Page 1

Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

November/December 2012

22Duïng Cuï Chaêm Soùc Moùng Toát Nhaát

TAÏI SAO NEÂN DUØNG SAÛN PHAÅM CHUYEÂN NGHIEÄP: Caåm Nang Cho Khaùch Haøng

ÑI TÌM NGÖÔØI KHAÙCH LYÙ TÖÔÛNG

Giao Muøa

Gheá Spa Cuûa Hoâm Nay

[THU VAØ ÑOÂNG TREÂN MOÙNG]

VS1112Cover.indd 2

10/15/12 10:48 AM


GIÔÙI THIEÄU NGÖÔØI ÑEÏP CUÛA BOND

SEVERINE

NAÊM

KYÛ NIEÄM 50 NAÊM HAØNH TRÌNH

vs1112ads.indd C2

10/15/12 12:52 PM


CAÙC MAØ MAØU TH THÔØ ÔØI TR Ô ÔI RANG NG G MA MAÏÏO HIE HIEÅÅM

The e Wo W rld r iss Not Enoug Enouu h

Live Liv e and and Let Di Die e

On Her Ma Majes jesty’ jes ty s ty’ Seccret Se Secret Servi S ervi rvice rv rvi ce* ce

Th Liivin The ving vi g Daylig D Day liights lights lig httts h hts

Tomorr To Tom o ow orr Never Nev ver Die Diess* Di D

Mo nra Moo nr ker

CAÙC MAØU MÔÙI YEÂU KIEÀU

CAÛM HÖÙNG TÖØ BOND... JAMES BOND CHÆ THAÁY TRONG PHIM

CAÙC MAØ MAU AØU GÔ G ÏI CAM CAÛ AÛÛM QUYE U ÁN RUÕ R

Golden Gol denEye Eyee*

The Sp Spyy Who Who Loved Me e*

CAC CAÙ C MAØU TH THÔØ Ô I TR ÔØ RANG NG MA MAÏÏO HIE HIEÅÅM TRÖNG TRÖ NG B BAØ AØY 12 C CHAI HAI

TIE IEÅÅU JAMES JAM ES S BON O D

Die An A othher Day D

C ino Cas i Royale e*

TRÖ TRÖNG RÖNG BAØ BAY Y 36 36 CHAI THE MA MAN N WITH WIT H THE THE GOLDEN GOL DEN GUN GU UN

Ñeå taêng theâ the eâm kòch tính tính, h, ph phuû u leâ uû len eân maøu Sky Skyf y all yeâu thí thích ch cuûa baïn moä moät lôp ôùp vaø aøng laù laù 18K! 18K!

Xin ng goïïi 800 go 00 0.34 .341. 1.9999 ©2 1.9 ©2012 012 OP OPII Prod Prod roduct uc s Inc. uct Inc. nc KHO OÂNG CO COÙÙ DB DBP, TO TOLUE LUENE, LUE UENE NE, E HA HAY Y FORM FORM ORMALD ALDEHY ALD EHY HYDE YDE *Cu uõng ng coù co où maø maøu mô môùùi ôû ô daïng ng GellCol Color Co or by by OPI OPI trrong th hôøi gi gian an giô an giôùùi haï han. n n. Beùùreù renic eùnicce Mar arlohe duø duøng du ng ma maøu Sky kyfal falll vaø fal vaø a Gol Golden Go den enEye Eye Eye. e. Ñeå Ñeåå coù co ki kie kieå eåu n na aøy, xi xin n vao aøo op o i.ccom. m © 1962 962-20 -20 -201 2 12 12 Dan Danjaq Danjaq jaq, LLC and d Un Unite ite ed Arti Arti rt sts t Corpo Co orpo porat ration rat ion.. All ion All l Rig Rights htss R Re eserved ser erved ved.. 007 0 TM and an relate rel atedJa ate dJame dJa m s Bo mes Bond nd Tra Tradem demark dem arkss are ark are tra tradem demark dem ark arks rks of of Danj an n aq, aq LLC LL LC lice cense nse ed by EON EON Pro oduc uctio uc tions tio n Lim ns Limite ite t d

vs1112ads.indd 1

Y On You O ly Liv Live e Twic Twice e

Sky kyfal fal a l*

CAÙC MAØ CAÙ AU U GÔ ÔÏI CA CAÛ CAM AÛM QUYE EÁN RUÕ TRÖ TR T RÖ ÖNG BA BAØ BAY AØY 12 12 CHA CH HAI AI

GET BO B N ND--ED 3 CHAI HA

Duøng thöû taïi

10/15/12 12:52 PM


Lấp lánh lung linh sắc màu cùng Gelish tưng bừng chào đón mùa Giáng Sinh năm nay! Bộ sưu tập mùa lễ hội này bao gồm tất cả những màu kim tuyến Xanh, Đỏ, Vàng, Đen, Xanh Lá và Ánh Bạc. Với những hạt kim tuyến lớn bao bọc bởi ánh nhũ dạ quang, giúp cho những bộ trang phục dạ vũ của bạn càng thêm phần sang trọng. Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Gelish chắc chắn sẽ làm cho mùa lễ hội của bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

6 NEW Gel Colors Available for a limited-time only

HOLIDAY PARTY BLUES 01546

LITTLE MISS SPARKLE 01547

DANNY’S LITTLE HELPERS 01548

THE NAUGHTY LIST 01549

ALL TIED UP... WITH A BOW 01550

JUST WHAT I WANTED! 01551

Follow us on:

Scan • Watch • Learn

www.gelish.com Performs like Gel, Applies like Polish™ Ask your local distributor for genuine Gelish today 714. 733. 9758 Made in the USA

vs1112ads.indd 2

10/15/12 10:50 AM


Gelish® Soak-Off Gel Polish

Huyền Bí, Quyến Rũ, Cuồng Nhiệt, Mãnh Liệt, pha trộn Hiểm Nguy Còn kiêu hãnh gì hơn là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đen Tuyền với Xanh Huy Hoàng, Đỏ Lộng Lẫy, Tím Huyền Hoặc, Vàng Sang Trọng, Xanh Lưu Luyến, và Bạc Cổ Điển? Sẽ gây cho bạn một ấn tượng nồng nàn khó phai mà bạn không thể nào thiếu được.

WELCOME TO THE MASQUERADE 01424

ANGEL IN DISGUISE 01426

THE DARK SIDE 01427

IS IT AN ILLUSION? 01425

THE PERFECT SILHOUETTE 01460

INNER VIXEN 01461

Scan • Watch • Learn

www.gelish.com Follow us on:

vs1112ads.indd 3

Performs like Gel, Applies like Polish™ Ask your local distributor for genuine Gelish today 714. 733. 9758 Made in the USA

10/15/12 10:50 AM


vs1112ads.indd 4

10/15/12 12:53 PM


miss conduct shimmer

angel eyes glitter

unlawful créme

torrid shimmer

halo glitter

devil may care

Victoria duøng maøu Halo nhieàu taàng beân treân maøu Angel Eyes

glitter

ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT XIN GOÏI

vs1112ads.indd 5

800.275.1 1 1 1 orlybeauty.com 10/15/12 12:53 PM


Š2012 Creative Nail Design, Inc. vs1112ads.indd 6

10/15/12 10:50 AM


SÖÙC MAÏNHNAÈM

TAY BAÏN

TRONG

Giôùi Laøm Moùng Chuyeân Nghieäp laø nguoàn ñoäng löïc cuûa CND. Nhôø ñoù maø chuùng toâi taâm nguyeän seõ tieáp tuïc laø thöông hieäu chuyeân nghieäp 100%. Nhö Gloria, vôùi caùc saûn phaåm CND Shellac, baïn cuõng coù theå khueách tröông thöông vuï.

Gloria duøng maøu CND Shellac Wildfire treân ngoùn chaân vaø Gotcha treân ngoùn tay.

* Khi duøng theo höôùng daãn.

Ñoù chính laø SÖÙC MAÏNH!

Gloria Williams Thôï Moùng Giôùi Noåi Tieáng Chuû coâng ty, footnanny.com, Chicago Power Polish™

Power Polish

TM

Duøng Nhö Nöôùc Sôn. Beàn Nhö Gel. Taåy Trong Vaøi Phuùt. Khoâng Toån Haïi Moùng*. (Thaät Ñaáy!) Xin vaøo cnd.com/cndshellaclayering ñeå tìm hieåu veà Gloria vaø xem theâm caùc meïo vaët veà caùch laøm nhieàu lôùp maøu thaät ñoäc ñaùo.

vs1112ads.indd 7

10/15/12 10:51 AM


Sản phẫm dưỡng móng với hoạt chất Vitamin đầu ên có mặt trên thị trường, sử dụng công nghệ ên ến đèn LED/UV

Đảm bảo KHÔNG sử dụng hoá chất độc hại như Formaldehyde, Toluene, hoặc DBP! LED/UV LIGHT CURED

NAIL STRENGTHENER

STRENGTH Được đặc chế nhằm giúp hoàn thiện sự khoẻ mạnh cho móng tự nhiên

VitaGel™ STRENGTH là sản phẫm dưỡng móng độ phá trong lĩnh vực móng tự nhiên • Giàu chất dinh dưỡng Vitamin A, E, và B5 • Gíup móng mọc nhanh hơn, khoẻ hơn, và không bị trầy xước ha • Khi sử dụng đi đôi với Gelish và sơn nước sẽ giúp màu sắc được bền chắc và tồn tại lâu hơn • Có thể sử dụng riêng lẻ như sản phẫm dưỡng m

Vitamin B5:

Moisturizes, soothes, heals and regenerates

Vitamin A:

Necessary for maintenance and repair

Vitamin E:

A potent antioxidant that creates elasticity to avoid breakage

vs1112ads.indd 8

10/15/12 10:51 AM


Đến từ công ty sản phẫm móng chuyên nghiệp được bạn n cậy hoàn toàn:

LED/UV LIGHT CURED

NAIL STRENGTHENER

RECOVERY Được đặc chế cho móng yếu và móng đã từng bị tổn hại

VitaGel™ RECOVERY là câu trả lời cho móng yếu, dòn, dễ gãy, hoặc móng đã từng bị tổn hại cần được chăm sóc • Công thức đặc trị mạnh nhất! • Mang đến tất cả những lợi ít tốt nhất có từ sản phẫm STRENGTH dưới dạng đặc nhằm giúp tăng thêm độ dẻo dai cần thiết cho móng tự nhiên • Gíup củng cố và tăng cường độ dẻo dai cần có cho móng tự nhiên

Scan • Watch • Learn

Follow us on:

www.gelish.com Chất lượng hàng đầu như Gel, sử dụng dễ dàng như sơn nước Liên lạc đại lý chính hiệu của Gelish ngay ngày hôm nay Sản phẫm được sản xuất tại Hoa Kỳ

vs1112ads.indd 9

10/15/12 10:51 AM


www.ArtisticNailDesign.com Beverly Hills, CA 90210 USA Tel: 714. 773. 9758

Beverly Hills

vs1112ads.indd 10

New York

London

Paris

Milan

Tokyo

MontrĂŠal

10/15/12 10:51 AM


Giới thiệu bộ sưu tập mới cho mùa lễ hội: Available in 15 mL- .5 fl oz ℮

MISLEADING

SUSPICIOUS

TROUBLE

CÔNG THỨC CHUYÊN NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU.

vs1112ads.indd 11

Người mẫu sử dụng màu Suspicious & Trouble.

© Artistic Nail Design • Beverly Hills, CA 90210 • Artistic Nail Design and Colour Gloss are registered trademarks of Artistic Nail Design, Inc. / Made in the USA

DANGEROUS

10/15/12 10:51 AM


vs1112ads.indd 12

10/15/12 10:51 AM


vs1112ads.indd 13

10/15/12 10:51 AM


mu cï lu cï

chuyeân ñeà 34 Hoäi Chôï Thaåm Myõ Cosmoprof Taïi Las Vegas Chuyeân vieân thaåm myõ khaép nôi treân toaøn quoác mang ñeán thaønh coâng cho hai hoäi chôï Premiere Orlando vaø IBS Las Vegas.

42 Ñi Tìm Ngöôøi Khaùch Lyù Töôûng Haõy chuû ñoäng ñi tìm nhöõng ngöôøi khaùch lyù töôûng cho mình, ñoàng thôøi bieán nhöõng vò khaùch saün coù thaønh lyù töôûng.

46 Gheá Spa Cuûa Hoâm Nay Vôùi kyõ thuaät taân tieán vaø nhieàu chöùc naêng höõu ích, caùc kieåu gheá spa hieän ñaïi seõ mang ñeán cho khaùch haøng kinh nghieäm laøm moùng chaân tuyeät vôøi nhaát!

46

54 Sau Trang Bìa: Taùi Taïo Ngheä Thuaät MaeLing Parrish taïo maãu moùng ngheä thuaät cho trang bìa laáy caûm höùng töø caùc taùc phaåm ñieâu khaéc thuûy tinh cuûa Dale Chihuly.

56 Duïng Cuï Naøo Cho Ta?

Xin giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc moät soá nhöõng duïng cuï beàn vaø toát nhaát töø nhöõng nhaø saûn xuaát ñöôïc yeâu thích nhaát trong ngaønh.

64 Gel French Uoán Löôïn

Amy Oung taïo ra kieåu moùng French caùch ñieäu vôùi nhöõng ñöôøng uoán löôïn söû duïng saûn phaåm gel cuûa Akzentz, Odyssey Nail Systems, vaø OPI.

66 Caåm Nang Cho Khaùch Haøng Haõy cho khaùch haøng bieát veà lôïi ích cuûa caùc saûn phaåm chuyeân nghieäp baèng moät caåm nang giaûi thích veà caùch choïn saûn phaåm cuûa baïn.

70 Giao Muøa: Thu Vaø Ñoâng Treân Moùng

Baát keå laø saéc thu röïc rôõ hay tieát ñoâng eâm ñeàm, giao muøa chính laø dòp mang ñeán cho moùng tay neùt ñeïp quyeán ruõ nhaát.

72 Dipped Nails: Khoâng Gian Cuûa Ñaïi Döông

56

Coâ Nancy Som, chuû tieäm Dipped Nails taïi Redondo Beach, thuoäc theá heä ngöôøi Vieät thöù hai ñaõ töï tin tieáp noái theá heä ñi tröôùc baèng hoaøi baõo cuûa moät ñaïi döông trong loøng.

trong moãi soá Thö Toøa Soaïn Thö Baïn Ñoïc Tin Toång Hôïp NSI Kyû Nieäm 25 Naêm Saùng Taïo, Hoäi Chôï “Nail Tech Event of the Smokies”, vaø Hand & Nail Harmony Toå Chöùc Khoùa Tu Nghieäp Toaøn Caàu.

Höôùng Daãn

76 Hoûi Ai: Sôn Gel Laøm Moùng Thaät Moûng Ñi?

Nhieàu khaùch haøng lo ngaïi raèng saûn phaåm gel laøm cho moùng thaät cuûa hoï moûng ñi, ñieàu naøy coù ñuùng chaêng?

16 18 20

64

40

Moùng Ngheä Thuaät Kieåu Ñoùng Daáu Hieäu Mash Nails vaø Dung Dòch Ngaâm Chaân EZ Foot Soak.

Phoøng Trieån Laõm

78

Giôùi thieäu moät soá maãu moùng ngheä thuaät ñoäc ñaùo cuûa chuyeân vieân moùng khaép nôi.

Saùng Taïo Ngheä Thuaät

80

Haõy cuøng ngheä só moùng Benson Nguyeãn taïo nhöõng neùt laáp laùnh treân moùng ñeå ñoùn möøng muøa leã Giaùng Sinh.

82 Danh Muïc Quaûng Caùo 88 Saûn Phaåm Choïn Loïc

14

66

VietSALON November/December 2012

vs1112toc.indd 14

10/16/12 10:40 AM


CAÙC MAØU MÔÙI YEÂU KIEÀU CAÛM HÖÙNG TÖØ

BOND...

JAMES BOND

GIÔÙI THIEÄU SEVERINE NGÖÔØI ÑEÏP CUÛA BOND

CHÆ THAÁY TRONG PHIM

NAÊM

KYÛ NIEÄM 50 NAÊM HAØNH TRÌNH

Nöôùc sôn moùng kyø dieäu, khoâ töùc khaéc ñeå coù maøu OPI loaùng boùng beàn laâu nhieàu tuaàn, dòch vuï chæ coù tieäm baïn thöïc hieän ñöôïc!

TRÖNG BAØY 36 CHAI

6 CHAI PHAÙT HAØNH GIÔÙI HAÏN EDITION BOND GELCOLOR ADD-ON KIT™

CAÙC MAØU TÖØ TRAÙI SANG PHAÛI:

GoldenEye, The Spy Who Loved Me, Skyfall, On Her Majesty’s Secret Service, Tomorrow Never Dies, Casino Royale

Xin goïi 800.341.9999 ©2012 OPI Products Inc. Beùreùnice Marlohe duøng maøu Skyfall vaø GoldenEye. Ñeå coù kieåu naøy, xin vaøo opi.com. James Bond materials © Danjaq and United Artists. 007 and James Bond Trademarks, TM Danjaq

vs1112toc.indd 15

10/15/12 7:20 PM


thö toøa soaïn

Nhôù Baïn Luoân Ñöôïc Yeâu Meán Coù theå baïn khoâng thöôøng nghe nhöõng lôøi caûm kích, nhöng haõy luoân nhôù vaø bieát raèng baïn luoân ñöôïc yeâu meán, raèng coù ngöôøi luoân mong chôø ñeán ngaøy ñöôïc gaëp baïn vì baïn cho hoï caûm giaùc laø ngöôøi ñaëc bieät. Haõy nghe lôøi chia seû cuûa Tyneisha Smith, moät khaùch haøng trung thaønh cuûa dòch vuï moùng cuõng laø moät giaùo vieân tieåu hoïc chuyeân veà ngoân ngöõ vaø ngheä thuaät, qua moät baøi thô coâ vieát veà kinh nghieäm taïi moät tieäm moùng Vieät vaø nhöõng phuï nöõ ñaùng yeâu laøm vieäc taïi ñaây. “Baøi thô A Culture Beyond Trends coù theå laø taâm söï cuûa baát cöù ai ñaõ töøng böôùc chaân vaøo moät tieäm moùng vaø trôû ra vôùi moät nuï cöôøi raïng rôõ treân moâi,” Smith taâm söï. Baïn coù theå thöôûng thöùc baøi thô naøy ôû trang 26. Nhöõng doøng thô cuûa coâ nhaéc toâi nhôù ñeán moät vaøi ñieàu toâi muoán chia seû cuøng baïn: Baïn laø ngöôøi chaêm soùc cho ngöôøi khaùc. Nhöõng va chaïm nheï nhaøng aám aùp cuûa baïn qua thao taùc xoa boùp tay vaø chaân coù theå laøm vôi ñi caêng thaúng vaø nhöõng noãi ñau moät ngöôøi khaùch caát giöõ trong loøng. Chæ caàn vaøi phuùt thoâi, baïn coù theå thay ñoåi caû moät ngaøy cuûa hoï, töø moät buoåi saùng kinh hoaøng trôû neân töôi saùng, eâm aû hôn. Hoï coù theå rôøi tieäm vôùi moät tinh thaàn hoaøn toaøn môùi, yeâu ñôøi hôn, nhaát laø khi ñoàng haønh vôùi hoï giôø laø nhöõng moùng tay xinh ñeïp khieán hoï vui töôi hôn. ÔÛ tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát, hoï yeâu meán baïn vì baïn giuùp hoï caûm thaáy xinh ñeïp. Baïn chia seû vôùi hoï nhöõng nuï cöôøi, nhöõng caâu noùi yù nhò, vaø hôn theá nöõa, nhôø baïn maø hoï luoân ñöôïc dòp cöôøi töôi moãi khi coù ai ñoù khen moùng tay cuûa hoï xinh ñeïp aán töôïng. ÔÛ möùc thaân thieát hôn, baïn chaúng khaùc naøo moät ngöôøi baïn thaân, laø ngöôøi giuùp khaùch haøng töï tin hôn vaøo chính mình. Thaät ngaïc nhieân laø baïn khoâng ñöôïc traû thuø lao töông xöùng, vì nhöõng giôø trò lieäu taâm lyù raát laø toán keùm, maø baïn thì ñang laøm moät coâng vieäc töông töï. Cuõng neân bieát raèng khaùch haøng raát caàn baïn. Beà maët thì baïn chæ giuùp hoï laøm ñeïp moùng, nhöng saâu xa hôn, baïn ñaõ giuùp hoï ôû nhieàu khía caïnh khaùc. Khi laøm moùng cho coâ daâu, baïn ñang giuùp coâ aáy chuaån bò cho ngaøy troïng ñaïi nhaát trong ñôøi moät ngöôøi con gaùi. Khi laøm moùng cho hai meï con, baïn ñang giuùp hoï ñeán gaàn vôùi nhau vaø caûm nhaän tình thöông cuûa nhau. Khi toå chöùc caùc buoåi tieäc thaân maät trong khung caûnh aám cuùng cuûa tieäm, baïn ñang giuùp moïi taïo moái giao haûo cuøng nhau. (Neáu ñaây khoâng phaûi laø thaønh phaàn khaùch haøng baïn ñang phuïc vuï, neân nghó ñeán vieäc taïo söï thay ñoåi, xin ñoïc baøi ôû trang 42 veà nhöõng böôùc caàn thieát giuùp baïn ñi tìm nhöõng ngöôøi khaùch lyù töôûng). Baïn laø ngöôøi taïo söï thay ñoåi trong ñôøi soáng cuûa khaùch haøng. Hoï raát caàn baïn, vaø maëc duø hoï khoâng thöôøng noùi ra ñieàu naøy, toâi mong raèng baïn hieåu laø hoï raát caûm kích baïn. — Kimberly Phaïm, Bieân Taäp Vieân 16

Remember That You Are Loved You may not hear it often enough, but it’s nice to know that you’re appreciated, to know that someone looks forward to seeing you because you make them feel special. Take it from Tyneisha Smith, an elementary school language arts teacher and salon client, who submitted to us a poem that she wrote about her experience at the Vietnamese nail salon she frequents and her gratitude to the women who work there. “‘A Culture Beyond Trends’ was written for anyone who has ever visited a local nail salon and walked out with a smile on their face,” Smith says. You can read her poem on page 26. Her poem reminds me of a few things that I want to share with you: You take care of others. The simple warmth of your touch through a hand or foot massage can melt away someone’s heartache and stress. For the short time someone is sitting with you, you are the one that can change the fate of that person’s day, turning what was once a terrible morning into a chance for her to realize that the day isn’t so bad. She can leave your salon with her head up, looking down only to admire her amazing new nails. At the very least, you help your clients feel beautiful. For every laugh or smile you share with your client in the salon and for every infectious smile that they receive in compliment of their nails is a smile that you helped create. At the very most, you are a friend and confidante. It’s surprising that you aren’t paid more, because therapy sessions can be expensive, and that’s what you sometimes must do — help your clients sort out their problems as they confide in you about their lives. Your clients need you. They come to you simply for the reason to have their nails done, but you ultimately help them with so much more than that. You’re helping brides-to-be prepare for their big wedding day, you’re creating quality time for mothers, daughters, and friends, and you’re offering your sanctuary of a salon to busy moms and businesswomen alike. (If these aren’t the kind of clients you’re getting, maybe it’s time for a change. Our story on page 42 goes through the steps you can take to attract your ideal client while turning your current clients into your ideal clients.) You make a difference in the lives of others. They’re in your hands. And although they may not always show it, I hope you know that you are appreciated. — Kimberly Pham, Associate Editor

VietSALON November/December 2012

vs1112ednote.indd 16

10/15/12 3:08 PM


Chantal ñang giôùi thieäu kieåu ‘Flame’ vôùi Smolder beân treân Flicker

rapture

smolder

ignite

flicker

flare

glow

créme

shimmer

créme

shimmer

shimmer

créme

ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT XIN GOÏI

vs1112ednote.indd 17

800.275.1 1 1 1 orlybeauty.com 10/15/12 10:53 AM


thö baïn ñoïc Mình raát taâm ñaéc vôùi ñeà taøi “Caàn Chaám Döùt Giaù Dòch Vuï Chaân $12” maø Kim ñöa ra, Traâm raát böùc xuùc vôùi vieäc phaù giaù trong ngaønh nail. Tình traïng naøy raát hay xaûy ra ôû Cali vaø caùc thaønh phoá lôùn, neáu vieäc phaù giaù nhö vaäy keùo daøi noù coù theå gieát cheát caû moät ngaønh nail cuûa ngöôøi Vieät mình. Thöû hoûi neáu giaù dòch vuï chaân chæ coù $12 thì laøm sao coù theå baûo ñaûm cuoäc soáng cho nhöõng ngöôøi laøm nail, maët khaùc vôùi giaù thaáp nhö vaäy laøm sao caùc chuû nail coù theå trang traûi chi phí cho veä sinh an toaøn söùc khoûe cuûa khaùch haøng? Töø khi coù VietSALON, Traâm raát vui möøng vì mình coù theå bieát ñöôïc nhieàu thoâng tin trong ngaønh nail, maët khaùc thoâng qua VietSALON mình cuõng coù theå tìm theâm ñöôïc saûn phaåm môùi ñeå ñem laïi dòch vuï toát vaø môùi meû cho khaùch haøng. Traâm nghó thay vì giaûm giaù (phaù giaù) thì mình neân caïnh tranh baèng chaát löôïng dòch vuï, tìm saûn phaåm môùi hoaëc thieát keá nhöõng dòch vuï môùi ñeå thu huùt khaùch haøng. Traâm thaáy raèng moãi moät tieäm nail ñeàu coù löôïng khaùch haøng rieâng, neáu mình khoâng phaù giaù thì ai cuõng coù theå “soáng” nhöng neáu heát tieäm naøy ñeán tieäm kia phaù giaø, thì khoâng ai “soáng” noåi. Traâm raát uûng hoä VietSALON. Caùm ôn Kim.

the entire Vietnamese nail industry. I wonder how nail technicians survive with such low prices and how the salon owners are able to keep up with the cost of products and sanitation. Since having VietSALON, I’m happy to have access to useful information, while learning about new products that have helped bring better services to my customers. Instead of lowering prices, I think salons should compete with the quality of new products or signature services. Each salon has its own clientele; if prices were kept the same, then everyone can survive together. I support VietSALON all the way. Thank you, Kim. Nguyeãn Ngoïc Traâm

I completely agree with your editor's note, “The $12 Pedicure Must Die” in the September/October issue of VietSALON. I’m very concerned about the low price set by many salons, especially in big cities. If this matter continues, it might eventually destroy

a Bobit Publication Chuû Nhieäm Cyndy Drummey Cyndy.Drummey@bobit.com Chuû Buùt Hannah Lee Hannah.Lee@bobit.com Toång Thö Kyù Tri Ta Tri.Ta@bobit.com Sree Roy Sree.Roy@bobit.com Bieân Taäp Vieân Kimberly Pham Kim.Pham@bobit.com Coäng Taùc Vieân Duc Tri Que Anh, Judy Lessin, Tim Crowley Tröôœng Ñaïo Dieãn Myõ Thuaät Danielle Parisi Trình Baøy Kyõ Thuaät Yuiko Sugino Quaûn Lyù Saûn Xuaát Carla Benavidez Carla.Benavidez@bobit.com Quaûn Lyù Tieáp Thò Katie Fillingame Quaûn Lyù Quaûng Caùo Michelle Mullen, (310) 533-2465 Michelle.Mullen@bobit.com Mary Baughman, (562) 377-0465 Mary.Baughman@bobit.com

For subscription inquiries: Ñeå ñaët baùo daøi haïn, xin lieân laïc: www.viet-salon.com (310) 533-2485, Kim.Pham@bobit.com

Cover Image Nails: MaeLing Parrish, Reynoldsburg, Ohio, Hand and Nail Harmony dean of education Photography: Vu Ong Model: Joline Towers, Body Parts Models

Môøi Baïn Ñoïc Ñoùng Goùp YÙ Kieán! Thö Baïn Ñoïc laø nhòp caàu noái giöõa quyù ñoäc giaû vaø ban bieân taäp cuûa taïp chí VietSALON. Chuùng toâi luoân ñoùn nhaän caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù vò veà noäi dung laãn hình thöùc cuûa taïp chí, ñeå töø ñoù coù theå mang ñeán cho quyù baïn ñoïc nhöõng soá baùo ngaøy moät hoaøn chænh hôn. Neáu quyù vò coù nhu caàu giôùi thieäu thöông vuï ñeán ñoäc giaû cuûa taïp chí VietSALON, xin cuõng lieân laïc vôùi chuùng toâi. Moïi thö töø lieân laïc, xin göûi veà e-mail Kim.Pham@bobit.com hoaëc veà ñòa chæ Kim Phaïm, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. Chuùng toâi raát mong thö cuûa quyù vò!

