Page 1

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

March/April 2012

Saün Saøng Ñöông Ñaàu Vôùi Thueá

Nhaän Bieát Daáu Hieäu Beänh Treân Moùng

Giôùi Thieäu 13 Maùy Giuõa Ñieän Haøng Ñaàu

Maøu Nöôùc Sôn Muøa Xuaân Röïc Rôõ Taùo Baïo Nhaát VS0312Cover.indd 2

2/15/12 2:47 PM


MAØU SAÉC TÖØ TRAÙI QUA PHAÛI, TÖØ TREÂN XUOÁNG DÖÔÙI: Did You ‘ear About Van Gogh?, Pedal Faster Suzi!, Kiss Me on My Tulips, Red Lights Ahead…Where?, A Roll in The Hague, Gouda Gouda Two Shoes, I Have a Herring Problem, Thanks a WindMillion, I Don’t Give a Rotterdam!, Dutch ‘Ya Just Love OPI?, Vampsterdam, Wooden Shoe Like to Know?

boä tröng baøy 36 mieáng

boä tröng baøy 12 mieáng

boä tröng baøy 90-mieáng

Duøng thöû taïi opi.com Ngöôøi maãu ñang duøng KISS ME ON MY TULIPS KHOÂNG COÙ DBP, TOLUENE, HAY FORMALDEHYDE

Ñeå bieát theâm chi tieát, lieân laïc ñaïi lyù phaân phoái OPI trong vuøng. Xin goïi 800.341.9999 ©2012 OPI Products Inc.

vs0312ads.indd C2

2/13/12 6:52 PM


vs0312ads.indd 1

2/13/12 6:52 PM


In Salon: May 1, 2011 Nöôùc Sôn cuûa ORLY Khoâng coù DBP, Formaldehyde & Toluene

vs0312ads.indd 2

2/17/12 12:53 PM


you’re blushing créme

prelude to a kiss créme

jealous, much? créme

faint of heart créme

steel your heart shimmer

artificial sweetener

Chloé ñang duøng Faint of Heart

shimmer

ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT & ÑAÏI LYÙ CHÍNH THÖÙC XIN GOÏI

vs0312ads.indd 3

800.275.1111 orlybeauty.com 2/17/12 12:53 PM


vs0312ads.indd 4

2/13/12 6:53 PM


vs0312ads.indd 5

2/13/12 6:53 PM


LÖÔÙT QUA. XEM. HOÏC HOÛI.

cnd.com ©2012 Creative Nail Design, Inc.

vs0312ads.indd 6

2/13/12 6:53 PM


ÑI TÌM CAÀU VOÀNG Ñöøng maõi ñuoåi theo caàu voàng huyeãn hoaëc - CND Shellac™ mang aùnh laáp laùnh cuûa 36 maøu Shellac ñeán taän ngoùn tay baïn! Sôn nhieàu lôùp maøu ñeå taïo theâm haøng chuïc maøu khaùc. Ñaây laø Original Power Polish™. Ñöøng haøi loøng vôùi haøng nhaùi. CND Shellac. Duøng nhö nöôùc sôn. Coâng duïng nhö gel. Chuøi ñi trong vaøi phuùt. (Thaät ñaáy!)

vs0312ads.indd 7

2/13/12 6:53 PM


vs0312ads.indd 8

2/14/12 4:27 PM


© 2012 Hand & Nail Harmony • Brea, CA 92821 - Gelish and Hand & Nail Harmony are registered trademarks of Hand & Nail Harmony, Inc. HM-1212-V

Taän höôœng höông vò ngoït ngaøo cuœa muøa Xuaân vôùi boä söu taäp maøu saéc môùi traøn ñaày maät ngoït vaø quyeán ruõ cuœa Gelish® Candy Land.

vs0312ads.indd 9

Vôùi nhöõng ngoùn tay ñaãm ñaày höông keïo ngoït thaät baét maét, Candy Land laø boä söu taäp saéc maøu khoâng theå thieáu ñöôïc cuœa baïn. Boä söu taäp Candy Land ñaœm baœo maøu saéc treân caùc ngoùn tay cuœa baïn luoân beàn chaéc vaø saùng laáp laùnh töø giaây phuùt ñaàu tieân cho ñeán ngaøy thöù 21 moät caùch hoaøn haœo nhaát. Gelish hieän ñöôïc baùn roäng raõi taïi caùc ñaïi lyù chính hieäu ñeán caùc chuyeân vieân moùng chuyeân nghieäp.

SUGAR DADDY

YOU’RE SUCH A SWEET-TART

DON’T BE SUCH A SOURPUSS

SUGAR N’ SPICE & EVERYTHING NICE

ORANGE CREAM DREAM

YOU’RE SO SWEET YOU’RE GIVING ME A TOOTHACHE

Scan • Watch • Learn

Follow us on:

www.gelish.com They’re Gonna Gotta Get Gelished! Ask your local distributor for genuine Gelish today Made in the USA

2/14/12 4:27 PM


vs0312ads.indd 10

2/13/12 6:54 PM


vs0312ads.indd 11

2/13/12 6:54 PM


mu cï lu cï

chuyeân ñeà 28 Saün Saøng Ñöông Ñaàu Vôùi Thueá

Nhöõng ñieàu caàn bieát veà caùc cô hoäi tröø thueá maø luaät phaùp cho pheùp nhöng thöôøng bò boû lôõ.

32 May Maén Laø Phaùi Ñeïp

Giôùi thieäu maøu moùng ñang ñöôïc öa chuoäng nhaát. Haõy thöû vaän may trong caùc cuoäc ñoû ñen vôùi nhöõng maøu röïc rôõ taùo baïo naøy xem ñieàu gì seõ xaûy ra.

36 Nhaän Bieát Caùc Daáu Hieäu cuûa Beänh Ba chöõ C — cuticles, colors, vaø contours — coù theå cho thaáy nhöõng bieåu hieän ban ñaàu cuûa moät vaán ñeà söùc khoûe nghieâm troïng.

32

40 Chuaån Bò E-File Giôùi thieäu caùc maùy giuõa ñieän haøng ñaàu treân thò tröôøng seõ giuùp baïn luoân daãn tröôùc trong cuoäc ñua taøi naêng.

46 Laáp Laùnh Naéng Thuûy Tinh

Tìm hieåu caùch duøng saûn phaåm Glass Gels môùi cuûa hieäu LCN vôùi giaûng vieân cuûa LCN laø Rossana Chousal-Fune taïi Hawthorne, N.J.

48 Diamond Nails: Vieân Kim Cöông Toûa Saùng Chæ môùi sau moät naêm laøm chuû, anh chò Sam vaø Thuùy ñaõ taêng dieän tích tieäm leân gaáp ñoâi. Diamond Nails taïi Las Vegas ví nhö vieân kim cöông ñang daàn toûa saùng.

40

trong moãi soá Thö Toøa Soaïn Thö Baïn Ñoïc Tin Toång Hôïp Hoäi chôï International Salon & Spa Expo (ISSE) taïi Long Beach, ñoà caét moùng cuûa Tootsing, vaø boä oùc cuûa Doug Schoon seõ coù treân maïng vaø DVD.

Höôùng Daãn

14 16 18

46 24

Boä Söu Taäp Gel Art French Tip hieäu Alfalfa vaø Moùng Tay Mani•Q Kim Tuyeán hieäu Young Nails.

Phoøng Trieån Laõm

52

Giôùi thieäu moät soá maãu moùng ngheä thuaät ñoäc ñaùo cuûa chuyeân vieân moùng khaép nôi.

Saùng Taïo Ngheä Thuaät Haõy cuøng chuyeân vieân moùng Khoâi Trang taïo nhöõng caùnh hoa, caùnh böôùm yeâu kieàu treân moùng ñeå khoe saéc cuøng xuaân.

54

56 Danh Muïc Quaûng Caùo 64 Saûn Phaåm Choïn Loïc

12

48

VietSALON March/April 2012

vs0312toc.indd 12

2/13/12 6:58 PM


MAØU SAÉC OPI ÑAËC TRÖNG

2

CAÙCH SÖÛ

DUÏNG

TUYEÄT HAÛO! &

GELCOLOR BY OPI OPI MAØU SAÉC CUÛA TOÁC ÑOÄ AÙNH SAÙNG! Chai OPI Noåi Tieáng, vôùi coï ñaëc cheá Sôn leân nhanh vaø deã daøng Coâng duïng nhö gel; caûm giaùc vaø daùng veû nhö nöôùc sôn! Saùng boùng beàn laâu nhieàu tuaàn Hô khoâ baèng LED chôùp nhoaùng trong 30 giaây (hoaëc hô khoâ baèng UV tieâu chuaån!) Ñeøn LED cho caû naêm ngoùn tay

AXXIUM SOAK-OFF GEL LACQUER SYSTEM SAÛN PHAÅM ÑOAÏT GIAÛI TRONG NGAØNH Hô khoâ baèng UV tieâu chuaån Duøng ñeán gioït cuoái cuøng Sôn baèng OPI Mini Gel Brush deã kieåm soaùt Caùc maøu OPI Kim Tuyeán phoå bieán nhaát Beàn hôn vôùi lôùp Gel Trong Suoát beân treân Bao vaø laøm boùng moùng baèng 2 caùch! Gel Sealer/THICK Gel Sealer

Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm www.opi.com ©2012 OPI Products Inc.

vs0312toc.indd 13

2/13/12 6:58 PM


thö toøa soaïn

Moát Moùng Môùi vaø Nieàm Ñam Meâ Trong Ngaønh Toâi raát thích tham döï hoäi chôï thaåm myõ vì coù cô hoäi noùi chuyeän vôùi nhieàu nhaø saûn xuaát cuõng nhö giaûng vieân veà caùc saûn phaåm vaø saùng cheá môùi. Moät trong nhöõng ñieàu ñaùng hoïc hoûi laø caùc giaûng vieân raát yeâu ngheà laøm moùng. Hoï ñam meâ trau doài tay ngheà vaø raát mong muoán ñöôïc chia seû kieán thöùc cuøng nhau. Töø ñieàu naøy, toâi nhaän thaáy ñöôïc laø chính söï ñam meâ cuûa hoï ñaõ giuùp raát nhieàu thôï moùng naâng cao tay ngheà vaø nhôø ñoù thu huùt ñöôïc theâm khaùch haøng ñeán vôùi tieäm cuûa hoï. Baïn coù theå xem theâm chi tieát veà hoäi chôï International Salon and Spa Expo taïi Long Beach, Calif. ôû trang 20. Xin löôït qua vaøi moát moùng môùi ñang thònh haønh vaø ñöôïc giôùi thieäu raát nhieàu treân saøn trieån laõm thaåm myõ: Moùng ngheä thuaät vaø nöôùc sôn gel ngaâm tan hoaëc söï keát hôïp cuûa caû hai. Toâi tình côø gaëp giaûng vieân Tom Huyønh taïi hoäi chôï vaø anh coù saùng kieán theâm kim tuyeán vaøo nöôùc sôn gel raát thuù vò. Anh goïi kyõ thuaät naøy laø Glitter Press, vaø baïn coù theå xem kyõ thuaät cuûa anh ôû trang 26. Neáu baïn muoán saùng taïo hôn trong caùc kieåu moùng ngheä thuaät, anh Tom coøn cheá ra moät kyõ thuaät khaùc cuõng thuù vò khoâng keùm ñeå taïo caùc kieåu trang trí moùng beân treân lôùp nöôùc sôn gel phuû kim tuyeán. Baïn coù theå ñoïc theâm veà kyõ thuaät naøy treân blog vieát baèng Anh ngöõ cuûa toâi taïi Viet Voice: http://blogs.nailsmag.com/vietvoice. Moät moát moùng khaùc ñang baét ñaàu noåi leân laø nöôùc sôn nam chaâm. Khi caàm moät mieáng nam chaâm treân lôùp nöôùc sôn ñaëc bieät ñang coøn öôùt, caùc buïi kim loaïi troän saün trong nöôùc sôn nam chaâm seõ tuï laïi taïo thaønh maãu trang trí theo hình cuûa mieáng nam chaâm. Ngaønh moùng luoân mang laïi nhieàu ñieàu thuù vò neáu baïn chòu khoù tìm toøi hoïc hoûi. Toâi caûm nhaän ñöôïc moät nguoàn sinh löïc doài daøo ñang lan toûa vaøo caùc tieäm moùng qua nhöõng kieåu moùng môùi laï, ñoäc ñaùo. Ñöøng ngaàn ngaïi thöû caùc saûn phaåm môùi vaø nhöõng kyõ thuaät môùi, bieát ñaâu nieàm ñam meâ ngaønh moùng seõ ñöa baïn ñeán nhöõng khaùm phaù baát ngôø. Ñöøng queân chia seû vôùi moïi ngöôøi, keå caû toâi, khi ñieàu ñoù xaûy ra, baïn nheù! — Kimberly Phaïm, Bieân Taäp Vieân

New Trends and Finding a Passion for Nails I love going to beauty trade shows and getting the chance to talk to manufacturers and educators about their new inventions and products. The one eye-opening thing I’ve noticed is that educators love doing nails. They love improving their skills, they love sharing with each other, and the overall feeling I get is they’re here to help nail techs and beauty show attendees improve their skills to attract more business to their salons. You can check out our coverage of the International Salon and Spa Expo (ISSE) held in Long Beach, Calif., on page 20. Here are a few trends that surfaced again and again on the show floor: Nail art. Soak-off gel polish. And nail art using soak-off gel polish. I bumped into Young Nails educator Tom Huynh at the show, and he’s created a fun way to add glitter to your gel polish. He calls it the Glitter Press, and you can view his technique on page 26. If you want to go even further with your nail art, he also created another fun gel polish technique that could go on top of the glitter-covered gel polish. Read more about this technique on my English-written blog, Viet Voice: http://blogs.nailsmag.com/vietvoice. Another trend resurfacing is magnetic polish. When holding a magnet over the unique wet polish, metal particles within the magnetic polish come together to create the design from the magnet. I think it’s a fun time to be in the nail industry. I get a sense of positive energy with nail techs ready to bring new ideas to their salons. Try out these new products and techniques and maybe you’ll accidentally come up with something fantastic, too. Please let me know when you do! — Kimberly Pham, Associate Editor

14

VietSALON March/April 2012

vs0312ednote.indd 14

2/14/12 11:00 AM


MAØU SAÈC ÑÖÔÏC THAÉNG GIAÛI COÙ THEÂM NHIEÀU MÀAØU SAÈC HÔN

ORLY Gel FX hieÄn coÙ 6 maØu môÙi.

ÑEÅ BIEÁT THEÂM THOÂNG TIN VAØ XIN ÑAËC QUYEÀN PHAÂN PHOÁI, XIN GOïI SOÁ

vs0312ednote.indd 15

800.275.1111 orlybeauty.com 2/13/12 7:02 PM


thö baïn ñoïc

Linh muoán bieát xem Linh coù phaûi traû tieàn ñeå ñoïc baùo naøy khoâng? Vì Linh nhôù thaùng tröôùc Linh ñaêng kyù xem baùo treân mang Linh khoâng heà traû xu naøo cuõng ñöôïc ñoïc baùo. Hoâm nay laïi ñöôïc ñoïc baùo free laàn nöõa. Khoâng bieát laø loãi kyõ thuaät hay ñaây laø chính saùch cuûa coâng ty? Neáu phaûi traû tieàn xem baùo thì Linh raát vui loøng traû tieàn ñeå uûng hoä caùc anh chi ñaõ goùp tay xaây döïng taïp chí naøy. Linh vaãn ñoïc baùo VietSALON thöôøng xuyeân. Raát hay, raát aán töôïng. Linh hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu, khi soaïn giaùo aùn giaûng daïy Linh laáy nhieàu thoâng tìm töø taïp chí VietSALON, raát boå ích. Nhaát laø vaán ñeà giöõ gìn veä sinh tieäm nail theo tieâu chuaån quoác gia. I'd like to know if I have to pay to continue receiving the magazine? I remember subscribing online last month and didn’t have to pay. Is this a technical problem or is your magazine really free? I’m willing to pay for the subscription to support the magazine. I’m a regular fan of VietSALON. It’s a very good and impressive source for information. I have learned a lot from it, especially as a nail instructor when I prepare teaching material. The articles in VietSALON are informative and useful. My favorite topic is salon sanitation and how to keep up with the rules and regulations. Mai Voõ Truùc Linh Linh’s Salon, London

Taïp Chí VietSALON hoaøn toaøn mieãn phí cho caùc chuyeân vieân ngaønh moùng. Xin gheù thaêm www.viet-salon.com ñeå bieát theâm chi tieát vaø ñeå ñaët baùo daøi haïn. Baïn cuõng coù theå xem baûn ñieän töû cuûa Taïp Chí VietSALON treân trang maïng cuûa chuùng toâi. Caùm ôn baïn raát nhieàu ñaõ lieân laïc vaø uûng hoä vieäc laøm cuûa chuùng toâi. VietSALON Magazine is a free publication for salon professionals. Please visit www.viet-salon.com for more information, to read the magazine online, and to subscribe. You can also view VietSALON as a digital magazine online on our website. Thank you so much for your comments and support. —Eds.

a Bobit Publication Chuû Nhieäm Cyndy Drummey Cyndy.Drummey@bobit.com Chuû Buùt Hannah Lee Hannah.Lee@bobit.com Toång Thö Kyù Tri Ta Tri.Ta@bobit.com Sree Roy Sree.Roy@bobit.com Bieân Taäp Vieân Kimberly Pham Kim.Pham@bobit.com Coäng Taùc Vieân Duc Tri Que Anh, Judy Lessin, Tim Crowley, Amy Oung Tröôœng Ñaïo Dieãn Myõ Thuaät Danielle Parisi Trình Baøy Kyõ Thuaät Ajay Peckham Quaûn Lyù Saûn Xuaát Carla Benavidez Carla.Benavidez@bobit.com Quaûn Lyù Tieáp Thò Katie Fillingame Quaûn Lyù Quaûng Caùo Michelle Mullen, (310) 533-2465 Michelle.Mullen@bobit.com Mary Baughman, (310) 533-2412 Mary.Baughman@bobit.com

For subscription inquiries: Ñeå ñaët baùo daøi haïn, xin lieân laïc: www.viet-salon.com (310) 533-2485, Kim.Pham@bobit.com

Cover Image Nails: Elsbeth Schuetz Photography: Vu Ong Model: Ariel Paredes

Send business and editorial correspondence to: YÙ kieán bieân taäp vaø thöông vuï xin göûi veà: 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503 (310) 533-2485, (310) 533-2507 FAX

Editorial Advisory Board Coá Vaán Bieân Taäp

Chuùng Toâi Muoán Nghe YÙ Kieán Cuûa Baïn! Chuùng toâi raát mong muoán ñöôïc bieát baïn nghó gì veà taïp chí VietSALON. YÙ kieán cuûa baïn seõ giuùp chuùng toâi löïa choïn baøi vôû moät caùch thích hôïp hôn. Chuùng toâi saün saøng ñoùn nhaän moïi lôøi goùp yù, pheâ bình veà noäi dung vaø caùch trình baøy taïp chí. Chuùng toâi cuõng mong ñôïi söï ñoùng goùp cuûa baïn treân phöông dieän baøi vôû hoaëc ñeà taøi. Neáu baïn muoán giôùi thieäu thöông vuï cuûa mình treân maët baùo VietSALON, xin cuõng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua e-mail Kim.Pham@bobit.com hoaëc göûi thö qua ñöôøng böu ñieän cho Kim Phaïm, Mailbox, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. Chuùng toâi raát mong thö cuûa baïn!

