Page 11

Financiële verantwoording boekjaar 2015 Toelichting op de balans In het boekjaar 2015 is het eigen vermogen van € 3103, - op 01-01-2015 met € 1815, - toegenomen naar € 4918, - op 31-12-2015. Balansmutaties liquide middelen 1-1-2015 ING Spaar ING Privé Kas

ING ING Kas

€ 1.112,00 2.583,00 49,00 3.744,00

31-12-2015 Spaar Privé

4037,00 2230,00 3,00 6270,00 2526,00

Exploitatie 2015

Op de balans is een reservering van € 500, - opgenomen ten laste van verhuiskosten, dit in verband met de leegloop van de Wegwijzer en een op handen zijnde nieuwe huurder. Het bestuur van de BOB is hierover door de verhuurder eind 2015 op de hoogte gesteld. Zoals uit de balans over het boekjaar 2015 is op te maken is de Bewonersorganisatie Beijum solvabel en beschikt over voldoende liquide middelen om aan haar verplichtingen te voldoen.

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum, Rein van der Velde penningmeester

10

Alv stukken 2015 maart 2016  
Alv stukken 2015 maart 2016  
Advertisement