Page 1

ALAN I BARBARA PIZ DEFINITIVNI VODI^ KROZ GOVOR TELA


Naslov originala Allan &,Barbara Pease, The Definitive Book of Body Language Copyright © 2009 by Allan Pease Sva prava zadržana Published by agreement with PEASE INTERNATIONAL PTY. LTD. AUSTRALIA, c/o Dorie Simmonds Literary Agency Translation copyright © 2009 Mono i Manjana II Izdanje Izdavač Mono i Manjana Za izdavača Miroslav Josipović Nenad Atanasković Prevod Tanja Milosavljević Lektor Brankica Mikić Štampa Elvod-print, Lazarevac ISBN 978-86-7804-221-8


ALAN I BARBARA PIZ

Autori knjige Za{to mu{karci ne slu{aju, a `ene ne tuma~e mape

Definitivni vodi~ kroz GOVOR TELA

MONO I MANJANA 2009.


SADR@AJ RE^I PRIZNANJA Uvod Nije sve onako kao {to izgleda Koliko dobro poznajete svoj dlan? Koliko dobro umete da uo~ite protivre~nosti u govoru tela? Kako smo napisali ovu knjigu Va{ re~nik govora tela

Poglavlje 1

21

OSNOVNE STVARI U po~etku‌ Za{to ono {to ka`emo nije uvek bitno Kako govor tela otkriva emocije i misli Za{to `ene bolje zapa`aju [ta se doznaje skeniranjem mozga Otkud vidovnjaci znaju tako mnogo Uro|eno, genetski uslovljeno ili nau~eno? Neki zajedni~ki koreni Univerzalni gestovi Tri pravila za ta~no tuma~enje Za{to se lako de{ava da pogre{no protuma~imo Za{to je decu lak{e pro~itati Mo`ete li da ih odglumite? Pri~a iz `ivota: la`ljivi kandidat za zaposlenje Kako da postanete odli~an tuma~

Poglavlje 2 U VA[IM RUKAMA JE MO] Kako da detektujete otvorenost Namerna upotreba dlanova u svrhu obmane Zakon uzroka i posledice Snaga dlana Na{ eksperiment s publikom Analiza stilova rukovanja Ko bi trebalo da prvi pru`i ruku?

45


Kako se saop{tavaju dominacija i kontrola Rukovanje koje iskazuje pot~injenost Kako da stvorite jednakost Kako da stvorite bliskost Kako da razoru`ate siled`iju Hladno, vla`no i lepljivo rukovanje Osvajanje prednosti leve strane Rukovanje izme|u mu{karaca i `ena Dvoru~nik Odmeravanje snaga izme|u Bu{a i Blera Re{enje Osam najgorih rukovanja na svetu Rukovanje Rabina i Arafata Rezime

Poglavlje 3

79

^AROLIJA OSMEHA I SMEHA Osmehivanje je znak pot~injavanja Za{to je smejanje zarazno? Kako osmeh mo`e da prevari mozak Uve`bavanje la`nog osmeha [verceri se re|e osmehuju Pet naj~e{}ih tipova osmeha Za{to je smeh najbolji lek Za{to bi smeh trebalo shvatati ozbiljno Za{to se mi smejemo i pri~amo, a ~impanze ne Na koji na~in je humor lekovit Smeh do suza Kako funkcioni{u vicevi Soba smeha Osmesi i smeh na~in su za uspostavljanje kontakta Humor pobolj{ava prodaju Trajno povijena usta Saveti u vezi s osmehivanjem namenjeni `enama Smeh u ljubavi Rezime

Poglavlje 4 SIGNALI RUKAMA Signali koji zna~e barijeru

102


Za{to prekr{tene ruke mogu da budu pogubne Da… ali prosto mi je “prijatno” ovako Razlike me|u polovima Ruke prekr{tene na grudima Re{enje Poja~ano prekr{tene ruke Stiskanje nadlaktica [ef i osoblje Kad vam poka`u podignute palce Grljenje samog sebe Kako bogati i slavni otkrivaju svoju nesigurnost [olja kafe kao barijera Mo} dodira Dodirnite i vi njih Rezime