Van Cao (Pro Spa) Nick La (Lexor) Christine Le (Christrio) Vannie Lu (Odyssey) Newton Luu (LeChat) Tam T. Nguyen (Advance Beauty College/ Vietnamese Beauty Expo) Anh Tran (Misa Cosmetics) Phuoc B. Tran (Texas Cosmetology Continuing Education) Philip Vo (Nails 2000) Thong Vu (Creative Nail Design)

Printed in the USA/In taïi Hoa Kyø 16

VietSALON March/April 2012

vs0312mailbox.indd 16

2/15/12 11:50 AM


vs0312mailbox.indd 17

2/13/12 7:05 PM

Â¥(AND.AIL(ARMONYs"REA #! 'ELISHAND(AND.AIL(ARMONYAREREGISTEREDTRADEMARKSOF(AND.AIL(ARMONY )NC

(- 


tin toån g hôïp

PNI Worldwide Giôø Laø Americanails Baét ñaàu töø ngaøy 1 thaùng Gieâng, PNI Worldwide chính thöùc ñoåi teân thaønh Americanails. Coâng ty tieáp tuïc saûn xuaát caùc nhaõn hieäu moùng tröôùc ñaây nhö Nouveau Nail, RapidCure, Xtreme Nail, vaø Lightspeed. “Taát caû 12 nhaõn hieäu chuyeân nghieäp cuûa chuùng toâi ñöôïc ñoùn nhaän treân toaøn theá giôùi vaø chuùng toâi muoán ñoåi teân ñeå chöùng toû söï haõnh dieän veà saûn phaåm Myõ Quoác,” chuû tòch vaø toång giaùm ñoác ñieàu haønh Michael Kerzner cho bieát.

Boä OÙc Cuûa

Doug Schoon Treân Maïng vaø DVD Doug Schoon laø moät hoùa hoïc gia noåi tieáng trong ngaønh moùng, ngöôøi luoân chuû tröông caäp nhaät caùc thoâng tin khoa hoïc quan troïng lieân quan ñeán ngaønh moùng cho thôï, chuû tieäm, vaø khaùch haøng. Trang maïng cuûa oâng, SchoonScientific. com, thöôøng xuyeân ñaêng nhöõng baøi vieát veà caùc kyõ thuaät môùi trong ngaønh moùng, bao goàm ñeøn LED vaø nöôùc sôn gel ngaâm tan. Ñaây laø moät ñoaïn maãu veà moät trong nhöõng baøi vieát cuûa oâng veà ñeøn LED. “Coù nhieàu ngoä nhaän veà ñeøn LED; noù coù theå hong khoâ hoaøn chænh baát kyø saûn phaåm moùng UV naøo? Caâu traû lôøi laø KHOÂNG! Ñuùng laø moïi ñeøn LED ñeàu taïo ra aùnh saùng UV vaø seõ “laøm cöùng” caùc saûn phaåm coù theå ñöôïc hong khoâ baèng tia UV, nhöng ngoaïi tröø ñeøn LED ñoù ñöôïc ñaëc cheá ñeå hong khoâ ñuùng caùch moät saûn phaåm moùng UV naøo ñoù, ñöøng mong ñôïi söï hong khoâ ñuùng caùch.” Schoon môùi ñaây cuõng cho ra ñôøi boä DVD giaûng daïy kyõ thuaät laøm moùng. Haõy theo doõi nhaø khoa hoïc kyõ ngheä moùng Doug Schoon daãn daét baïn qua 10 taäp trong boä phim giaùo duïc mang teân “Doug Schoon’s Brain.” Baïn seõ ñöôïc xem caáu truùc moùng töï nhieân ñöôïc phoùng lôùn trong kyõ thuaät 3-D baét maét vaø hoïc hoûi veà nguyeân nhaân gaây ra caùc tình traïng nhö moùng moûng, cheû, yeáu, moïc chaäm, ñoám traéng, vaø nhieàu vaán ñeà khaùc. Beân caïnh 10 taäp phim, DVD coøn coù caùc ñoaïn video vaø baøi baùo giaù trò, keøm theâm hai caëp maét kính xem 3-D. Giaù $34.95 coù tính luoân tieàn ñoùng goùi vaø cöôùc phí. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vaøo www. schoonscientific.com/purchase-books-dvd.html. 18

Chöông Trình VieätNAIL.TV Chöông trình VietNail.TV ñöôïc khôûi xöôùng töø chuyeân vieân moùng kinh nghieäm Kelvin St. Phaïm ñaõ baét ñaàu ñöôïc daøn döïng vaø chieáu treân ñaøi truyeàn hình Little Saigon TV (keânh 57.7). Ñöôïc bieát chöông trình VietNail. TV ngoaøi söï coù maët cuûa chuyeân vieân moùng hoï Phaïm coøn quy tuï ñöôïc nhieàu thaønh vieân coù kinh nghieäm trong ngaønh moùng nhö: Phöôùc Ñaøm (hieäp hoäi moùng tay vaø toùc), Phong Hoà (trung taâm ANC Nail Training), Thoâng Leâ (coâng ty CND), Mike Voõ (Miss Professional Nail), Trí Taï, vaø Kimberly Phaïm (taïp chí VietSALON). Hai chöông trình ñaàu ñaõ ñöôïc daøn döïng bôûi nhaø ñaïo dieãn Ñöùc Nguyeãn, ngöôøi ñaõ töøng ñoaït hai giaûi Emmy cho phim taøi lieäu Bolinao 52. Toân chæ cuûa VietNail.TV laø thaêng tieán coäng ñoàng nail Vieät-Myõ baèng caùch cung caáp thoâng tin vaø giaùp duïc ñeå caûi thieän kyõ thuaät, nhaän thöùc veà söùc khoûe, vaø tuaân thuû quy ñònh, seõ baûo ñaûm thaønh coâng, vaø söï taêng tröôûng cuûa caùc chuyeân vieân ngaønh nail. Chöông trình VietNAIL.TV dö… ñònh seõ baét ñaàu chieáu treýn ñaøi Little Saigon TV vaøo ngaøy 2, thaùng 4, luùc 11 giôø saéng, giôø Cali. Moïi chi tieát, xin vaøo trang maïng: www.vietnail.tv.

VietSALON March/April 2012

vs0312nf.indd 18

2/13/12 7:23 PM


“Mình nghó khi baïn

yeâ u & chaá p nhaä n, thì hoân nhaân laø mieáng baùnh ngoït.”

wedding 2012

yeâu & chaáp nhaän Ñeå bieát theâm chi tieát, xin goïi 1.866.313.7845 instant hot

like to be bad

who is the boss khoâng coù DBP, Toluene vaø Formaldehyde

vs0312nf.indd 19

Chuyeân gia tieäm moùng cuûa USA. Töø naèm 1981. essie.com

2/13/12 7:23 PM


PRIMER MAÏNH NHAÁT COÙ THEÅ MUA ÑÖÔÏC

• Thích

hôïp vôùi baát kyø loaïi boät acrylic vaø UV gels naøo. Ñaëc bieät raát toát khi duøng vôùi PRIMERLESS SYSTEMS. • Coâng duïng nhö moät chaát huùt

nöôùc maïnh vaø dieät vi truøng. • Loaïi primer moät coâng ñoaïn – khoâng

caàn chuaån bò gì theâm.

Tröôøng Thaåm Myõ Taïi Houston Bò Phaït $250,000 Vì Gian Laän Trong thaùng Möôøi vöøa qua, tröôøng thaåm myõ taïi Houston laø Victorian Beauty College ñaõ bò phaït moät soá tieàn laø $250,000 vaø bò ñoùng cöûa vónh vieãn bôûi Texas Department of Licensing and Regulation. Tröôøng naøy ñöôïc bieát ñeán treân khaép nöôùc Myõ laø nôi maø moät ngöôøi coù theå mua baèng haønh ngheà thaåm myõ taïi bang Texas maø khoâng caàn ñeán tröôøng hoïc theo ñuùng quy ñònh. “Hoïc vieân” coøn coù theå traû tieàn ñeå moät ngöôøi khaùc thi laáy baèng giuøm cho hoï. Nhöõng vi phaïm naøy ñoái vôùi luaät Texas coù aûnh höôûng treân toaøn quoác. Hoïc vieân coù ñòa chæ ôû ít nhaát 25 tieåu bang ñaõ ghi danh hoïc taïi Victorian Beauty College, vaø giôùi höõu traùch tin raèng haàu heát trong soá hoï khoâng coù yù ñònh laøm vieäc taïi Texas nhö laø moät chuyeân vieân thaåm myõ coù baèng haønh ngheà; maø chuû ñích cuûa hoï laø seõ noäp ñôn xin baèng töông ñöông taïi tieåu bang hoï ñang cö nguï. Beân caïnh tieàn phaït, nhöõng ngöôøi ñieàu haønh VBC chaáp nhaän traû laïi baèng haønh ngheà vaø bò töôùc quyeàn haønh ngheà thaåm myõ vónh vieãn cuõng nhö khoâng ñöôïc giaûng daïy, huaán luyeän hoaëc laøm baát cöù vieäc gì coù lieân quan ñeán thaåm myõ. Hoï coøn ñoàng yù cung caáp thoâng tin veà toái thieåu laø 45 hoïc vieân treân toaøn nöôùc Myõ maø ñaõ töøng nhaän giôø hoïc cuûa tröôøng hoaëc töøng coù nhaân vieân cuûa tröôøng thi baèng haønh ngheà giuøm hoï.

International Salon & Spa Expo (ISSE) Long Beach Shinya Fujinami, giaùm ñoác thi… tröôøng cuûa Nail Labo ta… i Hoa Ky,ø vaø Toshiako Seki, giaùm ñoác thi… tröôøng Nhaät Baœn cuûa Nail Labo, quaœng caùo saœn phaåm Presto LED Gel.

Christina Korodan, Jessica Ayala, Chris Hofer, Garrett Kellenberger, vaø Juli Miller giôùi thieäu doøng saûn phaåm chaêm soùc moùng chaân môùi mang teân Nature’s Cure hieäu INM, Gelavish Cure Gel LED Lamp, cuõng nhö boä söu taäp Gelavish Gel Polish.

• 50% lôùn hôn caùc hieäu khaùch. Ñaùng

Tieàn Töøng Gioït – loaïi primer tieát kieäm nhaát. • BAÛO ÑAÛM moùng khoâng bò troùc leân. • Choïn löïa cuûa giôùi chuyeân nghieäp

töø naêm 1978.

Ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Backscratchers, goàm Christine Vargas, Don, Carol McCoy, Diana Snipe, vaø ñoàng saùng laäp coâng ty Michael Megna ñang giôùi thieäu caùc saûn phaåm ña daïng cuûa coâng ty, trong ñoù coù saûn phaåm môùi giuùp laøm khoûe da quanh moùng laø Herbal Synergy. 20

Chuû nhaân coâng ty Christrio laø Christine Le thu huùt khaù nhieàu ngöôøi xem trong luùc höôùng daãn kyõ thuaät laøm gel môùi raát baét maét cuûa coâ.

VietSALON March/April 2012

vs0312nf.indd 20

2/13/12 7:23 PM


L

Theâm chuùt UV vaøo ñôøi soáng baïn!

Advance Beauty College Ñaøo Taïo 1,000 HOÏC VIEÂN MOÃI NAÊM Thaùng 12 vöøa qua, tröôøng thaåm myõ Advance Beauty College (ABC), Garden Grove, Calif., ñaõ laøm leã ra tröôøng cho khoaûng 500 hoïc vieân thuoäc caùc ngaønh: Manicuring, Cosmetology, Esthetics, Massage Therapy, Holistic Practitioner, vaø Teacher Training. Ñöôïc bieát, tröôøng ABC coù hai khoùa muøa thu vaø muøa xuaân, öôùc tính con soá hoïc vieân ra tröôøng leân ñeán 1,000 ngöôøi moãi naêm. Khôûi ñaàu khoaûng 25 naêm tröôùc vôùi teân goïi Tam’s Beauty College vaø nay döôùi söï ñieàu haønh cuûa theá heä thöù hai laø baùc só Nguyeãn Thaønh Taâm vaø ngöôøi em gaùi Nguyeãn Linh Taâm, tröôøng thaåm myõ ABC vaãn tieáp tuïc laø moät trong nhöõng tröôøng daãn ñaàu trong vieäc ñaøo taïo nhöõng chuyeân vieân vöõng vaøng kieán thöùc vaø töï tin vôùi tay ngheà.

Hoäi chôï thaåm myõ thöôøng nieân ISSE ñöôïc toå chöùc taïi Long Beach naêm nay töø ngaøy 28 ñeán ngaøy 30 thaùng Gieâng ñaõ thu huùt hôn 40,000 ngöôøi tham döï töø khaép nôi treân theá giôùi. Ñöôïc khôûi xöôùng bôûi hoäi Professional Beauty Association (PBA), hoäi chôï ISSE quy tuï hôn 400 gian haøng vaø hôn 183 cô hoäi ñöôïc huaán ngheä mieãn phí cho ngöôøi tham döï. ISSE Long Beach naêm tôùi seõ rôi vaøo caùc ngaøy 26 ñeán 28 thaùng Gieâng, 2013.

Hand & Nail Harmony trình laøng gian haøng saûn phaåm Gelish môùi. Danny Haile vaø David Daniel muoán chaéc laø söï coù maët cuûa saûn phaåm Gelish taïi hoäi chôï phaûi ñöôïc chuù yù – vaø ñieàu naøy roõ raøng ñaõ thöïc hieän ñöôïc.

COÙ SAÜN TREÂN MAÏNG: www.nailuvpolish.com info@nailuvpolish.com 800.710.0915 626.610.2332

ÙS X A GI IN ÜN T AÙ GO RE ÑA ÏI Ñ ÂN ÑA ËC B EÅ B MA ÏI L IEÄT IE ÏNG : YÙ! C ÁT HO

Ellen Lee, giaûng vieân cuûa Orly, theâm lôùp sôn phuû leân treân maãu moùng ngheä thuaät söû duïng nöôùc sôn gel hoãn hôïp GelFX môùi cuûa Orly.

Giöõ laâu nhieàu tuaàn Lôùp hoaøn taát tuyeät boùng trong 36 maøu Khoâng meû vaø choáng nhoøe

CO

Caùc nhaân vieân cuûa Odyssey Nail Systems tham döï hoäi chôï thaät ñoäng ñaûo. Trong hình töø traùi sang phaûi laø Yeojung Shim, saùng laäp vieân Trang Nguyen, Vannie Luu, Amy Oung, Darcy Lenhardt-Murray, Malia Ball, vaø Fabian Faccio.

VietSALON March/April 2012

vs0312nf.indd 21

21

2/15/12 2:49 PM


Dòch Vuï Sweet Potato Pedicure Tieäm: Aracely’s Nails, Chicago

Giaù: $55 Nhanh. Ñeøn LED môùi cuûa chuùng toâi giaûm ñöôïc thôøi gian laøm moùng hô UV hôn 20 phuùt.

Ñoàng Nhaát. Kyõ thuaät pha troän maøu ñoäc ñaùo baûo ñaûm khoâng caàn laéc chai hay bò phaân lôùp. Töøng chai moät. Töøng dòch vuï moät.

Beàn Laâu. Ñaëc cheá ñeå beàn laâu trong suoát ba tuaàn lieân tuïc. Coâng thöùc gel enamel laâu beàn nhaát treân thò tröôøng hieän nay.

Röïc Rôõ. Maøu saéc röïc rôõ laáp laùnh, chaùy boûng vaø toûa saùng. Entity One Color Couture. Maøu saéc khoâng phai. Vaø khi maøu saéc coøn, thì khaùch haøng seõ coøn trôû laïi.

Töøng Böôùc: 1. Tröôùc khi khaùch haøng ñeán tieäm, haáp nhöõng laùt khoai lang ñaõ loät voû. Giöõ laïi vaøi laùt ñeå ngaâm chaân, coøn laïi thì xay nhuyeãn vaø troän theâm moät ít daàu oâ liu ñeå laøm hoãn hôïp ñaép chaân. Troän ñöôøng naâu vaø daàu oâ liu ñeå laøm hoãn hôïp chaø chaân. 2. Ngaâm chaân khaùch haøng trong nöôùc aám coù boû vaøi laùt khoai lang goït voû ñaõ haáp leân vaø moät chuùt ñöôøng naâu, ngaâm trong 10 phuùt. 3. Chuaån bò moùng. Loaïi boû bôùt da chai. 4. Taåy saïch baøn chaân vaø baép chaân khaùch haøng baèng hoãn hôïp chaø vöøa troän baèng ñöôøng naâu vaø daàu oâ liu. Xaû saïch chaân. 5. Thoa hoãn hôïp ñaép baèng khoai lang vaø daàu oâ liu leân baøn chaân vaø baép chaân khaùch haøng. Cuoän chaân trong bao nyloâng vaø ñaép khaên noùng leân treân trong 10 phuùt. Thaùo khaên vaø bao ra, chuøi saïch hoãn hôïp ñaép chaân. 6. Maùt-xa chaân vôùi kem döôõng da khoâng muøi, baát cöù hieäu naøo cuõng ñöôïc. 7. Laøm saïch döôùi moùng vaø treân maët moùng. Sôn moät lôùp sôn neàn, hai lôùp sôn nöôùc, vaø moät lôùp sôn phuû.

Aracely's Nails duøng: ° khoai lang, daàu olive, ñöôøng naâu, kem döôõng da khoâng muøi ° sôn neàn, nöôùc sôn, vaø sôn phuû

entitybeauty.com © 2012 Entity Beauty Inc.

vs0312nf.indd 22

Nhöõng teân khaùc: Pass the Sweet Potatoes Pedi, Sweet Potato Pie Feet Treat, Thanksgiving Pedicure

2/13/12 7:23 PM


Nhöõng Naêm EÂm AÛ Tröôùc Maët

© 2012 Entity Beauty Inc. Ngöôøi maãu ñang duøng Love My Jewels.