Send business and editorial correspondence to: YÙ kieán bieân taäp vaø thöông vuï xin göûi veà: 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503 (310) 533-2485, (310) 533-2507 FAX

Editorial Advisory Board Coá Vaán Bieân Taäp Van Cao (Pro Spa) Nick La (Lexor) Christine Le (Christrio) Vannie Lu (Odyssey) Newton Luu (LeChat) Tam T. Nguyen (Advance Beauty College/ Vietnamese Beauty Expo) Anh Tran (Misa Cosmetics) Phuoc B. Tran (Texas Cosmetology Continuing Education) Philip Vo (Nails 2000) Thong Vu (Creative Nail Design)

Printed in the USA/In taïi Hoa Kyø 18

VietSALON November/December 2012

vs1112mailbox.indd 18

10/15/12 10:54 AM


“ luoân phuïc söùc ñeå ñoái dieän thöû thaùch.”

winter collection 2012

butler please

she’s pampered

leading lady Ñeå bieát theâm chi tieát, xin goïi 1.866.313.7845 snap happy

where’s my chauffeur?

beyond cozy Khoâng coù DBP, Toluene vaø Formaldehyde

vs1112mailbox.indd 19

Chuyeân gia ngaønh moùng USA. Töø naêm 1981. essie.com

10/15/12 10:54 AM


tin toån g hôïp

Cuoäc Thi Taïo Tranh Gheùp Moùng Ngheä Thuaät 2013: XUAÂN QUYÙ TÎ Haõy troå taøi trang trí moùng ngheä thuaät cuûa baïn qua cuoäc thi taïo caùc boä tranh gheùp baèng moùng ngheä thuaät möøng Xuaân Quyù Tî 2013. Coù theå ñoù laø nhöõng maãu mang chuû ñeà Teát vôùi hoa mai hoa ñaøo khoe saéc, bao lì xì ñoû may maén, hay nhöõng moùn aên truyeàn thoáng ngaøy ñaàu naêm, hoaëc cuõng coù theå laø caùc trang trí chuû ñeà raén saùng taïo ñoäc ñaùo nhaát cuûa baïn. Caùc boä tranh gheùp xuaát saéc nhaát seõ ñöôïc giôùi thieäu trong soá baùo VietSALON January/February 2013, vaø ngheä só moùng ñoaït giaûi nhaát seõ nhaän ñöôïc $100. Xin göûi caùc boä tranh gheùp baèng moùng ngheä thuaät, söû duïng töø hai ñeán 10 moùng (ít nhaát phaûi laø hai moùng) ñeán toøa soaïn vôùi daáu böu ñieän tröôùc ngaøy thöù Saùu, 23 thaùng Möôøi Moät, 2012. Göûi boä moùng ngheä thuaät ñeán: VietSALON Magazine 3520 Challenger St., Torrance CA 90503

Xin vui loøng göûi keøm teân hoï, teân tieäm, thaønh phoá, tieåu bang, vaø soá ñieän thoaïi lieân laïc. Moïi thaéc maéc veà cuoäc thi naøy, xin e-mail veà Kim.Pham@bobit.com. Nails by Sam Biddle

NSI Kyû Nieäm 25 Naêm Saùng Taïo Naêm 1955, Baùc só Fredrick A. Slack Jr. khôûi ñaàu coâng ty chuyeân nghieân cöùu, phaùt trieån vaø saûn xuaát saûn phaåm nha khoa. Hai naêm sau ñoù, trong luùc laøm vieäc taïi phoøng thí nghieäm, baùc só Slack lôõ bò ñöùt moùng tay. OÂng ñaõ duøng giaáy baïc taïo moät caùi neàn maø treân ñoù oâng ñaõ ñaép vaø chöõa laïi moùng tay baèng chaát lieäu acrylic cuûa ngaønh nha. Tai naïn ngheà nghieäp naøy ñaõ mang ñeán cho oâng baèng phaùt minh ñaàu tieân veà khuoân moùng. Naêm 1970, coâng ty baét ñaàu cheá ra caùc saûn phaåm boät acrylic vaø UV gel daønh cho kyõ ngheä moùng. Vaø 25 naêm tröôùc — vaøo naêm 1987— baùc só Fred Slack cuøng ngöôøi con trai laø Rick Slack ñaõ quyeát ñònh bieán coâng thöùc maø luùc baáy giôø ñaõ gaët haùi ñöôïc thaønh coâng ñaùng keå thaønh moät thöông hieäu vaø thieát laäp coâng ty Nail Systems, sau ñoù vaøi naêm thì thöông hieäu ñaõ ñöôïc ñoåi teân thaønh NSI Nail Systems International. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vaøo www.nsinails.com.

1989 — Light Fantastic Acrylic ñaõ laøm thay ñoåi kyõ ngheä moùng khi keát hôïp kyõ thuaät laøm moùng boät acrylic vaø gel laïi vôùi nhau.

20

2010 — NSI trình laøng Polish Pro — heä thoáng nöôùc sôn gel chæ caàn hô khoâ nheï vôùi hôn 60 maøu ñoäc ñaùo beàn laâu.

VietSALON November/December 2012

vs1112nf.indd 20

10/16/12 10:20 AM


Chæ coù taïi caùc tieäm baùn saûn phaåm thaåm myõ chuyeân nghieäp.

vs1112nf.indd 21

64

1

64

11 6 W it h L o v e #

1

www.chinaglaze.com

6 0

06

11 1

11 W i n t e r H o ll y #

G li

t t er A

a ll T h e W

y

80

#

65

4 P iz z a z z # 1 1

43

1 M e rr y B e r r y #

1

44

20

10

80

15

17

11 5 R e d S a ti n #

49

11

80

06

09

13

11 A n g el W in g s #

2

11 7 Pu re J oy #

51

1

11 4 #1

8 11

9 11

64

06

6

80

es

80

#1

s ag ne Kis

8

e B e ll s R i n g

a mp

65

B lu

Ch

80

80

3

8

8

#1

8

tenin g S n o w

64

6

65

G lis

80

80

52

Cr a

n b err y S p l a s

h

#

Ngöôøi maãu duøng maøu With th Lo Love.

10/15/12 11:30 AM


PRIMER MAÏNH NHAÁT COÙ THEÅ MUA ÑÖÔÏC Danny Haile trao baèng töôûng luïc cho moät soá tham döï vieân xuaát saéc trong khoùa Tu Nghieäp Toaøn Caàu cuûa coâng ty.

Hand & Nail Harmony Toå Chöùc Khoùa Tu Nghieäp Toaøn Caàu • Thích

hôïp vôùi baát kyø loaïi boät acrylic vaø UV gels naøo. Ñaëc bieät raát toát khi duøng vôùi PRIMERLESS SYSTEMS. • Coâng duïng nhö moät chaát huùt

nöôùc maïnh vaø dieät vi truøng. • Loaïi primer moät coâng ñoaïn – khoâng

caàn chuaån bò gì theâm. • 50% lôùn hôn caùc hieäu khaùch. Ñaùng

Tieàn Töøng Gioït – loaïi primer tieát kieäm nhaát. • BAÛO ÑAÛM moùng khoâng bò troùc leân. • Choïn löïa cuûa giôùi chuyeân nghieäp

töø naêm 1978.

Hand & Nail Harmony vöø a toå chöù c moä t khoù a tu nghieäp toaøn caàu taïi truï sôû chính cuû a coâ n g ty ôû thaø n h phoá Brea, Calif. Ñaây laø khoùa tu nghieäp toaø n caà u ñaà u tieâ n maø coâ n g ty Hand & Nail Harmony toå chöùc vaø ngöôøi tham döï töø 24 quoá c gia khaé p nôi treâ n theá giôù i , bao goàm Anh Quoác, Bæ, YÙ vaø Ñaø i Loan, ñaõ bay veà tieå u bang Cali naé n g aá m ñeå tham döï ngay taïi vaê n phoø n g chính cuû a coâ n g ty ôû Brea. Boá n ngaø y huaán luyeän lieân tuïc vaø roá t raù o, goà m caû baø i taä p laø m moã i ngaø y, ñaõ keá t thuù c baèn g moät daï tieäc taïi Disneyland ñeå trao giaû i thöôû n g cho nhöõ n g ngöôø i ñaït keát quaû toát nhaát trong caù c ngaø y tu nghieä p . Ngöôøi tham döï coù dòp hoïc hoûi caùch trau doài tay ngheà vôùi nhöõng giaûng vieân haøng ñaàu cuûa coâng ty. Caùc cuoäc hoäi thaûo xoay quanh ñeà taøi laøm theá naøo ñeå trôû thaønh ngöôøi huaán ngheä gioûi vaø caùch phaùt trieån kyõ naêng huaán ngheä ñeå coù theå mang laïi keát quaû giuùp gia taêng thöông vuï. Khoùa tu nghieäp coøn coù phaàn thöïc haønh taïi choã caùch duøng saûn phaåm Gelish, taïo nhöõng boä moùng ñaép boät toaøn haûo, vaø laøm “fusion acrylics”. Beân caïnh huaán luyeän vaø baøi taäp, caùc giaûng vieân coøn ñöôïc ñaùnh giaù, chaám ñieåm vaø nhaän xeùt veà tay ngheà taïo hình, kyõ thuaät duøng gel cöùng, caùch saép xeáp vaø choïn löïa phuï phaåm Tröôûng khoa giaùo duïc cuûa Hoa Kyø MaeLing Parish chæ trang trí moùng cuõng nhö daãn cho ngöôøi tham döï trong khi giaùm ñoác giaùo duïc cuûa AÂu Chaâu Anthony Buckley cuøng luùc trình baøy treân caùch söû duïng maøu vaø söï maøn hình lôùn ñöôïc ñaët quanh lôùp hoïc cho moïi ngöôøi töông phaûn cuûa maøu saéc. theo doõi. Quaûn lyù giaùo duïc vuøng phía Taây Hoa Kyø Sandy Combs ñieàu khieån maùy quay.

22

VietSALON November/December 2012

vs1112nf.indd 22

10/15/12 11:30 AM


VY

TO

H I NAIL EN NIS I F THÖÔNG HIEÄU

I RA

PIDR

Y

I

DR

I Y DR

SKI P

CUÛA TIEÄM

CHIP

S TA R T

I

1

# IP

Thöông Hieäu #1 Cuûa Tieäm Vôùi Daùng Veû Môùi! NAIL ENVY NATURAL NAIL STRENGTHENERS I CHIPSKIP CHIP PREVENTOR RAPIDRY QUICK DRY TOP COAT I DRIPDRY LACQUER DRYING DROPS START TO FINISH BASE COAT, TOP COAT & NAIL STRENGTHENER

Xin goïi 800.341.9999 hoaëc gheù thaêm opi.com ©2012 OPI Products Inc.

vs1112nf.indd 23

10/15/12 7:22 PM


Gel II Taëng Giaûi $1,000 Cho Ngheä Phaåm Moùng

BAÏN GIÖÕ TIEÄM KHOÂNG MOÄT VEÁT DÔ. Khoâng khí trong tieäm baïn cuõng saïch chöù? Coâng Duïng Höõu Hieäu Maùy Loïc Khoâng Khí Tieäm thieát keá ñeå khöû muøi hoâi, muøi khoù chòu, vaø buïi moùng. Khaùch haøng cuûa baïn seõ haøi loøng vôùi khoâng khí tieäm trong saïch ngay töø luùc böôùc chaân vaøo!

Vôùi giaûi ñoäc ñaéc $1,000, coøn chaàn chôø gì maø khoâng thöû taøi ngheä vôùi cuoäc thi trang trí moùng ngheä thuaät Gel II. Do haõng La Palm Products saûn xuaát, Gel II laø saûn phaåm ñoäc ñaùo vì coù thaønh phaàn sôn neàn keát hôïp thaúng vaøo saûn phaåm gel vaø do ñoù khoâng caàn phaûi duøng sôn neàn rieâng bieät. Moãi lôùp sôn gel caàn phaûi hô khoâ 30 giaây döôùi ñeøn LED vôùi toång coäng thôøi gian hô khoâ laø 90 giaây, taïo moät lôùp gel moûng nhöng raát beàn. Ñieàu leä duy nhaát cuûa cuoäc thi naøy laø caàn phaûi boäc loä söùc saùng taïo tuyeät vôøi cuûa baïn, söû duïng 111 maøu tuyeät ñeïp cuûa Gel II — maãu trang trí saùng taïo nhaát seõ thaéng giaûi ñoäc ñaéc! Caùc giaûi thöôûng goàm coù: ° Giaûi ñoäc ñaéc: $1,000, coäng 10 maøu Gel II, 1 sôn phuû, vaø 1 ñeøn UV ° Giaûi nhì: $250 tieàn maët, coäng 5 maøu Gel II, 1 sôn phuû vaø 1 ñeøn UV ° Giaûi ba: $100 tieàn maët Ñeå döï thi, göûi hình roõ neùt maãu trang trí moùng ngheä thuaät cuûa baïn ñeán marketing@lapalmproducts.com. Xin ghi roõ caùc maøu Gel II baïn söû duïng cho maãu trang trí vaø ñöøng queân göûi keøm teân hoï, ñòa chæ, vaø soá ñieän thoaïi. Ngaøy heát haïn döï thi laø 15 thaùng Möôøi Hai, 2012.

Kích côõ tieän duïng: Ñöôøng kính 16.5”. Chieàu cao 15”

PHÍ MIEÃNbanù h deã di

tä yå 3 â mo Xe ña vaø them cï å n ô chuye locï giatë ñö g á n mie nè g mayù ba

Ñaët haøng ngay hoâm nay!

1-800-288-2023 www.aerovexsystems.com Vôùi baûo ñaûm coâng duïng trong 30 ngaøy, chuùng toâi höùa raèng neáu baïn khoâng yeâu The One That Works, baïn coù theå ñem traû ñeå ñöôïc hoaøn tieàn troïn veïn.

Khaéc Phuïc Tình Traïng Moùng Moïc Quaëp Ñi nhöõng ñoâi giaøy khoâng thích hôïp laø nguyeân do chính gaây ra tình traïng moùng moïc quaëp (unguis incarnatus). Tình traïng moùng phoå bieán naøy thöôøng ñi ñoâi vôùi tình traïng da moïc theâm ôû vuøng quanh moùng raát deã laøm cho da ôû caïnh moùng bò söng leân. Söï phaân phoái söùc eùp khoâng thích hôïp vaø söï thay ñoåi veà ñoä cong cuûa baøn chaân hoaëc ngoùn chaân cuõng thöôøng daãn ñeán tình traïng moùng moïc quaëp. Chaêm soùc moùng khoâng ñuùng caùch seõ laøm tình traïng naøy traàm troïng hôn. Raát may maén laø tình traïng moùng moïc quaëp coù theå traùnh ñöôïc baèng caùc phöông phaùp phoøng ngöøa vaø nhöõng caùch chaêm soùc moùng thích hôïp. Chuyeån ñoåi moùng cöùng trôû laïi tình traïng moùng meàm nguyeân thuûy seõ giuùp traùnh ñöôïc tình traïng moùng moïc ngöôïc vaøo beân trong. Saûn phaåm Gehwol Med Nail Softener giuùp laøm meàm lôùp da cöùng ôû döôùi moùng vaø nhöõng lôùp gaáp cuûa da ñeå coù theå ñöôïc caét ñi deã daøng khoâng ñau ñôùn. Moät trong nhöõng hoaït chaát chính laø bisabolol giuùp da traùnh bò taáy ñoû vaø khoù chòu. Ñaây laø moät saûn phaåm duøng taïi nhaø, duøng thoa leân moùng moãi ngaøy. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vaøo www.gehwol-usa.com.

CLEAN AIR MADE SIMPLE

24

VietSALON November/December 2012

vs1112nf.indd 24

10/15/12 11:30 AM


72 Maøu cuûa Saéc Ñeïp G Giôø Ñang Cao Bay y

Saûn phaåm môùi TruGel™, saùng cheá môùi nhaát cuûa EZFlow®, laø gel nguyeân chaát 100% trong chai, hô khoâ döôùi ñeøn LED vaø UV. Moùng saùng boùng, maøu beàn laâu vaø ngaâm tan deã daøng.

vs1112nf.indd 25

10/15/12 11:31 AM


Nhöõng Vaàn Thô Caûm Meán Baøi thô döôùi ñaây laø saùng taùc cuûa Tyneisha Smith, moät giaùo vieân tieåu hoïc vaø cuõng laø moät ngöôøi thöôøng xuyeân laøm moùng taïi tieäm. Baøi thô baøy toû loøng caûm kích cuûa coâ ñeán vôùi nhöõng thôï moùng goác Vieät maø coâ thöôøng gaëp qua nhöõng laàn heïn laøm moùng. “Toâi traân troïng nhöõng nieàm vui nhoû nhoi trong cuoäc soáng,” Smith chia seû. “Vaø moät trong nhöõng nieàm vui aáy chính laø nhöõng laàn ñeán tieäm laøm moùng. Toâi ñoan chaéc moät ñieàu laø coâng vieäc cuûa caùc chuyeân vieân moùng ñoøi hoûi hoï phaûi thaät kheùo tay tæ mæ, vaø raát nhieàu ngöôøi trong soá hoï taïo döïng Giaác Mô Myõ Quoác töø chính söï giuùp ñôõ cuûa chuùng ta.”

A CULTURE BEYOND TRENDS Nails. All kinds: French tips, American, Regular powder, gel, solar, And in-demand-animal prints, too! My nails as I enter the salon:

MÔÙI HIEÄU DIXON!

Mixed and matched, Chipped and bitten, Cuticle care overdue, One Hot Mess! “You pick color,” a petit voice called out from behind a surgical-like mask. “I’m letting you choose today,” my response to her. My trust in the work of a family, A culture.

COÙ SAÜN NHIEÀU MAØU ÑA DAÏNG

GIÔÙI THIEÄU MIEÁNG CHAØ BOÙNG 2 MAËT THON GOÏN DUØNG XONG BOÛ ÑI HIEÄU DIXON

Cuøng chaát löôïng toát cuûa

Dixon maø baïn quen vaø thích trong côõ tieát kieäm duøng xong boû ñi. • Khoâng böøa boän! • Nhieàu mieáng dính lieàn • Hoäp giöõ goïn gheõ • Khoâng vôõ vuïn! • Luoân saéc beùn, beàn laâu!

Email: Sales@DixonAbrasives.com Xin goïi: 888.89.DIXON Fax: 951.245.4299 951.245.4200

Five ladies—Three generations: Mother, plus 3, and 1 grand. All masked with eyes reflecting their Vietnam past, All responding to clients that ID them by their present American-like names: Cindy, Jen, Janet, Kristi, and Michelle. Being led to my seat, I scan the venue. In compliance, Workstation walls yield Lined up licenses bearing native names Required by the Texas Department of Licensing and Regulation, Specifically Code 83.70 Section (e) Responsibilities of Individuals. Like others in their profession Following Texas Cosmetolgy Code 16002.002 (Sections 10-12), All busy: carefully pouring chemicals, Filling foot spas, Overlaying, and massaging.

Waiting for my turn, I listen. The Mother, With limited English, The speaker of her clients’ language Through services performed, With plus 3 and 1 grand nearby, Her life’s joys and personal translators. The eldest of the 3, The Boss! The English communicator, Though broken, still understood, With the weight of the family pitched behind the salon’s success, She is the hope of their prosperity. Listening transformed into Intrigue. My nail techs, With masked happiness Made visible by rising cheeks And laughing eyes outlined with fine smile lines, Rolling on stools to and fro… Painting and pleasing infinite generations. Mentioned in the Collins English Dictionary of 2003, A nail technician is a person Whose job is to take care of And decorate people’s fingernails and toenails. But, my nail techs, As defined by Yours Truly: Masters of a craft, Quickly learned for even quicker money, Makers of their destiny. Being serviced in my seat, I smile. The artists of my nails.

— Tyneisha Smith 26

VietSALON November/December 2012

vs1112nf.indd 26

10/16/12 10:33 AM


NAØNG LAØ AI? Taùo baïo töï tin? Ñaøi caùc duyeân daùng? Brisa™ Gel laø bieåu hieän cuûa söï töông phaûn. Moùng mang neùt töï nhieân hoaøn haûo meàm deûo ñeå töï tin ôû moïi nôi hay moùng loäng laãy aán töôïng xaùc ñònh phong caùch moát haøng ñaàu. Taïo Hình. Toâ Ñieåm. Noái Daøi. Hoaëc chæ ñeå chænh nhöõng khieám khuyeát nhoû nhaát! Brisa Gel System. Hieäu CND.

9 NAÊM LIEÂN TUÏC!

cnd.com ©2012 Creative Nail Design, Inc.

vs1112nf.indd 27

10/15/12 11:31 AM


Coconut Cream Manicure Tieäm: Present Nail Spa, Falls Church, Va.

Giaù: $32 Töøng Böôùc: 1. Ngaâm baøn tay khaùch haøng trong nöôùc aám coù thaû hai ñeán ba caùnh hoa Cacee Soap Spa Refreshment muøi Tangerine. 2. Chuaån bò ngoùn tay cho khaùch haøng. 3. Taåy saïch da cheát treân baøn tay vaø caùnh tay khaùch haøng vôùi saûn phaåm KVN COSKM Coconut Milk Scrub aám. Baét ñaàu baèng caùch xoa boùp ñöôøng chaø leân moãi ngoùn tay vôùi caùc thao taùc xoay voøng nheï nhaøng cho ñeán khi taåy saïch heát da cheát treân toaøn baøn tay vaø caùnh tay. Xaû saïch vaø lau khoâ baèng khaên. 4. Thoa ñeàu moät lôùp Qtica Smart Spa Colada Sparkle Moisture Mask leân baøn tay vaø caùnh tay. Xoa boùp ñeå laøn da mòn nhö tô luïa. Ñaép khaên aám leân tay giuùp saûn phaåm ngaám troïn veïn. Laáy khaên ra sau naêm phuùt. 5. Thoa Cacee Aloe Vera Massage Oil aám leân baøn tay vaø caùnh tay, xoa boùp theo caùc chuyeån ñoäng voøng troøn. 6. Xoa boùp CND Scentsations muøi Mango vaø Coconut aám leân baøn tay vaø caùnh tay khaùch haøng baèng nhöõng ñöôøng vuoát maïnh vaø nheï xen keõ leân phaàn beân treân cuûa caùnh tay. Xoa boùp ngoùn tay baèng caùc thao taùc laéc, boùp, vaø laên voøng treân töøng ngoùn tay. 7. Sôn OPI Natural Nail Base Coat, hai lôùp nöôùc sôn, vaø OPI Top Coat.

