuaát vaø ñaïi lyù phaân phoái nail ngöôøi Vieät.

Taïp chí troâng raát chuyeân nghieäp. Noäi dung phong phuù, ña daïng ñoàng thôøi coâ ñoäng. Toâi hieåu laø taïp chí chuyeân ngaønh moùng, nhöng moãi soá baùo, toâi caûm thaáy chính mình hoïc hoûi theâm töø trong ngaønh. Moãi soá baùo coù moãi chuyeân ñeà vaø caùc ñeà taøi thöôøng xuyeân nhö moùng ngheä thuaät, gel cho ñeán spa vaø dò öùng da. Toâi raát thích! Bìa baùo ñang ñöôïc caûi thieän. Toâi thích nhaát laø bìa soá baùo Teát.

Phil Nguyen Owner, Lovely Nails Mississauga, Canada

Taïp chí raát phong phuù. Coäng ñoàng nail Vieät neân traân troïng coù ñöôïc tôø taïp chí nhö vaäy. Taïp chí naøy cho chuùng toâi thaáy nhieàu khía caïnh trong laõnh vöïc nail. Toâi hy voïng taïp chí seõ toàn taïi laâu.

Yvonne Ngo Owner, CA Nails White Oak, N.C

Toâi phaûi noùi laø VietSALON raát ngaàu. Taïp chí thì ñeïp, noäi dung thì phong phuù, ñaày maøu saéc, vaø nhieàu ñeà taøi höõu ích. Noùi moät caùch caên baûn, taïp chí raát tuyeät. Chuùng toâi raát yeâu thích.

Phöông Ca ùch Ñeå Coù Theâ Naøo m Tien à Tip? Mua ø Xuan â Vôùi Nhöõng Mau ø Sôn Mô iù Ghe eá Spa ÔÛ Thôøi Ñ Ñaï aïi Môùi VS0309Co

ver.indd 3

/09 4:23:19 PM

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

May/June 2009

Thong Vu Chemist, Creative Nail Design Kinh Teá AÛnh Höôûng Ngaønh Nail Ra Sao?

Caûm töôûng chung cuûa toâi veà taïp chí trong naêm nhö sau: raát toát vì noù trôû thaønh moät taïp chí rieâng bieät chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø baøi dòch töø “Nails”. Chaát löôïng caùc baøi dòch raát hay vaø saùt nghóa. Toâi nghó quí baùo ñaõ ñöa caùc ñeà taøi lieân quan ñeán giôùi salon Vieät chuyeân nghieäp, vaø ñieàu ñoù raát quan troïng. Nhöõng ñeà taøi trong naêm 2007: nhöõng kieán thöùc veà nail. Ví duï nhö baøi vieát veà cô caáu cuûa moùng, söï phaùt trieån moùng vaø söùc khoûe cuûa moùng. Ñeà taøi naøy seõ taêng theâm kieán thöùc cho giôùi nail chuyeân nghieäp. Caùch trình baøy taïp chí noùi chung raát OK. Quí baùo duøng khaù ñuû caùc ngöôøi maãu Vieät. Bìa nhìn cuõng raát OK.

Kyõ Thuaät Laøm Moùng Caên Baûn

Nhöõng Ngheä Pham Chan Phaåm Mong Moùng Chaâ n Maùy Duõ Dua a Maø Ma Baïn Caà B C n Ñeá Ñen VS0509Cover.indd

:

:

July/August 2009 i Salon Chuyeân Taïp Chí cho Giôù

Nghieäp

u Acrylic Maø

Coù Gì Môùi! Ñeán Vôùi

Con Ñöôøng Huaán Ngheä

Laøm Sao Ñeå

g Khaùch Trun n? Thaønh Vôùi Baï

Thöïc Hieän

Maãu Moùng Hình Bìa Theá Naøo?

AM 6/12/09 10:06:21

VS0709Cove

r.indd 3

vs0911nas.indd VS0909testimonialfp.indd 55 1

Eric Ho Director, Honolulu Nails Academy Honolulu, Hawaii

Chaát löôïng taïp chí raát cao. Noäi dung phong phuù, chuù troïng ñeán ngaønh nail, vaø caùch trình baøy ñeïp. Toâi taëng ngöôøi baïn Nhaät moät quyeån vaø anh ta raát thích thuù cho neân toâi tin raèng ngöôøi Vieät phaûi yeâu thích taïp chí naøy.

