Page 1

e av tg su el nd ha

inarviK magasinet 

ditt

shopping paradis

no 03 2010


! R Æ L EIDSK

B R A S A N R BA

AllvĂŚrsjakke 499,50 Flere farger. Gutt/jente

ď€ AllvĂŚrsbukse 399,50 Farger: Sort, lilla og brun

-

) $ 

-

AB>-$'"-B@A@Stort utvalg av: s!LLVÂ?RSPLAGG s2EGNTÂ’Y s&LEECESETT s*OGGEDRESSER s5LLSETT s3TRÂ’MPEBUKSER s(ELULLDRESS s,UER s6OTTER 2

No3 2010

ď€ ď€ ď€ ď€ $+$!$-

AllvĂŚrsdress 699,50 Flere farger. Gutt/jente -

:

$0-# && -<-!';-("-" --

3

- '

UNG MOTE A/S

: !-&).ARVIKs4LF %"-% -&)$-)- $UFINNEROSSIETGRETTOPPAVRULLETRAPPA : %"-% -

'- -%"-%


Illustrasjonene av bilstolene viser bare endel av utvalget vĂĽrt. Kom innom butikken for ĂĽ se hele sortimentet.

ikring

All bils

á20% elder torsdag,

Bilstoltilbud gj

PANTONE 159 C: 10 M: 70 Y: 95 K: 1

.

fredag og lørdag

r gratis! Vi montere tales tid.) (MĂĽ av

Graco Cosmic Comfort

Graco Logico S Graco Logico LX Comfort

99

50

Støtter barnets hode nür det sovner. Ekstra myk og tilpasset nakken til de minste barna. Vaskbar.

Besafe Izi Combi Isofix

299

199

50

50

BS Hop Along Carrier Toy Bar

Stropper som enkelt kan festes til bilstolen/vognen. Rangle som spinner rundt. Smilende sol med lys og musikk. Hjul med utforming som er gøy ü berøre. Roterende trapes som snurrer individuelt.

-

ner av ngavog

malju

Alle Em

Luca bilspeil

Se barnet som sitter i bakovervendt bilstol mens du kjører. De minste synes ogsü det er gøy ü se seg selv i speilet. Koselig bilspeil som passer alle biler med nakkestøtte i baksetet. Finnes i flere design.

od

2010 m

á20%

Besafe Izi Up

# &&-#Besafe Izi 9!$)-

")9Combi ,B,@-#&$%'2-- .@-BD-D1-.@%'2- Kjøp .@-BD-D1-1@en Tripp Trapp stol og et Tripp Trapp Baby Set <)"'2-">7

&&>)og fĂĽ en Stokke Table Top >

&&>)-

ď&#x20AC;

GRATIS! (verdi 449,50)

Kampanje periode: 1. aug. â&#x20AC;&#x201C; 31. okt. 2010

ď&#x20AC; ď&#x20AC;

dag og lørdag.

der torsdag, fre

Vogntilbud gjel

-$ +$$$  $

&<&)$-# &&-- "-!-' >--

UNG MOTE A/S ) -(0)0'2$,$ +$$$ #-"'- - "'-3&- ' -!-&).ARVIKs4LF : % $UFINNEROSSIETGRETTOPPAVRULLETRAPPA --# >-

Vi tar forbehold om trykkfeil og at vi kan bli utsolgt.

BabyTravel nakkepute


C298<::2; A69 ;.?C68 B;=9B4421

<h[ZW](&$Wk]kijia`[hZ[j0

 K^]daYZgWji^``ZcZ€ecZ[dgYZ\]Zaii^ab^YcVii9ZWZhiZi^aWjYZcZd\ ]³hiZchcn]ZiZg"VaiÒccZgYj^hVbbZWn"CVgk^`#>€g[dghiZg`Zgk^YZc \dYZh]dee^c\deeaZkZahZcbZYa^kZbjh^``^hZcigjbVkCVgk^`#CVgk^` Jceaj\\ZYZgad`VaZVgi^hiZghW^YgV\i^aWnZchdb ]daYZg€eZcic€gVcYgZ[dgaZc\hi]VghiZc\i# =_aa[]b_ffWl[d^[hb_]\h[ZW]ial[bZ_DWhl_a

4

No3 2010


fra Amfi omas Reijnow Gatelangs, Th fra er ønsker nt en se ns or Ha St Reidar nd fra Narvik ra st Ny n ugust. te .a rs 20 Narvik og Ki ttåpent fredag et storslått na til en m om lk ve

svarlig for Dybwad, er an riet, Jan Børre ten. ffe uf Ka ril av /F r rv ve To Inneha går på Narvik re fo m so e sk det musikal

No3 2010

5


Â&#x2122;A:9:GÂ&#x2122;

HeZh^Vaji\VkZVk>C

=HEI$B¤AvI ?DJGC6A>HI gro@inarvik.org

DWhZgkVciZaZhZgZ]Vg`Vch`_ZhZiiViYZiZgZcYZajihZZcYZbZhh^\Z ZcYg^c\ZgeÂ&#x20AC;YZccZji\VkZcVk?DbV\Vh^cZi49VhZgYZgZ`Vch`_ZVik^]Vg ZcYgZia^iieÂ&#x20AC;cVkcZid\hÂ&#x20AC;4 9ZgZ]Vg]ZaigZii#

>7DD;AH?IJ?D8H;?L?A ?DJGC6A>HI$;DID<G6; hanne@inarvik.org

K^]Vg\_dgibV\Vh^cZiZcYVbZgCVgk^`"gZiiZid\]Vg[ÂłnYeÂ&#x20AC;CVgk^`"cVkcZi ^i^iiZaZceÂ&#x20AC;bV\Vh^cZi#BZYZcji]ZkZi?"d\D^>CVgk^`bVg`ZgZgk^ViYZiiZ [dgihViiZgYZihVbbZbV\Vh^cZihdbi^Ya^\ZgZ"?DbV\Vh^cZi# B_jjif[i_[bb[hb_a[l[bZ[dd[kj]Wl[d$9ZiiZZgZi^che^gVh_dch$VccdchZ" cjbbZg\_dgi^VcaZYc^c\cViiÂ&#x20AC;eZci[gZYV\'%#Vj\jhid\Zg]^hidg^Zch [ÂłghiZ;:AA:H=6C9:AHB6<6H>C[dgCVgk^`]kdg]ZaZc²g^c\ha^kZi^WnZc hVbbZc]VghiÂłiiZi&%%dee#9ZiZgZihVbVgWZ^YbZaadbCVgk^`Hidg" hZciZg!6bĂ&#x2019;CVgk^`d\<ViZaVc\hd\VaaZVcYgZhdbYg^kZgc²g^c\hk^g`" hdb]Zi^CVgk^`#BZYYZccZji\VkZcbVg`ZYh[ÂłgZgk^C6GK>@7Nd\=6C" 9:A:C>C6GK>@heZh^Zai!d\k^igdgViYZi\_Âłgk^WZhicÂ&#x20AC;gk^hiÂ&#x20AC;ghVbbZc

A?HIJ;D?L7HIIED B6G@:9H@DCHJA:CI kirsten@inarvik.org

HKD;:7>B G:96@IÂŁG IA;#.&&**))* rune@inarvik.org

9ZiZgbZYZci^a[gZYh]Zi_Z\kZiViYjcÂ&#x20AC;h^iiZgd\aZhZgÂ&#x20AC;gZihigZY_Zji\VkZ Vk>C#9jZg^``ZVaZcZ#H^YZchiVgiZc^'%%,]Vgk^[Â&#x20AC;iiZc[VciVhi^h`\dY bdiiV`ZahZWÂ&#x20AC;YZ[gVVccdchÂłgZgd\aZhZgZ!d\Zg^Zc\dYd\hjcckZ`hi# @Vch`_Z^``ZhÂ&#x20AC;gVgi4 K^aV\Zgedh^i^kZ!ad`VaZVgi^`aZghdbWa^gaZhi!d\k^Zg\dYZW^aYZgYZceaVh" hZcYZ[dgi_ZcZg# ?DVgk^`ZgZi`kVa^iZihbV\Vh^c[d`jhZgigjcYia^khhi^a!^ciZg^Âłg!W^a"d\WÂ&#x20AC;i! gZ^hZd\h]dee^c\!hVbih^hiZigZcYZgd\cn]ZiZg[gVWnZchc²g^c\ha^k# BV\Vh^cZiign``Zh^neeZghiZeVe^g`kVa^iZi!d\Zg[jaaieÂ&#x20AC;]ÂłnYZbZYVcZg" `_ZciZhVa\hbV\Vh^cZg# BV\Vh^cZiWa^gaV\Zi>CVgk^`Ă&#x201E;;DGCVgk^`# ;^gZ\Vc\Zg^Â&#x20AC;gZiY^hig^WjZgZgEDHI:CbV\Vh^cZi^&*#%%%Z`hZbeaVgZg ^6AA:edhi`VhhZg^dbgÂ&#x20AC;YZikÂ&#x20AC;gi#@_ZgcZdbgÂ&#x20AC;YZia^\\ZgbZaadb@_Âłehk^` ^hÂłg!:kZcZh^kZhid\HZiZgbdZc^cdgY#K^aZ\\Zgd\hÂ&#x20AC;jibV\Vh^cZcZ eÂ&#x20AC;`V[ZZg!jiZhiZYZg!]diZaaZgd\kZciZgdb^CVgk^``dbbjcZ#@kVa^iZi^ ^cc]daY!aVndjid\ign``h^`gZgbV\Vh^cZiaVc\aZkZi^Y# IVkVgZeÂ&#x20AC;YZhi^aaZhijcYZcZd\cni]ÂłhiZcbZYYZccZji\VkZcVk?DVgk^`#

KZa`dbbZc>C

EH/>bÂ&#x20AC;cZYhh`^[iZicdkZbWZg"YZhZbWZgZgk^i^aWV`ZbZYZicnii [jaaheZ``ZicjbbZgĂ&#x201E;YZccZ\Vc\gZiiZibdi_jaZ]VcYZaZc^CVgk^`#

6

No3 2010

>CVgk^`!X$d;didBZY^V ;_dgYkZ^Zc&*+!-*''7Z^h[_dgY Ia[.&&**))*!gjcZ5^cVgk^`#dg\ lll#^cVgk^`#dg\ 7dilWhb_]kj]_l[h0 ;didBZY^VGjcZ9V]a H[ZWai`edDWhl_a0 GjcZ9V]a!ia[.&&**))* <gdAÂł`Â&#x20AC;h!ia[)&++..,, =VccZ7gZ^k^`!ia[)&&)*)(' IWb]DWhl_a0 GjcZ9V]a!ia[.&&**))* @^ghiZc>kVghhdc!ia[.%&&*+** =hWĂ&#x201C;ia0 HijgZEZiiZghZc!hijgZeZi5\bV^a#Xdb

1

Ă&#x2DC; M ER KE T ILJ

8 Trykksak 6

4

M

24

Rune Dahl Redaktør www.inarvik.org rune@inarvik.org C7CnbV^a"d\cZiiVYgZhhZ#

IJKH;F;JJ;HI;D <G6;>@:G sturepet@gmail.com

>CVgk^`Y^hig^WjZgZhbZYEdhiZci^a]jhhiVcYZgd\ c²g^c\hYg^kZcYZ^CVgk^`d\dbZ\chVbijikVa\iZ [dggZic^c\Zg!`V[ZZg!]diZaad\`_ÂłeZhZcigZ#>CVgk^`Zg ign``ZieÂ&#x20AC;b^a_ÂłkZcca^\eVe^g# Â?;didBZY^VGjcZ9V]aVaaZgZii^\]ZiZggZhZgkZgi# >cc]daYZi^bV\Vh^cZibÂ&#x20AC;^``ZgZegdYjhZgZh!\_Zc\^h ZaaZgeÂ&#x20AC;cdZcbÂ&#x20AC;iZaV\gZhjiZci^aaViZahZ[gVji\^kZgZc#


Velkommen til Narvik Storsenter!

Liker du å shoppe tidlig eller foretrekker du å ta senterrunden på ettermiddagstid? Fredag 20. august er det fritt fram for shopping-glede fra tidlig morgen til midnatt. Det er skolestart og nye blanke ark skal fylles, høstens nyheter er til glede og inspirasjon, og vi har GODE TILBUD du ikke kan gå glipp av. Gjør fredagen til DIN DAG med shopping, mat og drikke- og lyden av musikk fremført av lokale musikere til glede for alle som besøker Narvik denne dagen!

Hilsen Kirsten Senterleder


rk til

ke a Blan

start skole


NattĂĽpent pĂĽ Narvik Storsenter fredag 20. august 7"4Ă&#x161;aĂ&#x161;"3 447"##Ă&#x161;aĂ&#x161;4;.37 ; Ă&#x161;aĂ&#x161;%#;33#43

Liverpool-fan? Man. United-fan? Salg av supportereffekter

#JĂ?ĂŤÂ&#x2DC;Â&#x17E;Â&#x2022;JÂ&#x;Â&#x;v¨ Info om høstens nyheter. Konkurranser.

Matopplevelser fra Den Sorte Gryte

Konsert med Christina Remman Utendørskonsert med LKAB Bigband

e s n a r r u k n o K 1. Hvor

rsenter?

ĂĽ Narvik Sto

ker er det p mange butik

C:39 A: 32 B: 36

es Pizza?

der pĂĽ Pepp

daglig le 2. Hva heter

rli

SĂŚ rli C: Marthe

B: Marthe HĂŚ : Marthe Erlid

A

i kr 1.000,-

pes Pizza verd

for to pĂĽ Pep MIE Helaften

0RE

a finnes i alle

kjem Konkurranses

butikkene.

AUGUST

+UNFREDAG

7Â&#x;Â&#x192;Ă&#x20AC;Ă&#x161;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x161;ŠĂ&#x2DC;Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă´Ă&#x161;Ă´Ă´Ă&#x161;aĂ&#x161;ĂŹĂŹĂŹĂ&#x20AC;¨JĂ?ĂŤÂ&#x2DC;Â&#x17E;Ă&#x201C;Ă&#x153;ÂŹĂ?Ă&#x201C;v¨Ă&#x153;vĂ?Ă&#x20AC;¨Ă&#x161;aĂ&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x2DC;Ă&#x161;XĂĽĂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x17E;Â&#x17E;vĂ?Ă&#x161;aĂ&#x161;Ă&#x17E;Ă´Ă´Ă&#x161;Â?Ă?JĂ&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x161;ÂťJĂ?Â&#x17E;vĂ?Â&#x2DC;¨Â?Ă&#x201C;ÂťÂ&#x;JĂ&#x201C;Ă&#x201C;vĂ?