Present Nail Spa söû duïng: ° Cacee Soap Spa Refreshment muøi Tangerine vaø Aloe Vera Massage Oil ° KVN COSKM Coconut Milk Scrub ° Qtica Smart Spa Colada Sparkle Moisture Mask ° CND Scentsations muøi Mango vaø Coconut ° OPI Natural Nail Base Coat vaø Top Coat ° nöôùc sôn

28

VietSALON November/December 2012

vs1112nf.indd 28

10/15/12 11:31 AM


bella Hieän coù 72 Maøu! Bellisima!

ProGel™ hieäu SuperNail® ñang ñöôïc khaép theá giôùi khen ngôïi. Do caùc chuyeân gia ñaëc cheá daønh cho giôùi chuyeân nghieäp, gel nguyeân chaát 100% laâu phai trong nhieàu tuaàn vaø baûo veä moùng thaät baèng moät lôùp boùng nhö göông. Raát deã duøng, hong khoâ nhanh döôùi ñeøn LED hoaëc UV. Taåy saïch ñôn giaûn ñeå tieát kieäm thôøi gian. Giôø coù 72 maøu thöôïng haïng vaø seõ coøn theâm!

www.supernailprofessional.com

vs1112nf.indd 29

10/15/12 11:32 AM


° An toaøn cho da nhaïy caûm vaø ngöôøi tieåu ñöôøng ° Giuùp cho ngöôøi bò eczema vaø psoriasis

NordicCare.com

877-588-3700 Xin goïi ñeå tìm ñaïi lyù phaân phoái trong vuøng.

vs1112nf.indd 30

Photography by Quoc Cong

Coâng thöùc nguyeân thuûy cuûa Thuïy Ñieån baûo ñaûm höõu hieäu giuùp trò da khoâ vaø goùt chaân nöùt.

Anh Tom Leâ (traùi) ñang ngoài hoïp vôùi ngöôøi em, tieán só Kevin Leâ.

Coâng Ty Vieät, Chaát Löôïng Myõ Nhaéc ñeán Luraco trong kyõ ngheä moùng, nhieàu ngöôøi seõ nghó ngay ñeán gheá Pedicure Mini-Spa coù phaàn töïa ñaàu hình thuù nhieàu maøu sinh ñoäng daønh cho treû em. Ñaây laø gheá spa ñaàu tieân treân thò tröôøng nhaém ñeán nhöõng vò khaùch nhoû tuoåi vaø ñaõ ñöôïc giôùi tieâu thuï yeâu thích, trôû thaønh moät saûn phaåm phoå bieán taïi nhieàu tieäm moùng treân khaép Hoa Kyø. Tuy nhieân, ñieàu ít ai bieát ñeán laø coâng ty Luraco Technologies, Inc. khoâng khôûi nghieäp töø kyõ ngheä moùng, maø töø laõnh vöïc an ninh quoác phoøng. Ñöôïc thaønh laäp naêm 2005, Luraco ban ñaàu chuù troïng ñeán vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc kyõ thuaät cuõng nhö saûn phaåm taân tieán söû duïng cho quaân ñoäi, nhö caùc thieát bò caûm öùng vaø kieåm soaùt ña naêng duøng cho tröïc thaêng quaân söï vaø maùy bay phaûn löïc. Baèng moät nhaân duyeân tình côø vaø vôùi yù muoán baûo veä söùc khoûe cho caùc thôï moùng, chuû nhaân cuûa coâng ty Luraco laø Tom Leâ vaø ngöôøi em laø tieán só Kevin Leâ ñaõ cho ra ñôøi maùy khöû muøi hoùa chaát (ChemStop), sau ñoù tieáp tuïc vôùi nhieàu saùng cheá coù tính tieân phong trong ngaønh moùng nhö voøi xòt nöôùc nam chaâm, gheá spa cho treû em, gheá xoa boùp baèng ngöôøi maùy, hoäp kieåm soaùt chöùc naêng töï ñoäng, heä thoáng ngaên nöôùc traøn (iFill), v.v. Theo lôøi tieán só Kevin Leâ, giaùm ñoác kyõ thuaät cuûa Luraco, thì caùc saûn phaåm cuûa Luraco ñeàu thuoäc laõnh vöïc coâng ngheä taân tieán vôùi nhöõng öùng duïng ñaày saùng taïo do caùc kyõ sö giaøu kinh nghieäm nghieân cöùu vaø phaùt minh. Moïi saûn phaåm cuûa Luraco ñeàu traûi qua quaù trình thöû nghieäm kyõ löôõng tröôùc khi tung ra thò tröôøng nhaèm baûo ñaûm phaåm chaát vöôït böïc, chöùc naêng ñoäc ñaùo vaø an toaøn tuyeät ñoái. Ñöôïc bieát, Luraco Technologies, Inc. laø moät coâng ty kyõ thuaät hieän ñaïi ña daïng coù truï sôû taïi thaønh phoá Arlington, taâm ñieåm cuûa khu vöïc coâng nghieäp Dallas-Fort Worth Metroplex, bang Texas. Naêm 2010, Luraco ñaõ ñöôïc bình choïn laø moät trong 100 coâng ty ñöùng ñaàu khu vöïc Dallas. Vaøo thaùng Saùu naêm 2011, coâng ty Luraco laïi loït ñöôïc vaøo danh saùch “Top 40 Defense Contractor” trong vuøng quaän Tarrant do Fort Worth Business Press bình choïn. Quaân ä Tarrant ñöôïc bieát ñeán laø nôi quy tuï nhöõng coâng ty quoác phoøng haøng ñaàu Hoa Kyø. Cuøng thôøi ñieåm naøy, Luraco cuõng ñöôïc bình choïn laø moät trong soá 50 coâng ty haøng ñaàu do U.S. Pan Asian Chamber of Commerce trao taëng. Ñaây laø naêm thöù hai lieân tuïc coâng ty Luraco Technologies ñöôïc nhaän vinh döï naøy. Theo lôøi cuûa giaùm ñoác Tom Leâ thì Luraco hieän laø coâng ty do ngöôøi Vieät laøm chuû duy nhaát nhaän ñöôïc taøi trôï thaúng töø quaân ñoäi Hoa Kyø ñeå cheá taïo caùc saûn phaåm kyõ thuaät hieän ñaïi daønh cho quaân söï. Hieän nay, vôùi söï baønh tröôùng cuûa caùc saûn phaåm Trung Quoác, caùc coâng ty do ngöôøi Vieät laøm chuû taïi Hoa Kyø nhö Luraco ñang noã löïc taïo uy tín cho caùc saûn phaåm laøm taïi Hoa Kyø. Vôùi öu theá laø moät coâng ty ñöôïc boä quoác phoøng Hoa Kyø trao hôïp ñoàng saûn xuaát caùc thieát bò ñieän töû cho maùy bay quaân söï, coâng ty Luraco raát töï tin veà chaát löôïng cuûa caùc saûn phaåm coâng ngheä cuûa mình. “Chuùng toâi mong muoán seõ trôû thaønh coâng ty cung caáp chính caùc thieát bò ñieän töû söû duïng cho boàn spa, nhôø ñoù baûo ñaûm ñöôïc chaát löôïng cho caùc gheá spa,” oâng Tom Leâ chia seû. Muïc tieâu laâu daøi cuûa caùc coâng ty do ngöôøi Vieät laøm chuû taïi Hoa Kyø nhö Luraco laø taïo ñöôïc moät theá ñöùng vöõng vaøng cho caùc saûn phaåm cuûa “coâng ty Vieät, chaát löôïng Myõ”.

10/16/12 3:42 PM


GEL NAIL COLOR

MAØU SAÈC ÑÖÔÏC THAÉNG GIAÛI COÙ THEÂM NHIEÀU MÀAØU SAÈC HÔN ORLY Gel FX hieÄn coÙ 6 maØu môÙi.

ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT XIN GOÏI

vs1112nf.indd 31

800.275.1 1 1 1 orlybeauty.com 10/15/12 11:31 AM


Nhöõng Naêm EÂm AÛ Tröôùc Maët

© 2012 Entity Beauty Inc. Ngöôøi maãu ñang duøng Love My Jewels.

Nhieàu vò khaùch töôûng moïi tieäm moùng ñeàu nhö nhau. Maøu phoå thoâng. Kinh nghieäm töông töï. Keát quaû gioáng nhau. Ñieâåm khaùc bieät laø thöù baïn coù treân baøn. Giôø laø luùc baïn toûa saùng.

vs1112nf.indd 32

entitybeauty.com

10/16/12 11:43 AM


BAN TOÅ CHÖÙC: Todd Lawrence, Jim McClard, Jill Wright, Clayton Hix, vaø Carol Bates.

Hoäi Chôï "Nail Tech Event of the Smokies" Tieáp Tuïc Phaùt Trieån Naêm nay ñöôïc toå chöùc taïi Gatlinburg Convention Center vaøo Chuû Nhaät, 24 thaùng Saùu, hoäi chôï thaåm myõ “Nail Tech Event of the Smokies” coù söï tham döï cuûa 27 coâng ty, hôn 50 giaûng vieân, nhieàu chuû coâng ty vaø khoaûng 200 thôï moùng. Laø hoäi chôï daønh rieâng cho ngaønh moùng duy nhaát ôû mieàn Ñoâng Hoa Kyø, söï kieän naøy ngaøy caøng ñöôïc höôûng öùng vaø phaùt trieån maïnh keå töø laàn ñaàu toå chöùc vaøo naêm 2008 maëc duø kinh teá vaãn coøn eøo uoät. Nhöõng lôøi truyeàn mieäng treân caùc trang maïng noái keát nhö Facebook ñaõ thu huùt ngöôøi tham döï töø caùc nôi xa nhö Canada vaø India. “Thöïc teá laø coù nhieàu thôï moùng khoâng ñuû khaû naêng taøi chaùnh ñeå tham döï caùc hoäi chôï lôùn daønh cho ngaønh moùng ñeå ñöôïc huaán ngheä, do ñoù moät hoäi chôï nhoû ôû vuøng raëng nuùi Smoky ñaõ ra ñôøi,” Wright cho bieát. “Raëng nuùi Smoky naèm caùch nhieàu tieåu bang laân caän chæ khoaûng moät ngaøy laùi xe, ngoaøi ra Gatlinburg, bang Tenn., laø thaønh phoá du lòch taáp naäp nhaát cuûa mieàn Nam Hoa Kyø. Beân caïnh ñoù, phi tröôøng Knoxville vaø nhieàu ñöôøng xa loä xuyeân bang ñaõ giuùp ñòa ñieåm cuûa hoäi chôï khaù thuaän tieän cho nhieàu ngöôøi.” Hoäi chôï 2012 ñaùnh daáu nhieàu ñieàu môùi. John Hauk toå chöùc ba cuoäc tranh taøi ngaønh moùng vôùi giaûi thöôûng laø cuùp cuõng nhö hieän kim, ngoaøi ra ba phoùng vieân Athena Elliott, Millie Haynam, vaø Naja Rickette cuûa Nail Talk Radio cuõng ñaõ thöïc hieän caùc buoåi töôøng trình tröïc tieáp töø hoäi chôï ñeán thính giaû cuûa ñaøi. “Nail Tech Event of the Smokies” naêm 2013 döï ñònh seõ dieãn ra vaøo caùc ngaøy 25 vaø 26 thaùng Taùm taïi Mills Auditorium roäng lôùn hôn cuõng thuoäc Gatlinburg Convention Center. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vaøo www.nailtechevent.com.

Huaán Ngheä vaø Tranh Taøi Taïi ISSE

Hoäi Chôï Thaåm Myõ International Salon & Spa Expo (ISSE) Midwest quay laïi khu vöïc thaønh phoá Chicago vaøo hai ngaøy 4 vaø 5 thaùng Möôøi Moät, 2012. Do Professional Beauty Association (PBA) toå chöùc, ISSE Midwest khoâng chæ laø moät hoäi chôï veà toùc, maø giôùi thieäu raát nhieàu lôùp huaán ngheä ña daïng, caùc cuoäc tranh taøi ngaønh moùng vaø toùc, giôùi thieäu ngheä phaåm thaåm myõ cuûa caùc teân tuoåi lôùn nhaát trong ngaønh vaø voâ soá caùc gian haøng tröng baøy saûn phaåm cuõng nhö duïng cuï môùi nhaát cuûa caùc hieäu danh tieáng haøng ñaàu. Dieãn ra taïi Donald E. Stephens Convention Center ôû Rosemont, hoäi chôï coù raát nhieàu caùc lôùp huaán ngheä veà toùc, moùng, da vaø thöông maïi. Ñoái vôùi nhöõng ai caàn caùc tín chæ hoïc boå sung (CE), ISSE Midwest coù hôn 60 lôùp ñuû moïi ngaønh ngheà ñeå choïn löïa. Hoïc vieân vaø thôï chuyeân nghieäp coøn coù cô hoäi tham döï caùc cuoäc tranh taøi moùng vaø toùc ñeå mang veà nhaø caùc giaûi thöôûng hieän vaät vaø hieän kim. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin gheù thaêm www.probeauty.org/issemw.

Nhanh. Ñeøn LED môùi cuûa chuùng toâi giaûm ñöôïc thôøi gian laøm moùng hô UV hôn 20 phuùt.

Ñoàng Nhaát. Kyõ thuaät pha troän maøu ñoäc ñaùo baûo ñaûm khoâng caàn laéc chai hay bò phaân lôùp. Töøng chai moät. Töøng dòch vuï moät.

Beàn Laâu. Ñaëc cheá ñeå beàn laâu trong suoát ba tuaàn lieân tuïc. Coâng thöùc gel enamel laâu beàn nhaát treân thò tröôøng hieän nay.

Röïc Rôõ. Maøu saéc röïc rôõ laáp laùnh, chaùy boûng vaø toûa saùng. Entity One Color Couture. Maøu saéc khoâng phai. Vaø khi maøu saéc coøn, thì khaùch haøng seõ coøn trôû laïi.

Midwest

entitybeauty.com © 2012 Entity Beauty Inc.

VietSALON November/December 2012

vs1112nf.indd 33

33

10/16/12 11:44 AM


COSMOPROF Kyû Nieäm 10 NAÊM Toå Chöùc Hoäi chôï thaåm myõ Cosmoprof North America ôû Las Vegas nhaân dòp kyû nieäm 10 naêm toå chöùc ñaõ chöùng toû ñöôïc raèng kyõ ngheä thaåm myõ luoân luoân bieán ñoåi. Vôùi nhieàu coâng ty tröng baøy môùi vaø caùc gian haøng roäng lôùn hôn, caùc haõng saûn xuaát trong ngaønh moùng ñaõ chöùng toû raèng thò tröôøng moùng vaãn ñang tieáp tuïc phaùt trieån maïnh. Hoäi chôï ñöôïc toå chöùc taïi Mandalay Bay Convention Center töø ngaøy 22 ñeán 24 thaùng Baûy giôùi thieäu 856 coâng ty tröng baøy vaø hôn 25,000 ngöôøi tham döï, taêng 9% so vôùi hoäi chôï naêm ngoaùi. Ñöøng queân chuaån bò cho hoäi chôï Cosmoprof North America 2013 seõ ñöôïc toå chöùc vaøo caùc ngaøy 14, 15, 16 thaùng Baûy cuõng taïi Mandalay Bay Convention Center ôû Las Vegas.

Phi Nguyeãn cuûa QGS cuøng Vanessa Vuõ vaø Nhaät Phan ñang giôùi thieäu duïng cuï phaàn meàm “point of sales” ((POS)) söû duïïng ñöôïïc vôùi iPad.

Hai boá con Billy vaø Johnny Ngoâ beân caïnh gheá spa chaân môùi hieäu Whale Spa.

Giaùm ñoác huaán ngheä cuûa Young Nails, Tracey Reierson, chuïp hình löu nieäm cuøng ñaïo dieãn myõ thuaät Ramon Hernandez.

34

Vickie Heller, Dee Nguyeãn, vaø Jamie Steily cuûa Entity Beauty raát baän roän giôùi thieäu saûn phaåm môùi cuûa coâng ty.

Coâng ty gia ñình Lamoon Beauty giôùi thieäu C saûn phaåm nöôùc sôn môùi Preùcision. Trong hình laø phuï taù quaûn lyù cuûa Lamoon Beauty Sophia Traàn, oâng baø chuû Janine vaø Don Traàn, cuõng nhö Erick Villalobos thuoäc laõnh vöïc buoân baù n. an.

Nhaø phaân phoái coù truï sôû ôû London Cöôøng Trònh (traùi) gaëp gôõ caùc thaønh vieân cuûa Glam and Glits goàm Michale Döông, Ana Katrina Tan, Michelle Traàn, vaø Jason Leâ.

George Schaeffer cuûa OPI nhaän giaûi Spirit of Life Award töø giaùm ñoác cuûa City of Hope laø baùc só Michael Friedman. Moät buoåi tieäc vinh danh oâng vôùi söï tham döï cuûa hôn 1,700 quan khaùch vaø baùc só Schaeffer ñaõ ñoùng goùp theâm hieän kim baèng vôùi toaøn boä soá tieàn gaây quyõ ñöôïc trong ñeâm ñoù leân ñeán $2.5 trieäu.

Sally Ferguson, Marc Spilo, vaø Maria Orona ñang möøng kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp Spilo Worldwide trong vai troø haõng saûn xuaát vaø nhaø ñaïi phaân phoái cho kyõ ngheä thaåm myõ chuyeân nghieäp.

Bieân taäp vieân VietSALON Kim Phaïm ñang ñöôïc thöû saûn phaåm DesignFX Appliqueùs môùi hieäu Dashing Diva do giaûng vieân So Yong Yu thöïc hieän.

Coâng ty gia ñình Miss Professional, goàm baø meï vaø hai caäu con trai Charlie Voõ vaø Mike Voõ, ñang giôùi thieäu caùc maøu nöôùc sôn Sation môùi nhaát.

John Galea cuûa Orly cuõng nhö CEO Jeff Pink ñeàu raát chuyeân nghieäp vaø trònh troïng taïi khu tröng baøy saûn phaåm.

#1 Eyelash Extensions vöøa môùi trình laøng saûn phaåm coù keát hôïp nam chaâm. Christina Ñaøo, Cookie Ñoã, vaø Natalie Phaïm.

Mary Baughman cuøng Tom Leâ cuûa Luraco, bieân taäp vieân VietSALON Kim Phaïm, vaø Patty Ladebell cuõng ñaïi dieän cho Luraco.

VietSALON November/December 2012

vs1112show.indd 34

10/15/12 7:38 PM


Sản vớ t Là sản phẫm móng đầu ên dưới hình thức đóng chai, sử dụng công nghệ ên ến LED giúp móng khô hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất từ 5,20,30 giây.

Scan • Watch • Learn

www.gelish.com They’re Gonna Gotta Get Gelished! Ask your local distributor for genuine Gelish today Made in the USA Follow us on:

vs1112show.indd 35

10/15/12 7:38 PM


Duïng Cuï Thaåm Myõ Caàn Coù Cho Caùc Chuyeân Gia

COSMOPROF North America

PEDRO CALLUS STONE

Khoâng theå thieáu cho caùc chuyeân gia, ñaù baèng goám nung hai maët raát beàn giuùp khaùch haøng coù nhöõng goùt chaân meàm vaø mòn nhaát

AII VP/Sales Mark Moesta (giöõa) ñang nhaän giaûi thöôûng Partners in Progress töø Linda Voracek, Group VP/ Merchandising, vaø Mike Spinozzi, Giaùm Ñoác cuûa Sally Beauty Supply.

SLANT TWEEZER "CHOÏN LÖÏA CUÛA CAÙC CHUYEÂN GIA"

Noåi tieáng chính xaùc vaø bieåu hieän tuyeät vôøi, saûn phaåm ñoaït giaûi naøy chænh daùng loâng maøy ñeïp nhaát

Chæ trong naêm ñaàu tieân ñöôïc baøy baùn, Gelish ñaõ phaù kyû luïc cuûa Sally Beauty Supply vaø ñöôïc tieäm naøy vinh danh vôùi giaûi thöôûng Partners in Progress. Giaûi Partners in Progress ñi keøm vôùi moät bình pha leâ cao hai feet (trong tay cuûa Giaùm Ñoác Harmony laø Danny Haile), ñang chia seû nieàm haõnh dieän cuøng caùc ñoàng söï (töø traùi) Spinozzi, David Daniel, Gari-Dawn Tingler, vaø Voracek.

ROCKHARD CUTICLE NIPPER

Thieát keá ñoaït giaûi tröôûng, caøng toát hôn khi ñöôïc cheá taïo vôùi löôõi beùn chính xaùc vaø cöïc beàn, mang laïi söï tuyeät ñoái veà kieåu daùng laãn chöùc naêng

Cha ñeû cuûa Signature Nail Systems laø Joe Traàn ñang höôùng daãn caùch söû duïng heä thoáng boät chaám cuûa coâng ty cuøng ngöôøi tham döï.

Cuõng ñöôïc nhìn thaáy ôû khu tröng baøy: Newton Löu cuûa LeChat vaø ngheä só khaùch môøi cuûa OPI Joseph Phaïm.

CLASSIC LASH CURLER

Ñoà uoán loâng mi thöôïng haïng giuùp taïo haøng mi cong vuùt quyeán ruõ treân saøn dieãn thôøi trang

Aileen Atlas, Gabby Sanchez, Lona Martinez, vaø Aime Abrahamian (phía a tröôùc) cuûa Nubar vôùi nhöõng nuï cöôøi raïng rôõ ôû khu tröng baøy.

Saùng laäp vieân vaø cuõng laø giaûng vieân cuûa Today’s Products, Christine Traàn ñang trình baøy caùch duøng saûn phaåm taïi gian haøng cuûa mình.

Ñöôïc bieát ñeán toaøn caàu nhôø chaát löôïng, coâng duïng, saùng taïo vaø cung caùch phuïc vuï. Ñeå bieát theâm chi tieát vaø tìm ñaïi lyù phaân phoái gaàn baïn xin gheù thaêm tweezermanprofessional.com hoaëc goïi 1-800-645-3340 36

Bieân taäp vieân VietSALON Kim Phaïm cuøng Nhaân Leâ cuûa LeZon.

Ñaïi dieän Beautiful Nails hieäu Kupa goàm coù giaûng vieân Sindy Mark, giaùm ñoác Kupa Richard Hurter, quaûn lyù laõnh vöïc phuïc vuï khaùch haøng Sara Smith, vaø quaûn lyù söûa chöõa & dòch vuï Robert Arthur.

VietSALON November/December 2012

vs1112show.indd 36

10/15/12 7:39 PM


Saûn Phaåm Môùi Hieäu Continuum Vantage

$

3,995

Moïi chöùc naêng cuûa gheá Vantage coäng theâm: tXoa Boùp Shiatsu Toaøn Dieän tGheá Ngaû vaø Keùo Ra Ñieàu Khieån Baèng Ñieän tGaén Saün Khay Laøm Moùng Tay tVoøi Xòt No-Pipe™ Hai Luoàng Nöôùc patents granted

Echo

®

$9,995

4,995

Moïi chöùc naêng cuûa gheá Echo coäng theâm: tXoa Boùp Shiatsu Toaøn Dieän tGheá Ngaû vaø Keùo Ra Ñieàu Khieån Baèng Ñieän tGaén Saün Khay Laøm Moùng Tay tVoøi Xòt No-Pipe™Hai Luoàng Nöôùc

patents granted

Maestro

$

Echo

$4,695

Simplicity

Vantage

(Shown with (Trong hình vôùiOptional Choïn Löïa Concealment ConcealmentPanels) Panels) GiaùStarting khôûi ñaàat u töø $3,495

$2,995

Simplicity Pedicute ™

$2,495

$775

Haõy Thöû So Saùnh Xem taïi sao nhieàu tieäm ñoåi sang duøng Continuum

® c

www.salonpedicurespas.com

vs1112show.indd 37

877 255 3030 10/15/12 7:39 PM


SÖÙC MAÏNH TIEÂU DIEÄT NAÁM!

COSMOPROF North America

Ñaïi Nhaïc Hoäi Bí Maät Cuûa Saéc Ñeïp Sau khi hoäi chôï keát thuùc, Viet-My Magazine ñaõ toå chöùc ñeâm ñaïi nhaïc hoäi Bí Maät Cuûa Saéc Ñeïp vôùi caùc ca só teân tuoåi nhö Nguyeãn Hoàng Nhung, Tuaán Anh, Hoaøng Thuïc Linh, Quoác Khanh, Ñan Nguyeân, Vieät Caàm Performing Arts, v.v. Ñaïi nhaïc hoäi ñöôïc toå chöùc taïi House of Blues ôû Mandalay Bay Casino ñaõ daønh cho giôùi laøm moùng chuyeân nghieäp, caùc haõng saûn xuaát, nhaø phaân phoái, vaø khaùch ñeán thaêm Las Vegas moät ñeâm nhaïc, haøi kòch vaø khieâu vuõ ñaày soâi noåi. Söï ñieàu khieån chöông trình taøi tình cuûa hai MC David Voõ vaø Thuøy Döông cuõng nhö phaàn haøi kòch veà ngaønh moùng vui nhoän cuûa Quang Minh-Hoàng Ñaøo ñaõ giuùp chöông trình ñaïi nhaïc hoäi theâm thaønh coâng.

