Page 1

Taïp Chí Cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp

July/August 2018

NEWTON LÖU: “Quan troïng nhaát vaãn laø yù töôûng”

MOÙ N G BOÄ T NGHEÄ THUAÄ T

Naâng Caáp Dòch Vuï Moùng Töï Nhieân


COÙ BAÙN TAÏI CAÙC ÑAÏI LYÙ PHAÂN PHOÁI ÑAËC QUYEÀN HOAËC LIEÂN LAÏC CHUÙNG TOÂI ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT 818.994.1001


ESSENTIALS Trang bò cho mình caùc böûu boái ñoäc ñaùo. Moãi saûn phaåm GELFX Essential ñeàu coù coâng duïng rieâng bieät, laø taát caû nhöõng gì baïn caàn cho moät boä moùng hoaøn haûo, beàn chaéc vaø röïc saùng xinh ñeïp.

EASY-OFF BASECOAT Quaù deã daøng! GELFX Easy-Off Basecoat ñöôïc cheá taïo vôùi Kyõ Thuaät EZR, giuùp giaûm thôøi gian ngaâm tan coøn 5 phuùt vaø thôøi löôïng thaùo moùng chæ coøn phaân nöûa.

BODYGUARD SOAK-OFF GEL OVERLAY Che chaén. Baûo veä. Nuoâi döôõng. GELFX BODYGUARD laø saûn phaåm gel ngaâm tan taát-caû-trong-moät sôn nhieàu lôùp vôùi daùng chai ORLY ñaëc tröng giuùp sôn nhanh deã daøng khoâng dính rít caåu thaû.

GEL NAIL COLOR Choïn ngay moät maøu, baát kyø maøu naøo. GELFX gel nail color hieän coù 130+ maøu, cho baïn voâ soá choïn löïa ñaëc saéc vaø ña daïng töø coå ñieån ñeán caùc maøu thôøi trang baäc nhaát.


TÖÔNG LAI CUÛA NÖÔÙC SÔN GEL

TIEÁT KIEÄM

15 PHUÙT* MOÃI DÒCH VUÏ

10X NHANH HÔN* SAÜN SAØNG TAÅY ÑI TRONG 60-GIAÂY


*Khi so saùnh vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh haøng ñaàu CND vaø SHELLAC LUXE laø caùc nhaõn hieäu cuûa coâng ty Creative Nail Design, Inc. ©2018 Creative Nail Design, Inc. Maãu moùng cuûa Heather Reynosa

65 MAØU NOÅI BAÄT 14+ NGAØY KHOÂNG PHAI

2-BÖÔÙC SÔN NHANH

NEW


TABLE OF CONTENTS

CHUYEÂN ÑEÀ 20 Nhöõng Trang Facebook Veà Ngaønh Moùng Neân

24

Theo Doõi Giôùi thieäu caùc trang Facebook noåi tieáng veà ngaønh moùng ñeå baïn ñoïc giao löu.

10

6 Caùch Saùng Taïo Cho Dòch Vuï Moùng Töï Nhieân Naâng caáp dòch vuï moùng töï nhieân leân taàm cao môùi vôùi nhöõng gôïi yù saùng taïo.

Newton Löu: “Quan Troïng Nhaát Vaãn Laø YÙ Töôûng” Cuøng troø chuyeän vôùi oâng chuû Newton cuûa LeChat — moät coâng ty vaãn thöôøng daãn ñaàu trong caùc xu höôùng laøm moùng môùi, khôûi ñi töø yù töôûng saùng taïo cuûa anh, nhöng anh laïi khoâng phaûi laø moät thôï moùng. 34

Moùng Boät Ngheä Thuaät Boät acrylic coù nhieàu coâng duïng hôn laø chæ laøm moùng traéng hoàng hay noái daøi moùng ñeå sôn maøu. Haõy cuøng chuùng toâi saùng taïo vôùi caùc maãu moùng ngheä thuaät töø boät. 40

50

48 Tieân Phong Cuøng Velvet Nail Lounge

Tieäm moùng keát hôïp tieäm caø pheâ? Chuû nhaân Nick vaø Jennie Brown cuûa Velvet Nail Lounge luoân nhìn thaáy cô hoäi kinh doanh ôû baát cöù nôi ñaâu.

34

TRONG MOÃI SOÁ 6

Thö Toaøn Soaïn

8

Keát Noái Maïng Xaõ Hoäi

10

Tin Toång Hôïp Salon Keát Hôïp Laøm Moùng Vaø Nhieáp Aûnh Taïi Thaønh Phoá Davis, Califonia; Goùi Laøm Moùng Chaân La Palm Giuùp Giaûi Ñoäc Vaø Treû Hoùa Da; Boä Söu Taäp Peach Palette Töø ibd;

40 4

VietSALON July/August 2018

50

Saûn Phaåm Choïn Loïc

56

Danh Muïc Quaûng Caùo


Desert Rose

blazing sunset

afterglow

sands of time

moon dust

valley of fire

6 MAØU DAÏNG LACQUER + GEL MÔÙI ÑOÀNG ÑIEÄU TUYEÄT ÑOÁI COÙ BAÙN TAÏI CAÙC ÑAÏI LYÙ PHAÂN PHOÁI ÑAËC QUYEÀN, HOAËC LIEÂN LAÏC CHUÙNG TOÂI ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT 800.275.1111


EDITOR’S NOTE

THERE IS NOTHING

WRONG WITH CHANGE,

IF IT IS IN THE RIGHT

DIRECTION. ­— Winston Churchill

Vaøo thaùng Taùm naøy, haõy thay ñoåi vì chuùng toâi seõ taïo ra moät höôùng ñi ñuùng ñaén ñeå giuùp baïn! Ñoù laø söï kieän Foot Forward Summit — moät söï kieän daønh rieâng cho thôï moùng vaø chuû tieäm nhaèm giuùp baïn thaêng tieán trong söï nghieäp. (xem theâm thoâng tin ôû trang 53). Chuùng toâi hi voïng baïn seõ naém baét cô hoäi naøy ñeå maïnh daïn thay ñoåi vaø naâng caáp dòch vuï chaêm soùc chaân trong tieäm, trau doài kieán thöùc môùi vaø khaùm phaù caùc cô hoäi taêng theâm thu nhaäp. Heïn gaëp laïi caùc chuyeân gia moùng taïi söï kieän!

Chloe Anh Traàn, Toång Bieân Taäp anh.tran@bobit.com

Môøi baïn gôûi caâu hoûi, baøi hay hình aûnh veà toøa soaïn VietSALON, 3520 Challenger Street, Torrance, CA 90503 hay email anh.tran@bobit.com.

facebook.com/vietsalon @vietsalon / #vietsalon youtube.com/vietsalon twitter.com/vietsalon

6

VietSALON July/August 2018


Chất lượng hàng Đầu Cả hai lĩnh VựC

Sản phẫm

Sản phẫm

gel Soak off tốt nhất năm

Sơn nướC tốt nhất năm

2017

2017

NailPro • Launchpad

NAiLs • NailPro • Launchpad

MAøU Trong HìnH: PoP-ArAzzi Pose

Gelish.com | MorganTaylorLacquer.com 714. 773. 9758 • Saûn xuaát taïi USA • ©2018 Nail Alliance, LLC.

HM-8791


SEEN ON SOCIAL facebook.com/vietsalon Toång Bieân Taäp VietSALON

Bobit Business Media Publication

Chloe Traàn phoûng vaán coâ Jan Arnold — nhaø ñoàng

Toång Bieân Taäp Chloe Anh Traàn Anh.Tran@bobit.com

saùng laäp CND veà saûn phaåm môùi Shellac LUXE, chæ caàn 60 giaây ñeå thaùo moùng.

Coäng Taùc Vieân Ñöùc Trí Queá Anh, Judy Lessin, Beth Livesay, Katherine Fleming, Nancy Kirk

LIKE PAGE

Giaùm Ñoác Myõ Thuaät Yuiko Sugino

Haõy nhaán nuùt “Like” Facebook VietSALON ñeå khoâng bò boû lôõ caùc tin

Trình Baøy Kyõ Thuaät Kandace Kuwahara

töùc caäp nhaät veà ngaønh moùng.

Quaûn Lyù Saûn Xuaát Carla Benavidez Carla.Benavidez@bobit.com

youtube.com/vietsalon

ínstagram.com/vietsalon • #vietsalon

Ñieàu Phoái Saûn Xuaát Oliver Calonzo Oliver.Calonzo@bobit.com

FOLLOW

Môøi baïn gheù thaêm IG cuûa ngheä só moùng Evon Yeán Vöông taïi @nailsby_evon ñeå tham khaûo caùc maãu moùng ñeïp. Nhaán “Follow” vaø hashtag #vietsalon trong caùc hình

Quaûn Lyù Tieáp Thò Kati Tucker Quaûn Lyù Quaûng Caùo Shannon Rahn, (310) 533-2434 Shannon.Rahn@bobit.com Chuû Nhieäm Michelle Mullen Michelle.Mullen@bobit.com

aûnh baïn ñaêng taûi ñeå ñöôïc feature treân Instagram cuûa VietSALON

twitter.com/vietsalon

For subscription inquiries: Ñeå ñaët baùo daøi haïn, xin lieân laïc: www.viet-salon.com (310) 533-2594, Anh.Tran@bobit.com Send business and editorial correspondence to: YÙ kieán bieân taäp vaø thöông vuï xin göûi veà: 3520 Challenger St. Torrance, CA 90503 (310) 533-2594, (310) 533-2507 FAX

HÌNH BÌA Maãu moùng: Elizabeth Morris Nhieáp AÛnh: Vuõ OÂng Ngöôøi Maãu: Ciara Pisa

Chairman Edward J. Bobit (1961-2014) CEO/President Ty F. Bobit Chief Financial Officer Armand Del Duca COO/Group Publisher Cyndy Drummey Printed in the USA/In taïi Hoa Kyø

8

VietSALON July/August 2018


BOÄ SÖU TAÄP KYÛ NIEÄM 10 NAÊM

Gia nhaäp coäng ñoàng thaåm myõ cuûa chuùng toâi

chinaglaze.com | #liveincolour | @ChinaGlazeOfficial


NEWS

Salon Keát Hôïp Laøm Moùng Vaø Nhieáp AÛnh Taïi Davis, California Vôùi thôï moùng kieâm nhieáp aûnh gia Kieät Leâ thì vieäc ñaët

caùc hình aûnh treân maùy tính cuûa mình. “Veà cô baûn,

vaên phoøng kinh doanh nhieáp aûnh cuûa anh trong salon

toâi laøm vieäc töø 9 giôø saùng ñeán nöûa ñeâm moãi ngaøy,”

cuûa ngöôøi vôï döôøng nhö laø caùch hoaøn haûo ñeå hai

anh noùi. “Vaøo ngaøy cuoái tuaàn, chuùng toâi môû cöûa

vôï choàng giuùp ñôõ laãn nhau vaø cho pheùp anh daønh

vaøo caùc ngaøy Thöù Baûy cho ñaùm cöôùi vaø chuû nhaät

nhieàu thôøi gian hôn cho gia ñình cuûa mình. Khi hoï

ñeå chuïp aûnh.” Vieäc kinh doanh cuûa hai ngöôøi giuùp ích

môùi môû G Nails Spa vaø LTK Photography, salon ñang

cho nhau: Nhöõng ngöôøi ñeán ñeå chuïp aûnh hoä chieáu

thieáu nhaân vieân, neân Kieät ñaõ hoïc caùch laøm moùng

coù theå quay trôû laïi ñeå laøm moùng, trong khi khaùch laøm

ñeå phuï baø xaõ. “Vì moät lyù do naøo ñoù, moïi ngöôøi vaãn

moùng nhôù ñeán studio chuïp aûnh cuûa anh khi hoï caàn

tieáp tuïc quay laïi vaø yeâu caàu toâi”, anh noùi. “Baây giôø toâi

nhöõng chuïp nhöõng böùc chaân dung chuyeân nghieäp,

coù raát nhieàu khaùch haøng laøm moùng ñeán noãi toâi khoâng

ñaùm cöôùi hoaëc ñính hoân.

coù nhieàu thôøi gian ñeå chuïp aûnh.” Vieäc kinh doanh

“Chuùng toâi chia khoâng gian ra laøm hai, neân moät nöûa

chung ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong 7 naêm vaø hieän noåi

laø phoøng chuïp aûnh, vaø nöûa kia daønh cho laøm moùng,”

tieáng hôn bao giôø heát.

anh Kieät Leâ giaûi thích. “Toâi tröng baøy taùc phaåm cuûa

Tröôùc khi môû salon vaø studio chuïp aûnh, “Toâi laø moät

toâi trong khu vöïc chôø chung, nôi noù ñöôïc baùn.” Theo

nhieáp aûnh gia du lòch vaø chuïp aûnh chaân dung,”

anh thì “moïi ngöôøi ñaùnh giaù cao ngheä thuaät ñoäc ñaùo

anh noùi. “Toâi laøm vieäc töø Thöù Hai ñeán Thöù Baûy vaø

treân caùc böùc töôøng cuûa salon. Maëc duø luùc ñaàu toâi

chæ trôû veà nhaø vaøo Chuû Nhaät.” Vôï anh gôïi yù raèng

caûm thaáy thaät ñaùng sôï khi hoïc caùch laøm moùng, baây

hoï seõ mua moät ñòa ñieåm coù ñuû khoâng gian ñeå baøy

giôø vieäc ñoù ñaõ trôû neân deã daøng vaø toâi ñaõ laøm nhieàu

moät salon vaø moät studio chuïp aûnh. Kieät chuïp aûnh vaøo

boä moùng saùng taïo cho caùc coâ sinh vieân vaø thaät vui khi

cuoái tuaàn vaø laøm vieäc theâm giôø sau ñoù ñeå chænh söûa

laøm caû hai vieäc.”