G L A S E FINAL

% 0 7 30 R

E V I T A T S E T G L A UTV

50,, 0 0 1 150,-


Foto: Rune Dahl

Adidas Gore-Tex Str. 20 – 27 499,-

Skofus vanntett Str. 20 – 26 350,-

Skofus vanntett Str. 24 – 32 450,-

Mia Maja/Tarmax vanntett Str. 31-38 499,-

Ecco Gore-Tex Dame 1599,-

Ecco Gore-Tex Dame/herre 1399,-

Ecco Gore-Tex Herre 1499,-

Timberland Gore-Tex Dame 999,-

Ecco Gore-Tex Dame/herre 1299,-

e l l a l i t o k s r Tu

Viking turstøvel Dame/herre 749,-

Viking Gore-Tex Dame/herre 2199,-

Godt fottøy er viktig når man skal på tur. Hos oss finner du et stort utvalg av tursko fra str. 20 til 48

.ARVIK3TORSENTERs4LF


;bbW0 )//"# F[hb[a`[Z[

n e o n d e l G

7dd_[0 +Yc(//"#$ 7hcXÂ dZ)//"#$A`[Z[* '*/"#$ÂŁh[fodj'//"# BWd]a`[Z[)//"#$H_d]

=hWY[0 £h[fodjic '//"#" ijeh[(//"#

:W_io0 A`[Z[h+//"#

/BSWJL4UPSTFOUFSt

5MG


Vi gjør plass til

HØSTNYHETENE Avslutter salget med

÷70%


r e r i e f Clas skolestart!

19,(25,-)

Permer A4 31-1102-1 Vinrød 31-1102-2 Blå 31-1102-3 Svart

169,-

19,-

Kalkulator FX-82ES

Teknisk kalkulator for videregående skoler. Kan programmeres samt svar i naturlig form, rot, brøk og potenser kan programmeres inn og vises som de står i matematikkboken. 38-2475

Collegeblokk

Spiralbundet. 70 ark. 36-3714 Linjert A4 36-3715 Rutet A4

69,-

USB 2.0-minne 38-3930 2 GB

29,-

miljømerket 80 g/m papir

179,-

Kopipapir

Ryggsekk, Asaklitt 30 liter

A4, 80 g/m². Miljømerket. 500-pack. 38-3663

lurer du på noe?

To rom, hvorav ett med organizer. Frontlomme og to sidelommer. 34-8299

www.clasohlson.no telefonbutikken 23 21 40 00 kundesenter@ clasohlson.no

alltid raske svar

www.clasohlson.no

Narvik Storsenter, Narvik, Man-Fre: 9-20 Lør: 9-18 Prisene gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest 31. august 2010.


™HB6@HI:HI™

Marthe Erlid ved Peppes Pizza på Narvik Storsenter inviterte Frida Enevoldsen (14), Elisabeth Johannessen (15), senterleder Kirsten Nystrand og INarviks egen redaktør Rune Dahl til å teste noen av sine nykommere og bestselgere i restauranten. Peppes Pizza selger enormt med pizzaer, men har også mye annet godt på menyen. Foto: Julie L. Dahl.

9ZchidgZhbV`hiZhiZc To klare vinnere i INarviks smakstest på Peppes. Pizzaen B´n´B blant de unge - og kyllingsalaten Caesar Chicken hos de med noen flere år på baken. 8[[\o8kh][h0 HV[i^\Wjg\ZgbZY&%%gZcid`hZ`_³ii#HZgkZgZhbZYhVaVi! idbViZg!g³Ya³`!hnaiZV\jg`d\ediZihi^X`hd\a³` 9ZccZkVg[V`i^h`\dYHZciZgaZYZg@^ghiZc!hdbkVca^\k^h VaYg^he^hZg]VbWjg\ZgZgdkZggVh`ZidkZggZiiZc#ÄHbV`[jaad\ \dY!hZakdb]VbWjg\Zgcd`VaYg^k^aWa^b^c[Vkdg^iibVi#A^`Zg d\h€ViYZiZg&%%d`hZ`_³ii# 9Znc\hiZhnciZhdkZggVh`ZcYZcd`Vi]VbWjg\Zg"gZiiZckVg Çh€cceVhhZÇ# BZcWg³YZikVgkZaY^\\dYi!h`niZg;g^YV^cc# 9h[WcoFWijW0 EVhiVbZYÓ³iZhVjh!\dYiWVXdcd\hdee#AZkZgZhbZYhVaVi! Wg³Yd\hb³g#

16

No3 2010

9ZiiZkVgZcVk[Vkdg^iiZcZi^abV\Vh^c"gZYV`i³gGjcZ#Ä HbV`[jaad\^``Zb^chibnZbVi#@dbW^cVh_dcZcVkhdeed\ Ó³iZhVjhZgWVgZ[VciVhi^h`!h^Zg]VcbZYZcijh^VhbZ# @^ghiZcZga^`Z[dgc³nY#Ä9ZccZkVgkZaY^\\dY!^``Zb^chi WaVcY^c\ZcbZYeVhiVd\hVaViZc#9ZiÇcZ\Vi^kZÇZgViYZi [V`i^h`Zg;DGbnZbVi!h^Zg@^ghiZchb^aZcYZ# ;g^YVbZciZVigZiiZckVg\dY!bZcViYZiiZ^``ZkVg[³ghiZkVa" \Zi]k^hadbbZeZc\ZcZh`jaaZWgj`Zh# 9W[iWh9^_Ya[d0 >hWZg\$GdbVcdhVaVibZYXVZhVgYgZhh^c\!]k^ia³`h`gjidc\Zg! gZkZieVgbZhVcd\bVg^cZgi`naa^c\#IZhik^ccZgZcWaVciYZid ZaYhiZ# 9Zchnga^\ZhbV`Zc\_³ggZiiZcheZccZcYZ#@dbW^cVh_dcZc


VkeVgbVhVcdhiZcd\YZchnga^\ZYgZhh^c\Zch`VeZgZc aZiihe^hZa^\bVigZii#=ZgWa^gbVcbZii!^``ZhiVeebZii!h^Zg @^ghiZc#GjcZZgZc^\!hZakdb]VcaZc\iZgÇa^iiÇZiiZgeVhiV d\Ó³iZhVjh½½[³ghjcc]ZihiVc`Zc^\_ZciVgdkZg#

25%

på all Triumph undertøy fredag 20. august mellom kl. 20-24

8 d 8f_ppW0 HV[i^\b³gWgVYW^[[`gnYgZibZYhdgieZeeZg![Zgh`ejggZd\ g^c\ZgVkg³Ya³`#IdeeZhbZYedbbZh[g^iZhd\WZgcV^hZ# IZhiZchk^ccZgWaVciYZidnc\hiZ#E^ooVZc7ŸcŸ7ZgZcVk cn`dbbZgcZ^EZeeZh"[Vb^a^Zcd\ZgheZh^ZaabZYX]^ehd\ WZgcV^hZ"hVjh#H€heZh^ZaaViYV\a^\aZYZgBVgi]Z:ga^Yb€ VcWZ[VaZ[da`€`_³eZYZc#ÄH€hcVgiYZ]Vg[€iihbV`Zce€ e^ooVZcWZhi^aaZgYZdbd\db^\_Zc![dgiZaaZg]jc# ;g^YVd\:a^hVWZi]WZ\gjccZgh^iikVa\bZY[³a\ZcYZ/ "HbV`Zc9ZiiZkVg^``ZZce^ooVbZYYZckVca^\Z ÇEZeeZh"hbV`ZcÇ#=Zai`aVgik€giZhik^ccZg CoEh[e:h[WcZ[ii[hj0 +"aV\hh_d`daVYZ`V`ZbZY^h# =Zgid`YZnc\hiZ]ZaidkZgd\`dbbZciVgZcZ]V\aZi# Äu]]]]!]ZggZ_Zhjh ÄD]]bn\dY Ä?jbbn"_jbbn ;g^YVd\:a^hVWZi]\dbaZiYZiYZkVg\dYZ[dgd\\VhZ\^``Z [³gYZikVgidbie€WZ\\ZiVaaZg`ZcZ# @^ghiZcgdZiYZi]ZacZY/ "KZaY^\\dYi#9ZiiZ`VcYja^`Z\_ZgcZ[€hZgkZgie€aVc\i bZgZ`h`ajh^kZhe^hZhiZYZg#Idee`VgV`iZgWaVciYZhhZgiZcZ! h^Zg]jc# Aedabki`ed0 9ZhhZgiZcWaZYZh^YZgiWZhia^`iVkVaaZVaYZgh\gjeeZg! bZca^`ZkZakVgYZibVigZiiZcZ8VZhVg8]^X`Zcd\ e^oVVZc7ŸcŸ7hdb\^``VkbZYhZ^ZgZc#

.ARVIK3TORSENTERs4LF


After-ferie Sunkost har produktene som hjelper deg i gang etter ferien IF7H ++"#

=eZj\eh^`[hd[de]^`[hj[j Hjc`dhi DbZ\V(=³n`dchZcigZgi &-%`VehaZg![³g',)

'&.!"

Cu

DWjkhb_]^kZfb[_[

IF7H )&"#

C7<')/, @gZb!cdgbVa]jY!i³gg]jY *%ba[³g'..!"c€'+.!" 7dYnadi^dc '%%ba![³g&..!"

&+.!"

Cu

Sunkost

-՘ŽœÃÌÊ >ÀۈŽÊ-̜ÀÃi˜ÌiÀÊUÊ/v\ÊÇÈʙ{Ê££Ê£Ó


isk d e k a k Stor

ag d d i m s Dagen

Varmretter

ig

sel og ko t m i t n

I

utsikt d e m a d Veran

Sen

n e ter kafe

>ÀۈŽÊ-̜ÀÃi˜ÌiÀÊUÊ/v°ÊÇÈʙ{ÊÈ{Êää


<VkZWji^``WaZ

livsstilsbutikkAnns Gaver pĂĽ Narvik Storsenter har endret pĂĽ konseptet og skiftet navn til Nicolines Verden. Daglig leder Cathrine Persson har vĂŚrt medeier i butikken siden 2006 og nĂĽ har hun fĂĽtt med seg Kirsten Wollan pĂĽ eiersiden. IZ`hid\[did/Hkd[:W^b

HVbbZc]VgYZZcYgZi`dchZeiZi[gVZc\VkZWji^``i^aZca^khhi^ah" Wji^``# "9ZchiÂłghiZZcYg^c\ZcZgVik^]Vghda\iji\VgcZi#9Zi\^gdhh cdZcĂ&#x201C;diiZ`kVYgVibZigZZ`higVi^aZiheZccZcYZkVgZjikVa\!h^Zg 8Vi]g^cZZcijh^Vhi^h`# D_Yeb_d[iL[hZ[d^Wh[j^ dZfbkaa[jlWh[kjlWb] "K^Âłch`ZgÂ&#x20AC;^che^gZgZkÂ&#x20AC;gZ`jcYZgi^aÂ&#x20AC;[Â&#x20AC;^YZZgdb]kdgYVcYZ`Vc ^ccgZYZ]_ZbbZ#CÂ&#x20AC;gk^\_Âłg^cc`_ÂłeZgYZik^`i^\Â&#x20AC;Ă&#x2019;ccZhÂ&#x20AC;bVc\Z kVgZghdbbja^\hdb^``ZĂ&#x2019;ccZhZaaZgh^CVgk^`![dgihZiiZg8Vi]g^cZ# Cnii]dhC^Xda^cZhKZgYZcZgZia^iZjikVa\VkYVbZ`a²g#IgZcYZc^ ^ciZg^ÂłgWgVch_ZcZgÂ&#x20AC;`dbW^cZgZencii^a]_ZbbZibZY[Zb^c^cZd\ heZh^ZaaZ`a²g^hZhdc\ZchigZcY[VgkZg# <gZZc<ViZZgZcaZkZgVcYÂłgVk[Vg\Zg^`hiZc\dYhd\iZ`hi^aZg!VaaZ [Vg\ZcZ`Vc`dbW^cZgZhbZY]kZgVcYgZ!YZiZgcdZVk\gjccZci^aVi YZiZghÂ&#x20AC;edeja²gi# H^Vh^cZegdYj`iZgWa^gYZh^\cZi^;gVc`g^`Z!d\[Âła\ZgigZcYZcZbZY h^cZ[VciVhi^h`Zd\Vaai^YV`ijZaaZkVgZg# =ÂłhiZchcnZaZkZgVcYÂłgZgZgWaVciVccZi8]^XVci^fjZ!6kd`Vd\ LVai]Zg8d# "IgZcYZcZgd\]VgaZc\Zk²giYZc]k^iZhi^aZc!gdbVci^h` d\h]VWWnX]^X#9ZiiZW²gZgC^Xda^cZhKZgYZcegZ\Vk!bZcYZi `dbbZghV`iZbZch^``ZgiZcYZa[VgkZg^cc^^ciZg^ÂłgZi[gVcÂ&#x20AC;Vk! [dgh^`gZg8Vi]g^cZ# D_Yeb_d[iL[hZ[db_]][h_)$[jWi`[f DWhl_aIjehi[dj[h >YZiYj\Â&#x20AC;g^cc^Wji^``ZcWa^ghVchZcZad``ZiVkYZ^a^\ZYj[iZg[gV ]Zga^\cn`kZgcZi`V[[Z!dkZg(%ja^`ZiZhdgiZg!Yj[ianhhVbi[gVch`Z kZak²gZegdYj`iZg# 7Z]V\Za^\bjh^``^WV`\gjccZch`VeZgZc]Vgbdc^h`hiZbc^c\# 8Vi]g^cZ!@^ghiZc!8]g^hi^cV!6cc8Vi]g^cd\8Vb^aaVÂłch`ZgkVgbi kZa`dbbZci^aC^Xda^cZhKZgYZc# 7ji^``ZcbZYh_Vgbh_Za#

20

No3 2010


Butikken med sjarm & sjel

Jeanne d â&#x20AC;&#x2122; Arc Living

%urance

Nicolines Verden TIDLIGERE ANNS GAVER /BSWJL4UPSTFOUFSt5MG


Akvariekampanjen har startet

Narvik Storsenter, Kongens g. 66 Åpningstider: Man-Fre: 10-20 | Lørdag: 10-18 /i\ÇÈʙÈÊääÊÇäÊUÊ>Ý\ÇÈʙÈÊääÊÇ£ Epost: narvik@tropehagen-zoo.no


T T A N www.mekk.no Mekk Narvik · Tlf 769 47 200 Narvik Storsenter, Kongens gt. 66

Alt du trenger til

BÆRPLUKKINGEN! K MEK PP

KU re

va

799,Verktøyvogn

..................................................................................

4 skuffer i toppdelen, 1 skuff pluss dør i bunndelen. Stål. Glideskinner med hjullager, kapasitet pr skuff 15 kg. 51,5x28x72,5 cm. (V.nr. 151322)

Lavvo 8 mannstelt ..................................................................................

Glimrende som Base Camp for barnehager, skoler, jaktlag og speidere. Størrelse 400 x 255 cm. Vekt komplett ca. 5 kg. Flammehemmende stoff, samt tapede sømmer. (V.nr. 136971) Mekkpris

1499,1 499,-

Mekkpris

3999,-

Våpenskap NY! høyere modell ..................................................................................

Godkjent våpenskap med 9 løpsholdere. 4 hyller i døren og topphylle. Dirktestet manganforsterket tysk nøkkellås. Klargjort for fastbolting i bunn og rygg. Vekt 92 kg. Utvendig mål: HxBxD 150x38x30 cm. (V.nr. 152271)

Ovn for lavvo

......................................................................

Rustfritt stål. Vekt ca. 9,1 kg. Røykrør i 7 deler. Total lengde 330 cm. Dobbelt rør med ventilering gjennom lavvo-topp for å unngå skade på duk. Med gnistfanger. (V.nr. 152366) Mekkpris

1 1599,Stikk innom din nærmeste Mekkbutikk for flere kuppvarer!