Poglavlje 5

119

KULTURNE RAZLIKE Tog trenutka smo jeli picu Test iz poznavanja kultura Za{to svi postajemo Amerikanci Kulturne osnove su gotovo posvuda iste Razlike u na~inu pozdravljanja Kad jedna kultura sretne drugu Uko~ena gornja usna na engleski na~in Japanci “Svinjo jedna nevaspitana!” – izduvavanje nosa Tri naj~e{}a gesta zajedni~ka raznim kulturama S pipanjem ili bez? Kako da uvredite pripadnike drugih kultura Rezime

Poglavlje 6 GESTOVI RUKOM I PALCEM Kako ruke govore S jedne strane… S druge strane, gestovi pobolj{avaju prise}anje Trljanje ruku Trljanje palca i prstiju Preplitanje prstiju Zvonik

138


Kori{}enje zvonika za pobe|ivanje u {ahu Rezime Lice na poslu`avniku Dr`anje ruku iza le|a Pokazivanje palca Kad palci vire iz d`epova sakoa Rezime

Poglavlje 7

155

SIGNALI PROCENE I OBMANE Istra`ivanje laganja Tri pametna majmuna Kako lice otkriva istinu @ene najbolje la`u i to je `iva istina Za{to je te{ko slagati Osam naj~e{}ih gestova koji signalizuju la` Gestovi procene i odugovla~enja La`ljivi kandidat za zaposlenje Gla|enje brade Skupovi gestova namenjeni dobijanju u vremenu Gestovi trljanja i pljeskanja po glavi Za{to Bob uvek gubi u {ahu Dvostruko zna~enje

Poglavlje 8 SIGNALI O^IMA Pro{irene zenice Testirajte se @ene to rade bolje, kao i obi~no “[acovanje� Mig obrvama [irenje o~iju Pogled ispod obrva Kako zapaliti mu{kar~ev plamen U kojem pravcu gledate? Kako da zadr`ite kontakt pogledom na nudisti~koj pla`i Kako da privu~ete pa`nju mu{karca Ve}ina la`ova gleda vas pravo u o~i Kako da izbegnete napad ili zlostavljanje Pogled iskosa

178


Poja~ano treptanje Nemiran pogled Geografija lica Pri~a o politi~arima Du{o, zagledaj se u moje o~i Prvih 20 sekundi razgovora Na koji ste kanal pode{eni? Kako da odr`ite kontakt pogledom s publikom Kako da prezentujete vizuelne informacije Mo}na olovka Rezime

Poglavlje 9

205

OSVAJA^I PROSTORA – TERITORIJE I LI^NI PROSTOR Li~ni prostor Zonske udaljenosti Prakti~ne primene zonskih distanci Ko se kome primi~e? Za{to ne volimo da se vozimo liftom Za{to se rulja razbesni Rituali pravljenja razmaka Test za ru~kom Kulturni faktori uti~u na zonsku distancu Za{to Japanci uvek vode kad igraju valcer Prostorne zone stanovnika sela i grada Teritorija i vlasni{tvo Kola i pripadaju}a teritorija Testirajte se Rezime

Poglavlje 10 KAKO NOGE OTKRIVAJU ONO [TO NAM JE NA UMU Svi pri~aju o novom na~inu hoda Kako stopala govore istinu Svrha nogu ^etiri glavna stoje}a polo`aja Defanzivni su, hladno im je ili “prosto prijatno”? Kako se otvaramo Evropsko prekr{tanje nogu Ameri~ka ~etvorka Kad se zatvori telo, zatvara se i um ^etvorka s pridr`avanjem noge

222


Prekr{teni gle`njevi Sindrom kratke suknje Prepletene noge Paralelne noge Stopalo unutra, stopalo napolje Rezime

Poglavlje 11

241

13 NAJ^E[]IH GESTOVA KOJE VI\ATE SVAKOG DANA Klimanje glavom Za{to bi trebalo da nau~ite da klimnete glavom Kako da podstaknete sporazum Odmahivanje glavom Osnovni polo`aji glave Sleganje ramenima ^upkanje nevidljivih kon~i}a Kako pokazujemo da smo spremni za akciju Kaubojsko dr`anje Odmeravanje konkurencije Raskre~ene noge Noga preba~ena preko naslona za ruku Zajahivanje stolice Katapult Gestovi koji pokazuju spremnost Polo`aj startera Rezime