Ñoäi nguõ cuûa Alfalfa Nail Supply may maén coù ñöôïc moät vò trí toát nhaát. Trong hình töø traùi sang phaûi, chuïp taïi gian haøng Cosmoprof: Kevin Nguyeãn, Angie Lim, Kathy Phan, Hieån Toân, vaø Ñaït Toân.

• • • •

Nails 2000 ñöôïc döïng gian haøng tröôùc cöûa House of Blues ñeå giôùi thieäu caùc thöông hieäu vaø saûn phaåm cuûa mình. Töø traùi sang phaûi: Vinh Traàn, Jenny Traàn, Lani Traàn, chuû tòch Nails 2000 Mai Traàn, Philip Voõ, Jinny Mai Traâm Voõ, Christine Mosqueda, vaø Mariedel Mosqueda.

Khoâng Muøi, Khoâng Axít Maïnh, Khoâng Daàu Ñaàu Nhoû Gioït Traùnh Nhieãm Truøng Khoâng Caàn Chuøi Boû Nöôùc Sôn hay Acrylic Coâng Thöùc Coù Baèng Saùng Cheá

Coù baùn taïi:

Thaêm chuùng toâi taïi:

38

Amazing Nail Concepts nhaän baèng töôûng luïc baèng pha leâ cho söï baûo trôï cuûa coâng ty. Trong hình laø Mike Hoà, Maya Leâ, Eric Huyønh, vaø Alena Leâ. Bí Maät Cuûa Saéc Ñeïp cuõng ñöôïc söï baûo trôï cuûa Cali Beauty Supply 2, VA Nail Supply, Beauty Zone, vaø Pholicious.

VietSALON November/December 2012

vs1112show.indd 38

10/16/12 3:12 PM


J

S

TAÄN HÖÔÛNG BÍ QUYEÁT LAØM ÑEÏP KYØ DIEÄU BAÈNG KINH NGHIEÄM SPA TAÂN TIEÁN NHAÁT Giuùp khaùch haøng taän höôûng dòch vuï spa taân tieán nhaát baèng doøng saûn phaåm PediSpa. Ñaây laø caùc saûn phaåm môùi ñöôïc cheá taïo coù hoøa troän Argan Oil Complex, moät nguyeân lieäu voâ cuøng quyù hieám chöùa ñaày caùc chaát höõu ích nhö Vitamins A, B, D, E, vaø AHA giuùp caân baèng löôïng nöôùc vaø nuoâi döôõng da chaân. Choïn duøng trong soá haøng loaït caùc saûn phaåm PediSpa môùi thaät cuoán huùt vôùi höông thôm dòu daøng laøm thö giaõnmoïi giaùc quan.

www.genaspaproducts.com

vs1112show.indd 39

10/15/12 7:39 PM


höôùng daãn

2

Moùng Ngheä Thuaät Kieåu Ñoùng Daáu Hieäu Mash Nails Mash Nails giôùi thieäu boä söu taäp môùi Nail Art Image Plates vôùi nhieàu maãu ña daïng giuùp baïn trang trí moùng ngheä thuaät kieåu ñoùng daáu thaät ñieäu ngheä. Kích thöôùc moãi maët khuoân khoaûng 1.8” vôùi caïnh nhaùm ñeå caàm deã daøng thoaûi maùi vaø moät lôùp ny-loâng baûo veä. Khuoân ñöôïc laøm baèng theùp khoâng ræ chaát löôïng haûo haïng vaø coù boïc giaáy ñeå traùnh traày söôùt khi caát giöõ. Boä saûn phaåm ñoäc ñaùo naøy goàm 25 khuoân, moãi khuoân coù töø naêm ñeán baûy maãu, toång coäng leân ñeán hôn 125 maãu. 1. Gôõ mieáng ny-loâng baûo veä maët khuoân ra. 2. Sôn maøu nöôùc sôn töï choïn leân maãu treân maët khuoân. 3. Duøng ñoà caïo, laøm saïch nöôùc sôn dö xung quanh maãu. 4. Chuyeån maãu leân maët con daáu baèng caùch laên maïnh con daáu qua maãu theo di chuyeån töø treân xuoáng döôùi. 5. Ñoù n g daá u maã u trang trí leâ n moù n g nheï nhaø n g baè n g thao taù c qua laï i thaät nhanh. 6. Sôn moät lôùp sôn neàn ñeå bao toaøn maãu.

3

4

5 Ñeå Bieát Theâm Chi Tieát: lieân laïc Mash Nails taïi (855) 879-6274, hay vaøo thaêm trang maïng cuûa coâng ty taïi www.mashnails.com 40

Löu YÙ: Taát caû hình aûnh vaø noäi dung treân ñeàu do caùc haõng saûn xuaát cung caáp vaø ñöôïc VietSALON bieân taäp. Xin lieân laïc caùc haõng saûn xuaát ñeå bieát theâm ñaày ñuû chi tieát veà höôùng daãn caùch söû duïng caùc saûn phaåm.

VietSALON November/December 2012

vs1112demo.indd 40

10/15/12 12:09 PM


3

Dung Dòch Ngaâm Chaân EZ Foot Soak EZ Foot Soak laø saûn phaåm môùi coù chöùa ñuû löôïng dung dòch trong moãi chai ñeå coù theå thöïc hieän troïn veïn 300 laàn ngaâm chaân. Chæ caàn bôm moät caùi moãi laàn duøng. EZ Foot Soak ñöôïc pha cheá vôùi muoái Epsom vaø muoái bieån taïo moät muøi höông saûng khoaùi vaø giuùp giaûm nhau nhöùc taïm thôøi. Coâng thöùc cuõng khoâng phai maøu theo thôøi gian, raát deã duøng, deã chuøi röûa, vaø deã caát tröõ, theo lôøi cuûa haõng saûn xuaát. 1. Baét ñaàu chaâm nöôùc vaøo thau ngaâm chaân. 2. Caàm leân chai EZ Foot Soak. 3. Chæ caàn bôm moät caùi vaøo thau ngaâm chaân. 4. Saûn phaåm EZ Foot Soak seõ töï ñoäng lan ra trong thau ngaâm chaân. 5. Ñeå EZ Foot Soak tan loaõng ñeàu thaønh dung dòch ngaâm chaân. 6. Baät voøi xòt leân vaø thau ngaâm chaân ñaõ saün saøng cho khaùch haøng.

4

5

6 Ñeå Bieát Theâm Chi Tieát: lieân laïc DeEnterprises Inc. taïi (800) 433-4630, hay vaøo thaêm trang maïng cuûa coâ ng ty taï i www.deenterprises.com

Löu YÙ: Taát caû hình aûnh vaø noäi dung treân ñeàu do caùc haõng saûn xuaát cung caáp vaø ñöôïc VietSALON bieân taäp. Xin lieân laïc caùc haõng saûn xuaát ñeå bieát theâm ñaày ñuû chi tieát veà höôùng daãn caùch söû duïng caùc saûn phaåm.

VietSALON November/December 2012

vs1112demo.indd 41

41

10/15/12 12:11 PM


Editor’s Note: This story is about cultivating ideal clients.

Ñi Tìm

NGÖÔØI KHAÙCH LYÙ TÖÔÛNG Coù thaät laø ñieàu khaû thi ñeå coù nhöõng ngöôøi khaùch lyù töôûng thöôøng xuyeân ñeán thaêm baïn? Caâu traû lôøi laø coù. Baïn coù theå choïn löïa khaùch haøng cho mình, ñoàng thôøi bieán nhöõng vò khaùch saün coù thaønh lyù töôûng. By Jenny Hogan

K

Khoâng coù lyù do gì baét ñaàu ñi tìm khaùch haøng môùi maø chöa coù khaùi nieäm roõ raøng veà ñieàu baïn mong muoán töø hoï. Ngoaøi ra, baïn coøn coù theå bieán nhöõng vò khaùch hieän coù thaønh nhöõng khaùch haøng lyù töôûng. Lauren Gartland, saùng laäp vieân cuûa Inspiring Champions, moät coâng ty tö vaán thöông maïi chuyeân veà laõnh vöïc thaåm myõ, luoân coù lôøi khuyeân vôùi caùc chuyeân vieân thaåm myõ veà caùch thu huùt nhöõng ngöôøi khaùch lyù töôûng ñeå giuùp thöông vuï phaùt trieån vaø thaønh coâng. “Thaønh phaàn khaùch haøng maø baïn choïn goùp phaàn quyeát ñònh ngaøy laøm vieäc cuûa baïn seõ tuyeät vôøi hay teä haïi, thu nhaäp cuûa baïn seõ vaøo nhö nöôùc hay nhoû gioït, vaø cho thaáy baïn coù phaûi laø ngöôøi laøm vieäc khoân ngoan khoâng. Ñöøng neân ngoài ñôïi khaùch haøng ñeán vôùi mình, maø neân thöôøng xuyeân noãi löïc tìm kieám khaùch môùi ôû moïi nôi moïi luùc, ñoàng thôøi aùp duïng nhöõng yù töôûng môùi laï ñoái vôùi caùc vò khaùch quen ñeå taïo caûm höùng cho hoï,” Gartland chia seû.

42

VietSALON November/December 2012

vs1112idealclients.indd 42

BÖÔÙC 1: VIEÁT TOÂN CHÆ Caâu chuyeän “Thöûa Ruoäng Kim Cöông” noùi leân taàm quan troïng cuûa giaù trò tieàm aån. Chuyeän keå raèng coù moät ngöôøi ñaøn oâng mua caên nhaø treân moät thöûa ruoäng ñöôïc ñoàn raèng coù chöùa raát nhieàu kim cöông. Moãi ngaøy oâng ñeàu ñaøo xôùi treân thöûa ruoäng maø chaúng tìm thaáy vieân kim cöông naøo caû, chæ toaøn ñaát ñaù loån nhoån. OÂng chaùn naûn boû cuoäc vaø baùn caên nhaø cuøng thöûa ruoäng vì tin raèng chaúng coù vieân kim cöông naøo ñeå ñaøo xôùi caû. Nhieàu naêm troâi qua, moät laàn tình côø oâng quay laïi choán cuõ vaø ngaïc nhieân nhìn thaáy moät toøa nhaø ñoà xoä xaây leân treân neàn nhaø cuõ cuûa oâng. Ngöôøi chuû môùi chæ cho oâng xem moät vieân ñaù xaáu xí — heät nhö voâ soá nhöõng thöù ñaát ñaù loån nhoån maø oâng ñaõ töøng tìm thaáy khaép nôi khi ñaøo xôùi thöûa ruoäng tröôùc ñaây. Theá roài ngöôøi chuû kieân nhaãn chaø boùng lôùp phuû ngoaøi xaáu xí cho ñeán khi loä ra moät vieân kim cöông laáp laùnh. Gartland noùi theâm “Ngöôøi

ñaøn oâng giôø môùi nhaän ra raèng mình ñaõ töøng laøm chuû moät thöûa ruoäng kim cöông maø khoâng heà hay bieát. Haõy töôûng töôïng mình laø moät ngöôøi saên luøng chaâu baùu, vaø khaùch haøng laø nhöõng vieân kim cöông quyù giaù. Neáu baïn ñi tìm chaâu baùu, thì caàn nhaát phaûi bieát ñöôïc hình daïng vaø giaù trò cuûa caùc chaâu baùu ñang saên luøng!” Böôùc ñaàu tieân trong vieäc nhaän bieát tieàm naêng ñeå coù ñöôïc nhöõng vò khaùch lyù töôûng chính laø vieát caâu toân chæ. Caâu toân chæ moâ taû chi tieát nhöõng ñieàu baïn thaät söï mong muoán. Noùi caùch khaùc, ñoù laø lôøi moâ taû ngöôøi khaùch lyù töôûng cuûa baïn treân giaáy. Tröôùc khi baïn baét ñaàu ñi tìm ngöôøi khaùch lyù töôûng, caàn nhaát phaûi ñònh hình hoï trong taâm trí — vaø roài phaùc hoïa leân giaáy. Ñaây chính laø khôûi ñieåm cuûa söï thaønh coâng. “Sau ñoù, ñaët baïn vaøo vò trí cuûa ngöôøi nhaän — baïn muoán ñöôïc phuïc vuï nhö theá naøo khi böôùc vaøo tieäm moùng — vaø ñoù laø ñieåm khôûi ñaàu. Vieát xuoáng thaät roõ raøng chi tieát nhöõng ñoøi hoûi cuûa moät

Photography by Kimberly Pham

10/15/12 12:12 PM


DRIPDRY TÖØ ÖÔÙT ÑEÁN KHOÂ MÖÔÙT

60 GIAÂY DripDry giuùp moùng taïm khoâ trong moät phuùt, khoâ hoaøn toaøn trong naêm phuùt, chæ caàn 1 ñeán 2 gioït!

KIEÅU DAÙNG

MÔÙI!

NEÙT MÔÙI ÑAÀY CAÙ TÍNH KHAÙCH HAØNG KHOÂNG THEÅ BOÛ QUA!

Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vaøo opi.com nhö laø moät chuyeân vieân hoaëc hoûi Ñaïi Lyù Phaân Phoái OPI Chính Thöùc. Xin goïi 800.341.9999 ©2012 OPI Products Inc.

vs1112idealclients.indd 43

10/15/12 7:40 PM


ngöôøi khaùch lyù töôûng, nhöõng dòch vuï naøo khaùch muoán vaø loaïi saûn phaåm naøo khaùch thích duøng. “Vieát caâu toân chæ vaø moâ taû chi tieát ngöôøi khaùch lyù töôûng laø caùch giuùp baïn nhaän ra hoï trong ñaùm ñoâng,” Gartland giaûi thích. Ñeå vieát caâu toân chæ chính xaùc, haõy ñieåm qua nhöõng vò khaùch hieän coù cuûa baïn vaø xaùc ñònh vò naøo baïn troâng ñôïi seõ ñeán tieäm thöôøng xuyeân. Coù theå ñoù laø moät nöõ thöông gia luùc naøo cuõng raát chuaån möïc, luoân laáy heïn cho laàn tôùi tröôùc khi rôøi tieäm, khoâng chæ muoán laøm moät dòch vuï maø luoân yeâu caàu theâm nhieàu dòch vuï khaùc, vaø raát sieâng naêng chaêm soùc moùng taïi nhaø baèng nhöõng saûn phaåm baùn taïi tieäm. Hoaëc vò khaùch lyù töôûng cuûa baïn coù theå laø moät ngöôøi luoân phuïc söùc ñuùng moát, raát saùng taïo vaø ñaày caù tính. Coâ luoân saün saøng thöû nhöõng moát moùng môùi nhaát vaø raát meâ caùc saûn phaåm moùng cuõng nhö caùc phuï phaåm trang trí moùng. Haõy vieát xuoáng ñaëc ñieåm cuûa nhöõng vò khaùch naøy nhö laø moät böùc chaân dung roõ neùt. “Moät khi baïn ñaõ ñònh hình ñöôïc ngöôøi khaùch lyù töôûng, baïn seõ thaáy hoï xuaát hieän khaép nôi trong thaønh phoá,” Gartland noùi. “Luùc ñoù baïn phaûi coù saün ngay moät taám danh thieáp thaät baét maét ñeå giôùi thieäu tieäm cuûa mình vaø ñöøng ngaàn ngaïi tieáp caän hoï. Baïn luoân caàn phaûi phuïc söùc töôm taát, chuyeân nghieäp ñeå taïo aán töôïng toát ñoái vôùi nhöõng vò khaùch lyù töôûng naøy. Luùc naøo moùng tay cuûa baïn cuõng phaûi goïn ñeïp ñeå thu huùt ngöôøi xung quanh vì chaéc chaén coù ngöôøi seõ hoûi baïn ai ñaõ laøm moùng cho baïn. Baát cöù nôi ñaâu maø baïn ñeán cuõng ñeàu laø nôi tieàm aån nhöõng vò khaùch lyù töôûng.”

BÖÔÙC 2: VUN TROÀNG NHÖÕNG VÒ KHAÙCH LYÙ TÖÔÛNG “Haõy xem thöông vuï cuûa baïn nhö thöûa ruoäng,” Gartland so saùnh. “Ngöôøi noâng daân bieát roõ raèng neáu khoâng gieo haït thì seõ khoâng bao giôø coù ngaøy thu hoaïch. Neáu gieo ít haït thì thu hoaïch ít, neân neáu muoán coù moät muøa thu hoaïch lôùn, ngöôøi noâng daân phaûi gieo

44

raát nhieàu haït gioáng toát.” Haõy töï hoûi ñieàu gì baïn neân laøm trong voøng 24 tieáng ñoà hoà ñeå giuùp thu huùt khaùch haøng môùi? Ñieàu gì baïn caàn laøm trong voøng moät tuaàn? Vaø ñieàu gì phaûi laøm trong voøng moät thaùng? v.v. “Coù leõ noäi trong ngaøy tôùi baïn neân tìm caùch gia nhaäp caùc nhoùm giao tieáp cuûa giôùi laøm moùng chuyeân nghieäp ñeå gaëp gôõ nhieàu ngöôøi môùi. Trong voøng tuaàn tôùi, baïn coù theå in danh thieáp môùi giuùp taïo aán töôïng toát khi giao tieáp. Vaø trong voøng thaùng tôùi, baïn coù theå tham döï caùc buoåi sinh hoaït trong vuøng ñeå tìm cô hoäi quaûng baù thöông vuï,” Gartland cho bieát. Döïa treân tieâu chuaån 10% phaûn hoài, neáu baïn phaùt ra ít nhaát hai danh thieáp moãi ngaøy, naêm ngaøy moät tuaàn trong suoát 50 tuaàn, thì baïn seõ hy voïng coù theâm ñöôïc 50 ngöôøi khaùch môùi. Baïn cöù theo soá lieäu naøy ñeå tính xem mình caàn phaûi phaùt ra bao nhieâu danh thieáp moãi ngaøy. Tieáp tuïc tìm kieám khaùch haøng môùi ôû baát cöù nôi naøo maø baïn ñeán vaø baát cöù cô hoäi naøo maø baïn coù. Coù theå ñoù laø buoåi ra maét saùch, trieån laõm tranh, ñaïi nhaïc hoäi, ñaùm cöôùi, tieäc tuøng, hay luùc ñöa röôùc con ñi hoïc, ñeán nhaø baêng, vaøo böu ñieän, ñi taäp theå duïc, ñi aên, ñi chôï, v.v. “Tìm kieám nghóa laø gaïn loïc trong soá raát nhieàu ngöôøi baïn gaëp gôõ haøng ngaøy ñeå tìm ra nhöõng vò khaùch lyù töôûng maø baïn muoán,” Gartland nhaán maïnh. “Ngöôøi ñi tìm vaøng thì phaûi cöïc nhoïc vaøo moû vaøng, hay ñaõi vaøng ôû suoái, coù theå ban ñaàu khoâng tìm thaáy, nhöng neáu quyeát taâm thì cuõng seõ tìm thaáy — vaø baïn cuõng vaäy.” Phaûi quyeát taâm, kieân trì, vaø maïnh daïn tìm kieám khaùch môùi.

BÖÔÙC 3: BIEÁN NHÖÕNG VÒ KHAÙCH HIEÄN TAÏI THAØNH KHAÙCH LYÙ TÖÔÛNG Böôùc keá tieáp laø löôït qua nhöõng vò khaùch quen, theá naøo cuõng seõ coù nhöõng vò khaùch lyù töôûng trong soá hoï. “Xin hoï cho baïn yù kieán. Cho hoï bieát raèng söï giuùp ñôõ cuûa hoï raát quan troïng vaø hoûi xem hoï coù cao kieán gì nhaèm giuùp tieäm cuûa baïn phaùt trieån khoâng. Ñieàu naøy seõ giuùp cho hoï caûm thaáy ñöôïc traân troïng laø hoï ñaõ döï phaàn vaøo söï thaønh coâng cuûa baïn,” Gartland cho bieát. Haõy noùi vôùi hoï: “Mình ñang muoán khueách tröông thöông vuï vaø raát muoán coù theâm nhöõng ngöôøi khaùch nhö chò. Chò coù theå giuùp mình ñöôïc khoâng? Nhôø chò phaùt danh thieáp cuûa mình ñeán baïn beø nheù.” Baïn coù theå caûm ôn hoï baèng caùch taëng ñieåm cho moãi vò khaùch môùi maø hoï giôùi thieäu vaø hoï coù theå duøng ñieåm ñoù ñeå mua saûn phaåm baùn leû hoaëc giaûm giaù dòch vuï. Ñeå lyù töôûng hoùa nhöõng vò khaùch hieän taïi, chuù troïng ñeán vieäc giôùi thieäu caùc dòch vuï môùi vaø saûn phaåm môùi cho taát caû nhöõng vò khaùch ñang coù. Khaùch haøng lyù töôûng laø nhöõng ngöôøi giuùp baïn thu nhieàu lôïi nhuaän hôn, töø caùc dòch vuï moùng tay, moùng chaân, ñeán dòch vuï mua theâm vaø saûn phaåm baùn leû. “Baèng caùch cho nhöõng vò khaùch quen bieát veà nhöõng gì baïn coù theå laøm ñeå giuùp hoï treû, khoûe, vaø ñeïp hôn cuõng chính laø caùch ñeå lyù töôûng hoùa thaønh phaàn khaùch haøng cuûa baïn,” Gartland cho bieát. “Luoân luoân nhôù raèng, baïn ñaõ laøm chuû thöûa ruoäng kim cöông — giôø baïn chæ caàn ñi tìm nhöõng vieân kim cöông vaø ñaùnh boùng chuùng leân,” Gartland keát luaän.

Inspiring Champions laø moät coâng ty coá vaán thöông maïi chuyeân cung caáp caùc khoùa tu luyeän, dòch vuï huaán luyeän vaø coá vaán caù nhaân, cung caáp caùc lôùp höôùng daãn treân maïng, qua baêng ñóa vaø taøi lieäu tham khaûo. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin goïi (800) 496-9305 hoaëc gheù thaêm www.InspiringChampions.com. Jenny Hogan laø giaùm ñoác truyeàn thoâng taïi Marketing Solutions, Inc., moät coâng ty chuyeân moïi dòch vuï quaûng caùo, tieáp thò vaø giao teá chuù troïng ñeán caùc thöông vuï thaåm myõ vaø laøm ñeïp chuyeân nghieäp. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc (703) 359-6000, hoaëc gheù thaêm www.MktgSols.com, hay göûi email veà MktgSols@MktgSols.com.

VietSALON November/December 2012

vs1112idealclients.indd 44

10/15/12 12:12 PM


vs1112idealclients.indd 45

10/15/12 7:41 PM


Editor’s Note: This story showcases pedicure spa chairs.

GHEÁ SPA cuûa hoâm nay

Vôùi kyõ thuaät taân tieán vaø nhieàu chöùc naêng höõu ích, caùc kieåu gheá spa hieän ñaïi seõ mang ñeán cho khaùch haøng kinh nghieäm laøm moùng chaân tuyeät vôøi nhaát!

Alfalfa Nail Supply Katai I Pedispa V Series Alfalfa Nail Supply raát töï haøo khi giôùi thieäu gheá Katai I Pedispa V Series ñaõ ñöôïc caûi tieán, coù theâm hai loã thoâng hôi ñaët ôû phaàn beä gheá. Thieát keá daønh rieâng cho caùc tieäm ôû bang Florida, gheá Katai vôùi chöùc naêng môùi coù theå loaïi tröø chaát ñoäc haïi vaø hôi khí nhaèm ñaït tieâu chuaån môùi cuûa Boä. Vôùi chöùc naêng, kieåu daùng vaø chaát löôïng ngoaïi haøng, gheá Katai seõ laø giaûi phaùp toát nhaát nhaèm caûi thieän chaát löôïng khoâng khí tieäm hoaëc giuùp ñaït tieâu chuaån an toaøn söùc khoûe cuûa tieåu bang.

Hai loã thoâng hôi ôû hai beân choã gaùc chaân giuùp khí ñoäc haïi thoaùt ra qua moät ñöôøng oáng ra phía sau cuûa gheá.

(800) 572-9938 www.buynailsdirect.com

AYC The Lily Pedicure Spa Gheá Lily Pedicure Spa kieåu daùng trang nhaõ, giuùp taïo söï thoaûi maùi tuyeät ñoái cho khaùch haøng vôùi trò lieäu spa vaø dòch vuï moùng chaân troïn veïn. Giôùi thieäu kyõ thuaät xoa boùp Shiatsu Logic cung caáp trò lieäu thaät saûng khoaùi keát hôïp xoa boùp xoay voøng, goõ, aán, vaø ñaám. Thieát keá boàn Lily Spa Tub saùng taïo hình gioït nöôùc, giuùp deã daøng chaêm soùc chaân cho khaùch haøng. Coøn coù trang bò heä thoáng Pipeless Whirlpool vaø Pull-Out Sprayer. Chaát lieäu sôïi kieáng choáng hoùa chaát baøo moøn, ñoä beàn ngoaïi haïng nhöng raát deã baûo trì.

Gheá Lily vôùi heä thoáng xoa boùp trò lieäu Shiatsu Logic keá hôïp chöùc naêng xoay voøng, nhoài nhaán, goõ, vaø aán mang ñeán söï saûng khoaùi cho khaùch haøng.