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

! T N ÅPE


Klesbutikk med glimt i øyet Vivikes har åpnet sin 64. butikk på Narvik Storsenter. Med et ekstra glimt i øyet. Daglig leder Line Dragly er glad i farger, klær og mennesker noe som har resultert i at hennes butikk er kåret til månedens butikk av kjeden allerede første måneden hun startet opp. IZ`hid\[did/>Wdd[Ah_ij_d8h[_l_a

K^k^`Zh^che^gZgZgh^cZ`jcYZgbZY[Z" b^c^cZd\igZcYneaV\\bZY\dY`kVa^iZi# @daaZ`h_dcZcWZhi€gVkVai[gV[g^i^Yh`a²g i^a_dWW"d\[ZhiVcigZ``# "K^]VgÓZhikd`hcZYVbZghdb`aZghZ\ hedgind\bdiZg^`i^\!h^ZgA^cZhdb[€g h`gniVkhidgijikVa\^[Vg\Zg# >hdbbZg]VgYZi\€iibZhiVkXVeg^! ijc^XV!i"h`_dgiZgd\`_daZg^a^c!bZch

24

No3 2010

i^\]ih]Vgk²giYZik^`i^\hiZeaV\\Zi^ hdbbZg# K^]VgbZg`ZiZchi³ggZe€\Vc\h€[dgi k²gZiZgÒci#K^]Vgd\h€]ViibVc\ZVk YZbhdbh`VagZ^hZ!YV\€gYZibZhi^ h^c\aZiZg!h]dgihZgd\h`^[[dc\ijc^XV! [dgiZaaZg]jc# K^k^`Zh]VgZ`h`ajh^kYZh^\cbZY\dY eVhh[dgb#IVgVd\K^Vcc^ZgYZhi³ghiZ bZg`ZcZ#:\cZYZh^\cZgZaV\Zg`a²gbZY YZia^aaZZ`higVhdbbVc`Vc[³aZhZ\kZa

^#6aaZ_ZVch]VgZceVhh[dgbi^aZcYVbZ d\Zg]³nZ^a^kZi# "9ZiZgk^`i^\€]Vg^`i^\i^aWZ]³g!h€k^ ]VghidgijikVa\VkÒcZh`_Zg[!hbn``Zgd\ kZh`Zg#K^k^`Zh]Vgd\h€WZcVeaVciZi\dYi e€_dgYVd\]VgaV\Zihd``ZgVkWVbWjh I^a]³hiZc`Vck^hZ[gZbi^aa^iib³g`ZgZ [Vg\Zg!_dgY!`dc\ZWa€ii!\jaad\gjhi# K^\aZYZgdhh!h^ZgZ^Zcijh^Vhi^h`A^cZ 9gV\an#


Jeans

299,-

NARVIK WWW.VIVIKES.NO

Se best til skolestart

39.34%34s+/.4!+4,).3%2s"2),,%2s+)++%24%2 /FFENTLIGGODKJENTEOPTIKERE+AARB’7ITT

.ARVIK3TORSENTER ETASJEs4LF


De gode tilbudene finner du hos oss

Dukkevogn fra 3 år FØR 599,-

Dukkevogn fra 1 år FØR 499,-

NÅ 299,-

NÅ 249,-

Gråtedukke FØR 399,-

NÅ 199,-

Hjullaster og gravemaskin FØR 599,-

NÅ 249,-

rt Kjører super fo Nitro power Tøff radiostyrt bil FØR 899,-

NÅ 399,-

Baby aktivitetssenter i tre FØR 399,-

Heisekran bil FØR 349,-

NÅ 199,-

NÅ 199,-

Høstnyheter

kun for damer... Salget avsluttes

w

Narvik Storsenter Tlf: 76 94 65 05

. ingo w.r w

no

VIC NARVIK STORSENTER Tlf. 76 94 72 60


Velkommen til Amfi Narvik! AMFI Narvik ble åpnet november 2000 og ble i 2003 kåret til “Årets kjøpesenter”.

Fredag 20.august er det nattåpent på Amfi Narvik. Vi kan ønske deg velkommen til supertilbud i butikkene, musikalske innslag, markedsstemning og aktiviteter.

Thomas Reijnow Senterleder


Bluse

259,95

topp fra 129,95 2 stk str leggings 199,95 cardigan 199,95 jeans fra 199,95

AMFI Narvik


VKLUW MHDQV

VZHDW MHDQV 59'#6,#%-'6,'#05

5*1'5

#/(+5'06'4'6Â&#x201C;0#48+-Â&#x201C;Â&#x201C;999,#%-,10'5%1/


Leopardmønster, blonder og mønstede strikk... ...er noe av det du kan ďŹ nne hos Tor-Inge Haugland og Lene Kristiansen i en nydesignet sammenslĂĽing av Vero Moda og Jack & Jones pĂĽ AmďŹ . Etter et besøk av danske designere ble det et fresh design i en smart sammensatt butikk - med en side for damer og en side for menn. IZ`hid\[did/>Wdd[Ah_ij_d8h[_l_a

Idg">c\Z=Vj\aVcY]Vgk²gibZYh^YZc Â&#x20AC;ec^c\Zc[dg&%Â&#x20AC;gh^YZc!cdZhdbWaZ [Z^gZibZYcnYZh^\cZiWji^``#=ZgWa^gYZi ZcgÂł[[hi^abZY\gdkiigZ!d\cdZkVgbid\ ^ci^bi# =ÂłhiZchbdiZgWa^ghda\ijidkZgZc cnYZh^\cZiĂ&#x201C;^haV\iY^h`# 9V\a^\aZYZgAZcZ@g^hi^VchZceÂ&#x20AC;KZgd BdYV`Vc\aZYZdhhbZYaZdeVgYbÂłchiZg! ]Zgg^iV\Z!bÂłchigZiZhig^``!ZcYZaXVgY^" \Vchd\WadcYZg#9Zi`dbbZgd\hÂ&#x20AC;bnZ

32

No3 2010

WVh^X[Vg\Zg!^\_Zc`dbbZgd\hÂ&#x20AC;bVg^cZ" WaÂ&#x20AC;d\`VbZajiZcdbWVh^X[Vg\ZcZ# @aVhh^h`ZideeZgd\_V``Zg`dbbZgYZi ^i^aaZ\\!ha^`VibVcbÂłiZg]ÂłhiZcd\ k^ciZgZcbZYhi^a# KZgdBdYVk^ak^hZ[Zb^c^cZ!jgWVcZ_ZVch d\jgWVc[g^i^Y^YZcZhiZ`daaZ`h_dcZcZ# EÂ&#x20AC;?VX`?dcZhk^aIdg">c\Zk^hZ [gZba^iibÂłg`ZgZ[gVbidc^c\ZcckÂ&#x20AC;gd\ hdbbZg!bZcYZiiZZghk²gicVijga^\ cÂ&#x20AC;g]ÂłhiZc`dbbZgd\[da`Zg^ZcVccZc h^cchi^ahiVcY# 9ZiWa^gb^cYgZeg^cieÂ&#x20AC;bnZVkdkZgYZ"

aZcZ!d\hÂ&#x20AC;]ZgZg[Vg\ZcZcdZcZYidcZi ^[dg]daYi^ahdbbZg!bZc[gZbYZaZh heZccZcYZ# CdZbZg`aVhh^h`^\gdkZ!iÂł[[ZXVgY^\Vch eÂ&#x20AC;YZi`aVhh^h`Z!bÂłchigZYZYgZhhZgd\ a^iib^cYgZjikVh`ZYZ_ZVchZccYZi]Vg k²gii^Ya^\ZgZ#9ZiWa^g^i^aaZ\\Zc[dgihZi" iZahZeÂ&#x20AC;cnZ_ZVchbZYXdb[dgiaddhZĂ&#x2019;i# ;dgÂ&#x20AC;[Â&#x20AC;^cccnYZh^\c!]VgIdg">c\Z =Vj\aVcY\^iiWdgiVaiVk^ckZciVgi^aGÂłYZ @dgh!hÂ&#x20AC;YZg`VcbVcĂ&#x2019;ccZbnZheZc" cZcYZ#


T-CLASSIC PR100 VEIL. PRIS: 1.695,-

T-TOUCH

VEIL. PRIS: 8.995,-

T-CLASSIC PR 50

T-TREND SIX-T

VEIL. PRIS: 2.095,-

VEIL. PRIS: 2.395,-

T-SPORT PRC 200 VEIL. PRIS: 2.595,-

T-CLASSIC PR 100

T-TOUCH EXPERT

T-SPORT PRS 200

VEIL. PRIS: 1.695,-

VEIL. PRIS: 7.595,-

VEIL. PRIS: 3.295,-

URMAKER KJELL L

URMAKER KAROLIUSSEN P R O T I D

P

R

O

U R M A K E R

T

I

D

U

R

M

A

Bolagsgaten 1 - Amfi senteret 8514 Narvik Tlf: 76 96 35 40 protid.no

K

E

R


1 *

SONY ERICSSON W 350 t .1,".&3" t8"-,."/41*--&3 t(0%#"55&3*5*% .JOTUFUPUBMQSJTNFE5FMFOPS4VQFSLS 

KUN KR

KUN KR

3

SONY ERICSSON W 715 t"ű(14 t .1,".&3" t8"-,."/41*--&3 t53"$,*%

*

*OLM8&4$0CPFIPEFUFMFGPOFS (#NJOOFLPSU1MBOUSPOJDT CMVFUPPUIIBOETGSFFNPCJMLPO EPNFS5PUBMQSJTVBCPOOFNFOU LS SPAR 2042,-!!!

NOKIA 6700 SLIDE t.1,".&3" t461&3( t3"%*0 t45*-*(&'"3(&3 *OLM(#NJOOFLPSU7MBEFS PHNPCJMLPOEPNFS 5PUBMQSJTVBCPOOFNFOU LS SPAR 721,-!!! .JOTUFUPUBMQSJTNFE %KVJDF1IPOFLS 

.JOTUFUPUBMQSJTNFE %KVJDF1IPOFLS 

5

KUN KR

*

!-&).ARVIK TLF % POSTNARVIK TELEKIOSKENNO


Anne, Sandra, Marta, Jonna, Kristine, Silje, Evy-Ann og Hege ønsker deg velkommen til Nikita i Narvik. Marta Småbakk (i midten) har nettopp begynt som frisør hos oss! Hege Charlotte Næss har overtatt jobben som daglig leder i Narvik, mens Evy-Ann Lunde fortsetter som frisør. Ikke tilstede på bildet: Mariela og Sofia.

Velkommen til oss på

Nikita Hair Nikita-jentene ønsker akkurat DEG til å bli vår neste fornøyde kunde. • Hodebunnsmassasje? • Farging av vipper eller bryn? • Pynting av brud? • Festfrisyre? • Hull i ørene? • Eller rett og slett en klipp?

Drop-in og timebestilling. Nikita Hair Narvik Storsenter: 76 94 24 00. Nikita Hair Narvik Amfi: 76 96 34 10


!2+"/+(!.$%, &/2

0/#+%4

 &2!

 PRSTK!,INJERTRUTET

6)..-!#"//+02/v

3PILL(ANGMANPÌWWWARKNO"EOMmYERIKASSA

 

 PRSTK

6EILPRIS

!,,%

3%++%2

 4ILBUDETGJELDERTOMAUGUSTELLERSÌLANGTLAGERETREKKER !RKNO

!RK.ARVIK TLF

 6EILPRIS


Høst nyheter

www.byoung.com

Bolagsgt 1 / Amfi Narvik b.young 7696 3516 / Frank Q 7694 6019


Qbohqsjtfs!q!obuuqfou!ipt Save the Queen

Bitte

Masai

Zerres

Aventure

Pause Café

Easy Comfort

2-Bizz

Gerry Weber

Alexander

Jan Hansen as “wÊ >ÀۈŽÊÊUÊ/vÊÇÈʙÈÊÎ{ÊÇÈ


@kVa^iZi

med særpreg Er du opptatt av kvalitet og ønsker klær som ikke alle går i, får du både det – og god service på Jan Hansen. IZ`hi/=heI$B´ai;did/Hkd[:W^b

7ji^``Zc]VgaVc\]^hidg^Z^WnZc!d\^'%%'WZhiZbiZ=ZaZc DaYZg³nhZ\[dg€iVbZYhZ\cVkcZi!bZcVaa^`ZkZahiVgiZe€ h`gVih_e€6bÒ"hZciZgZi]Zaie€Z\Zc]€cY#9Zc\VbaZWji^``Zc kVgYgZkZiVk=ZaZch[Vg![dgh€€Wa^dkZgiViiVk=ZaZcd\]ZccZh idh³higZ# De[\ehWbb[ >Wji^``Zc`VcW€YZYZjc\Zd\ZaYgZ ÒccZhZ\aZ`gZ`a²g^\dYZ`kVa^iZiZg! ]dkZYinc\YZcVk`jcYZgZg[gV(%€g d\dee#=ZaZcaZ\\ZgbnZVgWZ^Y^€ ÒccZYZgZiiZkVgZcZ[gVhZhdc\i^a hZhdc\# Ä?Z\_dWWZg\dYie€bZhhZcZ! [³a\ZgbZYe€]kVhdbg³gZghZ\!d\Zg Vaai^Ye€ji`^``ZiiZgcnZaZkZgVcY³gZg# >bdiZWgVch_ZcZgbVcc³Yii^a€k²gZ e€]j\\Zi]ZaZi^YZc#9ZiZghiVY^\cdZ cnii!d\Wji^``ZcZgcZhiZc`dchiVci^ [dgVcYg^c\#9V]_ZaeZgYZie€€]V\dY Zg[Vg^c\[gVWgVch_Zc!=ZaZc]Vg)&€g WV`hZ\!cdZhdb`dbbZg\dYibZY^ VaaZVheZ`iZgVk_dWWZc# ÄI^Ya^\ZgZkVgYZi[dgZ`hZbeZaid hZhdc\Zg^€gZi!c€Zgk^deeZ^[Zb#9V h`VabVck^iZ]kVbVc\_³g[dg€[€Yg^[iZc i^a€\€gjcYi![dgiZaaZg]jc# ?dj[hdWi`edWbZ[i_]d 9Zi_Z\hncZhZgZ`higV\³nbZYYZkVgZcZ_Z\iVg^ccZgVi _Z\d[iZe€gZ^hZgÒccZgYZhVbbZeaV\\ZcZgjcYi^:jgdeV# AZkZgVcY³gZcZ]³gZg^]dkZYhV`i^a^aVcYhdb>iVa^V!HeVc^V!

