Page 1

1997 – 2012 Narvik Boligstiftelse

15 ĂĽr


Styret i Narvik Boligstiftelse vil med dette gi ut et jubileumshefte som viser litt om aktiviteten i Narvik Boligstiftelse. Litt om hva som har vært, hva som nå skjer og noen tanker fremover. Starten for 15 år siden, ble skapt i Narvik bystyre, som opprettet en boligstiftelse for å ivareta verdiene, etablere effektive løsninger og frigjøre kommunale midler til andre behov. Narvik bystyre beholder kontroll og styring gjennom viktige rammer vedtatt av Narvik bystyre. • Narvik bystyre velger styremedlemmer til stiftelsen. • Narvik kommune har tildelingsrett på alle boenhetene. • Narvik bystyret har vedtatt de retningslinjer som følges for vedtak om boligtilbud. Stiftelsen ser til at boligmassen fungerer, bidrar med prosjektutvikling gjennom nye boligtilbud og en god forvaltning. Det etterstrebes effektive rutiner slik at tomgang fra ut- til innflytting tar kortest mulig tid. Flest mulig skal til enhver tid få mulighet til å få et botilbud. Narvik boligstiftelse har en rekke viktige samarbeidspartnere som ser til at stiftelsen kan lykkes med nye prosjekter, løse akutte situasjoner som oppstår og arbeide frem de smarte løsningene. Flere av disse i jubileumsheftet og vi takker alle våre viktige samarbeidspartnere. En rekke av boligkompleksene er type boliger hvor tjenestene i Narvik kommune gir tilbud til den enkelte beboer. Personalet i boligene og Narvik boligstiftelse har et svært godt samarbeid. For beboer skal dette føles som et godt og helhetlig tilbud. For Narvik Boligstiftelse er det viktig at folk skal føle seg trygg i sine hjem. Det er familier, eldre, yngre – ja et tverrsnitt av byens befolkning som bor hos oss. Narvik Boligstiftelse tilbyr 350 hjem. 2

Narvik boligstiftelse 15 år

Innhold: Hva er Narvik Boligstiftelse..................... 4 Styret........................................................ 6 Drift og forvaltning av boligene............. 10 En allsidig og viktig jobb........................ 11 Pågående prosjekter............................. 12 Håper på fortsatt godt samarbeid......... 14 Pen By-prisen........................................ 16 Fornøyd enhetsleder.............................. 18 Stortrives............................................... 20 Investeringsprosjekter........................... 22 Veldig givende tid................................... 26 Hva nå.................................................... 29


Narvik boligstiftelse 15 책r

3


Hva er

Narvik Boligstiftelse Boligstiftelsen har flere ulike typer leiligheter tilpasset enslige, par, barnefamilier og storfamilier. Noen av leilighetene er i flere ulike borettslag, andre i egne boligkompleks i tillegg til eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Husleieinntektene skal finansiere driftsog finanskostnadene for boligene. Dette stiller krav om å få til smarte løsninger innenfor en akseptabel økonomisk ramme. Narvik Boligstiftelse utvikler nye prosjekter gjennom nybygg eller ombygging ut fra behovene som er ivaretatt gjennom bystyrets vedtak i Boligsosial handlings4

Narvik boligstiftelse 15 år

plan. Arbeidet med nybygg eller ombygging tilpasset brukergruppenes behov skjer i nært samarbeid med Narvik kommune. Vedlikeholdsoppgavene har vært og er omfattende. Dette gjelder både utvendig og innvendig vedlikehold. Arbeidet med tiltak for å forebygge brann har vært viktig gjennom flere år. Narvik boligstiftelse ønsker å bidra et godt nabolag og hyggelige omgivelser og har derfor fokus på planmessig utvendig vedlikehold. Innvendig vedlikehold er sentralt og viktig for den enkelte beboer. Kjøkken, bad samt innvendig vedlikehold ivaretas planmessig samt i forbindelse

Narvik Boligstiftelse har 350 boligenheter som leies ut. Boenhetene er omsorgsboliger eller boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er lokalisert i Narvik by, Fagernes, Bjerkvik, Beisfjord og Ankenes. med inn- og utflytting. Ved særskilte behov og tilpasninger arbeider stiftelsen tett sammen med ergoterapeut og andre fagpersoner i Narvik kommune for å få et best mulig resultat. Beboere som får sin bolig gjennom Narvik boligstiftelse får i all hovedsak 3-års kontrakt. Ved behov, forlenges denne etter søknad, til tildelingskontoret i Narvik kommune. Narvik Boligstiftelse er Narvik kommunes verktøy for alt av utleieboliger og omsorgsboliger.


1 roms leilighet 2 roms leilighet 3 roms leilighet

Partnerskap med Husbanken

4 roms leilighet 5 roms leilighet 6 roms leilighet

Grafen viser en oversikt over fordeling mellom de ulike leilighetsstørrelsene i boligporteføljen.

Etablering av Narvik Boligstiftelse Narvik kommune besluttet i 1996 å se på alternativer for organisering av sitt eierskap til kommunale boliger. Beslutning om etablering av en stiftelse for ivaretakelse av drift av de kommunale boligene var grundig vurdert og behandlet gjennom flere saker i Narvik kommunestyre.

Valg av selskapsformen stiftelse Narvik kommune valgte å vurdere ulike eierskapsalternativer, herunder et fortsatt kommunalt eierskap, opprettelse og overføring av eierskap til borettslag, stiftelse eller aksjeselskap. Når kommunestyret falt ned på at stiftelsesformen var å foretrekke som eier-/driftsform for boligene, var begrunnelsen at dette alternativet ble vurdert som best egnet for å realisere formålene som var gitt.

Adelheid Kristiansen.

Siden Narvik kommune inngikk partnerskap med Husbanken i 2009 er boligpolitikken virkelig kommet på dagsorden, både administrativt og politisk. Etter etablering av et nytt boligkontor har Narvik hatt en svært positiv utvikling når det gjelder bruken av de økonomiske boligvirkemidlene, startlån og bostøtte. Det betyr at mange vanskeligstilte på boligmarkedet har fått hjelp til å skaffe seg bolig. Narvik har også satt et spennende og innovativt fokus på fremtidas boliger for eldre, blant annet gjennom å se på bruk av ny teknologi i boligene slik at eldre kan bo hjemme lenger, forteller Adelheid Kristiansen, ved Husbanken i Bodø. Det er i den forbindelse etablert samarbeid med en rekke relevante aktører, herunder Høgskolen i Narvik. Også ungdoms boligbehov er et område hvor kommunen har satt i gang spennende utviklingsarbeid. Narvik boligstiftelse 15 år

5


Vi har spurt styret i NBS om fire viktige saker. 1. Hva er styrets/din rolle i NBBL? 2. Viktige saker for deg? 3. Hvordan er samarbeidet med Narvik kommune? 4. Styrets virksomhet frem til nå?

Styret i Narvik Boligstiftelse Styret består av Jarle Teigen, styrets leder, Geir-Arne Mathisen nestleder, Grete S. Solvoll. 1 vara, Vera Polsk er fast på styrets møter med taleog forslagsrett. Marie Hansen og Anne Hagesæther er 2 og 3 vararepresentant til styret.