10

VietSALON July/August 2018


“saûn phaåm naëng kyù

khoûe khoaén & khoe saéc

nay coù theâm nhieàu maøu khoâng ñoái thuû!”

saûn phaåm taân tieán ñaàu tieân 1-böôùc khoûe khoaén & khoe saéc

oûe

hôn chæ tron

60% less peeling 35% less breakage

Toång coäng 32 maøu khoâng ñoái thuû.

#essielove khaùm phaù theâm taïi @ essie.com

g

1

àn!

6 maøu môùi.

kh

a tu

mo ùng

coâng thöùc thoâng thoaùng chöùa tinh chaát collagen vaø camellia khoâng caàn sôn neàn hay sôn phuû

Chuyeân gia tieäm moùng Hoa Kyø töø naêm 1981.


NEWS

Tieäm Black File ôû Fountain Valley, Calif. duøng hoäp chuïp aûnh ñeå chuïp nhöõng boä moùng cho khaùch.

9 XU HÖÔÙNG CHO TIEÄM MOÙNG VAØ SPA HIEÄN NAY Haõng saûn xuaát phaàn meàm quaûn lyù tieäm Millennium Systems International ñaõ choïn loïc nhöõng khuynh höôùng daønh cho tieäm moùng vaø spa dö tính seõ phoå bieán hieän nay.

1. Khu Vöïc Giaønh Rieâng Cho Instagram Vaø Selfie. Maïng truyeàn thoâng xaõ hoäi tieáp tuïc laø theá maïnh khi 78% ngöôøi tieâu duøng cho bieát caùc baøi ñaêng treân maïng xaõ hoäi cuûa coâng ty aûnh höôûng ñeán vieäc mua haøng cuûa hoï. Keát quaû laø, chuùng ta seõ thaáy nhieàu khu vöïc giaønh rieâng cho chuïp aûnh baét ñaàu xuaát hieän trong tieäm moùng vaø spa. Nhöõng khoâng gian cho pheùp taïo ra böùc aûnh ñeïp naøy laø coâng cuï quaûng caùo höõu hieäu giuùp phoâ tröông nhöõng dòch vuï cuûa tieäm baèng nhöõng hình aûnh chaát löôïng. Hôn nöõa, ñaêng taûi hình aûnh khaùch seõ giuùp taêng löôïng töông taùc treân maïng vaø doanh thu vì ngöôøi tieâu duøng raát deã bò aûnh höôûng bôûi caùc ñoàng nghieäp cuûa hoï.

2. Saûn Phaåm Laøm Ñeïp Töï Nhieân. Buøøng noå phong traøo laøm ñeïp töø höõu cô laø moät phaàn trong söï thay ñoåi lôùn veà nhaän thöùc cuûa khaùch haøng ñoái vôùi söùc khoûe. Ngöôøi tieâu duøng tieáp caän ñöôïc nhieàu thoâng tin hôn tröôùc ñaây nhôø soá löôïng nhöõng baøi nhaät kyù maïng veà laøm ñeïp vaø taøi khoaûn maïng xaõ hoäi chuyeân noùi veà nhöõng lôïi ích cuûa vieäc “khoâng-coù-hoùa-chaát “. Ñeán cuoái naêm 2018, thu nhaäp toaøn caàu veà saûn phaåm chaêm soùc caù nhaân höõu cô seõ ñaït tôùi $13,2 tæ Myõ Kim.

3. Chatbot. Moät soá thöông hieäu lôùn nhö Sephora, MasterCard vaø Starbucks ñaõ söû duïng Chatbot. Vaäy Chatbot laø gì? Ñaây laø daïng chöông trình traû lôøi töï ñoäng, laø moät dòch

12

VietSALON July/August 2018

vuï ñeå baïn töông taùc tröïc tieáp thoâng qua troø chuyeän nhö Facebook Messenger, Slack, göûi tin nhaén v.v. Nhöõng roâ-boát (bots) naøy ñöôïc xaây döïng ñeå thöïc hieän loaït dòch vuï roäng khaép nhö traû lôøi khaùch haøng, laáy cuoäc heïn vaø mua baùn. Chatbot ñang treân ñaø trôû thaønh moät phaàn thieát yeáu cuûa doanh nghieäp töø khi moïi ngöôøi ñang söû duïng dòch vuï göûi tin nhaén nhieàu hôn laø keát noái maïng xaõ hoäi.

4. Quaày Tieáp Taân Khoâng-Caàn-Baøn Loaïi boû baøn leã taân seõ loaïi boû raøo caûn vaät lyù giöõa nhaân vieân leã taân chuyeân nghieäp vaø khaùch haøng. Trong moät theá giôùi taâm lyù naêng ñoäng, khaùch haøng ñaõ coù taâm theá mong ñôïi moät traûi nghieäm töông taùc cao. Neáu khoâng coù baøn laøm vieäc, nhaân vieân leã taân coù theå xuaát hieän ngay laäp töùc ñeå taêng cöôøng dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng. 

5. Huaán Ngheä Naâng Cao. Vì khaùch haøng ngaøy nay ñaõ coù yù thöùc hôn bao giôøø heát veà traøo löu hieän ñaïi, ngaønh coâng nghieäp laøm ñeïp vaø chaêm soùc söùc khoûe ñaõ taäp trung vaøo vieäc huaán ngheä nhieàu hôn ñeå giuùp caùc chuyeân vieân coù theå caïnh tranh vaø caäp nhaät. Töø nhöõng öùng duïng vaø video treân Youtube ñeán khoùa taäp luyeän vaø caùc lôùp höôùng daãn, naêm 2018 seõ tieáp tuïc laø naêm coù nhieàu söï buøng noå trong phaùt trieån ngheà nghieäp. Ngoaøi vieäc giöõ khaùch haøng, 76% nhaân vieân noùi raèng hoï muoán nhieàu cô hoäi thaêng tieán trong söï nghieäp. 


6. Thanh Toaùn Baèng NFC.

TRÒ LIEÄU COLLAGEN CHUYEÂN SAÂU Gaêng tay nhieàu coâng duïng, öa thích nhaát cuûa tieäm moùng cho dòch vuï tay khoâng caàn nöôùc.

XEÙ

MANG

ÑEÅ COÙ

CHO DA

TÖÔI TREÛ

MOÙNG XINH

LAØM TAY KHOÂNG NÖÔÙC

KHOÂNG PARABEN

COÂNG THÖÙC 6-KHOÂNG

KHOÂNG GLUTEN

Töø laáy cuoäc heïn treân maïng, xaùc nhaän tin nhaén SMS ñeán caùc öùng duïng kinh doanh, söï phoå bieán cuûa caùc thieát bò di ñoäng ñaõ ñi vaøo moät soá chöùc naêng kinh doanh, bao goàm vieäc ñaêng kyù. Chuùng ta seõ tieáp tuïc chöùng kieán söï buøng noå cuûa dòch vuï thanh toaùn qua ñieän thoaïi di ñoäng, bao goàm NFC (vieát taét cuûa Near Field Communication — vuøng giao tieáp gaàn). Haõy nghó ñeán Apple Pay, Android Pay vaø Samsung Pay. Thanh toaùn baèng NFC laø xu höôùng môùi trong töông lai vì ba lyù do: an toaøn, nhanh choùng vaø thuaän tieän cho khaùch haøng. Ñeå chaáp nhaän thanh toaùn baèng NFC, caùc doanh nghieäp caàn phaûi naâng caáp moät theû ñoïc NFC. 

7. Quan Taâm Traûi Nghieäm Cuûa Khaùch Haøng. Söï caù nhaân hoùa gaàn ñaây ñaõ ñöôïc ñaët troïng taâm trong chieán löôïc tieáp thò, vaø hieän nay coù theå thaáy yù kieán caù nhaân ñöôïc ñöa ñeán moät caáp ñoä môùi. Nhaän thaáy khaùch haøng thích ñöôïc thaáy teân cuûa chính hoï, caùc doanh nghieäp seõ tieáp tuïc caøi teân khaùch haøng vaøo email, tin nhaén SMS, daùn treân caùc taám göông taïi tieäm, caïnh quaày phuïc vuï, quaày ñaêng kyù thuû tuïc vaø treân nhöõng tuùi quaø chaøo ñoùn.

C

M

Y

M

Y

Y

MY

8. Dòch Vuï Cho Quyù OÂng.

K

Töø naêm 2017 ñaõ coù söï taêng tröôûng maïnh meõ veà caùc dòch vuï vaø doanh soá baùn haøng cuûa ngaønh toùc cho quyù oâng. Kyõ ngheä laøm ñeïp cho nam giôùi tieáp tuïc môû roäng, thò tröôøng öôùc tính ñaït tôùi 60,7 tæ Myõ Kim vaøo naêm 2020. Caùc tieäm laøm ñeïp ñang nhaän ra raèng nam giôùi thích caùc dòch vuï naøy nhö moät thuù vui, sinh hoaït thö giaõn vaø hoï saün saøng chi tieàn. Nam giôùi ñang chuù yù ñeán veû beà ngoaøi cuûa hoï, nhaát laø veà chaêm soùc toùc vaø sau ñoù laø caïo raâu.

9. Naâng Caáp Coâng Ngheä

Coù saün loaïi

Collagen vôùi Argan Oil I Collagen vôùi Döôïc Thaûo

Khaùch haøng mong ñôïi moät möùc ñoä “coâng-ngheäthuaän-tieän”. Theo kòp vôùi coâng ngheä môùi nhaát seõ giuùp caùc tieäm vaø spa tieáp tuïc thu huùt khaùch haøng. Nhieàu cô sôû kinh doanh ñaõ theâm dòch vuï chuoâng, baùo hieäu vaø naâng caáp caùc thieát bò ngoaïi vi cuõng nhö phaàn meàm quaûn lyù kinh doanh. Ñeå bieát theâm thoâng tin, xinvaøo  www.milenniumsi.com.

14

VietSALON July/August 2018


©2018 OPI PRODUCTS • XIN GOÏI 800.829.4422 HOAËC GHEÙ THAÊM OPI.COM.

KHOAÛNH KHAÉC KHI BAÏN

BIG APPLE RED –

moät trong 10 maøu ñaëc tröng hieän coù ôû daïng Nail Lacquer, Infinite Shine, GelColor & Powder Perfection opi.com • chia seû khoaûnh khaéc ñaùng nhôù #MAKEITICONIC #COLORISTHEANSWER


Boä Söu Taäp Peach Palette Töø ibd Laáy caûm höùng töø phong traøo trang ñieåm vôùi phong caùch hoàng ñaøo nheï nhaøng, boä söu taäp Peach Palette cung caáp loaït 8 maøu ngoït ngaøo aám aùp cho muøa heø naêm nay. Boä saûn phaåm goàm ibd Just Gel ñoàng maøu vôùi ibd Advance Wear töø daïng kem ñeán aùnh nhuõ saün saøng phuïc vuï baïn. Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin vaøo www.ibdbeauty.com.

Döôùi ñaây laø höôùng daãn caùch thöïc hieän moùng pha maøu vôùi boä söu taäpPeach Palette cuøng ngheä só moùng Mini Wilson cuûa A.I.I.:

Böôùc 1: Sôn moät nöûa moùng doïc vôùi maøu ibd Just Gel™ Polish maøu Lush Blush. (Khoâng hô ñeøn)

Böôùc 2: Sôn nöûa moùng coøn laïi vôùi ibd Just Gel™ Polish maøu Concealed with a Kiss. (Khoâng hô ñeøn)

Böôùc 3: Hoøa hai maøu ôû moái noái duøng coï cuûa chai ibd Just Gel™ Polish Concealed with a Kiss. Baûo ñaûm chuøi saïch coï tröôùc khi boû vaøo chai nöôùc sôn. Hô ñeøn 60 giaây.

Böôùc 4: Laëp laïi böôùc 3 vôùi coï cuûa chai nöôùc sôn maøu nhaït. Cho ñeán khi coù maøu hoøa troän nhö yù. Hô ñeøn 60 giaây. Hoaøn taát vôùi ibd Just Gel™ No Cleanse Topcoat. Hô ñeøn LED 60 giaây hay ñeøn UV 2 phuùt ñeå hoaøn taát.