Haõy ghi danh ñeå nhaän baùo FREE ngay hoâm nay! Haõy ñieàn vaøo phieáu nhaän baùo trong soá naøy hay vaøo www.viet-salon.com

8/17/11 8/6/09 6:13:13 3:34:52 PM PM


phoøng trieån laõm

Tommy Nguyeãn

Trang Nguyeãn

Truùc Nguyeãn

Vi Nails Birmingham, Ala.

The Velvet Nail Bar Troy, Mich.

Bellagio Lebanon, Tenn.

Thaœo Nguyeãn

Nicole Ñaëng

Phöông Löu

St. Charles, Mo.

San Jose, Calif.

Jersey City, N.J.

Benson Nguyeãn

Jane Huynh

Tin Phaïm

Fantasy Nails & Hair San Antonio

Oxford, Ala.

Nailtech Salon Pine Bluff, Ariz.

Caù c Ngheä Só Veõ Moù ng Chuù YÙ : Neá u baï n muoá n caù c ngheä phaå m moù n g cuœ a mình ñaê n g trong taï p chí VietSALON, xin haõ y email hình cuœ a maã u veõ moù ng ñeá n Kim.Pham@bobit.com. Baï n cuõ n g coù theå göœ i maã u moù ng qua ñöôø ng böu ñieä n ñeá n Kim Pham, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. 56

VietSALON September/October 2011

vs0911artgallery.indd 56

8/17/11 6:22:43 PM


saûn phaåm môùi laï Shooting Star® LAØM VIEÄC THOÂNG MINH. Thôøi gian cuûa baïn laø tieàn baïc, cho neân haõy duøng vôùi Designer French Tips® môùi nhaát töø Shooting Star®. Chaát löôïng thöôïng haïng cuûa ñaàu moùng theo daïng half-well khoâng ñoøi hoûi pha troän hay chuaån bò tröôùc. Chæ ñôn giaûn duøng nhö baát cöù loaïi moùng naøo, duøng moät lôùp acrylic trong hay gel trong. Nhöõng kieåu moùng tuyeät ñeïp coù theå ñöôïc duøng vôùi baát cöù ñoä daøi naøo vaø coù söùc deûo dai hôn moùng ngheä thuaät thoâng thöôøng. Laøm ñeïp theâm cho khaùch trong luùc kieám theâm thu nhaäp vaø ít toán thôøi gian — maø khoâng caàn duøng ñeán caùc duïng cuï, vaät lieäu ñaëc bieät hay taïo theâm vieäc ñeå chuøi röûa. Vôùi gaàn 100 kieåu ngheä thuaät ñöôïc saùng taïo nguyeân thuûy, caùc kieåu daùng vaø maøu saéc seõ hôïp vôùi taát caû yù muoán vaø muøa. Ñeå bieát theâm chi tieát vaø coù ñöôïc moät quyeån catalog mieãn phí vôùi taát caû kieåu ngheä thuaät moùng ñoäc ñaùo cuûa Shooting Star®, xin gaëp ñaïi lyù hay goïi. (310) 618-1270 Email: shootingstarint@aol.com All Designs © Shooting Star International 2001-2011

LC Corp. SpaZi — yù töôûng khaùc laï. Boàn spa hai maøu thaät söï coù trang trí ñaù tuyeät ñeïp. Heä thoáng spa khoâng oá n g daã n vaø gheá maùt-xa hoaøn toaøn töï ñoäng. Deã lau chuø i — Deã baûo quaûn. Moät tieâu chuaån môùi chæ coù taïi SpaZi. Xin goïi hoaëc gheù thaêm chuùng toâi ngay hoâ m nay ñeå bieát theâm chi tieát! LC Corp. (800) 887-0880 www.lcdeco.com

Nail Superstore Moät Saùng Kieán Môùi: Dòch Vuï Moùng Chaân Boác Khoùi! Dòch vuï Red Dragon Sauna System ñang chôø baèng phaùt minh mang dòch vuï moùng chaân leân moät möùc hoaøn toaøn môùi. Caùch laøm ñoäc ñaùo naøy söû duïng hôi nöôùc ñeå chaêm soùc baøn chaân, giaûm ñaùng keå löôïng nöôùc söû duïng vaø toán ít choã hôn raát nhieàu. ° Duøng hôi nöôùc thay vì nöôùc ° Chæ caàn moät coác nöôùc cho moãi laàn phuïc vuï ° Hoaøn toaøn di chuyeån ñöôïc vaø khoâng caàn laép raùp oáng bôm toán keùm ° Toaøn boä heä thoáng tieát kieäm haøng traêm ñoàng so vôùi gheá laøm moùng chaân truyeàn thoáng ° Khoâng laøm haïi moâi tröôøng ° Tuyeät vôøi cho tieäm moùng, spas, nhaø nghæ maùt, khaùch saïn, phoøng maïch baùc só vaø nhieàu nôi khaùc. Nail Superstore (800) 669-9430 www.nailsuperstore.com