Jarle Teigen Styret er oppnevnt av Narvik Bystyre. Vi har ansvar for å sørge for en god boligforvaltning til de av kommunens innbyggere som har behov for kommunale utleieboliger til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre har styret ansvar for den driftsmessige og økonomiske forvaltning ved bl.a å utarbeide strategier, mål og visjoner for stiftelsen. Vi velger og avgjør også hvem som som skal forestå den praktiske forvaltning av eiendomsmassen. For tiden er det Narvik Boligbyggelag. Narvik Boligstiftelse har behandlet mange viktige saker. Vi definerte ganske raskt vår oppgave til ikke bare å forvalte og vedlikeholde våre boliger, men også å utvikle boligmassen i takt med ønsker og behov fra Narvik Kommune. 6

Narvik boligstiftelse 15 år

Vi har hatt prosjekter av ulike typer og størrelser gjennom disse årene, men jeg vil umiddelbart trekke frem Villaveien 24 og Framnesveien. Nå står vi foran store utfordringer i forbindelse med rehabilitering av Solborg i Administrasjonsveien.

en omfangsrik saksmengde som skal gjennomgås og det kreves stort engasjement og gode kunnskaper for å ta de avgjørelser vi må ta. Styret har derfor skolert seg gjennom kurs og laget egen strategiplan og styreinstruks.

Narvik Kommune er naturligvis vår viktigste samarbeidspartner. Etter en litt nølende start fra begge parter, har samarbeidet utviklet seg til å bli svært bra. Både politikerne og administrasjonen har de siste årene vist stor forståelse for det arbeidet vi gjør.

Her vil jeg bare fremheve vår utmerkede forvalter. Våre medarbeidere i Narvik Boligbyggelag gjør en flott jobb for Narvik Boligstiftelse og våre beboere.

Styret består av tre medlemmer med varamedlemmer. Vi er et aktivt og ansvarsbevisst styre med hyppige møter og lange forhandlinger og diskusjoner. Det er ofte


Styret i Narvik Boligstiftelse. Fra venstre; Vera Polsk, Grete Solvoll, Geir-Arne Mathisen, adm. dir Kirstin Leiros og Jarle Teigen.

Geir-Arne Mathisen Styrets rolle/Min rolle Styrets ansvar og rolle i Narvik Boligstiftelse (NBS) er ganske sammenfallende med hvordan et styre i et hvilket som helst aksjeselskap skal fungere. Det er noen forskjeller fordi vi forvalter en stiftelse og ikke et as, men mye er likt. Styret har ansvar for at driften av Narvik Boligstiftelse skjer i henhold til de økonomiske forutsetninger som hele tiden er våre rammebetingelser. Likeså at driften er i henhold til stiftelsens formål. NBS har et betydelig antall boligenheter, alt fra leiligheter, tilpassede boliger og til større institusjoner. Stiftelsen skal oppfylle mange behov. Behov som stadig er i endring. Dette gjør det både utfordrende og lærerikt for meg og oss som sitter i styret i NBS.

I styret er det også et ansvar, sammen med administrasjonen, å bidra til utvikling av boligmassen. Dette innebærer arbeid med utvikling og realisering av prosjekter som, -til enhver tid, ivaretar kommunens behov for boliger. Som styremedlem er det også mitt personlige ansvar å bidra til at dette skjer. Samarbeidet med Narvik Kommune (NK) Fra mitt ståsted i styret synes jeg samarbeidet mellom NBS og NK fungerer godt. Det er jo kjent at kommunen gjennom noen år har hatt store økonomiske utfordringer. Slik jeg opplever det, har man likevel funnet gode løsninger. Administrasjonen i NK jobber i spenningsfeltet mellom behov for boliger, økonomiske prioriteringer og politiske føringer. Dette er utfordrende

både for NBS og for NK`s administrasjon. Til tross for dette er det det vist stor vilje til å realisere gode og fremtidsrettede prosjekter. Dette samarbeidet håper vi å utvikle videre i årene som kommer. Samarbeidsparter I NBS er det viktig å ha gode samarbeidsparter. Jeg føler vi har et godt samarbeid med næringslivet og entreprenører i realisering av ulike prosjekter. Det er viktig for NBS at våre samarbeidspartnere skjønner at vi jobber i situasjon hvor beslutningsprosessene noen ganger tar lengre tid. Fra mitt ståsted i styret vil jeg også fremheve betydningen av et godt samarbeid med vår lokale bank, samt et svært viktig og godt samarbeid med Husbanken. Det er ofte behov for å finne gode og Narvik boligstiftelse 15 år

7


langsiktige løsninger. Noen ganger må man likevel handle på kort varsel når muligheter byr seg. Da er det viktig å ha gode samarbeidspartnere på finansiering, noe som hjelper NBS i å realisere sine prosjekter på en god måte. Som styremedlem i NBS har jeg hatt mulighet til å følge utviklingen av NBS gjennom mange år. Det har, for meg personlig, vært lærerikt - og arbeidet i styret har vært preget av at alle i styret og administrasonen vil det beste for stiftelsen og vårt formål. NBS er inne i en svært spennende periode og har mange prosjekter som er under realisering. Planene er mange og det kan synes som om det fortsatt skal bli spennende og utfordrende å bidra til fortsatt utvikling av Narvik Boligstiftelse.

Vera Polsk Jeg er 1. vara til styret i Narvik Bolig stiftelse. Jeg møter på alle styremøter siden styret bare har tre faste representanter og at det er viktig at vara er orientert om hva som skjer i boligstiftelsen. Dette ble bestemt i styret rett etter at stiftelsen var startet da vi så at det var behov for det. Da var jeg også 1.vara. Jeg har vært fast representant i en periode og 1. vara de andre periodene. Jeg er valgt inn fra SV og jeg var med å gjøre vedtak om opprettelsen av NBS i kommunestyret. Styret er stiftelsens øverste organ og er  ansvarlig for stiftelsens drift.    Viktige saker for meg er å kunne tilby boliger til mennesker som har vanskelig for

Det er viktig for meg at leietakerne opplever boligstiftelsen som imøtekommende. 8

Narvik boligstiftelse 15 år

Samarbeidet med Narvik kommune har stadig blitt bedre. Det tok tid for alle parter å finne en god måte å samarbeide på. Styrets virksomhet har endret seg ganske mye gjennom disse årene. Fra starten gikk virksomheten mest ut på å forvalte den eksisterende boligmassen. I dag har stiftelsen en mye mer aktiv rolle. Vi bygger, kjøper inn boliger og bygger om boliger slik at boligmassen tilpasses de behov Narvik kommune har. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha flere opplysninger.

Ankenes Torg 8.

Grete Solvoll Styrets rolle er å sette mål og strategier for organiseringen av virksomheten på en forsvarlig måte i forhold til retningslinjer for stiftelsen. Dette omhandler i stor grad forvaltning av virksomhetens eiendommer. Det er også styrets rolle å fastsette handlingsplaner og budsjetter og holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.

å komme seg inn i boligmarkedet, eller har behov for tilrettelagte boliger.  

