Page 1

PU T K A V E L I ČA N ST V E NOSTI


Robin S. Šarma

Put ka veličanstvenosti JE DA N OD NAJ VE ĆIH SVET SK IH UČI TE LJA USPE ŠNO STI OT K R I VA VA M TAJ NE ZA LIČ NI I PO SLOV NI USPEH

Preveo sa engleskog Mi roslav Pavlović

Mono i Manjana 2007.


Naslov originala Robin Sharma THE GREATNESS GUIDE © 2006 by Robin S. Sharma Izdavač Mono i Manjana Za izdavača Miroslav Josipović Nenad Atanasković Prevod Miroslav Pavlović Lektura Milica Lazarević Tehnički urednik Nenad Đuričić Štampa Elvod-print, Lazarevac Tiraž 1.500 ISBN 978 -86-7804-101-3 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 159.947.3 ŠARMA, Robin Put ka veličanstvenosti / [Robin Šarma] ; preveo Miroslav Pavlović. Beograd : Mono i Manjana, 2007 (Lazarevac : Elvod-print). 224 str. ; 21 cm Prevod dela: The Greatness Guide / Robin S. Sharma. Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.500. ISBN 978-86-7804-101-3 a) Uspeh COBISS.SR-ID 141221132


Ovu knjigu, uz veliku ljubav i poštovanje, posvećujem svojim roditeljima. Niste mi podarili samo život, već i neumoljivu strast da ga živim u celosti. Tako sam vam zahvalan zbog toga.


Sadržaj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nisam ja guru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Har vi Kajtel i prave pri like. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ništa ne može da propadne kao uspeh . . . . . . . . . Budite rok zvezda na poslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dani vam oblikuju život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popijte kafu s Gandijem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uletite u igru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uživajte u povetarcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nađite vremena za razmišljanje . . . . . . . . . . . . . . Predvodništvo počinje dodatnim za laganjem . . Mik Džeger i uporišne tačke . . . . . . . . . . . . . . . . . Posao se svodi na odnose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Životne lekcije Sunđer Boba . . . . . . . . . . . . . . . . . Ka ko da budete sreć niji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vredno radite da vam se posreći . . . . . . . . . . . . . . Spoznajte svoju genijalnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slu šajte dvaput više nego što govorite . . . . . . . . . Va še mu šterije kupuju srcem . . . . . . . . . . . . . . . . . Naučite da ka žete ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spa lite brodove za sobom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brzo odgajite predvodnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaš trominutni ki lometar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prekoračite granice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O čitu ljama i smislu života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predvodništvo nije nadmetanje u popu larnosti . Šta vi propovedate? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 51 53 55 57 59 61 63


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Ispod kimona: moje najbolje vežbe . . . . . . . . . . . . 65 Kultura je kralj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Vaš raspored ne la že. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Budite izuzetan roditelj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Trgujte odu ševljenjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ka ko da dobijete ono što želite a pri tom da cenite ono što imate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Razmišljajte kao generalni direktor . . . . . . . . . . . 79 Pona šajte se kao spor tista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Budite divlji entuzijasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Uspeh nije seksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Žurke za ma ženje i tu žna sudbina sveta . . . . . . . . 87 Vrednost dobrog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Snaga pod pritiskom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Opustite se i zabavite da biste bi li produktiv niji 93 Jedna čarobna reč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Koliko vredi sva kodnev no umiranje . . . . . . . . . . 98 Posvećeni klijentima ili otišli na ručak . . . . . . . 100 Predvodite i bez naimenovanja . . . . . . . . . . . . . . 102 Ispunite svoj deo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Da li se igrate? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Izbeg nite sindrom „četiri faktora“ . . . . . . . . . . . 108 Problemi otkrivaju genijalnost . . . . . . . . . . . . . . 111 Volite ono što vam smeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Govorite kao superzvezda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Učenje ili propadanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Jednostav na taktika za izvrsne odnose . . . . . . . 119 Rok zvezde kao pesnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Mantra inovatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Zadovoljstvo naspram sreće . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Sendvič od šest stotina dolara . . . . . . . . . . . . . . . 126


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Dobar posao je dobar za posao . . . . . . . . . . . . . . . 128 Napravite strukture uspeha . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Pobeđuje onaj ko najviše iskusi . . . . . . . . . . . . . . 132 Brendirajte kao Didi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Pozabavite se blagoslovima . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Ko rano rani... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Ko je rekao da je uspeh ru žna reč? . . . . . . . . . . . 141 Budite od lič ni u životu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pitanje Stiva Džobsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Šta vam nedostaje da budete kul? . . . . . . . . . . . . 147 Ko ne tra ži, ne dobije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Prodajte radni sto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Budite spremni da vodite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Ekstremno predvodništvo i deč ja odeća . . . . . . 155 Sedam vrsta bogatstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Primenite standard U2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Naučite više da biste više zaradi li . . . . . . . . . . . . 162 Gledajte očima punim razumevanja . . . . . . . . . . 164 Srce va šeg doma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Postanite čovek koji nadahnjuje . . . . . . . . . . . . . 168 Ostavite trag u vasioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Nisu sve vođe iste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Šest razloga da sebi postavite ci ljeve . . . . . . . . . 174 Setite se efekta bumeranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Neka se drugi zbog vas dobro osećaju . . . . . . . . 178 Posvetite se pr voj klasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Obavite „čišćenje“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Poslu šajte pravi lo Devojke od mi lion dolara. . . 185 Zemlja je ma la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Gosti su bogovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Lepota vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191