Poglavlje 12 PODRA@AVANJE – KAKO GRADIMO BLISKOST Stvaranje pravih vibracija Podra`avanje na }elijskom nivou Podra`avanje razlika izme|u mu{karaca i `ena [ta da uradite u tom pogledu ako ste `ensko Kad mu{karci i `ene po~nu da li~e Da li li~imo na svoje ku}ne ljubimce? Majmun radi {to majmun vidi Podudaranje glasova Namerno uspostavljanje poverenja Ko podra`ava koga? Rezime

262


Poglavlje 13

277

TAJNI SIGNALI KOJI SE UPU]UJU CIGARETAMA, NAO^ARIMA I [MINKOM Dva tipa pu{a~a Razlike izme|u mu{karaca i `ena Pu{enje kao ispoljavanje seksualnosti Kako da uo~ite pozitivnu ili negativnu odluku Ljubitelji cigara Kako pu{a~i zavr{avaju seansu Kako da tuma~ite nao~ari Taktike odugovla~enja Gledanje preko nao~ara No{enje nao~ara na vrhu glave Mo} nao~ara i {minke Malo karmina, gospo|o? Signali aktovkom Rezime

Poglavlje 14

291

KAKO TELO POKAZUJE PRAVAC U KOJEM UM @ELI DA IDE [ta ka`e ugao pod kojim stojimo Kako isklju~ujemo druge Usmeravanje tela u sede}em stavu Usmeravanje stopala Rezime

Poglavlje 15 POKAZIVANJE UDVARANJA I SIGNALI PRIVLA^NOSTI Pojava `ivopisnog mu`jaka Grejemova pri~a Za{to `ene uvek vode glavnu re~ Razlike izme|u mu{karaca i `ena Proces privla~enja 13 naj~e{}ih `enskih udvara~kih gestova i signala U {ta mu{karci gledaju na `enskom telu Za{to lepotice i lepotani na kraju izvise [ta on prvo gleda na `eni: zadnjicu, grudi ili noge? Mu{ki udvara~ki signali i gestovi

299


Mu{ko telo – {ta najvi{e uzbu|uje `ene [ta ona prvo zagleda na mu{karcu: grudni ko{, noge ili zadnjicu? Rezime

Poglavlje 16

332

SIGNALI VLASNI[TVA, TERITORIJE I VISINE Sni`avanje tela i status Visok je, pravi svetski ~ovek Za{to neki ljudi na TV deluju vi{i Lezi, di`’ se Mane visine Kako sni`avanje tela ponekad mo`e da uzvisi status Kako TV politi~ari mogu da osvoje glasove Kako da smirite ljutite ljude [ta ljubav ima s tim? Kako da delujete onoliko visoki koliko `elite Rezime

Poglavlje 17

346

RASPORED SEDENJA – GDE DA SEDNETE I ZA[TO Test za stolom Nije stvar u tome {ta govorite, nego gde sedite Koncept kralja Artura Kad `elite da razgovarate s dvema osobama Pravougaoni stolovi za sastanke Za{to u~iteljev miljenik sedi na levoj strani Igre mo}i u ku}i Kako da raspla~ete publiku Zona pa`nje Eksperiment u vezi s u~enjem Dono{enje odluke za ve~erom Rezime

Poglavlje 18 INTERVJUI, IGRE MO]I I KANCELARIJSKA POLITIKA Za{to je D`ems Bond izgledao| hladnokrvno, spokojno i pribrano Devet zlatnih pravila za ostavljanje odli~nog prvog utiska

364


Kad vas ostavljaju da ~ekate Gluma do savr{enstva? Sedam jednostavnih strategija koje }e vam dati dodatnu o{trinu Rezime Politika mo}i u firmi Kako da zamenite teritorije na stolu Usmeravanje tela u sede}em polo`aju Kako da preuredite kancelariju Rezime

Poglavlje 19 SVE U SVEMU Koliko dobro umete da ~itate izme|u redova? Koliko ste bodova osvojili? Rezime [est tajni privla~nog govora tela

