Page 1

ระวัติ

เกาะรัตนโกสินทร์

พื้นที่ตั้งเกาะรัตนโกสินทร์ ใน อดีตคือตำบลบางกอกซึ่งมีพื้นที่ทั้งฝั่ง กรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีรวม เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันมาก่อน เป็น ที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนมานานแล้ว ชุมชนนี้เจริญเติบโตและหนาแน่นขึ้น เป็นลำดับ พร้อม ๆ กับความเจริญ รุ่งเรืองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา นับแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1893 ชุมชนเมืองบางกอกนี้เจริญเติ บโตขึ้นเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ถัดมา จากเมืองพระประแดงซึ่งเป็นเมือง ด่านสำคัญที่รักษาพื้นที่บริเวณ ปากอ่าวไทย แต่เดิมนั้นแม่น้ำเจ้าพระยามี ลักษณะคดเคี้ยวมากซึ่งเป็นอุปสรรค สำคัญต่อการติดต่อค้าขายจึงเป็น เหตุให้พระมหากษัตริย์หลาย พระองค์โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัด ขึ้นหลายช่วงเพื่อลดระยะทางการ 8นารารัตนโกสินทร์

เดินเรือจากทะเลไปสู่กรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยพระไชยราชาธิราช ได้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นจาก คลองบางกอกน้อยถึงคลองบางกอกใหญ่ คื อ บริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ข้างพระบรม มหาราชวังถึงท่าเตียนในปัจจุบันเป็น สาเหตุให้แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางจรด คลองลัดขยายตัวกว้างออกกลาย เป็นแม่น้ำส่วนเส้นทางแม่น้ำเดิมกลับ แคบลงและตื้นเขินจนเปลี่ยน สภาพกลายเป็นคลองบางกอกน้อย และคลองบางกอกใหญ่ในเวลาต่อมา ส่งผลให้สภาพพื้นที่บริเวณนี้เปลี่ยน จากแผ่นดินผืนเดียวกันแยกออก เป็น 2 ผืน โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่า กลางดังปัจจุบัน ชุมชนเมืองบางกอกจึงเริ่ม เปลี่ยนแปลงบทบาทจากหมู่บ้าน สวนผลไม้และไร่นามาเป็นเมืองด่าน สำคัญนับตั้งแต่ขุดคลองลัดแม่น้ำ เสร็จ เป็นเวลานานกว่า 300 ปี ตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อเสีย กรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง กอบกู้อิสรภาพคืนมาและสถาปนา เมืองด่านสำคัญนี้ขึ้นเป็นเมืองหลวง ของกรุงธนบุรีด้วยชัยภูมิที่เหมาะสม

คือมีพื้นที่ใกล้ทะเลและมีป้อม ปราการดีอยู่แล้ว สภาพภายใน กำแพงเมืองฝั่งวันตกของพระนคร ธนบุรีมีชุมชนหนาแน่นกว่าส่วนอื่น ภายในพระนครโดยเป็นทีต่ งั้ ของ พระราชวัง วังเจ้านาย คุก และ นิวาสสถานของขุนนางผู้ใหญ่ รวมทั้ง วัดสำคัญหลายวัด ส่วนภายในกำแพง พระนครฝั่งตะวันออกมีชุมชนเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่ของชาวจีนและชาว ญวนที่ถูกกวาดต้อนอพยพมา นอกกำแพงพระนครฝั่งนี้เป็น ทุ่งนาปลูกข้าวเลี้ยงชาวเมือง เรียกว่า ทะเลตม เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จ ขึ้นครองราชย์ทรงย้ายราชธานีจาก ฝั่งตะวันตกมายังตะวันออก สถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นบนพื้นที่ที่ชาวจีน ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิม โดยโปรดให้ย้าย บ้านเรือนไปตั้งที่บริเวณใกล้ วัดสามปลื้มและวัดสำเพ็ง (ปัจจุบัน คือบริเวณวัดจักรวรรดิราชาวาส ถึงวัดประทุมคงคามีการสร้าง กำแพงเมือง ป้อมปราการป้องกัน พระนคร โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อซาก ป้อมบางกอกเดิมกับกำแพงเมือง ครั้งกรุงธนบุรีลงเพื่อขยายกำแพง

เกาะรัตนโกสินทร์  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you