Page 1

1

УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Громадянським форумом Києва та Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)

м. Київ

27 травня 2013 року

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в особі Голови Київської міської державної адміністрації ПОПОВА Олександра Павловича, з однієї сторони, який діє на підставі Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», Громадянський форум Києва в особі Голови КРАВЧУКА Леоніда Макаровича, з другої сторони, що діє на підставі протоколу Установчих зборів, Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) в особі Голови БУРМАКИ Марини Петрівни, з третьої сторони, яка діє на підставі Положення про Громадську раду при виконавчому органі Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), надалі - «Сторони», зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль сприяти розвитку громадянського суспільства. I. МЕТА І ЗАВДАННЯ 1.1. Головною метою партнерства Сторін є створення умов для розвитку громадянського суспільства. 1.2. Головними завданнями партнерства Сторін є: 1.2.1 реалізація громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; 1.2.2 налагодження ефективної взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з громадськістю;


2

1.2.3 сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті Києві; 1.2.4 здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). II. ПРЕДМЕТ ПАРТНЕРСТВА 2.1. Предметом партнерства є: 2.1.1. Виконання Плану спільних дій між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Громадянським форумом Києва та Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) (Додаток до цієї Угоди). 2.2. Для виконання Плану спільних дій Сторони: 2.2.1. Здійснюють обмін наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що представляють взаємний інтерес; 2.2.2.Проводять спільні консультації, круглі столи, громадські обговорення, та інші відкриті заходи; 2.2.3. Проводять спільні заходи з питань, пов’язаних з виконанням положень цієї Угоди. 2.3. У процесі виконання поставлених цілей Сторони прагнуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності та захисту інтересів один одного, систематично висвітлюють інформацію про заходи, які проводилися, проводяться або планується провести Сторонами. IІІ. ДІЯ УГОДИ 3.1. Ця Угода вважається укладена і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами до закінчення повноважень Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) на 2013-2014 роки. 3.2. Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформляються додатковою угодою. 3.3. Ця Угода може бути розірвана тільки за домовленістю Сторін, які оформляються додатковою угодою. ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1. Кожна сторона самостійно несе відповідальність за невиконання Угоди в межах чинного законодавства.


3

4.2. Додаток до цієї Угоди є її невід’ємною частиною і має юридичну силу у разі, якщо він викладений в письмовій формі, та підписаний Сторонами. 4.3. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН Голова Київської міської державної адміністрації

ПОПОВ О.П.

Голова Громадянського форуму Києва

КРАВЧУК Л.М.

Голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

БУРМАКА М.П.

Ugodakmdagromrada  
Ugodakmdagromrada  
Advertisement