382


RE^I PRIZNANJA Ovo su neki od ljudi koji su direktno ili indirektno, svesno ili nesvesno dali svoj doprinos ovoj knjizi: Dr D`on Tikel, dr Denis Vejtli, dr Andre Davril, profesor Filip Hansaker, Trevor Dolbi, Armin Gonterman, Lotar Mene, Rej i Rut Piz, Malkolm Edvards, Jan Mar{al, Lora Mihen, Ron i Tobi Hejl, Deril Vitbi, Suzan Lemb, Sadaki Haja{i, Deb Mertens, Deb Hinkismen, Dorin Kerol, Stiv Rajt, Derin Hin~, Dejna Rivs, Roni Korbet, Vanesa Felc, Ester Rancen, D`onatan Kolmen, Tri{ Godard, Keri–En Kenerli, Bert Njutn, Rod`er Mur, Leni Henri, Rej Martin, Majk Vol{, Don Lejn, Jan Lesli, En Dajmond, D`eri i [eri Medouz, Sten Zermarnik, Derel Somers, Andres Kipis, Lion Bajner, Bob Geldof, Vladimir Putin, Endi Mekneb, D`on Hauard, Nik i Ketrin Grajner, Brajs Kortni, Toni i ^eri Bler, Greg i Keti Oven, Lindi ^emberlen, Majk Stoler, D`eri i Keti Bredbir, Taj i Peti Bojd, Mark Viktor Hensen, Brajan Trejsi, Keri Peker, Jan Botam, Helen Ri~ards, Toni Grajg, Sajmon Taunsend, Dajana Spenser, prin~evi Vilijam i Hari, princ ^arls, dr Dezmond Moris, princeza Ana, Dejvid i D`en Gudvin, Ajven Frend`i, Viktorija Singer, D`on Nevin, Ri~ard Oton, Raul Bojel, Metju Braund, Dag Kanstabl, @or` Devero, Rob Edmonds, D`eri Haton, D`on Hepvort, Bob Hojsler, Gej Hjuber, Jan Mekilop, Delija Mils, Pamela Anderson, Vejn Magrid`, Piter Opaj, Dejvid Rouz, Alan Vajt, Rob Vin~, Ron Taki, Beri Markov, Kristin Maler, Seli i D`ef Bar~, D`on Fenton, Norman i Glenda Lionard i Dori Simonds, ~iji su nas podstrek i entuzijazam i naveli da napi{emo ovu knjigu.


Uvod ^ovekovi nokti, rukav na kaputu, ~izme, kolena na pantalonama, `uljevi na ka`iprstu i palcu, izraz lica, man`ete na ko{ulji, pokreti – svaka od tih stvari nepogre{ivo otkriva ~ovekov poziv. Gotovo je nezamislivo da sve to zajedno ne uspe da prosveti sposobnog istra`itelja, u bilo kojem slu~aju. [ERLOK HOLMS, 1892.

Kao klinac, oduvek sam bio svestan da ono {to ljudi ka`u nije uvek i ono {to misle ili ose}aju, te da je mogu}e da navedem druge da urade ono {to `elim ukoliko pro~itam njihova stvarna ose}anja i reagujem u skladu s njihovim potrebama. U jedanaestoj godini, zapo~eo sam svoju trgova~ku karijeru prodaju}i gumene sun|ere od vrata do vrata posle {kole, da bih zaradio za d`eparac, i brzo shvatio kako da pogodim da li }e neko da kupi od mene ili ne}e. Kad bih pokucao na vrata, ako bi mi neko rekao da se gubim, ali otvorenih ruku, tako da sam mogao da mu vidim dlanove, znao sam da je bezbedno da nastavim da navaljujem jer, koliko god je mo`da ozbiljno zvu~ao, nije bio agresivan. Ako bi mi neko finim glasom rekao da odem i pri tom upotrebio ispru`en prst ili zatvorenu ruku, znao sam da je vreme da bri{em. Voleo sam da prodajem i bio sam odli~an u tome. Kao tinejd`er, prodavao sam {erpe i lonce u ve~ernjim ~asovima, a moja sposobnost da pro~itam ljude donela mi je dovoljno novca da kupim svoju prvu nekretninu. Trgovina mi je pru`ila mogu}nost da sre}em ljude i izbliza ih prou~avam, i da na osnovu jednostavnog posmatranja govora njihovog tela procenim da li }e da kupe ili ne. Ovo ume}e pokazalo se kao izuzetno korisno za prila`enje devojkama u diskoteci. Skoro svaki put sam mogao da predvidim koja }e da pristane na ples a koja ne}e. 15