Boligstiftelsen er spesielt opprettet for vanskeligstilte i vårt lokalsamfunn og da er det viktig at vi kan ivareta vår funksjon med hensyn til de enkelpersoner dette gjelder. Det jobbes mye og godt med ulike problemstillinger. Samarbeidet med kommunen er en forutsetning for å kunne drifte i forhold til formålet med stiftelsen. Det er kommunen som i stor grad setter rammene for boligpolitikken i kommunen og

dermed legger premissene for det arbeidet stiftelsen kan utføre. Styrets virksomhet har endret seg til videreutvikling av eiendomsmassen i tråd med nye og endrede krav fra samfunnet. Styret har i økende grad endret fokus fra å ivareta egen eiendom til å erverve og utvikle nye boliger for å imøtekomme endrede behov.


Vi gratulerer Narvik Boligstiftelse med 15-års jubiléet Norske Boligbyggelag

Norske Boligbyggelag Narvik BoligByggelag Narvik boligstiftelse 15 år

9


John Arve Joakimsen, Terje Millerjord, Tor- Raymond Eriksen og Synnøve Næss.

Drift og forvaltning av boligene Narvik boligbyggelag forvalter Narvik Boligstiftelse i tråd med forvaltningsavtalen. Arbeidet omfatter: • Forvaltning av stiftelsens eiendommer • Økonomistyring, regnskap, budsjett • Finansiering av investeringer • Prosjektstyring av større og mindre investeringer • Husleieadministrasjon • Nøkkeladministrasjon • Vedlikeholdsplaner og gjennomføring av tiltak i boligmassen 10

Narvik boligstiftelse 15 år

• Vaktmestertjeneste • Service, informasjon og oppfølging • Samhandling med Narvik kommune og andre samarbeidspartnere • Sekretariat og saksbehandling til styret Narvik Boligbyggelag har tre personer innen drift som arbeider med all oppfølging, vaktmesteroppgaver og tiltak vedrørende bygningsmassen. Dette er John Arve Joakimsen, Terje Millerjord og TorRaymond Eriksen. Synnøve Næss håndterer

alt av husleieadministrasjon, nøkkeladministrasjon, kontaktpunkt for boligkontoret og service/informasjon. Leder av Narvik Boligbyggelag er også leder for Narvik Boligstiftelse, Kirstin M. Leiros. Hun ivaretar alt av saksbehandling og oppfølging av saker for styret, prosjektansvarlig i større og mindre prosjekter, finansiering og økonomistyring samt samhandling med Narvik kommune.


En allsidig og viktig jobb Narvik Boligstiftelse feirer sine første 15 år i år. De siste årene har oppgradering, vedlikehold og effektivisering vært sentralt. Kirstin Leiros

Narvik boligstiftelse består av ca 350 boenheter som fordeles i to hovedkategorier – til vanskeligstilte på boligmarkedet, og som omsorgsboliger, forteller Kirstin Leiros, som er administrerende direktør i stiftelsen, og også i Narvik Boligbyggelag. – De vanskeligstilte kan for eksempel være flyktninger, noen som har økonomiske vanskeligheter eller er rusmisbrukere. I omsorgsboliger bor som regel yngre– og eldre funksjonshemmede. For å få tildelt bolig, må man søke igjennom tildelingskontoret i kommunen, som vurderer hvert enkelt tilfelle, og gir positivt eller negativt vedtak om bolig. Et hovedmål for oss er å tenke smarte løsninger og presse kostnadene så mye som mulig. Vi gjør alt vi kan for at utleieprisene skal bli lavest mulig, med tanke på de som skal klare med husleien sin, forteller Kirstin. Stiftelsen har ingen ansatte, men leier inn tjenester, en del av dem av dem fra Narvik Boligbyggelag. Et styre, valgt av bystyret er sentrale når avgjørelser skal tas. Kirstin har vært i jobben sin siden 2008,

Tekst: Gro S Løkås

Foto: Rune Dahl

og er svært fornøyd med prosjektene som er gjennomført siden da. – Jeg fungerer som prosjektansvarlig, men har så klart teknisk bistand, forteller hun. – Det er utrolig mange involverte i hvert prosjekt, og lange prosesser både før vi kan sette i gang og underveis i byggingen, sier hun. – Vi har mange krav og forholde oss til, både byggeteknisk og det kommunen, som er vår største bruker, krever av løsninger. Stiftelsen har forskjellige typer prosjekter; nyanskaffelser, omgjøring av egne eiendommer og nybygg. – Det er lite tomter å ta av i Narvik sentrum, så som regel må vi være kreative med det som allerede eksisterer, forteller Kirstin. For tiden er Solborg et veldig spennende prosjekt i Narvik Boligstiftelse. Den gamle bygården skal, forhåpentligvis i desember 2013, fremstå i ny prakt. Planen er 31 boenheter pluss et dagsenter. – Dette prosjektet er veldig stort og krevende og vi har engasjert eksterne arkitekter for å maksimere mulighetene

med bygget, forteller Kirstin. – Det som gjør det ekstra utfordrende er de økonomiske begrensningene. Når alt kommer til alt skal utleieprisene være fornuftige. Kirstin trives med allsidigheten jobben gir henne. – Det gir meg mye å vite at jeg får være med på å lage et hjem til en person, som kanskje har ventet lenge på å få sitt eget sted å bo. En annen ting som er gøy er at vi får pyntet på Narvik by. Det å ta vare på slitne gamle bygg i byen og få dem til å skinne igjen er utrolig givende, sier Kirstin Leiros. Det som Kirstin synes er ekstra artig er at det som gjøres i Narvik, blir lagt merke til i andre byer. – Ved å opprettholde stiftelsen får vi som er god på bolig ta oss av den biten, mens de andre tjenestene f. eks innen omsorg blir utført av de som har ekspertise på det. Vi har laget modeller som vi har videreformidlet til boligbyggelag i andre byer som ønsker å lære av oss, avslutter en fornøyd Kirstin Leiros.

Narvik boligstiftelse 15 år

11


Fagernesveien 103.

Villaveien 62.

Pågående prosjekter Solborg omsorgsbolig– administrasjonsveien 8 Solborg er et omfattende prosjekt. Bygget skal totalrehabiliteres og bygges om til omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Bygget er nedslitt og innehar ikke dagens ønsker innenfor den enkelte boenhet. Det er derfor behov for en total oppgradering av bygget. Bygget vil bli bygget om til leiligheter og boenheter i bofellesskap. Dagsenter skal i tillegg etableres i byggets 1 etasje. Arbeidet har vært planlagt gjennom et år med vurdering av løsninger, aktuelle beboergrupper, hvilken hjelp som skal ytes og planløsning av leiligheter, fellesarealer og fasiliteter. Det skal etableres en innholdsrik takterrasse som gir et godt uteområde i tillegg til flere balkonger. Det bygningsmessige arbeidet er planlagt med oppstart 1. oktober og ferdigstillelse i desember 2013.

12

Narvik boligstiftelse 15 år

Villaveien 62 Villaveien 62 ønskes tilpasset ny beboergruppe, og vil settes i stand i tråd med dette. Samtidig benyttes anledning til å ta et bygningsmessig løft da boligen i dag er nedslitt. Boligen rommer 4 boenheter, og det vil i tillegg legges opp til noen fellesfasiliteter. Det bygningsmessige starter inneværende år, med ferdigstillelse våren 2013. Fagernesveien 103 Boligen ble anskaffet våren 2012 for å kunne gi et botilbud til flere. Boligen skal bygges om og legges til rette for en beboergruppe hvor boligtilbudet må styrkes. Arbeidet med planløsning er ferdigstilt. Byggestart er beregnet inneværende år med ferdigstillelse våren 2013. Boligen vil romme flere boenheter og fellesrom.