88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

O planinama i uspešnim promenama . . . . . . . . . 193 Šta se dogodi lo s „molim vas“?. . . . . . . . . . . . . . . 195 Bon Džovi i moć usmerenosti . . . . . . . . . . . . . . . 197 Sastavite spisak „101 stvar koju ću uraditi pre no što umrem“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Provodite vreme s decom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Budite blesavi na poslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Cenite dobar dizajn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 O vodi evijan i vama kao velikom sanjaru . . . . . 207 Budite kao Gart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ne predajte se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Brinite o sebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Pogodite ko mene nadahnjuje . . . . . . . . . . . . . . . 215 Ka ko živeti več no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Prihvatite veličanstvenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219


„Život je čista avantura i što pre to shvatite, pre ćete moći da gledate na život kao na umetnost.“ Maja Angelo

„Nekada sam mislio da ću umeti da razrešim različite porive koji me vode na razne strane, napetost između različitih ljudi u sebi. Sada mi je jasno da sam to ja. Osećam da sam sve bliži pesmi u svojoj glavi. Nisam tražio milost. Ali srećom, milost je tražila mene.“ Bono, pevač grupe U2, citat iz časopisa Rolingston


1

Nisam ja guru Mediji me nekada na zivaju guruom predvodništva (ili samopomoći). Ja to nisam. Ja sam samo običan čovek i slučajno sam naučio ideje i sredstva koji su pomogli mnogima da dostig nu punoću života, kao i mnogim orga nizacijama da dostig nu svetski nivo. Ali da budem pot puno jasan: uopšte nisam drugačiji od vas. Imam i ja mu ke, smetnje i stra hove – zajedno s nadama, ci ljevima i snovima. Imao sam dobre periode i neke izuzetno bolne. Imao sam fantastič ne od lu ke i neke izuzetno velike greške. Ja sam pravi čovek – u radnom sta nju. Ako vam se neke moje ideje učine pronicljivim, molim vas da ne zaboravite da je to zato što da ne provodim misleći na ono što ćete sada iskusiti. Mozgajući o tome ka ko da pomog nem kompa nijama da budu izuzetne. Ako nešto radite dovoljno dugo, to ćete bolje sagledati i razumeti. Onda će vas na zvati guruom. Na pot pisiva nju knjige u Indiji, u Banga loru, jedan čovek me je čuo kada sam rekao: „Nisam ja guru.“ Prišao mi je i rekao: „Za što vam je ta ko nelagodno da vas zovu guruom? Gu na sanskritu jednostav no znači tama, a ru jednostav no znači oterati. Da kle, reč guru jednostav no govori o nekome ko rasteruje tamu i donosi razumeva nje i svetlost.“ Lepo rečeno. Zamislio sam se.


14

ROBIN ŠARMA

Imao sam dobre periode i neke izuzetno bolne. Imao sam fantastične odluke i neke izuzetno velike greške. Ja sam pravi čovek – u radnom stanju. Verujem da moja nelagodnost pola zi od toga da bi se, ako pomislite da sam drugačiji od vas, moglo desiti da ka žete: „Pa, ja ne mogu da uradim ono što Robin pominje, jer on ima ta lenat i sposobnosti koje ja nemam. La ko je njemu da radi ono o čemu govori. Ipak je on guru.“ Nika ko. Moraću da vas razoča ram. Ja sam samo momak koji se mnogo trudi da najbolje iskoristi svoje da ne, poku šava da bude od ličan samohra ni otac s dvoje div ne dece i nada se da – na neki način – menja drugima život. Nema ovde gurua. Ali dopada mi se ideja da „rasterujem tamu“. To ću morati da naučim. Možda će mi neki guru pomoći.


2

Harvi Kajtel i prave prilike Nisam ja uvek u pravu (rekoh vam da nisam guru). Ali molim vas, znajte da se pri lič no trudim da ne pričam uludo i vodim računa da mi slika bude usklađena s tonom. Ipak, ja sam samo čovek, što znači da ponekad pogrešim (još nisam upoznao savršenog čoveka). Evo na šta mislim. Provodim mnogo vremena ubeđujući svoje čitaoce i učesnike svojih radionica o lič nom i orga nizacionom predvodništvu da „trče prema svojim stra hovima“ i dograbe one „kubne centimetre pri like“ (moguć nosti) kad se one uka žu. Iza zivam klijente da sa njaju, da blistaju i da se ohrabre, jer mislim da je dobar život onda kad stremite najvišem i najboljem. A u mojoj glavi pobeđuje onaj ko najviše doživi. Ja ću, uglav nom, uvek pr vi otići na mesto koje me pla ši ili uraditi nešto što mi je neprijatno. Ali nedav no to nisam uradio. Izvinite. U predvorju hotela For sizons u centru Toronta spremao sam se za govor koji je treba lo da držim pred jednom upečatljivom kompa nijom, na šim sta rim klijentom. Podignem pogled i koga vidim? Har vija Kajtela. Da, Har vija, veliku zvezdu fi lma Ulič ni psi. A šta je uradio čovek koji je napisao knjigu Kaluđer koji je prodao svoj ferari? Ustuk nuo je pred veličanstvenošću.

Profile for Srid Sigma

Put ka veličanstvenosti-Robin S. Šarma  

Od autora svetskog bestselera „Kaluđer koji je prodao svoj ferari“ stižu tajne postizanja privatnog i poslovnog savršenstva. Da li ste se um...

Put ka veličanstvenosti-Robin S. Šarma  

Od autora svetskog bestselera „Kaluđer koji je prodao svoj ferari“ stižu tajne postizanja privatnog i poslovnog savršenstva. Da li ste se um...