Alan i Barbara Piz

U dvadesetoj godini, zaposlio sam se kao agent za prodaju osiguranja i potukao nekoliko rekorda prodaje u firmi u kojoj sam radio, postav{i najmla|a osoba koja je tokom prve godine na poslu prodala polisa u vrednosti od preko milion dolara. Ovo dostignu}e kvalifikovalo me je za presti`ni Okrugli sto od milion dolara u SAD. Kao mlad ~ovek, imao sam sre}e {to su tehnike ~itanja govora tela koje sam nau~io kao mom~i}, prodaju}i {erpe i lonce, mogle da se prenesu u ovu novu oblast, a bile su direktno povezane s uspehom koji sam mogao da postignem u bilo kom poslu koji je podrazumevao kontakt s ljudima.

Nije sve onako kao {to izgleda Sposobnost da shvatite {ta se stvarno doga|a s osobom je jednostavna – nije laka, ali je jednostavna. Stvar je u tome da ono {to vidite i ~ujete pove`ete s okru`enjem u kojem se sve de{ava i izvu~ete mogu}e zaklju~ke. Ve}ina ljudi, me|utim, vidi samo ono {to misli da gleda. Evo pri~e kojom }emo da demonstriramo poentu: I{la dva ~oveka kroz {umu i nai{la na veliku, duboku jamu. “Au… ovo ba{ izgleda duboko”, re~e jedan. “Hajde da bacimo nekoliko kamen~i}a i vidimo koliko je duboko.” Ubace oni nekoliko kamen~i}a i sa~ekaju, ali iz jame nije dopirao nikakav zvuk. “^ove~e – ovo je ba{ duboka jama. Hajde da bacimo ono veliko kamenje u nju. Ono bi trebalo da se ~uje.” Podignu oni tako dva kamena veli~ine fudbalske lopte, bace ih u jamu i sa~ekaju, ali se iz jame i dalje ni{ta nije ~ulo. “Eno ga `elezni~ki prag tamo u travi”, re~e jedan. “Ako njega bacimo unutra, taj }e garantovano da se ~uje.” 16


Definitivni vodi~ kroz govor tela

Dovuku oni te`ak prag do jame i preture ga unutra, ali se iz jame nije za~uo nikakav zvuk. Odjednom se iz obli`njeg {umarka pojavi koza, jure}i kao pomahnitala. Stu{ti se prema dvojici ljudi i projuri izme|u njih, tr~e}i koliko je noge nose. Potom sko~i uvis i nestane u jami. Ova dvojica su samo stajala, zapanjeni onim {to su upravo videli. Iz {umarka se pojavi seljak i upita: “’Ej! Je l’, jeste l’ vas dvojica videli moju kozu?” “Nego {ta! Nismo u `ivotu videli ne{to lu|e! Izjurila je iz {umarka kao pomahnitala i sko~ila u onu jamu!” “Ma, jok”, re~e seljak. “To nije mogla da bude moja koza. Moja koza je vezana za `elezni~ki prag!”

Koliko dobro poznajete svoj dlan? Ponekad ka`emo da ne{to poznajemo “kao svoj dlan”, ali eksperimenti pokazuju da manje od 5% ljudi mo`e da prepozna svoj dlan sa fotografije. Rezultati jednostavnog eksperimenta koji smo sproveli za jedan televizijski program pokazali su da ve}ina ljudi generalno nije dobra ni u ~itanju signala koje emituje telo. Na kraju dugog hotelskog predvorja postavili smo veliko ogledalo, daju}i tako iluziju da kroz predvorje prolazi duga~ak hodnik koji vodi do ulaza na drugoj strani. Oka~ili smo o tavanicu saksije s biljkama, koje su visile na 1,5 m od poda, tako da je osoba koja ulazi u predvorje imala utisak da kroz ona druga vrata upravo ulazi jo{ neko. Tog “jo{ nekog” nije mogla odmah da prepozna jer su mu biljke skrivale lice, ali su njegovo telo i pokreti bili veoma dobro vidljivi. Svako od gostiju je posmatrao drugog “gosta” tokom pet do {est sekundi pre no {to bi se okrenuo nalevo, prema recepciji. Upitani da li su prepoznali drugog “gosta”, 85% mu{karaca odgovorilo je “ne”. Ve}ina mu{karaca nije prepoznala sebe u ogledalu, a jedan je ~ak rekao: “Mislite na onog debelog, ru`nog tipa?” Nimalo iznena|uju}e, 58% `ena je reklo da je to bilo ogledalo, a njih 30% je reklo da im druga “go{}a” deluje “poznato”. 17