(972) 926-6488 www.aycllc.com

46

VietSALON November/December 2012

vs1112pedichairs.indd 46

10/15/12 7:49 PM


NÖÔÙC SÔN GEL NGAÂM TAN

KHOÂNG COØN CAÀN BOND-AID, PRIMER, HAY BASECOAT.

Nöôùc sôn Gel khoâng coù chaát hoøa tan

G100

G015

G038

G001

G002

G002A

G054

G004

G063

G074

G059

G075

G089

G044

G005

G068

G078

G058

G071

G040

G007

G067

G009

G099

G045

G057

G107

G081

G106

G062

G065

G108

G060

G104

G095

G056

G077

G012

G103

G072

G097

G014

G034

G051

G050

G098

G101

G048

G076

G061

G088

G079

G031

G043

G066

G064

G037

Ngaâm tan chæ trong 10 phuùt Gel beàn leân ñeán 2-3 tuaàn leã

G016

Giôø coù ñeán 111 maøu tuyeät ñeïp Khoâng caàn duøng “bond aid” hay “primer” Duøng vôùi moïi loaïi ñeøn UV vaø LED Taåy saïch chæ baèng coàn 70% Nöôùc sôn Gel moûng nhaát treân thò tröôøng Coâng thöùc chöùa vitamins giuùp moùng khoûe G080

G085

G032

G093

G087

G019

G052

G084

G090

G033

G096

G013

G028

G017

G010

G026

G055

G092

G002B

G046

G029

G053

G073

G008

G020

G109

G102

G083

G006

G035

G030

G086

G027

G021

G022

G023

G070

G047

G069

G039

G094

G091

G049

G018

G024

G105

G025

G011

G042

G036

G041

G082

G003

LA PALM PRODUCTS® e-mail: info@lapalmproduct.com ©2012 Millenia Productions, LLC.

vs1112pedichairs.indd 47

Ñeå bieát theâm chi tieát xin vaøo www.geltwo.com hoaëc lieân laïc ñaïi lyù phaân phoái trong vuøng.

TÌM CHUÙNG TOÂI TAÏI

@_gel2 La Palm Products

Scan & Watch

10/15/12 7:48 PM


Belava Embrace “NoPlumbing” Pedicure Chair Embrace keát hôïp söï giaûn tieän, ña naêng vaø heä thoáng veä sinh khoâng oáng daãn. Gheá Embrace coù löng cao, roäng vaø eâm aùi hôn möùc bình thöôøng taïo moät nôi ngaû löng thö giaõn tuyeät vôøi nhaát. Coù theå ngaû ra troïn veïn vôùi nhieàu caáp xoa boùp döïa treân nhu caàu söùc khoûe cuûa khaùch haøng, vaø ñieàu khieån deã daøng chæ vôùi moät caùi chaïm tay. Trang bò saün khay laøm moùng tay ñieàu chænh ñöôïc, cuõng raát tieän khi laøm dòch vuï se loâng maët hay taåy loâng. Gheá Embrace coøn baùn keøm gheá thôï vaø troïn heä thoáng Belava Pedicure System goàm caû boä phaän Belava Heater/Massager.

Boä phaän söôûi aám vaø xoa boùp Belava Heater/ Massager ñaët vöøa vaën ôû gaàm gheá Embrace coù theå keùo ra vaø ñieàu chænh vöøa vaën cho moïi ngöôøi khaùch.

(888) 708-7131 www.belava.com

Beyond Designs Daytona Pedicure Chair Coù thieát keá saün caùc ngaên tröõ ñoà raát tieän ñeå caát giöõ nhieàu saûn phaåm vaø duïng cuï laøm moùng.

Beyond Designs söû duïng kyõ thuaät Human Touch cho löng gheá vôùi heä thoáng xoa boùp ñieàu khieån ñöôïc. Coù theå choïn löïa trong soá chín chöông trình xoa boùp töï ñoäng goàm caùc kyõ thuaät xoa boùp nhö nhoài nhaán, ñaám, vaø xoay voøng. Hoäp ñieàu khieån coù daây gaén lieàn vaøo gheá. Coù gaén saün khay laøm moùng tay vaø moùc treo ví raát tieän duïng cho khaùch haøng.

(888) 998-2396 www.beyondesigns.org

Continuum Vantage Plus Pedicure Chair Voøi xòt NoPipe vôùi hai doøng nöôùc maïnh, voâ cuøng deã daøng cho vieäc lau chuøi vaø khöû truøng. Ñaây laø loaïi voøi xòt saûn xuaát taïi Myõ ñöôïc gaén vaøo phaàn beä raát beàn vaø choáng hoùa chaát baøo moøn vaø ñaùy boàn coù caáu taïo nhö nhöõng vieân ñaù cuoäi giuùp taêng söï thoaûi maùi vaø kích thích xuùc giaùc. Coù theâm chöùc naêng xoa boùp Full Shiatsu haïng coâng nghieäp (xoay voøng, nhoài nhaán vaø goõ).

Gheá Vantage Plus giôùi thieäu khay laøm moùng Formica trang nhaõ choáng hoùa chaát baøo moøn.

(877) 255-3030 www.salonpedicurespas.com

48

VietSALON November/December 2012

vs1112pedichairs.indd 48

10/15/12 7:48 PM


Laønh maïnh Röïc rôõ

Xinh ñeïp

DAÃN ÑAÀU LAÕNH VÖÏC TRÒ LIEÄU MOÙNG TÖÏ NHIEÂN TRONG HÔN 30 NAÊM NÖÔÙC SÔN AN TOAØN, LAØNH MAÏNH VAØ BEÀN LAÂU ° KHOÂNG COÙ FORMALDEHYDE ° KHOÂNG COÙ DBP ° KHOÂNG COÙ TOLUENE

vs1112pedichairs.indd 49

° AN TOAØN CHO THAI PHUÏ

10/15/12 7:48 PM


CHUAÅN BÒ!

Coâng ty Infinity söû duïng Ultraleather chính hieäu, loaïi da laùng mòn nhö tô, choáng vi truøng vaø choáng acetone, laø tieâu chuaån cho caùc gheá ñôøi môùi cao caáp nhaát cuûa Lexor.

Lexor Infinity 2013

PRIMETIME Baûo ñaûm nöôùc sôn dính chaët baèng caùch chuaån bò moùng vôùi lôùp loùt giuùp giöõ maøu beàn toái ña.

Gheá Infinity 2013 giôùi thieäu phaàn beä “AnGELic” khoâng theå vôõ vaø boàn coù söùc chöùa 4.5 ñeán 5 gallons nöôùc cho moãi dòch vuï, kyõ thuaät PureFlo taïo luoàng xoaùy khoâng oáng daãn ñöôïc NSF (National Sanitation Foundation) chaáp thuaän, Auto-Fill traùnh nöôùc traøn vaø xoa boùp TruTouch ñoäc quyeàn cuûa Lexor, keát hôïp caùc kieåu xoa boùp nhoài nhaán, aán, vaø xoay voøng giuùp mang laïi caûm giaùc nhö ñöôïc xoa boùp baèng tay. Gheá Infinity coù kieåu daùng trang nhaõ, aán ñònh tieâu chuaån cuûa dòch vuï spa sang troïng taïi tieäm.

(800) 211-7404 www.lexor.com

LeZon S3 Pedicure Chair Gheá LeZon S3 ñöôïc trang bò boàn taém chaân taïo luoàng xoaùy khoâng oáng daãn baèng moät maùy bôm chaïy raát eâm. Chöùc naêng xoa boùp vôùi heä thoáng xoay voøng cao caáp goàm 10 chöùc naêng vaø ba chöông trình xoa boùp töï ñoäng cho phaàn treân cuûa cô theå. Choã gaùc tay hai beân ñeàu coù theå nhaác leân ñeå khaùch haøng böôùc ra vaøo gheá deã daøng. Neäm gheá da meàm maïi sang troïng baäc nhaát.

(888) 884-5010 www.lezonspa.com

orlybeauty.com 800.275.1111 COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM BAÙN SAÛN PHAÅM THAÅM MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TAÏI TIEÄM LAØM MOÙNG.

Beä gheá LeZon S3 ñöôïc laøm baèng sôïi kieáng vôùi khung baèng theùp vaø coù ba maøu ñeå choïn löïa. Neäm gheá da vôùi möôøi maøu sang troïng baét maét. 50

VietSALON November/December 2012

vs1112pedichairs.indd 50

10/15/12 8:01 PM


Hoäp ñieàu khieån töø xa vôùi caùc chöùc naêng töï ñoäng ñeå choïn Swedish hoaëc Deep Tissue.

BAÙM CHAËT! BONDER Sôn neàn ñoäc ñaùo deûo nhö cao su, giuùp nöôùc sôn baùm vaøo moùng laâu beàn hôn.

Luraco iRobotics Massage Chair Vôùi chöùc naêng xoa boùp toaøn phaàn vaø laø gheá duy nhaát coù gaén heä thoáng xoa boùp Swedish vaø Deep Tissue. Boàn laøm chaân daùng veû thanh tao, sang troïng vaø chaát löôïng. Taát caû phuï tuøng ñieän töû ñeàu ñöôïc saûn xuaát taïi Hoa Kyø vaø ñöôïc UL baûo chöùng an toaøn.

(800) 483-9930 www.luraco.com

The Nail Superstore EuroStyle Portable Pedicure Spa and Hydraulic Beauty Chair Eurostyle Hydraulic Chair ña naêng giuùp thôï coù theå thöïc hieän moïi dòch vuï, töø laøm moùng, chaêm soùc da maët, se loâng maët ñeán nhieàu dòch vuï khaùc. Gheá ñöôïc ñieàu khieån hoaøn toaøn baèng tay neân khoâng caàn ñeán nguoàn cung caáp ñieän. Boàn taém chaân EuroStyle Portable nhoû goïn ñaët vöøa vaën döôùi gaàm gheá EuroStyle raát tieän duïng. Gheá coù gaén saün heä thoáng ñoäng cô ñaåy ñôn giaûn maø khoâng caàn oáng daãn beân trong. Baät voøi xòt leân ñeå coù coâng duïng trò lieäu baèng nöôùc. Raát deã lau chuøi vaø baûo trì.

(800) 669-9430 www.nailsuperstore.com

orlybeauty.com 800.275.1111 COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM BAÙN SAÛN PHAÅM THAÅM MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TAÏI TIEÄM LAØM MOÙNG.

Gheá EuroStyle Hydraulic Chair xoay vaø khoùa laïi chaéc chaén. Baïn coù theå naâng ñoà gaùc chaân leân vaø ngaû gheá ra sau taïo söï thoaûi maùi cho khaùch haøng. VietSALON November/December 2012

vs1112pedichairs.indd 51

51

10/15/12 7:50 PM


BAÛO VEÄ! POLISHIELD Sôn phuû 3-trong-1 baûo veä tuyeät ñoái maøu nöôùc sôn vôùi moät lôùp hoaøn taát saùng boùng laâu daøi.

Gheá EZ Back Zero Gravity coù theå ñöôïc ñieàu chænh daøi hôn cho nhöõng vò khaùch cao lôùn hoaëc coù theå keùo thaúng leân treân beä cuûa gheá.

Super Relax EZ Back Zero Gravity Chair Gheá EZ Back Zero Gravity cuûa Super Relax thaät sang troïng, hieäu quaû, vaø voâ cuøng thoaûi maùi. Moät chieác gheá trang nhaõ vaø ña duïng cho caùc dòch vuï moùng chaân, moùng tay, chaêm soùc da maët, se loâng maët, vaø gaén loâng mi giaû. Thay vì phaûi ngoài, khaùch haøng seõ ñöôïc naèm thö giaõn treân gheá vaø coù xoa boùp löng Shiatsu. Beä vaø boàn baèng acrylic saùng boùng.

(888) 333-0532 www.superrelaxusa.com

Whale Spa Alden Crystal Spa Whale Spa ñaõ coù maët trong kyõ ngheä laøm gheá spa töø 25 naêm qua, nhöng khoâng ngöøng saùng cheá vaø caûi thieän chaát löôïng cuûa saûn phaåm. Gheá Alden Crystal cho khaùch haøng cô hoäi thö giaõn trong caûm giaùc sang troïng vôùi gheá da haïng coâng nghieäp raát beàn vaø choáng sôøn, ñi keøm vôùi heä thoáng xoa boùp naêng suaát cao, keát hôïp nhieàu kieåu khaùc nhau nhö nhoài nhaán, goõ, vaø aán. Taát caû gheá cuûa Whale Spa ñeàu ñöôïc vaøo danh saùch cuûa UL, laøm taïi Hoa Kyø vaø chæ söû duïng caùc boä phaän bôm nöôùc coù chöùng nhaän cuûa UPC vaø ANSI.

(714) 881-4556 www.whalespa.net

orlybeauty.com 800.275.1111 COÙ TAÏI CAÙC TIEÄM BAÙN SAÛN PHAÅM THAÅM MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ TAÏI TIEÄM LAØM MOÙNG.

Boàn laøm moùng chaân baèng thuûy tinh coù vaân vôùi ñeøn LED vaø heä thoáng voøi xòt khoâng oáng daãn ñöôïc thieát keá nhaèm traùnh caën baån ñoùng laïi ôû ñaùy boàn. 52

VietSALON November/December 2012

vs1112pedichairs.indd 52

10/15/12 7:51 PM


Cuøng haõng saûn xuaát cuûa Barbicide, thöông hieäu uy tín trong 65 naêm qua! Giaûi phaùp höõu hieäu vaø tieát kieäm cho vieäc khöû truøng caùc gheá spa chaân!

BARBICIDE SPACIDE COMPLETE > Söû duïng tieát kieäm, chæ caàn 1 oz. cho moãi gallon nöôùc > Chuøi saïch vaø khöû truøng moïi gheá spa vaø boàn spa chaân > Thuoác khöû truøng coù ghi danh vôùi EPA > Choáng caùc loaïi naám moïc leân vaø gaây ra muøi hoâi > Hoäi ñuû tieâu chuaån thanh tra cuûa haàu heát moïi tieåu bang > Höõu hieäu choáng laïi caùc maàm beänh nguy hieåm coù trong tieäm

www.barbicide.com

Milwaukee, WI

vs1112pedichairs.indd 53

10/16/12 3:36 PM


ñaèng sau haäu tröôøn g Editor’s Note: This is a behindthe-scenes look at our cover.

Taùi Taïo Ngheä Thuaät Caûm höùng töø caùc taùc phaåm ñieâu khaéc thuûy tinh cuûa Dale Chihuly (ñieån hình laø taùc phaåm Fiori di Como ôû traàn nhaø cuûa khaùch saïn noåi tieáng Bellagio Hotel & Casino ôû Las Vegas), chuùng toâi ñaõ nhôø ñeán taøi ngheä cuûa moät thôï moùng ñang laøm vieäc ôû Columbus, Ohio, laø coâ MaeLing Parrish ñeå taùi taïo maãu ngheä thuaät töông töï cho Parrish moùng treân trang bìa cuûa soá baùo naøy. Khi ñöôïc hoûi laøm sao coâ ñaõ nghó ra maãu ngheä thuaät naøy, Parrish, khoa tröôûng laõnh vöïc huaán ngheä vaø quaûn lyù huaán ngheä vuøng Trung Taây Hoa Kyø cuûa coâng ty Hand and Nail Harmony, cho bieát, “Toâi khoâng theå nhaän heát coâng traïng veà yù töôûng naøy, maø chæ laø moät chuyeän ngaãu nhieân. Luùc ñoù, moùng toâi ñang sôn Gelish kieåu phai maøu bình thöôøng thoâi vaø toâi muoán theâm leân moùng moät chuùt gì ñoù ñoäc ñaùo. Toâi thöû theâm vaøi chaám traéng leân phaàn maøu hoàng trong suoát vaø khoâng ngôø laø caùc chaám traéng laïi lan ra. Troâng gioáng nhö laø nhöõng bong boùng nöôùc vaäy.” Chuû buùt taïp chí NAILS/VietSALON, Hannah Lee, ñeå yù thaáy kieåu trang trí moùng röïc rôõ tuyeät ñeïp naøy phaûng phaát neùt ngheä thuaät taïo hình trong caùc taùc phaåm ñieâu khaéc thuûy tinh cuûa ñieâu khaéc gia Chihuly maø chuùng toâi tin chaéc raèng seõ mang laïi nhieàu caûm höùng cho quyù ñoäc giaû. Parrish laø giaûng vieân cuûa Hand and Nail Harmony töø naêm 2010, tröôùc ñaây coøn laø giaûng vieân huaán ngheä cuûa EZ Flow vaø ñaõ töøng laøm vieäc vôùi caùc saùng laäp vieân cuûa Harmony nhö laø Danny Haile, David Daniel, vaø Gari-Dawn Tingler. Maëc duø hieän taïi, coâ ñi giaûng daïy ôû raát nhieàu nôi cho Harmony, nhöng ngöôøi thôï moùng kyø cöïu naøy vaãn daønh nhieàu thôøi gian cho khaùch haøng taïi tieäm Nail Sensation cuûa coâ ôû Reynoldsburg, bang Ohio.

1

2

3

4

5

SAU ÑAÂY LAØ NHÖÕNG BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN KIEÅU MOÙNG NAØY: 1. Chuaån bò moùng, sôn Gelish Foundation leân, roài hong khoâ. Sôn moät lôùp Gelish maøu Sheek White cho toaøn moùng. Hong khoâ. 2. Baèng nhöõng neùt coï baát ñònh khoâng theo trình töï, sôn leân Gelish caùc maøu Coco Cabana Banana (neon vaøng), Shake It Til You Samba (neon hoàng), vaø Oocha Coocha Bing Bang Bam Alakazy Alakazam (xanh ngoïc laáp laùnh). Caùc maøu neân chaïm vaøo nhau hoaëc hôi choàng leân nhau. Hong khoâ. 3. Sôn moät lôùp moûng After Dark (tím) leân lôùp sôn nhieàu maøu ñaõ khoâ. Ñöøng hong khoâ. 4. Baèng moät duïng cuï chaám bi, boû laùc ñaùc leân lôùp sôn maøu tím chöa khoâ nhöõng chaám nhoû saûn phaåm Gelish Top-It Off (sôn bao moùng gel). Khi Top-It Off lan ra, lôùp sôn nhieàu maøu seõ hieän leân. Nhuùng coï ñeå laáy theâm saûn phaåm sau khi laøm chöøng ba ñeán boán chaám ñeå taïo nhieàu côõ khaùc nhau cho ñeán khi ñaït ñöôïc trang trí nhö yù treân toaøn moùng. Hong khoâ. 5. Sôn lôùp Top-It Off cho toaøn moùng. Hong khoâ.

54

VietSALON November/December 2012

vs1112bts.indd 54

Photography by Vu Ong/Kimberly Pham

10/15/12 12:35 PM


Rinato Spa™

KIEÅM SOAÙT MOÏI CHÖÙC NAÊNG SPA NGAY ÔÛ ÑAÀU NGOÙN TAY t MÖÙC KIEÅM SOAÙT VEÄ SINH CAO NHAÁT TRONG KYÕ NGHEÄ MOÙNG t ÑIEÀU CHÆNH VÒ TRÍ NGOÀI THAÄT GAÀN MAØ KHOÂNG CAÀN HY SINH SÖÏ THOAÛI MAÙI

COÂNG CUÏ THIEÁT YEÁU CUÛA THÔÏ MOÙNG CHÖA BAO GIÔØ LAÏI ÑEÏP NHÖ THEÁ. Töï thöôûng cho mình vaø khaùch haøng choã ngoài toát nhaát trong tieäm. Rinato Spa™ giôùi thieäu kyõ

thuaät Clean Touch Pipe-Fee ® Nhanh hôn. Heä thoáng Clean Touch thaùo ra vaø laép vaøo nhanh choùng deã daøng, tieát kieäm nhieàu thôøi gian ñeán möùc moät soá tieäm ñaõ coù theå theâm vaøo vaøi khaùch heïn moãi ngaøy. Choïn löïa cuûa ñoäc giaû 6 naêm lieàn vaø seõ coøn tieáp tuïc!

Deã hôn. Clean Touch ñöôïc cheá taïo vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc thôï moùng. Thaät deã hieåu khi 83% thôï moùng yeâu thích heä thoáng Clean Touch hôn caùc heä thoáng khoâng oáng daãn khaùc. Toát hôn. Nhieàu vò khaùch meâ kieåu maùt-xa nöôùc kích thích döôùi chaân cuûa Clean Touch hôn.

Goïi ngay hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieát hay tìm ñaïi lyù gaàn baïn.

800.626.6912 www.europeantouch.com

vs1112bts.indd 55

10/15/12 12:35 PM


Editor’s Note: This story showcases metal nail implements.

DU . NG CU .

Nào Cho Ta?

Töø ñoà caét da quanh moùng maï titanium ñeán nhíp an toaøn baèng theùp khoâng ræ, caùc duïng cuï thôï moùng caàn söû duïng haøng ngaøy ñaõ ñöôïc thieát keá vaø cheá taïo thaät coâng phu giuùp ñaït chöùc naêng chính xaùc trong moãi laàn söû duïng. Xin giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc moät soá nhöõng duïng cuï beàn vaø toát nhaát töø nhöõng nhaø saûn xuaát ñöôïc yeâu thích nhaát trong ngaønh.

1

2

3

4

Young Nails trình laøng Magic Wand vôùi chöùc naêng cuûa ba duïng cuï khaùc nhau coù theå laøm ñöôïc nhieàu vieäc. Moät ñaàu laø duïng cuï taïo ñöôøng cong chöõ C vaø khaéc moùng, trong khi ñaàu kia laø ñoà caïo vaø ñaåy da. Ñaàu hình muoãng ñeå ñaåy da quanh moùng, sau ñoù laät maët kia cuûa Magic Wand ñeå caïo saïch da cheát. Xoay duïng cuï vaø duøng ñaàu khaéc moùng ñeå giöõ moùng giaû sau khi gaén keo hoaëc duøng ñaàu naøy ñeå taïo nhöõng ñöôøng cong chöõ C thaät toaøn haûo. Daønh cho ngöôøi thuaän tay phaûi laãn tay traùi. (800) 777-9170 www.youngnails.com

Mehaz Professional trình laøng 777 Cuticle Nipper cheá taïo taïi Solingen, Ñöùc Quoác, baèng theùp baïch kim khoâng ræ. Duïng cuï 777 Cuticle Nipper cuûa Mehaz giôùi thieäu kieåu gaïc choáng ñoäc ñaùo ñang chôø baèng phaùt minh coù theå ñoåi töø hai gaïc thaønh moät gaïc tuøy theo yù thích. Saûn phaåm ñöôïc hoaøn taát baèng tay vaø traûi qua giai ñoaïn kieåm chaát löôïng gaét gao baûo ñaûm seõ laø nhöõng duïng cuï phaåm chaát baäc nhaát vaø beàn nhaát cho thôï. Mehaz coù chöông trình baûo ñaûm troïn ñôøi vaø maøi beùn mieãn phí troïn ñôøi. (888) 225-6342 www.mehaz.com

EzFlow giôùi thieäu Pro Pusher Tool coù hai ñaàu vôùi hai chöùc naêng. Pro Pusher ñöôïc thieát keá giuùp laøm saïch vaø chuaån bò goác moùng maø khoâng laøm traày da. Thôï moùng coù theå laøm goïn da quanh moùng baèng moät ñaàu, roài chuyeån ñaàu kia ñeå laøm saïch ñaát vaø vi truøng baùm treân moùng. Caùn coù vaân giuùp traùnh trôn tröôït khi caàm duïng cuï luùc öôùt. (800) 621-9585 www.ezflow.com

Cricket cho ra ñôøi Slant Tip Tweezers ña naêng duøng ñeå nhoå loâng ôû vuøng maët, baøn tay, ngoùn tay, baøn chaân, vaø ngoùn chaân cuõng nhö caùc vuøng nhaïy caûm. Cheá taïo baèng theùp khoâng ræ daønh cho chuyeân gia, coù theå ñöôïc khöû truøng maø khoâng bò ræ seùt. Criket coøn coù chöông trình baûo ñaûm troïn ñôøi veà nhöõng khieám khuyeát trong giai ñoaïn saûn xuaát. (800) 654-7032 www.cricketco.com

56

VietSALON November/December 2012

vs1112implements.indd 56

Photography by Vincent Taroc

10/15/12 12:36 PM


Laøm mai thaät quaù deã daøng.