;gVc`g^`Zd\9VcbVg`#9Zh^\c[gVY^hhZaVcYZcZVhhdh^ZgZh bZY\dYZ`kVa^iZiZgd\heZh^ZaaZji[³gZahZg#K^[³gZgbZg`Zghdb BVhV^!HiV[[!8dciV^cZgd\HVkZi]ZFjZZc#BVc\ZVkbZg`ZcZ Zgh€`VaiZ]³n`aVhhZbZg`Zg#A^`ZkZaegZh^hZgZg=ZaZcVi^``Z VaaZeaV\\ZcZZgheZh^ZaiYngZ# Ä?Z\k^ae€hi€Vik^Zgb^Yie€igZZi eg^hbZhh^\!h^Zg]jc#D\hZakdbbVc\ZVk eaV\\ZcZZgZcYZaYngZgZZcce€`_ZYZ" Wji^``Zg![€gbVcbnZ^\_Zc[dgYZZ`higV `gdcZcZbVcb€jibZY# "K^iVg^ccZia^iZVciVaaVk]kZgieaV\\d\ `kVa^iZiZc\_³gViYZi]daYZg^€gZk^h#D\h€ ÒccZgbVcYZa^iiheZh^ZaaZi^c\ZcZhdb bVcWa^g\aVY^d\Wgj`Zg^\_Zcd\^\_Zc# I[hl_Y[_\eaki u`dbbZ^cc^ZcWji^``[jaaVk`a²ge€ kZ\\ZiiZgkZ\\`Vck²gZZc_jc\Za€ ÒccZ[gVb^#9Zg[dgZgYVbZcZe€?Vc =VchZcdeeiViiVk€niZZ`higV\dYd\ ^cY^k^YjZaahZgk^XZ# ÄK^]VgkZaY^\bVc\Z[VhiZd\igd[VhiZ `jcYZg!W€YZ^d\jiZc[dgCVgk^`!hdb cd`ZgZigZhjaiViVkYZc\dYZhZgk^XZc# K^kZ^aZYZg[dg€ÒccZYZgZiiZhc^iiZcZ! [Vg\ZcZd\`dbW^cVh_dcZcZi^a]kZg Zc`Zai`jcYZ![dgiZaaZg]jc# 9ZiZginYZa^\Vi=ZaZc!hZakZiiZg )&€g^WgVch_Zc![dgihVii]VgZihidgiZc\Vh_ZbZci^ng`Zi h^ii# Ä?Z\]VgZiheZccZcYZng`Z!d\h€aZc\Z_Z\[³aZgVi_Z\`Vc a²gZbZg!]daYZg_Z\YZi\€ZcYZ!VkhajiiZg]jc#

No3 2010

39


7XSVSKZEVMIVXQIR] /EOIVSKFEKYIXXIV 7QoVIXXIVSKPYRWNVIXXIV (EKIRWQMHHEK &]IRWQ¢XITPEWW

Tlf. 76 96 34 40


løper, Neil

59,-

putetrekk, Neil 79,-

Kom ĂĽ se høstens nyheter NĂĽ finner du RiccoVero Jakker til han og henne før 999 herrekolleksjon hos oss NĂ&#x2026;

B U T I K K N AV N

599

BUTIKKSTED 1 / GATE - TLF. XX XX XX XX BUTIKKSTED 2 - TLF. XX XX XX XX BUTIKKSTED 3 / GATE - TLF. XX XX XX XX BUTIKKSTED 4 - TLF. XX XX XX XX

/BSWJL "NĂśTFOUFSFUt5MG M AR I E PH I LI PPE - VAV I T E - J E AN PAU L - PE T ER M I CHAEL - ALVO - M AR I O CO N T I - H EN RY CH O I CE - R ED FO R D


42

No3 2010


Foto: Michael Ulriksen

Konkurranse med heftig opplevelsespremie! Tell hvor mange annonser dere finner fra: s.ARVIK3TORSENTER s!Ml.ARVIK s"UTIKKENEUTENFORDISSESENTRENE 3ENDSVARTILKONKURRANSE INARVIKORg INNENFREDAGAUGUST 0REMIENERENHEFTIGTANDEMmYGINGMED PARAGLIDERFRA&AGERNESFJELLET

Foto: Ketil Singstad

Ketil Singstad tlf: 900 93 990 E-post: k@k10.no

No3 2010

43


Bel[hb_le]h´ 8WXWOW]W

:`[d]_iA^Wd

<hWda8[d`Wc_di[d

44

No3 2010


´h[_i[djhkc Kjartan Edvardsen, Robin & Sigbjørn, Baba Yaga, LKAB Bigband, Frank Benjaminsen og Ken-Sigurd & Ekka er noen av de som skal opptre pü Narvik Unplugged fredag 20. august. Konsertarena er Narvik Torv/Friluften. Samtidig blir det lansering av ei ny og spennende Rhythm & Blues-gruppe bestüende av erfarne Narvik-musikere. IZ`hid\[did/Hkd[:W^b

9_Zc\^h@]Vc6cYI]ZGdX`ZihZgYZi`a^c\ZcYZcVkcZieÂ&#x20AC; \gjeeVWZhiÂ&#x20AC;ZcYZVk`_ZciZbjh^``egdĂ&#x2019;aZg[gVCVgk^`#6a[ 6cYZghZcWVhh$hVc\!=VchHZ^cZh\^iVg!@_Zaa"6gk^Y@g^hi^" VchZchVc\$\^iVgd\7_Âłgc">kVg;dgh]Vj\igdbbZgZgVaaZ Zg[VgcZd\Yn`i^\Zbjh^`ZgZhdb]VghaÂ&#x20AC;iihZ\hVbbZc[dgÂ&#x20AC; aV\Za^kd\gÂłgZ# Ă&#x201E;K^\VgVciZgZghidghiZbc^c\d\bnZigÂł``!h^Zg@_Zaa"6gk^Y @g^hi^VchZc# GZeZgidVgZiWZhiÂ&#x20AC;gVk]VgYhk^c\ZcYZG]ni]b7ajZh!bZY aÂ&#x20AC;iZg^ccZc[dgh_Vc\gZcZWajZh!gdX`!gdX`VW^aan!a^ii_Vood\a^ii Xdjcign# 7VcYZi]VgVaaZgZYZ]ViiZcYZadeeigZYZcZg^gZ\^dcZc!bZc YZc[ÂłghiZĂ&#x2021;hidgZĂ&#x2021;`dchZgiZc[dgZ\Â&#x20AC;gVaihÂ&#x20AC;[gZYV\'%#Vj\jhi# 9Zg\Â&#x20AC;gYZeÂ&#x20AC;hXZcZceÂ&#x20AC;;g^aj[iZcbZaadbZc]Za]Vj\bZY VcYgZhbÂ&#x20AC;d\hidgZCVgk^`"Vgi^hiZgd\WVcY#CVgk^`Jceaj\" \ZYh`VaWa^ZcÂ&#x20AC;ga^\igVY^h_dc]kdggZ\^dcZchWVcY`Vck^hZ [gZbh^cZbjh^`Vah`ZiVaZciZg# A`WhjWd;ZlWhZi[d"HeX_dI_]X`´hd"8WXWOW]W"BA78 8_]XWdZ"<hWda8[d`Wc_di[de]A[d#I_]khZ;aaW[hZ[ WdZh[iece]i iaWbeffjh[f <h_bk\j[d%Jehl[j$ Ă&#x201E;K^aZ\\Zga^hiV]Âłni#K^]Vghe^aih^YZck^\^``^`dgiWj`hZg d\Zg`gVkhidgZbdidhhhZak#9ZiWZingbnZiZge^c\[Âłgk^hZak Zg[dgcÂłnYZ#BZcejWa^`jbk^a[dg]Â&#x20AC;eZcia^\k^hbZg`ZVik^Zg \dYihVb`_ÂłgiZ!h^Zg@g^hi^VchZc# HÂ&#x20AC;cÂ&#x20AC;ZgYZiWVgZÂ&#x20AC;bZg`ZVk[gZYV\'%#Vj\jhi^`VaZcYZgZc# I^aZc`kZaY]kdgYZibjh^`Vah`ZhiÂ&#x20AC;g^]ÂłnhZiZi# @dchZeiZiCVgk^`Jceaj\\ZY`dbbZghdbZihVbaZi^c^i^V" i^k[gVWnZchc²g^c\ha^kaZhCVgk^`HidghZciZg!6bĂ&#x2019;CVgk^`! <ViZaVc\hd\bV\Vh^cZi>CVgk^`i^Ya^\ZgZ>CbV\Vh^cZi# @V[[Zg^Zi]VgVchkVgZi[dghZakZ\_Zccdb[Âłg^c\ZcVkVggVc\Z" bZciZieÂ&#x20AC;idgkZi#

No3 2010

45


Velkommen Gatelangs i Narvik! Nattåpent er en artig tradisjon i Narvik. En lang dag hvor man tar seg tid til å handle - og tar oss tid til å være sosial. I år krydrer vi denne dagen med flott underholdning i sentrum. Du vil garantert finne flotte tilbud Gatelangs. Når vi blander dette, handler det om mer enn å handle - det handler om Schopping & Schnakking. Velkommen skal du være og nyt en flott høstkveld.

Reidar Hanssen

Schopping & Schnakking – Gatelangs


GlasskĂĽler og vaser fra iittala fra kr. 129,-

Unikko sengtøy fra marimekko fra. kr. 1.050,-

HTH ĂĄ la carte Vesker fra marimekko fra kr. 498,Peel Club fra Varier fra kr. 8.375,-

,!"$'

$*!'!& $(   )))&!" #"%& !"!%!!$(&!"

En helt ny müte ü kjøpe kjøkken pü

- '+$& && $"%

kivi lyslykter fra iittala kr. 99,-

HTH å la carte er en ny müte ü kjøpe kjøkken pü, hvor du selv bestemmer prisen. Vi serverer nemlig ditt kjøkken med nøyaktig den mengde hjelp og service du bestiller, og priseneChampagnebobler følger dette. fra Røros-Tweed kr. 1.200,-

ĂĄ la carte

Nordisk design hos HTH

Og HTH ĂĄ la carte er mer enn bare det. Vi serverer ogsĂĽ bad og garderobe med sĂĽ mye eller lite service du vil ha.

Kjøkken og bad har fütt selskap og i butikken finner du nü fargesprakende produkter fra finske Marimekko, norske Røros Tweed og Varier møbler og lamper fra danske louis poulsen.

Unikko krus og brett fra marimekko kr. 95,- og 370,-

HTH å la carte en ny müte ü kjøpe kjøkken pü Kjøp med et enkelt klikk

Gjør det selv

Trygt og godt

Billigere blir det ikke. Du bestiller selv kjøkkenet via Internett, og du klarer deg uten hjelp fra oss.

Spar service og penger. Vi gir deg gjerne Med service fra A til Ă&#x2026;.HĂĽnduker Vi hjelper deg medfra kr. 198,fra marimekko gode rĂĽd, men du stĂĽr selv for oppalt. Vi tar oss av innredning og oppmĂĽling mĂĽling, sammensetning og montering og leverer kjøkkenet ferdig sammensatt, Collage pendel fra louis poulsen kr. 7.895,av ditt nye kjøkken. slik at det bare er ĂĽ sette i gang.

GlasskĂĽler og vaser fra iittala fra kr. 129,-

Vi üpner ny flott butikk i Dronningens gate 49 i løpet av høsten. Masse nyheter. Vi gleder oss! Vesker fra marimekko fra kr. 498,Peel Club fra Varier fra kr. 8.375,-

(4(+JÂ&#x17E;KKENFORUM ,!"$'

$*!'!& $( &RYDENLUNDGT .ARVIK   )))&!" 4LFWWWHTHNO #"%& !"!%!!$(&!" % POSTCATHRINGRANDE NARVIKHTHNO

DUFkRMYEMERHOS - '+$& && $"%


World Cup Edition utstyrspakke

verdi kr 15.000,og 3 års fri service** inkludert i prisen

Hyundai i30 WORLD CUP EDITION

5-dørs kombi World Cup Edition fra kun

kr 218.850,-

Pr mnd fra

kr 2.108,-*

World Cup Edition leveres med følgende utstyr: • ABS, ESP, 6 kollisjonsputer og aktive hodestøtter • Elektrisk innfellbare sidespeil med blinklys • Automatisk klimaanlegg • Ryggesensor • Skinntrukket ratt og girstangkule • Automatisk avblendbart innvendig speil • 16” aluminiumsfelger • Nøkkelfri sentrallås med alarm • Regnsensor • Full størrelse reservehjul • 4-veis justerbart skinnratt • Teleskopratt • Radio/CD med ipod/usb tilkobling og betjening fra rattet • De-icer for vinduspusser • FIFA World Cup fotball medfølger

Kvalitet fra verdens 5. største bilprodusent.

TM

www.hyundai.no

World Cup Edition leveres kun i et begrenset antall. Tilbudet gjelder så langt lageret rekker. *4,35% nom. rente. Eff. rente er beregnet ut fra bilens pris kr 218.850,-. Egenkapital kr 76.598,-. 7 års nedbetaling. Etableringsgebyr og tinglysning er inkludert. Kredittkjøpspris er kr 253.670,-. Veil. pris levert Drammen. Lokale frakt- og leveringsomkostninger tilkommer. Drivstofforbruk blandet kjøring: fra 0,42 l pr mil. CO2 utslipp: fra 115 g/km (Blue Drive). **Vi dekker 20 - 40 - 60.000 km intervallservice (30 - 60.000 km på 1,6l diesel).

Åpningstider: Man - Fre: 08.00-16.00 Tors: 08.00-19.00 Lør: 11.00-14.00


w w w. o k on o r.n o

www.okonor.no

tid

til den gode idéen

tid

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift

til den gode idéen

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor Narvik (ØkoPartner Narvik AS)

Kongensgt. 51, 8501 Narvik · Tlf. 76 96 46 00 E-post: narvik@okonor.no


'%€g^ZaZ`igdc^``WgVch_Zc Siden 1990 har Elkjøp Narvik drevet i de samme lokalene i Fagernesveien i Narvik. 20-årsjubileumet skal behørig markeres i løpet av høsten. IZ`hid\[did/ Hkd[:W^b

9ZcCVgk^`"Z^YZWZYg^[iZc\€gWZYgZZcccdZch^ccZ#;V`i^h`kVg [_dg€gZiYZiWZhiZ³`dcdb^h`h^YZcdeehiVgiZc^&..%# Ä9Zi]Vgcd`hVbbZc]Zc\bZYZihidgijikVa\^Wji^``Zc d\Zc[dgWZYgZihZgk^XZ[gVYZVchViiZ#K^bZg`Zi]ZaaZg^``Z ÒcVch`g^hZca^`Z\dYihdbVcYgZWgVch_Zg![dgiZaaZgYV\a^\aZYZg HiZ^c=VchZc# :a`_³eCVgk^`hZa\Zghk²gibnZkVh`ZbVh`^cZg!ikd\YViV" egdYj`iZg#9ZhVihZgd\h€]VgYie€[didd\]VgZijikVa\hdb ^bedcZgZg# Ä9ZibVc\Z^``ZkZiZgVik^iVg^bdi[gZb`Vaa^c\VkW^aYZg# 9Zik²gZhZ\kVca^\ÒabZaaZgY^\^iVaZW^aYZg!h^ZgWji^``h_Z[ ;gdYZAVc\ZaVcY#

50

No3 2010

Ä@jcYZc`VcWZhi^aaZ^gdd\[gZY]_ZbbZ[dgVceXUcZaaZg `dbbZ]^i^Wji^``ZcbZYÒabgjaaZcZaaZgb^ccZWg^``Zc# AZkZg^c\hi^YZcZg."&'YV\Zgd\eg^hZcZZghk²gi`dc`jggVchZ" Yn`i^\Z![dgiZaaZgAVc\ZaVcY# :a`_³eCVgk^`\_dgYZZcidiVadbWn\\^c\VkWji^``Zc^bV^^€g! d\YZ&%[VhiVchViiZd\+Z`higV]_ZaeZg`Vcc€³ch`ZkZa`db" bZci^aZihk²gih€^ccWnYZcYZad`VaZ# ÄK^h`Vak²gZYZiW^aa^\hiZVaiZgcVi^kZi^ad`VabVg`ZYZi#9Zi \VgVciZgZgk^!VkhajiiZgAVc\ZaVcY# '%"€gh_jW^aZjbZih`VabVg`ZgZhhZc]³hiZhbZYZcYVWZYgZ i^aWjY!d\Zc`ZahZgkZg^c\i^a`jcYZcZ#


No3 2010

51


t n e p a Natttastiske tilbud med fan

vik! r a n i p o j k l e Kom deg til

5,-) ll! (Før 399

Toppmode

MSM6B100 – Bosch stavmikser med 280 watt. Ideell for mosing, kutting. .