Alan i Barbara Piz

Ve}ina mu{karaca i gotovo polovina `ena ne znaju kako izgledaju od vrata nani`e.

Koliko dobro umete da uo~ite protivre~nosti u govoru tela? Ljudi {irom sveta postali su fascinirani govorom tela politi~ara, jer svi znamo da se politi~ari ponekad pretvaraju da veruju u ne{to u {ta u stvari ne veruju, ili se pretvaraju da su druga~iji nego {to zaista jesu. Politi~ari provode mnogo vremena na eskiviranje, izmicanje, izbegavanje, pretvaranje, laganje, prikrivanje emocija, pravljenje dimnih zavesa ili ogledala i mahanje nepostoje}im prijateljima u gomili. Me|utim, instinktivno znamo da }e na kraju ipak da se sapletu o protivre~ne signale govora tela, tako da volimo da ih posmatramo pa`ljivo, o~ekuju}i trenutak kad }emo ih uhvatiti u tome. Koji vas signal upozorava da politi~ar la`e? Usne mu se pomeraju. Za drugi televizijski program, sproveli smo eksperiment u saradnji s lokalnim turisti~kim biroom. Turisti su ulazili u biro u potrazi za informacijama o lokalnim znamenitostima i ostalim turisti~kim atrakcijama. Upu}ivani su na {alter na kojem im se obra}ao slu`benik plave kose, s brkovima, u beloj ko{ulji i s kravatom oko vrata. Posle nekoliko minuta razgovora, ~ovek se saginjao i nestajao s vidika, kako bi odnekud ispod {altera dohvatio nekakve bro{ure. Potom bi, s bro{urama u rukama, izranjao drugi ~ovek, glatko obrijanog lica, tamne kose i u plavoj ko{ulji. Nastavljao je razgovor tamo gde je prvi ~ovek prekinuo. Neverovatno, ali polovina turista uop{te nije prime}ivala promenu; mu{karci su u dvostruko ve}em procentu od `ena u potpunosti propu{tali da primete da se bilo {ta promenilo, ne samo u pogledu 18


Definitivni vodi~ kroz govor tela

govora tela, nego i ~injenice da se pred njima pojavila sasvim nova osoba! Sem ukoliko posedujete uro|enu sposobnost ili ste nau~ili da ~itate govor tela, po svoj prilici i vi propu{tate ve}inu toga. Ova knjiga }e vam pokazati {ta propu{tate.