Leân ñeán 84 maøu Just Gel Polish vaø vaãn coøn theâm nöõa. Giôø coøn coù caùc chai nöôùc sôn côõ nhoû ñoàng boä trong 54 maøu. Tìm baïn töông ñoàng cho saûn phaâåm Just Gel Polish maø baïn yeâu thích. Xin giôùi thieäu nöôùc sôn moùng môùi tieän duïng ôû baát cöù ñaâu. Vai troø baø mai thaät voâ cuøng deã daøng vôùi quaù nhieàu maøu Just Gel Polish vaø nöôùc sôn ñeå choïn löïa. Ngöôøi maãu ñang duøng Just So Lovely (Saép coù baùn)

vs1112implements.indd 57

www.ibdbeauty.com

10/15/12 12:36 PM


Americanails vôùi Podiatrist Tool daønh rieâng cho caùc dòch vuï moùng chaân coù theå caét ñöôïc nhöõng moùng chaân cöùng nhaát. Duïng cuï ñöôïc thieát keá theo thò hieáu ngöôøi duøng voâ cuøng thoaûi maùi vaø raát deã söû duïng 5 vôùi quai khoùa ñeå löu tröõ an toaøn. Podiatrist Tool laøm baèng theùp khoâng ræ 100% vaø coù theå ñöôïc khöû truøng an toaøn baèng chaát loûng. (877) 764-4447 www.americanails.com Hand & Nail Harmony trình laøng caùc saûn phaåm môùi Professional Series Tools taïo söï deã daøng khi di chuyeån vaø cuõng raát deã lau chuøi. Caùc duïng cuï laøm moùng tay hai ñaàu thieát keá theo thò hieáu ngöôøi duøng laø taát caû nhöõng gì baïn caàn ñeå taïo caùc ñöôøng cong chöõ C toaøn haûo, laøm saïch da quanh moùng, hay 6 pha troän maøu. Doøng saûn phaåm bao goàm Tweezer Pincher Stick, Eco Pusher, Spoon Pterygium Remover, vaø Stir Stick Cleaner. Moïi saûn phaåm cuûa Hand & Nail Harmony Professional Series ñeàu ñöôïc baûo ñaûm troïn ñôøi, coù lôùp ngoaøi baèng theùp khoâng ræ deã daøng ñöôïc khöû truøng vaø coù saün hoäp ñöïng. (562) 623-4203 www.nailharmony.com 7 Orly giôùi thieäu Dotter Duo Tool laø duïng cuï chaám troøn hai ñaàu giuùp taïo söï deã daøng khi thôï thöïc hieän caùc tranh trí chaám bi nhieàu côõ, hoa, vaø caùc ñöôøng neùt uoán löôïn. Ñaàu nhoû cuûa duïng cuï thaät tuyeät vôøi ñeå laáy leân vaø gaén caùc phuï phaåm trang trí moùng ngheä thuaät, trong khi ñaàu lôùn giuùp taïo caùc trang trí moùng ñoäc ñaùo vaø ngheä thuaät cho khaùch haøng. (800) 275-1111 www.orlybeauty.com

58

8

9

Body Toolz giôùi thieäu Titanium Cuticle Nipper and Pusher coù lôùp maï titanium nguõ saéc vaø ñoä cöùng cuûa theùp. Ñoà caét da quanh moùng löôõi beùn nhö dao caïo nhöng raát chính xaùc vaø coù quai caàm thoaûi maùi. Ñoà ñaåy da quanh moùng daïng maùi cheøo daùng raát chuaån ñeå deã daøng laøm saïch maët moùng vaø ñaàu nhoïn ñeå nheï nhaøng laøm saïch phaàn döôùi moùng. (866) 475-0431 www.bodytoolz.com

INM giôùi thieäu C-Curve Pinching Tool to baûn hôn bình thöôøng coù theå duøng taïo ñöôøng cong chöõ C toaøn haûo vaø taïo hình baèng boät hoaëc gel treân moùng giaû. Duïng cuï coù caùn daøi vaø to giuùp taïo nhöõng ñöôøng cong chöõ C ñoàng nhaát moät caùch deã daøng. Chuoâi caùn thuoân thaønh ñaàu nhíp ñeå deã daøng laøm goïn vuøng quanh goác moùng. (800) 541-9838 www.inmnails.com

10 Tweezerman giôùi thieäu V-Cuticle Nipper laø kieåu keàm caét moùng taân kyø ñeå caét da vaø moùng chính xaùc. Ñöôïc thieát keá theo thò hieáu ngöôøi duøng vôùi löôõi beùn, keàm caét coù kieåu daùng ñoäc ñaùo, thôï khoâng caàn duøng nhieàu söùc maø vaãn ñaït ñöôïc söï kieåm soaùt vaø chöùc naêng vöôït böïc. Coù hoäp ñöïng baûo veä duïng cuï khi khoâng duøng ñeán hoaëc khi di chuyeån. (800) 645-3340 www.tweezermanprofessional.com

VietSALON November/December 2012

vs1112implements.indd 58

10/15/12 12:36 PM


Laøm mai thaät quaù deã daøng.

Leân ñeán 84 maøu Just Gel Polish vaø vaãn coøn theâm nöõa. Giôø coøn coù caùc chai nöôùc sôn côõ nhoû ñoàng boä trong 54 maøu. Tìm baïn töông ñoàng cho saûn phaâåm Just Gel Polish maø baïn yeâu thích. Xin giôùi thieäu nöôùc sôn moùng môùi tieän duïng ôû baát cöù ñaâu. Vai troø baø mai thaät voâ cuøng deã daøng vôùi quaù nhieàu maøu Just Gel Polish vaø nöôùc sôn ñeå choïn löïa. Ngöôøi maãu ñang duøng Sensational Siren (Saép coù baùn)

vs1112implements.indd 59

www.ibdbeauty.com

10/15/12 12:36 PM


LOÏC SAÏCH

KHOÂNGKHÍ

BAÏN HÍT THÔÛ

OPI thieát keá AccuNip Titanium Precision Cuticle Nipper ñaëc bieät ñeå duøng caét da quanh moùng. Quai thon hôn nhaèm giaûm söï meät nhoïc vaø ñöôïc thieát keá theo thò hieáu ngöôøi duøng vôùi ñoä cong chính xaùc taïo söï thoaûi maùi vaø giuùp thôï kieåm soaùt ñöôïc 11 thao taùc cuûa mình. Saûn phaåm coù theå ñöôïc duøng vôùi hai quai hoaëc môû ra troïn veïn thaønh moät caïnh. Cheá taïo baèng theùp khoâng ræ haïng 420 vôùi lôùp maï titanium cöùng ñaëc bieät, duïng cuï AccuNip mang ñeán söï chính xaùc vaø bieåu hieän baäc nhaát. (800) 341-9999 www.opi.com En Vogue trình laøng Nail Prep Sticks môùi coù hai ñaàu xeùo goùc vôùi mieáng chaø daùn ôû muõi. Thôï coù theå duøng moät ñaàu ñeå ñaåy da quanh moùng, sau ñoù duøng ñaàu kia chuaån bò moùng töï nhieân vaø loaïi boû da thöøa quanh moùng baèng mieáng chaø. Caùch naøy giuùp traùnh nhöõng veát raïn treân 12 da khi söû duïng giuõa tay côõ thoâng thöôøng vaø coù theå laøm saïch nhöõng vuøng khuaát treân maët moùng. Mieáng chaø coù theå ñöôïc thay môùi sau moãi ngöôøi khaùch. Moät goùi saûn phaåm goàm hai que ñaåy vaø 50 mieáng chaø. (888) 659-5559 www.envoguenails.com

Salon Pure Air™

Heä Thoáng Maùy Loïc Nhoû Goïn cho Tieäm Moùng Hieän coù theå mua taïi trang maïng vöøa ñöôïc taùi thieát keá cuûa chuùng toâi

SalonPureAir.com

60

LCN coù ñoà ñaåy da quanh moùng kieåu daùng trang nhaõ vôùi hai ñaàu laø hai côõ khaùc nhau. Hai ñaàu daïng maùi cheøo cuûa que ñaåy daøi noái vôùi nhau baèng phaàn nhoû laïi ñeå thôï caàm deã daøng khoâng bò 13 trôn tröôït khi öôùt. Ñaàu nhoû hôn thaät tuyeät vôøi cho ngoùn chaân vaø ngoùn tay uùt cuõng nhö cho nhöõng vò khaùch coù baøn tay nhoû nhaén. (800) 866-2457 www.lcnusa.com Nubar vôùi Nail Tip Clippers ñöôïc thieát keá theo thò hieáu ngöôøi duøng taïo söï thuaän tieän cho thôï vaø giuùp thôï caét moùng giaû moät caùch nheï nhaøng. Choã caàm coù 14 nhieàu maøu saéc, löôõi luoân beùn vaø raát beàn giuùp thôï caét moùng deã daøng khoâng sôï löôõi bò cuøn theo thôøi gian. (800) 552-4769 www.bynubar.com

VietSALON November/December 2012

vs1112implements.indd 60

10/16/12 12:01 PM


Laøm mai thaät quaù deã daøng.

Coù ñeán 54 maøu Just Gel Polish vaø coøn theâm nöõa. Giôø vôùi chai nöôùc sôn côõ nhoû töông xöùng. Tìm baïn töông ñoàng cho saûn phaâåm Just Gel Polish maø baïn yeâu thích. Xin giôùi thieäu nöôùc sôn moùng môùi tieän duïng ôû baát cöù ñaâu. Vai troø baø mai thaät voâ cuøng deã daøng vôùi quaù nhieàu maøu Just Gel Polish vaø nöôùc sôn ñeå choïn löïa. Ngöôøi maãu ñang duøng Sargasso Sea (Saép coù baùn)

vs1112implements.indd 61

www.ibdbeauty.com

10/15/12 12:37 PM


Thu caûm cuø n g muoâ n saé c maø u . Polish Pro Fall Gala Collection MÔÙI.

Black Tie Only

Dirty Martini

Tangerine Dream

Golden Gala

You Look Grape!

Goodnight Kiss

Polish Pro. Hieän coù ñeán 66 maøu röïc rôõ. Beàn hôn caùc loaïi nöôùc sôn moùng thoâng thöôøng töø hai ñeâán ba laàn. Mua boán & nhaän hai chai MIEÃN PHÍ ñeå coù troïn boä söu taäp. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin gheù thaêm chuùng toâi taïi nsinails.com. Hoaëc goïi 800-354-6741. Ñoàng haønh cuøng NSINails:

62

LaVaque xem saûn phaåm Cuticle Nippers nhö laø “giaác mô cuûa caùc thôï moùng”, höùa heïn möùc bieåu hieän tuyeät ñoái treân moùng vaø da quanh moùng. Gaïc choáng beân trong raát nheï nhöng beàn vaø khoùa laïi baèng con oác ñeå baûo veä ñaàu keàm khi khoâng söû duïng. Chæ caàn xoay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà 15 ñeå môû ra. Muoán khoùa laïi, caàm ôû vò trí ñoùng roài vaën oác theo chieàu kim ñoàng hoà. Löôõi caét beùn vaø beàn laøm baèng theùp baïch kim khoâng ræ giuùp taêng ñoä cöùng vaø caàm khoâng trôn tröôït. Coù kieåu nguyeân haøm, nöûa haøm, vaø 1/4 haøm. (888) 99-PLUCK www.lavaquetweezers.com All Season Nails giôùi thieäu keùo coå coø maï vaøng Nails’ Gold Stork Scissors thaät tuyeät vôøi ñeå caét caùc chaát lieäu nhö luïa hay sôïi kieáng khi laøm moùng boïc. Keùo côõ nhoû tieän duïng vaø deã 16 duøng ñöïng vöøa trong baát kyø hoäp duïng cuï naøo vaø coù thieát keá hình coå coø xuaát xöù töø ngaønh thueâ thuøa coå xöa. (800) 762-6245 www.allseasonnails.com IBD coù que ñaåy hai ñaàu TwoSided Cuticle Pusher trong goùi goàm ba caây. Saûn phaåm naøy coù ba côõ khaùc nhau — nhoû, vöøa, vaø lôùn — thieát keá cong oâm 17 theo daùng tay töï nhieân ñeå deã caàm vaø khoâng bò trôn tröôït. (800) 621-9585 www.ibdbeauty.com Today’s Products coù duïng cuï ña naêng goäp chung ba duïng cuï vaøo moät. Ñi keøm vôùi keàm caét nhoïn vaø thuoân, quai coøn coù theâm ñoà ñaåy da vaø duïng cuï taïo maãu trang trí giuùp baïn thay ñoåi thao 18 taùc nhòp nhaøng. Laøm baèng theùp khoâng ræ haïng 420 vaø coù moät gaïc choáng, keàm naøy ñöôïc quaûng caùo laø coù quai daøi hôn bình thöôøng ñeå caàm thoaûi maùi. (858) 717-2088 www.todaysproducts.com

VietSALON November/December 2012

vs1112implements.indd 62

10/16/12 12:01 PM


Toolworx hieäu Personna giôùi thieäu Double Angle Curette ñöôïc thieát keá vôùi hai ñoà muùc deïp duøng ñeå laøm saïch beân döôùi ngoùn tay vaø ngoùn chaân cuõng nhö taåy saïch maët moùng, lyù töôûng cho dòch vuï 19 laøm moùng baèng nöôùc sôn gel. Caïnh troøn taïo söï thoaûi maùi cho khaùch haøng, vaø coå beû goùc giuùp thôï moùng deã daøng söû duïng ôû nhöõng vuøng khuaát. (800) 347-7456 www.spilo.com

VEÛ ÑEÏ P TRONG CHAI KEM TRÒ NAÁM

Antoine De Paris coù duïng cuï Pedicure Tool daønh rieâng cho nhöõng vò khaùch vôùi moùng chaân thaät daày. Ñoà caét moùng chaân haïng naëng, coù quai lôùn giuùp baûo veä coå tay khi phaûi 20 duøng söùc moãi ngaøy vaø ñoøn baåy maïnh giuùp caét caùc moùng chaân cöùng moät caùch deã daøng. Laøm baèng theùp baïch kim khoâng ræ cöùng nhaát, coù kieåu moät vaø hai gaïc choáng. (800) 222-3243 www.antoinedeparis.com Light Elegance giôùi thieäu Cuticle Pusher ñöôïc laøm baèng theùp khoâng ræ vôùi moät ñaàu daïng maùi cheøo daøi vaø ñaàu kia duøng laøm ñoà caïo. Thieát keá kyõ löôõng 21 giuùp thôï caàm duïng cuï thoaûi maùi trong tay, chaát lieäu theùp khoâng ræ baûo ñaûm söï beàn laâu cuûa saûn phaåm. (800) 275-5596 www.lightelegance.com Star Nail trình laøng Under the Nail Curette laø duïng cuï hai ñaàu hình muoãng muùc giuùp laøm saïch phía döôùi phaàn moùng dö ra. Ñaàu lôùn hôn coù theå duøng cho hai caïnh moùng vaø ngoùn chaân, 22 coøn ñaàu nhoû hôn cho ngoùn tay. Daïng muoãng muùc thaät höõu duïng vì thaät nhoû coù theå duøng ngay caû cho nhöõng ngoùn tay nhoû nhaát, laáy saïch ñaát vaø chaát dô raát höõu hieäu. (800) 762-6245 www.starnail.com

(800) 307-8818 www.BlaineLabs.com VietSALON November/December 2012

vs1112implements.indd 63

63

10/15/12 12:37 PM


Editor’s Note: This story is about creating a French design using a gel swirl technique.

Gel French ï n ô ö L á n o U

A

Amy Oung laø chuû nhaân vaø cuõng laø thôï moùng ñoäc nhaát cuûa tieäm Harmony Nail Studio ôû Warwick, R.I., moät tieäm nhoû vôùi khoâng gian aám cuùng thaân Oung maät. Coâ cuõng laø giaûng vieân cuûa Akzentz vaø laø moät thaønh vieân cuûa ñoäi tuyeån Odyssey Nail Systems (ONS) trong caùc cuoäc tranh taøi ngaønh moùng. “Phaûi noùi laø caùc kyõ thuaät moùng luoân cuoán huùt toâi vaø toâi raát meâ moùng ngheä thuaät, töø caùc kieåu thoâng duïng laøm cho khaùch ôû tieäm ñeán caùc kieåu caàu kyø daønh cho caùc cuoäc tranh taøi,” coâ chia seû. Oung taïo ra kieåu moùng French caùch ñieäu vôùi nhöõng ñöôøng uoán löôïn söû duïng saûn phaåm gel cuûa Akzentz, ONS, vaø OPI. Söï ñoäc ñaùo trong kieåu trang trí naøy laø caùc lôùp gel haàu nhö khoâng ñöôïc hô khoâ giöõa caùc böôùc. Troïn boä moùng coù theå ñöôïc hoaøn taát trong naêm ñeán möôøi phuùt, ñoù laø nhôø tính ñaëc bieät cuûa sôn gel ngheä thuaät “The One” hieäu ONS. Saûn phaåm gel ngheä thuaät “The One” laø loaïi sôn gel coù thaønh phaàn nöôùc (thay vì daàu) seõ naèm yeân vò trí khi sôn leân moùng vaø khoâng bò co ruùt laïi. Moät khi thôï ñaõ quen vôùi tính chaát naøy cuûa saûn phaåm, noù coù theå giuùp söùc saùng taïo cuûa baïn vöôn xa, giôø baïn coù theå taïo nhöõng hoïa tieát thaät tæ mæ, töø nhöõng cuïm hoa, caùnh böôùm, ñeán tranh phong caûnh vaø chaân dung. 1. Giuõa moùng. Phuûi buïi treân moùng vaø sôn moät lôùp moûng saûn phaåm gel truyeàn thoáng Akzentz Natural Clear, sau ñoù hô khoâ. Ñeå yeân lôùp dính rít treân moùng vì lôùp naøy seõ giuùp thöïc hieän maãu trang trí deã hôn. 2. Duøng sôn gel ngheä thuaät The One hieäu ONS maøu Cognac veõ kieåu moùng French xeùo goùc. Khoâng caàn phaûi thaät hoaøn haûo. 3. Trong luùc lôùp maøu Cognac vaãn coøn öôùt, veõ nhöõng ñöôøng soïc maøu Spinel xeùo goùc leân lôùp sôn gel ngheä thuaät The One hieäu ONS. 4. Keû theâm saûn phaåm sôn gel ngheä thuaät The One hieäu ONS maøu Midnight cuõng ôû ñoä cheùo goùc. 5. Duøng coï laøm moùng gel coù ñaàu hình baàu duïc ñeå chænh vaïch nuï cöôøi cuûa kieåu moùng French cong. 6. Sôn leân moät lôùp gel ngaâm tan Axxium hieäu OPI trong maøu DS Radiance doïc theo vaïch nuï cöôøi cuûa moùng French cong. Hô khoâ. 7. Sôn moät lôùp nheï Akzentz Options Sparkles maøu Aurora Purple. Hô khoâ. 8. Cuoái cuøng laø moät lôùp Akzentz Topgloss Clear Bright. Hô khoâ trong hai phuùt. Lau saïch lôùp maøng treân cuøng. Chænh daùng ñaàu moùng. Phuûi buïi moùng vaø thoa leân daàu da quanh moùng ñeå giuùp taïo ñoä aåm cho moùng.

64

1

2

3

4

5

6

7

8

VietSALON November/December 2012

vs1112gelswirl.indd 64

10/15/12 3:09 PM


La Lili 5 Xin giôùi thieäu kieåu gheá môùi nhaát cuûa Gulfstream Inc. Chuù troïng ñeán thôøi trang laãn kyõ thuaät, gheá La Lily5 chaéc chaén seõ noåi baät. Coù nhieàu choïn löïa maøu ñeå deã daøng phuø hôïp vôùi loái trang trí cuûa tieäm. Gheá 9640

Kích thöôùc 30”W x 54” L x 58” H

Mieáng Loùt Duøng Xong Boû Ñi

Choã Gaùc Chaân Ñieàu Chænh Ñöôïc

Ngaên Ñöïng Duïng Cuï Laøm Moùng

Choïn Löïa Maøu Neäm Gheá 9640

Black

Burgundy

Curry

Sand

Choïn Löïa Maøu Neäm Gheá 9620

Hollyhock Butterscotch Truffle

1-877-622-4853 www.Gulfstreaminc.com

vs1112gelswirl.indd 65

10/16/12 12:07 PM


Editor’s Note: This story is about telling clients about your use of professional products.

Taïi Sao Neân Duøng Saûn Phaåm Chuyeân Nghieäp: Caåm Nang Cho Khaùch Haøng

C

Coù hai lôïi ñieåm khi baïn daønh thôøi gian giaûi thích veà saûn phaåm cho khaùch haøng: Kieán thöùc veà saûn phaåm cho thaáy baïn laø moät thôï moùng chuyeân nghieäp, ñoàng thôøi cuõng cho baïn cô hoäi taïo söï ñoäc ñaùo giuùp tieäm vaø saûn phaåm cuûa baïn ñaùng ghi nhôù. Chia seû kieán thöùc vôùi khaùch haøng cuõng seõ giuùp baïn taêng theâm uy tín, vaø khaùch haøng seõ trung thaønh vôùi tieäm cuûa baïn cuõng nhö caùc saûn phaåm baïn choïn. Coù theå baïn caûm thaáy khoâng thoaûi maùi khi noùi veà caùc lôïi ích cuûa saûn phaåm maø baïn cuõng baùn cho khaùch duøng taïi nhaø vì coù veû nhö baïn ñang “chaøo moài” khaùch. Neân suy nghó laïi ñi baïn! Thöù nhaát, neáu baïn thaáy coù saûn phaåm naøo toát, taïi sao phaûi ngaàn ngaïi chia seû ñieàu naøy vôùi nhöõng ngöôøi caàn duøng chuùng? Thöù hai, neáu khaùch haøng thaät söï caàn moät saûn phaåm naøo ñoù (kem thoa, daàu da quanh moùng, sôn phuû khoâ nhanh chaúng haïn), thì hoï seõ phaûi mua chuùng, khoâng ôû nôi naøy thì nôi khaùc. Vaäy taïi sao khoâng mua

66

cuûa baïn, ñaëc bieät laø khi baïn bieát saûn phaåm thaät söï toát? Do ñoù, khoâng neân caûm thaáy ngaïi nguøng khi môøi khaùch mua haøng, vì baïn ñaõ cung caáp cho hoï moät thöù maø hoï caàn; ngöôøi ñöôïc lôïi nhieàu nhaát chính laø khaùch haøng khi söû duïng moät saûn phaåm ñaùng tin caäy. Baïn cuõng ñaõ töøng ôû trong cöông vò cuûa khaùch haøng. Haõy nghó ñeán nhöõng luùc baïn caàn tham khaûo yù kieán cuûa nhöõng ngöôøi chuyeân moân veà moät saûn phaåm naøo ñoù. Ví duï nhö khi baïn muoán choïn thöù ñaát toát nhaát cho loaïi caây aên traùi baïn troàng, loaïi thuoác boå hieäu quaû nhaát cho tình traïng söùc khoûe cuûa baïn, hay taïi sao neân mua ñoâi giaøy $120 thay vì ñoâi chæ coù $14.99, baïn mong muoán ñöôïc nghe lôøi giaûi thích töôøng taän veà lôïi ích khaùc nhau cuûa caùc saûn phaåm tröôùc khi baïn quyeát ñònh neân mua saûn phaåm naøo döïa treân nhu caàu cuûa mình. Chuùng toâi ñaõ toång hôïp 10 lyù do phoå bieán nhaát taïi sao caùc thôï moùng choïn

T

Laø moät chuyeân vieân, baïn choïn löïa saûn phaåm maø baïn tin raèng seõ mang laïi keát quaû toát nhaát cho khaùch haøng. Chính nhôø söï choïn löïa kyõ löôõng naøy maø khaùch haøng coù theå nhaän bieát söï khaùc bieät khi ñeán tieäm laøm moùng thay vì töï laøm taïi nhaø. Baïn coù bao giôø daønh thôøi gian giaûi thích cho khaùch haøng veà lôïi ích cuûa caùc saûn phaåm baïn söû duïng? Caåm nang ôû trang keá seõ giuùp baïn giaûi thích veà caùch choïn saûn phaåm cho khaùch haøng.

R

duøng saûn phaåm chuyeân nghieäp thay vì saûn phaåm thoâng thöôøng. Moät soá lyù do trong danh saùch naøy goàm coù: LYÙ DO #2. Laø moät thôï moùng chuyeân nghieäp, toâi luoân hoïc hoûi, nghieân cöùu, vaø chia seû kinh nghieäm söû duïng cuûa caùc saûn phaåm môùi nhaát treân thò tröôøng. LYÙ DO #6. Raát nhieàu saûn phaûn chuyeân nghieäp ñöôïc baøo cheá bôûi caùc chuyeân vieân trong ngaønh, hoï hieåu nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng, nhôø ñoù saûn phaåm coù chöùc naêng toát hôn. LYÙ DO #9. Thaät vui khi ñöôïc dòp giôùi thieäu ñeán khaùch haøng nhöõng saûn phaåm ñoäc ñaùo khoâng coù baùn ôû nôi khaùc. LYÙ DO #10. Caûm giaùc laø ngöôøi ñaëc bieät! Moãi saûn phaåm toâi duøng ñeàu do chính tay toâi caån thaän choïn löïa. Haõy löôùt qua caåm nang cuûa chuùng toâi xem baïn coù ñoàng yù vôùi nhöõng ñieåm naøy chaêng, vaø ñöøng ngaàn ngaïi phaân phaùt cho khaùch haøng ñeå hoï luoân bieát raèng baïn — vaø saûn phaåm baïn duøng — luoân mang laïi lôïi ích cho khaùch haøng.

VietSALON November/December 2012

vs1112professional.indd 66

10/15/12 3:15 PM


Going Beyond

Liberte Feature Highlights

ACT NOW ! Sale Ends 12/31/12 vs1112professional.indd 67

,Q¿QLW\)HDWXUH+LJKOLJKWV

1-866-Pedi-Spa (733-4772) www.Lexor.com 10/15/12 3:15 PM


An Open Letter to My Clients: Why I Use Professional Products The products I use in the salon aren’t the same as those available at the drugstore. Here’s why I choose professional products over consumer goods:

1

My job is not only to make hands and feet beautiful, but to deliver consistent results. Every product I use has been repeatedly tested and has met the requirements of demanding nail techs who put their signature on clients’ nails multiple times a day. I trust the products to do what I need them to do — every time.