Dør til trapperom min. 10M (krav om 13M fravikes - kfr. strategidokumentet)

anslått utstrekning nabobygg

wc 3,6 m2

wc 4 m2

boder

EI 60CSa

EI 60CSa

13M EI 30CSa

RL

EI 30CSa

Nødtrapp

boder EI 60Sa

Kj. 3 13M EI 30CSa

vaskerom 13,3 m2

Kjøkken

Kj. 2 kjøkken 8,6 m2

Solborg omsorgsbolig – Administrasjonsveien 8.

datarom 9,5 m2 felles 54,3 m2

terrasse

EI 30CSa

EI 60Sa

EI 30CSa

felles stue 28,5 m2

min. 13M

Tegnforklaring:

E 90C

TRAPP

Bygget sprinkles

EI 30Sa

Brannvegg REI 120M Branncelle EI 60 / B 60

bk 3,7 m2

Røykskille E 30 / F 30 Rømningsretning / rømningsveier EI 30Sa

Rømningsveier EI30 E30

EI 30Sa

EI 30Sa

EI 30Sa

EI 30Sa

Brannklasse dør (vindu) Brannslange i skap Manuell brannmelder

BS

Brannalarmsentral

RL

Betjeningspanel for røykluke

Kj. 1

Kj. 1

Kj. 1

Kj. 1

Kj. 1 26,1 m2

28,1 m2

28,1 m2

28,1 m2

28,1 m2

Nøkkelsafe CO2-apparat CO2

Pulverapparat

0

1

2

3

4

5

Plantegning 1. etasje prosjekt Solborg.

Narvik boligstiftelse 15 år

13


Håper på fortsatt godt samarbeid Ordfører Tore Nysæter ser store fordeler med samarbeidet mellom Narvik Kommune og Narvik Boligstiftelse. Tekst: Gro S Løkås

Økonomisk vil det alltid lønne seg å eie fremfor å leie. Men når det er sagt, så fungerer tjenesten bra slik den er i dag – og har helt klart store fordeler. Nysæter tenker da særlig på at bo-ligene blir grundig renoverte og vedlikeholdt. – Hadde de vært kommunalt eid, ville de nok kommet langt ned på lista vedlikeholdsmessig, sier han. Slik det er nå står alt fra skoler til sykehjem i kø for å få oppgraderinger. Selv om samarbeidet har fungert bra, jobbes det hele tiden med forbedringer. Nylig kom en boligsosial handlingsplan på bordet, som skal tydeliggjøre forventninger kommunen har til Narvik Boligstiftelse. 14

Narvik boligstiftelse 15 år

– Det er vi som bestiller varen, og da er vi nødt til å være tydelige. Det er mange hensyn som må tas, i samråd med forskjellige instanser i kommunen. Og ja – det er en svært omfattende prosess, men slik må det nesten være, sier ordføreren. – En annen positiv effekt av dette, er at de mange boligene i Narvik Boligstiftelse ser veldig bra ut. De får nye fasader, som igjen er med på å pynte i byen vår. Og da gjerne med en smitteeffekt, som gjør at enda flere hus blir pusset opp. Og det trenger vi i Narvik, avslutter Tore Nysæter. Som ser fram til et videre bra samarbeid med Narvik Boligstiftelse.

Tidligere ordfører har ordet Tekst og foto: Robin Lund

Odd G. Andreassen styrte Narvik som ordfører i tre perioder, og Narvik boligstiftelse ble født i hans siste runde i ordførerstolen. – Boligstiftelsen tok form i en periode med godt, tverrpolitisk samarbeid, og da det ble gjort flere organisasjonsmessige og administrative omstillinger i kommunen, erindrer han. Boligene lå da inne i det kommunale budsjettet. Andreassen forteller at det på den tiden var stiftelsesformen som var aktuell for å skille ut boligmassen. Narvik boligstiftelse skulle være en egen juridisk og økonomisk driftsenhet. – Tanken var blant annet at at det som ble betalt inn av beboerne også skulle tilbake til boligene, sier Andreassen. – Stiftelsen skulle være et apparat med et oversiktelig oppdrag, slik at handlingsveien ble kortere og mer effektiv. – Det ble gjort grundig administrativt forarbeid. Det ble brakt inn brukergrupper, fagorganisasjoner og næringsliv i prosessen. Arbeidet ble berømmet av fylkesmannen, husker Andreassen. – Boligbyggelaget fikk oppdraget med å administrere stiftelsen. Det fungerte godt i min tid, og i ettertid har jeg bare hørt positivt om stiftelsen, avslutter den tidligere Narvikordføreren.


Foto: Heia Espen / Palookaville

til se er iftel t! r et e le t ot tu ligs bile m . a r se over Gr Bo rs ju g o ik å t em rv 5ide fr be rene Na ed 1 r a å am d i m r s ei b o r f ar ke sam k t ta Vi god

Samtidig vil vi gratulere alle i borettslaget som nå kan sette sammen sin helt personlige tv-pakke. Selv om vi nordmenn har mye til felles, finnes det enda mer som gjør oss unike. Vi kommer i alle varianter med ulike preferanser og interesser. Også når vi setter oss ned i tv-stolen. Derfor kan hver enkelt kunde nå sette sammen sin helt egen Grunnpakke. I tillegg til et stort utvalg norske og internasjonale tv-kanaler, som alle våre kunder får tilgang til, kan du velge hele 15 favorittkanaler fra et valgfritt univers – uten at det koster noe ekstra. Det kaller vi valgfrihet!

Les mer om mulighetene på canaldigital.no

Narvik boligstiftelse 15 år

15


Nominert til Pen By-prisen 2011 Tekst og foto: Robin Lund

Snorresgate 23 er ett av flere botilbud for vanskeligstilte. Snorresgate 23 er totalrehabilitert både utvendig og innvendig og bygget om til flere leiligheter. I arbeidet med totalrehabiliteringen er det lagt vekt på å få tilbake byggets opprinnelige stil fra 30-tallet, men med dagens krav til isolasjon og funksjonalitet. Bygget har 5 boenheter med mulighet for å utvide til 6, i tillegg til et fellesrom. Utvendig ble de gamle eternitt-platene erstattet med trepanel. Narvik boligbyggelag ARS har ledet prosjektet og IBV har hatt totalentreprisen. Byggetiden var cirka ett år.

 I 2011 ble bygget nominert til Pen By-prisen. Det er Stiftelsen Boligfondet for Narvik som deler årlig ut pris til en kandidat som har bidratt til å gjøre Narvik til en penere by.

