Page 1

Lude ideje za crtanje

FTtD Fantasy INT Aust.indd 1

9/10/2010 10:13:44 AM


2

Lude ideje za cr tan je – maštaj

UVOD Razne legende, mitovi i bajke iz razli~itih kultura prenosili su se generacijama. Ove slikovite pri~e pokre}u ma{tu i vode nas na daleka putovanja. Uz pri~e o izmi{ljenim bi}ima razvijamo ma{tu, kreativnost i ideje. Pusti ma{ti na volju i otisni se u ovaj svet tajanstvenih bi}a. Zamisli ~arobnog jednoroga kako galopira kroz svetlucavu reku, ili ogromnog d`ina, visokog kao dvorac. A mo`e{ zamisliti i duha iz lampe kako se stvara pred tobom, spreman da ti ispuni tri `elje!

ŠTA T I J E POT R EB NO

• HB ili 2B olovka (one su meke i ne}e se lako razmazivati ) • Reza~ za olovke i posudica za opiljke • Papir formata A4 i malo starog papira za ve`bu • ^ista gumica za brisanje • Samopouzdanje: pozitivan stav }e ti pomo}i da unapred i{ • Ma{ta: nemoj se pla{iti da iska`e{ sopstveni stil ili ideje svoju ve{tinu

Uputstva Evo nekih stvari koje treba da ima{ u vidu dok crta{ bi}a iz ma{te: 1 Neki od ovih likova nacrtani su oko skeleta, koji se sastoji od niza linija, oblika, zglobova i ki~me. 2 Po~ni tako {to }e{ blago iscrtati strukturu svakog objekta, u suprotnom }e se videti na kona~nom crte`u. Gde god je mogu}e odmah obri{i nepotrebne linije dok crta{. 3 Posebnu pa`nju obrati na to kako su postavljeni zglobovi i gde je nacrtan krsti} na glavi koji pokazuje na koju stranu je okrenuto lice. To }e ti pomo}i da nacrta{ figuru u pravilnoj pozi. 4 Da bi se postigla pravilna proporcija tela, mora se obratiti pa`nja na vrstu i veli~inu kontura koje su kori{}ene. Tako|e, vide}e{ da se u nekim crte`ima tra`e trodimenzionalni elementi. 5 Pa`ljivo prou~i ugao pod kojim je svako od ovih stvorenja postavljeno na prvom koraku. Usredsredi se na du`inu i pravac delova tela – tako }e tvoj crte` mo}i da se vidi iz prave perspektive.

Faze u crtanju Neka od ovih bi}a iz ma{te lak{a su za crtanje od ostalih. Sva su nacrtana oko osnovnih struktura, bilo oko skeleta ili oko nizova linija. Primeti}e{ da neki crte`i imaju osobite detalje, kao i razli~ite tehnike i stepene sen~enja. Pre nego {to po~ne{ da crta{, razgledaj kakav je rad olovkom kori{}en i pro~itaj sva uputstva da dobije{ jasnu predstavu ~itavog procesa.

FTtD Fantasy INT Aust.indd 2

9/10/2010 10:13:45 AM


3 PRVI KORAK

DRUGI KORAK

TREĆI KORAK

ČETVRTI KORAK

Prou~i po~etnu strukturu modela i tipove linija i oblika koji su kori{}eni. Obrati pa`nju na to kako je oblik bi}a koje crta{ sagra|en oko ove strukture. Prou~i tehnike kori{}ene u svakom koraku. Koje vrste teksture {ablona i senki vidi{? Koje su vrste linija i oblika kori{}ene da se naprave ove teksture i {abloni. Koliko su tamni ili svetli sivi tonovi u sen~enju.

Veštine i tehnike Evo nekih primera umetni~kih elemenata i tehnika s kojima }e{ se upoznati.

LINIJA

Koristi se da se formiraju kontura, spoljna linija, {ablon i detalj.

TEKSTURA

Izgled i ose}aj povr{ine postignut nizom kratkih poteza.

SENČENJE

Lepeza sivih tonova, izme|u crne i bele.

Kad crte` ima mnogo detalja i kad se koriste razli~ite tehnike, bilo bi dobro da malo prove`ba{ te tehnike. Eksperimenti{i sa sen~enjem, {arama, linijama i konturama koje vidi{ na svakoj slici. Zapamti da zahtevni crte`i mogu da ti se isplate kad se malo potrudi{.

FTtD Fantasy INT Aust.indd 3

9/10/2010 10:13:46 AM

Lude ideje za crtanje maštaj-Pol Kenje i Kejt Ešfort  
Lude ideje za crtanje maštaj-Pol Kenje i Kejt Ešfort  

Pomoću „korak po korak“ uputstava i instrukcija koje se lako prate, priručnik „Lude ideje za crtanje“ razvija crtačku veštinu i samopouzdanj...

Advertisement