Page 1

portreti @An-Pjer Lameran

Portreti

Skiciranje, crtanje & slikanje


Skiciranje, crtanje & slikanje PATRI[A I FILIP LEGENDRE

Velike ma~ke Facts

velike ma~ke


Skiciranje, crtanje & slikanje

cve}e PATRI[A I FILIP LEGENDRE

Cve}e


Skiciranje, crtanje & slikanje

automobili BENOA [ARL

Automobili


Skiciranje, crtanje & slikanje

ples NIKOLAS BLIN

Ples


Skiciranje, crtanje & slikanje

mladunci PATRI[A I FILIP LEGENDRE

Mladunci


Skiciranje, crtanje & slikanje

portreti @AN-PJER LAMERAN


2

Pre nego {to po~nete... Da biste postigli `eljene rezultate, treba da znate nekoliko jednostavnih pravila. Osnovu uspe{nog crtanja ~ine adekvatan materijal, pravilne proporcije i pokreti rukom. Kad nacrtate osnovni oblik, mo`ete dodavati bezbroj detalja.

Uspeh crte`a zavisi od izbora materijala i od postavke.

Dobra postavka Pre nego {to po~nete da crtate, neophodno je da se dobro pripremite. Najpre, dr`ite sav neophodan materijal na stolu: olovke razli~itog stepena tvrdo}e, gumicu, reza~ i papir. Papir treba da odgovara odabranoj tehnici (akvarel pastel, itd.). Morate imati dovoljno prostora da biste izbegli nezgode: prosute boje, rukav umo~en u sliku, ispu{tena ~etkica... Tako|e, vodite ra~una o osvetljenju: svetlo mora da bude jako i postojano. Preporu~uje se da na stolici sedite tako da mo`ete jasno da vidite crte` dok radite na njemu.

Kad zavr{ite skiciranje, obri{ite pomo}ne linije, poja~ajte konture i dodajte detalje.

Prvi crte`i Crtanje uvek po~nite laganim pokretima. Osnovne linije i referentne ta~ke nacrtane HB olovkom lako se bri{u i prepravljaju. Kasnije }ete videti kako se crte` razvija od jednostavnih oblika. Kad je skica gotova, ponovo je pre|ite olovkom, ovog puta ne{to ja~e, i dodajte detalje.

Savet Gumica mo`e o{tetiti neke vrste papira, na primer papir za akvarel. Da biste za{titili papir, nacrtajte {emu na papiru za precrtavanje ili na tankom papiru, pa prekopirajte crte` dr`e}i papir na dobro osvetljenom prozorskom oknu.


Prave proporcije

3

Realisti~an crte` zavisi od mo}i opa`anja. Da biste nacrtali neku osobu ili `ivotinju, po~nite skiciranjem glave, potom ovla{ skicirajte telo i glavne oblike. Glava mo`e poslu`iti kao referentna mera: prera~unajte mere kako biste odredili proporcije drugih delova crte`a u odnosu na glavu. Visina odraslog ~oveka otprilike je jednaka visini sedam glava.

1 2 3

Mre`a

4

Tehnika crtanja pomo}u mre`e omogu}i}e vam da veoma precizno uve}ate crte`. To je izuzetno prakti~an metod, ali ima jednu manu – ne}e vam pomo}i da nau~ite da procenjujete proporcije obi~nim posmatranjem.

5 6 7 Noge odraslog ~oveka obi~no dose`u do polovine ukupne visine.

Jednostavni oblici Kad crtate neki predmet, `ivotinju ili cvet, bi}e vam lak{e ako ga prvo svedete na jedan oblik ili na nekoliko jednostavnih oblika. Da biste to u~inili, treba da uo~ite horizontalne i vertikalne linije ili lukove koji formiraju crte` i povezuju njegove razli~ite delove. Te linije treba lagano skicirati ili prekopirati vrhom olovke.

Nacrtajte koordinatnu mre`u na papiru za precrtavanje i stavite je na crte` koji `elite da prekopirate.

Da biste uve}ali ili smanjili crte`, nacrtajte ve}u ili manju mre`u na novom papiru. Prekopirajte crte` tako {to }ete prvo ozna~iti ta~ke u kojima se linije crte`a seku s mre`om.

Merite pomo}u palca i vrha olovke.

Telo ovog delfina nalazi se izme|u dva luka.


4

Crtanje Za crtanje se koristi slede}i materijal: grafitna olovka ili tehni~ka olovka 2H za skiciranje, olovka HB za dodavanje detalja i olovka 3B za sen~enje. Tako|e se koriste indijski tu{, savitljivo pero, gumica i skalpel za oblikovanje gumice. U zavisnosti od rada, koriste se razli~ite vrste i boje papira.

Pratite oblik koji crtate i menjajte debljinu linija: poteze vucite nagore.

Potezi nagore prelaze u {rafiranje koje prati oblik ili izra`ava materijal i teksturu. [rafiranje vam omogu}ava da se izrazite na vi{e razli~itih na~ina.

Izbegavajte grubo unakrsno {rafiranje zbog kojeg oblik deluje pljosnato.

Cik cak linije je te{ko kontrolisati: vodite ra~una kad crtate nepravilne oblike.

Profile for Srid Sigma

Skiciranje,crtanje i slikanje  

Knjiga Skiciranje, crtanje i slikanje pomoćiće vam da sami kreirate remek dela. Ovaj detaljni priručnik sadrži uputstva korak po korak, kao...

Skiciranje,crtanje i slikanje  

Knjiga Skiciranje, crtanje i slikanje pomoćiće vam da sami kreirate remek dela. Ovaj detaljni priručnik sadrži uputstva korak po korak, kao...

Advertisement