Nhieàu vò khaùch töôûng moïi tieäm moùng ñeàu nhö nhau. Maøu phoå thoâng. Kinh nghieäm töông töï. Keát quaû gioáng nhau. Ñieâåm khaùc bieät laø thöù baïn coù treân baøn. Giôø laø luùc baïn toûa saùng.

vs0312nf.indd 23

entitybeauty.com

2/13/12 7:23 PM


höôùng daãn

3

Boä Söu Taäp Gel Art French Tip hieäu Alfalfa Taïo nhöõng boä moùng French baèng nöôùc sôn gel tuyeät vôøi vôùi Gel Art hieäu Alfalfa. Gels seõ sôn leân nhö nöôùc sôn nhöng hong khoâ vaø ñeå laïi moät lôùp moùng giaû coù theå beàn leân ñeán hai tuaàn. Khaùch haøng seõ raát haøi loøng vôùi lôùp sôn thaät saùng boùng, vaø Gel Art coøn coù raát nhieàu maøu. 1. Chuaån bò moùng baèng caùch taåy saïch baøn tay, ñaåy da quanh moùng ra xa, chænh daùng moùng, chaø boùng moùng baèng mieáng chaø, sau ñoù chuøi moùng baèng boâng goøn vaø coàn. 2. Sôn moät lôùp Gel Art Base vaø hong khoâ trong 30 giaây döôùi ñeøn UV. 3. Sôn maøu traéng leân phaàn ñaàu moùng vaø bao caïnh. Khoâng caàn hong khoâ. 4. Caàm coï duøng cho gel nghieâng 90 ñoä veõ vaïch nuï cöôøi. Chuøi coï baèng mieáng chuøi khoâng coù buïi vaûi vaø laäp laïi neáu vaïch nuï cöôøi chöa hoaøn chænh. Hong khoâ trong 60 giaây döôùi ñeøn UV. 5. Sôn moät lôùp Gel Art New Again #14 leân toaøn moùng. Khoâng caàn hong khoâ. 6. Duøng coï coù loâng ngaén ñeå laáy ñi gel hoàng ôû phaàn ñaàu moùng traéng maø thoâi. Caùch naøy seõ giuùp phaàn maøu traéng troâng caøng traéng hôn vaø giuùp baïn ñaït ñöôïc ñoä daày ñoàng nhaát. Hong khoâ trong 60 giaây döôùi ñeøn UV. 7. Sôn moät lôùp Top Gel vaø hong khoâ trong 30 giaây döôùi ñeøn UV. Chuøi saïch caùc chaát dính rít coøn soùt laïi baèng coàn vaø mieáng chuøi khoâng coù buïi vaûi. 8. Ñeå chuøi saïch, duøng loaïi keïp Gel-Off môùi cuûa Gel Art. Keïp seõ oâm vöøa vaën quanh ñaàu moùng vaø chæ giöõ acetone treân maët moùng ñuû ñeå chuøi saïch nöôùc sôn gel maø khoâng caàn duøng khuoân giaáy baïc. Moät côõ cho moïi ngöôøi, keïp ñöôïc laøm baèng chaát lieäu choáng acetone baøo moøn vaø coù theå ñöôïc röûa saïch deã daøng.

Ñeå Bieát Theâm Chi Tieát: lieân laïc Alfalfa Nail Supply taïi (800) 572-9938, hay vaøo thaêm trang maïng cuûa coâng ty taïi www.buynailsdirect.com 24

4

6

7 Löu YÙ: Taát caû hình aûnh vaø noäi dung treân ñeàu do caùc haõng saûn xuaát cung caáp vaø ñöôïc VietSALON bieân taäp. Xin lieân laïc caùc haõng saûn xuaát ñeå bieát theâm ñaày ñuû chi tieát veà höôùng daãn caùch söû duïng caùc saûn phaåm.

VietSALON March/April 2012

vs0312demo.indd 24

2/13/12 7:42 PM


MAØU SAÉC VÔÙI TOÁC ÑOÄ CUÛA AÙNH SAÙNG DÒCH VUÏ CHÆ COÙ TIEÄM CUÛA BAÏN THÖÏC HIEÄN ÑÖÔÏC!

TÖÏ BAÄT KHI ÑÖA TAY VAØO HÔ KHOÂ TROÏN NAÊM NGOÙN ÑAÏT NAÊNG SUAÁT 50,000 GIÔØ LED VÖÔÏT TREÂN TIEÂU CHUAÅN AN TOAØN TAÏI MOÏI QUOÁC GIA PHAÙT HAØNH

OPI LEDLIGHT TAÀNG SOÙNG CUÛA TÖÔNG LAI

BEÂN TRONG TRAÙNG GÖÔNG GIUÙP AÙNH SAÙNG PHAÂN TOÛA ÑEÀU

BOÄ NHÔÙ AÁN ÑÒNH GIÔØ 5, 30, 45 VAØ 60 GIAÂY

“CHAÂN” ÑIEÀU CHÆNH ÑÖÔÏC ÑEÅ TIEÄN LAØM MOÙNG CHAÂN

2 OÅ ÑIEÄN ÔÛ CHOÃ DEÃ CAÉM

32 BOÙNG LED BOÏC SILICONE ÑÖÔÏC SAÉP ÑAËT COÙ TÍNH TOAÙN

©2012 OPI Products Inc. Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm www.opi.com

vs0312demo.indd 25

2/14/12 11:18 AM


höôùng daãn

5

Young Nails Mani°Q Glitter Press Doøng maøu Mani°Q cuûa Young Nails giôùi thieäu loaïi gel sôn leân vôùi 18 maøu tuyeät ñeïp vaø coù theâm sôn neàn vaø sôn phuû. Hong khoâ trong 30 giaây. Chaám troøn treân naép giuùp baïn xaùc ñònh maøu nhanh choùng. Gel söû duïng deã daøng nhö nöôùc sôn nhöng maøu saéc raát beàn vaø laâu phai. Young Nails ñaõ saùng cheá ñöôïc kyõ thuaät môùi aán kim tuyeán leân lôùp Mani°Q Color gels ñeå taïo hieäu öùng laáp laùnh kyø aûo. 1. Laøm saïch phaàn da quanh moùng vaø maët moùng. Chaø beà maët moùng chæ vöøa ñuû ñeå laøm moùng bôùt boùng. 2. Sôn Protein Bond leân phaàn ñaàu moùng dö ra maø thoâi. 3. Duøng moät lôùp moûng sôn neàn Mani°Q. Hong khoâ döôùi ñeøn LED 45-watt trong moät phuùt hoaëc ñeøn UV 36-watt trong hai phuùt. 4. Sôn leân maøu Mani°Q baïn öa thích hoaëc ñeå trong suoát nhö lôùp sôn neàn. Trong hình laø maøu Blue 101. Hong khoâ moãi lôùp maøu Mani°Q trong 30 giaây döôùi ñeøn LED hoaëc hai phuùt döôùi ñeøn UV 36-watt. Khoâng caàn chuøi ñi lôùp dính rít treân moùng. 5. Duøng coï trang ñieåm chaám vaøo kim tuyeán rôøi vaø phuû ñaày treân beà maët cuûa lôùp maøu Mani°Q. Trong hình laø kim tuyeán Royal Blue Glitter. 6. Duøng ngoùn tay aán maïnh leân kim tuyeán ñeå chuùng dính chaët xuoáng lôùp dính rít treân moùng vaø laøm phaúng. 7. Duøng moät lôùp sôn phuû Mani°Q , hong khoâ trong 30 giaây döôùi ñeøn LED hoaëc hai phuùt döôùi ñeøn UV 36-watt. 8. Duøng coï trang ñieåm boû leân moät lôùp kim tuyeán nöõa vaø aán xuoáng lôùp dính rít treân moùng. Trong hình laø kim tuyeán Sunshine Glitter. Hong khoâ nhö trong böôùc 7, cuoái cuøng laø chuøi saïch lôùp dính rít treân moùng söû duïng Mani°Q Cleanse.

Ñeå Bieát Theâm Chi Tieát: lieân laïc Young Nails taïi (800) 777-9170, hay vaøo thaêm trang maïng cuûa coâng ty taïi www.youngnails.com 26

6

7

8 Löu YÙ: Taát caû hình aûnh vaø noäi dung treân ñeàu do caùc haõng saûn xuaát cung caáp vaø ñöôïc VietSALON bieân taäp. Xin lieân laïc caùc haõng saûn xuaát ñeå bieát theâm ñaày ñuû chi tieát veà höôùng daãn caùch söû duïng caùc saûn phaåm.

VietSALON March/April 2012

vs0312demo.indd 26

2/14/12 11:48 AM


chæ laø gel nguyeân chaát hôn

www.ibdbeauty.com

vs0312demo.indd 27

Coâng thöùc gel 100% nguyeân chaát

Lôùp sôn saùng boùng, beàn laâu

Hong khoâ döôùi ñeøn LED & UV

Coù trong 30 maøu cuoán huùt gôïi caûm

Sôn leân deã daøng

Chuøi ñi nhanh vaø deã daøng

2/13/12 7:42 PM


Editor’s Note: This story is about best practices for filing taxes for your salon.

saün saøng

ÑÖÔNG ÑAÀU VÔÙI THUEÁ Ngaøy khai thueá vaøo thaùng Tö ñang ñeán gaàn, ñaây laø luùc baïn caàn kieåm laïi nhöõng khoaûng muoán khaáu tröø vaø baét ñaàu laäp döï aùn cho naêm tôùi. Cho duø laø ngöôøi chæ möôùn moät choã hay laøm chuû tieäm coù nhieàu chi nhaùnh, ai laïi khoâng muoán taän duïng moïi cô hoäi tröø thueá maø luaät phaùp cho pheùp, phaûi khoâng baïn?

H

Haïn choùt noäp hoà sô thueá ñaõ gaàn keà. Chuùng toâi tham khaûo vôùi Larry Kopsa, moät CPA cuûa Kopsa Otte CPAs & Advisors, veà nhöõng ñieàu caàn bieát khi khai thueá. Vôùi hôn 35 naêm kinh nghieäm veà thueá vaø kieán thöùc töôøng taän trong ngaønh thaåm myõ, oâng thöôøng coù nhöõng buoåi noùi chuyeän veà thueá taïi caùc hoäi chôï thaåm myõ giuùp ích cho raát nhieàu ngöôøi. “Ngöôøi chuaån bò thueá caøng bieát nhieàu chi tieát thì caøng deã tìm caùch ñeå khaáu tröø vaø xem laø baïn coù traû quaù nhieàu thueá khoâng,” Kopsa khuyeân neân tìm ngöôøi khai thueá coù khaû naêng hôn laø vieäc chæ ñieàn vaøo choã troáng roài baám nuùt. “Baïn thaät söï phaûi tìm moät ngöôøi chuyeân nghieäp giuùp baïn khai thueá.” Moät söï thay ñoåi vaøo naêm ngoaùi maø seõ aûnh höôûng ñeán kyø khai thueá naêm nay laø 2010 Tax Relief Act. “Tröôùc heát, coù moät ñieàu khoaûn cho pheùp vieäc chi

28

tieâu vaøo thieát bò (Section 179). Ñieàu khoaûn naøy noùi raèng baát kyø loaïi thieát bò naøo mua trong naêm 2010 hoaëc 2011 coù theå ñöôïc khaáu tröø trong cuøng naêm mua haøng.” Kopsa giaûi thích: “Thoâng thöôøng, thieát bò ñöôïc khaáu tröø trong khoaûng thôøi gian naêm ñeán baûy naêm. Möùc toái ña coù theå khaáu tröø laø $500,000.” Thay ñoåi thöù hai lieân quan ñeán vieäc naâng caáp taøi saûn thueâ theo hôïp ñoàng, maø thoâng thöôøng coù theå ñöôïc khaáu tröø trong thôøi gian 39 naêm. “Ñieàu khoaûn thay ñoåi khaû quan cho pheùp baïn khaáu tröø 100% chi phí naâng caáp taøi saûn thueâ theo hôïp ñoàng [nhö nhöõng phaàn xaây theâm hay söûa ñoåi choã ñang thueâ bôûi ngöôøi thueâ nhaèm giuùp söû duïng ñöôïc tieän tích thueâ möôùn moät caùch höõu hieäu hôn].” Ñaây laø cô hoäi tuyeät vôøi cho caùc tieäm coù söï thay ñoåi ñòa ñieåm hay taân trang trong naêm. Neáu baïn ñang nghó

ñeán vieäc khueách tröông hay naâng caáp thöông vuï, thaûo luaän caùc ñieàu khoaûn thueá môùi vôùi coá vaán thueá vuï cuûa baïn ñeå xem naêm nay coù laø luùc neân thöïc hieän hay chöa. Coù ñöôïc moät ngöôøi coá vaán thueá vuï töôøng taän veà caùc ñieàu thay ñoåi thöôøng xuyeân lieân quan ñeán ngaønh thaåm myõ laø ñieàu raát caàn thieát. Hoï seõ bieát neân ñaët caâu hoûi gì vôùi khaùch haøng. Sôû IRS khuyeân baïn neân kieåm tra khaû naêng cuûa ngöôøi laøm thueá cho baïn vaø cuõng khuyeân neân hoûi xem hoï coù gia nhaäp caùc toå chöùc chuyeân nghieäp coù cung caáp huaán ngheä cho ngöôøi ñang haønh ngheà hay khoâng. Taát caû nhöõng ngöôøi laøm thueá coù traû tieàn, goàm CPAs, luaät sö, vaø ñaïi dieän cho ghi danh ñeàu phaûi noäp ñôn xin caáp Preparer Tax Identification Number tröôùc khi chuaån bò baát cöù hoà sô thueá lieân bang naøo — ngay caû khi hoï ñaõ coù soá naøy roài.

VietSALON March/April 2012

vs0312tax.indd 28

2/14/12 10:23 AM


Saém ngay

Expert Touch Lacquer Remover Chöùng Nhaän Höõu Hieäu

Chuøi saïch ngay caû lôùp nöôùc sôn saäm maøu nhaát trong khi ñeå laïi da quanh moùng meàm vaø mòn. Tuyeät vôøi ñeå taåy saïch GelColor by OPI.

MÔÙI!

Expert Touch Removal Wraps Deã Duøng °Giaù Tieát Kieäm

Chuøi saïch taøi tình baèng giaáy baïc coù saün mieáng huùt nöôùc trong cuoän vaø ñoà nhaû tieän duïng! Lyù töôûng ñeå taåy saûn phaåm ngaâm cuûa OPI nhö gel, acrylics, cuoän, nöôùc sôn kim tuyeán, vaø moùng ngheâ thuaät. Ñang chôø baèng phaùt minh.

MÔÙI!

Expert Touch Salon Mitts

Duøng Xong Boû Ñi °Veä Sinh °Moät Côõ Cho Moïi Ngöôøi ° Khoâng Coù Latex Giöõ baøn tay vaø ngoùn tay aám trong luùc thaùo gôõ moùng giaû. Cuõng raát lyù töôûng cho caùc dòch vuï chaêm soùc spa tay vaø chaân.

Expert Touch Table Towels Veä Sinh °100% Khoâng Buïi Vaûi

Khoâng chæ laø khaên loâng ñeå baøn! Thaät meàm, sang troïng, vaø raát huùt nöôùc, baïn seõ muoán duøng chuùng cho moïi dòch vuï chuyeân nghieäp cuûa baïn, goàm caû trò lieäu da.

Expert Touch Nail Wipes

Veä Sinh °100% Khoâng Buïi Vaûi Lyù töôûng ñeå chuøi saïch nöôùc sôn vaø taåy saïch moùng vôùi N.A.S. 99 Nail Cleansing Solution, vaø giuùp chuøi gel coøn soùt treân moùng maø khoâng ñeå laïi buïi vaûi.

Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm www.opi.com ©2012 OPI Products Inc.

vs0312tax.indd 29

2/14/12 10:23 AM


NHÖÕ N G KHOAÛ N KHAÁ U TRÖØ THÖÔØ N G bò boû qua

VEÛ ÑEÏ P TRONG CHAI KEM TRÒ NAÁM

Baïn coù boû lôõ nhöõng khoaûn khaáu tröø thoâng thöôøng maø nhieàu chuû tieäm ñaõ boû lôõ hay khoâng? ° baêng thu thanh vaø thu hình lieân quan ñeán thöông vuï ° leä phí dòch vuï ngaân haøng ° leä phí hoäi vieân lieân quan ñeán thöông vuï ° quaø giao dòch ° taïp chí vaø saùch lieân quan ñeán thöông vuï ° tieàn traû coâng vaët vaø tieàn típ ° dòch vuï caø pheâ vaø thöùc uoáng ° vaên phoøng phaåm ° dòch vuï noái maïng lieân quan ñeán thöông vuï ° tieàn maët duøng tieâu vaët

° tieàn ñaäu xe ° böu phí vaø tem ° quaûng baù vaø quaûng caùo thöông vuï ° lôùp huaán ngheä vaø hoäi chôï thaåm myõ ° tieàn ñi taxi vaø xe buyùt ° tieàn möôùn ngöôøi coá vaán ° vaên phoøng taïi nhaø ° giaøy mua theo ñeà nghò cuûa baùc só ° nhöõng cuù ñieän thoaïi goïi khi ñi laøm xa ° giaët uûi ñoà duøng trong tieäm

(petty cash)

(800) 307-8818 www.BlaineLabs.com 30

Neân daønh thôøi gian xem xeùt yù kieán cuûa ngöôøi khaùc. Nhìn vaøo hoà sô thueá cuûa naêm tröôùc coù theå nhaéc nhôû chuyeân vieân khai thueá naêm nay veà nhöõng khoaûn khaáu tröø vaø tín duïng ñaõ bò boû lôõ. Moät ñieàu lôïi nöõa cuûa vieäc naøy laø khaû naêng boå sung vaø söûa ñoåi hoà sô thueá naêm qua ñeå laáy laïi nhöõng khoaûn tieàn ñaõ ñeå lôõ maát. Chuùng toâi hoûi Kopsa veà naêm ñieàu phoå bieán nhaát khieán chuùng ta boû lôõ cô hoäi khaáu tröø: 1. Khoâng giöõ soå saùch roõ raøng vaø do ñoù khoâng bieát neân khaáu tröø ôû ñaâu. 2. Nghó raèng chæ caàn ñöa soá lieäu cho ngöôøi laøm thueá laø hoï coù theå xaùc ñònh ñöôïc phaàn khaáu tröø naøo bò boû lôõ. Phaûi caàn raát nhieàu trao ñoåi vaø thôøi gian cho vieäc naøy. 3. Choïn ngöôøi khai thueá döïa treân yeáu toá laø ngöôøi ñoù tính tieàn coâng reû nhaát. 4. Khoâng giöõ soå saùch veà mileage. 5. Caàn chaéc laø thöông vuï cuûa baïn hoaït ñoäng ñuùng theå loaïi. Coù raát nhieàu loaïi thöông vuï töø sole proprietorship cho ñeán S Corporation, C Corporation hay LLC. Thueá khoâng phaûi laø “caùi aùo cho moïi ngöôøi”. Moãi loaïi thöông vuï coù nhu caàu khaùc nhau, vaø khaû naêng khaáu tröø khaùc nhau. Coù theå baïn ñang nghó, “Trôøi ñaát,

mình seõ khoâng bao giôø hoaøn taát moïi thöù ñuùng thôøi haïn!” Noùi chuyeän vôùi coá vaán thueá vuï cuûa baïn veà khaû naêng gia haïn. Kopsa chæ ra raèng, “Baïn coù theå xin gia haïn vaø ñieàu naøy seõ keùo daøi haïn choùt cho ñeán thaùng Möôøi. Nhöng caàn nhôù ñaây laø gia haïn veà thôøi gian khai thueá chöù khoâng phaûi gia haïn thôøi gian traû thueá.” Coù theå giöõ caùc döõ lieäu caäp nhaät trong suoát naêm baèng caùc chöông trình phaàn meàm nhö QuickBooks, ñieàu naøy giuùp ngöôøi khai thueá deã daøng tieáp caän vôùi caùc thoâng tin veà baïn theo trình töï thôøi gian. Ñieàu naøy cuõng deã thöïc hieän thoâi; chæ caàn daønh ra moät chuùt thôøi gian moãi tuaàn ñeå boû döõ lieäu vaøo chöông trình. Ñöøng queân xem danh saùch nhöõng khoaûn khaáu tröø hay bò boû qua nhaát [xem beân caïnh] vaø caäp nhaät caùc chi tieát veà baïn (neáu caàn) thieát tröôùc khi ñeå cho ngöôøi laøm thueá chuaån bò hoà sô thueá 2012 cuûa baïn. “Khoâng bao giôø quaù sôùm ñeå baét ñaàu chuaån bò cho vieäc khai thueá. Phaûi neân laø moät coâng vieäc lieân tuïc,” theo lôøi cuûa Kopsa. Ñöøng queân vaøo xem trang blog mieãn phí www.kopsaotte.com ñeå ñöôïc caäp nhaät veà nhöõng vaán ñeà thueá trong ngaønh vaø bieát roõ ñieàu gì baïn caàn phaûi hoûi ngöôøi chuaån bò thueá cho mình.