2995 S5781SUPERIOR. Støvsuger fra kvalitetsleverandøren Miele med kraftig motor på 2200 watt med fjernstyring i håndtaket.

49

699 W595BLACKKTN – Flott musikktelefon fra Sony Ericsson med 3,2megapixler kamera. Leveres med kontantkort fra Telenor mobil.

99 2495 OBH6036 – OBH nordica nakkemassasje.

8995

10995,-) ÷30% (veil.

F1443KD – NYHET- AAAklassifisert vaskemaskin fra LG med en kapasitet på hele 11 kg, 1400 o/min og i energiklassse A.

MFSC56W - Frittstående komfyr fra Matsui med keramisk platetopp og ovnsvolum på 52,5 liter. Bredde 50 cm.


&REMKALLEBILDER

Vi fremkaller alle typer bilder fra 79 øre pr stk. Ved kjøp av digitalkamera pü nattüpent für du 300 bilder i størrelsen 10 x 13cm med pü kjøpet!

FRAKR 

2295

799 PBDOTS2NC232 â&#x20AC;&#x201C; 10,1â&#x20AC;? mini-PC fra Packard Bell med Intel Atom prosessor, LED-skjerm, 250 GB lagringsplass og 3x USB-innganger.

3995 PRESCQ62202SO - BĂŚrbar PC fra Compaq med 15,6â&#x20AC;? med Intel Celeron 900-prosessor, 2 GB minne, HDMI, 3x USB-innganger og 500 GB lagringsplass.

EXILIMEXZ90 - Stilig og kompakt digitalkamera fra Casio med 12,1 megapiksler, 3x optisk zoom og 2,7â&#x20AC;? LCD-skjerm.

8495 10043,-) ormal pris (N . s ri p e Pakk

2495 LE40C635XXE + BDC5500XEE - 40â&#x20AC;? Full HD LCD-TV fra Samsung 6-serien med 100 Hz, 4x HDMI og USB 2.0 Movie. + Flott Blurayspiller fra Samsung. HDMI kabel medølger.

U32093BG - 32â&#x20AC;? HD-klar LCD-TV fra Saga med god bildekvalitet og 2x HDMIinnganger. Gjelder sĂĽ langt beholdningen rekker. 3-dagers annonsegaranti gjelder ikke.

Ă&#x2026;pningstider: Man - Fre: 10:00 - 19:00, Lør: 10:00 - 16:00 &AGERNESV .ARVIKs4LF &AKSsE POSTSUPPORTNARVIK ELKJOPNO


Drømmebutikken

19. august går en drøm i oppfyllelse for Christine Røsnes Bussoli – da åpner hun dørene til Celines Hus. IZ`hi/=heI$B´ai;did/Hkd[:W^b

Ä?Z\hncZhYZiZgk^`i^\ €[³a\ZYg³bbZch^cd\€ \_³gZYZibVca^`ZgVaaZg WZhi#?Z\]VgaZc\ZYg³bi db€hiVgiZ^ciZg^³gWji^``! d\c€Wa^gYZiZcYZa^\Zc gZVa^iZi#9ZiZginYZa^\Vi 8]g^hi^cZWdWaZgVk\aZYZdkZg h^iicnZ]_ZgiZWVgc# >l_jij_b =k^a`Zchi^aWji^``ZcZg^4 Ä=k^ihi^a!`dbbZgYZi `dciVci[gV8]g^hi^cZ#CdZ hdb`Vch`_Z^``ZZgh€dkZg" gVh`ZcYZ[dgdhhbVc\Zhdb [³a\ZgWad\\Zc]ZccZhbZY hVbbZcVkc#Ä>]dkZYhV`Wa^g YZi]k^ii^ciZg^³gd\bnZh³ak! bZcWa^gd\h€ZcYZa`dcigVhiZg d\[Vg\Zg#?Z\iVg`jc^cckVgZg hdb_Z\hZakhncZhZgÒcZÄd\h€ ]€eZgd\igdg_Z\ViÓZhibja^\ CVgk^`[da`k^ahncZhYZihVbbZ# <_ZccdbWad\\Zch^c!hdbZgZcVkCdg\ZhbZhiaZhiZ^ciZg^³g" Wad\\Zg![€g]jcbVhhZi^aWV`ZbZaY^c\Zge€hi^aZch^c!cdZ]jc d\h€iVgbZYhZ\kZYkVgZ^ccc`_³e# IjehjkjlWb] 8]g^hi^cZÒ``Zi\dYig€Y[³g]jchiVgiZi^cc`_³eÄ^``ZWZhi^aa[dg bnZ[dgh`_Zaa^\!hVih]ZaaZge€[€d\]VbVc\ZVk]kZgi^c\# Ä9Zig€YZi]Vg_Z\bZYh^``Zg]Zi^``Z[ja\i!aZg]jc#?Z\]Vg iVii^ccbVhhZ[dgh`_Zaa^\#Ä9ZiWa^ghidgZb³WaZg!hdbhd[VZg! hZc\Zgd\k^ig^cZh`Ved\bVhhZhb€^ciZg^³g!hdbanh!anhiZhiV" `Zg![Vid\h`€aZg#>i^aaZ\\k^a]jc]VZihidgijikVa\fj^aiZhid[[Zg d\Zc\dYYZa]dWWnVgi^`aZg!i^ahidg\aZYZ[dgYZbVc\Zhn"d\

54

No3 2010

]dWWn\aVYZ# 6k`_ZciZbZg`ZgcZkcZg]jc :c\aZhhdc!G^XZd\A^hWZi] 9V]a# "?Z\hVihZge€hidgidba³e d\d[iZcnZkVgZg^cc^Wji^`" `Zc![dgiZaaZg]jc# CZiiWji^``Zgd\h€bZY^ eaVcZcZ!bZcYZcb€kZciZ i^aWji^``ZcZg]Zaie€eaVhh# Ä?Z\k^aaZ\\ZbnZi^Y^€[€ i^aZcÒcd\Wgj`ZgkZcca^\ Wji^``e€cZiihdb_Z\]€eZg [da`dkZg]ZaZaVcYZik^a WZcniiZ# Akhil_haiec^[j 8Za^cZh]jhWZÒccZghZ\ ^Zihidgiad`VaZ^9gdc" c^c\Zch\i*%!;gnYZcYVa WadbhiZgh\VbaZad`VaZg# "9Zi\^gbZ\bja^\]Z" iZci^a€Wgj`ZZigdbi^a `jghk^g`hdb]Zi![dgiZaaZg]jc# Ä9Zgk^a_Z\VggVc\ZgZ`jgh^`V`Zenci^c\!aVeeZiZ`c^``d\ VcYgZ]dWWngZaViZgiZiZbV# 9ZcZc\Vh_ZgiZd\Wa^YZYVbZcZgkVcibZY€]VijhZc_Zgc ^^aYZc#>``ZWVgZhiVgiZg]jcYg³bbZWji^``Zc#>i^aaZ\\ejhhZg ]jcd\[Vb^a^Zcdeeh^iicnZ]jh!]VgdkZgiViih^iiYg³bbZhiZY e€aVcYZid\cZiideek²gibZYhdbÒcVa^hi^edhiWVc`Zch Wda^\Yg³b# 6cYgZhb€WVgchb³YgZ`Vc_dhe³ggZhZ\Ä]kdgYVcZgYZi bja^\€gZ``ZdkZgh€bnZ4 Ä?Z\Zg^c\ZchjeZg`k^ccZegZh^hZgZg8]g^hi^cZ#BZc_Z\\_³g YZi_Z\a^`ZgVaaZgWZhi!d\YVZgYZijigda^\]kVbVc`Vc[€i^a#


i n

t

e

r

i ø r

s

t o f

f

i n

s p i r

a

s

j o n

k

u

r s

t

r

e

n d e

r

m

ø b l

e

Velk ommen til en fanta stisk ny og spennende butikk

H j e r t e l i g v e l k o m m e n ti l v å r e fl o tt e n y o p p u s s e d e l o k a l e r i D r o n n i n g e n s g a t e n r. 5 0 . Vi åpner dørene torsdag 19. august!

A

d r

e

s

s e

:

t s u g u a . 19 r e n p Å D r

o n n i n g

e

n

s

g

a t

e

5

0

,

8

h

5

1

4

N

A

u

s

R V

I

K

r


GARANTERT STERKERE RYGG! KONTAKT OSS FOR GRATIS DEMONSTRASJON Ring: 76 97 73 90

9d[TbW^f_z

@dP[Xch7^cT[ /# 6A0=3A>H0;GRA

Frydenlund Kontorspar Fridtjof Nansens vei 44, 8517 Narvik Tlf: 76 97 73 90

C>?>5C74?>?9D;4B7>F<43A4F8=3 4cWTa[XVbW^f\TSbP]VSP]bWd\^a^VV[TSTbTaeTac \TSP_TaXcXUU]hST[XV\Pc^VSaXZZT 5A0:A(#$?A?4AB>=

 Et herlig show m med aperitiff, n  

CA038B9>=BA8:C9D;41>A3 EzaccaPSXbY^]baXZTYd[TQ^aSbcza^VbzSTZZTc !&!']^eT\QTabP\c#$^V !STbT\QTa :A%$?A?4AB>=

 VÃ¥rt tradisjons 27. - 28. novem 

B>E6>3C >eTa]PccX]VXS^QQT[ca^\U^aZd] :A$#$?A?4AB>=8=:;5A>:>BC 4=:4;CA><BC8;;466:A!$

! Overnatting i d 

:>=C0:C>BB _zc[U&%(&&T[[TaT\PX[)`a^hP[/RW^XRT]^, U^aQTbcX[[X]VT[[Ta\TaX]U^a\PbY^]

 for bestilling el

456789:8;6<5=>

www.backapp.no


9d[TbW^f_z

@dP[Xch7^cT[ /2%-&)0*3 /2%-&)0*3

#2'.1).%2 /#2'.1).%2  6A0=3A>H0;

ROYAL AND GRAND ROYAL

C>?>5C74?>?9D;4B7>F<43A4F8=3 4cWTa[XVbW^f\TSbP]VSP]bWd\^a^VV[TSTbTaeTac \TSP_TaXcXUU]hST[XV\Pc^VSaXZZT 5A0:A(#$?A?4AB>=

 "" "" med sang, Et dans, herlighumor show med og glede sang,servert dans, humor og glede servert CA038B9>=BA8:C9D;41>A3 nydelig mat medog aperitiff, drikke. nydelig mat og drikke. EzaccaPSXbY^]baXZTYd[TQ^aSbcza^VbzSTZZTc  

!&!']^eT\QTabP\c#$^V !STbT\QTa :A%$?A?4AB>=   

srike julebord VĂĽrt tradisjonsrike stĂĽr ogsĂĽ dekket julebord stĂĽr ogsĂĽ dekket mber, samt 27.4.-B>E6>3C -28. 5. og november, 11. - 12.samt desember. 4. - 5. og 11. - 12. desember. >eTa]PccX]VXS^QQT[ca^\U^aZd]  

:A$#$?A?4AB>=8=:;5A>:>BC 4=:4;CA><BC8;;466:A!$ !

dobbeltrom Overnatting for kun i dobbeltrom for kun :>=C0:C>BB _zc[U&%(&&T[[TaT\PX[)`a^hP[/RW^XRT]^,  U^aQTbcX[[X]VT[[Ta\TaX]U^a\PbY^] 

pĂĽ tlf.   ellerpĂĽe-mail: tlf.  +,)1#2 $&)'$%(), eller e-mail: +,)1#2 $&)'$%(), fffYd[TQ^aS]PaeXZ]^ ller mer for informasjon. bestilling eller mer informasjon.

fffYd

www.julebordnarvik.no www.julebord

:956 456789:8;6<5=>:956 | Kongensgate 64 | +47 76 | 97 Kongensgate 70 00 | q.royal@choice.no 64 | +47 76 97 70| 00 $&)'$%() | q.royal@choice.no | $&)'$%()


g e d r i g i V n e s l e l ø f e den god re av velvÌ


Kongens gate 30 - Tlf 76 94 15 55

Kongens gate 52/54 - Tlf 76 94 44 15

Kongens gt 44 - Tlf 76 94 53 50

Frydenlundgt 11 - Tlf 76 94 15 30

Kongens gate 48 - Tlf 76 94 19 00 Bjerkvik tlf: 76 95 29 40 www.haarny.no

Tlf. Amfi 76 96 34 10, Storsenter 76 94 24 00 www.nikita.no

Frydenlundgt 15 - Tlf 76 94 74 00 I Domus-senteret. Gratis parkering p책 taket.

Frydenlund Kirkegt 23 - Tlf. 76 94 44 60


BOSEÂŽ gir deg hele opplevelsen â&#x20AC;&#x201C; med halve utstyret Bose 3¡2¡1 med HDMI Komplett DVD-basert hjemmekino med bare to høyttalere og en bassmodul d Den fulle opplevelsen nĂĽ mave musikk og film fra et diskret system. Til de mange som gjerne Ivil ha full opplevelse av musikk og film, men ikke ønsker ĂĽ installere M HDskapt 5 høyttalere, har Bose 3¡2¡1 systemene. Med Bose 3¡2¡1 fĂĽr du imponerende kinolyd fra 2 smĂĽ høyttalere og en ACOUSTIMASSÂŽ -modul, som kan gjemmes vekk. Det elegante mediesenteret har dvd/cd-spiller og AM/FM-tuner med RDS. Systemet kan linkes pĂĽ de BOSEÂŽ LIFESTYLEÂŽ-systemer, som har BOSEÂŽ link. Hele systemet har 3 kabler â&#x20AC;&#x201C; det har aldri vĂŚrt lekrere.

medd nĂĽ m nĂĽ e I MI HDM

Be om en demonstrasjon allerede i dag.

Den autoriserede Bose-forhandler Vi er eksperter i Bose-produkter Vi har produktene klare til demonstrasjon Vi har alltid Bose pĂĽ lager Vi installerer i ditt hjem

TV-TORMOD Kongensgate 28, 8500 NARVIK Tlf: 76 94 23 05

HD

ACOUSTIMASS modul vises ikke ÂŽ

Kom innom for flere gode tilbud. Tilbudsperiode 17.08 - 04.09.2010.

d10.no

SALG!

Gustavsberg

á15% pü veil. pris pü hele baderomsserien Coloric!

NYHET!

Coloric dusjsett, dusjarmatur og servantarmatur

Kr 7.546,-

Finnes ogsü i champagne, rød, blü og natur (sølv). Priseksempel dusjsett: Før kr 1.491,- Nü kr 1.268,-

Pakketilbud

Kr 3.690,-

Kun kr 1,- for montering!