16

VietSALON July/August 2018


KILL THE LIGHTS

A WHOLE LATTE FUN

BARE ATTACK

NOTE TO SELFIE

GIVE ME S’MORE

CHALK ME UP

A WALTZ IN THE PARK

MY SWEET LADY

THAT’LL PEACH YOU

CASUAL FRIDAY

UNDER THE BOARDWALK

14 MAØU MÔÙI

Caøng nhieàu maøu ñöôïc yeâu thích, ôû daïng gel laâu phai. Coù theâm caùc maøu China Glaze baùn chaïy nhaát cho doøng saûn phaåm Gelaze röïc saùng. Khaùm phaù troïn 14 maøu môùi ngay hoâm nay! Gia nhaäp coäng ñoàng thaåm myõ cuûa chuùng toâi: chinaglaze.com | #liveincolour | @ChinaGlazeOfficial

HIGH STANDARDS

CHROME IS WHERE THE HEART IS

MOMENT IN THE SUNSET


Nhaém Muïc Tieâu Vaøo Dòch Vuï Cho Khaùch Haøng Taäp Theå Thao » 100% goøn nguyeân chaát » Khoâng ñeäm theâm » Khoâng ñeå buïi vaûi treân moùng

783930.indd 1

» Duøng ít acetone hôn » Daày hôn » Tieâu chuaån y khoa » Ít gaây dò öùng » Saûn xuaát taïi USA www.carolinacotton.net

TAÅY MOÙNG NHANH KHOÂNG DÍNH BUÏI VAÛI LUÙC NAØO CUÕNG XINH

18

Caùc vaän ñoäng vieân coù theå khoâng phaûi laø khaùch haøng thöôøng nhaät, nhöng vaãn coù thò tröôøng cho nhöõng ngöôøi yeâu theå thao trong theá giôùi laøm moùng, ñaây laø moät khaùi nieäm ñöôïc chöùng minh haøng ngaøy taïi Lavo Nails ôû Fulshear, Texas. Coâ chuû Trang Martin, ngöôøi ñieàu haønh tieäm vôùi con trai Daniel Scott, ñaõ taïo ra moät goùi laøm moùng chaân cho nhöõng vaän ñoäng vieân coù ñoâi chaân cöùng raén, taäp trung vaøo caùc vaán ñeà nhö bò khoùe moùng, muøi hoâi chaân, veát chai, vaø thaäm chí caùc vaán ñeà naám coù theå xaûy ra. “Coù moät quan nieäm sai laàm raèng laøm moùng chaân laø moät ñieàu nöõ tính,” chò Trang cho bieát. “Tuy nhieân, laøm moùng chaân theå thao ñöôïc chuù yù nhieàu hôn trong nhöõng naêm qua nhôø moät soá vaän ñoäng vieân chuyeân nghieäp söû duïng dòch vuï ñeå duy trì söùc khoûe chaân vaø baøn chaân cuûa hoï.” Dòch vuï chaêm soùc chaân bao goàm caùc saûn phaåm ñaëc bieät coù taùc duïng laøm dòu baép thòt: Khaùch haøng ñöôïc ngaâm chaân 10 phuùt vôùi muoái Bokek Dead Sea vaø muoái Epsom cho taùc duïng thö giaõn cô, moùng chaân ñöôïc caét theo moät ñöôøng thaúng ñeå traùnh moùng moïc vaøo trong, vaø veát chai chæ laøm giaûm nheï vì moät vaøi vaän ñoäng vieân ñieàn kinh caàn caùc veát chai ñeå giaûm taùc ñoäng töø vieäc chaïy. Ñeå tieáp thò dòch vuï, Lavo Nails quaûng caùo caùc khía caïnh lieân quan ñeán söùc khoeû töø vieäc chaêm soùc chaân vôùi caùc trung taâm theå duïc, vaø ñoâi khi hoï coøn cung caáp dòch vuï nhö moät giaûi thöôûng cho caùc cuoäc thi theå thao. Tuy nhieân, Martin cho bieát vieäc giôùi thieäu chuû yeáu qua truyeàn mieäng. “Moät trong nhöõng khaùch haøng cuûa chuùng toâi hieän ñang ñaøo taïo ñeå trôû thaønh moät vaän ñoäng vieân chaïy marathon thöû nghieäm cho Olympic,” anh Martin chia seû. “Tröôùc tieân anh aáy ñaõ thöû dòch vuï chaân vì chìu theo yù kieán cuû ​​ a vôï, nhöng giôø ñaây anh aáy quay trôû laïi vì anh aáy nhìn thaáy vaø caûm nhaän ñöôïc nhöõng lôïi ích töø ñoù, töø vieäc giaûm veát chai tích tuï treân ngoùn chaân ñeán phaàn xoa boùp laøm giaûm côn ñau.” Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin vaøo www.lavonails.com.

VietSALON July/August 2018 3/29/18 11:43 AM


Goùi Laøm Moùng Chaân Cho Pheùp Giaûi Ñoäc Vaø Treû Hoùa Da

THAY ÑOÅI CAÙCH LAÉC CHAI! MAÙY LAÉC NÖÔÙC SÔN GEL CHUYEÂN NGHIEÄP Patented

La Palm Volcano Spa laø moät lieäu phaùp chaêm soùc moùng chaân höõu cô, chæ duøng moät laàn vaø moãi goùi vöøa ñuû cho moãi khaùch haøng, giuùp loaïi boû söï laõng phí saûn phaåm. Lieäu phaùp bao goàm 5 böôùc giuùp da khaùch haøng ñöôïc döôõng aåm vaø laøm mòn beà maët da baèng caùc thaønh phaàn collagen thaåm thaáu vaøo da. Böôùc moät vaø hai lieân quan ñeán goùi Detox Volcano Crystals vaø Volcano Activator, taïo ra boït carbon hoùa. Böôùc ba goàm quaù trình taåy teá baøo cheát. Böôùc boán vaø naêm bao goàm maët naï kem vaø massage baèng kem döôõng da, caû hai ñeàu laø chaát thaåm thaáu collagen, giuùp baïn hoaøn taát dòch vuï vôùi caùc lôïi ích döôõng aåm laâu daøi vaø choáng laõo hoùa. Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin vaøo www.lapalmspaproducts.com.

Khaùch Haøng Quay Laïi: Laàn Thöù Ba Laø Thaønh Coâng Trong luùc coá gaéng bieán khaùch haøng laàn-ñaàu-tieân trôû thaønh khaùch haøng thöôøng xuyeân, nhaân vieân ôû Gene Juarez Salons and Spas taïi Seattle hieåu raèng laàn trôû laïi thöù ba cuûa khaùch haøng laø raát quan troïng vaø hoï ñaõ ñöa ra moät vaøi sinh hoaït haáp daãn ñeå giöõ chaân khaùch. “Baïn caøng coù nhieàu cô hoäi thaân thieát vôùi khaùch haøng thì vieäc giöõ chaân hoï thaønh khaùch haøng thaân thuoäc laø hieån nhieân.” Chuû tòch vaø CEO cuûa Gene Juarez laø Scott Missaden noùi. “ Tieäm naøy thaáy raèng khoaûng 30% khaùch haøng cuûa hoï quay laïi sau laàn ñeán ñaàu tieân — tyû leä naøy taêng leân 50% sau laàn thöù hai vaø 70% sau chuyeán ñeán thaêm thöù ba. “Vôùi chuùng toâi, caùc soá lieäu thoáng keâ cho thaáy raèng chuùng ta caøng khuyeán khích caùc chuyeán thaêm thöôøng xuyeân, khaû naêng khaùch haøng seõ ôû laïi vaø tham gia vaøo caùc dòch vuï khaùc ngoaøi dòch vuï ban ñaàu seõ cao hôn”, Missad giaûi thích. Ñeå khuyeán khích caùc khaùch haøng quay laïi, salon ñaõ taïo ra moät boä quaø taëng cho khaùch haøng môùi vaø taëng khaùch vaøo cuoái laàn laøm dòch vuï ñaàu tieân. Boä quaø taëng bao goàm thö chaøo möøng cuûa Missad, phieáu giaûm giaù $25 cho moät dòch vuï trong laàn ñeán thaêm thöù hai, vaø phieáu giaûm giaù $30 ñoâ la cho baát kyø saûn phaåm naøo trong laàn ñeán thöù ba. “Ñieàu naøy thuùc ñaåy khaùch haøng quay laïi salon vaø spa cuûa chuùng toâi,” anh noùi.

ÙNG LIEÂN LAÏC CHÑUAÏI LYÙ TOÂI ÑEÅ LAØM

13999

$

Bao goàm phí vaän chuyeån trong noäi ñòa U.S.

• Quay hôn 500 RPM (revolutions per minute, voøng quay moãi phuùt) • Töï ñoäng chaïy chu kyø 60 giaây • Hoaït ñoäng eâm aùi nhòp nhaøng • 110 – 240 Volts AC duøng ñöôïc moïi nôi • Caùch giöõ chai yeân vò trí raát ñôn giaûn vaø an toaøn • Thieát keá theo thò hieáu ngöôøi duøng ít toán choã • Khuoân ñuùc baèng Zinc cho ñoä beàn toái ña • Duøng ñöôïc vôùi haàu heát moïi kieåu chai, nhaõn hieäu vaø loaïi saûn phaåm • Giuùp giaûm thôøi gian hoaøn taát dòch vuï moùng tay vaø chaân • Traùnh maøu sôn bò ruùt vaø noåi soïc vì khoâng laéc chai ñeàu Vôùi chöùc naêng laéc qua laïi vaø chuyeån ñoäng leân xuoáng, ProShaker giuùp taïo ñöôïc ñoä nhuyeãn ñoàng nhaát cho gel vaø khoâng laøm noåi boït

Vaãn Coù Saün Haøng

www.proshaker.com VietSALON July/August 2018

19


Nhöõng Trang Facebook Veà Ngaønh Moùng Neân Theo Doõi Vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin, gaàn nhö thôïï moùng naøo cuõng duøng caùc maïng xaõ hoäi ñeå lieân laïc vaø giao tieáp treân theá giôùi aûo. Chuùng toâi lieät keâ danh saùch 10 nhoùm coäng ñoàng maïng xaõ hoäi facebook chuyeân veà ngaønh moùng vaø thaåm myõ ñeå baïn ñoïc coù theå theo doõi vaø hoïc hoûi. Baøi cuûa HANNAH VUÕ ALL ABOUT “NGHEÀ” NAILS: BAÙN TIEÄM - CAÀN THÔÏ - LICENSE - TAX – TRAINING • Soá Löôïng Thaønh Vieân: 57 ngaøn

•C huyeân: hình aûnh moùng ngheâï thuaâït, baùn saûn phaåm, buoân baùn tieäm •A dmins: Thanh Leâ

• L ôùp hoïc: höôùng daãn laøm moùng Live, caùc lôùp offline veà mi, xaâm thaåm myõ

HOÏC LAØM NAIL TÖØ CÔ BAÛN ÑEÁN NAÂNG CAO • Soá Löôïng Thaønh Vieân: 83 ngaøn

• Chuyeân: chia seû hình aûnh moùng ngheâï thuaâït, laøm LIVE •A dmins: Tim Nguyeãn

NAILBIZ TV • Soá Löôïng Thaønh Vieân: 8 ngaøn

• Chuyeân: Live talkshow veà caùc lónh vöïc ngaønh moùng •A dmins: Kevin Khanh Nguyeãn

NAIL POETRY

• Soá Löôïng Thaønh Vieân: 180 ngaøn

• Chuyeân: chia seû hình aûnh moùng ñeïp, hoûi ñaùp ngaønh moùng

•A dmins: John Nguyeãn, Danny Huyønh, Thaûo Nguyeãn, Mikey Nguyeãn, Höông Löu

• Lôùp hoïc: Free demo taïi tieäm supply, laøm Live video

NAILPORN

• Soá Löôïng Thaønh Vieân: 257 ngaøn

•C huyeân: chia seû hình aûnh, video moùng ñeïp •A dmins: Kim Quyù Hoà

20

VietSALON July/August 2018


Cho Toâi Yeâu Laïi Töø Ñaàu Kiểu dáng cọ mới

Dễ dàng sơn và dễ kiểm soát hơn. Sơn ít lần nhưng kết quả tốt hơn.

Đẹp! Bền! Hoàn Hảo

© 2018 Hand & Nail Harmony, Inc.

HM-8891

Giữ nét đẹp bền vững trên móng đến 21 ngày mà không sợ bong tróc.

Chaát löôïng haøng ñaàu nhö Gel, söû duïng deã daøng nhö sôn nöôùc

| gelish.com | 714. 773. 9758 | Saûn xuaát taïi USA Công thức được cấp bằng Phát Minh chứng nhận sản phẫm.


NAILS VIET

• Soá Löôïng Thaønh Vieân: 31 ngaøn

• Chuyeân: hình aûnh moùng ngheâï thuaâït, laøm Live, baùn saûn phaåm

•A dmins: Jimmy Tröông, Alex Tröông, Smile Tröông, Christine Laâm • L ôùp hoïc: $500 (3 ngaøy)

NAILS WORLD • Soá Löôïng Thaønh Vieân: 52 ngaøn

•C huyeân: chia seû hình aûnh moùng ngheâï thuaâït, baùn saûn phaåm, giôùi thieäu khoùa hoïc

•A dmins: Tommy Traàn

• Lôùp hoïc: caùc lôùp hoïc offline coù tính phí

NAILS ZONE

• Soá Löôïng Thaønh Vieân: 25k ngöôøi

• Chuyeân: chia seû hình aûnh moùng ngheâï thuaâït, laøm Live vaø baùn saûn phaåm

•A dmins: Dy An Saxton, Derek Nguyeãn • Lôùp hoïc: $500 (3 ngaøy)

VIETNAILS

• Soá Löôïng Thaønh Vieân: 37 ngaøn

•C huyeân: chia seû hình aûnh moùng ngheâï thuaâït, baùn saûn phaåm vaø laøm Live

•A dmins: Haïo Toân, Yeán Vöông, Charlie Toân, Thieân-Kim Huyønh, Daân Nguyeãn

WWW.TAMDONAIL.COM

• Soá Löôïng Thaønh Vieân: 74 ngaøn

• Chuyeân: hình aûnh moùng ngheâï thuaâït, baùn saûn phaåm •A dmins: Taâm Ñoã, Lieân Phan, Prince Leâ

• L ôùp hoïc: daïy mieãn phí taïi nail supply hoaëc tröôøng hoïc.

22

VietSALON July/August 2018


6 Caùch Saùng Taïo Cho Dòch Vuï Moùng Töï Nhieân Dòch vuï moùng töï nhieân nghe coù veû ñôn giaûn, nhöng khoâng vì theá maø chuùng trôû neân bò nhaøm chaùn hay sô saøi. Haõy thöû caùc gôïi yù döôùi ñaây ñeå ñöa dòch vuï moùng töï nhieân cuûa tieäm baïn leân moät taàm cao môùi, coù söï khaùc bieät, cho khaùch haøng nhieàu söï löïa choïn hôn. Höông thôm, thöùc uoáng ngon, xoa boùp thaät thö giaõn, taåy teá baøo cheát vôùi saûn phaåm chuyeân duïng ñeå naâng niu caùc giaùc quan cuûa khaùch haøng thì lo gì vieäc khaùch khoâng quay trôû laïi.