VietSALON March/April 2012

vs0312tax.indd 30

2/14/12 4:26 PM


bella Voilaø! ProGel™ hieäu SuperNail®

ñöôïc khen ngôïi khaép nôi treân theá giôùi. Do caùc chuyeân gia ñaëc cheá daønh cho chuyeân gia duøng. Saûn phaåm 100% gel beàn laâu nhieàu tuaàn vaø baûo veä moùng thaät baèng moät lôùp saùng boùng nhö göông. Raát deã duøng, hong khoâ nhanh döôùi ñeøn LED hoaëc UV. Goàm 24 maøu thöôïng haïng. www.supernailprofessional.com

vs0312tax.indd 31

2/14/12 10:23 AM


May Maén Laø Phaùi Ñeïp Baïn nghó gì khi nghe ñeán caùc cuoäc ñoû ñen? Vôùi chuùng toâi thì nhöõng canh baïc keách xuø cuûa giôùi anh chò vôùi nhöõng chaøng trai, coâ gaùi ngaàu ñôøi vaãn mang neùt gì ñoù quyeán ruõ vaø bí hieåm. Chuyeän gì seõ xaûy ra cho cuoäc ñoû ñen cuûa theá giôùi giang hoà nhieãu nhöông khi coâ naøng xuaát hieän vôùi nhöõng ngoùn tay ñieâu luyeän sôn maøu röïc rôõ vaø taùo baïo nhaát? Tröôùc maët baïn laø nöõ cao thuû chöa bao giôø gaëp vaän xui. Khi maø con baøi choát mang maøu saéc maïnh meõ choùi loøa, ñöøng bao giôø caù cöôïc treân con baøi ñen – hay ñoû.

Nails by Elsbeth Schuetz

Words by Tim Crowley and Hannah Lee

Photography by Vu Ong

Orly Steel Your Heart

32

VietSALON March/April 2012

vs0312polishpreview.indd 32

Essie Orange, It’s Obvious

Dare to Wear Shangri-Lta

2/15/12 4:24 PM


LCN Frosted Martini

PNI Snow Pearl

China Glaze Sunshine Pop

Dare to Wear Golden Boy-Friend

LCN Smile

Beyond Such a Tease

Essie Navigate Her

Nubar Kiwi

LCN Paradise Green

China Glaze Aquadelic

SpaRitual Ebb & Flow

Nubar Blue Raspberry

China Glaze Electric Beat

CND Inkwell

Beyond Shaken Not Stirred

CND Cream Washed

Beyond Caramel Swirls

Dazzle Dry Starry Eyed

Essie Duri A Crewed Interest Stay in Splendor

OPI Do You ‘Ear About `Van Gogh?

China Glaze Gaga for Green

Kinetics Mudness

Nubar Toasted Marshmallow

Essie CND OPI Orange, It’s Obvious A Roll in the Hague Electric Orange

OPI Thanks a Windmillion

OPI Kinetics I Don’t Give a Rotterdam! Velvet Asphalt

Orly Faint of Heart

CND Gold Chrome

Dare to Wear Concrete Jungle

China Glaze Techno

LCN Aqua Light

Dare to Wear Our Secret Eden

Orly Jealous Much?

SpaRitual Undercurrent

Orly Steel Your Heart

VietSALON March/April 2012

vs0312polishpreview.indd 33

SpaRitual Deep

33

2/15/12 2:27 PM


Essie To Buy or Not to Buy

Jessica Geranium Gypsy

SpaRitual Ripple Effect

China Glaze Gothic Lolita

OPI Duri Pedal Faster Suzi! Celebrate the Sunset

MK Rive Gauche

Essie Tour de Finance

34

Beyond Ballerina Smile

CND Raspberry Parfait

MK Marigot Bay

Kinetics Pink Twice

China Glaze Sweet Hook

SpaRitual Lucid

Kinetics Secret Garden

LCN My Royal Robe

Orly Artificial Sweetner

PNI Lilac Silk

OPI MK Kiss Me on My Tulips Indian Violet

Nubar Strawberry

Duri Off the Beaten Path

Orly You’re Blushing

Jessica OPI Dutch‘Ya Just Love OPI? Witchy Wisteria

Nubar Grape

Orly Prelude to a Kiss

Duri The Mood

Nailite Prima Ballerina

PNI OPI Sheer Pink Opal Gouda Gouda Two Shoes

Jessica Dazed Dahlia

Kinetics Flowery

China Glaze Fuchsia Fanatic

Beyond A Lot Like Love

SpaRitual Hidden Reef

China Glaze Dance Baby

CND Poppyfield

VietSALON March/April 2012

vs0312polishpreview.indd 34

2/15/12 2:25 PM

H


Duri How to Pick a Winner

Duri The Big Score

Kinetics Love Me, Love Me Not

OPI Vampsterdam

Dare to Wear Duri Keep Your Options Open Jealous of My Style?

OPI Gouda Gouda Two Shoes

LCN California Dreaming

Dazzle Dry Girlishly Giddy

Jessica Rolling Rose

Jessica Duri Beyond Hotter Than Hibiscus Far & Away Adventure Pink Passion

Essie Ole Caliente

MK Star Red

Nailite Lollipop

Duri Keep Your Options Open vs0312polishpreview.indd 35

VietSALON March/April 2012

35

2/15/12 2:27 PM


Editor’s Note: This story is about recognizing signs of larger health problems on the nail.

Nhaän Bieát Caùc Daáu Hieäu cuûa Beänh Thôï moùng giöõ vai troø quan troïng trong vieäc baûo veä khaùch haøng. Ba chöõ C — cuticles, colors, vaø contours — coù theå cho thaáy nhöõng bieåu hieän ban ñaàu cuûa moät vaán ñeà söùc khoûe nghieâm troïng.

T

Thoâng thöôøng, khi maø beänh nhaân laøm heïn ñeå gaëp baùc só veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán moùng, thì tình traïng ñaõ ôû möùc khaù nghieâm troïng. Toâi luoân töï hoûi taïi sao beänh nhaân ñôïi quaù laâu môùi chòu laøm heïn gaëp baùc só. Nhieàu ngöôøi baûo raèng hoï thöôøng xuyeân ñi laøm moùng tay, thôï moùng cuûa hoï vaãn luoân ñeå yù vaø chaêm soùc moùng cho hoï trong thôøi gian qua. Noùi ñieàu naøy khoâng nhaèm cho raèng caùc thôï moùng ñaõ böôùc qua khoûi ranh giôùi hôïp phaùp cho pheùp hoï chaêm soùc hay chöõa trò caùc vaán ñeà veà moùng. Coâng baèng maø noùi, khi xem xeùt moùng moät caùch toång quaùt thì moùng troâng nhö maïnh khoûe vaø khoâng lyù do gì cho raèng moùng coù vaán ñeà. Do ñoù cuõng raát deã hieåu khi ngöôøi thôï tin raèng söï thaåm ñònh moùng cuûa mình ñaõ ñaày ñuû vaø tieáp tuïc dòch vuï moùng nhö thöôøng leä. Tuy nhieân, laø moät baùc só y khoa, toâi hieåu laø ngay caû moät söï thay ñoåi nhoû nhaát treân moùng cuõng coù theå laø daáu hieäu caûnh baùo cuûa moät tình traïng moùng nghieâm troïng hôn, vì theá toâi muoán neâu ra ba yeáu toá nhaèm giuùp thôï thaåm ñònh moùng khi ñeå yù thaáy coù söï thay ñoåi treân moùng, duø laø raát nhoû. Neáu coù söï thay ñoåi lieân quan ñeán ba chöõ C – cuticles, colors, vaø contours – cuûa moùng, thôï neân deø daët vôùi vieäc chaêm soùc moùng vaø khuyeân khaùch haøng neân ñi gaëp baùc só. Moät trôû ngaïi vôùi tieâu chuaån ba chöõ C laø khaùch haøng haàu nhö hoaøn toaøn

36

By Rashid M. Rashid, M.D., Ph.D. khoâng caûm thaáy söï khoù chòu naøo. Chaúng haïn nhö thôï ñeå yù thaáy nhöõng ñöôøng soïc khaùc maøu noåi leân beân döôùi moùng, nhöng khi hoûi khaùch haøng thì khaùch chaúng maáy quan taâm, coøn noùi: “Sôn che leân laø ñöôïc roài.” Bôûi vì khaùch haøng thöôøng khoâng bò ñau hay khoù chòu vaø vì chuùng xuaát hieän chæ nhö moät veát baàm voâ haïi, thôï coù theå boû qua vaø tieáp tuïc thöïc hieän dòch vuï. Toâi khuyeân thôï neân laøm khaùc ñi. Ñaây laø dòp toát ñeå nhaéc nhôû khaùch haøng laø cô theå luoân göûi nhöõng tín hieäu caûnh baùo veà söùc khoûe qua moùng; sau ñoù cho khaùch haøng bieát theâm veà nhöõng vaán ñeà moùng nghieâm troïng hôn, duø hieám hoi nhöng coù theå xaûy ra, vaø khuyeân khaùch haøng neân tìm gaëp baùc só.

ñeán nhieàu bieán chöùng. Thôï moùng caàn nhìn kyõ xem coù caùc ñöôøng nöùt quanh hay döôùi moùng hay khoâng, coù söï taùch rôøi giöõa maët moùng vaø goác moùng hay khoâng, cuõng nhö xem vuøng quanh moùng coù hôi aám hoaëc bò söng khoâng. Neáu coù baát kyø daáu hieäu keå treân, laøm veä sinh khu vöïc quanh moùng, nhöng khoâng neân thoa theâm saûn phaåm naøo. Thay vaøo ñoù, caét ngaén moùng vaø khuyeân khaùch haøng neân theo doõi moùng taïi nhaø. Daën khaùch haøng neân gaëp baùc só neáu tình traïng moùng khoâng khaù hôn trong vaøi ngaøy. Neáu khaùch haøng quay trôû laïi vaøo laàn heïn sau maø vuøng naøy vaãn coù veát nöùt, söng, hay aám thì khuyeân khaùch haøng ñi baùc só ngay.

CUTICLES (DA QUANH MOÙNG)

Beân döôùi maët moùng thænh thoaûng xuaát hieän nhöõng ñöôøng maøu ñen hoaëc naâu. Tình traïng naøy ñöôïc goïi laø melanonychia, thöôøng phoå bieán hôn ôû ngöôøi da maøu. Neáu caùc ñöôøng naøy coù maøu ñoàng nhaát, thôï khoâng caàn phaûi baän taâm ñeán, nhöng caàn thaåm ñònh chuùng kyõ löôõng. Neáu moät trong caùc ñöôøng khaùc bieät so vôùi nhöõng ñöôøng coøn laïi – ví duï nhö moät ñöôøng ñaäm hôn roõ reät – thì moùng caàn phaûi ñöôïc baùc só xem xeùt. Coù theå baùc só seõ caàn phaûi laøm biopsy ñeå quyeát ñònh nguyeân nhaân taïo ra nhöõng ñöôøng soïc khoâng ñoàng maøu naøy (striations). Raát coù theå

COLORS (MAØU SAÉC) Thay ñoåi ôû vuøng thòt meàm vieàn quanh moùng hoaëc coøn goïi laø cuticle (da quanh moùng) thaät deã bò boû qua. Nhaát laø trong caùc thaùng muøa laïnh, khi da bò khoù chòu, chuùng ta thöôøng nghó laø da bò khoâ hoaëc ñoå loãi cho thôøi tieát. Tuy nhieân, da khoâ, ngöùa vaø coù vaåy coù theå laø daáu hieäu cuûa nhöõng vaán ñeà nghieâm troïng hôn, nhö vieâm da do tieáp xuùc vôùi chaát gaây dò öùng (contact dermatitis) hoaëc beänh da khoâ ngöùa (eczema). Maëc duø rieâng caùc beänh naøy khoâng nguy hieåm, nhöng choã da bò beänh deã bò nhieãm truøng hôn. Chæ moät veát traày nhoû cuõng coù theå daãn

VietSALON March/April 2012

vs0312disease.indd 36

2/14/12 5:23 PM


nhöõng ñöôøng naøy chæ ñôn giaûn laø veát baàm do moùng bò toån thöông, nhöng cuõng coù theå laø chæ daáu cuûa chöùng ung thö beân döôùi moùng. Nhöõng ñöôøng maøu ñoû döôùi moùng thöôøng laø daáu hieäu cuûa tình traïng goïi laø erythronychia caàn ñöôïc baùc só khaùm kyõ vaø raát coù theå phaûi laøm biopsy. Quy luaät ñôn giaûn cho thôï moùng veà caùc ñöôøng soïc döôùi moùng laø: Khuyeân khaùch haøng ñi baùc só khi thaáy nhöõng ñöôøng soïc môùi coù maøu khaùc bieät hoaëc khi thaáy phaàn döôùi moùng thay ñoåi maøu hay phaùt trieån baát thöôøng. Maøu moùng thay ñoåi cuõng coøn coù theå do vi truøng gaây ra. Trong tröôøng hôïp naøy thì moùng thöôøng ñoåi thaønh maøu ñen, naâu, hay vaøng. Neáu moùng khaùch haøng vaãn nhö cuõ vaø khoâng ñoåi maøu sau khi thôï laøm saïch vaø chaø boùng, khuyeân khaùch haøng ñi gaëp baùc só. Maøu moùng thay ñoåi thöôøng laø chæ daáu cuûa tình traïng nhieãm truøng vaø cho thaáy vi truøng ñaõ moïc thaønh quaàn theå treân moùng. Moät söï thay ñoåi maøu saéc khaùc caàn phaûi ñöôïc xem kyõ laø nhöõng ñoám ñen coù theå laø daáu hieäu cuûa ung thö da melanoma. Maøu saéc cuûa ñoám coù theå khoâng ñoàng nhaát, moät beân ñaäm hôn beân kia. Nhöõng ñoám saäm maøu döôùi moùng deã daøng bò xem laø nhöõng veát baàm, nhaát laø khi khaùch haøng thöôøng giaûi thích laø hoï va chaïm moùng vaøo ñaâu ñoù. Neáu khaùch haøng khoâng muoán ñi baùc só vaø nhaát ñònh cho raèng nhöõng ñoám ñen ñoù laø do moùng bò toån thöông bình thöôøng, theo doõi vuøng coù ñoám trong moät thôøi gian, chöøng vaøi laàn heïn, nhöng moãi laàn heïn ñeàu nhaán maïnh vôùi khaùch veà vieäc caàn gaëp baùc só. Khi moùng moïc daøi ra, veát baàm döôùi moùng seõ di chuyeån veà phía ñaàu moùng moät caùch roõ reät giöõa caùc laàn heïn. Neáu vuøng saäm maøu khoâng di chuyeån hoaëc neáu baïn thaáy beân caïnh söï thay ñoåi maøu saéc, goác moùng coøn bò ñaåy leân hay taùch ra khoûi maët moùng, nhaát ñònh phaûi baét khaùch haøng ñi gaëp baùc só ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân gaây ra söï ñoåi maøu. Khoâng ai goïi laø quaù treû ñeå khoâng bò ung thö. Thöïc theá cho thaáy ñoä tuoåi töø 20 ñeán 35 laø luùc nguy cô ung thö da leân cao nhaát.

Thôï cuõng caàn phaûi ñeå yù ñeán söï thay ñoåi maøu saéc cuûa phaàn da xung quanh moùng. Söï thay ñoåi maøu thöôøng xaûy ra treân phaàn da cuûa ngoùn tay, nhöng khoâng bao giôø treân chính phaàn da cuûa goác moùng. Nhöõng thay ñoåi naøy ñeàu coù nguyeân nhaân vaø caùch toát nhaát laø ñi gaëp baùc só ñeå tìm ra lyù do da ñoåi maøu.

Maëc duø thoaït nhìn moùng troâng raát saïch seõ khoûe maïnh, nhöng laïi coù maøu xanh xaùm töø phaàn da quanh moùng leân ñeán giöõa moùng, daáu hieäu cuûa phaûn öùng phuï do uoáng thuoác quaù laâu.