16

Narvik boligstiftelse 15 år


Kanalen som forandrer liv! Sterke ord kanskje, men vi ser daglig mennesker reddet både for liv og evighet! De gode nyhetene, budskapet om Jesus, går ut 24 timer i døgnet, gjennom programmer fra en rekke kristne foreninger og organisasjoner. Med ord følger handling. Vi bruker derfor mye oppmerksomhet på å hjelpe de aller svakeste blandt oss, og rekke ut en hånd til de fattigste av de fattige på vårt eget kontinent. Visjon Norge er gratis og tilgjengelig i hele Norge, men har av ulike årsaker ikke nådd hjem til absolutt alle. Finner du oss ikke på ditt TV-apparat, kan du kontakte de som håndterer ditt TV-tilbud! Velkommen til Visjon Norge. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

WWW.VISJONNORGE.NO Narvik boligstiftelse 15 år

17


Nancy Starberg er enhetsleder for Narvik kommunes Tjenesten for utviklingshemmede. Tjenesten er en egen enhet som består av 114 årsverk fordelt på 169 ansatte, og har 58 brukere. Tjenesten leier 43 leiligheter av Narvik boligstiftelse. Tekst og foto: Robin Lund

Nancy Starberg er enhetsleder for Narvik kommunes Tjenesten for utviklingshemmede.

Fornøyd enhetsleder Starberg er ansvarlig for brukerne over 18 år, og tjenesten har brukere fra 18 år til 74 år. Brukerne er vanlige leietakere og betaler husleie til boligstiftelsen. Slik kan tjenesten hjelpe brukerne i det som er brukernes egne hjem. Personalfasilitetene er det Narvik kommune som leier. Nancy Starberg og resten av personalet er svært fornøyd med Narvik boligstiftelse. – Det er krevende å tilpasse driften for så spesielle behov som Tjenesten for utviklingshemmede har. Boligstiftelsen er fleksible i forhold til løsninger, og utbedringer lar seg alltid diskutere. – Nybygg blir spesielt tilpasset den enkelte brukeren, og blir planlagt med 18

Narvik boligstiftelse 15 år

henblikk på livsløpsperspektiv. Pårørende er med i prosessen hele veien. – Narvik boligstiftelse har også vaktmestertjeneste, og er flinke til å ta seg av brøyting, saltstrøing og andre vedlikeholdsbehov som melder seg. Enkelte boliger står særskilt høyt i kurs. – Noen av boligene er fantastisk fine, spesielt nybyggene, sier Starberg om bygningsmassen. – Villaveien 24 er spesielt populær både blant brukere og ansatte. Det er vårt største bygg og et av de største i Nord-Norge av sitt slag. En annen bolig hun vil trekke frem er Blomvikveien 35-37. Der har et vertikaldelt bygg blitt horisontaldelt, slik at andre etasje

er et bofelleskap for tre multihandikappede, mens første etasje fungerer som “treningsleiligheter” for brukere som skal omstille seg i forhold til bosituasjonen. Starberg trekker gjerne også frem dagens administrerende direktør. – Kirstin Leiros har har fått gjort mye positivt. Boligstiftelsen er veldig ”tilbudsorientert”. Starberg forteller at Tjenesten for utviklingshemmede har for liten boligmasse per i dag, og er i dialog med Narvik boligstiftelse for å se på løsninger. – Jeg ser for meg litt større enheter enn firemannsløsningene som det er satset mye på til nå. Det har fordeler som sosial arena for brukerne og for den daglige driften.


Vi i Megler Forum gratulerer Narvik Boligstiftelse som 15-års jubilant! Vi ønsker lykke til videre i et spennende Narvik

Vi kjenner markedet – kunnskap og kvalitet gir en trygg bolighandel

www.meglerforum.com

Tlf. 76 96 79 50

www.finn.no • www.eiendomsnett.no

Narvik boligstiftelse 15 år

19


20

Narvik boligstiftelse 15 책r


Stortives i Tiurveien Kjell og Torill har knapt annet enn positivt å si om Narvik Boligstiftelse. Tekst og foto: Robin Lund

Torill Langseth er mor til to sønner som benytter seg av Narvik boligstiftelses tilbud. Hun og Kjell Ellingsen er hjelpeverger for guttene, som er autister med psykisk utviklingshemming. – Det blir mye kjemping i systemet og det er lange dager og kontinuerlige utfordringer, forteller Kjell om hverdagen. – Dette er en svak brukergruppe som ofte ikke kan tale eller kjempe for sin egen sak. – Da er det så godt med noen som bare er positive, sier Torill med sikte på Narvik boligstiftelse. Storebror Thomas har bodd i 13 år i boligen, mens lillebror Mats har to år bak seg som beboer i Tiurveien. – Boligstiftelsen har hjulpet til med å få begge i samme bygg, sier en tydelig takknemlig mor. – Begge er avhengige av spesialtilpassinger, fortsetter hun. – Stiftelsen har vært lydhøre og vi har blitt spurt til råds hele veien, kan hun fortelle. Kjell Ellingsen og Torill Langseth har bare positive erfaringer med Narvik Boligstiftelse.

Hjelpevergene ønsker å trekke frem Kirstin Leiros og John Arve Joakimsen,

som de har hatt tett kontakt med. – De har vært svært positive og lydhøre i forhold til oss, og John Arve er flink til å se løsninger, sier Torill mens Kjell nikker bifallende. – Selv småting av spesialtilpassinger blir godt ivaretatt, sier de. – Boligstiftelsen har forstått at det som ellers kan fortone seg som trivialiteter, kan være essensielt i denne sammenhengen. – I det hele tatt er stiftelsen svært løsningorienterte, sier de etter å ha sukket litt over utfordringene byråkratiet ellers har å by på. De blir nesten beskjemmet av å skryte så uhemmet. – Om det skulle være noe negativt å si måtte det være at stiftelsen har vært uheldige med valg av noen samarbeidspartnere, sier Kjell etter å ha tenkt seg godt om. – Samtidig har stiftelsen raskt ordnet opp når det har oppstått problemer, legger han fort til. Det bor fire brukere i omsorgsboligen i Tiurveien. Torill forteller at de har fellesmiddager, drar på turer, har uteplass med grill og i det hele tatt et fint fellesskap i boligen. – Det er et flott personale her, og det betyr mye, skyter hun inn. Thomas og Mats kan ikke selv uttrykke seg verbalt om hvordan de trives i Tiurveien. – Man merker på kroppsspråket at de trives med hjemmene sine, sier Torill.

Narvik boligstiftelse 15 år

21


Investeringsprosjekter 2001 – 2011

Solplassen

Bygget som er nærmeste nabo til Villaveien 24, ble bygget opp igjen etter brann i 2002. Bygget er et boligkompleks bestående av 12 boenheter, personalfasiliteter og fellesrom. Dessverre gikk sprinkelanlegget høsten 2010, slik at bygget måtte renoveres og beboerne få annen bolig. Innflytting kunne igjen skje høsten 2011.

Villaveien 24

Bygget omfatter 19 boenheter med fellesfasiliteter, personalrom og uterom. Beboerne flyttet inn i november 2007 etter lengre planlegging og byggetid. Dette er en heldøgns omsorgsbolig. Boligene er tilrettelagt med livsløpsstandard, tilpasset rullestolbrukere og gode romløsninger.

Fr. Nansen 38

Fr. Nansen ble bygget opp etter brann i 2003. Bygget ble flyttet inn etter brannen og består av flere mindre boenheter. Bygget har også personalfasiliteter og det arbeides nå med mulighet for å opparbeide et bedre uteområde for beboerne.