1

Ñaùnh Thöùc Khöùu Giaùc — Trò Lieäu Vôùi Höông Thôm Haõy ñem ñeán cho khaùch haøng moät traûi nghieäm höông thôm ñeå coù theå mang caùc dòch vuï cuûa baïn leân moät möùc

ñoä thö giaõn vaø nuoâng chieàu môùi. Hoøa troän hoãn hôïp caùc tinh daàu thieát yeáu cho caùc dòch vuï tay hoaëc chaân baèng caùch troän chuùng vôùi caùc loaïi kem döôõng da, daàu hoaëc muoái chaø khoâng muøi. Cung caáp moät loaït dòch vuï trong menu bao caùc muøi höông coù saün, hoaëc naâng cao hôn laø cho pheùp khaùch haøng löïa choïn caùc caùch pha troän höông cuûa rieâng hoï. Nhieàu loaïi tinh daàu ñöôïc cho laø coù taùc duïng cuï theå, chaúng haïn nhö taïo ra aûnh höôûng eâm dòu hoaëc taêng naêng löôïng, do ñoù khaùch haøng coù theå löïa choïn höông thôm ñaùp öùng nhu caàu caù nhaân cuûa hoï. Muøi höông cuõng coù theå ñöôïc choïn loïc theo muøa, giöõ cho menu cuûa baïn luoân moùi meû vaø cho khaùch haøng moät ñoäng löïc ñeå naâng caáp dòch vuï. Nhieàu tieäm cung caáp dich vuï tay vaø chaân coù höông vò queá aám cuùng hoaëc baïc haø trong muøa ñoâng, hay höông cam quyùt hoaëc höông hoa coû vaøo muøa heø. Vì tinh daàu raát maïnh, haõy chaéc chaén nghieân cöùu caùch söû duïng chuùng ñuùng caùch tröôùc khi theâm dòch vuï naøy. Neáu baïn khoâng muoán töï hoøa troän höông rieâng cuûa tieäm, nhieàu coâng ty cung caáp caùc saûn phaåm laøm saün coù chöùa caùc loaïi tinh daàu.

24

VietSALON July/August 2018

ISTOCK.COM/EKATERINA79


2

Phuïc Vuï Thöùc Uoáng Phuïc vuï ñuùng loaïi thöùc uoáng coù theå

giuùp naâng caáp cho caùc

5

Baäc Thaày Xoa Boùp Trò Lieäu Moät kyõ thuaät vieân

xoa boùp thöïc söï coù tay

dòch vuï cuûa tieäm baïn. Haõy

ngheà seõ laøm giaûm caêng

thöû cung caáp ñoà uoáng maùt meû,

thaúng cuûa khaùch haøng,

töôi maùt nhö nöôùc chanh, traø ñaù,

giuùp giaûm meät moûi vaø seõ giöõ

nöôùc traùi caây töôi trong muøa heø,

cho hoï trôû laïi salon theâm nhieàu laàn nöõa. Haõy thöû

hay laøm aám khaùch haøng vôùi nöôùc

cung caáp caùc möùc ñoä xoa boùp khaùc nhau tuøy theo

taùo cay hoaëc soâ-coâ-la noùng vaøo

thôøi löôïng hay kieåu xoa boùp ôû caùc möùc giaù khaùc

muøa ñoâng. Hoaëc ñeå khaùch haøng

nhau. Xoa boùp thö giaõn vaø baám huyeät coù theå giuùp

cuûa baïn thöïc söï nghæ ngôi baèng

kyõ thuaät xoa boùp cuûa baïn leân taàm trò lieäu vaø chöõa

caùch taëng moät ly röôïu vang hay

laønh. Nhöõng kyõ thuaät naøy taäp trung vaøo caùc ñieåm

röôïu saâm banh (nhöng haõy ñaûm baûo

cuï theå treân mu baøn tay vaø baøn chaân, giaûi thoaùt

raèng tieåu bang baïn cho pheùp hôïp phaùp cung caáp

caêng thaúng vaø thuùc ñaåy tuaàn hoaøn. Caùc hoïc vieân

röôïu mieãn phí trong tieäm!)

cuûa moân Xoa boùp thö giaõn (Reflexology) tin raèng

3

caùc huyeät cuï theå treân baøn tay vaø baøn chaân coù aûnh Cung Caáp Moùng Ngheä Thuaät Caên Baûn

höôûng ñeán caùc cô quan noäi taïng cuûa cô theå, do

Moùng ngheä thuaät khoâng caàn phaûi phöùc taïp

ñoù aùp duïng aùp löïc taïi nhöõng ñieåm naøy coù theå caûi

ñeå laøm haøi loøng khaùch haøng. Caùc soïc ñôn

thieän söùc khoeû toång theå.

giaûn vaø chaám bi coù theå ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra

Caùc lieäu phaùp xoa boùp baèng ñaù noùng cuõng laø

moät loaït caùc thieát keá nhö hoa hoaëc boï caùnh cam

moät söï boå sung phoå bieán khaùc cho menu tieäm.

xinh xaén. Moät chuùt ombre, moät chuùt long lanh kim

Trong ñieàu trò naøy, caùc vieân ñaù nuùi löûa aám aùp seõ

tuyeán, moät maãu thieát keá duøng baûng keõm ñoùng daáu

taïo ra moät kinh nghieäm ñieàu trò, an uûi giuùp laøm

hoaëc maãu in saün seõ theâm thuù vò cho moùng töï nhieân.

giaõn caùc cô baép caêng cöùng. Baûo ñaûm mua ñuùng

Ñoái vôùi khaùch haøng khoù tính hôn, nhöõng thieát keá

loaïi ñaù duøng trong ñieàu trò xoa boùp, söû duïng caùc

toái giaûn seõ coù söï phaù caùch trong khi vaãn phaûn aùnh

cuïc ñaù nhoû hôn cho dòch vuï tay vaø chaân, vaø hoïc

phong caùch caù nhaân vaø gu rieâng cuûa hoï. Nhieàu

caùch söû duïng ñaù ñuùng caùch ñeå traùnh laøm phoûng

tieäm tính phí veõ moùng theo töøng moùng, theo thôøi

khaùch haøng.

gian thieát keá hay theo söï phöùc taïp cuûa maãu.

4

Taäp Trung Cho Chænh Söûa Vaø Trò Lieäu Moùng Ñoái vôùi khaùch haøng yeâu thích moùng töï nhieân, khi moùng thaät bò hö hoûng coù theå khieán hoï

6

Taïo Nhieàu Löïa Choïn Veà Döôõng AÅm Vaø Taåy Teá Baøo Cheát Dòch vuï moùng tay khoâ

(Waterless manicures) ñang ñöôïc

ñau loøng, vaø moät soá khaùch haøng coù theå khoâng tin

phoå bieán, nhöng toát nhaát laø thay

raèng hoï coù theå döôõng moùng töï nhieân daøi. Haõy giuùp

theá vieäc ngaâm nöôùc baèng caùc trò lieäu

khaùch haøng giöõ cho moùng cuûa hoï daøi, maïnh vaø

khaùc töông ñöông. Haõy thöû cung caáp

khoûe baèng caùch cung caáp caùc phöông phaùp taêng

moät dòch vuï hot-oil (ngaâm daàu noùng)hoaëc gôïi

cöôøng moùng ñöôïc thieát keá ñeå ñieàu trò nhöõng tình

yù dòch vuï khaên noùng hay gaêng tay ñieän giöõ aám cho

traïng moùng phoå bieán nhö moùng khoâ, meàm, gioøn,

khaùch haøng sau khi thoa kem döôõng. Neáu khaùch

hoaëc bong troùc. Chuïp aûnh tröôùc vaø sau khi tri lieäu

haøng cuûa baïn thích ngaâm tay, haõy thöû töï cheá caùc

ñeå khaùch haøng thaáy möùc ñoä caûi thieän cuûa moùng

caùch ngaâm khaùc nhö theâm söõa, vaøi laùt chanh hoaëc

seõ laø phöông phaùp toát ñeå tieáp thò dòch vuï cuûa tieäm.

vaøi caùnh hoa. Kem ñaép choáng laõo hoùa hay kem taåy

Ñoái vôùi nhöõng moùng bò nöùt nheï, moät soá tieäm cung

teá baøo cheát coù theå giuùp khaùch haøng choáng laïi taùc

caáp dòch vuï vaù moùng töï nhieân baèng caùch söû duïng

ñoäng cuûa laõo hoùa treân tay. Taïo rieâng caùc loaïi kem

lôùp loùt baèng sôïi thuûy tinh hoaëc luïa. Khaùch haøng coù

chaø cuõng laø moät löïa choïn tuyeät vôøi. Haàu heát caùc

theå söû duïng dòch vuï söûa chöõa naøy ñeå vaãn giöõ ñoä

loaïi kem chaø coù thaønh phaàn chính laø muoái hoaëc

daøi cuûa moùng töï nhieân khi ñôïi chuùng daøi ra. Lôùp

ñöôøng, vaø nhieàu ngöôøi töï troän rieâng cho hoï. Dòch vuï

phuû gel cuõng coù theå cung caáp ñoä cöùng cho moùng

nhuùng saùp paraffin cuõng laø söï löïa choïn nheï nhaøng,

trong luùc ñôïi moùng moïc daøi.

laøm aåm da maø khaùch haøng seõ yeâu thích.

VietSALON July/August 2018

25


cnd.com

CND, SHELLAC, vaø VINYLUX laø caùc nhaõn hieäu coù ghi danh cuûa coâng ty Creative Nail Design, Inc. ©2018 Creative Nail Design, Inc.


Toân Vinh Neùt Ñeïp Thieân Nhieân.

CND SHELLACE & CND VINYLUX ®

®

®

®

MAØU MÔÙI CUÛA ÑAÁT XOÂN XAO.

Blue Moon

Spear

Brimstone

Arrowhead

MAØU SAÉC ÑOÀNG ÑIEÄU BOÙNG + BEÀN LAÂU PHAI TAÅY ÑI DEÃ DAØNG VÔÙI 100 + MAØU RÖÏC RÔÕ

Element

Dreamcatcher

Element

Element


Nhöõng Saûn Phaåm Chaêm Soùc Moùng Töï Nhieân Daønh Cho Baïn Töø trò lieäu laøm chaéc moùng cho ñeán caùc loaïi taåy nöôùc sôn vaø laøm meàm maøng moùng nheï nhaøng, nhöõng saûn phaåm naøy seõ nuoâi döôõng moùng töïï nhieân.

BIO SCULPTURE GEL VITAMIN DOSE

NGHIA CUTICLE PUSHER

CHINA GLAZE CALCIUM GEL FORTIFIER

Chöùa caùc sinh toá caàn thieát nuoâi

Duïng cuï ñaåy maøng moùng laøm baèng

Saûn phaåm daønh cho moùng yeáu

döôõng caáu truùc chaát söøng treân moùng,

theùp khoâng ræ theo tieâu chuaån cao

vaø gioøn, coù lôùp gel daày hôn thoâng

döôõng aåm vaø taêng cöôøng moùng.

coù ñaàu troøn oâm cong vöøa moùng vaø

thöôøng ñeå taêng cöôøng moùng. Chöùa

Thoa saûn phaåm xunh quanh moùng vaø

khoâng bò beùn cho khaùch haøng caûm

sinh toá B3, sinh toá B5, vaø boät luùa mì

maøng moùng tröôùc khi thöïc hieän dòch

giaùc an taâm, thö thaùi khi taän höôûng

cung caáp chaát dinh döôõng cho

vuï spa tay hay tay sôn gel.

dòch vuï.

moùng, choáng nöùt vaø beå moùng, cho boä

www.biosculpturegel.com

www.nghiacorporation.com

moùng ñeïp chæ sau 8 tuaàn duøng.

@biosculptureusa

@nghiacorporation

www.chinaglaze.com @chinaglazeofficial

@biosculptureusa

@chinaglazeofficial

CND SOLAROIL

VOESH COLLAGEN GLOVES

NOUVEAU NAIL PUR TEA TREE OIL

Daàu döôõng moùng vaø maøng moùng

Vôùi döôõng chaát collagen vaø argan

Tinh daàu traø laø moät trò lieäu thieân

chöùa tinh chaát jojoba vaø sinh toá

oil mang ñeán dòch vuï moùng khoâ sang

nhieân cho vieâm da, khöû muøi hoâi

E giuùp thaâm nhaäp saâu vaø baûo veä

troïng giuùp thaám saâu vaø laøm aåm da.

chaân, naám moùng vôùi höông ñaëc

moùng. Duøng thích hôïp vôùi baát cöù

www.voesh.com

tröng saâu laéng. Nhoû vaøi gioït vaøo

dòch vuï moùng naøo.

@voeshny

kem xoa boùp hay nöôùc ngaâm ñeå

www.cnd.com

@voeshny

laøm saïch vaø töôi môùi moùng.

@cndworld @cndworldfan 28

VietSALON July/August 2018

www.americanails.com


Móng Bột và Gel Nước là chuyện ngày hôm qua

triễn Vọng ngành móng tương Lai Là Đây

Danny Haile,

© 2018 Hand & Nail Harmony, Inc. HM-8466

nhà sáng chế của sản phẫm có một không hai Gelish, lại một lần nữa thay đổi lịch sử ngành móng. Sản phẫm mới PolyGEL® của ông là thành quả của nhiều năm kinh nghiệm làm việc như một chuyên viên móng chuyên nghiệp. Công nghệ tiên tiến PolyGEL® đang được đăng ký bản quyền sáng chế dưới thương hiệu độc quyền Gelish. Sản phẫm PolyGEL® là sản phẫm chính hiệu duy nhất trên thị trường. Đừng để các sản phẫm nháy khác đánh lừa bạn.