VietSALON September/October 2011

vs0911hotprods.indd 57

57

8/18/11 4:11:21 PM


saûn phaåm choïn loïc

Nail Labo LED Light CND Almond Moisturizing Scrub OPI Revitalizing Hand & Body Scrub, Liquid Soap ° doøng saûn phaåm Avoplex chaát löôïng ° taùi taïo laøn da môùi ° goàm sinh toá A, D, vaø E (800) 341-9999 www.opi.com

Orly Pro Italian Mandarin Manicure & Pedicure Line ° doøng saûn phaåm moùng cho tay vaø chaân ° goàm boä söu taäp tuyeät myõ ° taùi taïo veû ñeïp töôi maùt (818) 994-1001 www.orlybeauty.com

58

° ñoà chaø coù ñoä daày caàn thieát ° thaûi boû da cheát ° laøm meàm da vôùi daàu almond, bô shea butter, vaø sinh toá E. (877) CND-NAIL www.cnd.com

° loaïi ñeøn tieát kieäm nhieân lieäu LED ° duøng cho saûn phaåm gel Presto ngaâm tan ° khoâ trong naêm giaây, vaø 20 phuùt cho boä moùng gel (800) 595-2585 www.naillabousa.com

BioDefense Nailfinity Gel ° hai loaïi gel chaát löôïng ° ñem laïi veû khoûe maïnh vaø töï nhieân ° ñem laïi neùt töï nhieân cuûa moùng (954) 463-3284 www.kineticsnails.com

GiGi Super Fruit Wax ° saûn phaåm nhoå loâng chaát löôïng ° duøng cho taát caû loaïi da vaø loâng ° cheá taïo bôûi sinh toá A, C, vaø E (800) 621-9585 www.aiibeauty.com

Cuccio Naturaleù Stainless Steel Pedicure File

Lexor Infinity Spa Pedicure Chair

Hand & Nail Harmony Acrylic Starter Kit

° giuõa chaân baèng theùp khoâng ræ ° 100% taåy truøng vaø maët nhaùm 180-haït ° goàm 15 mieáng nhaùm duøng xong boû ñi (800) 762-6245 www.cuccio.com

° gheá spa vôùi kyõ thuaät PureFlo MG khoâng oáng daãn ° thaùo rôøi deã daøng cho vieäc chuøi röûa ° keøm theo kyõ thuaät toái taân Tru-Touch vaø Auto-Fill (800) 559-3630 www.lexorinc.com

° kyõ thuaät taân tieán nhaát giuùp ñoä dính moùng ° khoâng bò oá vaøng ° goàm nhieàu saûn phaåm keøm theo vaø 20 maãu giaáy moùng (562) 623-4203 www.nailharmony.com

VietSALON September/October 2011

vs0911ps.indd 58

8/17/11 11:48:39 AM VS0311prospafp.indd


vs0911ps.indd 59 VS0311prospafp.indd 1

8/17/11 11:48:55 AM 2/3/11 10:12:24 AM


saûn phaåm choïn loïc baèng nöôùc chuøi sôn boùng ° maãu nhieàu kích côõ vaø hình daïng (800) 221-8080 www.cosmeticgroup.com

En Vogue Extender Modeling Resins, Sealers, & Colour Gels ° boä söu taäp chaát dính, sôn phuû vaø gel ° coù nhieàu maøu choïn löïa ° ñem laïi veû ñeïp cho moùng (888) 659-5559 www.envoguenails.com

moät taùc phaåm ngheä thuaät

Art Club Glam Decals ° maãu moùng ngheä thuaät thôøi trang ° sôn leân vôùi lôùp sôn phuû vaø thaùo ra

sang troïng vôùi giaù phaûi chaêng

LC Corp SpaZi Z470 Pedicure Spa Chair ° kieåu daùng sang troïng hieän ñaïi ° thieát keá ñoäc ñaùo voùi nhieàu maøu môùi laï ° beàn vaø chaát löôïng cao (800) 887-0880 www.lcdeco.com

thöông hieäu baïn tin töôûng chaát löôïng, saùng taïo, vaø caùch phuïc vuï cuûa moät coâng ty gia ñình khoâng caàn heä thoáng bôm hay laép raùp thaät söï nhoû goïn chæ caàn caém vaøo