CONTOURS (ÑOÄ CONG) Söï thay ñoåi keát caáu moùng laø vaán ñeà moùng phoå bieán thöù nhì chæ sau beänh naám moùng maø baùc só thöôøng gaëp. Coù nhieàu lyù do daãn ñeán thay ñoåi veà hình daïng, ñoä cong, vaø keát caáu cuûa maët moùng. Söï thay ñoåi ñoâi khi laø voâ haïi nhöng cuõng coù khi trôû neân quaù naëng do söï yû y cuûa beänh nhaân khieán cho hoï coù theå bò maát ngoùn tay. Caáu truùc moùng thay ñoåi coù theå laø do caùc vaán ñeà veà tim maïch hay phoåi, hoaëc laø phaûn öûng phuï cuûa moät loaïi thuoác coù toa. Caûnh baùo khaùch haøng khi thaáy coù thay ñoåi veà keát caáu cuûa moùng. Hoûi khaùch haøng xem hoï coù vaán ñeà veà tim maïch vaø phoåi khoâng, nhaát laø khi söï thay ñoåi naøy ñi ñoâi vôùi söï ñoåi maøu cuûa goác moùng trôû thaønh maøu xanh xaùm. Neáu khaùch haøng bieát roõ veà tình traïng söùc khoûe tim vaø phoåi cuûa mình vaø giaûi thích raèng coâ aáy ñang uoáng thuoác chöõa trò, cho khaùch haøng bieát coâ aáy coù theå ñang bò phaûn öùng phuï cuûa thuoác vaø khuyeân khaùch haøng neân cho baùc só xem moùng. Thöôøng thì ñoåi thuoác seõ khaéc phuïc ñöôïc vaán ñeà. Thieáu caùc chaát sinh toá cuõng seõ aûnh höôûng ñeán veû ngoaøi cuûa moùng, khieán chuùng baét ñaàu coù gôø cöùng, ngaû vaøng, hay taùch ra khoûi goác moùng. Tieác raèng neáu chæ nhìn vaøo moùng khoâng thoâi thì ngöôøi thôï khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc khaùch haøng thieáu chaát gì, do ñoù caàn phaûi khuyeân khaùch ñi gaëp baùc só. Thay ñoåi veà ñoä cong cuûa moùng cuõng coù theå xaûy ra vì moät ñieàu ñôn giaûn voâ haïi nhö laø muïn coùc (wart). Muïn coùc laø caùch cô theå phaûn öùng vôùi vi khuaån. Tuy nhieân, khi muïn coùc moïc ôû döôùi, treân, hay quanh moùng, chuùng coù theå laøm cho caáu truùc maët moùng bò bieán daïng. Tình

Ñeå yù ñeán maøu saéc vaø ñoä cong cuûa moùng ñaõ bò toån haïi do moät böôùu nöôùc.

Beänh moùng naøy ñöôïc phaùt hieän laø moät daáu hieäu cuûa beänh lupus, moät chöùng loaïn heä thoáng mieãn nhieãm.

Thôï neân göûi khaùch haøng ñeán gaëp baùc só khi döôùi moùng xuaát hieän nhöõng ñöôøng soïc daøi, nhö trong hình. Vôùi beänh nhaân naøy, caùc ñöôøng döôùi moùng laø chæ daáu cuûa papilloma (moät loaïi böôùu laønh) naèm döôùi moùng.

Neáu khoâng ñöôïc chöõa trò, caùc beänh nhö psoriasis, trong hình, coù theå phaùt trieån thaønh vaán ñeà tai haïi raát khoù chöõa trò veà sau. VietSALON March/April 2012

vs0312disease.indd 37

37

2/14/12 3:16 PM


BAÙC SÓ NAØO?

Resort Collection. Nhö ñang nghæ maùt moãi ngaøy vôùi Polish Pro.

Tennis Buff

Bronze Goddess

Private Island

Lime in the Coconut

Where the Glitterati Go

Pink Pareo

Polish Pro. Hieän coù saün 60 maøu cuoán huùt. Beàn gaáp hai hoaëc ba laàn dòch vuï laøm moùng töï nhieân truyeàn thoáng. Mua boán & ñöôïc TAËNG hai ñeå coù troïn boä söïu taäp cuûa chuùng toâi. Ñeå bieát theâm chi tieát, gheù thaêm chuùng toâi taïi nsinails.com. Hoaëc goïi 800-354-6741. Theo ñuoåi NSINails:

38

Khi giôùi thieäu khaùch haøng ñeán baùc só, caàn nhôù laø maëc duø moät baùc só gia ñình raát coù khaû naêng nhaän bieát nhöõng daáu hieäu thay ñoåi ban ñaàu treân moùng laø nhöõng lôøi caûnh baùo cuûa moät vaán ñeà söùc khoûe nghieâm troïng hôn, nhöng moät baùc só chuyeân veà da coù theå laø ngöôøi thích hôïp hôn ñeå chuaån beänh chính xaùc. Ñieàu naøy khoâng döïa vaøo möùc ñoä kieán thöùc moãi ngaønh ñoøi hoûi maø chính laø döïa treân kinh nghieäm traûi qua nhieàu naêm laøm vieäc chuyeân ngaønh. Thoâng thöôøng taïi caùc thaønh phoá lôùn, thôï moùng coøn coù theå giôùi thieäu khaùch ñeán baùc só da chæ chuyeân caùc beänh veà moùng, tay, vaø chaân. Phaân ngaønh da taïi caùc ñaïi hoïc cuõng laø nôi toát ñeå giôùi thieäu khaùch.

traïng moùng naøy caàn phaûi ñöôïc baùc só ñích thaân theo doõi vì noù coù theå laøm cho maët moùng taùch khoûi goác moùng khieán cho vuøng naøy deã bò nhieãm truøng hoaëc trong vaøi tröôøng hôïp hieám hoi, muïn coùc coù theå trôû thaønh ung thö. Nhöõng thay ñoåi khaùc caàn ñeå yù: Moùng coù gôø cöùng doïc hoaëc ngang, coù hoác, choã loõm, hay coù raõnh, cheû theo chieàu doïc, u leân vaø taùch ra khoûi goác moùng. Noùi chung, thôï moùng neân chuù yù ñeán baát kyø thay ñoåi veà caáu truùc naøo cuûa maët moùng vì ñoù laø chæ daáu cuûa nhöõng vaán ñeà söùc khoûe naëng hôn. Moät cô theå khoûe maïnh seõ taïo ra nhöõng chieác moùng trôn laùng, troøn ñaày xinh ñeïp. Khi maø hình daïng cuûa goác moùng bò aûnh höôûng, hoaëc khi keát caáu cuûa maët moùng bò hö haïi, chöùng toû cô theå ñang coù vaán ñeà, vaø caàn ñöôïc baùc só thaåm ñònh xem vaán ñeà chæ giôùi haïn ôû vuøng moùng hay coù nguyeân nhaân saâu xa hôn aûnh höôûng toaøn cô theå. Khi khoâng caûm thaáy ñau hay khoù chòu ôû moùng thì coù veû nhö laáy heïn gaëp baùc só laø ñieàu khoâng caàn thieát. Tuy nhieân, söï kieân ñònh cuûa baïn veà vieäc ñònh beänh sôùm coù theå giuùp khaùch haøng traùnh moät vaán ñeà nhoû phaùt trieån thaønh ñieàu nghieâm troïng. Theo kinh nghieäm cuûa toâi, khaùch haøng luoân ñôïi quaù laâu môùi ñeán gaëp baùc só, vaø thôï moùng thì luoân coù dòp khuyeân khaùch haøng neân ñi chöõa trò sôùm. Gioáng nhö caùch caùc caùn söï xaõ hoäi trong beänh vieän giuùp beänh nhaân töï khoûe laïi, thôï moùng coù theå khuyeán khích khaùch haøng töï kieåm tra vaø chaêm soùc moùng taïi nhaø, cuõng nhö ñi gaëp baùc só sôùm. Raát thöôøng thaáy beänh nhaân ñeán gaëp baùc só ñeå khaùm choã da ñaàu moïc baát thöôøng vaø noùi, “Coâ thôï toùc cuûa toâi noùi toâi neân ñeán cho baùc só xem.” Cuøng moät caùch

ñoù, baùc só raát muoán nghe thöôøng xuyeân hôn caâu noùi, “Coâ thôï moùng cuûa toâi göûi toâi ñeán baùc só.” Neáu baïn nhìn thaáy vaán ñeà, haõy giuùp khaùch haøng chuù yù ñeán noù, vaø ghi chuù trong hoà sô cuûa hoï. Nhieàu khi, moïi ñieàu troâng nhö bình thöôøng; khoâng coù daáu hieäu nhieãm truøng roõ reät hoaëc moùng bò toån haïi vaø khaùch haøng khoâng than phieàn laø bò ñau, nhöng baïn thaáy moùng cuûa khaùch thay ñoåi hay tình traïng trôû neân naëng hôn. Khi ñieàu naøy xaûy ra, göûi khaùch ñeán gaëp baùc só. Nhôù phaûi thaùo boû caùc loaïi moùng giaû ñeå baùc só coù theå nhìn thaáy moùng roõ hôn vaø khoâng bò vaät gì caûn taàm nhìn. Khaùch haøng coù theå thieáu kieân nhaãn vôùi quyeát ñònh cuûa baïn, nhöng laø moät ngöôøi chuyeân nghieäp, baïn caàn baûo ñaûm raèng khoâng coù vaán ñeà tieàm aån naøo bò che ñi bôûi caùc kieåu moùng giaû. Thôï moùng vaø baùc só neân laøm vieäc nhòp nhaøng cuøng nhau ñeå baûo veä beänh nhaân. Chính xaùc hôn, thôï moùng laø ngöôøi ñi ñaàu trong vieäc nhaän bieát caùc thay ñoåi thaät nhoû treân moùng maø khaùch haøng thöôøng boû qua vaø khoâng ñeå yù raèng cô theå cuûa hoï ñang caûnh baùo veà moät vaán ñeà cuûa noäi taïng caàn ñöôïc quan taâm. Dr. Rashid M. Rashid laø baùc só da thöôøng tröïc taïi University of Texas MD Anderson Cancer Center vaø laø tröôûng khoa veà beänh moùng, toùc, vaø da cuûa Morzak Center. Baøi vieát naøy khoâng neân ñöôïc duøng ñeå coá vaán y khoa vaø ñeå thay theá hoaëc thay ñoåi söï soá vaán cuûa baùc só. Moïi söï lo ngaïi neân ñöôïc neâu ra ngay vôùi baùc só. Baøi naøy ñöôïc vieát chæ nhaèm muïc ñích thoâng tin vaø moïi söï coá vaán y khoa caàn ñöôïc nhaän tröïc tieáp töø baùc só.

VietSALON March/April 2012

vs0312disease.indd 38

2/14/12 11:12 AM


Môùi hieäu Continuum

®

The Vantage

$2,995

MÔÙI

•Maùt-xa Xoay Voøng vaø Nhoàn Nhaán •Kyõ Thuaät Voøi Xòt NoPipe™ •Gheá Ñieàu Chænh Baèng Tay, Ngaû Ra vaø Keùo •Beàn Chaéc, Woodgrain Formica coù Voøm Uoán Cong

patents granted

The Vantage

patents granted

®

$3,995

Taát caû caùc chöùc naêng cuûa Vantage vaø: •Maùt-xa Shiatsu Toaøn Dieän •Gheá Ñieàu Chænh Töï Ñoäng, Ngaû Ra, vaø Keùo •Goàm Khay Laøm Moùng Tay

Maestro

®

$9,995

Echo

Simplicity

®

$4,595

$2,495

®

Pedicute

®

$775

Thöû So Saùnh Ñi …

®

Xem taïi sao nhieàu tieäm ñoåi sang Continuum www.salonpedicurespas.com/compare

vs0312disease.indd 39

c

877 255 3030

salonpedicurespas.com 2/14/12 11:12 AM


Editor’s Note: This story showcases electric files.

CHUAÅN BÒ

E-FILE

Nhö nhöõng chieác xe ñua ñöôïc o beá caån thaän, maùy giuõa ñieän ñang thi nhau tieáp söùc cho caùc chuyeân vieân moùng theá heä môùi, ñeå hoï saün saøng chaø, giuõa, ñaùnh boùng caùch ñieâu luyeän nhaát. Döôùi ñaây laø baøi toång hôïp nhöõng maùy giuõa ñieän haøng ñaàu thò tröôøng seõ giuùp baïn luoân daãn tröôùc trong cuoäc ñua taøi naêng.

Antoine De Paris giôùi thieäu Micro Motor Drill raát nheï nhöng thaät maïnh, coù theå kieåm soaùt vaø ñieàu chænh vaän toác laãn chieàu di chuyeån vôùi vaän toác toái ña laø 25,000 RPM. Maùy laøm taïi Myõ coù tay caàm thieát keá theo thò hieáu ngöôøi duøng giuùp kieåm soaùt giuõa tuyeät vôøi, giôùi haïn ñoä rung vaø tieáng oàn. (800) 222-3243 www.antoinedeparis.com

Nailite giôùi thieäu maùy Elite coù laøm theâm ñoà giöõ tay caàm ñaët baøn hoaëc hai ñoà giöõ tay caàm thaùo ra ñöôïc ôû hai beân hoâng hoäp ñieàu khieån. Maùy coù soá LED chæ toác ñoä, tay caàm nheï khoâng rung caàm thaät vöøa vaën trong tay. Hoäp ñieàu khieån coù laøm saün hai khoang tröõ ñoà, moät cho ñaàu giuõa vaø arbor band, moät cho phaàn tay caàm, giöõ chuùng an toaøn khi di chuyeån. (800) 222-4472 www.nailiteinc.com

40

RAM Products mang ñeán cho thôï moùng Mystisa Pocket Drill laø maùy giuõa ñieän nhoû goïn vôùi taát caû chöùc naêng caàn thieát goàm nuùt gaït chaïy lui/tôùi, choïn löïa söû duïng A/C hay pin, toác ñoä ñi töø 0 ñeán 30,000 RPM, vaø kieåu daùng thuoân ñeå caàm chaéc hôn. Phaàn tay caàm coù gôø nhoâ leân hình noùn ñeå deã naém vaø voøng vaën nhaû ñaàu giuõa nhanh ñeå deã daøng thay ñoåi ñaàu. (877) 726-7763 www.ramprodinc.com

VietSALON March/April 2012

vs0312efiles.indd 40

2/14/12 5:25 PM


Medicool coù Pro Power 20K laø maùy giuõa moùng tay vaø moùng chaân chaát löôïng cao. Thieát keá khoâng coù daây vaø naïp laïi ñöôïc naêng löôïng, neân maùy coù theå ñöôïc xaùch tay moät caùch tieän duïng, giuùp baïn coù moät heä thoáng giuõa ña daïng luoân saün saøng taïi baøn laøm vieäc. Maùy raát nhoû goïn coù theå ñöôïc caøi vaøo daây thaét löng raát tieän lôïi giuùp baïn thoaûi maùi di chuyeån vaø coù pin duøng ñöôïc leân ñeán 10 giôø ñoàng hoà. Maùy hoaït ñoäng hoaøn toaøn khoâng rung vaø raát eâm. (800) 342-8483 www.medicool.com

Nail Superstore giôùi thieäu SuperSonic4 Electric Nail File Machine laø maùy giuõa ñieän maïnh, naêng suaát cao vôùi khaû naêng chaïy lui/tôùi vaø kieåu thaùo vaën/khoùa. Maùy SuperSonic4 coù toác ñoä hoaït ñoäng leân ñeán 30,000 RPM vaø coù tay caàm nheï. Maùy cuõng coøn baùn keøm baøn ñaïp chaân, saùu baêng giaáy nhaùm, vaø saùu ñaàu giuõa kim cöông nhieàu hình daïng khaùc nhau. (800) 669-9430 www.nailsuperstore.com

Atwood Industry coù Supra laø maùy giuõa ñieän ñaït ñöôïc vaän toác 30,000 RPM vôùi tay caàn nhoû vaø nheï, gaàn nhö hoaøn toaøn khoâng rung. Maùy giuõa vöøa coù chieàu ñi tôùi laãn ñi lui trong khi hoaït ñoäng nheï vaø eâm. Coù baùn saün baøn ñaïp döôùi chaân ñeå baät/taét vaø maùy ñöôïc baûo ñaûm moät naêm. (800) 451-6733 www.atwoodindustries.net

LCN trình laøng maùy giuõa ñieän môùi nhaát, Quick File PLUS, coù heä thoáng loïc loaïi boû buïi baån quanh choã laøm vieäc cuûa thôï trong luùc vaãn hoaït ñoäng ôû möùc raát ít tieáng oàn. Boä phaän huùt buïi coù chöùc naêng ñeám giôø söû duïng, seõ nhaéc nhôû baïn thay bao loïc sau moãi 20 giôø maùy chaïy. Maùy giuõa coù toác ñoä 30,000 RPM vaø nuùt baám thay ñoåi chieàu chaïy vaø vaän toác. (800) 866-2457 www.lcnnorthamerica.com

VietSALON March/April 2012

vs0312efiles.indd 41

41

2/14/12 5:38 PM


SAÛN PHAÅM

CHAÊM SOÙ CHAM SOC C DA & SPA

CHUYEÂN NGHIEÄÄP

CHAÁT LÖÔÏNG CAO, GIAÙ HAÏ

Kupa cho baïn kinh nghieäm töï do caàm tay vôùi maùy giuõa môùi nhaát Upower 2-G. Saûn xuaát taïi Nhaät ñoäc quyeàn cho Kupa, heä thoáng maùy giuõa ñieän Upower 2-G chöùng toû raèng xaùch tay khoâng coù nghóa laø xaáu xí. Maùy giôùi thieäu nguoàn naêng löôïng lithium ion naïp laïi ñöôïc raát taân tieán cung caáp nhieàu giôø söû duïng khoâng giôùi haïn vaø khoâng toán naêng löôïng. Pin cuûa 2-G khoâng nhöõng naïp laïi ñöôïc maø coøn thay theá ñöôïc, baïn coù theå giöõ moät cuïc pin ñaõ naïp ñaày ñeå saün saøng söû duïng. Maùy coøn coù maët ñieän töû giuùp ñieàu khieån baät taét, vaän toác vaø chieàu chaïy cuûa maùy.

(800) 994-5872 www.kupainc.com

CHUÙNG TOÂI COÙ TAÁT CAÛ! Saùp Paraffin & Duïng Cuï Boâi Ñoà Haâm Noùng Saùp Paraffin Bao Loùt Paraffin Ñoà Laøm Khoâ Moùng Ñoà Haâm Noùng Saùp Ñieän Töû Saùp Cöùng & Laïnh Xe Ñaåy Cho Waxing & Spa Coï Cho Maët & Thaân Ngöôøi Mieáng & Cuoän Nhoå Loâng Vaø theâm nhieàu thöù khaùc

Ñeå bieát theâm chi tieát veà caùc saûn phaåm FantaSea hoaëc tìm ñaïi lyù phaân phoái ñòa phöông xin vaøo

www.burmax.com 42

Americanails’ PNI 12 coù Bullet Electric File Kit vôùi thieát keá nhoû goïn ñaëc bieät daønh cho coâng duïng xaùch tay vôùi hoäp ñöïng mang theo thaät tieän lôïi. Maùy goàm saùu ñaàu giuõa, ba baêng giaáy nhaùm, boä phaän bieán ñieän AC, vaø hoaït ñoäng baèng moät coâng taéc ñôn giaûn. Maùy Bullet Drill voâ cuøng nhoû goïn vaø cöïc maïnh, laø maùy giuõa ñieän lyù töôûng cho caùc thôï moùng kinh nghieäm cuõng nhö ngöôøi môùi bieát söû duïng. (877) PNI-4447 www.americanails.com

VietSALON March/April 2012

vs0312efiles.indd 42

2/14/12 4:16 PM


Naám Ngoùn Tay Hay Ngoùn Chaân?