Kako smo napisali ovu knjigu Vrlo konkretnu knjigu o govoru tela, Barbara i ja smo napisali koriste}i kao osnovu moju raniju knjigu Govor tela. Ne samo da smo je znatno dopunili, ve} smo ubacili i istra`ivanja iz novih nau~nih disciplina, kao {to su evolutivna biologija i evolutivna psihologija, kao i tehnologija poput MRI (magnetne rezonance), koja pokazuje {ta se de{ava unutar mozga. Napisali smo je tako da mo`e da se otvara i ~ita nasumi~no. Uglavnom se bavi pokretima tela, izrazima lica i gestovima, zato {to su to stvari koje morate da nau~ite ako ho}ete da izvu~ete maksimum od susreta licem u lice. Vrlo konkretna knjiga o govoru tela pomo}i }e vam da postanete svesniji neverbalnih aluzija i signala i pokaza}e vam kako da ih koristite da biste efikasnije komunicirali i dobili reakcije koje `elite. Ova knjiga tretira svaku komponentu govora tela i gestova zasebno, jednostavnim jezikom, kako biste je {to lak{e razumeli. Me|utim, neke smo gestove izdvojili od ostalih upravo zato da bismo izbegli prekomerno upro{}avanje stvari. Uvek }e biti onih koji u`asnuto podi`u ruke i vi~u kako je prou~avanje govora tela samo jo{ jedan na~in kori{}enja nau~nih saznanja u svrhu eksploatacije ili dominiranja drugima kroz ~itanje njihovih tajni i misli. Mi, me|utim, smatramo da ova knjiga te`i da vam omogu}i {to bolju spoznaju o komunikaciji s drugim ljudima, kako biste bolje razumeli njih, a time i sami sebe. Kad shvatite kako ne{to funkcioni{e, lak{e vam je da `ivite s tim, dok neznanje i nedostatak razumevanja podsti~u strah i sujeverje i teraju da stalno kritikujemo druge. Posmatra~i ptica ne bave se tim hobijem zato da bi ih docnije ubijali i dr`ali kao trofeje. Na isti na~in, poznavanje i ume}e govora tela slu`e da svaki susret s drugom osobom u~ine prijatnim do`ivljajem. 19


Alan i Barbara Piz

Jednostavnosti radi, i tamo gde nije druga~ije nagla{eno, subjekat “osoba� (upotreba mu{kog ili `enskog roda) u re~enici odnosi se podjednako na oba pola.

Va{ re~nik govora tela Prva knjiga bila je namenjena da bude radni priru~nik za trgovce, menad`ere, pregovara~e i direktore, ali ovu mo`ete da koristite u svim aspektima `ivota, bilo kod ku}e, u izlascima ili na poslu. Vrlo konkretna knjiga o govoru tela rezultat je vi{e od 30 godina na{eg zajedni~kog znanja i anga`ovanja u ovoj oblasti, a dajemo vam osnovni “re~nik� potreban za ~itanje stavova i emocija. Ova knjiga da}e vam odgovore na neka od pitanja koja su vas najvi{e zbunjivala u vezi s tim za{to se ljudi ponekad pona{aju na odre|eni na~in, a zauvek }e promeniti i va{e pona{anje. ^ini}e vam se kao da ste oduvek boravili u mra~noj sobi i, mada ste oduvek mogli da nazrete name{taj, slike na zidu i vrata, nikad niste znali kako zapravo izgledaju. Pro~itav{i ovu knjigu, ose}a}ete se kao da ste upravo pritisli prekida~, upalili svetlo i videli ono {to se oduvek nalazilo tamo. S tim {to sad ta~no znate {ta je to, gde se nalazi i {ta da uradite u tom pogledu. Alan Piz

20


Po gla vlje 1

OSNOVNE STVARI

Zapadnjacima ovo zna~i ’dobro’, Italijanima ’jedan’, Japancima ’pet’, a Grcima ’steram ti ga’

Svi mi poznajemo nekog ko je u stanju da, pet minuta po{to je u{etao u prostoriju punu ljudi, da precizan opis njihovih me|usobnih odnosa i onoga {to ose}aju. Sposobnost tuma~enja stavova i misli ljudi na osnovu njihovog pona{anja ~inila je prvobitni sistem za komunikaciju me|u ljudima, onaj koji su koristili pre nastanka govornog jezika. Pre pronalaska radija, komuniciranje se ve}inom odvijalo pismenim putem, preko knjiga, pisama i novina, {to je zna~ilo da su i ru`ni politi~ari i lo{i govornici, poput Abrahama Linkolna, mogli da imaju uspeha ukoliko su posedovali istrajnost i ~itak rukopis. Era radija dala je prostor ljudima koji su umeli da barataju govornom re~ju, poput Vinstona ^er~ila, koji je divno govorio, ali koji bi se danas, u vizuelnoj eri, verovatno te`e izborio da postigne ono {to je postigao. 21

Definitivni vodič kroz govor tela-Alan Piz i Barbara Pi  

Kroz devetnaest poglavlja dobicete odgovore na neka od pitanja koja su vas najviše zbunjivala u vezi s tim zašto se ljudi ponašaju na odrede...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you