NSI Nurture Lotion ° kem thoa baèng döôõng chaát thieân nhieân ° goàm traø xanh, göøng, amber vaø sandalwood ° ñem laïi veû möôït maø cho da (877) 354-8130 www.nsinails.com

goïi chuùng toâi ñeå quyeát ñònh vôùi ñaày ñuû thoâng tin. Antoine De Paris Combination Tool #915 ° caây ñaåy ñoâi vaø ñaàu muùc ° thieát keá tinh xaûo höõu hieäu ñeå laáy 60

VietSALON September/October 2011

vs0911ps.indd 60

8/17/11 11:49:05 AM


AŒNH

NAILS Kích thöôùc: 191⁄2 " x 24"

Giaù chæ $13 moãi böùc + chuyeân chôœ/giao taän tay Ñaët mua treân maïng: www.nailsmag.com

800.724.4254

vs0911ps.indd 61

8/17/11 11:49:24 AM


saûn phaåm choïn loïc pterygium ra maø khoâng laøm traày moùng ° laøm baèng theùp cobalt khoâng ræ cho hai baøn tay vaø baøn chaân (800) 222-3243 www.antoinedeparis.com

Valentino Beauty Pure Air Filter and Dust Collector Vitals International Pura D’or Argan Oil Republic Nail Long Pen ° vieát veõ moùng vôùi nhieàu maãu ngheä thuaät ° choïn löïa nhieàu maøu khaùc nhau ° ñem laïi veû ñeïp theo yù muoán (800) 390-8108 www.republicnailusa.com

J&D Beauty Diva Diamond Glass Files ° giuõa baèng thuûy tinh ° giaûm troùc, meû hay nöùt neû cho moùng ° nheï nhaøng vaø deã xöû duïng (800) 523-2889 www.jdbeauty.com

° daàu argan nguyeân chaát, thieân nhieân, vaø organic ° nhaäp chính goác töø Morocco ° giuùp laøm da meàm, toùc möôït, vaø moùng khoûe (888) 651-0514 www.puradoroil.com

° loaïi boû buïi moùng, muøi hoâi cuûa acrylic, vaø hoùa chaát ñoäc haïi khoûi khoâng khí ° coù theå duøng vôùi heä thoáng boat acrylic hay gel ° maùy loïc khoâng khí ngay döôùi tay cuûa baïn vaø khaùch haøng (888) 390-4259 www.valentinobeautypure.com

Dashing Diva Nail Tips

ADI-American Dawn Towels & Linens

° moùng nhaân taïo vôùi nhieàu maãu saùng vaø vui töôi ° deã duøng vaø beàn chaéc ° coøn coù moùng French vôùi nhieàu maøu cho vaïch nuï cöôøi (866) 665-3482 www.dashingdiva.com

° caùc laïi khaên loâng duøng cho tieäm moùng, toùc, vaø spas ° coù ba loaïi khaên nhieàu côõ vaø hôn 14 maøu ° ñöïng trong bao ny-loâng hoaëc bao giaáy ñeå baùn leû (800) 627-5839 www.americandawn.com

FootsieBath Pedicure Spa Art of Beauty Zoya Touch ° boä söu taäp sôn boùng ° ba maøu Minka, Shay, vaø Pandora ° meàm maïi, gôïi caûm vaø haáp daãn (800) 659-6909 www.zoya.com

62

° boàn chaân coù taám loùt thay theá ° coù heä thoáng taïo nhieät vaø rung ° raát nheï, tieän duïng vaø ñieàu chænh nhieät ñoä tuøy yù (310) 282-8025 www.footsiebath.com www.footsiebath.co

LCN Hibiscus Bath Foot Salts ° hoøa troän muoái bieån vaø tinh chaát hoa raâm buït ° taùi taïo sinh löïc vaø phuïc hoài söùc

VietSALON September/October 2011

vs0911ps.indd 62

8/17/11 11:49:29 AM


MARKETPLACE khoûe baøn chaân ° cho vaøo boàn spa nöôùc aám vaø thö giaõn (800) 86-NAILS www.lcnusa.com

Caùcee Tangerine Sweetie-Honey Butter Creøme

Soft Touch Dispense-A-Wrap System ° saûn phaåm quaán moùng ° ñoä daøi ngaén theo yù muoán ° baèng luïa hay sôïi kieáng (800) 237-7229 www.softtouch.net

° kem giuùp da choáng khoâ ° hieäu quaû töùc thôøi ñem laïi laøn da oùng möôït ° duøng trong nhieàu loaïi dòch vuï ñoäc ñaùo cuûa moùng (800) 951-6245 www.caceeinc.com

www.americandawn.com

Would

You

Like to Advertise In The Marketplace?