Erica thieát keá MT-20 ñeå duøng laâu daøi. Hoäp kieåm soaùt maøu xanh da trôøi ñöôïc laøm baèng theùp khoâng ræ nhaèm baûo veä maùy khoâng bò toån haïi bôûi acetone. Nhöng ñieàu ñoäc ñaùo nhaát cuûa maùy giuõa ñieän naøy laø tay caàm thaät nheï vôùi kieåu thon goïn thaät vöøa tay vaø chaïy hoaøn toaøn khoâng bò rung. Maùy MT-20 giôùi thieäu vaän toác 20,000 RPM, haõng baûo ñaûm saùu thaùng cho phaàn tay caàm vaø moät naêm cho hoäp ñieàu khieån. Nuùt kieåm soaùt toác ñoä ñöôïc laøm saün giuùp moïi söï thay ñoåi vaän ñoác ñeàu thaät eâm aùi vaø chính xaùc.

(877) 909-7181 www.ericasata.com

Ñaây Laø Nhöõng Gì Maø Baïn Mong Ñôïi... Super Nail trình laøng Ultimate Manicure Machine laø maùy giuõa moùng tay vaø moùng chaân khoâng daây coù theå naïp laïi ñöôïc naêng löôïng giôùi thieäu toác ñoä ñieàu chænh ñöôïc ñeå kieåm soaùt thao taùc giuõa toát hôn. Thieát keá ñeå söû duïng cho moùng töï nhieân, moùng boät acrylic, gel, vaø boïc, maùy chaïy raát eâm vaø khoâng rung giuùp baûo ñaûm söï thoaûi maùi toái ña vaø hieäu quaû baäc nhaát cho thôï moùng. (800) 621-9585 www.supernailprofessional.com

FUNG-OFF ñieàu trò vôùi caùch duøng deã daøng. Coâng thöùc höõu hieäu giuùp moùng saïch vaø khoûe. Boác hôi töùc thì, khoâng ñeå laïi chaát daàu. Tröng baøy baét maét, FUNG-OFF seõ giuùp baïn thu lôïi nhuaän.

VietSALON March/April 2012

vs0312efiles.indd 43

43

2/14/12 3:18 PM


MÔÙI HIEÄU DIXON!

Young Nails cho ra ñôøi YN-99 Electric File chaïy ôû vaän toác 30,000 RPM vaø cöïc nheï, giuùp baïn laøm vieäc khoân ngoan vaø nhanh hôn maø laïi ít meät. Vôùi maët ñieän töû, baïn seõ khoâng bao giôø phaûi lo laéng ñeán nhöõng nuùt baám bò hö hay rôùt ra khoûi boä phaän ñieàu khieån hoaëc caùc nguy hai khaùc. Coù laøm saün choã ñeå ñaàu giuõa giuùp giaûm söï böøa boän. Giuõa ñieän naøy thaät tuyeät vôøi cho ngöôøi thuaän tay phaûi laãn ngöôøi thuaän tay traùi. (800) 777-9170 www.youngnails.com

COÙ SAÜN NHIEÀU MAØU ÑA DAÏNG

GIÔÙI THIEÄU MIEÁNG CHAØ BOÙNG 2 MAËT THON GOÏN DUØNG XONG BOÛ ÑI HIEÄU DIXON

Cuøng chaát löôïng toát cuûa

Dixon maø baïn quen vaø thích trong côõ tieát kieäm duøng xong boû ñi. • Khoâng böøa boän! • Nhieàu mieáng dính lieàn • Hoäp giöõ goïn gheõ • Khoâng vôõ vuïn! • Luoân saéc beùn, beàn laâu!

Nail Labo cho ra ñôøi NL-X Portable laø maùy giuõa ñieän nheï nhöng coù ñoäng cô maïnh vaø vaän toác leân ñeán 20,000 RPM. Maùy giuõa caàm tay naøy giuùp baïn coù theå laøm vieäc ôû baát cöù ñaâu. Pin naïp laïi ñöôïc naêng löôïng cung caáp leân ñeán boán giôø hoaït ñoäng khi naïp ñaày. Email: Sales@DixonAbrasives.com Xin goïi: 888.89.DIXON Fax: 951.245.4299 951.245.4200

44

(949) 752-1042 www.naillabo.us

VietSALON March/April 2012

vs0312efiles.indd 44

2/14/12 3:21 PM


-/$%,

1RZZLWK8OWUDOHDWKHU 

35,&( Z'$6

?*3<:0=,3@

BY,EXOR

Ă&#x2DC;UTO&ILL n3-Ă&#x2DC;24o&EATURE

$IGITALĂ&#x2DC;UTOMATED3YSTEM  $Ă&#x2DC;3

7ITHASINGLETOUCH ,EXORmSĂ&#x2DC;UTO&ILLtFEATUREĂ&#x17E;LLS THEBASINTOTHEPROPERLEVEL SHUTSOFFTHEWATER ANDSTARTSTHEWHIRLPOOLJET5.Ă&#x2DC;44%.$%$

"YFARTHEMOSTINTELLIGENTFEATUREONTHE MARKET4HISISANAVAILABLEOPTIONTOMAKEYOUR LIFEEASIERĂ&#x2DC;TTHETOUCHOFABUTTON YOUCAN 444CONTROLĂ&#x2DC;UTO&ILL Ă&#x2DC;UTO#LEAN 3ANI$RAIN  0URE&LO JETAND3EATĂ&#x2DC;DJUSTMENTSALLFROMTHIS DIGITALPANEL

4-

Ă&#x2DC;UTO&ILL

4-

4-

&%Ă&#x2DC;452%3

#ALF3UPPORT

&AUCET,%$

Ă&#x2DC;CCENT,%$S

5LTRALEATHER 4(%"%344(%/.,9

ZZZ/(;25FRP1RZÂżQGXVRQ

,UMINOUS ISPICTUREDWITH.EPTUNE3AND5LTRALEATHERt 7HITE0EARLBASEAND0ARADISE"LUE'EL"OWL ANDWITHTHE/PTIONAL5PGRADE$IGITALĂ&#x2DC;UTOMATED3YSTEM 0EDI3PAtMODELS FEATURES ANDSPECIĂ&#x17E;CATIONSAREBASEDONINFOMATIONAVAILABLEATTIMEOFPRINTINGANDISSUBJECTTOCHANGEWITHOUTNOTICE#ONTACTYOURSALESREPRESENTATIVEFORALISTOF CURRENTMODELS FEATURES ANDSPECIĂ&#x17E;CIATIONS $UETOLIMITATIONSOFTHEPRINTINGPROCESS ACTUALCOLORSMAYBEDIFFERENTFROMCOLORSSHOWNINADVERTISEMENT Trademark Disclaimer: Infinity, Luminous, Liberte, Q-Spa, Ultima, V-Spa, Kidde-y, Elite Platinum, Mystique, Versas, Vista, Elite Ultra, Sani-Drain, PureFlo, Pioneering â&#x20AC;&#x153;SMARTâ&#x20AC;? Pedi-Spa, Auto-Fill, AutoClean, Tru-Touch Massage and TT360 are the trademarks of Lexor, Inc. Reproduction or reuse of part or all of trademarks are expressly prohibited without written permission from Lexor, Inc. Due to limitation of the printing process, product colors shown might look different from actual colors. Lexor will not be responsible for any misprint of this advertisement. Lexorâ&#x20AC;&#x2122;s footspa specification and prices may change without prior notice. Pedicure Spas are intended for professional used only, always follow your State Boardâ&#x20AC;&#x2122;s sanitation and disinfectant guideline.

5LTRALEATHERISATRADEMARKOF5LTRAFABRICS ,,#

vs0312efiles.indd 45

2/14/12 3:21 PM


Editor’s Note: This story shares a unique way to use LCN’s Glass Gels.

Laáp Laùnh Naéng

Thuûy Tinh

S

Saûn phaåm Glass Gels môùi hieäu LCN goàm 11 maøu trong suoát giuùp taïo nhöõng maãu moùng ngheä thuaät tuyeät chieâu. Gels baèng chaát lieäu chaéc coù theå taïo maãu rieâng bieät vaø laøm töøng lôùp moûng ñeå coù ñöôïc ñoä maøu ñaäm nhaït nhö yù. Giaûng vieân cuûa LCN laø Rossana Chousal-Fune taïi Hawthorne, N.J., höôùng daãn caùch coâ taïo ra maãu quyeán ruõ trong hình.

1

2

1

Chuaån bò moùng söû duïng giuõa LCN Golden Streak File (100/100 haït), nheï nhaøng giuõa phaàn ñaàu moùng dö ra vaø laøm moùng bôùt boùng. Taåy truøng moùng vôùi LCN Cleaner, sau ñoù gaén khuoân thaät chaët vaø vöøa khít döôùi phaàn ñaàu moùng.

2

Duøng moät lôùp moûng LCN Bonder treân moùng, hong khoâ döôùi ñeøn UV trong hai phuùt hoaëc döôùi ñeøn LED trong moät phuùt. Hoøa troän LCN Camouflage Gels sao cho ñoàng nhaát vôùi maøu cuûa goác moùng töï nhieân, ñaép moûng quanh phaàn bieåu bì eponychium vaø moät chuùt leân khuoân taïo thaønh moät hình baàu duïc hoaøn chænh. Hong khoâ döôùi ñeøn UV trong hai phuùt hoaëc ñeøn LED trong moät phuùt.

3

Ñaép daøi phaàn ñaàu moùng vôùi Orange Blossom Glass Gel, caàn nhôù laø phaûi laøm ñuû daày ñeå coù ñoä cöùng caùp caàn thieát.

46

VietSALON March/April 2012

vs0312glassgel.indd 46

4

3

5

7

6

Hong khoâ döôùi ñeøn UV trong hai phuùt hoaëc ñeøn LED trong moät phuùt.

phuùt hoaëc ñeøn LED trong moät phuùt ñeå maãu trang trí ñöôïc giöõ nguyeân daïng.

4

6

Thaùo khuoân ra vaø sôn moät lôùp moûng Pink Candy Glass Gel, nhöng khoâng hong khoâ. Boû leân beà maët moùng coøn öôùt theo trình töï caùc maøu cuûa LCN laø Fancy Yellow Color Gel Glitter, Tahitian Pink, Sun Yellow, vaø ba phaàn White Color Gel Glitters. Thöïc hieän böôùc naøy gaàn vò trí cuûa vaïch nuï cöôøi baèng buùt chaám bi, taïo thaønh töøng nhöõng ñöôøng moûng keá tieáp nhau, caån thaän nöông theo daùng cuûa vaïch nuï cöôøi.

Theâm One Component resin F-Crystal Clear vaøo chính giöõa maët moùng vaø leân phaàn ñaàu moùng ñeå taêng ñoä cöùng caùp cho ñöôøng cong chöõ C. Sau ñoù hong khoâ döôùi ñeøn UV trong hai phuùt hoaëc ñeøn LED trong moät phuùt. Laøm saïch lôùp maøng phuû treân moùng, chænh daùng, vaø ñaùnh boùng moùng baèng caùch keát hôïp giuõa ñieän vaø giuõa tay, sao cho moùng ñaït ñöôïc neùt caân baèng tuyeät ñoái töø moïi goùc ñoä vaø coù moät ñöôøng cong chöõ C töï nhieân.

5

7

Ñaët buùt chaám bi ôû moät phía cuûa caùc ñöôøng maøu vaø keùo maøu theo ñöôøng voøng troøn sang taän phía beân kia cuûa vaïch nuï cöôøi, taïo thaønh maãu troâng nhö moät boâng hoa ñang nôû. Phaûi laøm thaät nhanh vôùi möùc kieåm soaùt cao. Nhanh choùng hong khoâ döôùi ñeøn UV trong hai

Sau khi giuõa, phuûi buïi baùm treân moùng vaø sôn moät lôùp Sealant Ultra Shine. Treân trang maïng cuûa LCN hieän coù nhieàu video höôùng daãn thöïc hieän töøng böôùc, vôùi khaù nhieàu kyõ thuaät vaø maãu ña daïng, söû duïng saûn phaåm boät acrylic vaø gels cuûa LCN. Baïn coù theå vaøo xem taïi www.lcnusa. com/index.php/step-by-steps.

2/13/12 7:56 PM


vs0312glassgel.indd 47

2/13/12 7:56 PM


göông thaøn h coân g

Editor’s Note: This is a profile about Diamond Nails & Spa.

Diamond Nails:

Gam maøu ñaát nheï nhaøng taïo caûm giaùc gaàn guõi, thö giaõn.

Vieân Kim Cöông Toûa Saùng Chæ môù i sau moä t naê m laø m chuû , anh chò Sam vaø Thuù y ñang chuaå n bò taê n g dieä n tích tieä m leâ n gaá p ñoâ i . Diamond Nails taï i Las Vegas ví nhö moä t vieâ n kim cöông ñang daà n daà n toû a saù n g.

N

By Ñöùc Trí Queá Anh

Naèm trong khu thöông xaù Rainbow Robindale taáp naäp cuûa Las Vegas, coù moät tieäm laøm ñeïp toaøn dieän, nhoû thoâi, chæ khoaûng 1,040 sq. ft., nhöng khaù ñoâng khaùch, ñaëc bieät laø sau khi coù chuû môùi khoaûng moät naêm tröôùc ñaây. Bí quyeát naøo ñaõ daãn ñeán söï thaønh coâng naøy? Môøi baïn cuøng chuùng toâi gheù thaêm Diamond Nails taïi Las Vegas. Vôùi caùc gam maøu ñaát nheï nhaøng, caùch saép ñaët daõy baøn laøm moùng tay saùt töôøng ñoái dieän vôùi caùc gheá spa ñöôïc ngaên caùch bôûi nhöõng taám maøn naâu phuû hôø höõng, Diamond Nails mang laïi moät khoâng gian aám cuùng, gaàn guõi nhöng vaãn theå hieän ñöôïc phong caùch haäu hieän ñaïi vaø söï ñoàng ñieäu trong loái trang trí noäi thaát cuûa chuû tieäm.

48

“Tieäm Diamond Nails ñaõ coù töø boán naêm nay, nhöng töø khi vôï choàng chuùng toâi laøm chuû ñöôïc gaàn moät naêm ñaõ ñöôïc Teân tieäm: Diamond Nails Ñòa ñieåm: trong khu thöông xaù Rainbow Robindale, Las Vegas Chuû nhaân: Thuùy Traàn vaø Sam Thonesavanh Dieän tích: 2,080 sq. ft. Thôøi gian laøm chuû: Soá nhaân vieân: 8 Soá thôï nail: 8 Chuyeân cung caáp: moùng tay, moùng chaân, facial, waxing, tinting, vaø reflexology Caùch traû löông: commission Website: www.diamondnailslv.com

VietSALON March/April 2012

vs0312salonprof.indd 48

2/13/12 7:58 PM


Elegance with practical functionality

Katai®II

Pedispa with HT-044PS

SPRING SPECIAL

Patent # 8, 104, 114

FREE100 SaniSmart® Disposable Liners

when you purchase Katai®II or any Alfalfa pedispa with Human Touch® massage chair model HT-135-PS1, HT-044 or HT-045* CALL FOR PRICE PROMOTION CODE:

NAILS KATAI 2

V I S I T U S AT B O OT H #

Katai®II

4434

Pedispa with HT-045PS Patents # US D546,9575, US D600,817S US D563,558S, US D600,817S US D563,559S, Patent Pending

1. 800. 572. 9938 www.buynailsdirect.com For more promotion, products, colors and massage chair options, please call or visit www.buynailsdirect.com * Spring Special and Promotion valid from 3/1/2012 to 4/30/2012. Free 100pcs SaniSmart® Liners will only be available with a purchase of Katai®II or any Alfalfa pedispa with any Human Touch® massage chair model HT-135PS1, HT-044 and HT-045 for this promotion. No substitution allowed. Not valid with any other offer or previous purchase. Valid while supplies last during promotion period. Distributed by Alfalfa Nail Supply, Inc. Baton Rouge, LA 70815. © 2012. All rights reserved. HT, Human Touch and Logo are trademarks of Human Touch, LLC. All other brand and/or product names and logos appearing in this ad are trademarks or registered trademarks of their respective owner(s). All rights reserved. Shipping is only included for customers in the contiguous United States. Customers in Alaska, Hawaii, and in Puerto Rico and other U.S. territories other than District of Columbia; and international customers are responsible for all shipping charges, duties, and/or fees. Due to inconsistencies in the scanning/printing process, all printed colors shown may vary slightly from the actual color of the items.

k i II il il i i dd 10 vs0312salonprof.indd 49

2/13/12 7:58 8 21 PM AM 2/13/12


MÔÙI Boä Söu Taàm Satin Etched Zebra Print Saùng Taïo

Voâ Cuøng Beàn. 100% Khöû Truøng Ñöôïc. Daùng Veû Hoang Daõ. Coù theå ñöôïc haáp khöû truøng vaø voâ cuøng beàn, caùc duïng cuï thieát yeáu laøm baèng theùp khoâng ræ thöôïng haïng naøy coù löôõi caét thaät ñeïp vaø ñöôïc thieát keá sang troïng ñaëc bieät nhaèm ñaït möùc cao nhaát veà chaát löôïng, ñoä chính xaùc, & naêng xuaát. Boä Nhíp Ñaàu Xeùo, Ñoà Caét Da Quanh Moùng vaø Ñoà Caét Moùng Tay Baùn Rieâng Bieät

meets

Ñeå bieát theâm thoâng in chi tieát vaø ñaïi lyù phaân phoái gaàn baïn xin gheù thaêm tweezermanprofessional.com hoaëc goïi 1-800-645-3340

50

Diamond Nails taïi Las Vegas, chuû tröông chaát löôïng phuïc vuï laø treân heát.