Sản Phẫm mới Suất Sắc nhất năm 2017

NAILS NailPro Launchpad PROesthetic

KYÕ THUAÄT ÑANG CHÔØ BAÈNG PHAÙT MINH Vaøo gelish.com ñeå xem chi tieát veà saûn phaåm, phim huaán ngheä vaø nhieàu thoâng tin khaùc 714. 773. 9758 • Saûn xuaát taïi USA

LED CURED


ESSIE APRICOT CUTICLE PEEL

FAMOUS NAMES IBX BOOST

GENA HEALTHY HOOF CREAM

Saûn phaåm taåy maøng moùng coù coâng

Cho moùng lôùp baûo veäï cöùng caùp vaø

Nguyeân thuûy duøng laøm maïnh goùt

thöùc chuyeân saâu giuùp laøm dòu vaø

linh ñoäng. Duøng laøm lôùp neàøn hay phuû

chaân ngöïa bôûi caùc chuyeân vieân

khoûe vuøng da maøng moùng. Coâng

ñeàu ñöôïc. Khong caàn chaø saùt beà

huaán luyeän ngöïa. Kem giuùp döôõng

ngheä Potassium hydroxide phaù vôõ

maët moùng khi sôn neân giöõ moùng luoân

vaø laøm maïnh moùng, kích thích taêng

caáu truùc da cheát ñeå deã ñaåy da, giuùp

trong tình traïng toát.

tröôûng moùng.

laøm saïch maët moùng vaø haïn cheá caét

www.famousnamesproducts.com

www.genaspaproducts.com

tæa maøng moùng.

@famous_names

@genaspa

www.essie.com

@famousnamesproducts

@genaspa

@essiepolish @essie

PRECIOX STAINLESS CUTILE NIPPER

LECHAT NOBILITY CUTICLE OIL

WHALESPA VALENTINO CANDY CUBE

Moät chieác keàm caét da tieâu chuaån Ñöùc

Saûn phaåm hoøa troâïn hoãn hôïp thöïïc

Vôùi ñoùng goùi tieän lôïi cho moãi laàn

beùn toát seõ cho moät traûi nghieäm dòch vuï

vaät vôùi sinh toá A,D, E cho maøng

duøng, caùc vieân neùn ñöôøng chaø nhoû

thuaän lôïi hôn, giuùp laáy ñi nhöõng choã

moùng vaø moùng khoûe maïnh, ñuû ñoä

goïn quaán giaáy kieáng nhö vieân keïo ñuû

xöôùt nheï nhaøng vaø khoâng laøm goà gheà

aåm vaø ñeïp.

maøu saéc vöøa giuùp laáy ñi da cheát vaø

vuøng da maøng moùng. www.franciabeauty.com

www.lechatnails.com @lechatnails @lechatnails

döôõng aåm vöøa taïo neùt thaåm myõ vaø veä sinh cho dòch vuï. www.whalespainc.com @whalespa

30

VietSALON July/August 2018


nöôùc sôn moùng chuyeân nghieäp

Luminor, saûn phaåm nöôùc sôn tinh teá laâu phai leân ñeán 10 ngaøy, keát hôïp maøu sôn vaø sôn phuû coù chaát photo-initiator taïo neùt boùng nhö Gel. Coâng thöùc khoâ döôùi aùnh saùng töï nhieân khoâng caàn hô qua ñeøn UV hay ñeøn LED.

Boä söu taäp Xuaân Haï 2018.

#102 Kinda Care, Kinda Don’t

#103 Free Spirit

#104 Bee Happy

#105 Made in the 90’s

#106 Always on Vacatio

#107 Liberated Lady

Helios laø nhaõn hieäu moùng chuyeân nghieäp môùi taïi New York; caùc saûn phaåm cuûa haõng laø thaønh quaû cuûa nhöõng nghieân cöùu, phaùt minh, thaønh töïu khoa hoïc tieân tieán ñaõ ñöôïc giôùi chuyeân gia thaåm ñònh.

hello@heliosnails.com / Ph.: +1 888 7737 800 / heliosnails.com


NAIL TEK INTENSIVE THERAPY 2

NSI SIMPLICITE POLYDIP

ORLY BREATHABLE TREATMENT VAØ

Intensive Therapy 2 chuyeân trò

Heä thoáng Simplicite PolyDip duøng kyõ

COLOR NUDES COLLECTION

chöùng moùng moûng vaø moùng loät.

thuaät gaén keát caùc phaân töû boät khi

Nhöõng maøu saéc da traàn naêng

Coâng thöùc protein ñoäïc ñaùo gaén

hô ñeøn cho dòch vuï moùng nhanh vaø

ñoäng, thôøi trang giuùp vieäc chaêm

keát caùc lôùp söøng laïi vaø laøm laønh

giuùp moùng khaùch haøng khoûe maïnh

soùc moùng deã daøng hôn. Caùc maøu

moùng yeáu, moûng, meàm hay troùc.

hôn. Heä thoáng khoâng muøi hoâi naøy

“bieát thôû” cho baïn nhöõng lôïi ích

Moùng seõ trôû neân daày vaø maïnh hôn.

duøng ñöôïc tren moùng töï nhien hay

laøm maïnh moùng trong luùc ñieàu

www.nailtek.com

moùng gaén tip.

trò maø vaãn coù moät boä moùng beàn

www.nsinails.com

maøu. Chöùa argan oil, sinh toá B5,

@nailtekofficial @nailtekofficial

@nsinails

vaø C.

@nsinails.usa

www.orlybeauty.com @orlynails @orly

SECHE REBUILD

SPARITUAL EARL GREY COLLECTION

TRIPLE VITAMIN VITAMIN DIP

Coâng thöùc protein giuùp laøm lieàn

Boä söu taäp goàm tuyùp tinh daàu, tuyùp

Laø moät heä thoáng deã duøng vôùi

caùc lôùp moùng töï nhieân, cuûng coá vaø

kem chaø vaø tuyùp kem döôõng. Tinh

coâng thöùc chöùa caùc haït sinh toá

laøm daày moùng. Duøng chuùng nhö

daàu döôõng toaøn thaân vaø taäp trung

sieâu nhoû cho moät boä moùng beàn

lôùp sôn neàn, hay duøng rieâng bieät ñeå

vaøo caùc vuøng da khoâ. Kem döôõng

vaø maïnh trong khi vaãn duy trì ñoä

coù ñoä beàn trong khi cung caáp ñoä

nheï nhaøng laøm saùng vaø baûo veä ñoâï

töï nhieân veàø thaåm myõ laãn caûm

maïnh vaø linh hoaït cho moùng.

aåm cho da trong khi kem chaø ñen

giaùc ñeo moùng. Vitamin Dip giuùp

www.seche.com

giuùp laáy ñi da cheát vaø laøm aåm da.

tieát kieäm thôøi gian thaùo moùng.

www.sparitual.com

www.triplevitamin.com

@sechenails @sechenails

@sparitualist @sparitual

32

VietSALON July/August 2018

@triplevitamin


Chuyeân Vieân Moùng Quoác Teá Kyø Cöïu

Chuaån bò moùng vôùi giuõa 180/180, thoa Nail Prep, duøng keo Strong Jet daùn moùng trong suoát Perfection, taïo daùng moùng vuoâng vôùi giuõa Speedy 150/150.

Theâm caùc ñoùa hoàng nhoû hôn ôû hai beân vaø theâm vaøi chieác laù.

Duøng Xtrabond Primer vaø ñaép daøi thaân moùng vôùi boät Cover Pink vaø boät Multibalance ôû phaàn quanh maøng moùng.

Bao phaàn ñaàu moùng baèng boät trong suoát Acrylic Nail Powder vaø Red Art Drop.

Ñeå bieát theâm chi tieát: Info@miasecretnails.com Los Angeles, CA 91745 Tel: 626-581-4444 Fax: 626-581-4448

Ñaép boät ngheä thuaät maøu “Black” trong Fruity Collection ôû phaàn ñaàu moùng.

Chænh daùng moùng vôùi giuõa Speedy 100/100 vaø chaø mòn phaàn quanh maøng moùng vôùi giuõa Speedy 150/150.

Veõ moät ñoùa hoa hoàng nhoû ôû moät goùc moùng baèng boät White Acrylic Nail Powder.

Phuû leân moät lôùp UV Finish vaø hô döôùi ñeøn LED trong 60 giaây.

CAÙC SAÛN PHAÅM SÖÛ DUÏNG:

Duøng Crystal Applicator vaø Crystal UV.LED Gel gaén haït ñaù Swarovski Crystals vaø Swarovski Pixie Edge Crystals leân maãu.

Ngöôøi maãu duøng maøu Kiki In Our Tiki.

• MOÙNG GIAÛ PERFECTION CLEAR • KEO DAÙN MOÙNG TRONG SUOÁT STRONG JET • NAIL PREP • XTRABOND PRIMER • LIQUID MONOMER • BOÄT ACRYLIC – COVER PINK • BOÄT ACRYLIC – WHITE • BOÄT ACRYLIC – MULTIBALANCE • BOÄT ACRYLIC – CLEAR • BOÄT LAØM MOÙNG NGHEÄ THUAÄT ACRYLIC – BLACK TÖØ “FRUITY COLLECTION”

• THUOÁC NHOÛ NGHEÄ THUAÄT – RED ART DROP • GIUÕA 180/180, 150/150, 100/100 HAÏT VAØ MIEÁNG CHAØ BOÙNG • SÔN PHUÛ UV FINISH GEL • DUÏNG CUÏ GAÉN CRYSTAL • CRYSTAL UV. LED GEL


BEAUTY SPOTLIGHT

NEWTON LÖU: Quan Troïng Nhaát Vaãn Laø YÙ Töôûng. Baøi Cuûa ÑÖÙC TRÍ QUEÁ ANH

Khaù khoù khaên ñeå coù theå “baét” ñöôïc oâng chuû cuûa LeChat Nails, anh Newton Löu, cho moät cuoäc phoûng vaán ngaén vì anh lieân tuïc coù nhöõng chuyeán ñi xa nhaèm giôùi thieäu caùc saûn phaåm cuûa coâng ty LeChat ñeán khaùch haøng khaép nôi treân theá giôùi. Ñöôïc thaønh laäp naêm 1993 taïi vuøng vònh San Francisco thuoäc mieàn baéc tieåu bang California, LeChat Nails nay ñaõ coù boán ñòa ñieåm taïi Hoa Kyø vaø hôn 100 nhaân vieân. Ñieåm ñaùng chuù yù laø maëc duø LeChat vaãn thöôøng daãn ñaàu trong caùc xu höôùng laøm moùng môùi, khôûi ñi töø yù töôûng saùng taïo cuûa oâng chuû Newton, nhöng anh laïi khoâng phaûi laø moät thôï moùng. Ñöùc Trí Queá Anh (ÑTQA): Ñöôïc bieát anh chöa töøng caàm coï, vaäy ñieàu gì ñaõ ñöa anh ñeán vôùi ngaønh naøy? Newton Löu (NL): Trong thôøi gian toâi hoïc ñaïi hoïc thì coù laáy lôùp veà Business. Moät trong nhöõng baøi taäp caàn laøm laø hình thaønh moät döï aùn phaùt trieån thöông vuï, moät “business plan”. Luùc ñoù nhôø coù ngöôøi baïn ñang laøm thôï moùng neân toâi choïn tieäm moùng laøm ñeà taøi. Sau baøi taäp ñoù cho lôùp thì toâi laáy yù töôûng ñeå môû tieäm luoân. Thôøi gian ñoù môû tieäm raát deã, nhöng toâi thì laïi coù yù töôûng thaønh laäp moät heä thoáng tieäm moùng theo daïng franchise, chöù khoâng muoán môû nhöõng tieäm rieâng leû. ÑTQA: YÙ töôûng cuûa anh coù ñöôïc höôûng öùng khoâng? 34

VietSALON July/August 2018

Anh Newton Löu cuøng phu nhaân Jackie Tröông tröôùc gian haøng LeChat taïi hoäi chôï.

NL: Noùi thaät laø luùc ñoù khaùi nieäm veà franchise coøn raát môùi meû ñoái vôùi caùc chuû tieäm moùng goác Vieät, neân raát ít ngöôøi hieåu hình thöùc thöông maïi naøy vaø lôïi ñieåm cuûa noù, neân toâi chæ môû ñöôïc ba tieäm, nhöng cuõng nhôø ñoù maø naûy ra yù töôûng khaùc. Khi coù moät heä thoáng tieäm thì caàn phaûi söû duïng saûn phaåm ñoàng nhaát vôùi soá löôïng nhieàu, neân toâi baét ñaàu tìm hieåu veà laõnh vöïc saûn xuaát vaø thaønh laäp coâng ty UNI (Ultimate Nail International), töùc laø tieàn thaân cuûa LeChat, vôùi muïc ñích chính laø cung caáp saûn phaåm duøng taïi caùc tieäm cuûa toâi maø thoâi. ÑTQA: Lyù do naøo anh ñaõ chuyeån haún sang laõnh vöïc saûn xuaát? NL: Laïi cuõng laø do coù yù töôûng môùi. Hoài tröôùc laøm moùng chæ coù laøm nöôùc hoaëc laøm boät thoâi. Toâi thì nghó ra heä thoáng boät gel (Powder Gel System), beàn hôn nöôùc sôn nhöng deûo hôn boät. Baây giôø thì moïi ngöôøi ñaõ quen thuoäc quaù roài, nhöng hoài ñaàu thaäp nieân 90 thì chöa. Coù saûn phaåm môùi maø khoâng bieát caùch naøo ñeå giôùi thieäu ñeán ngöôøi tieâu duøng, cho ñeán khi coù moät ngöôøi khaùch gôïi yù laø toâi neân ñi trade show. Hoäi chôï


MAØU TRONG HÌNH: POWER PINK

XIN VÀO TRANG MẠNG:

ENTITYBEAUTY.COM GỌI ĐẾN 866.288.4600

NGÖÔØI MAÃU DUØNG MAØU: POWER PINK VÀ SPOTLIGHT

© 2018 Nail Alliance

HM-9181


BEAUTY SPOTLIGHT

Ñoäi nguõ nhaân vieân huøng haäu cuûa coâng ty LeChat.

thaåm myõ ñaàu tieân toâi tham döï laø ôû Sacramento. Trade show chính laø chìa khoùa thaønh coâng cho caùc coâng ty saûn xuaát. Do ñoù toâi ñaõ baùn ba tieäm moùng ñeå thaønh laäp coâng ty LeChat Nails.