2

As a nail tech, I read, study, and network to learn about the newest products available. It’s my privilege and responsibility to bring the latest and greatest to my clients. But just because it’s new, doesn’t mean it’s better; it’s my hope that you trust me to help navigate through splashy marketing to recognize a great product, instead of falling for flashy pictures and false claims. You can be confident the products we use in the salon stand up to their claims.

3

Just as mass-market products, such as supplements, cereals, and so many other items, can be stretched with filler, so can beauty products, such as lotions, oils, and polish. I make sure the professional products I use and sell are made with safe and useful ingredients.

4

When I choose professional products, it means I have immediate access to a real person who is able to answer questions about the product. That support gives me confidence I can get answers for any concerns I — or a client — may have.

5

Professional products have multi-uses, where consumer products seem to be formulated for one specific area of the body. Clients can save money and I can reduce costs by purchasing professional products that work well in various applications. For example, I can use a scrub that is gentle enough for the hands but still effective on the rougher skin on our feet.

6

Because many professional products have been formulated by techs in the industry who saw a specific need, the products perform better. This is why so many nail techs hear, “My manicure lasts so much longer when I come to you. I can’t get those results from product I would buy at the drugstore.”

7

I know professional products are created to help me make my business better. Mass-marketed, consumer products depend on marketing and volume of sales. The products I choose are manufactured by companies whose clients are the professionals. These companies depend on our repeat business to build their brand, so they want to make sure they deliver exceptional merchandise to earn my loyalty, and in turn, the loyalty of my customer.

8

Professional products offer small business owners a way to expand their business. As a nail tech, I can work only a limited number of hours a day, which caps the growth of my business. By offering professional products, I am able to offer clients what I see as a better option on products they already buy. This not only benefits my clients, it also helps grow a locally owned business.

9

I know how fun it is to try and buy new beauty products! It’s exciting to offer my clients products they can’t get anywhere else. It’s especially satisfying when I can find products from boutique sources that offer small-run, specialty items.

10

I want you to feel special! Anybody can walk into a box store or a drugstore and purchase a lotion, polish, or cuticle treatment they’ve seen advertised on TV or in a magazine. I want you to know every product you use has been hand-selected. I hope every product you use in the salon or take home from the salon indulges you and makes you feel beautiful.

vs1112professional.indd 68

10/15/12 3:15 PM


Theo chaân caùc thôï moùng ñaõ tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vôùi ProLinc.

Bieán ñoåi laøn da töø thoâ raùp thaønh meàm maïi trong vaøi phuùt vôùi ProLinc, saûn phaåm loaïi boû da chai #1. Coâng thöùc höõu hieäu, ngaám saâu vaøo da raát an toaøn vaø chöùa nhieàu vitamins. Thôï moùng gioûi seõ tieát kieäm thôøi gian vôùi ProLinc, chöùng toû coâng hieäu cuûa noù. Haõy theo chaân hoï vaø duøng saûn phaåm loaïi boû da chai haøng ñaàu, chaéc chaén baïn cuõng ñaït ñöôïc thaønh coâng. CHUÙNG TOÂI SAÉP TRÌNH LAØNG KIEÅU DAÙNG MÔÙI.

Chính hieäu, duy nhaát, vaø nguyeân thuûy.

www.prolinc.com

vs1112professional.indd 69

10/15/12 3:15 PM


Editor’s Note: This is a round-up of fall and winterinspired nail art.

Baát keå laø saéc thu th röïc rôõ hay tieát ñoâng eâm ñeàm, giao muøa chính laø dòp mang ñeán cho moùng tay neùt ñeïp quyeán ruõ nhaát.

“Tieát Ñoâng cuoàn cuoän traän baõo tình Xaùc thu meàm öôùp gioït söông trinh Run raåy giao muøa, trao löu luyeán Kheùp mi yeân phaän, coõi an bình.” – Ñöùc Trí Queá Anh

Ñawn Ñoaøn

Just For Nails Salon Stockbridge, Ga.

Phöông Löu

Jersey City, N.J.

Hoaøng Ñaëng

N.Y. Nail Salon Philadelphia

Lina Dinh

Ly-nah’s Nail Designz Beloit, Wis.

Cam Linh Sukie Ñieåu

Nails by Sukie Carmel, Ind.

Haïnh Lisa Nguyeãn

VIP Nails and Spa Mobile, Ala.

70

VietSALON November/December 2012

vs1112winternailart.indd 70

Jimmy Toâ

Houston

Illustration by Kimberly Pham

10/16/12 1:56 PM


/¬0ĈҼ3%Ҵ1*/Ӟ3&Ô, 0Ҫ06Ӳ$7+,Ç11+,Ç1

&Ӫ$*Ҥ2/በT BIO-MR II 7URQJX QJWÚFQJRji thoa sau. 0ҫPVӳDWӯOӟSFLFӫDJҥROቡW%,2-05,,OjQKLrQOLӋXVLQKKӑFWKLrQQKLrQÿѭӧF FiFEiFVƭYjWLӃQVƭ0ትNKHQQJӧLYjNKRDKӑFWUrQWKӃJLӟLÿmFKቡQJPLQKQKӳQJ EѭӟFÿӝFSKiTXDQWUӑQJQKҩWFKRVቡFNKӓHYjVӵWUҿWUXQJWURQJWKӃJLӟLQJjy nay.

ĈLX́FPWUWKjQKKLQWKΉc! %,2-05,,OjPӝWFKቡFQăQJY{FQJTXDQWUӑQJFyNKҧQăQJJLҧLÿӝFFѫ WKӇ7UiQKWLӃS[~FYӟLÿӝFWӕWURQJQJjQKQJKሡ1DLOVOjKҫXQKѭNK{QJWKӇ YjVӵWtFKWөÿӝFWӕWURQJFѫWKӇOjNӃWTXҧFӫDVӵWKjQKKuQKQKLሡXORҥL EӋQKWұW%,2-05,,VӁOjFkXWUҧOӡLFKREҥn. x

0ҳWQJቡDFKҧ\QѭӟFVѭQJWKሱOӵFVX\\ӃX

x

1JKҽWPNJLÿDXFXӕQJKӑQJQJKҽWWKӣKR QһQJQJӵFÿ{LNKLOrQFѫQKHQVX\ሥQ

x

*k\QKቡFÿҫXFKyQJPһWyLPӳDWkP WKҫQUӕLORҥQPҩWÿሱQKKѭӟQJ

x

5ӕLORҥQYሡÿѭӡQJWLrXKyDÿҫ\KѫLFKұPWLrX

x

1ѭӟFGDVҥPQiPWKkPÿHQNK{VҫQVLYjÿӗLPӗi v.v...

www.BHRUM.com Bhrum, LLC 4300 82nd St., Ste. K Sacramento, CA 95826 CALL: (916) 491-9219; (916) 307-7661; (714) 306-1499

vs1112winternailart.indd 71

10/15/12 4:36 PM


göông thaøn h coân g

Editor’s Note: This is a profile about Dipped Nails.

Nancy Som ñaõ boû raát nhieàu coâng söùc vaø taâm trí vaøo taát caû moïi khía caïnh cuûa tieäm Dipped Nails; moãi ñoà duøng trong tieäm ñeàu ñöôïc coâ thieát keá rieâng raát haøi hoøa vôùi trang trí tieäm.

Dipped Nails: Khoâng Gian Cuûa Ñaïi Döông

Coâ Nancy Som, chuû tieäm Dipped Nails taïi Redondo Beach, thuoäc theá heä ngöôøi Vieät thöù hai ñaõ töï tin tieáp noái theá heä ñi tröôùc baèng hoaøi baõo cuûa moät ñaïi döông trong loøng. By Ñöùc Trí Queá Anh

M

“Meï toâi thöôøng noùi raèng neáu mình laøm baát cöù ñieàu gì töø taám loøng chaân tình, moïi ngöôøi seõ nhìn thaáy vaø uûng hoä,” coâ Nancy Som chia seû khi noùi veà quyeát ñònh daán thaân vaøo ngaønh moùng. YÙ nguyeän laøm chuû tieäm moùng cuûa coâ Nancy ñaõ coù töø naêm 2006 nhöng maõi ñeán boán naêm sau, yù nguyeän naøy môùi thaønh söï thaät khi coâ khai tröông tieäm Dipped Nails vaøo thaùng Möôøi naêm 2010, sau khi töø boû vieäc laøm taïi moät coâng ty lôùn. Luùc ñaàu, meï coâ ñaõ khoâng ñoàng yù, nhöng khi hieåu ñöôïc taâm nguyeän cuûa con gaùi, baø ñaõ taùn thaønh vaø uûng hoä cho Nancy theo ñuoåi con ñöôøng maø chính baø ñaõ mieät maøi rong ruoåi trong suoát moät thôøi gian daøi. Thaân maãu cuûa coâ Nancy, baø Suzane Huyønh, laø ngöôøi hieåu roõ hôn ai heát veà söï khoù nhoïc cuûa ngaønh moùng. Baø ñaõ coù kinh nghieäm gaàn 25 naêm laøm vieäc vaø laøm chuû moät tieäm moùng ôû

72

vuøng South Central thuoäc thaønh phoá Los Angeles. Tieäm LA Top Nails nôi baø Suzane laøm vieäc ñaõ traûi qua nhieàu thaêng traàm vaø ñöùng vöõng ngay caû sau khi cuoäc baïo loaïn xaûy ra taïi Los vaøo Teân tieäm: Dipped Nails Ñòa ñieåm: Redondo Beach, Calif. Chuû nhaân: Nancy Som Dieän tích: 822 sq. ft. Thôøi gian laøm chuû: 2 naêm Soá nhaân vieân: 4 Soá thôï nail: 4 Chuyeân cung caáp: caùc dòch vuï moùng tay vaø chaân, gel-polish, vaø nail art Caùch traû löông: commission Website: www.dippednails.com

VietSALON November/December 2012

vs1112salonprof.indd 72

10/15/12 3:44 PM


p100% Hoaït chaát, Khoâng coù chaát hoøa tan pTheá Heä Môùi cuûa Gel Moùng Ngaâm Tan LED/UV pTieâu Chuaån Myõ Phaåm veà Pha Saéc Toá Taïo Maøu

Standard Version of S.H.E.

Safety, Health and Environment – The Real Practice

Thoåi laøn gioù maùt

vs1112salonprof.indd 73

10/15/12 3:44 PM


Gheá daøi töïa löng ñöôïc coâ Nancy thieát keá rieâng bieät ñoäc ñaùo cho tieäm vaø coâ cuõng ñaõ caûi bieán beä gheá laøm spa chaân cuûa haõng Gulfstream Inc., moät coâng ty ôû Canada.

naêm 1992, LA Top Nails laø moät trong nhöõng thöông vuï hieám hoi cuûa khu phoá khoâng bò ngöôøi baïo loaïn ñaäp phaù. Töø khi laøm chuû tieäm Dipped Nails, coâ Nancy ñaõ ñöôïc söï coá vaán khaù nhieàu töø meï qua nhöõng kinh nghieäm cuûa chính baø trong ngaønh moùng. Ngay Nancy Som cuõng ñaõ tröôûng thaønh trong tieäm moùng vì coâ thöôøng ñeán chôi vôùi meï sau giôø hoïc. Theo yù baø Suzane, Nancy ñaõ chuù troïng ñeán vieäc theå hieän caù tính qua loái

Veä Sinh Vaø Giaûn Tieän ÔÛ Möùc Sang Troïng Nhaát.

Dipped Nails coøn coù phoøng rieâng cho dòch vuï taåy loâng chæ ñöôïc laøm theo heïn vôùi moät chuyeân vieân chaêm soùc da ñaày kinh nghieäm. Töôøng coù gaén göông taïo caûm giaùc roäng raõi cho moät khoâng gian nhoû.

trang trí tieäm ñaày saùng taïo nhaèm thu huùt khaùch haøng baèng söï ñoäc ñaùo cuûa khung caûnh. Beân caïnh ñoù, choïn löïa ñòa ñieåm thích hôïp cuõng laø moät yeáu toá quan troïng. Moät trong nhöõng lôøi khuyeân cuûa thaân maãu coâ laø vaán ñeà baõi ñaäu xe cho khaùch. Coâ Nancy cho bieát: “Choã ñaäu xe laø ñieàu quan troïng nhaát. Neáu khaùch khoâng tìm thaáy choã ñaäu xe thì hoï seõ khoâng maøng ñeán tieäm cuûa mình nöõa.” Tieäm Dipped Nails naèm treân xa loä

KHOÂNG

CAÀN BÔM. 74

Giaù tröng baøy nöôùc sôn ñöôïc saép ñaët theo maøu, giuùp khaùch haøng choïn löïa maøu öng yù moät caùch deã daøng.

Pacific Coast Highway chæ caùch bieån vaøi khuùc ñöôøng, neân khaùch haøng ñeán tieäm coù theå taän höôûng ñöôïc khoâng khí trong laønh vaø muøi höông bieån caû phaûng phaát trong khoâng gian. Theâm vaøo ñoù, tieäm laïi raát gaàn vôùi boán tröôøng trung hoïc. Ñieàu naøy ñaõ thu huùt nhieàu khaùch haøng treû tuoåi, côõ baäc trung hoïc ñeán khoaûng 30 tuoåi. Nhaèm taïo söï ñoäc ñaùo trong loái trang trí tieäm, coâ Nancy ñaõ töï mình thieát keá taát caû baøn gheá trong tieäm. Coâ chia seû:

TAÁT CAÛ TRONG Saûn Phaåm Tieân Phong… Troïn Tieäm Trong Moät.

MOÄT.

VietSALON November/December 2012

vs1112salonprof.indd 74

10/15/12 3:44 PM


Chuû tieäm Nancy Som (phaûi) khai tröông tieäm Dipped Nails ôû Redondo Beach, Calif., döôùi söï höôùng daãn cuûa thaân maãu, baø Suzane Huyønh, hieän vaãn ñang laøm chuû moät tieäm moùng ôû vuøng phía nam thaønh phoá Los Angeles trong hôn 20 naêm qua.

“Toâi boû raát nhieàu taâm söùc vaøo taát caû moïi thöù taïi ñaây. Taát caû ñeàu do chính toâi thieát keá, töø giai ñoaïn xaây cho ñeán vieäc saép xeáp ñoà ñaïc trong tieäm.” Veà maët dòch vuï, coâ Nancy chuù troïng ñeán caùc dòch vuï mang khoâng khí cuûa thaønh phoá bieån vôùi nhieàu neùt nheï nhaøng vaø ñôn giaûn. Khaùch haøng ñeán tieäm Dipped Nails raát yeâu thích dòch vuï moùng töï nhieân vôùi caùc maãu moùng ngheä thuaät ñoäc ñaùo nhöng thanh nhaõ vôùi ít hoa vaø caùc hoïa tieát taân thôøi. Coâ Nancy cuõng nhaän thaáy söï gia taêng veà dòch vuï moùng gel vaø ñaàu tö khaù nhieàu vaøo laõnh vöïc naøy. Vôùi söï goùp yù cuûa thaân

maãu coâ laø ngöôøi ñaõ coù nhieàu kinh nghieäm söû duïng saûn phaåm sôn nöôùc cuõng nhö sôn gel, coâ ñaõ choïn duøng nhöõng saûn phaåm cuûa caùc thöông hieäu noåi tieáng coù nhieàu uy tín nhö OPI, Young Nails, Gelish hieäu Hand & Nail Harmony, KDS Nails, Essie, China Glaze, v.v. Thöông vuï moùng cuûa coâ Nancy trôû neân khaù thaønh coâng chæ qua vieäc truyeàn mieäng vaø caùc thaân höõu quen bieát cuûa coâ. Tieäm söû duïng kyõ thuaät hình aûnh Instagram raát ñöôïc giôùi treû öa chuoäng hieän nay, qua ñoù coâ ñaõ ñaêng caùc hình aûnh moùng ngheä thuaät leân maïng, thu huùt nhieàu khaùch treû tuoåi qua Facebook cuõng nhö qua trang maïng bình phaåm thöông vuï Yelp nhaèm thu huùt nhieàu khaùch haøng ñòa phöông.

DUØNG XONG Giaûi Phaùp Ñôn Giaûn Ñeå Giöõ Veä Sinh Khi Laøm Moùng Chaân.

Coâ cuõng thöôøng toå chöùc caùc buoåi hoïp maët rieâng tö cho nhoùm baïn hay coâ daâu taïi tieäm. Dipped Nails seõ laø moät tieäm lyù töôûng cho nhöõng ai muoán tìm nhöõng dòch vuï hieäu quaû, vöøa tuùi tieàn, veä sinh, nhöng vaãn raát chaát löôïng vaø ñoäc ñaùo. Coâ Nancy raát haøo höùng ñoùn nhaän thöû thaùch môùi treân con ñöôøng maø coâ ñaõ choïn, theo chaân cuûa thaân maãu. “Ñaây laø moät theá heä môùi cuûa ngaønh moùng,” coâ chia seû. “Chuùng toâi keát hôïp nhöõng ñieàu hoïc hoûi ñöôïc cuûa theá heä ñi tröôùc vôùi kinh nghieäm ñieàu haønh thöông vuï cuûa theá heä treû cuõng nhö caùc kyõ thuaät vaø saûn phaåm taân tieán nhaèm taïo moät moâ hình tieäm moùng môùi thích hôïp vôùi lôùp khaùch haøng cuûa theá heä hoâm nay.” Vôùi höông vò ñaïi döông trong khoâng gian vaø moät bieån hoaøi baõo trong loøng, Nancy Som cuøng Dipeed Nails chaéc chaén seõ gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong töông lai.

Sang Troïng Ña Naêng. Daønh Cho Giôùi Chuyeân Nghieäp!

HÔI AÁM.

BOÛ ÑI. RUNG ÑOÄNG. VietSALON November/December 2012

vs1112salonprof.indd 75

75

10/15/12 3:45 PM


hoœi ai Editor’s Note: This story answers readers’ questions about one-stroke nail art and the myth that gels damage the nails.

Sôn Gel Laøm Moùng Thaät Moûng Ñi? Nhieà u khaù c h haø n g lo ngaï i raè n g saû n phaå m gel laø m cho moù n g thaä t cuû a hoï moû n g ñi, ñieà u naø y coù ñuù n g chaê n g? Xin xem caâ u traû lôø i cuû a chuyeâ n gia ngaø n h moù n g döôù i ñaâ y.

veïn giai ñoaïn sôn moùng roài veõ leân treân (neáu baïn muoán lau ñi hình trang trí maø troâng moùng vaãn coøn ñeïp). Baïn khoâng caàn phaûi bao moùng neáu duøng saûn phaåm FolkArt Enamels hoaëc bao laïi neáu duøng boät arylic vaø boät kim tuyeán cuûa FolkArt. — Donna Dewberry (www.dewberrycrafts.com) laø ngöôøi saùng cheá ra kyõ thuaät “One-Stroke”. Chæ vôùi moät ñöôøng coï, chuyeân vieân moùng coù theå duøng kyõ thuaät naøy ñeå laøm pha, toâ vaø nhaán maøu raát ñieäu ngheä.

Coù Theå AÙp Duïng Kyõ Thuaät Veõ Moùng Ngheä Thuaät Moät Neùt Cho Gel Khoâng? Toâi chæ môùi thöû kyõ thuaät “One-Stroke” (moät neùt coï) beân treân lôùp sôn phuû gel. Sau khi thôï moùng duøng sôn phuû UV leân treân moùng traéng hoàng, thì toâi veõ ngay treân lôùp sôn phuû ñoù. Toâi duøng loaïi sôn traùng men hieäu FolkArt Acrylic Paints. Caùch naøy raát tieän vì neáu khoâng haøi loøng, toâi coù theå lau ñi vaø veõ laïi. Maãu seõ ñöôïc giöõ nguyeân neáu baïn duøng moät lôùp sôn phuû beân treân. Toâi raát muoán baïn thöû duøng kyõ thuaät moät neùt coï ñeå trang trí treân moùng UV gel maøu roài cho toâi bieát yù kieán. Ñieàu quan troïng nhaát caàn caân nhaéc khi laøm moùng ngheä thuaät vôùi kyõ thuaät naøy laø neân veõ treân neàn moùng boùng môø chæ ñöôïc chaø boùng moät chuùt sau ñoù bao moùng laïi, hoaëc hoaøn taát troïn

76

Toâi coù raát nhieàu khaùch haøng noùi raèng saûn phaåm gel laøm cho moùng thaät cuûa hoï moûng ñi. Ñieàu naøy coù ñuùng khoâng? Khi toâi laøm fill, toâi khoâng laøm xuoáng taän phaàn moùng töï nhieân, tröø khi moùng bò ñaåy leân. Luùc naøo toâi cuõng ñeå laïi caøng nhieàu phaàn gel treân moùng khaùch haøng neáu coù theå ñöôïc nhaèm baûo veä moùng thaät cuûa hoï. Laøm ôn cho toâi bieát saûn phaåm gel coù thaät söï laøm cho moùng töï nhieân moûng ñi hay khoâng? UV gels vaø caùc saûn phaåm laøm ñeïp moùng khaùc khoâng aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa maët moùng thaät vaø do ñoù khoâng theå laøm cho moùng moûng ñi. Caùc saûn phaåm laøm ñeïp moùng baùm vaøo lôùp treân cuøng cuûa maët moùng vaø hoaøn toaøn khoâng aûnh höôûng ñeán khu vöïc giuùp moùng phaùt trieån, nôi maø caùc teá baøo moùng ñöôïc taïo ra. Kyõ thuaät giuõa baèng tay quaù maïnh hoaëc quaù nhieàu môùi chính laø nguyeân nhaân

Saûn phaûn Gel töï noù khoâng laøm toån haïi moùng. Giuõa moùng quaù maïnh vaø caïo hay nghòch lôùp laøm ñeïp moùng naøy môùi chính laø caùc nguyeân nhaân laøm toån haïi ñeán maët moùng.

laøm cho moùng thaät moûng ñi thaùi quaù. Ngoaøi ra, moùng coøn bò toån haïi khi thôï hoaëc khaùch haøng caïo hay boùc lôùp sôn ra khoûi maët moùng. Muoán traùnh caùc toån haïi naøy, thôï moùng chuyeân nghieäp neân raát caån thaän khi chuaån bò moùng vaø khi taåy saïch lôùp laøm ñeïp moùng. Khaùch haøng cuõng neân ñöôïc höôùng daãn traùnh khoâng boùc hay caïo saûn phaåm treân maët moùng. — Doug Schoon laø chaùnh coá vaán khoa hoïc cuûa CND.

Haõy neâu caùc thaéc maéc maø quí vò gaëp phaœi! E-mail caâ u hoœ i cho Kim.Pham@bobit.com vaø ñoù n xem caâ u traœ lôø i ôœ soá keá tieá p .

VietSALON November/December 2012

vs1112helpdesk.indd 76

10/15/12 7:52 PM


lc corp spa

www.lcdeco.com vs1112helpdesk.indd 77

10/15/12 7:52 PM


phoøng trieån laõm

78

Phi Huøng Leâ

Tuøng Phaïm

Ñawn Ñoaøn

Green Bay, Wis.

Xpress Nails Getzville, N.Y.

Just For Nails Salon Stockbridge, Ga.

Yeán Buøi

ThuNhi Nguyeãn

Johnny Leâ

Elegant Nails Design Marysville, Wash.

Nail Attractions Salon Las Vegas

Jersey City, N.J.

Phöông Ly

Loan Nguyeãn

Jimmy Voõ

Tony Nails Wichita Falls, Texas

Burke, Va.

Jimmy's Nail Spa Indianapolis

VietSALON November/December 2012

vs1112artgallery.indd 78

Phoøng Trieån Laõm laø muïc giôùi thieäu caùc kieåu moùng ngheä thuaät cuûa caùc chuyeân vieân moùng khaép nôi ñeán quyù doäc giaû cuûa VietSALON. Neáu baïn muoán caùc ngheä phaåm moùng cuûa mình ñöôïc ñaêng trong taïp chí VietSALON, xin göûi maãu veà e-mail Kim.Pham@bobit.com hoaëc veà ñòa chæ Kim Phaïm, VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. Caùm ôn quyù vò gheù thaêm Phoøng Trieån Laõm cuûa VietSALON.

10/16/12 3:01 PM


advancing our industry

EDUCATION COMPETITIONS NAIL ART

SHOPPING PBA Members Get In Free!

GET YOUR TICKETS NOW! probeauty.org/isselb 866.229.2386 (301.694.5243)

Coming Soon... New ISSE Long Beach App

Photo Courtesy of CND

EXPERIENCE THE BIGGEST & BEST BEAUTY EXPO ON THE WEST COAST

January 26-28, 2013 Long Beach Convention Center Long Beach, CA

vs1112artgallery.indd 79

p 800.468.2274 probeauty.org/isselb facebook.com/pbaisse @probeautyassoc

10/15/12 8:17 PM


saùn g taïo ngheä thuaät Benson Nguyeã n Benson Nguyeãn laø chuû nhaân cuûa tieäm Fantasy Nails & Hair ôû San Antonio.

Laáp Laùnh Muøa Giaùng Sinh Haõy cuøng ngheä só moùng Benson Nguyeãn taïo nhöõng neùt laáp laùnh töôi vui treân moùng ñeå ñoùn möøng muøa leã Giaùng Sinh.