22

Narvik boligstiftelse 15 år


Minkveien 6

Bygget ble totalrenovert i 2009 med oppgradering av leilighetene i tillegg til utvendig. Boligene ble tilpasset ny beboergruppe. Det er 6 boenheter i bygget i tillegg til personalfasiliteter og fellesrom.

Blomvikveien 35

Blomvikveien 35-37 er totalrehabilitert og tilpasset en helt ny brukergruppe. Tomannsboligen var tilpasset familier, men var preget av tidens tann. Beliggenheten var svĂŚrt bra som bolig for yngre funksjonshemmede. Boligen er totalrehabilitert og tilpasset de nye beboerne. Boligen har 6 boenheter, hvorav tre er i bofellesskap. Ellers rommer boligen fellesrom og personalrom.

Ankenesveien 27 Boligen ble anskaffet og bygget totalt om til 4 boenheter og en personal/fellesdel. Det er etablert mindre boenheter.

Boliger til familier

Rombaksveien 36, Taraldsvikbakken 2, Elias Blix vei 4 og Otto Sverdrupsvei 14 er to- til firemannsboliger og anskaffet i perioden 2009-2011. Noen er totalrehabilitert, mens andre er gjort mindre tiltak. Boligene ligger sentrumsnĂŚrt og tilpasset barnefamilier.

Narvik boligstiftelse 15 ĂĽr

23


Tiurveien 19

Tiurveien 19 ble oppgraderti 2009-2010 i tillegg til at en av boenhetene er utvidet med et påbygg for å utvide en av leilighetene. Boligen har totalt 4 boenheter i tillegg til personalfasilitetene. Nabobygget Tiurveien 21 overtas av Narvik Boligstiftelse i 2012.

Kirkegata 35a

Kirkegata 35 rommer 3 boenheter og er totalrehabilitert etter brannskade i 2010-2011. Boligen rommer både større og en mindre boenhet.

Snorres gate 23

Snorres gate 23 er bygget om og totalrehabilitert. Boligen har nå 5 boenheter og fellesrom. Boligen er utseendemessig tilbake til en mer opprinnelig stil etter mange år med eternittplater. Boligen ble etter rehabiliteringen nominert til Pen-by prisen.

24

Narvik boligstiftelse 15 år


BVSASAS utfør BVS utfører:

™HcZ`g^c\$IŠbg^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\ ™HcZ`g^c\$IŠbg^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ ™BVa^c\$WZaZ\\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZg ™BVa^c\$WZaZ\\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZ ™KV`ibZhiZg™GZc]daY ™KV`ibZhiZg™GZc]daY

BVS AS utfører: S utfører: utfører: S AS utfører: =€cYikZg`i_ZcZhiZg

KV`ibZhiZgi_ZcZhiZg

=€cYikZg`i_ZcZhiZg

GZc]daYhi_ZcZhiZg

KV`ibZhiZgi_ZcZhiZg

7KH6H utfører oppussingsarbeider i alle størrelser Vi kan hjelpe deg med alt innenfor vanlige vakt7KH6H utfører renhold fra ett enkelt rom til større hus. Nür du leier inn mestertjenester! Vi utfører ukentlig vaktmesteri borettslag, sameie og nÌringsbygg. 7KH6H til ü pusse opp vil vi gjøre alt i vür makt i boligsameier, borettslag og nÌringsVi vasker kontor, korridorer trapper 7KH6H utfører oppussingsarbeidertjenester i alle størrelser Vi kan hjelpe deg med alt innenfor vanlige og vaktfor at det skal bli tilfredsstillende og vel sü det. Vi bygg. Vi arbeider alltid etter en vaktmesterinsslik at du für bedre tid til ü gjøre andre fra ett enkelt rom til større hus. Nür du leier inn mestertjenester! Vi utfører ukentlig vaktmestergür aldri fra en jobb før den er helt ferdig og holder truks som inneholder punkter som: ting. Rengjøringen utføres med fuktig 7KH6H til ü som pusse opp vil alt i vüravmakt tjenester i boligsameier, borettslag ogsüpe, nÌringshøy standard. Vi har hündverkere er stolte av vi gjøreKontroll lyspunkter med pÌreskift, smøring mopp og miljøvennlig slik at det faget sitt. av lüser av blir skikkelig og lukter godt! for at det skal bli tilfredsstillende og ogjustering vel sü det. Vi og dørpumper, bygg.feiing Vi arbeider alltid etter enrent vaktmesterins7KH6Htar ogsü oppføring av søppel, kontroll justering eller støvsuging gür aldriavfrahus/hytter en jobbogførtilbygg. den er heltuteareale, ferdig ogplukk holder truksogsom inneholderFeiing punkter som: av rom som Vi er en kvalitetsbedrift som bygger. av tekniske installasjoner, generell inspeksjon kjellere, loft, boder og andre høy standard. Vi har hündverkere som er stolte av Kontroll av lyspunkter med pÌreskift, smøring Vi utfører maling, flislegging og tømrerarbeid. av eiendommen, gressklipping og snømüking arealer utfører vi ogsü. og justering av lüser og dørpumper, feiing av Bedriftsmarkedet faget er ogsüsitt. mülgruppe for oss. for ü nevne noe.

GZc]daYhi_ZcZhiZg M

ES

TE

R

M 7KH6H utfører renhold E S ER T i borettslag, sameie og nÌringsbygg. Vi vasker kontor, korridorer og trapper slik at du für bedre tid til ü gjøre andre ting. Rengjøringen utføres med fuktig mopp og miljøvennlig süpe, slik at det blir skikkelig rent og lukter godt! 7KH6Htar ogsü oppføring av hus/hytter og tilbygg. uteareale, plukk av søppel, kontroll og justering Feiing eller støvsuging av rom som Vi er en kvalitetsbedrift som bygger. av tekniske installasjoner, generell inspeksjon kjellere, loft, boder og andre Vi utfører maling, flislegging og tømrerarbeid. av eiendommen, gressklipping og snømüking arealer utfører vi ogsü. $RONNINGENSGT .ARVIKs°PNINGSTIDER-AND FRED s4ELEFONs&AXsWWWBVSERVICENO Bedriftsmarkedet er ogsü mülgruppe for oss. for ü nevne noe.