Noùi “Khoâng” vôùi Thuoác Khöû Truøng Ñoäc Haïi COÂNG HIEÄU NHÖNG AN TOAØN HÔN CHO BAÏN Thuoác khöû truøng caáp beänh vieän ñöôïc EPA ghi nhaän Khoâng gaây khoù chòu cho maét vaø treân da

BEÀ MAËT | BOÀN LAØM CHAÂN | DUÏNG CUÏ Hoã trôï bôûi

NoHarshDisinfectants.com ViroxProBeauty.com

36

VietSALON July/August 2018

ÑTQA: Anh coù theå baät mí moät chuùt veà teân LeChat? NL: “Chat” tieáng Phaùp laø Meøo. Cho neân logo cuûa coâng ty coù hình con meøo. Ngöôøi Myõ thích meøo, vaø meøo töôïng tröng cho söï dòu daøng, ñieäu ñaø. Hôn nöõa veà maët thôøi trang vaø laøm ñeïp, ngöôøi Myõ vaãn thích nhöõng gì coù lieân quan ñeán AÂu Chaâu, ñaëc bieät laø Phaùp vaø YÙ. Ngoaøi ra thì toâi cuõng sinh naêm meøo. ÑTQA: Vieäc khoâng phaûi laø thôï moùng ñeå coù theå töï tay söû duïng saûm phaåm do mình taïo ra coù laø trôû ngaïi cho anh khoâng? NL: Khoâng haún laø vaäy. Quan troïng nhaát vaãn laø yù töôûng. Toâi coù theå hình dung ñöôïc nhöõng ñieàu mình muoán nhìn thaáy treân moùng, nhö maøu caûm bieán theo taâm tính hay coù laân tinh, roài töø caùc yù töôûng ñoù toâi môùi laøm vieäc vôùi caùc chuyeân gia ñeå cheá taïo ra saûn phaåm theo yù mình. ÑTQA: Xin anh giôùi thieäu sô qua veà hoaït ñoäng vaø saûn phaåm cuûa coâng ty? NL: LeChat thöôøng ñi ñaàu trong caùc yù töôûng laøm ñeïp môùi. Ví duï nhö yù töôûng “perfect match” cho maøu gel vaø nöôùc sôn, LeChat ñaõ giôùi thieäu töø naêm 2005. Tuy khoâng


Ngöôøi maãu duøng maøu: Fancy Pantz

ACRYLIC DIP S Y S T E M

Thaät söï

CÖÙNG CAÙP Taïo söï cöùng caùp deã nhö 1, 2, 3. EzFlow’s TruDIP 3-Step Acrylic DIP System taïo ñoä beàn vaø cöùng caùp cho caùc boä moùng boät chuyeân nghieäp chæ trong ba böôùc ñôn giaûn. Khoâng caàn ñaép, ít phaûi giuõa, vaø khoâng toån haïi moùng, choïn löïa thaät quaù deã daøng. Gia nhaäp coäng ñoàng thaåm myõ cuûa chuùng toâi


xin patent nhöng thaáy yù töôûng naøy trôû neân phoå bieán thì cuõng vui. Raát nhieàu coâng ty ñaõ cho ra ñôøi doøng saûn phaåm boät nhuùng, LeChat cuõng seõ coù, hôi chaäm nhöng baûo ñaûm seõ ñaëc bieät hôn caùc saûn phaåm ñaõ coù treân thò tröôøng. Vôùi caùc nhaõn hieäu nhö Dare to Wear, Nobility, geleùe, Mirano, Pro•Tec, Nail Architecture, v.v. LeChat luoân mang ñeán söï ña daïng cho ngaønh moùng. Hieän coù hôn 50 ñòa ñieåm treân khaép Hoa Kyø maø khaùch haøng coù theå tìm thaáy saûn phaåm LeChat, nhöng chuû yeáu chuùng toâi tieáp caän ngöôøi tieâu duøng taïi caùc trade show. LeChat coù maët taïi 12 hoäi chôï thaåm myõ ôû AÂu Chaâu, 3 hoäi chôï ôû vuøng Trung Ñoâng, vaø haàu heát caùc hoäi chôï taïi Hoa Kyø. Beân caïnh ñoù, caùc nhaø huaán ngheä cuûa LeChat thöôøng xuyeân tham döï caùc cuoäc tranh taøi cuõng khoâng ngoaøi muïc ñích giôùi thieäu neùt ñoäc ñaùo cuûa caùc saûn phaåm LeChat. ÑTQA: Moät chuùt veà ñôøi soáng rieâng cuûa anh? NL: Toâi vaø baø xaõ, Jackie Tröông, coù hai chaùu gaùi. Caùc chaùu cuõng coù veû raát thích laõnh vöïc naøy. Jackie coù baèng y taù nhöng khoâng haønh ngheà, maø laïi daønh heát ñam meâ cho vieäc saûn xuaát vaø höôùng daãn huaán ngheä cho coâng

Chuyeân vieân huaán ngheä Yvonne Vöông cuûa LeChat ñaït giaûi taïi cuoäc thi moùng ngheä thuaät.

ty LeChat, baûo ñaûm chaát löôïng cuûa saûn phaåm cuõng nhö cuûa caùc khoùa ñaøo taïo do LeChat thöïc hieän. ÑTQA: Caùm ôn anh. Chuùc anh vaø coâng ty LeChat luoân thaønh coâng.

NGHIACORPORATION.COM NGHIACORPORATION.COM 38

VietSALON July/August 2018

77 11 44 .. 66 33 66 .. 33 55 55 88


MAØU XANH CUÛA SÖÏ TÍN CAÅN.

KHOÂNG GÌ THAY THEÁ ÑÖÔÏC MAØU XANH.

Coù theå baïn ñaõ thaáy loï Barbicide ñoäc ñaùo ñaëc tröng töø khi coøn beù, taïi moãi tieäm moùng vaø moãi laàn caét toùc. Caûm giaùc yeân taâm khi nhìn thaáy nhöõng chieác löôït ngaâm mình trong dung dòch maøu xanh nöôùc bieån. Daáu hieäu cuûa söï saïch seõ vaø nguyeân taéc. AÁn ñònh tieâu chuaån an toaøn cho dòch vuï cuûa thaåm myõ vieän. Töø naêm 1947, saûn phaåm khöû truøng naøy ñaõ ñöôïc khaùch haøng, chuû tieäm, vaø giôùi thanh tra tin töôûng. Ñöøng tin ñieàu gì khaùc.


Ngheä Thuaät Moùng Boät Boät acrylic coù nhieàu coâng duïng hôn laø chæ laøm moùng traéng hoàng hay noái daøi moùng ñeå sôn maøu. Vaøi naêm trôû laïi ñaây, phong traøo hashtag #notpolish trôû neân phoå bieán vôùi caùc tín ñoà moùng boät vì nhöõng saùng kieán chæ duøng boät acrylic ñeå thieát keá moät boä moùng ngheä thuaät ñeïp maø khoâng caàn ñeán caùc chaát lieäu nhö nöôùc sôn thöôøng hay sôn gel khaùc. Trong baøi naøy, chuùng toâi môøi caùc chuyeân vieân moùng ñieâu luyeän trong vieäc chæ-duøng-boät chia seû vaøi kinh nghieäm vaø maãu moùng ñeïp.

1

2

Boät Ombre, Marble, vaø Hoa Hoàng Chìm

1. Ñ aép moät lôùp raát moûng boät nude

3

4

Phöông Löu, Jersey City, N.J. @thenailboss

Ñeå taïo vaân bi

(hoaêïc maøu töï choïn). Nhaán moät

Marble vôùi boät

chuùt giaáy foil vaøng ôû ñaàu moùng .

ñaép, nhuùng coï voâ

2. T aïo caùc caùnh hoa hoàng vôùi boät

hai maøu, moãi maøu

traéng vaø ñoäng taùc ñeø coï ñeå boät

moät beân thaønh

moûng xuoáng.

coï. Boät caøng öôùt

3. T heâm caùnh hoa nhoû hôn ôû voøng

seõ cho ra Mar ble

trong cho ñeán khi coù boâng hoa

ñeïp hôn, thao

nhö yù.

taùc treân töøng

4. B ao toaøn moùng vôùi boät clear, giuõa

phaàn cuûa moùng

daùng moùng, giuõa mòn laïi vaø sôn Top Coat ñeå hoaøn taát.

cho ñeán khi phuû Ñeå taïo Ombre, ñaép lôùp boät traéng moûng tröôùc, ñôïi hôi khoâ, ñaép lôùp boät nude nhö laø caùch laøm fill.

40

VietSALON July/August 2018

toaøn moùng. Ñöøng khuaáy coï quaù nhieàu, chæ theâm nhöõng phaàn thieáu.


Kim Tuyeán AÅn Long Lanh

1

2

3

4

Ñan Len Vôùi Kim Tuyeán AÅn Thaûo Nguyeãn, San Diego

1

@thaoweezy123 1. Ñ aép boät. Neân ñaép daày vöøa ñuû ñeå deã thao taùc hôn.

2

3

4

Mikey Nguyeãn, San Diego

2. Baûo ñaûm moùng vöøa ñuû khoâ tröôùc khi baïn taïo

@thenailceo

ngaán treân moùng. (khi baïn thaáy boät ñaõ coù ñoâï

1. Gaén moùng giaû crystal clear. Ñaép moät löôïng nhieàu kim

môø nghóa laø ñuùng thôøi ñieåm)

tuyeán leân moùng. Caét giaáy maøu thaønh töøng maûnh nhoû

3. Taïo caùc ngaán ñaàu tieân theo moät chieàu tröôùc,

roài duøng keo gaén chuùng leân moùng.

roài taïo caùc ngaán theo chieàu coøn laïi. Phuû caùc

2. P huû toaøn boä moùng vôùi lôùp boät clear.

raûnh vôùi moät lôùp boät kim tuyeán.

3. D uøng maùy giuõa ôû toác ñoä chaäm ñeå taïo caùc raõnh

4. K hi lôùp kim tuyeán ñaày caùc raûnh, baïn coù theå giuõa löôïng thöøa ñi. Hoaøn taát vôùi gel phuû hay veõ theâm 3-D leân.

cong treân moùng. 4. Chaø mòn moùng vaø sôn lôùp Top Coat ñeå hoaøn taát.

Chuù Ruøa 3-D

Alecia Mounixay, Wilmington, N.C. @thewhitekoi 1. Ñaép boät hoàng laøm neàn. 2. Duøng coï 3-D ñaàu oval taïo ñaàu, vaây/ chaân vaø ñuoâi chuù ruøa vôùi maøu xanh. 3. Taïp maûng boät troøn maøu traéng ôû giöõa laøm thaân. 4. Theâm löôïng boät clear coù nhuùng kim tuyeán leân treân thaân ñeå laøm mai ruøa. 5. D uøng boät ñen taïo maét vaø chæ sôn top coat ôû phaàn mai ruøa.

1

2 42

3

VietSALON July/August 2018

4

5

6. Duøng boät traéng vaø ñeø coï ñeå taïo soùng bieån ôû goùc moùng.

6


Löôùi Vaø Böôm Böôùm Lucy Fell, Suffolk, U.K. @misslucynailartist

Baêng Giaù John Nguyeãn, Mount Pleasant, Texas @john_n1186 Ñaép moät lôùp moûng boät clear vaø raéc maøu #Notpolish Dip-it Ivy leân moùng ñeå taïo lôùp maøu xanh töø ñaäm ñeán nhaït. Ñaép theâm lôùp clear moûng vaø gaén caùc mieáng daùn thuûy tinh, kim tuyeán nhoû, vaø hoa khoâ leân khi lôùp clear coøn öôùt. Hoaøn taát vôùi lôùp clear phuû toaøn moùng, giuõa daùng moùng vaø sôn Top Coat.