Kr 9.383,-

Kr 6.990,-

Kr 12.762,-

Kr 10.999,Tema Macro semikabinett KSE 9292 Hvit klarglass med servicehylle, ekskl. termostatbatteri, trykkslanger og gjennomføringer. Montering inkludert innenfor en radius pü 10 km. Gjelder ikke flytting eller demontering av eksisterende utstyr.

Tema Easy Møbel 120 cm Fano eller Bari m/Easy servant og lysarmatur

Pakketilbudet inneholder: :023(25/%&6&/6&((3,=- : Porsgrund even 3low-close toalettsete. :&#&2*4*//#8(/*/(32"..& :&#&2*4428,,/"11".#")20.&

120 cm med to overskap og lysarmatur. Velg mellom Fano (hvit) eller Bari (Lys Eik) front. Ekskl. armatur. Frakt tilkommer.

vb.no

!"2.&"%&/4&2&4 0/(&/3(4 "26*,: -'   VARME & BAD - NORGES LANDSDEKKENDE RĂ&#x2DC;RLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Tilbudet gjelder fra 17.08 - 04.09.2010 eller sĂĽ langt lageret rekker. Utvalget kan variere fra forhandler til forhandler. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.


Den autoriserede Bose-forhandler

SY K K E LSA LG ET STA RT E R F R E DAG 20. AU G U ST K L 17.00

Den autoriserede Bose-forhandler

E R, TR E K, GARY FISHU B E C LO, C E RVElogo, Forhandler LAPIE R R E, adresse m.m.

SYKKE LB E KLE DN ING

รท20% โ€“ 30%

1/2 PR IS

BU FF

POLAR RS800CX

PTE B

ALT AV HJE LM E R

1/2 PR IS

1/2 PR IS 2990,- ORD. 3899,-

Forhandler logo, adresse m.m.

ร˜

ร˜konomitips nr.1...

Bli kjent med Nordlandsbankens kundeprogram aKtiv!

ร˜konomitips nr.1... ร˜konomitips nr.1... ร˜konomitips nr.1...

JEFEFTJHOCFESFSFLMBNFBTGPUPCPEย“OV Nordlandsbanken - et selskap i DnB NOR-konsernet JEFEFTJHOCFESFSFLMBNFBTGPUPCPEย“OV JEFEFTJHOCFESFSFLMBNFBTGPUPCPEย“OV

J;)/ :HEDD?D=;DI=7 ยšCE8/(*,&*/, ยš<7N-,/+')/' /& ') /+ -, <$ JB

t

(VOTUJHFCFUJOHFMTFSQรŒMรŒOPHTQBSJOH

t

'SJCSVLBW/FUU#BOL 5FMFGPO#BOLPHF'BLUVSB

t

'SJCSVLBWLPSUJCVUJLLUFSNJOBMFS

t t t

(VOTUJHFCFUJOHFMTFSQรŒMรŒOPHTQBSJOH 7JTBPH.BTUFS$BSENFEGFMMFT1*/LPEF (VOTUJHFCFUJOHFMTFSQรŒMรŒOPHTQBSJOH

t t t

'SJCSVLBW/FUU#BOL 5FMFGPO#BOLPHF'BLUVSB 3FJTFGPSTJLSJOH 'SJCSVLBW/FUU#BOL 5FMFGPO#BOLPHF'BLUVSB

t t t

'SJCSVLBWLPSUJCVUJLLUFSNJOBMFS

NBOHFBOESFGPSEFMFS 'SJCSVLBWLPSUJCVUJLLUFSNJOBMFS

t t

t 'SJCSVLBWLPSUJCVUJLLUFSNJOBMFS 'SJCSVLBW7JTBJ/PSEMBOETCBOLFO %O#/03PH1PTUCBOLFOTNJOJCBOLFS 'SJCSVLBW7JTBJ/PSEMBOETCBOLFO %O#/03PH1PTUCBOLFOTNJOJCBOLFS

t t

7JTBPH.BTUFS$BSENFEGFMMFT1*/LPEF t 'SJCSVLBW7JTBJ/PSEMBOETCBOLFO %O#/03PH1PTUCBO 7JTBPH.BTUFS$BSENFEGFMMFT1*/LPEF

t t

3FJTFGPSTJLSJOH 3FJTFGPSTJLSJOH t

t t

NBOHFBOESFGPSEFMFS

NBOHFBOESFGPSEFMFS

Bli kjent kjent med med Nordlandsbankens kundeprogramaKtiv! aKtiv! BliNordlandsbankens kjent med Nordlandsbankens kundeprogr Bli kundeprogram t 'SJCSVLBW7JTBJ/PSEMBOETCBOLFO %O#/03PH1PTUCBOLFOTNJOJCBOLFS t

(VOTUJHFCFUJOHFMTFSQรŒMรŒOPHTQBSJOH

t

'SJCSVLBW/FUU#BOL 5FMFGPO#BOLPHF'BLUVSB

ndsbanken - et selskap i DnB NOR-konsernet

Stikk innom Nordlandsbanken eller ring 08900.

7JTBPH.BTUFS$BSENFEGFMMFT1*/LPEF

t

3FJTFGPSTJLSJOH

t

NBOHFBOESFGPSEFMFS

Stikk innom innom Nordlandsbanken Nordlandsbankeneller ellerring ring08900. 08900. Stikk


Lamper siden 1972 I Kongensgate 49 har det vært lamper i vinduet siden 1972. Bror Eriksson overtok butikken i 1995, og har nå tre ansatte. IZ`hid\[did/>Wdd[Ah_ij_d8h[_l_a

E€AVbeZ]jhZiWa^gbVcb³iiVk`gnh" iVaa\a^iiZg!ajcZWZ]V\Za^\Z[Vg\Zgd\Zc hb^aZcYZWZi_Zc^c\# 7ji^``ZcZgbZYaZbVkBZhiZganh`_Z" YZc!d\`VaaZghZ\[dgAVbeZ]jhZi6H BZhiZganh# 9V\a^\aZYZgH^hhZa:g^`hhdcZg^kg^\ YZaiV\Zge€^ciZg^³gbZhhZgha^`Vi`jc" YZcZ[€ghZh^hiZh`g^`W€YZ^^ciZg^³gd\ WZanhc^c\# =³hiZchcnZYZh^\c]VgVaaZgZYZ `dbbZid\]ZgZgYZibnZheZccZcYZ# BnZVkYZihdb`dbbZgc€]VgZc`aZ a^c_Zgd\ZcbZg^cY^higjZaaYZh^\c#9ZiZg [dgihViibnZ]k^id\hdgi!bZck^[€gd\h€ WZanhc^c\^g³Yi!`gdb!h³akd\Vajb^c^jb!

62

No3 2010

h^Zg:g^`hhdc# CdZVkYZiAVbeZ]jhZihZa\ZgVaaZg bZhiVkZganh`gdcZg^VaaZ[Vg\Zgd\[V" hdc\Zg#C€]VgYZZcbZgZ`higZbYZh^\c e€[dgh`_Zaa^\Zb€iZg# 9Zik^hZgc€ZgVibVch`Va]V[²ggZ ^ciZg^³gVgi^`aZg!d\]ZaaZg]VZchi³ggZ WZinYc^c\e€YZibVc]Vg#?d[²ggZ_d WZYgZ#;Vg\ZcZb^ci!VfjVd\ijg`^h `dbbZg\dYi[gZb^YV\Zch^ciZg^³gbdiZ WaVciYZi]k^iZd\hdgiZhdb]Vgk²gic€ ZchijcY#=€cYVgWZ^Y`dbbZg[gZbhdb b³chiZg^aVbeZg!ZaaZghdbZc[Vg\Zg^`! ]Z`aZienciZejiZ!h^ZgH^hhZa# AVbeZ]jhZi]VgZcZ\Zc^ciZg^³gVk" YZa^c\^jcYZgZiVh_Zc#=ZgWa^gk^b³iiVk j\aZg!Zc\aZgd\]_ZgiZg^hi€ad\`gnhiVa" aZg#

Idhi^aZgjibZg`ZghZ\0"HlZZiH^c ]VgbnZ]k^ii!d\gZcZ!anhZeVhiZaa[Vg\Zg! k^hZgH^hhZa#=ZgZgYZiZc\aZgd\]_ZgiZg! d\Zcj\aZ^`ZgVb^``hdbZgWa^iikZaY^\ edeja²g^]ZaZaVcYZi# ÄAVWdjgVcYAjhi]VgZchi^aVk\_Zc" Wgj`VkbViZg^VaZ![dgiZaaZgH^hhZabZch ]jck^hZgbZ\Zihidgi]_ZgiZ^hi€a# BVcÒccZgd\h€YZh^\c[gV7aVX` 9Zh^\c!H^V!7addb^c\k^aaZd\=djhZ 9dXidg# >AVbeZ]jhZiÒccZgbVcd\h€YZibVc `VcWZ]³kZVkanh`^aYZgd\ZabViZg^Zaa# ;dg€[³a\ZbZYe€h^hiZbdiZ!`Vc bVc[³a\ZbZYe€AVbeZ]jhZihh^YZe€ [VXZWdd`]kdgYZideeYViZgZh_Zkca^\bZY W^aYZgd\^YZZg#


Lys opp spiseplassen! Et smartere valg! Vi har pendler i glass, stål og tekstil. Velg mellom mange lekre farger og flere prisklasser. Kom innom, så hjelper vår lysrådgiver deg å finne en pendel som passer hjemme hos akkurat deg. Finn din nærmeste forhandler på www.mesterlys.no

Lampehuset AS, Mesterlys Narvik


9>IICN:@?ÂŁ@@:C E J PAN

Ă&#x2019;ccZgYj]dhdhh KAM

 990,-

598,-

9 liter

   E-

ANJ AMP

K

  

   Arnøy. 2 x 2 m.

4 990,E-

ANJ AMP

K

Vi inviterer pĂĽ nytt alle Narviks damer til en spennende kveld hos oss.

I ĂĽr kommer Lisbeth Larsen, trendanalytiker og fargesjef for Jotun, for ĂĽ fortelle om de siste @VbeVc_ZeÂ&#x20AC;H^\YVa`_Âł``ZchiVgiZg'(#Vj\jhi6kW^aYZi`_Âł``ZcH^\YVa6bĂ&#x2019; ^[Vg\ZcZAV`g^od\BZa^h trendene innen oppussing.  Skygge. Pr. kvm. kr.

149,-

PĂĽmelding skjer via www.byggmakker.no/ damenesaften fra midten av september

ĂĽ det gjort!

6. august t.o.m. 18. september 2010 eller sĂĽ langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.


! E J N A P M A K 26. august - 18. september

E-

E-

ANJ P M A

NJ A P AM

K

K

JØTUL F220

JOTUN LADY 10

6 990,-

598,-

9 liter

DAMENES AFTEN EANJ AMP

E-

J PAN KAM

K

JOTUN LADY 10 2,7 liter

199,E-

J PAN KAM

REDSKAPSBOD ELEMENT Arnøy. 2 x 2 m.

4 990,E-

J PAN KAM

BYGGMA BADEROMSPLATE

RBI TAKPANEL

Anthracite tile. Pr. kvm. kr.

Skygge. Pr. kvm. kr.

349,-

TORSDAG 21. OKTOBER 2010

149,-

Vi inviterer på nytt alle Narviks damer til en spennende kveld hos oss. I år kommer Lisbeth Larsen, trendanalytiker og fargesjef for Jotun, for å fortelle om de siste trendene innen oppussing. Påmelding skjer via www.byggmakker.no/ damenesaften fra midten av september

gjort! t e d å f å e r e l k En Tilbudene gjelder f.o.m. 26. august t.o.m. 18. september 2010 eller så langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.


• massasjebad •

Luksus alle kan unne seg Luksus alle kan unne seg... Dette er slagordet til Viking Spa, som tilbyr ulike utendørs massasjebad av høy kvalitet, men til en pris som gjør at du som kunde føler at du får mye igjen for pengene.

Viking Spa er en Nordamerikansk produsent av utendørs massasjebad, beregnet for det europeiske markedet. Dette vil si at et utendørs massasjebad fra Viking Spa også er produsert med tanke på det nordiske klimaet. Alle utendørs massasjebad fra Viking Spa kommer komplett fra fabrikken, så den eneste installasjonskostnaden er å koble strøm til massasjebadet. Vannet fyller du enkelt i med hageslangen. Viking Spa har både mindre utendørs massasjebad, for 2-3

66

No3 2010

personer (Aurora modellene), og også større utendørs massasjebad som rommer opptil 7 personer (Heritage modeller). Den mest klassiske kjenningen fra VikingSpa er modellene Viking I og Viking II som var blant de første runde utendørs massasjebad på markedet for over 30 år siden. Den helsebringende virkningen av varme bad har alltid vært velkjent. Alle mennesker vil ha glede og nytte av hydroterapien man får i et utendørs massasjebad.


besøk vår flotte stand på amfi under nattåpent Kvalitets SPA fra Nord-Amerika! Vi stiller ut 1 SPA-kar – utstillingen selges!

kampanjeprise

r fr a

39.990,-

Emerald Spa - M570 Størrelse: 216 x 216 x 97 cm. Utendørs massasjebad for opptil 7 personer med 76 dyser i rustfritt stål, 3 pumper med turbosystem, isolert låsbart FRP lokk (ekstra forsterket), kapteinsete, liggesete, SpaFrog® og vannfall.

Emerald Spa toppmodell

112.990,spar 45.500,-

Frakt tilkommer. Startsett med pleiemidler medfølger.

viking Spa bestselger

viking Spa toppmodell

54.990,spar 26.000,-

Viking Spa - Royale II Størrelse: 200 x 200 x 89 cm. Utendørs massasjebad for opptil 6 personer med 31 dyser i rustfritt stål, 1 pumpe med 2-trinns vannmassasje, isolert låsbart lokk, vannfall, LED lys og liggesete. Velg med ekstra pumpe til kampanjepris kr 7 490,-!

ÅPNINGSTIDER: Mandag – fredag: 09.00 – 16.30 Torsdag: 09.00 – 17.00 Lørdag: 10.00 – 14.00

79.990,spar 28.500,-

Viking Spa - Heritage II Størrelse: 234 x 234 x 97 cm. Utendørs massasjebad for opptil 7 personer med 61 dyser i rustfritt stål, 2 pumper med 3-trinns vannmassasje, isolert låsbart lokk, vannfall, LED lys og liggesete. Velg med stereosystem til kampanjepris kr 9 990,-!

SENTRALT GODKJENT RØRLEGGERFORRETNING SENTRALT GODKJENT Tlf: 76 94 59 70 • Dronningens gt. 18RØRLEGGERFORRETNING • Narvik Tlf: 76 94 59 70 • Dronningens gt. 18 • Narvik www.ofotenror.nowww.ofotenror.no


Nyhet pĂĽ Modus! Vi kan som de første i Norge tilby vĂĽre medlemmer GRATIS bruk av den fantastiske RULL-MASSASJEN. Rull-massasje gir fantastiske resultater for deg som ønsker: s2EDUSEREOGFJERNECELULITTER sÂ&#x152;NSKERBEDREBLODSIRKULASJON s3TRAMMEOPPHELEKROPPEN

Garantert effektiv!!!