Nhöõng taám maøn moûng ngaên caùch giöõa caùc gheá pedicure, vöøa ñuû taïo khoâng gian rieâng tö cho khaùch haøng.

caûi thieän khaù nhieàu veà moïi maët, ñaëc bieät laø trong phong caùch phuïc vuï. Ñoái vôùi chuùng toâi, toân chæ trong ngaønh moùng laø phaûi phuïc vuï chu ñaùo, chuyeân nghieäp, tieäm phaûi luoân saïch seõ vaø coù nhieàu choïn löïa cho khaùch haøng, thì môùi thu huùt ñöôïc hoï,” chò Thuùy Traàn chuû nhaân cuûa Diamond Nails chia seû. Coâng vieäc ñieàu haønh tieäm do phu quaân cuûa chò Thuùy laø anh Sam Thonesavanh coi soùc vaø anh cho bieát theâm, “Chuùng toâi ñaàu tö raát nhieàu vaøo tieäm naøy. Taát caû caùc saûn phaåm ñöôïc duøng taïi tieäm ñaõ ñöôïc choïn löïa kyõ löôõng vaø chuùng toâi chæ söû duïng nhöõng saûn phaåm uy tín haøng ñaàu trong ngaønh. Saûn phaåm khoâng nhöõng phaûi mang laïi neùt ñeïp laâu beàn, maø coøn phaûi toát cho da vaø moùng cuûa khaùch haøng.” Quaû ñuùng nhö vaäy. Trong soá caùc saûn phaåm ñöôïc anh chò Sam vaø Thuùy choïn söû duïng taïi Diamond Nails, nhaän thaáy coù caùc thöông hieäu haøng ñaàu nhö OPI, Gelish, Shellac, Dermalogica, v.v. “Chuùng toâi hieän coù treân 500 maøu nöôùc sôn vaø nöôùc sôn gel ñeå khaùch haøng choïn löïa. Tieäm chuùng toâi cuõng coøn coù nhieàu dòch vuï ñoäc ñaùo luoân saün saøng phuïc vuï quyù khaùch,” chò Thuùy cho bieát. Beân caïnh caùc dòch vuï moùng tay vaø moùng chaân toaøn dieän, goàm moùng töï nhieân, boät acrylic, vaø gel, coøn coù caùc dòch vuï chaêm soùc da maët, waxing vaø tinting. Moät soá dòch vuï ñoäc ñaùo taïi Diamond Nails goàm coù: Hot Stone Therapy, Chocolate & Champagne, Jell-ous Jelly, vaø Ice Cream Sunday. Caùc dòch vuï chaêm soùc da maët cuõng raát ña daïng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng, töø laøm maët toaøn dieän, laøm saùng da, ñeán trò lieäu baèng caùc

VietSALON March/April 2012

vs0312salonprof.indd 50

2/13/12 7:58 PM


Quaày tieáp taân ngaên naép, taïo aán töôïng toát cho khaùch ngay khi böôùc chaân vaøo tieäm. Baøn laøm moùng tay keâ doïc theo töôøng, khaùch haøng coù theå vöøa ñöôïc phuïc vuï vöøa theo doõi chöông trình giaûi trí treân truyeàn hình.

sinh toá döôõng da, vaø trò lieäu muïn, cuõng nhö coøn coù dòch vuï chaêm soùc da daønh rieâng cho quyù oâng vaø cho thanh thieáu nieân. “Tieäm chuùng toâi khoâng chuû tröông haï giaù ñeå thu huùt khaùch haøng, maø chuù troïng ñeán caùc dòch vuï sang troïng phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng, vaø baèng chöùng cho thaáy laø khaùch haøng raát saün loøng traû theâm tieàn ñeå ñöôïc phuïc vuï chu ñaùo nhö thöôïng khaùch, vôùi nhöõng dòch vuï khoù tìm thaáy ôû nôi khaùc,” chò Thuùy chia seû. Diamond Nails hieän coù 6 baøn laøm moùng, 7 gheá pedicure vaø moät phoøng daønh cho chaêm soùc da maët, waxing, vaø tinting. Chò Thuùy cho bieát trong nay mai tieäm seõ ñöôïc khueách tröông leân gaáp ñoâi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ñang gia taêng. Ñieàu naøy cho thaáy Diamond Nails ñaõ taïo ñöôïc nieàm tin ñoái vôùi khaùch haøng xa gaàn vaø ñang aán ñònh ñöôïc tieâu chuaån vuï phuïc chaát löôïng cho caùc tieäm moùng do ngöôøi Vieät laøm chuû. Ñöôïc bieát chò Thuùy ñaõ coù treân 20 naêm kinh nghieäm trong ngaønh thaåm myõ vaø ñaõ töøng laøm chuû nhieàu tieäm moùng tröôùc ñaây vaø ñeàu raát thaønh coâng vôùi cuøng moät phöông chaâm phuïc vuï khaùch haøng baèng caùc dòch vuï chaát löôïng. Anh chò Thuùy vaø Sam cuõng raát thöôøng xuyeân tham döï caùc hoäi chôï thaåm myõ ñeå hoïc hoûi caùc kyõ thuaät môùi vaø tìm toøi caùc saûn phaåm môùi. Coù theå noùi, nhôø vaøo söï ñieàu haønh kheùo leùo cuûa anh chò Sam vaø Thuùy, Diamond Nails nhö moät vieân kim cöông ñang daàn daàn toûa saùng, goùp phaàn giuùp coäng ñoàng moùng Vieät ngaøy theâm thaêng tieán.

SÖÙC MAÏNH TIEÂU DIEÄT NAÁM!

• • • •

Khoâng Muøi, Khoâng Axít Maïnh, Khoâng Daàu Ñaàu Nhoû Gioït Traùnh Nhieãm Truøng Khoâng Caàn Chuøi Boû Nöôùc Sôn hay Acrylic Coâng Thöùc Coù Baèng Saùng Cheá

Coù baùn taïi:

Thaêm chuùng toâi taïi:

drgsbeauty.com

Lake Forest, CA 92630

800-780-6999

USA Beauty Supply 9191 Bolsa A Westminster, Ca 92683 714-891-2420

Big One 9528 E. Rush Street Unit # F S. El Monte, CA 91733 626-575-6343

Sunshine Beauty Supply 5555 Sky Parkway Sacramento, CA 95823 916-394-1668

Lebelle 5708 New Peachtree Rd. Chamblee, GA 30341 1-877-532-3553

Nail Supply House 517 E. Valley Bl San Gabriel, Ca 91776 626-307-0888

Sunny Nail Supply 3865 S. 27th Street Miwaukee, WI 53221 414-817-7800

Ed Wyse Beauty Supply 3701-7th Ave S. Seattle, WA 98134 206-623-0560

Beauty West 13891 Nautilus Dr. Garden Grove, CA 92843 1-800-344-9806

L.A. Nail Supply 4646 Michoud Bl. New Orleans, LA 70129 504-254-2007

Ocean Nail Supply 14606 Crenshaw Bl Gardena, CA 90249 310-532-6311

VietSALON March/April 2012

vs0312salonprof.indd 51

51

2/14/12 11:38 AM


phoøng trieån laõm

Haïnh Ñoaøn

Ñawn Ñoaøn

Benson Nguyeãn

Long’s Nail Spa Victorville, Calif.

Just For Nails Salon Stockbridge, Ga.

Fantasy Nails & Hair San Antonio, Texas

Nicole Ñaëng

Quaân Ñaëng

Yeán Nguyeãn

Shangri-la Lotus Salon Los Gatos, Calif.

The Nail Luxury Valencia, Calif.

Manhattan, Kan.

Kelly Phan

Tina Vuõ

Thaœo Nguyeãn

Duluth, Ga.

Nailtech Salon Pine Bluff, Ark.

St. Charles, Mo.

Caù c Ngheä Só Veõ Moù ng Chuù YÙ : Neá u baï n muoá n caù c ngheä phaå m moù n g cuœ a mình ñaê n g trong taï p chí VietSALON, xin haõ y email hình cuœ a maã u veõ moù ng ñeá n Kim.Pham@bobit.com. Baï n cuõ n g coù theå göœ i maã u moù ng qua ñöôø ng böu ñieä n ñeá n Kim Pham, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. 52

VietSALON March/April 2012

vs0312artgallery.indd 52

2/13/12 8:00 PM


vs0312artgallery.indd 53

2/13/12 8:00 PM


saùn g taïo ngheä thuaät Khoâi Trang

Daùng Xuaân Yeâu Kieàu

Khoâi Trang ñang laøm vieäc taïi thaønh phoá Atlanta, Ga

Haõy cuøng chuyeân vieân moùng Khoâi Trang taïo nhöõng caùnh hoa, caùnh böôùm yeâu kieàu treân moùng ñeå khoe saéc cuøng xuaân.

Caáp Deã 1. Sôn moùng maøu traéng söõa, veõ hai nhaùnh

caây. Veõ moät boâng hoa ñoàng tieàn. 2. Theâm moät boâng hoa ñoàng tieàn nhoû. Veõ laù. 3. Veõ maët trôøi baèng coï neùt kim tuyeán vaøng. 4. Chaám bi vaø hoaøn thaønh moùng.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Caáp Trung Bình 1. Sôn moùng maøu traéng söõa, veõ kim tuyeán vaøng xeùo goùc moùng. 2. Duøng caây chaám bi veõ caùc hoa mai. 3. Veõ theâm hoa ñaøo. Veõ laù. 4. Chaám bi trang trí vaø hoaøn thaønh moùng.

Caáp Khoù 1. Sôn moùng maøu traéng söõa, veõ coû ôû moät goùc moùng tay. 2. Duøng caây chaám bi veõ boâng coû. Veõ moät caùnh böôùm. 3. Theâm moät caùnh böôùm nöõa töông töï nhö caùnh böôùm thöù nhaát. 4. Veõ theâm chi tieát cho böôùm. Chaám bi trang trí vaø hoaøn thaønh moùng.

Caùc Chuyeân Vieân Moùng Ngheä Thuaät Chuù YÙù Muoán moùng ngheä thuaät cuûa baïn ñöôïc giôùi thieäu treân VietSALON? Haõy göûi maãu ngay cho chuùng toâi. Chæ caàn baïn choïn chuû ñeà (ví duï nhö hoa, tröøu töôïng, leã hoäi) vaø taïo maãu theo töøng böôùc treân boán moùng giaû. Duøng moät chuû ñeà cho ba caáp töø deã ñeán khoù. Hoaëc neáu muoán, baïn coù theå göûi hình roõ ne ùt caùc maãu moùng ngheä thuaät vôùi lôøi chæ daãn caùch laøm cho chuùng toâi. Xin göûi taùc phaåm cuûa baïn cho Kim Phaïm, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503, hoaëc e-mail kim.pham@bobit.com. Ñöøng queân göûi chæ daãn töøng böôùc cho moãi caáp. 54

VietSALON March/April 2012

vs0312nas.indd 54

2/13/12 8:02 PM


saûn phaåm môùi laï

1st National Processing Taêng tröôûng thöông vuï vaø khoâng maát khaùch vôùi caùc saûn phaåm cuûa 1st National Processing! ° Maùy ñoïc Theû Tín Duïng vaø heä thoáng Smartphone ° Quaày thu ngaân Multi Merchant vaø chöông trình tính tieàn típ ° Phaàn cöùng vaø phaàn meàm chöông trình ñieän toaùn Salon POS ° Gaén duïng cuï MIEÃN PHÍ ° Phong caùch phuïc vuï vaø hoã trôï haøng ñaàu ° Boû tieàn ngay ngaøy hoâm sau ° Caøi ñaët xong trong 24 giôø. 1st National Processing (866) 499-5722 www.1nbcard.com/vsalon

Shooting Star® LAØM VIEÄC THOÂNG MINH. Thôøi gian cuûa baïn laø tieàn baïc, cho neân haõy duøng vôùi Designer French Tips® môùi nhaát töø Shooting Star®. Chaát löôïng thöôïng haïng cuûa ñaàu moùng theo daïng halfwell khoâng ñoøi hoûi pha troän hay chuaån bò tröôùc. Chæ ñôn giaûn duøng nhö baát cöù loaïi moùng naøo, duøng moät lôùp acrylic trong hay gel trong. Nhöõng kieåu moùng tuyeät ñeïp coù theå ñöôïc duøng vôùi baát cöù ñoä daøi naøo vaø coù söùc deûo dai hôn moùng ngheä thuaät thoâng thöôøng. Laøm ñeïp theâm cho khaùch trong luùc kieám theâm thu nhaäp vaø ít toán thôøi gian — maø khoâng caàn duøng ñeán caùc duïng cuï, vaät lieäu ñaëc bieät hay taïo theâm vieäc ñeå chuøi röûa. Vôùi gaàn 100 kieåu ngheä thuaät ñöôïc saùng taïo nguyeân thuûy, caùc kieåu daùng vaø maøu saéc seõ hôïp vôùi taát caû yù muoán vaø muøa. Ñeå bieát theâm chi tieát vaø coù ñöôïc moät quyeån catalog mieãn phí vôùi taát caû kieåu ngheä thuaät moùng ñoäc ñaùo cuûa Shooting Star®, xin gaëp ñaïi lyù hay goïi. (310) 618-1270 www.ShootingStarIntl.com All Designs © Shooting Star International 2001-2012

LC Corp. LeZon LeZon Spa laø saûn phaåm chaát löôïng, uy tín vaø kieåu daùng môùi laï. Ñöa saûn phaåm cuûa chuùng toâi vaøo tieäm cuûa baïn ñeå mang ñeán cho khaùch moät phong caùch sang troïng. LeZon (888) 884-5010 www.lezonspa.com

SpaZi — yù töôûng khaùc laï. Boàn spa hai maø u thaät söï coù trang trí ñaù tuyeät ñeïp . Heä thoá ng spa khoâng oáng daãn vaø gheá maùt-xa hoaøn toaø n töï ñoäng. Deã lau chuøi — Deã baûo quaûn. Moä t tieâu chuaån môùi chæ coù taïi SpaZi. Xin goïi hoaëc gheù thaêm chuùng toâi ngay hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieát! LC Corp. (800) 887-0880 www.lcdeco.com

VietSALON March/April 2012

vs0312hotprods.indd 55

55

2/14/12 5:16 PM


saûn phaåm choïn loïc

CND Shellac °°theâm saùu maøu môùi ñoäc ñaùo °°töø caùc maøu coå ñieån ñeán taân thôøi °°Shallec giôø coù toång coäng 36 maøu (800) 833-NAIL www.cnd.com

Orly Pro Italian Mandarin Manicure & Pedicure Line OPI Avoplex Revitalizing Hand & Body Scrub, Liquid Soap °°doøng saûn phaåm Avoplex chaát löôïng °°taùi taïo laøn da môùi °°goàm sinh toá A, D, vaø E (800) 341-9999 www.opi.com

°°doøng saûn phaåm moùng cho tay vaø chaân °°goàm boä söu taäp tuyeät myõ °°taùi taïo veû ñeïp töôi maùt (818) 994-1001 www.orlybeauty.com

Hand & Nail Harmony Reveal Gel Collection °°gels hong khoâ nhanh baèng ñeøn UV hoaëc LED °°baùm vaøo moùng baèng chaát keratin taân tieán ° ° hoaø n taá t toaø n boä dòch vuï trong 20 phuùt (562) 623-4203 www.nailharmony.com

56

Americanails RapidCure Mach I LED Alfalfa Nail Supply Beyond Nail Enamel °°nhieàu maøu thôøi trang duyeân daùng °°töø kem nhaït ñeán maøu ñoû ñaäm °°chaát löôïng vaø quyeán ruõ (855) 456-2225 www.buynailsdirect.com

NSI’s Attraction Discover Kit

Cuccio Naturaleù Milk & Honey Manicure and Pedicure System

°°boä saûn phaåm laøm moùng traéng hoàng °°goàm nöôùc sôn, boät moùng, primer vaø daàu moùng °°coù keøm theo chæ daãn (800) 354-6741 www.nsinails.com

°°saûn phaåm trò lieäu moùng vaø da °°goàm söõa, maät ong, muoái bieån ñeå loät da cheát °°ñem laïi neùt ñeïp cho da (800) 762-6245 www.cuccio.com

VietSALON March/April 2012

°°ñeøn LED hô moùng hieäu Americanails °°hong khoâ moùng gels, nöôùc sôn gels vaø sôn phuû °°thaønh baèng göông giuùp khoâ nhanh trong vaøi giaây (877) PNI-4447 www.americanails.com

EzFlow TruGel °°doøng saûn phaåm nöôùc sôn gel nguyeân chaát °°hô khoâ baèng ñeøn LED, ngaâm tan trong 10 phuùt °°coâng thöùc giuùp moùng khoûe maïnh (800) 621-9585 www.aiibeauty.com


vs0312ps.indd 57

2/14/12 11:35 AM


saûn phaåm choïn loïc

Kupa Safety Bit ° giuõa hình gioû thuoân vôùi ñaàu troøn an toaøn hôn cho vuøng da quanh moùng ° chu vi nhoû hôn giuùp chaïm vaøo da quanh moùng nheï nhaøng ° chuaån bò vuøng da quanh moùng kyõ ñeå ñaép moùng hoaøn haûo (800) 994-5872 www.kupainc.com

Bio Sculpture Gel’s Vitamin Dose Cuticle and Nail Conditioner ° goàm caùc döôõng chaát quan troïng cho moùng töï nhieân ° coù tinh chaát cuû saâm chöùa nhieàu vitamin B ° coøn coù tinh chaát laù camellia linensis vaø Hamamelis Virginia (800) 770-4493 www.biosculpturegel.com

Backscratchers’ Divine Design Fimo Cane Fo¯m: “Friend of Manicurists” ° ñaëc cheá daønh cho thôï moùng ° coù theå ñöôïc caét ra khi caàn duøng ° lau maët baøn, laøm saïch lôùp dính rít, hay chuøi nöôùc sôn (310) 352-4242 www.nail.ws

° maãu hoa ñöôïc caét saün töøng laùt moûng ° nhieàu maøu ña daïng cho moïi kieåu trang trí ° duøng ñöôïc vôùi gel vaø boät acrylic (800) 832-5577 www.backscratchers.com

En Vogue Swarovski Embellishments ° haït ñaù Swarovski daønh cho moùng ngheä thuaät ° nhieàu maøu laáp laùnh keøm kim tuyeán ° nhieàu maãu thuù vò ñoäc ñaùo (888) 659-5559 www.envoguenails.com

Christrio Gelacquers ° goàm 10 maøu nöôùc sôn môùi ° ñem laïi 60 saéc maøu tuyeät vôøi ° goàm nhöõng maøu ñöôïc öa chuoäng nhö hoàng vaø tím (800) 574-4252 www.christrio.com

Melia Beauty Polish

Caùcee BFF (Best Friends Forever) ° doøng saûn phaåm nöôùc sôn môùi ° hôn 60 maøu sang troïng vaø quyeán ruõ ° ñem laïi veû ñeïp töï nhieân (800) 951-6245 www.caceeinc.com

58

° laøm theo coâng thöùc cuûa Phaùp, khoâng chöùa chaát ñoäc haïi ° coù hôn 200 maøu, moãi muøa coù ra maøu sôn môùi ° hình daùng loï thanh vaø ñeïp, coï sôn toát (512) 454-4317 www.meliabeauty.com

IBD Just Gel Polish ° gel 100% nguyeân chaát duøng nhö nöôùc sôn ° baûo ñaûm khoâng meû, beàn laâu ° coù moïi thöù caàn thieát cho dòch vuï gel, goàm DVD höôùng daãn (800) 621-9585 www.ibdbeauty.com

VietSALON March/April 2012

vs0312ps.indd 58

2/14/12 11:35 AM


lc corp spa

www.lcdeco.com vs0312ps.indd 59

2/14/12 11:35 AM


° goàm caùc maøu xanh trôøi, hoàng, cam, vaøng, tím, luïc, vaø traéng (800) 390-8108 www.republicnailusa.com

Lexor Infinity Spa Pedicure Chair

BAÏNN GIÖÕ GIÖÕ TIEÄ BAÏ TIEÄMM KHOÂKHOÂ NG MOÄ VEÁTI.DÔ. NGT BUÏ Khoâng khí trong tieäm baïn cuõng saïch chöù?