™HcZ`g^c\$IŠbg^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ g^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ g$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ `g^c\$IŠbg^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ ™BVa^c\$WZaZ\\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZg BVa^c\$WZaZ\\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZg ™KV`ibZhiZg™GZc]daY \\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZg \™IV`™;VhVYZg ™KV`ibZhiZg™GZc]daY =€cYikZg`i_ZcZhiZg KV`ibZhiZgi_ZcZhiZg

`ibZhiZg™GZc]daY ™GZc]daY

GZc]daYhi_ZcZhiZg

KV`ibZhiZgi_ZcZhiZg 7KH6H utfører oppussingsarbeider i alleGZc]daYhi_ZcZhiZg størrelser Vi kan hjelpe deg med alt innenfor vanlige vakt-

M 7KH6H utfører renhold E S ER T fra ett enkelt rom til større hus. Nür du leier inn mestertjenester! Vi utfører ukentlig vaktmesteri borettslag, sameie og nÌringsbygg. $RONNINGENSGT .ARVIKs°PNINGSTIDER-AND FRED s4ELEFONs&AX M lser Vi kan hjelpe deg med innenfor 7KH6H E S ER 7KH6H til üaltpusse oppvanlige vil vi vaktgjøre alt i vür maktutfører renholdtjenester i boligsameier, borettslag T og nÌringsVi vasker kontor, korridorer og trapper n mestertjenester! Vi utfører ukentlig vaktmesteri borettslag, sameie og nÌringsbygg. for at det skal bli tilfredsstillende og vel sü det. Vi bygg. Vi arbeider alltid etter en vaktmesterinsslik at du für bedre tid til ü gjøre andre t tjenester i boligsameier, borettslag og nÌringsVi vasker kontor, korridorer og trapper gür aldrialltid fra etter en jobb før den er helt ferdigslik ogatholder somandre inneholder punkter som: ting. Rengjøringen utføres med fuktig Vi bygg. Vi arbeider en vaktmesterinsdu für bedre tidtruks til ü gjøre standard. Vi harsom: hündverkere som erting. stolte av Kontroll av lyspunkter med pÌreskift, smøring der mopp og miljøvennlig süpe, slik at det truks somhøy inneholder punkter Rengjøringen utføres med fuktig av sitt. med pÌreskift, smøring Kontroll avfaget lyspunkter og justering mopp og miljøvennlig süpe, slik at detav lüser og dørpumper, feiing av blir skikkelig rent og lukter godt! og justering av lüser ogogsü dørpumper, feiingavavhus/hytterblir skikkelig godt! plukk av søppel, kontroll M 7KH6Htar oppføring og tilbygg. rent og lukter uteareale, ogEjusteringR Feiing eller støvsuging av rom som nenfor vanlige vakt7KH6H utfører renhold M fører renhold ygg. STE uteareale,Viplukk søppel, kontroll ogsom justering R eller Estøvsuging rom som installasjoner, generell inspeksjon ES er enavkvalitetsbedrift bygger. Feiing avavtekniske kjellere, loft, boder og andre T vaktmesterav tekniske generell inspeksjon kjellere, loft, ogav andre i borettslag, sameie ogboder nÌringsbygg. Vi installasjoner, utfører maling, flislegging og tømrerarbeid. eiendommen, gressklipping og snømüking g,kentlig sameie og nÌringsbygg. arealer utfører vi ogsü. av eiendommen, gressklipping og snømüking arealer utfører vi ogsü. Bedriftsmarkedet erVi ogsü mülgruppe for oss.korridorer og for ütrapper nevne noe. ettslag og vasker kontor, for ü nÌringsnevne noe.

ZcZhiZg daYhi_ZcZhiZg GZc]daYhi_ZcZhiZg

kontor, korridorer og trapper en bedre vaktmesterinsür tid til ü gjøre andreslik at du für bedre tid til ü gjøre andre erøringen som: utføres med fuktig ting. Rengjøringen utføres med fuktig s°PNINGSTIDER-AND FRED s4ELEFONs&AXsWWWBVSERVICENO $RONNINGENSGT .ARVIKs°PNINGSTIDER-AND FRED s4ELEFONs&AXsWWWBVSERVICENO pÌreskift, smøring miljøvennlig süpe, slik at detmopp og miljøvennlig süpe, slik at det umper, feiing av godt! blir skikkelig rent og lukter godt! lig rent og lukter 25 Narvik boligstiftelse 15 ür kontroll og justering r støvsuging av rom som Feiing eller støvsuging av rom som


Veldig givende tid Tekst og foto: Robin Lund

Odd Svenningdal ble valgt inn som nestleder i styret for Narvik boligstiftelse fra starten av, og innehadde vervet i to perioder fra 1997 til 2005. Svenningdal satt da som bystyrerepresentant for Høyre, samtidig som han hadde daglig virke som kontorsjef i Nordlandsbanken. – Boligstiftelsen var et Arbeiderparti-prosjekt, så det var noe misnøye med det i Høyreleiren. Men dette tror jeg besto i misforståelser, sier Svenningdal. – Boligstiftelsen ble ikke drevet som andre kommunale foretak, og skulle drives etter økonomisk forsvarlige betingelser. Samtidig var det sosiale oppdraget viktig. Boligmassen hadde et enormt forfall. En del eiendommer måtte selges ut for å kunne renovere andre bygg og gjøre dem beboelige.

Odd Svenningdal satt som nestleder i Narvik Boligstiftelses styre fra 1997 til 2005.

26

Narvik boligstiftelse 15 år

Svenningdal trekker frem nybyggingen av for eksempel Solplassen som ett av prosjektene han er stolt over å ha vært del av gjennom boligstiftelsen. – Tiden i boligstiftelsen var veldig givende for meg personlig, sier Svenningdal. – Styret var svært sammensveiset. Jarle Teigen motiverte de andre i styret og fortjener all ros. – Bjørnar Evenrud gjorde en flott jobb som administrator og styret var veldig fornøyd med ham, sier Svenningdal om stiftelsen tidligere administrerende direktør. Svenningdal tror stiftelsen lyktes godt i forhold til grunntanken. – Stiftelsen har nok gjort en bedre jobb med forvaltningen enn hva kommunen ville klart. Det er veldig mange eiendommer å holde styr på.


design: rekylreklame.no

Dynamisk, fremtidsrettet og markedsorientert,

akkurat som oss!

NY app:

minstrøm.no

Gratulerer med de 15 første årene i bransjen.

Vi ser fram til mange nye år i sammen med dere!

Vi gratulerer Narvik Boligstiftelse med jubiléet og takker for samarbeidet de siste 11 år Sentr. godkj. Rørleggermester

TLF: 76 94 07 07

Narvik boligstiftelse 15 år

27


I NarvIk

I NarvIk

I NarvIk

Vill, vakker og varm

Skolestart

Folkefesten

Hege-Anita Akselsen har alltid visst at det var designer hun ville bli. Det tok noen år før hun tok det store steget, men endelig lever hun ut den store drømmen. Hennes eget klesmerke, Himmelblaa er en realitet.

Førsteklassingen Marte Dahl Arnøy er klar for skolestart på Tårnveien skole. Et nytt skoleår er straks i gang. Vi har snakket med fire forskjellige elever på hver sine nivå om tanker rundt året som venter dem.