Caáp Deã 1. Ñaép boät kim tuyeán maøu ñoû vaø xanh ôû

hai phaàn beân traùi vaø phaûi cuûa ñaàu moùng. 2. Phuû kim tuyeán baïc leân toaøn moùng. 3. Ñaép noåi hình hai chieác chuoâng baèng boät kim tuyeán vaøng, vieàn chuoâng baèng sôn traéng. Veõ theâm nô ñoû vaø chöõ “Merry” beân treân. 1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Caáp Trung Bình 1. Duøng boät kim tuyeán maøu tím treân toaøn moùng. 2. Duøng boät maøu traéng, ñaép hai hình baàu duïc vaø moät hình baàu duïc nhoû hôn beân treân ñeå taïo hình ngöôøi tuyeát. 3. Duøng maøu ñen, vaøng, ñoû, xanh luïc vaø baïc veõ caùc chi tieát cuûa ngöôøi tuyeát nhö maét, muõi, mieäng, noùn, khaên quaøng coå, vaø nuùt aùo. Theâm chuùt maøu traéng beân döôùi ngöôøi tuyeát.

Caáp Khoù 1. Ñaép phaàn ñaàu moùng baèng boät kim

tuyeán ñoû. 2. Taïo hình caây thoâng Giaùng Sinh baèng boät kim tuyeán xanh. Chaám caùc maøu boät kim tuyeán khaùc leân caây ñeå laøm ñeøn nhaáp nhaùy. 3. Veõ theâm nhöõng goùi quaø ôû goác thoâng vaø theâm ngoâi sao leân ngoïn thoâng. Laøm tuyeát rôi treân moùng baèng nöôùc sôn maøu baïc.

Saùng Taïo Ngheä Thuaät laø muïc höôùng daãn caùch laøm moùng töøng böôùc. Trong moãi soá, VietSALON seõ choïn giôùi thieäu caùc ngheä phaåm ñaëc saéc cuûa moät chuyeân vieân moùng veà baát cöù chuû ñeà naøo. Xin môøi quyù vò tham gia baèng caùch taïo caùc maãu trang trí moùng töøng böôùc theo ba caáp deã, trung bình, khoù (boán moùng giaû cho moãi caáp) vaø göûi hình roõ neùt cho chuùng toâi veà e-mail Kim.Pham@bobit.com hoaëc veà ñòa chæ Kim Phaïm. VietSALON, 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503. Xin ñöøng queân göûi höôùng daãn thöïc hieän töøng böôùc cho moãi maãu. Caùm ôn quyù vò tham gia Saùng Taïo Ngheä Thuaät cuøng VietSALON! 80

VietSALON November/December 2012

vs1112nas.indd 80

10/16/12 10:03 AM


saûn phaåm môùi laï Shooting Star® LAØM VIEÄC THOÂNG MINH. Thôøi gian cuûa baïn laø tieàn baïc, cho neân haõy duøng vôùi Designer French Tips® môùi nhaát töø Shooting Star®. Chaát löôïng thöôïng haïng cuûa ñaàu moùng theo daïng halfwell khoâng ñoøi hoûi pha troän hay chuaån bò tröôùc. Chæ ñôn giaûn duøng nhö baát cöù loaïi moùng naøo, duøng moät lôùp acrylic trong hay gel trong. Nhöõng kieåu moùng tuyeät ñeïp coù theå ñöôïc duøng vôùi baát cöù ñoä daøi naøo vaø coù söùc deûo dai hôn moùng ngheä thuaät thoâng thöôøng. Laøm ñeïp theâm cho khaùch trong luùc kieám theâm thu nhaäp vaø ít toán thôøi gian — maø khoâng caàn duøng ñeán caùc duïng cuï, vaät lieäu ñaëc bieät hay taïo theâm vieäc ñeå chuøi röûa. Vôùi gaàn 100 kieåu ngheä thuaät ñöôïc saùng taïo nguyeân thuûy, caùc kieåu daùng vaø maøu saéc seõ hôïp vôùi taát caû yù muoán vaø muøa. Ñeå bieát theâm chi tieát vaø coù ñöôïc moät quyeån catalog mieãn phí vôùi taát caû kieåu ngheä thuaät moùng ñoäc ñaùo cuûa Shooting Star®, xin gaëp ñaïi lyù hay goïi. (310) 618-1270 www.ShootingStarIntl.com All Designs © Shooting Star International 2001-2012

INM LC Corp. SpaZi — yù töôû n g khaùc laï. Boàn spa hai maøu thaä t söï coù trang trí ñaù tuyeät ñeïp . Heä thoáng spa khoâ n g oá n g daãn vaø gheá maùt-xa hoaøn toaøn töï ñoän g. Deã lau chuøi — Deã baûo quaûn. Moä t tieâu chuaån môù i chæ coù taïi SpaZi. Xin goïi hoaë c gheù thaê m chuù ng toâi ngay hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieát ! LC Corp. (800) 887-0880 www.lcdeco.com

Giôùi thieäu saûn phaåm môùi hieäu INM, Gelavish Transforming Tint Enhance-It, chaéc chaén seõ mang laïi nhieàu baát ngôø cho khaùch haøng. Duøng moät lôùp maøu Enhance-It beân treân lôùp nöôùc sôn gel Gelavish seõ thaáy ngay söï bieán ñoåi maøu saéc thaønh lung linh vaø oùng aùnh tuyeät dieäu. Enhance-It coù caùc maøu Tím, Ñoàng, Xanh Trôøi, Baïc, vaø Vaøng, coù theå ñöôïc hô khoâ baèng ñeøn CFL vaø LED duøng cho sôn gel. INM (800) 541-9838 www.inmnails.com

VietSALON November/December 2012

vs1112hotprods.indd 81

81

10/16/12 11:34 AM


saûn phaåm choïn loïc

Gelish VitaGel Vitamin Enriched Soak-Off Gel ° loaïi gel ngaâm tan cheá taïo baèng nhieàu loaïi sinh toá A, E, vaø B5 ° duøng ñöôïc vôùi ñeøn hong khoâ LED/UV ° beàn bæ, vaø taïo söùc deûo dai cho moùng (562) 623-4203 www.gelish.com

Cina Pro Dial-A-Gem Holiday Nail Art Embellishments ° maãu trang trí vaø ñaù ngheä thuaät cho moùng ° tieän lôïi vaø deã xöû duïng ° ñem laïi neùt ñeïp nhö yù (800) 407-7797 www.cinapro.com

Cacee LED TraditioNAIL Sculpting Gel ° gel taïo hình moùng ° goàm 8 maøu saùng tuyeät ñeïp ° kích côõ huõ .5 oz., vaø 1.75 oz., vaø oáng 4 oz. (714) 640-6555 www.caceeinc.com

82

OPI Designer Series Polish Collection

Flowery Beauty’s File Catty Holiday Collection

° boä söu taäp goàm hai loaïi maøu môùi ° goàm 12 maøu chieáu saùng ° ñem laïi neùt quyeán ruõ cho phaùi ñeïp (800) 341-9999 www.opi.com

° boä söu taäp giuõa moùng ° kích côõ 5-1/2” ñöïng trong hoäp ° goàm ba maãu môùi hoaøn myõ cho dòp leã (800) 347-7456 www.floweryprofessional.com

Kupa U-Power 2-G with Pedicure Bit ° maùy giuõa loaïi 2G goàm kyõ thuaät nuùt chaïm ° beàn, deã söû duïng vaø tieän lôïi ° duøng vôùi ñaàu giuõa kim cöông (800) 994-5872 www.kupainc.com

Famous Name Lumos Fast Dry Topcoat & Dadi’Oil ° nöôùc sôn phuû khoâ nhanh ° baûo veä moùng traùnh bò troùc ° daàu moùng giuùp laøm khoûe moùng (858) 779-1513 www.famousnamesproducts.com

Duri Cosmetics Gift Set Polish Packs

PediSox Holiday Socks

° boä nöôùc sôn boùng cho ngaøy leã ° goàm nhöõng maøu ñoäc ñaùo ° tieän duïng vaø toát beàn (800) 724-2216 www.duri.com

° vôù giuùp aám chaân vaøo muøa ñoâng ° baûo veä moùng ° nhieàu maãu theo sôû thích dòp leã (888) 536-1577 www.originalpedisox.com

VietSALON November/December 2012

vs1112ps.indd 82

10/15/12 7:11 PM


Naám Ngoùn Tay Hay Ngoùn Chaân? SpaRitual Infinitely Loving Body Butter ° kem thoa laøm mòn da ° giaøu döôõng chaát bô shea vaø caùc loaïi sinh toá maän vaø daâu ° duøng cho tay vaø chaân, cuøi choû vaø ñaàu goái (877) 772-7488 www.sparitual.com

Wet Paint Nail Glaze Lacquer System ° boä söu taäp maøu sôn neàn vôùi nhieàu maøu môùi laï ° goàm nöôùc sôn chieáu saùng ° coù theå hoøa troän vôùi caùc maøu khaùc nhau (323) 938-2984 www.shopwetpaintnails.com

EzFlow Silky Soft Lotions ° kem thoa ñem laïi veû mòn maøng cho da ° giaøu sinh toá vaø choáng ñoäc toá ° coù nhieàu höông vò khaùc nhau theo sôû thích (800) 621-9585 www.ezflow.com

Light Elegance Poppy Paints ° saûn phaåm cho moùng ngheä thuaät ° taïo ñöôïc maãu 3-D ° goàm taùm maøu saùng (800) 275-5596 www.lightelegance.com

Ñaây Laø Nhöõng Gì Maø Baïn Mong Ñôïi... FUNG-OFF ñieàu trò vôùi caùch duøng deã daøng. Coâng thöùc höõu hieäu giuùp moùng saïch vaø khoûe. Boác hôi töùc thì, khoâng ñeå laïi chaát daàu.

Nubar Confetti Polish Collection

Clean + Easy Microwave Wax Kits

° boä söu taäp sôn moùng ° boä goàm saùu maøu laáp laùnh cho moùng ° moãi maøu vaãn coù theå ñöùng moät mình (800) 552-4769 www.bynubar.com

° hoäp duïng cuï nhoå loâng ° goàm ñuû vaät duïng caàn thieát ° ba kích côõ ñeå xöû duïng (800) 621-9585 www.aiibeauty.com

Tröng baøy baét maét, FUNG-OFF seõ giuùp baïn thu lôïi nhuaän.

VietSALON November/December 2012

vs1112ps.indd 83

83

10/15/12 7:17 PM


saûn phaåm choïn loïc ° goàm 100% döôõng chaát thieân nhieân ° baûo veä da khoûi bò khoâ www.keepbuzzinbodyproducts.com

Miss Professional Nailstock Limited III Polish Collection ProBeauty Tools Beauty Spatula ° duïng cuï laáy myõ phaåm bò keït döôùi ñaùy chai ° duøng cho baát cöù kích côõ vaø baát cöù daïng myõ phaåm ° deã söû duïng vaø ñem laïi keát quaû nhö yù www.goprobeautytools.com

Nail Strengthening Cream by Barielle Cosmetics ° saûn phaåm baäc nhaát cuûa coâng ty trong nhieàu naêm ° giuùp moùng choáng meû, troùc, vaø gaõy ° giaûi phaùp tuyeät vôøi ñeå coù moùng tay cöùng, khoûe (800) 248-8033 www.barielle.com

° boä söu taäp goàm 12 maøu gôïi nhôù neùt ñeïp vaên hoùa ° mang laïi caûm giaùc an thöôøng hoøa nhaäp cuøng thieân nhieân ° khoâng coù formaldehyde, toluene vaø DBP (800) 237-8050 www.misspn.com

Alfalfa Nail Supply Geluv Gel Color Kits Artistic Nail Design Winter Polish Collection ° boä söu taäp maãu moùng ngheä thuaät ° chöùa nhieàu ñaëc tính ñoäc ñaùo ° ñem laïi söï hoaøn myõ caàn thieát (562) 623-4203 www.artisticnaildesign.com

Omega Labs Nail Art Striper Brushes ° coï duøng cho moùng ngheä thuaät ° beàn toát vaø khoâ nhanh ° taïo ñöôïc neùt tæ mæ cho moùng www.omegalabsusa.com

° goà m hai maø u ñöôï c choï n theo tieâ u ñeà ° goàm sôn neàn, sôn phuû vaø thuoác gôõ moùng ° seõ ñem laïi neùt quyeán ruõ (225) 274-9272 www.buynailsdirect.com

Mia Secret Glow-in-the-Dark Polish Keep Buzzin’ All Natural Hand and Foot Creams ° goàm höông vò chanh, maät ong vaø haïnh nhaân

84

° nöôùc sôn boùng röïc saùng trong toái ° deã söû duïng vaø toát beàn ° seõ ñem laïi neùt quyeán ruõ (626) 581-4444 www.miasecretnails.com

Princess Nails Original Acrylic Deluxe Kit ° ñöôïc giôùi thieäu trôû laïi thò tröôøng ° tieän vaø deã duøng cho ngöôøi môùi hoïc ngheà

VietSALON November/December 2012

vs1112ps.indd 84

10/15/12 7:17 PM


GIAÛM 10% khi duøng maõ töï VIET

° goàm moïi thöù caàn thieát ñeå laøm moùng boät acrylic (800) 262-4578 www.princessnails.com

chæ coù

$2.20 chæ coù

$2.75 chæ coù

$2.35 chæ coù

chæ coù

$6.00

$2.85

The Depileøve Paraffin Wax Warmer ° daõy saùp cuoän deã chaûy ° ñieàu chænh nhieät ñoä cho ngöôøi xöû duïng ° maùy nhieät keá an toaøn ngaên söùc noùng (305) 253-9200 sales@diviusa.com

pGöûi Haøng MIEÃN PHÍ khi mua treân $100

pChaát Löôïng pBaùn Giaù Sæ

Toát Nhaát

ÑAËT HAØNG cho moïi saûn phaåm taïi:

www.ALPHABRUSH.com hoaëc goïi 855-269-2009

Incoco Nail Polish Appliques ° cheá taïo 100% nöôùc sôn boùng thaät ° keát quaû myõ maõn ° coù nhieàu maãu vaø maøu ñeå löïa choïn (973) 773-7700 www.incoco.com

Sha-Nail Japan NailGrafx ° hình maãu in cho moùng ngheä thuaät ° in maøu saùng vaø phoái hôïp vôùi ñoä saùng 3-D ° moûng ñeå caét, vaø gaáp theo moùng ngheä thuaät (604) 542-6245 www.nailgrafx.com

laøm sao ñeå nhaän ñöôïc moät cuoán

VietSALON

Neáu baïn chöa coù cuoán baùo rieâng göûi thaúng ñeán cho baïn, ghi danh nhaän baùo MIEÃN PHÍ ngay hoâm nay.

www.viet-salon.com/subscribe VietSALON November/December 2012

vs1112ps.indd 85

85

10/15/12 7:17 PM


saûn phaåm choïn loïc ° thieát keá duøng cho hai tay vaø chaân cuøng luùc ° tieát kieäm thôøi gian vôùi keát quaû cao (800) 621-9585 www.supernailprofessional.com

Young Nails Lomasi Scrubs ° taùi taïo vaø laøm saïch da ° ñem laïi veû mòn maøng cho da ° ñieàu cheá baèng caùc döôõng chaát thieân nhieân (800) 777-9170 www.youngnails.com

Shooting Star International Nail Art Tips ° boä söu taäp cuûa nhieàu loaïi moùng nhaân taïo ° goàm nhieàu maãu saùng taïo coù saün ñeïp maét ° ñaùp öùng nhu caàu cuûa moïi khaùch haøng (310) 618-1270 shootingstarint@aol.com

VB Cosmetics Dazzle Dry Vegan Series Manicure Kit ° goàm thuoác chuaån bò moùng, khoûe moùng, sôn neàn, sôn phuû ° khoâ hoaøn toaøn trong naêm phuùt ° coâng thöùc saùng boùng, khoâng ngaû vaøng, giuùp laøm khoûe moùng thaät (866) 398-9357 www.dazzledry.com

Mango Mend by California Mango ° coâng thöùc thaåm thaáu saâu vaøo da ° thích hôïp cho da tay hoaëc chaân ° chöõa trò vaø phoøng ngöøa da khoâ, nöùt, söng hay khoù chòu (800) 656-2646 www.calmango.com

Qosmedix Mani/Pedi Implements ° duïng cuï duøng cho dòch vuï moùng ° caây thaûi da chai hai maët, chaäu moùng, ñaù taåy da moùng ° caây ñaåy da quanh moùng, giuõa, vôù, vaø ñoà ngaên moùng chaân (631) 242-3270 www.qosmedix.com

Sheba Holiday Nail Art Collection ° goàm caùc maãu moùng ngheä thuaät 3-D ° coù boán boä saûn phaåm ñaëc saéc ñeå choïn löïa ° coøn coù Holly Berry Nail Oil (800) 642-3236 www.shebanails.com

Konad Luxury Nail Art Kit ° maãu nöôùc boùng cho moùng ngheä thuaät ° goàm con daáu, nöôùc sôn boùng ñaëc bieät ° caùch duøng deã daøng theo yù muoán (714) 736-0707 www.konadusa.com

86

Supernail 36-Watt UV Lamp

EZNails’ Gella Gel Polish

° ñeøn UV goàm ba boùng vaø nhieàu aùnh phaûn chieáu

° loaïi gel boùng ngaâm tan duøng ñôn giaûn nhö nöôùc sôn

VietSALON November/December 2012

vs1112ps.indd 86

10/15/12 7:17 PM


MARKETPLACE ° beàn trong 14 ngaøy vôùi ñoä boùng cao ° goàm 51 maøu gel theo yù thích (866) 439-6255 www.eznails.com

° ñoä aåm tuyeät vôøi taïo caûm giaùc thoaûi maùi (877) 269-5454 www.whiteninglightning.com

FootsieBath Pedicure Spa Dashing Diva French Wrap Plus ° boïc moùng cöïc moûng ° giuùp laøm moùng French ñôn giaûn hôn ° taïo vaïch nuï cöôøi hoaøn myõ (866) 665-3482 www.dashingdiva.com

° boàn chaân coù taám loùt thay theá ° coù heä thoáng taïo nhieät vaø rung ° raát nheï, tieän duïng vaø ñieàu chænh nhieät ñoä tuøy yù (310) 282-8025 www.footsiebath.com

www.americandawn.com

Would

You

Like to Advertise In The Marketplace?

Sheba Nails Vital Pedicure System Republic Nail Moon Acrylic Collection ° goàm taùm maøu boät acrylic coù theå duøng hoãn hôïp ° toûa saùng röïc rôõ trong boùng toái ° goàm caùc maøu xanh trôøi, hoàng, cam, vaøng, tím, luïc, vaø traéng (800) 390-8108 www.republicnailusa.com

° heä thoáng saûn phaåm cho dòch vuï moùng chaân ° goàm naêm loaïi saûn phaåm töø döôõng chaát thieân nhieân ° goàm theâm ñoà chaø chaân, maët naï, thuoác loaïi da chai, thuoác ngaâm tan vaø kem thoa (800) 642-3236 www.shebanails.com

Quaûng caùo saûn phaåm hay diïch vuï cuûa baïn treân VietSALON ñeán vôùi treân 20,000 chuyeân vieân thaåm myõ ngöôøi Vieät treân toaøn nöôùc Hoa Kyø.

Xin goïi chuùng toâi hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieác. Mary Baughman East Coast 310.533.2412 mary.baughman@bobit.com

Nail Labo LED Light

Color Your Smile Lighted Lip Gloss ° chöùa collagen peptides taïo laøn moâi moïng vaø bôùt veát nhaên ° coù saün ñeøn vaø göông tieän duïng moïi luùc

° loaïi ñeøn tieát kieäm nhieân lieäu LED ° duøng cho saûn phaåm gel Presto ngaâm tan ° khoâ trong naêm giaây, vaø 20 phuùt cho boä moùng gel (800) 595-2585 www.naillabousa.com

Michelle Mullen West/Canada 310.533.2465 michelle.mullen@bobit.com

VietSALON Magazine 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503 (310) 533-2400 www.viet-salon.com

VietSALON November/December 2012

vs1112ps.indd 87

87

10/15/12 7:17 PM


listofadvertisers company Aerovex Alpha Brush American Dawn Artistic Nail Design Barbicide Barielle Belava Bhrum Blaine Labs Inc. China Glaze Continuum CND Dixon Dr. G’s Duri Cosmetics Duri Treatments Entity Beauty, Inc. Essie Cosmetics European Touch EZ Flow Gel II™ by La Palm Product Gena Gulfstream Plastics Inc. Hand and Nail Harmony ibd International Nail Manufacturers ISSE Long Beach Kupa Inc. LC Trading Corp. Lexor Luraco No Lift Nails Nordic Care NSI-Nail Systems Int’l O’Nine Technologies OPI Orly International Premier Nail Source Prolinc Salon Pure Air Shooting Star SuperNail Tweezerman International

page 24 85 87 10-11 53 49 74-75 71 63 21 37 6-7, 27 26 38 13 12 32, 33 19 55 25 47 39 65 2-3, 8-9, 35 57, 59, 61 81 79 C3 77, 81 67 40A-40B, 45 22, 83 30 62 73 C2-1, 15, 23, 43, C4 4-5, 17, 31, 50, 51, 52 28 69 60 81 29 36

contact information (800) 288-2023, www.aerovexsystems.com www.alphabrush.com (714) 635-5110, salonproducts@americandawn.com (800) 627-5839, www.ArtisticNailDesign.com www.barbicide.com (845) 398-3340, www.barielle.com (888) 708-7131, www.belava.com (916) 491-9219, www.bhrum.com (800) 307-8818, www.vite20.com www.chinaglaze.com (877) 255-3030, www.salonpedicurespas.com (800) 833-NAIL, www.cnd.com (888) 89-DIXON, www.dixonabrasives.com (800) 780-6999, www.drgsbeauty.com (800) 724-2216, www.duri.com (800) 724-2216, www.duri.com (866) 288-4600, www.entitybeauty.com (800) 232-1155, www.essie.com (800) 626-6912, www.europeantouch.com www.ezflow.com (316) 425-250, www.lapalmproduct.com www.genaspaproducts.com (877) 622-4853, www.gulfstreamplastics.com (502) 623-4203, www.nailharmony.com www.ibdbeauty.com (800) 541-9838, www.inmnails.com (866) 229-2386, www.probeauty.org/isselb (800) 994-5872, www.kupainc.com (888) 205-2002, www.lctradingcorp.com (800) 211-7404, www.lexor.com (626) 610-2332, www.nailpolish.com (800) 889-8765, www.nationwidemerchant.com (877) 588-3700, www.NordicCare.com (800) 354-6741, www.nsinails.com (+86) 21-58164009, www.onine-nailgel.com (800) 341-9999, www.opi.com (800) 275-1111, www.orlybeauty.com (800) 727-1119, www.premiernailsource.com www.prolinc.com (800) 236-1889, www.salonpureair.com (310) 618-1270 www.supernailprofessional.com (800) 645-3340, www.tweezermanprofessional.com

This list is provided as a courtesy to VietSALON advertisers. The publisher assumes no responsibility for errors or omissions. 88

VietSALON November/December 2012

vs1112adindex.indd 88

10/16/12 3:03 PM


K O H S O H EA N L U N U

7U~QJWKѭӣQJ

&

Máy Upower-2GFҫPWD\PӟL

0͡WQJLWU~QJWKQJPLWKiQJ *KLGDQJW̩Lwww.kupainc.com

Cà mã số QR để ghi danh hợp lệ. Cài chức năng đọc mã số miễn phí tại các tiệm bán phụ tùng điện thoại di động.

©2012 Kupa Inc. All rights reserved.

vs1112adindex.indd C3

10/16/12 11:00 AM


CAÙC MAØU MÔÙI YEÂU KIEÀU CAÛM HÖÙNG TÖØ

BOND...

JAMES BOND GIÔÙI THIEÄU SEVERINE NGÖÔØI ÑEÏP CUÛA BOND

NAÊM

KYÛ NIEÄM 50 NAÊM HAØNH TRÌNH

CHÆ THAÁY TRONG PHIM

CAÙC MAØU THÔØI TRANG A MAÏO HIEÅM

CAÙC MAØU GÔÏI CAÛM QUYE U ÁN RUÕ

NÖÔÙC SÔN TÖØ TRAÙI SANG G PHAÛI:

NÖÔÙC SÔN TÖØ TRAÙI SANG PHAÛI:

The Worldd is Not Enough, Live and Let Die, On Her Majesty’s Secret Service e*, The Living Daylights, Tomorrow Never Dies*, Moonraker

GoldenEyee*, The Spy Who Lovedd Mee*, Die Another Day, Casino Royalee*, You Only Li L ve Twice, Skyfall*

Xin g goïi 800.341.9999 ©2012 OPI Products Inc. KHOÂNG COÙ DBP, TOLUENE, HAY FORMALDEHYDE *Cuõng coù maøu môùi ôû daïng GelColorr by OPI trong thôøi gian a giôùi haïn. Beùreùnice Marlohe duøng maøu Skyfall vaø a GoldenEye. Ñeå coù kieåu naøy, xin n vaøøo opi.com. James Bon o d materials © Danjaq and United Artists. 007 and James Bond Trademarks, TM Danjaq

vs1112adindex.indd C4

Duøng thöû taïi

10/16/12 11:00 AM

VietSalon Magazine November/December 2012  

Magazine for the Vietnamese nail industry.

VietSalon Magazine November/December 2012  

Magazine for the Vietnamese nail industry.