Thieât Keá Löôùi Ñaép lôùp clear moûng treân moùng tröôùc. Tieáp tuïc ñaép boät hoàng leân moùng, ñôïi khi boät hôi môø, nhuùng mieáng löôùi vaøo boät clear roài ñeø leân khoaûng 1/2 moùng ñeå taïo veát khaéc treân moùng. Nhôù ñeå tay khaùch vaøo ñieåm töïa ñeå mieáng löôùi khoâng bò leäch. Caån thaän laáy löôùi ra. Bao toaøn

Moùng Keïo Boâng Goøn

Katie Bình, Mount Pleasant, Texas @katiebinh Ñeå taïo maûng maøu Color Block, baét ñaàu vôùi boät Nude Pink ôû phaàn ñaàu moùng. Ñôïi boät môø ñi, duøng dao nhoû caét hình tam giaùc. Neáu ñöôøng caét chöa thaúng, ñôïi boät khoâ hoaøn toaøn thì coù theå duøng giuõa ñeå caét laïi. Tieáp tuïc ñaép caùc maøu theo yù thích, ñôïi boät môø vaø caét nhö hình mong muoán. Chuù yù: neân taïo caùc ñöôøng caét cuøng moät haøng giöõa caùc maøu boät seõ giuùp vieäc caét deã daøng vaø ñöôøng caét ñeïp hôn. Baïn khoâng caàn lo laéng neáu beà maët moùng traøn lan boät, ñôïi khi khoâ vaø sau khi giuõa, caùc ñöôøng caét seõ hieän leân roõ raøng. Ñeå taïo hoa 3-D, ñôïi lôùp neàn khoâ vöøa ñuû (môø) roài duøng caùc vieân boâït nhoû taïo caùc caùnh hoa. 44

VietSALON July/August 2018

moùng vôùi boät clear. Giuõa vaø sôn Top Coat ñeå hoaøn taát.

Böôm Böôùm AÅn Duøng boät hoàng vaø tím taïo Ombre. Laáy löôïng boät öôùt chaám vaøo kim tuyeán troøn vaø ñaët theo ñöôøng cheùo treân moùng. Tieáp tuïc laáy caùc caùnh böôùm ñaët leân moùng. Bao toaøn moùng vôùi lôùp boät clear. Baûo ñaûm toaøn boä caùnh böôùm khoâng nhoâ ra ngoaøi ñeå traùnh bò hö khi giuõa. Giuõa daùng vaø sôn Top Coat ñeå hoaøn taát.


JULY/AUGUST PROMOTIONS

premiernailsource.com

1-800-727-1119 $4.50

OPI NAIL LACQUERS

Buy One OPI GelColor Legacy Top Coat, Get One OPI GelColor Legacy Base Coat FREE!

.5 OZ.

OPI POWDER PERFECTION 20 NEW SHADES! 1.5 oz. $22.95

IN SALONS AUGUST 1

BUY 2 GET 1 FREE!

.5 OZ.

$17.95 SELECT SPA PRODUCTS

Marine Mineral Bath

See Website for Complete Selection

BUY ONE CREATIVE PLAY GEL POLISH .5 OZ. FOR $7.95, GET ONE MATCHING CREATIVE PLAY NAIL POLISH FREE!

CND Shellac™ Base Coat

SAVE

CND SPA BULK SIZES BLOWOUT!

SAVE

50%

73 oz. $56.95

BUY 1 GET 1 FREE!

CND Brisa™ Gels

25%

All Sizes!

FREE!

SAVE

25%

.25 oz.

$15.95 $11.96

GELISH DYNAMIC DUO Buy One Foundation Base Coat, GET ONE TOP IT OFF TOP COAT FOR ONLY $2.00!

NEW! Buy One Select Gelish GET ONE MATCHING MORGAN TAYLOR POLISH .5 OZ. FREE!

BOTH .5 OZ. FOR ONLY $26.95

.5 oz. $16.95

Avry Jelly Pedi

$2.50

Avry Hand Creams AS LOW AS

1.5 oz. tube

Excellent for both professional use and retail.

25.3 oz. pump

Eliminates need for soaking in water, cuticle softener or oil, and massage cream!

Chamomile Lavender Shea Butter

• Sea Salt Soak • Moisture Scrub • Mud Masque • Massage Lotion

NEW!

• LIGHTING TUBE ROTATES 360º • FLEXIARM™ BENDS 180º • 48 LED BEADS Easily attaches to • 40,000 HOUR LIFETIME

$49.95

AS LOW AS

with USB 2A Output

TM

• Attractive Modern Design • Acetone Resistant Finish • Removable Magnetic Base for Toenail Curing • Three Timer Settings • Sensor Activated

USE ONE PER CLIENT

Collagen Gloves or Socks

$2.25

USE ONE PER CLIENT

$149.95 GLOVES & SOCKS AVAILABLE IN TWO VARIETIES ARGAN OIL OR COOL MINT

Avry Disposable Zebra File & Buffer Sets KiKi Disposable Pedicure Kits LARGE

LARGE - AS LOW AS

$0.17 EACH

SMALL

Purple Pumice Bar (Coarse) Purple Buffer and Zebra File (Both 100/180) Manicure Stick

EACH

SMALL - AS LOW AS USE ONE PER CLIENT

NEW!

CORDLESS DUAL CURE LAMP

AS LOW AS

$0.90 A PAIR

any desk or table or fits into lamp hole in most nail stations.

PowerCure

USE ONE PER CLIENT

AS LOW AS

$0.10 EACH

TM

• Bubbly Soak • Sugar Scrub • Bubbly Mask • Massage Butter

$3.25

Rose Water or Shea Butter

Avry Waterless Gloves & Socks

USE ONE PER CLIENT

O2 Bubbly Spa 4-in-1 Pedi in a Box

A silky and radiant moisturizer made with shea butter for younger looking skin.

32 oz. $15.95

BUY 1 GET 1 FREE!

#1 SELLING LED TABLE LAMP!

AS LOW AS

PER PACK

Manicure OR Pedicure

BUY 1 GET 1 FREE!

NO WASTE, PERFECT PORTIONS!

$1.20 $1.25 $7.95

78 oz. $42.50

SAVE TIME & MONEY!

AS LOW AS

Extended Massage Lotion

Papaya & Guava OR Tuscan Citrus & Herb

Pedi in a Box 4-in-1

AVAILABLE IN SIX VARIETIES Pearl Glow, Rose, Lavender, Green Tea, Milk & Honey or Charcoal Detox

Turns warm water into soothing, fragrant jelly!

Sea Salt Scrub

CASE (200)

39¢ $59.95

TM

NEW!

NEW!

FOIL WRAP • COTTON PAD • PURE ACETONE

USE ONE KIT PER CLIENT

GEL POLISH BASE & TOP COATS Base coat provides maximum adhesion. Top coat leaves a super glossy finish!

TEAR

INSERT

500-CT. VALUE PACK

$19.95

WRAP

Quick, easy removal of nail polish, gel polish, hard gels, dip powders, acrylic enhancements and fiberglass wraps.

8 OZ. REFILLS YOUR CHOICE

$49.95

One 8 oz. bottle will refill 16 standard .5 oz. bottles at a cost of $3.12 per bottle.

NO CLEANSE FORMULA

ORDERS PLACED BY 2 PM ARE GUARANTEED TO SHIP THE SAME DAY!

FREE SHIPPING ON ORDERS OF $69* * Free shipping within contiguous USA on orders of $69 or more; excludes oversized items as noted online and in our catalog. Free shipping to Canada on orders of $99 or more shipped in a single box weighing under 10 lbs.; excludes broker fee, taxes and duties.

PRICES IN THIS AD VALID JULY 1 THROUGH AUGUST 31, 2018. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS. OPI PRODUCT IMAGES © 2018 OPI PRODUCTS, INC.


Boät Ñaép Baét Maét Cho Muøa Heø Nhöõng maøu saéc noâi baät, neon, saùng trong boùng toái, thay ñoåi theo nhieät ñoä v.v. seõ giuùp baïn theâm caûm höùng ñeå saùng taïo moät boä moùng ñeïp.

CRYSTAL NAILS COLORED ACRYLIC POWDERS

www.crystalnails.com

@crystal_nails_official @crystalnailsusa

EXCLUSIVE NAIL COUTURE EXO NEON AND GOOD NIGHT GLOW IN THE DARK POWDERS

KUPA TRIPTYCH POWDERS

www.enailcouture.com

www.kupainc.com

@kingofnail

@kupa_tv

@exclusivenailcouture

@kupainc

NSI SECRETS SHADES COLORED ACRYLIC NAIL POWDERS

www.nsinails.com @nsinails @nsinails.usa

LECHAT GLOW IN THE DARK AND MOOD POWDERS

www.lechatnails.com @lechatnails @lechatnails

PROHESION PRISM COLLECTION

www.prohesion.com @prohesion @prohesion

46

VietSALON July/August 2018


EZFLOW ISLAND HOPPIN’ COLLECTION

www.ezflow.com

@ezflownailsystems @ezflow

CHRISTRIO DELUXE ACRYLIC POLYMER

www.christrio.com @christrionails

@christrionailproducts

SUPERNAIL COLOR THEORY PROFESSIONAL NAIL COLOR ACRYLIC KIT

www.supernail.com

@supernailprofessional @supernailprofessional

YOUNG NAILS IMAGINATION ART

www.youngnails.com @youngnailsinc @youngnailsinc

MIA SECRET GLOW AND MOOD POWDERS

www.miasecretnails.com @miasecret @miasecretnails

CACEE NAIL ART POWDER AND PEARL POWDER

www.caceeinc.com @caceebeauty @caceebeauty

VietSALON July/August 2018

47


PROFILE SALON

Tieân Phong Cuøng Velvet Nail Lounge 1

2

Nhöõng chuû nhaân cuûa Velvet Nail Lounge — vôï choàng anh Nick vaø chò Jennie Brown nhìn thaáy nhieàu cô hoäi kinh doanh ôû moïi nôi vaø hoï luoân coá gaéng naém baét chuùng. Baøi cuûa NANCY KIRK

3

VAØI NEÙT SÔ LÖÔÏT Teân Tieäm: Velvet Nail Lounge Ñòa Ñieåm: Troy, Mich. Chuû Nhaân: Nick vaø Jennie Brown Dieän Tích: 2,000 sq. ft. Khai Tröông: thaùng Chín, 2009 Soá thôï moùng/nhaân vieân: 10/15 Chuyeân: Boät nhuùng, dòch vuï cao caáp, trang ñieåm, xaâm Löông: Caên baûn vaø hueâ hoàng Trang Maïng: www.velvetnaillounge.com

48

VietSALON July/August 2018

1

4


1. Teân Velvet Nail Lounge haøm yù laø söï keát hôïp cuûa chaát lieäu cao caáp vaø söï trung thaønh. 2. Chuû sôû höõu Nick vaø Jennie Brown daønh haàu heát thôøi gian cuûa hoï vôùi nhau: laøm vieäc nhö laø ñoái taùc kinh doanh vaø cha meï cuûa hai ñöùa con. 3. Tieäm coù baùn leû doøng saûn phaåm laøm ñeïp rieâng coù teân Lae & Lux, ñaët teân theo con gaùi Laelani cuûa hoï. 4. Ñaây laø tieäm ñaàu tieân giôùi thieäu boät nhuùng quay trôû laïi thò tröôøng ñòa phöông, vaø Brown noùi ñoù laø dòch vuï phoå bieán nhaát trong tieäm. 5. Caùc dòch vuï cuûa tieäm keát hôïp vôùi caùc saûn phaåm cao caáp, bao goàm caû kem döôõng da ñöôïc söû duïng taïi khaùch saïn Bellagio ôû Las Vegas. 6. Viet Joe Cafe laø moät quaùn caø pheâ trong tieäm, cuõng thuoäc sôû höõu vaø ñieàu haønh bôûi vôï choàng Nick vaø Jennnie.

5

6 Gioáng nhö nhieàu ngöôøi lao ñoäng trong thôøi kyø suy thoaùi naêm 2009, anh Nick Brown bò sa thaûi khoûi coâng vieäc cuûa mình — luùc aáy anh laøm vieäc taïi moät coâng ty döôïc phaåm lôùn. Thay vì baát maõn, anh ñaõ nghó ra moät keá hoaïch kinh doanh ñeå naâng caáp coâng vieäc kinh doanh ngaønh moùng cuûa gia ñình vôï leân nhöõng ñænh cao trong khu phoá cuûa hoï ôû Troy, Mich., moät khu vöïc cao caáp ñaõ coù saün nhieàu tieäm moùng. Taän duïng neàn kinh teá ñang khoù khaên luùc ñoù, caëp ñoâi naøy ñaõ thueâ moät khoâng gian baùn leû vôùi giaù cöïc toát ñeå ñaàu tö tieäm moùng. “Khi moïi ngöôøi nhaûy ra, ñoù laø thôøi gian ñeå nhaûy vaøo,” anh Brown noùi. “Toâi ngay laäp töùc nhìn thaáy moät thò tröôøng lôùn hôn cho moät tieäm laøm moùng cao caáp, ñaùng tin caäy, chuyeân chuù troïng maïnh veà dòch vuï khaùch haøng.” Brown ñaõ hình dung ra moät traûi nghieäm cao caáp hôn nöõa veà caùi maø seõ sôùm ñöôïc goïi laø Velvet Nail Lounge, môû cöûa vaøo thaùng 9 naêm 2009. Noäi thaát tieäm gioáng nhö khu nghæ maùt goàm ngoïc luïc baûo vaø vaøng toûa saùng nhö moät “ngoïn haûi ñaêng” trong nhöõng thaùng muøa ñoâng laïnh vaø toái. Ñeå taïo theâm khoâng khí nhö ôû baõi bieån, Brown chuù troïng vaøo vieäc xaây döïng moái quan heä vaø söû duïng caùc saûn phaåm chaát löôïng cao, hai khía caïnh trong kinh doanh tieäm moùng maø theo anh luùc baáy giôø chöa coù maët taïi thò tröôøng moùng ôû Michigan. Velvet coù theâm dòch vuï trang ñieåm, microblading, vaø waxing trong thöïc ñôn cuûa hoï, vaø tieäm thaäm chí coøn saûn