Byfesten i Narvik ble en stor suksess

>> SIDE 18

>> SIDE 8

– vi sprer glede

13. september 2012 • nr. 8 • årgang 3

– vi sprer glede

16. august 2012 • nr. 7 • årgang 3

– vi sprer glede

I NarvIk

28. juni 2012 • nr. 6 • årgang 3

– vi sprer glede

I NarvIk

31. mai 2012 • nr. 5 • årgang 3

– vi sprer glede

26. april 2012 • nr. 4 • årgang 3

På sitt beste Det har vært mange fine dager i Narvikfjellet de siste ukene >> SIDE 20

>> SIDE 22

Morsfølelse Vi har vært på mor/barn-yoga >> SIDE 6

hjertelig gjensyn mellom Petter og Lise >>SIDE 6

narvik svømmeklubb

lunsjpraten

narvikfjellet

Bygger seg opp igjen >>SIDE 10

Klar for å åpne nye porter >>SIDE 14

Stor avslutningshelg 1. – 2.september >>SIDE 4

I NarvIk – vi sprer glede

tøffe tak

Narvik Fight Gym har startet opp >>SIDE 16

tila

aktiv bjerkvik

250 nye millioner er investert >>SIDE 48

Skaper liv og røre >>SIDE 4

I NarvIk

29. mars 2012 • nr. 3 • årgang 3

– vi sprer glede

29. februar 2012 • nr. 2 • årgang 3

God påske Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en riktig god påske

drømmestipendet Ingrid Elisabeth Jerstad >>SIDE 10

diabetes-hjelp

Blodgivere

Ida drar til Ecuador >>SIDE 28

Har gitt mest i Narvik >>SIDE 8

I NarvIk – vi sprer glede

Byfesten

Et skritt videre i livet >>SIDE 16

Nå blir det fest i byen >>SIDE 20

I NarvIk

19. januar 2012 • nr. 1 • årgang 3

– vi sprer glede

8. desember 2011 • nr. 12 • årgang 2

Med ønske om

Inviterer til sykkelfest >>SIDE 5

forskjønner byen 50.000 blomster skal plantes >>SIDE 6

jødenes historie Publikasjon om jødene >>SIDE 16

I NarvIk – vi sprer glede

17. november 2011 • nr. 11 • årgang 2

Rainer Jakobsen fikk et nytt liv med innebandy >> SIDE 20

En mann med et intenst blikk og god hukommelse. Møt Lars Kristian Jakobsen.

Endelig er Vinterfestuka her igjen, og byen skal i ni døgn fylles med konsert- og kulturopplevelser, gateliv og ekstra blide fjes.

sykkelmoro

Energigivende hobby

ei fin førjulstid!

Ny kulturskolerektor

Storslåtte opplevelser

Plattform1

>> SIDE 18

>> SIDE 13 – 23

naturopplevelser Satser på uteaktiviteter >>SIDE 10

bloggtrenden

De unge bloggerne i byen >>SIDE 18

christina remman

bokdebutant

Vi forteller den gripende historien >>SIDE 28

Renate Josefsens første bok >>SIDE 28

lundbergsjakta Malmlageret i ny drakt >>SIDE 40

lærlingeaften

tomas i la

En festkveld for lærlingene >>SIDE 58

Narvikgutt i filmbyen >>SIDE 4

help

Fotografer gir tilbake >>SIDE 6

blikkenslager

årskortkampanje

Kurs i bruken av sink >>SIDE 24

Narvikfjellet med tøff satsing >>SIDE 4

hotell i ny drakt

Vi presenterer Quality Hotel Grand Royal >>SIDE 14

trang maske

moteshow

Hjalp Renee Mari Bergfald >>SIDE 26

Lions-damene har gjort det igjen >>SIDE 6

byfesten

Les om sommerens store begivenhet >>SIDE 9

divers night Dykking i mørket >>SIDE 24

Vi gratulerer Narvik Boligstiftelse med de første 15 år og ønsker lykke til videre Ved å annonsere hos oss når du ALLE 12.634 postkasser i distriktet mellom Tysfjord i sør og Evenskjer i vest. Størst distribusjon = Best effekt

I NarvIk – vi sprer glede

28

Narvik boligstiftelse 15 år


Narvik Boligstiftelse

Hva nå? Narvik Boligstiftelse er, og skal være, en bevisst samfunnsaktør. Vi er Narvik kommunes viktigste verktøy innen tilbud av utleie- og omsorgsboliger. Denne rollen tar vi med stort alvor. Vi tilstreber å tilby en boligmasse som er i tråd med de behovene som foreligger. Boligsosial handlingsplan er et viktig styringsverktøy der vi ser behovet på lengre sikt slik at vi igjen kan utvikle gode løsninger. Planlegging og bygging krever tid. Sentrale tomter er en utfordring og valg av lokalisering krever nøye vurdering. Videreutvikling av boligmassen er sentralt og vedlikeholdet omfattende. Planmessig må dette ivaretas på en god måte for å sikre at vedlikeholdsetterslepet ikke blir for omfattende. Samtidig skal boligtilbudet ivareta behovet for å kunne løse akutt boligmangel. Dette stiller krav til stiftelsen om en fleksibel og dyktig organisasjon. Narvik Boligstiftelse setter beboeren i sentrum og legger til rette et boligtilbud som fungerer for den som trenger dette. Boligtilbudet skal være tilrettelagt, trygt og gi den enkelte en mulighet for å skape et hjem. Økonomi er en utfordring. Narvik Boligstiftelse arbeider frem de smarte løsningene i samarbeid med beboere, pårørende og ikke minst faginstanser i Narvik kommune. Byggekostnadene er høye og vi må derfor tilstrebe en god planlegging slik at vi satser på funksjonelle løsninger innenfor en akseptabel økonomi. Dette gjelder både for tilpasning av den enkelte leilighet samt nye prosjekter. Vi ser frem til arbeidet rundt drift og forvaltning av boliger til de som har behov i Narvik kommune. Vi har engasjement, tar ansvar og inviterer til et bredt og godt samarbeid i årene som kommer. Narvik boligstiftelse 15 år

29


Vi gratulerer Boligstiftelsen med 15 års jubileet Gjennom disse år har vi hatt gleden av å levere dører, vinduer, kjøkken, parkett og garderobeløsninger. Vi har lært å kjenne Narvik Boligstiftelse som en seriøs samarbeidspartner som forlanger kvalitet til gunstige priser og hvor hurtig og fleksible løsninger og leveranser også ofte er viktig. Dette har vi etter beste evne forsøkt å tilby.

Arbeiderveien 47-49

Arbeiderveien 47-49 ligger fint til med utsikt over vegglandet. Husene ligger i et barnevennlig strøk med opparbeidet lekeområde og tilnærmet bilfritt. Her er 9 leiligheter. Boligen ble nymalt i 2012.

Vi ønsker lykke til videre og ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Velkommen til et av Nord-Norges største og mest velassorterte lager av dører og vinduer

Slalåmveien 4-6 Tlf 76 94 23 22

post@fagernestrevare.no

Åpningstider: man-fre 08-16, torsdag 08-18, lørdag stengt

30

Narvik boligstiftelse 15 år

Slalåmveien består av 12 utleieleiligheter. Slalåmveien ligger nært Skistua skole og Narvikfjellet.


Med oss på laget er ikke drømmene langt unna Kom innom vårt kontor i Sentrumsgården eller ring Lena Romsloe Johnsen tlf. 950 48 500 personkunder og Sissel Eriksson tlf. 908 79 996 bedriftskunder.

Bank fra A til Å Narvik boligstiftelse 15 år

31


Grafisk produksjon: Mediaguttan AS. Foto: Rune Dahl og Sture Pettersen • www.inarvik.org

15 år er gått, og Narvik Boligstiftelse har gått fra de første små nølende skritt til en hektisk tid med mange jern i ilden. Mye har skjedd i løpet av stiftelsens første 15 år, og jubileumsheftet har tatt for seg noe av dette. Vi ser frem til nye 15 år med nye utfordringer og muligheter.

Narvik Boligstiftelse Jubileumsmagasin  

Magasin for NBS 15-års jubileum