Nyhet pĂĽ Modus! BRAINLIGHT er mer enn bare en massasjestol. ,YDSPORVILOGSĂ?GIDEGMENTALAVSPENNING -ASSASJE AVSPENNINGOGMENTALTRENINGVILGIDEGÂ&#x2019;KT PRODUKTIVITET GLEDEOGOVERSKUDDTILĂ?GĂ?LÂ&#x2019;SPĂ?NYEOPPGAVER IHVERDAGEN

Gratis bruk for vĂĽre medlemmer!!!

-MODUSTlf: 76 94 00 50

www. modusnarvik.no


. . . r e t e h g i l u m e y st , n

Ny hø OJOH

7JCSBTKPOTUSF

Høsten 2010 bygger vi ut og vil kunne tilby VÍREMEDLEMMERMANGESPENNENDENYHETER ;VNCB

#SBJOMJHIU NYHET

JOH

1JMBUFT:PHB

.BTTBTKF

,POEJTKPOTUSFO

3VMMNBTTBTKF

4UZSLFUSFOJOH

&BTZ-JGF

NYHET

"EGRENSETANTALLPLASSER 4AKONTAKTIDAGFORGRATISPR’VETIME

-MODUSTlf: 76 94 00 50

www. modusnarvik.no


BD9JHiZc`Zgcnii### d\Wn\\Zgji### I mer enn 3 år har Modus vært en sentral aktør for treningsglade Narvik folk. Konseptet ønsker å være nytenkende innenfor trening, helse og velvære og er ikke redd for å ta nye steg videre. Denne høsten får Modus større plass, nå som utbyggingen av treningssentret snart er ferdig. Da vil Modus tilby 800m2 med forskjellige treningsaktiviteter. IZ`hid\[did/Hkd[:W^b

;aZgZVkcn]ZiZcZhdbWa^gegZhZciZgikZYcn€ec^c\ZcZg `_³ei^cce€kZgYZchhi³ghiZÒicZhhbZhhZhdb[VcihiZY^ Inh`aVcY!Veg^a'%&%#:cYZaVkcn]ZiZcZ]Vg[d`jhe€kZak²gZ! bZcbZhiZeVgiZcVkcn]ZiZcZZgY^kZghZigZc^c\hbVh`^cZg# IgZYZb³aaZgd\bVc\ZcnZVeeVgViZg[dghing`ZigZc^c\Zgc€ e€eaVhh# "K^eg³kZg]ZaZi^YZc€aniiZi^aWZ]dkZiWaVcik€gZbZYaZb" bZg#H^YZcZchidgYZaVkbZYaZbbZcZk€gZZgYVbZgZgYZi aV\ihidgkZ`ie€VeeVgViZgd\bVh`^cZghdbk^ai^a[gZYhhi^aaZ YZgZhWZ]dk#DeeigZc^c\VkbV\Z!gjbeZd\a€gZgZcVk €ghV`ZcZi^aVibVc\Z³ch`Zg€`dbbZ^\Vc\bZYigZc^c\# K^]Vgc€ZihidgijikVa\VkVeeVgViZgd\bVh`^cZghdbk^a ^kVgZiVYZccZ`jcYZ\gjeeZc!h^ZgIgdcY8]^ijhh^# BdYjh]Vgd\h€Zihidgi[d`jhe€gn\\egdWaZbZg#C€]Vg YZd\h€\€iii^aVch`V[[ZahZVkZcYVÓZgZVeeVgViZg[dgYZb hdb³ch`Zg€[€ZchiZg`ZgZgn\\d\k^aigZcZ[dg€[dgZWn\\Z gn\\egdWaZbZg#6cc"=ZaZcGZbbVck^aYZccZ]³hiZck²gZ [ZgY^\bZYjiYVccZahZch^ckZYE^aViZh"gddb^Dhad!d\bZY YZi[€gBdYjhZcYVbZgZ`dbeZiVchZe€Zik^`i^\egdWaZb" dbg€YZWaVciYZccdgh`ZWZ[da`c^c\Zc!gn\\egdWaZbZg#;aZgZ i^bZgE^aViZhk^ak²gZe€i^bZeaVcZcYZccZ]³hiZc[dgYZhdb ³ch`Zg€eg³kZYZiiZ# K€gZchhidgZhj`hZhhe€BdYjh!OjbWV!k^ahZak[³a\Za^\Wa^ Zck^`i^\YZaVkhVa"i^aWjYZi]³hiZc'%&%#AVi^cVbZg^`Vch`Z gnibZghdb[€gYZ\i^a€Wgj`Z]ZaZ`gdeeZc]Vgk²giZchidg hj`hZhh#=³hiZc'%&%hZiiZhYZideeZ`higVOjbWV"i^bZg[dg €`jccZ\^VaaZZcbja^\]Zii^a€YZaiV# "K^]VgVaYg^[³g]ViiZih€hidgid\kVg^Zgii^aWjYVkigZ" c^c\hV`i^k^iZghdbk^c€k^a[€#£ch`ZgYj€hiVgiZbZYigZc^c\ i^a]³hiZcZgYjkZa`dbbZci^adhh[dgZc\gVi^heg³kZi^bZ[dg €hZ]kVk^`Vci^aWn!VkhajiiZgIgdcY8]^ijhh^!YV\a^\aZYZgkZY BdYjh#

70

No3 2010


ALLE GODE TING ER

Du ямБnner alle v├еre tjenester p├е samme adresse i Dronningensgate 35

#PPH7BLUNFTUFSTFSWJDF"4 #74 CMFTUJGUFUJ%FUFS/B##- ├╕FSF BOTBUUFPHCPSFUUTMBHTPNFSFJFSF#74UBSPQQESBHJOOFOGPS 0QQVTTJOH3FTUBVSFSJOH /ZCZHHPH3FOIPME#74IBSF├▓FLUJWF I├МOEUWFSLFSFTPNVUG┬УSFS t4OFLLFSPHU┬УNSFSBSCFJE t.BMJOHPHHVMWCFMFHH t'MJTFMFHHJOH t.VSPHQVTTBSCFJEFS t7BLUNFTUFSF #74IBSPHT├М├╕JOLFPHF├▓FLUJWFSFOIPMEFSFNFEEFSFUUFLWBMJ├╢LBTKPOFS 4FMTLBQFUTGBHMJHFPHEBHMJHFMFEFSFSU┬УNSFSNFTUFS+PO4UBWFOFT ,POUBLUFTQ├МFOBWG┬УMHFOEFN├МUFS 5MG .PCJM 'BY

/PFONFEMFNTGPSEFMFS t'FMMFTGPSLK┬УQTSFUU t-├МO t'PSTJLSJOH t5FMFGPOCSFEC├МOE t4JLLFSIFU t4US┬УN 5MGt'BY &QPTUOBSWJLCPMJHCZHHFMBH!OBSWJLCCMOP *OUFSOFUUXXXOBSWJLCCMOP

t&OFTUFJ/BSWJLIWPSBMMFFSVUEBOOFEFNFHMFSF t,K┬УQPHTFMHUSZHUIPTPTT 5MGt'BY &QPTUQPTU!OBSWJLNFSHMFSOOP *OUFSOFUUXXXOBSWJLNFHMFSOOP


UANSETT FORHOLD

Subaru Legacy med Boxermotor og Symmetrical AWD får deg frem, uansett vei- og føreforhold. Prøvekjør Legacy og gjør opp din egen mening. Les mer på www.subaru.no (

C°&'%&%


USTOPPELIG

Fra kr levert Narvik

AutoCenteret as D7HL?A

NARVIK

Ankenesveien 130, Ankenesstrand /Â?v\Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x160;Â&#x2122;xĂ&#x160;äĂ&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x201C;äĂ&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°>Ă&#x2022;Ă&#x152;Â&#x153;ViÂ&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;iĂ&#x152;°Â&#x2DC;Â&#x153;

*Frakt, leverings- og reg.omkostninger (varierer utover i landet) samt ĂĽrsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifi kasjoner fra fabrikk. Bildene kan avvike fra tilbudte modeller. Pris gjelder for standard modell og vil avvike avhengig av tilleggsutstyr og forhandler. Forbruk fra 0,61 - 0,81 l/mil. CO2 fra 161-187 g/km

C°&'%&%

)


GLASS 295,â&#x20AC;&#x201C;

595,â&#x20AC;&#x201C;

995,â&#x20AC;&#x201C;

1395,â&#x20AC;&#x201C;

1595,â&#x20AC;&#x201C;

NattĂĽpent tilbud

1995,â&#x20AC;&#x201C;

$&+/%$2*/%)'*&--+#&& +  -#&  &! &(- 5+ (( #(( -(#(!+

=0AE8:):^]VT]bVPcT$!$#&%(#!#$ NARVIK: )(!(,!-

   

www.specsavers.no

PRIS

PĂ&#x2026; DIV BLOMSTERPOTTER

3 *,/+,*-#&+).*&&+#!"-,+,+/

&,, !$&+ / %$2* / %)'*&-- +#&& )! #(%&.++ (,-0+% ,-(+!&,, + #(%, /&!/(+-0*+ !&,, &&+ )/+ &-"(&#(!+ -#&%)''+ %,-+ %),-(+ #"- /4+ )+#(1+ *+#,&#,- $&+#(( -(#(!+ + -#& 

1/2

Kongens gate 44 /46, 8514 Narvik /Â?v°Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x160;Â&#x2122;xĂ&#x160;Ă&#x2021;xĂ&#x160;äĂ&#x2021;Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;yĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x20AC;>°Â&#x2DC;Â&#x153;


ENT

IKKE NATTÅP

Som du vil ha det

www.kulør.no

Gjør et Kulør-kupp nå! Arild’s Catering

Vi tilbyr koldtbord, lunchtallerken, snitter og varme middager. Du kan velge fra vår meny eller vi hjelper deg og skreddersy et måltid som du blir fornøyd med. Vi leverer mat til alle anledninger, det kan være kurs og møter eller små og store dager i privat sammenheng. Våre kokker med fagbrev sørger for et vellykket måltid. Vi leverer alle ukedager, også i helgene.

Snitter og smørbrød Min. 10 pers. ved bestilling.

Snitter

- Reker og majones - Laks og eggerøre - Skinke med italiensk salat - Roastbiff med remulade - Karbonade med løk - Camenbert med druer - Gravet laks med sennepsaus - Skinkestek med surkål .................................................. kr. 23,- pr stk.

KUPP

NYHET! TARKETT FLOOR IN A BOX Et unikt selvklebende vinylgulv som ”tapetseres” på gulvet i remser man selv måler opp.

198,PR. M²

Smørbrød

m/samme påleggsorter ................................................... kr. 45,- pr. stk.

Varme smørbrød

Karbonade med løk og erterstuing................................... kr. 55,- pr. stk. Biffsmørbrød med løk og egg ........................................... kr. 75,- pr. stk Egg og bacon.................................................................... kr. 52,- pr. stk

Baguetter

- Ost og skinke med majones ........................................... kr. 35,- pr. stk. - Kylling med karrisalat .................................................... kr. 38,- pr. stk. - Roastbiff med løk og remulade ..................................... kr. 45,- pr. stk. - Reker med majones, tilsatt dill ...................................... kr. 48,- pr. stk.

PENT GULV TIL EN PEN PRIS

KUPP

Rundstykker

- Ost, skinke eller egg ....................................................... kr. 22,- pr. stk. - Reker, roastbiff eller laks ................................................ kr. 29,- pr. stk.

Koldttallerken:

Reker, roastbiff, kylling, lakst, skinke potetsalat, eggerøre, pyntet med salat, tomat, sitron, kiwi og persille. & Catering kr. 125,- pr. pers. BrødGrillbar og smør....................................................................

Grillbar & Catering

@DC<:CH<6I:)'™IA;/,+.)*+%% LLL#6G>A9H#CD™6G>A956G>A9H#CD

ARENA PARKETT 6bZg^`Vch`Z^`#("hiVk#&)bb (!+bbideeh_^`i#+aV\V`gnaaV``# '!%,*begeV``Z#

248,PR. M²

Bruk tiden riktig, la oss gjøre jobben!

VI HAR DYKTIGE FAGFOLK SOM HJELPER DEG! Kulør Ofoten Malerservice

@dc\Zch\i#(.!EVg`]VaaZcZ™CVgk^`™Ia[/,+.),'.- ;Vm/,+.)*&,%™lll#`ja³g#cd


&#)'4

6+.$7&'6),'.&'46+.'..'45}.#0)6.#)'4'64'--'4

572'424+52}'-564'/$+.&'-8#.+6'6 OGFHWNN*&QI*\VGMPQNQIK Å HQVQK5VQEMYYYUVGTMMQOOWPKMCULQPPQ

.%&68

52#4)TWPFKI8KUKQP OGFPQTOCNRTKUMT É 75$4GEQTFKPI6CQRRFKTGMVGVKNGP75$ OKPPGRGPPGNNGTJCTFFKUM É 2GTHGEV2KEVWTG2NWUVGMPKMMHQTQRVKOCN DKNFGMXCNKVGV É *&/+WVICPIGT É 5456TW5WTTQWPF VTGFKOGPULQPCNN[F OGF YCVVOWUKMMGHHGMV .GUOGTR™YYYITWPFKIPQ

0}

Knalltilbud

på nattåpent

Kongens gate 44 /46, 8514 Narvik /v°ÊÇÈʙxÊÇxÊäÇÊUÊÜÜÜ°ˆ˜ÌiÀyœÀ>°˜œ


 9.950,Element Smart 100

Komplett med underskap, servant, speil og høyskap. Prisen inkluderer ikke servantkran, lys og avløpsleder. Fra Element

Markedsleder!

10.950,Porsgrund Showerama 7-5 Dusjkabinett hvit utførelse

JEG TAR BILDER AV DE DU ER GLADE I

Nytt dusjkabinett med fast toppdusj, 3 integrerte hyller, blandebatteri og hånddusj med 5 innstillinger. Bildet viser designuttrykket Modern som inneholder skapdører i Arctic Blue plexiglass (fåes også i klart frostet), samt en meget myk og hygienisk gel-plate. Denne i fargen Arctic Blue. Prisen gjelder størrelsen 90x90 cm, klart glass og hvite profiler. Inkl. skapdører og gel-plate. Veil kr 22.637,- Fra Porsgrund Bad

www.comfort.no

TA KONTAKT!

2.850,Smalt monteringsstativ og kun 14 cm dypt. Pris u/sete. Normalpris, komplett pakke kr 4.380,- Fra Gustavsberg

Fotograf Rune Dahl Tlf 91 15 54 45 E-post: rune@inarvik.org Blogg: http://runedahl.blog.com

www.comfort.no

AS NARVIK RØRLEGGERFORRETNING œ˜}i˜ÃÊ}Ì°Ê£{ÊUÊ/v\ÊÇÈʙ{ÊÈäÊ{äÊUʘ>ÀۈŽJVœ“vœÀÌ°>Ã


Ingen jobb for stor â&#x20AC;&#x201C;


AndrÊ Føre, Blikkenslager

Verkstedbakken 14, 8514 Narvik Alt innen faget!