Nailite Starter UV Soak Off Gel Kit

Pedi-Sox

° saûn phaåm gel duøng UV ngaâm tan ° giuùp thôï nail coù theâm dòch vuï môùi ° goàm ñeøn UV loaïi 9 watt, coï gel, giuõa, chaø boùng, vaø sôn phuû (800) 222-4472 www.nailiteinc.com

° giuùp giöõ baøn chaân aám vaø saïch ° ñeå hôi aåm deã haáp thuï hôn ° coù 3 maøu môùi: Caramel, Chocolate, vaø Burgundy Wine (888) 536-1577 www.originalpedisox.com

Quaûng caùo saûn phaåm hay diïch vuï cuûa baïn treân VietSALON ñeán vôùi treân 20,000 chuyeân vieân thaåm myõ ngöôøi Vieät treân toaøn nöôùc Hoa Kyø.

Xin goïi chuùng toâi hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieác. Mary Baughman - East Coast 310.533.2412 mary.baughman@bobit.com Michelle Mullen - West/Canada 310.533.2465 michelle.mullen@bobit.com

BB Cosmetics A Touch of Greece Collection ° boä söu taäp saùu maøu boùng “nöõ vöông” ° saùu maøu kem “chuùa teå” cho quyù oâng ° ñem laïi söï choùi saùng vaø laáp laùnh (888) 602-6567 www.bbnailpolish.co

Odyssey Evoke Color Art Gel ° loaïi gel nhieàu maøu duøng veõ moùng ngheä thuaät ° ñem laïi veû ñeïp tuyeät vôøi cho moùng ° tieän duïng cho taát caû loaïi moùng (877) 624-5736 www.odysseynail.com

VietSALON Magazine 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503 (310) 533-2400 www.viet-salon.com

VietSALON September/October 2011

vs0911ps.indd 63

63

8/17/11 11:49:37 AM


listofadvertisers company

page

contact information

31

(800) 572-9938, www.alfalfans.com

American Dawn

63

(800) 627-5839, salonproducts@americandawn.com

Blaine Labs Inc.

14

(800) 307-8818, www.vite20.com

42

www.burmax.com

17A-17B

www.chinaglaze.com

23, 25

(800) 833-NAIL, www.cnd.com

Continuum Pedicure Spas

60

(877) 255-3030, www.salonpedicurespas.com

Dr. G’s

50

(800) 780-6999, www.drgsbeauty.com

Duri Cosmetics

5

(800) 724-2216, www.duri.com

Duri Treatments

4

(800) 724-2216, www.duri.com

27

(866) 288-4600, www.entitybeauty.com

Essie Cosmetics

11

(800) 232-1155, www.essie.com

European Touch

37

(800) 626-6912, www.etspa.com

Graham Professional Beauty Products

46

(800) 438-8594, www.grahambeauty.com

Gulfstream Plastics Inc.

49

(877) 622-4853, www.gulfstreamplastics.com

Hand and Nail Harmony

2-3

(502) 623-4203, www.nailharmony.com

36, 38, 39

www.ibdbeauty.com

Justin Blair

45

(800) 566-0664, www.nightcareproducts.com

Kupa Inc.

C3

(800) 994-5872, www.kupainc.com

53, 57

(888) 205-2002, www.lctradingcorp.com

19, 51, 57

(800) 669-9430, www.nailsuperstore.com

26

(800) 676-2457, www.nailtek.com

15, 47

(800) 889-8765, www.nationwidemerchant.com

43

(800) 354-6741, www.nsinails.com

7, 13, 21, 41, C4

(800) 341-9999, www.opi.com

C2-1, 9, 28, 29, 30

(800) 275-1111, www.orlybeauty.com

Premier Nail Source

16

(800) 727-1119, www.premiernailsource.com

Pro Spa

59

(800) 630-4776, www.prospa1.com

Shooting Star International

57

(310) 618-1270

Super Relax

35

(888) 333-0532, www.superrelaxusa.com

Tweezerman International

52

(800) 645-3340, www.tweezermanprofessional.com

Valentino Beauty Pure

44

(888) 390-4259, www.valentinobeautypure.com

Alfalfa Nail Supply

Burmax China Glaze CND

Entity Beauty, Inc.

ibd

LC Trading Corp. Nail Superstore Nail Tek No Lift Nails NSI-Nail Systems Int’l OPI Products Orly International

This list is provided as a courtesy to VietSALON advertisers. The publisher assumes no responsibility for errors or omissions.