xuaát doøng trang ñieåm rieâng goïi laø Lae & Lux, ñöôïc ñaët theo teân con gaùi Laelani cuûa hoï. Velvet Nail Lounge laø salon ñaàu tieân trong khu vöïc cung caáp caùc heä thoáng boät nhuùng, maø theo anh chuùng laø dòch vuï phoå bieán nhaát cuûa tieäm. “Chuùng toâi thaáy bay giôø ngaønh coâng nghieäp moùng ñaõ baét ñaàu baét kòp vôùi nhöõng yù töôûng naøy,” anh noùi, “nhöng chuùng toâi muoán ñi tröôùc vaø xa hôn treân ñöôøng cong cuûa thöông tröôøng, noù gioáng nhö chuùng toâi ñaõ ôû gaàn goùc vaø khoâng ai coù theå nhìn thaáy chuùng toâi.” Laø moät doanh nhaân saùng taïo, Brown ñaõ nhìn thaáy moät cô hoäi khaùc khi thaáy caûnh phieàn nhieãu phoå bieán trong tieäm: Nhöõng khaùch haøng ñeán muoän kinh khuûng, vaø hoï ñeán vôùi ly caø pheâ môùi pha trong tay. Döïa treân neùt vaên hoùa Vieät Nam cuûa chò Jennie, caëp ñoâi ñaõ giaûi quyeát vaán ñeà naøy baèng caùch baét ñaàu moät-cô-sôû-thöôngmaïi-trong-moät-cô-sôû-thöông-maïi coù teân laø Viet Joe Cafe: moät tieäm caø pheâ trong tieäm thaåm myõ. Brown cho bieát ñieàu naøy ñaõ laáp ñaày moät khoaûng troáng trong thò tröôøng tieäm caø pheâ Vieät noäi ñòa voán dó coù khaù ít tieäm trong khu vöïc, vaø ñoàng thôøi, giaûi quyeát ñöôïc vieäc khaùch haøng khoâng coù lyù do gì ñeå xuaát hieän muoän vì phaûi ñi mua caø pheâ! “Theá laø tieàn thay vì traû cho cöûa haøng caø pheâ cuoái phoá nay seõ vaøo tuùi cuûa chuùng toâi,” anh cöôøi tinh nghòch khi thaûo luaän nieàm vui trôû thaønh ngöôøi pha cheá chính cuûa tieäm. “Coâng vieäc naøy cho toâi nhieàu nieàm vui vaø noù laø moät nguoàn thu nhaäp thöïc söï toát.” Tieäm Velvet luoân luoân kín lòch khaùch heïn vaø chæ coù moät ít khaùch vaõng lai. Anh Brown ñang suy tính seõ aùp duïng nhöõng kieán thöùc kinh doanh cuûa mình ñeå laøm nhaø tö vaán kinh doanh tieäm moùng vaø coù theå seõ môû roäng Velvet thaønh heä thoáng nhöôïng quyeàn kinh doanh. Vieäc luoân tieân phong trong kinh doanh giuùp taøi chính cuûa tieäm luoân oån ñònh. “Toâi öôùc moïi ngöôøi seõ thaáy ñöôïïc lôiï ích cuûa caïnh tranh veà chaát löôïng dòch vuï, thay vì caïnh tranh giaù caû.” Anh taâm söï. Vaøø baø xaõ Jennie thì chia seû: “Anh aáy laø ngöôøi luoân nghó ra caùc saùng kieán môùi vaø toâi seõ giuùp chuùng bieán thaønh hieän thöïc.” Ñuùng nhö caâu noùi cuûa ngöôøi xöa “thuaän vôï thuaän choàng taùt bieån ñoâng cuõng caïn”. VietSALON July/August 2018

49


PRODUCT SPOTLIGHT

LeChat Perfect Match Spectra New Shades vwww.lechatnails.com @lechatnails @lechatnails

OPI Grease Collection www.opi.com @opi @opi

NSI Bling Jar www.nsinails.com @nsinails @nsinails.usa

Footnanny Hemp Balm and Cream

Americanails FlexiLamp Touch www.americanails.com

Mia Secret Gelux Spring Collection www.miasecretnails.com @miasecret @miasecretnails

50

VietSALON July/August 2018

www.footnanny.com @footnanny @footnannybrand


Cuccio NaturaleĂš Coconut & White Ginger Butter & Scrub www.cuccio.com @cucciocolour @cucciospa

Young Nails Everyday Collection Caption Polish and Stamper www.youngnails.com @youngnailsinc @youngnailsinc

BCL SPA

Continuum Pedicure spas

Essential Oil Serum-Infused Facial Sheet Mask Collection www.bclspa.com

Echo LE Chair www.mycontinuumpedicure.com @continuumpedicurespas

@biocreativelabs

China Glaze Summer 2018 Shades of Paradise Collection www.chinaglaze.com @chinaglazeofficial @chinaglazeofficial VietSALON July/August 2018

51


IBD Peach Pallet Collection www.ibdbeauty.com @ibdbeauty @ibdbeauty

FarmHouse Fresh Sweet Milk Lotion www.farmhousefreshgoods.com @farmhousefresh @farmhousefresh

Cuccio DetoXSoak www.cuccio.com @cucciocolour @cucciospa

Essie Soda Pop Shop Collection www.essie.com @essie 52

VietSALON July/August 2018

@essie


Cuøng tham döï söï kieän DUY NHAÁT treân toaøn quoác daønh rieâng cho thôï moùng vaø chuû tieäm chuù troïng ñeán vieäc naâng caáp dòch vuï chaêm soùc chaân giuùp söï nghieäp thaêng tieán. NAILS’ Foot Forward Summit vôùi noäi dung chuyeân veà laõnh vöïc chaêm soùc chaân, taïo ñieàu kieän hoïc hoûi vaø keát noái cho caùc chuyeân vieân moùng ñang mong muoán trau doài kieán thöùc vaø khaùm phaù caùc cô hoäi taêng thu nhaäp. Tìm hieåu caën keõ hôn veà caùc tình traïng phoå bieán cuûa chaân vaø vai troø quan troïng cuûa thôï moùng trong vieäc baûo ñaûm söùc khoûe cho chaân cuûa khaùch haøng.

AUGUST 12-14, 2018 Hilton Atlanta Northeast Atlanta, GA

GHI DANH ÑEÁN NGAØY JULY 12 & ÑÖÔÏC GIAÛM GIAÙ!

www.FootForwardSummit.com

FFS03-0741.18

Brought to you by


Aora 3D Gel ElectroPhoresis www.aoranails.com @aoranails

Taïi sao Simpliciteù?

5

Vôùi Heä Thoáng Simpliciteù PolyDip, baïn coù theå laøm caû naêm ngoùn cuøng moät luùc vì khoâng phaûi lo saûn phaåm seõ bò khoâ cöùng. Caùc heä thoáng boät nhuùng söû duïng resin theo caùch truyeàn thoáng chæ cho pheùp baïn laøm töøng ngoùn moät.

5

Raát deã baûo trì moùng laøm ñeïp baèng NSI Simpliciteù PolyDip baèng caùch fill bình thöôøng. Caùc heä thoáng duøng resin truyeàn thoáng caàn ngaâm tan vaø laøm laïi töø ñaàu.

5

5

780412.indd 1

Simpliciteù ñöôïc ñaëc cheá vôùi coâng thöùc coù chöùa oligomer ngaám boät maïnh, giuùp taïo lôùp maøu ñaày vaø ñeàu hôn. Caùc heä thoáng boät nhuùng truyeàn thoáng söû duïng resin, laø moät chaát baùm dính. Boät nhuùng do ñoù chæ dính vaøo lôùp treân cuøng. Khaùch haøng thích Simpliciteù vì nheï nhö nöôùc sôn, khoâng coù caûm giaùc co cöùng nhö caùc heä thoáng boät nhuùng khaùc. Vì khoâng chöùa chaát polymer neân khoâng bò ruùt taïo ra caûm giaùc co thaét gioáng nhö caùc heä thoáng boät nhuùng coù chöùa resin.

@aoranail

Soft Landings Towels

www.softlandingstowels.com @softlandingstowels @softietowels

Gena PediCure With Peppermint and Lavender www.genaspaproducts.com @genaspa @genaspa

Flowery Pro Manicure Kit www.spilo.com

Ñeå bieát theâm chi tieát xin vaøo nsinails.com hoaëc goïi 1.800.354.6741

54

@flowerynails @flowerynailcare

VietSALON July/August 2018 3/29/18 11:24 AM


Sept. 23-24, 2018

P

Premiere

trang bò cho baïn Kieán Thöùc Thieát Thöïc ñeå Thaønh Coâng

Ghi danh tröôùc August 25 ñöôïc BÔÙT $10 Giaù Veù Ngaøy Khai Maïc Pennsylvania Convention Center Philadelphia, Pennsylvania #PremierePhilly premierephiladelphiashow.biz • 800-335-7469 Chæ Daønh cho Giôùi Chaêm Soùc Thaåm Myõ Chuyeân Nghieäp & Hoïc Vieân

photo: Sunlights® Balayage


MARKETPLACE

AD INDEX

list of advertisers

company page

Jumbo28 Jumbo13

American Dawn - ADI......................................56 Barbicide..........................................................39 Carolina Cotton................................................18 China Glaze ................................................ 9, 17 CND..................................................... 2-3, 26-27

800 627 5839 | www.adisalonproducts.com

Entity Beauty, Inc.............................................35 essie.................................................................11 EzFlow .............................................................37 Foot Forward Summit .......................................53

Would You Like to Advertise In The Marketplace?

Gelish .................................................... 7, 21, 29 Gulfstream Plastics...........................................41 Helios................................................................31 iZen...................................................................19 Kinetics Nails USA............................................23 Kupa.................................................................13 La Palm............................................................ C3 Luraco..............................................................43 Mia Secret........................................................33 Morgan Taylor ...................................................7 Nghia Nippers .................................................38

Xin goïi chuùng toâi hoâm nay ñeå bieát theâm chi tieát.

No Lift Nails................................................. 16, 52 NSI....................................................................54 OPI Products ............................................. 15, C4

Michelle Mullen 310.533.2465 michelle.mullen@bobit.com Shannon Rahn 310.533.2434 shannon.rahn@bobit.com

VietSALON Magazine 3520 Challenger St., Torrance, CA 90503 (310) 5332400

www.viet-salon.com 56

VietSALON May/June 2018

ORLY......................................................... C2-1, 5 Premier Nail Source..........................................45 Premiere Philadelphia......................................55 Virox ProBeauty................................................36 VOESH...............................................................14

This list is provided as a courtesy to VietSALON advertisers. The publisher assumes no responsibility for errors or omissions.


COMING SOON!

COMING SOON!

VOLCANOSPA P E D I C U R E

Thaáy ngay söï khaùc bieät! Detox Volcano Crystals coäng theâm Activators seõ giuùp taïo caûm giaùc saûng khoaùi baèng kinh nghieäm taåy ñoäc toá thuù vò khi saûn phaåm suûi boït cuoàn cuoän! Trò lieäu vaø chaêm soùc chaân troïn veïn vôùi Exfoliating Sugar Scrub, Collagen Cream Maske vaø Collagen Massage Lotion.

5-STEP SPA-IN-A-BOX WITH BUBBLING & FIZZING

VOLCANO SPA PEDICURE

TM

VS

OTHER BRAND "FIZZ" PEDICURES

HOÄP LÔÙN 9OZ (CAÂN NAËNG ÖÔÙC CHÖØNG)

HOÄP NHOÛ 4OZ (CAÂN NAËNG ÖÔÙC CHÖØNG)

TAÏO BONG BOÙNG LÔÙN & SUÛI BOÏT MAÏNH

CHÆ SUÛI BOÏT CHUÙT ÍT

THEÂM CAÙC NGUYEÂN LIEÄU HÖÕU CÔ & COLLAGEN

THIEÁU COLLAGEN & NGUYEÂN LIEÄU KEÙM CHAÁT LÖÔÏNG

NHIEÀU COÂNG DUÏNG HÖÕU ÍCH DAØI LAÂU

HIEÄU QUAÛ GIÔÙI HAÏN VAØ KHOÂNG KEÙO DAØI

AI CUÕNG MUOÁN GIÔÙI THIEÄU CHO BAÏN BEØ!

KHOÂNG COÙ GÌ ÑEÅ KHOE VÔÙI BAÏN

cruelty free NOT TESTED ON ANIMALS

paraben free SAÛN XUAÁT TAÏI USA

Caûm Nhaän Söùc Taåy Ñoäc Maõnh Lieät! MUA TREÂN MAÏNG HOAËC TAÏI CAÙC ÑAÏI LYÙ GAÀN BAÏN. WWW.LAPALMSPAPRODUCTS.COM

ÑANG CHÔØ BAÈNG PHAÙT MINH


a D o n’ t B o s s a N o v

Me

A ro

und

Don’t Bossa Nova Me Around (vaø nhieàu maøu ñöôïc öa chuoäng khaùc)

ôû daïng OPI Powder Perfection

A lp i n e S n ow

©2018 OPI PRODUCTS INC. • XIN GOÏI 800.829.4422 HOAËC GHEÙ THAÊM OPI.COM

Nhuùng. Goõ. Tuyeät Haûo.

OPI POWDER PERFECTION I HEÄ THOÁNG BOÄT NHUÙNG

Taùi phaùt minh moùng boät. Nhanh hôn, deã hôn & khoâng muøi. Saùng boùng nhö gel & nhieàu tuaàn khoâng phai. Khoâ gaàn nhö töùc thì, khoâng caàn hô ñeøn.

Cuoän laïi ngaâm tan deã daøng | Moùng hoaøn taát töï nhieân | 49 maøu OPI ñaëc tröng

VietSalon Magazine July/August 2018  

Magazine for the Vietnamese nail industry.

VietSalon Magazine July/August 2018  

Magazine for the Vietnamese nail industry.