° gheá spa vôùi kyõ thuaät PureFlo MG khoâng oáng daãn ° thaùo rôøi deã daøng cho vieäc chuøi röûa ° keøm theo kyõ thuaät toái taân Tru-Touch vaø Auto-Fill (800) 559-3630 www.lexorinc.com

Layla’s Magneffect Polish ° duøng nam chaâm taïo maãu moùng ° tieän duïng vôùi nam chaâm trong naép loï nöôùc sôn ° giöõ naép gaàn lôùp sôn coøn öôùt trong naêm giaây ñeå taïo maãu laáp laùnh (305) 513-0308 www.luxcongroup.com

Coâng Duïng Höõu Hieäu Maùy Loïc Khoâng Khí Tieäm thieát keá ñeå khöû muøi hoâi, muøi khoù chòu, vaø buïi moùng. Khaùch haøng cuûa baïn seõ haøi loøng vôùi khoâng khí tieäm trong saïch ngay töø luùc böôùc chaân vaøo! Kích côõ tieän duïng: Ñöôøng kính 16.5”. Chieàu cao 15”

PHÍ MIEÃNbanù h deã di

tä yå 3 â mo Xe ña vaø them cï å n ô chuye locï giatë ñö g á n mie nè g mayù ba

Cala Airbrush Nail Tips ° moùng vôùi maãu thieát keá saün ° neùt veõ coâng phu vaø saùng taïo ° beàn toát vaø tieän duïng (213) 745-5141 www.calaproduct.com

BB Cosmetics’ Eye Candy Polish Collection ° boä söu taäp goàm maøu sôn cho quyù oâng vaø quyù baø ° taïo neùt quyeán ruõ vaø thanh thoaùt ° chaát löôïng vaø deã söû duïng (888) 602-6567 www.bbnailpolish.com

Ñaët haøng ngay hoâm nay!

1-800-288-2023 www.aerovexsystems.com Vôùi baûo ñaûm coâng duïng trong 30 ngaøy, chuùng toâi höùa raèng neáu baïn khoâng yeâu The One That Works, baïn coù theå ñem traû ñeå ñöôïc hoaøn tieàn troïn veïn.

CLEAN AIR MADE SIMPLE

60

LCN’s Colour Gels Republic Nail Moon Acrylic Collection ° goàm taùm maøu boät acrylic coù theå duøng hoãn hôïp ° toûa saùng röïc rôõ trong boùng toái

° goàm gaàn 100 maøu gel chaát löôïng ° deã söû duïng vaø khoâng bò troùc ° goàm caû maøu laáp laùnh vaø kim loaïi (800) 86-NAILS www.lcnusa.com

VietSALON March/April 2012

vs0312ps.indd 60

2/14/12 11:35 AM


TM

THE L ORIGINA

1-800-727-1119

www.premiernailsource.com

MARCH / APRIL PROMOTIONS $89.95

#NN1020

Valentino Beauty Pure Air Filter and Dust Collector ° loaïi boû buïi moùng, muøi hoâi cuûa acrylic, vaø hoùa chaát ñoäc haïi khoûi khoâng khí ° coù theå duøng vôùi heä thoáng boat acrylic hay gel ° maùy loïc khoâng khí ngay döôùi tay cuûa baïn vaø khaùch haøng (888) 390-4259 www.valentinobeautypure.com

Antoine De Paris #93 Pedicure File ° caùn hình maùi cheøo deã caàm, kích thöôùc 10” x 2” ° hai maët giuõa: thoâ vaø trung bình ° baùn leû cho khaùch haøng coù theå lôøi gaáp ba (800) 222-3243 www.antoinedeparis.com

Single process gel cures in LESS THAN 30 SECONDS under LED light.

LAMP Purchase a $69.95 Nouveau Nail VALUE One-Step LED Gel System Kit

GET A MACH I LED LAMP FREE!

såEASYåAPPLICATION såGLOSSYåFINISH såSTRENGTHåANDåDURABILITY

$15.95

$149.95

#CND40

SHELLAC™ #CND39

6 NEW SHADES! BUY 5 SHADES GET 1 FREE!

BUY A CND UV LAMP, GET 4 UV BULBS FREE!

$11.95

$4.95

#EZF11A

.5 OZ.

SAVE

44%

DESIGN COLORED ACRYLIC POWDER

GEL IT! .5 OZ. NON-CLEASE UV TOP COAT

$24.95

$5.50

1 OZ.

2.5 OZ.

AROMATHERAPY CUTICLE OILS BUY 1 GET 1 FREE!

BUY 1 GET 1 FREE!

FINISH IT!

T3 FIBERGEL BUY 1 GET 1 FREE!

CLEAR #SN10A PINK #SN10B

$5.95

#CN30

BUY A MILK & HONEY SKIN POLISHER 8 OZ., GET A POMEGRANATE & FIG SKIN POLISHER

FREE!

Mango Mend by California Mango Zoya’s Fleck Effect Nail Glazes ° saûn phaåm môùi cho muøa xuaân 2012 ° nöôùc sôn laáp laùnh, duøng nhieàu lôùp ñeå taïo maøu môùi ° vaåy Mylar giuùp nöôùc sôn coù maøu nguõ saéc (800) 659-6909 www.zoya.com

° coâng thöùc thaåm thaáu saâu vaøo da ° thích hôïp cho da tay hoaëc chaân ° chöõa trò vaø phoøng ngöøa da khoâ, nöùt, söng hay khoù chòu (800) 656-2646 www.calmango.com

#NN436

$8.95

FREE!

$1.95 FREE VALUE

$19.95

$2.95 TREATMENTS

PRECISION DOUBLE SPRING CUTICLE NIPPER WITH TITANIUM FINISH

$2.95

EACH

15

BUY 1 GET 1 FREE!

UNIQUE STYLES

#SSNG10

Dazzle Dry Infatuation Spring Polish Collection ° daønh cho quyù oâng nhieàu caù tính ° ñaëc cheá ñeå laâu phai vôùi nhieàu maøu nam tính ° giuùp baûo veä moùng vaø khoâng haïi moâi tröôøng (877) 386-2641 www.evolution-man.com

° boán maøu môùi, thích hôïp cho nhöõng ai thích maøu nheï ° nöôùc sôn “chay”, hô khoâ trong khoâng khí ° coù chaát baûo veä tia UV, khoâng coù nitrocellulose (866) 398-9357 www.dazzledry.com

10 GMS

1,2,3… DRY!

$5.50

8 PACK

#NTK07

BUY ONE .5 OZ. NAIL TEK II INTENSIVE THERAPY GET ONE .5 OZ. FOUNDATION II

SAVE

GALLON

BUY 1 GET 1 FREE!

BRUSH-ON NAIL GLUE

$11.95

40%

SAVE $5.50

FREE!

$39.95

$4.95 #DKL09

($5 S&H) #SC108

ECONOMY FACE MASKS CLEAN ’N FLUSH DISINFECTANT CONCENTRATE

Makes 128 Gallons!

100-CT.

PRICES IN THIS AD ARE VALID FROM MARCH 1 TO APRIL 30, 2012. ADDITIONAL PROMOTIONS ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE! We are not responsible for typographical errors.

* Free shipping within contiguous USA on orders of $99 or more; excludes oversized items noted online and in our catalog. Free shipping to Canada on orders of $99 or more weighing under 12 lbs.; excludes brokering fee and taxes incurred when clearing customs.

VietSALON March/April 2012

vs0312ps.indd 61

.5 OZ.

BUY 1 GET 1 FREE!

$1.95 POLISH STENCILS

Art Club

Evolutionman Rebel Nail Paints

#CN37

BUY A DEEP DERMAL WRAP 8 OZ., GET A WRAP BRUSH

61

2/14/12 11:35 AM


laøm sao ñeå nhaän ñöôïc moät cuoán

VS09-48.11thrd

VietSALON

Clean+Easy BAREzillian Hard Wax

Young Nails White Sculpture Gel

° saùp cöùng giuùp loaïi boû moïi loaïi loâng ° cheá taïo ñeå duøng treân nhöõng phaàn da nhaïy caûm ° cho caû hai phaùi, taïo moät laøn da trôn mòn (800) 621-9585 www.aiibeauty.com

° gel duøng taïo hình moùng ° duøng vôùi boùng ñeøn 9 watt ° beàn laâu vaø khoâng bò troùc (800) 777-9170 www.youngnails.com

Neáu baïn chöa coù uoán baùo rieâng göûi thaúng ñeán cho baïn, ghi danh nhaän baùo MIEÃN PHÍ ngay hoâm nay.

Famous Names LLC Lumos Instant Impact Bottom Coat & High Speed Top Coat Duo Pack Abba Performance Hair Care

VietSALON laø nguoàn taøi lieäu haøng ñaàu trong kyõ ngheä chaêm soùc moùng, giôùi thieäu moùng ngheä thuaät, kyõ

° boán saûn phaåm chaêm soùc toùc môùi baèng 100% thöïc vaät ° giuùp baûo veä, nuoâi döôõng, vaø laøm ñeïp toùc ° khoâng coù sulfate vaø caùc chaát nhuoäm nhaân taïo www.pureabba.com

° khoâ nhanh, söû duïng kyõ thuaät hoùa hoïc taân tieán nhaát ° High Speed Top Coat khoâng coù nitrocellulose ° choáng meû, khoâng ngaû vaøng vaø raát beàn (877) 235-1141 www.famousnamesproducts.com

thuaät môùi, höôùng daãn phaùt trieån thöông vuï vaø tieáp thò, trang trí tieäm, saûn phaåm choïn loïc, vaø bí quyeát laøm vieäc laønh maïnh.

Gheù thaêm

www.viet-salon.com vaø ghi danh ngay hoâm nay!

62

Luraco Magna Jet ° khoâng bao giôø bi ïleak ° Deå daøng clean vaø veä sinh tuyeät ñoái ° Saûn xuaát taïi Hoa Kyø vaø ñöôïc UL Hoa Kyø vaø Canada chöùng nhaän (800) 483-9930 www.luraco.com

Nail Tek Citra Essentials ° thuoác laøm khoûe moùng ° giuùp moùng choáng nöùt neû ° goàm giuõa moùng veä sinh (631) 366-0500 www.nailtek.com

VietSALON March/April 2012

vs0312ps.indd 62

2/15/12 2:50 PM


TAÄN HÖÔÛNG SÖÏ SANG TROÏNG Aqua Spa 9 Haõy ñeå khaùch haøng thoaûi maùi taän höôûng söï sang troïng. Choïn löïa trong soá 8 maøu boàn thuûy tinh sinh ñoäng, 4 choïn löïa beä thöôïng haïng vaø 10 maøu gheá maùt-xa aán töôïng. Saûn xuaát taïi Canada

2,595.00

$

coäng phí vaän chuyeån

Mariposa

Milan Nail Table

Gheá Mariposa 2 daønh ñeå nuoâng chìu caùc tieåu coâng chuùa Saûn xuaát taïi Canada

Milan Nail Table, kieåu coå ñieån vôùi neùt trang nhaõ baét maét

899.00

$

coäng phí vaän chuyeån

380.00

$

Aqua Spa

coäng phí vaän chuyeån

Xin goïi ñeå bieát giaù ñaëc bieät. Soá mieãn phí 1-800-883-4805 • Noùi tieáng Vieät 1-866-843-9203 Better Fortune Inc. 16045 Brookhurst Blvd. Fountain Valley, CA 92708 Phone: 1-714-638-1610 1-714-548-8775 New Location Showroom

vs0312ps.indd 63

PediSpasDirect.com (showroom) 7914 N. EL Dorado St. Stockton, CA 95210 Phone: 888-877-6799 209-675-SPAS (7727)

Pedicure World Mall 10750 Tucker St #A Beltsville, MD 20705 Toll Free: 888-478-8889 Fax: 888-872-6860 www.pedicureworldmall.com

2/15/12 10:36 AM


listofadvertisers company

page

contact information

1st National Processing

55

(866) 499-5722, www.1nbcard.com/vsalon

Aerovex

60

(800) 288-2023, www.aerovexsystems.com

Alfalfa Nail Supply

49

(800) 572-9938, www.alfalfans.com

Blaine Labs Inc.

30

(800) 307-8818, www.vite20.com

China Glaze

27

www.chinaglaze.com

NaiLuv

21

info@nailuvpolish.com, www.nailuvpolish.com

39

(877) 255-3030, www.salonpedicurespas.com

CND

6-7

(800) 833-NAIL, www.cnd.com

Dixon

44

(888) 89-DIXON, www.dixonabrasives.com

Dr. G’s

51

(800) 780-6999, www.drgsbeauty.com

Duri Cosmetics

11

(800) 724-2216, www.duri.com

Duri Treatments

10

(800) 724-2216, www.duri.com

22-23

(866) 288-4600, www.entitybeauty.com

19

(800) 232-1155, www.essie.com

Gulfstream Plastics Inc.

63

(877) 622-4853, www.gulfstreamplastics.com

Hand and Nail Harmony

4-5, 8-9, 17

(502) 623-4203, www.nailharmony.com

C3

(800) 994-5872, www.kupainc.com

LC Trading Corp.

55, 59

(888) 205-2002, www.lctradingcorp.com

LeZon Spa

53, 55

(813) 885-5655, www.lezonspa.com

Lexor

45

(800) 211-7404, www.lexor.com

Luraco

57

(800) 483-9930, www.luraco.com

20, 43

(800) 889-8765, www.nationwidemerchant.com

38

(800) 354-6741, www.nsinails.com

C2-1, 13, 25, 29, C4

(800) 341-9999, www.opi.com

2-3, 15

(800) 275-1111, www.orlybeauty.com

Premier Nail Source

61

(800) 727-1119, www.premiernailsource.com

Shooting Star International

55

(310) 618-1270

Super Relax

47

(888) 333-0532, www.superrelaxusa.com

31

www.supernailprofessional.com

60

(800) 645-3340, www.tweezermanprofessional.com

18

(888) 390-4259, www.valentinobeautypure.com

Continuum

Entity Beauty Inc. Essie Cosmetics

Kupa Inc.

No Lift Nails NSI — Nail Systems Int’l OPI Products Orly International

SuperNail Tweezerman International Valentino Beauty Pure

This list is provided as a courtesy to VietSALON advertisers. The publisher assumes no responsibility for errors or omissions.

64

VietSALON March/April 2012

vs0312adindex.indd 64

2/15/12 3:01 PM


Do Baïnyou coùneed ñangyour caàn chaêm soùc tay caàm maùy giuõa? handpiece serviced? ThöûKupa’s chöông trình Dòch and Vuï vaø Try New Service Thueâ Möôù n Môùi cuûa Kupa Rental Program

TaäExperience n Höôûng Kinh Nghieäm Töï Do the Freedom of Portability Caà m Tay i Upower-2G with thevôù New Upower-2GMôùi

www.kupainc.com

Choï n Löï a #1 Cuûa Caù Voted the #1 choice ofc Chuyeâ n Vieân Moùngfor cho Nail Professionals Giuõ a/Khoan Ñieän Öa Thích Favorite Drill/Electric file

Upower-2G Môùi the New Upower-2G Moät ngöôøi truùng moãi thaùng. A winner every month. Register now at: Ghi danh hoâm nay taïi: http://www.kupainc.com www.Kupainc.com

Here is your chance to win the #1 choice of nail professionals–the

Cô hoäi ñeå baïn truùng thöôûng choïn löïa #1 cuûa caùc chuyeân vieân moùng – maùy Upower-2G portable Upower-2G. Leave behind the cords and outlets and take xaùch tay. Boû laïi sau löng daây nhôï vaø oå caém ñieän vaø mang theo söùc maïnh toaøn phaàn. along full-size power. The all New Upower-2G electric nail filing system Heä thoáng maùy giuõa ñieän Upower-2G hoaøn toaøn môùi ñöôïc cheá taïo ñoäc quyeàn cho haõng is manufactured exclusively for KUPA in Japan. The Upower-2G’s advanced KUPA taïi Nhaät Baûn. Nguoàn naêng löôïng lithium ion naïp laïi ñöôïc raát taân tieán cuûa rechargeable lithium ion power supply provides hours of unrestricted use Upower-2G cho pheùp nhieàu giôø söû duïng khoâng haïn cheá maø khoâng toán ñieän.

without sacrificing power.

Moãi cuoái thaùng, chuùng toâi seõ ruùt thaêm moät ngöôøi truùng thöôûng trong soá caùc teân ñaõ At the end of each month, we will choose a random winner from all who register. ghi danh. Chæ ghi danh moät laàn laø hôïp leä. Moïi ngöôøi khoâng truùng thöôûng ñeàu ñöôïc Enter only once to qualify. All non-winners will remain eligible for future drawings if any. ruùt thaêm laïi laàn tôùi neáu coù. Khoâng caàn mua haøng ñeå truùng thöôûng. Ghi danh, xin No purchase necessary to win. To register, go to http://www.kupainc.com. vaøo http://www.kupainc.com. Ngöôøi truùng thöôûng seõ ñöôïc coâng boá taïi Facebook: Winners will be posted on facebook: http://www.facebook.com/kupainc. http://www.facebook.com/kupainc. Caø maõ soá QR vaø ghi danh ñeå truùng Scan the QR code and enter to thöôûng maùy Upower2G Môùi hoaëc gheù Win the New Upower-2G thaêm www.kupainc.com.

or visit www.kupainc.com.

Taûi xuoáng chöùc naêng ñoïc maõ soá mieãn Download a free reader phí taïi tieäm phuï tuøbarcode ng ñieän thoaï i di at your mobile app ñoä n g cuû astore. baïn. ©2012 Kupa Inc. All rights reserved.

vs0312adindex.indd C3

2/13/12 8:07 PM


OPI MAØU SAÉC CUÛA TOÁC ÑOÄ AÙNH SAÙNG CAÙC MAØU OPI ÑAËC TRÖNG TRONG COÂNG THÖÙC GEL SÔN LEÂN MÔÙI! Vôùi kyõ thuaät gel sôn leân saùng taïo hieäu quaû, GelColor by OPI mang cho khaùch haøng nhieàu tuaàn leã maøu saéc OPI saùng boùng qua dòch vuï hô khoâ baèng LED chôùp nhoaùng chæ coù tieäm cuûa baïn thöïc hieän ñöôïc!

Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm www.opi.com ©2012 OPI Products Inc.

vs0312adindex.indd C4

2/14/12 10:52 AM

Viet Salon March/April 2012  

Magazine for the Vietnamese nail industry.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you