64

VietSALON September/October 2011

vs0911adindex.indd 64

8/19/11 10:20:35 AM

VS0911kupaupower2gfp.


Taän Höôûng Kinh Nghieäm Töï Do Caàm Tay vôùi Maùy Upower-2G Môùi

Maùy Upower-2G Môùi

Moät ngöôøi truùng thöôûng moãi thaùng cho ñeán December 31, 2011 Ghi Danh Hoâm Nay taïi www.Kupainc.com Cô hoäi ñeå baïn Truùng Thöôûng saûn phaåm môùi noùng boûng nhaát trong kyõ ngheä moùng hieän nay – Maùy xaùch tay Upower 2-G. Boû laïi sau löng daây caém vaø oå ñieän ñeå mang theo söùc maïnh toaøn phaàn. Heä thoáng maùy giuõa ñieän Upower 2-G hoaøn toaøn môùi ñöôïc saûn xuaát ñoäc quyeàn cho KUPA taïi Nhaät Baûn. Nguoàn naêng löôïng caûi tieán Lithium Ion coù theå ñöôïc taùi naïp cuûa 2-G seõ mang ñeán cho baïn haøng giôø söû duïng khoâng giôùi haïn maø khoâng maát ñi söùc maïnh. Keå töø June 30, 2011 vaø cöù ñeán moãi cuoái thaùng, chuùng toâi seõ choïn moät ngöôøi truùng thöôûng baát ñònh töø taát caû nhöõng ngöôøi ghi danh. Chæ ghi danh moät laàn ñeå ñuû ñieàu kieän. Taát caû nhöõng ngöôøi khoâng truùng thöôûng vaãn seõ naèm trong soá ñöôïc ruùt thaêm cho ñeán laàn ruùt thaêm cuoái cuøng ngaøy December 31, 2011. Khoâng caàn mua haøng ñeå truùng thöôûng. Ñeå ghi danh, xin vaøo http://www.kupainc.com. Teân ngöôøi truùng thöôûng seõ ñöôïc ñaêng treân Facebook: http://www.facebook.com/kupainc. Caø maõ soá QR vaø ghi danh ñeå truùng thöôûng maùy Upower2G Môùi hoaëc gheù thaêm www.kupainc.com.

Theo doõi chuùng toâi taïi:

Taûi xuoáng chöùc naêng ñoïc barcode mieãn phí ôû tieäm baùn phuï tuøng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa baïn.

©2011 Kupa Inc. All rights reserved.

vs0911adindex.indd C3 VS0911kupaupower2gfp.indd 1

8/17/11 2:25:59 PM 8/16/11 10:27:19 AM


HIEÄN COÙ 50 MAØU ÑÖÔÏC CHUOÄNG NHAÁT CUÛA OPI SOAK-OFF GEL LACQUER SYSTEM Sôn leân vaø hong khoâ baèng UV ñeå coù keát quaû röïc rôõ khoâng gì saùnh baèng! Maøu laâu phai leân ñeán hai tuaàn hoaëc hôn laø dòch vuï seõ giöõ chaân khaùch haøng tieáp tuïc quay laïi ñeå coù ñöôïc söï xa xæ vöøa tuùi tieàn cuûa OPI! Axxium Soak-Off Gel System chæ daønh cho giôùi chuyeân nghieäp. Giaù trung bình cho moãi boä laø $1.33

Xin goïi 800.341.9999 hoaëc vaøo thaêm www.opi.com ©2011 OPI Products Inc.

vs0911adindex.indd C4 VS0711opiaxxiumfp.indd 1

8/17/11 2:26:07 PM 6/10/11 2:08:45 PM

Viet Salon September/October 2011  

Magazine for the Vietnamese nail industry.

Viet Salon September/October 2011  

Magazine for the Vietnamese nail industry.