Foto & montasje: Sture Pettersen

ingen jobb for liten


Br job

Gode råd ved kjøp av håndverkertjenester s)NNGÍSKRIFTLIGKONTRAKT s3P’ROMFORETAKETHARSENTRALELLERLOKALGODKJENNING s5NDERS’KFORMALITETEROGORGANISASJONSTILH’RIGHET SEETTER-ESTERMERKET s6RTÍLMODIGnDETERBEDREÍlNNEENGODHÍNDVERKERSOMKANGJ’RE JOBBENIMORGENENNENDÍRLIGSOMKANGJ’REDENIDAG s)NNHENTmERETILBUD s"EOMREFERANSER s5NDERS’KOMFORETAKETHARETKVALITETSSIKRINGSSYSTEM s(AENBEFARINGSAMMENMEDFORETAKETF’RARBEIDETSETTESIGANG s+ONSENTRERANSVARET(VISOPPUSSINGENMÍGJ’RESAVmEREYRKESGRUPPER VELGUTENPERSONELLERETTFORETAKTILÍSTÍANSVARLIGFORHELEPROSJEKTET


ruk fagfolk â&#x20AC;&#x201C; da vet du at bben blir forsvarlig utført Narvik HĂĽndverk- og Industriforening - Stiftet 19. februar 1913. VĂĽre medlemsbedrifter har høy kompetanse og utfører kvalitetsmessig arbeid. Kontakt oss vedrørende: t.FEMFNTTLBQ t,VST t-FJFBWMPLBMFSUJMLVST KVMFCPSE HFCVSTEBHFSFMMJHOFOEF t"OESFIFOWFOEFMTFS &QPTUOIJG!OBSWJLIBOEWFSLOP XXXOBSWJLIBOEWFSLOPt5MG

VĂ&#x2026;RE MEDLEMSBEDRIFTER: 2tal Utemiljø AS Almar Markussen AS Boligservice Narvik AS Brødrene Berg AS Brødrene Liljebakk AS Bygg og Tømremester B. Ramsland D. Mathisen Entreprenør AS Effecct Bygg AS Frydendal Blomster AS HĂĽlogaland LĂĽs & Sikkerhet AS HĂĽndverkscompagniet AS Ingeniørfirma T. Jespersen AS Ivarsson Tak AS

Narvik HĂĽndverk og Industriforening

John Føre Blikkenslagermester AS JV Maskin AS Kjøle- og Fryseutstyr AS K. Kristiansen Maskinentreprenør AS Lindahl Fargehandel Eftef AS Mesterbygg AS Mito Entreprenør AS Narvik Graveservice AS Narvik Rørleggerforretning AS Narvik Sentralverksted AS Ofoten Flerfaglige OpplÌringskontor Ofoten Malerservice AS Ofoten Mek. AS

Rekyl Reklame AS RH Ventilasjon AS Rombak Pukkverk, Narvik AS Rørlegger'n AS RĂ&#x2DC;R-service AS Snekkermester Viggo Remman Strands Elektriske AS Taraldsvik Maskin AS Trinity Rør AS Varme & Bad Narvik AS VVS Proffen AS

1913 www.narvikhandverk.no

Din veiviser til bedrifter innen hĂĽndverk og industri


HcVgihidg_jW^aZjb I 2013 fyller erværdige Narvik Håndverk og Industriforening 100 år. Interesseforeningen for byens industri- og håndverksbedrifter er på en oppadgående kurs - og satser på en aktiv tid fremover. IZ`hid\[did/ Hkd[:W^b

9ZiZg[gZYV\[dgb^YYV\d\_Z\b³iZg C=>;"aZYZg?³gc6#EZiiZghZce€=€cY" kZg`ZgZc![dgZc^c\ZchbZYaZbhad`VaZ^ CVgk^`HZcigjb#I^ahiZYZZg&%"&*VcYgZ bZYaZbbZg# Ä;gZYV\h`V[[ZcZgWa^iiZiedeja²gi ^c^i^Vi^k#:cj[dgbZaab³iZeaVhh]kdgk^ `VcY^h`jiZgZi^c\dkZgWdgYZi#CdZVk \gjccZci^ahj`hZhhZcZgcd`YZi[V`ijb ViYZihZa\Zh\dYkVgb"bVi^ad`VaZcZ! h^ZgEZiiZghZchb^aZcYZ# CZhiZc"_jW^aVciZc]VgeZgYV\hYVid(, bZYaZbhWZYg^[iZg!eajhhZcYZaeZghdc" a^\ZbZYaZbbZg#

82

No3 2010

Ä;dgb€aZii^aC=>;Zg€[gZbbZ]€cY" kZg`Zihd\^cYjhig^Zchjik^`a^c\^WnZc# H²ga^\k^`i^\ZgYZi€^kVgZiVc²g^c\Zch [V\a^\Z^ciZgZhhZg!Wa#V#\_ZccdbV`i^k YZaiV`ZahZbdiWaVciVccZi`dbbjcZVY" b^c^higVh_dcZc![dgiZaaZg]Vc# :iiZgbVc\Z€gbZYhi^aahiVcY]Vg [dgZc^c\Zcc€WZ\nci€Zc\Vh_ZgZhZ\^ WnZchkZd\kZa#;dgZc^c\ZcZgV`h_dc²g ^<da[eVg`Zcd\]Vg\^iihiVgi]_Zaei^a >h]VaaZc#C=>;]VghVbbZcbZYCVgk^` C²g^c\h[dgjb`_³ei^cc&%eVk^a_dc\Zg hdb`jaijg`V[ZZcVYb^c^higZgZg#9^hhZ Wgj`Zhi^a[dgh`_Zaa^\ZVggVc\ZbZciZg^

WnZc!WaVciVccZi?jaZbVg`ZYZi# ÄB€ahZii^c\Zck€gZg€VgWZ^YZ[dg VibZYaZbbZcZk€gZh`Va[€YZWZhiZ `dc`jggVchZk^a`€gZcZ!WaVciVccZibZY €h³g\Z[dgViYZiaZ\\Zhi^agZiiZ[dgVi ÓZhibja^\VchViiZZg[V\a²giZ#6gWZ^YZi bdi`dbbjcZVYb^c^higVh_dc^Y^kZghZ hV`ZgZgk^`i^\#9ZiiZ`Vc\€e€hV`hWZ" ]VcYa^c\hi^Y!Wn\\ZhV`Zg!Z^ZcYdbhh`Vii dhk#K^hVihZgd\h€e€ZcYZa`jgh^c\Vk bZYaZbbZcZk€gZ^i^YZchdb`dbbZg d\k^³ch`Zg\_ZgcZcnZbZYaZbbZg kZa`dbbZc!VkhajiiZg?³gc6#EZiiZghZc# 


5. september - kl. 18.00 - Teatersalen

Hålogaland Teater

Karius og Baktus

Ikke gjør som mora di sier, Jens!" Av: Thorbjørn Egner • Oversatt til nordnorsk av Iren Reppen Med: Hallvard Holmen, Ketil Høegh • Regi: Iren Reppen Karius og Baktus har lært generasjoner av norske barn å pusse tennene. Fortsatt drømmer de to tanntrollene om loff med sirup på, når de med sin vanlige røveraktige sjarm flytter inn i munnen til Jens. Her lever de lykkelige i ei tann, helt til et brutalt møte med tannbørsten ødelegger idyllen. 60 år etter at Thorbjørn Egner skrev barnebokklassikeren Karius og Baktus, er budskapet fra de to hovedpersonene det samme: "Ikke gjør som mora di sier, Jens!". For barn fra 4 år.

21. september - kl. 19.00 - Teatersalen

Nordland Teater

Stones In His Pockets

Gudmund Gulljord og Kristian Winther spiller 15 roller i ett og samme stykke. Mye humor, men regissør Kim Sørensen rydder også plass til alvoret. - Kulisser og kostymer er enkle. Men det er lagt mye arbeid i et spennende lys og et solid lydbilde. Dette fordrer mye av skuespillerne, lys- og lydansvarlige. En lett turnékoffert gjør det mulig å ta stykket med til små steder i distriktet. Flere norske teater har satt opp Marie Jones sitt stykke tidligere. I England har det vunnet flere priser og gikk sin seiersgang på London West End og Broadway. Kritikerrost. Elsket av publikum. - I originalen foregår handlingen på den irske landsbygda. Hverdagen blir plutselig helt annerledes når et filmteam fra Hollywood entrer bygda. Vi har flyttet oss til Nordland, filmteamet kommer fra Oslo, musikken og språket er nordnorsk og vi forankrer det hele som best vi kan i vår egen landsdel, forteller Sørensen.

22. september - kl. 19.30 - Mørkholla

Hans Gundersen

Villmarksaften

Naturfotografen Hans Gundersen er tilbake i Mørkholla med sin villmarks aften, etter et par års pause. Denne gangen har han klippet sammen en film på 45 min. med tittel ”Naturen her nord”. Her får vi se Ofotfjorden i frostrøyk, store elg flokker i Efjord, vi må også en kort tur innom jerven i Ofoten, her får vi også høre lydopptak fra jerv, noe som ikke er filmet før. Så blir det livet i vår skogen, med dyr og fugler, også innom Finland med nye opptak av bjørn og ulv og en fremmed art som mårhund. Vi følger kortnebbgåsa sine trekkveier fra Vesterålen og til Svalbard. Noe Svalbard natur og tilbake til fastlandet med mye dyr og fugleliv. Dette blir bilder som publikum ikke har sett før.

19. oktober - kl. 18.00 - Teatersalen

Riksteateret

Den lille muldvarpen

Dette blir en fin dag, tenker muldvarpen og stikker snuten opp fra hulen. Splæsj! En diger bæsj lander midt på hodet hans. Noe så frekt! Historien om den geskjeftige muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans, er blitt en av vår tids største barneboksuksesser. Ikke rart at 40 000 små og store har sett den populære teaterversjonen med spesialskrevne sanger og morsomme karakterer. Vi møter blant annet den forelskede geita, en hest med verdens største selvtillit, en sint hare og fluene som til slutt hjelper den lille muldvarpen å finne synderen. Forestillingen varer i 45 minutter og passer godt for de aller minste barna. Vi lover latter og spenning til siste sekund!

21. oktober - kl. 19.00 - Teatersalen

Riksteateret

Lang dags ferd mot natt

Et enestående skuespillerlag med Liv Ullmann i spissen. Liv Ullmann, Bjørn Sundquist, Anders Baasmo Christiansen, Pål Sverre Valheim Hagen og Viktoria Winge har takket ja til å spille mot hverandre i Riksteatrets oppsetning av Lang dags ferd mot natt, i Stein Winges regi. I Lang dags ferd mot natt får vi oppleve et oppgjør mellom mor og far og to voksne sønner i familien Tyrone, i løpet av et skjebnesvangert døgn. Stykket er skrevet av den geniale dramatikeren Eugene O’Neill, og likheten med hans egen families tragedie var så åpenbar at han forbød å oppføre stykket inntil 25 år etter sin død. Lang dags ferd mot natt regnes av mange som den ypperste av de amerikanske klassikerne.

HØSTEN 2010

Smakebiter 24. oktober - kl. 19.30 - Teatersalen

Kari Bremnes med Band

Med singelen ”Fantastisk allerede” fortsetter oppturen for denne elegante sangskriveren som i år feirer sitt 30-års jubileum som artist. Fjorårets album ”LY” ble kåret til årets beste plate av NRK P1 i programmet ”Norsk på norsk”, og fikk også strålende kritikker og en varm mottagelse på de ca 60 konsertene hun holdt i fjor. Platen solgte til gull og toppet VG lista da den kom.

30. oktober - Teatersalen

PaGAGnini

Med glimt i øyet og en god porsjon selvironi kombinerer de musikalske gjøglerne i PaGAGnini klassisk musikk og humor på en ubeskrivelig måte - dette bare må oppleves. Musikerne i strykekvartetten spiller, danser, hopper, ler, gråter og omgjør fiolin og cello til gitar, mandolin og trommer. Med energiske sprell og en humoristisk vri gjør de narr av høytideligheten i den klassiske musikkverden. I kjole og hvitt, og med sin egen ”klassiske stivhet”, kombinerer de noen av høydepunktene innen klassisk musikk med populær musikk på en genial måte. Komponister som Mozart, Chopin og Pagagnini blandes med både rock, blues og heavy metal. PaGAGnini har vunnet flere priser på festivaler i Europa, både som beste forestilling, publikumsfavoritt og ikke minst som beste komedie.

31. oktober - kl. 19.00 - Teatersalen

Nordland Teater

"Den svarte grisen"

Sven Henriksen har skrevet et tett drama om menneskelige relasjoner, om det store juvet mellom kvinner og menn. Nils Golberg Mulvik spiller en av hovedrollene. Selv om teaterteksten er datert til 1894, og rollene er ikledd kjente navn som August Strindberg, Edvard Munch, Oda Krogh og Dagny Juel, er denne tematikken like aktuell i dag. Stryk navnene, glem tidsepoken, og du får et like grelt blide av kvinners status i yrkeslivet. For mer en 100 år etter, i et Norge som liker å kalle seg et foregangsland i likestilling mellom kjønnene, tjener en kvinne åtte kroner der en mann tjener 10 kroner for samme arbeid.

2. november - kl. 18.00 - Teatersalen

Oslo Barneteater

"Jul i Skomakergata"

Vi nærmer oss andre året med teaterstykket ”Jul i Skomakergata”. Vår alles kjære ”Jul i Skomakergata” gikk for fulle hus og med meget gode anmeldelser fra både publikum og presse. Vi hadde oppsetninger i små lokale samfunnshus til større kulturhus rundt i hele Norges land. Oslo Barneteater har 10 års erfaring med forskjellige teateroppsetninger og har det beste kontaktnettet i forhold til skuespillere og teknisk utførelse. Oslo Barneteater har i samarbeid med musikk- og tekstforfatteren til TV serien ”Jul i Skomakergaten” Bjørn Rønningen, utviklet et høyklasse barneteater med Julie Winge som regissør. En av hovedrollene innehar barnebarnet til Henki Kolstad, Marius Kolstad.

20. november - Teatersalen

Musikk i Nordland

Barnas Verdensdag

- Barnas verdensdag i Narvik - hele verden på ett sted! Som et fargerikt lys i høstmørket, presenterer MiN en dag full av kulturopplevelser fra mange verdenshjørner. Det legges stor vekt på deltakelse fra publikum og aktiviteter som barn og voksne kan oppleve sammen.

6. desember - kl. 19.00 - Teatersalen

Riksteateret

Frikar

Halling møter akrobatikk i spenstig danseshow! Med forestillingen KRUK! skal dansekompaniet Frikar vise Norge at hallingdans ikke er for pingler. Med røttene godt plantet i norsk folkemusikktradisjon kombinerer de halsbrekkende stunts, akrobatikk og break dance i et show pakket med energi og danseglede.

No3 2010

83


UF

VG

B

UP H

ES JL LF

BU

/ Ul

°  QF OU

 

LM

VH VT U O HS VO JM EF MN S B

W

B

SJM

'

H

EB

'SF Ql MH

4B

UFS

UJT

HFE

QMVH

PQQ

JL6O

OH

OJ

No3 2010

BS PH

FN

E-post: jbd@telegrafen.net

.ŸU

/B S W

OE

TU

H F BQ TL CB BMF

L MPM WJ

84

&UTBNBSCFJENFMMPNIFMFIBOEFMTUBOEFOJ/BSWJL

INARVIK 03 2010  

Gratismagasin for Narvik

INARVIK 03 2010  

Gratismagasin for Narvik

Advertisement