Page 1

Online Thursday, August 08, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือJ ขายออก 19,100 19,200 18,828 19,600

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,296.06 Silver 19.84 Platinum 1,455.00 Palladium 734.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 47.15 37.18 39.63 34.68 23.18

ทีม า : www.pttplc.com

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที 7 ส.ค. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิJ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชัน ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 7.95 7.90 0.604 0.604 12.90 11.70 12.20 24.40 25.00 ปิ ดที (จุด) 676.73 1,429.99

ราคา เปลีย น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือJ ขาย(หุ้น ) การซืJอขาย 7.90 -0.05 184,100 1,462,745 0.628 +0.024 81,000 50,843 12.20 -0.70 1,200 14,890 24.40 7,900 194,810 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 8.265 -2.41 30,293.30

ยูบลิ ลีเ ปิ ดตัวเทลซ่ า

+0.60

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

นสพ.มติชน วั นที 8 สิง หาคม 2556

อัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่ างประเทศ ธนบัตร

เพชรยูบิลลี เปิ ดตัวคอลเลกชั น ใหม่ TELSA เนือ งในโอกาสเฉลิ มฉลอง เทศกาลวั นแม่ โดดเด่ นด้ ว ยคุ ณภาพสู งของเพชรสี E Color ทีได้รูปทรงของ การเจียระไนทีมีค วามคมชัดได้ สัดส่ วนอย่ างสมบูรณ์ แ บบจากมาตรฐาน เพชรของเบลเยี ยม ด้ ว ยเทคโนโลยีการฝั ง เพชรแบบไมโครเซทติง

โอนเงิน

ราคาขาย ตัLวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

31.17 48.19000 41.46000 32.05750 4.01125 5.06375

31.42 48.77750 41.97500 32.63750 4.05750 5.17625

ราคารับซืJอ

L สกุล เงิน ราคารับ ซืJอ ราคาขาย ตั&วแลกเงิน ดราฟ USD: 50-100 30.92 31.57 31.07 GBP (UK) 47.77 49.20 48.06600 EUR (Euro Zone) 41.17 42.22 41.36125 JPY (Japan: 100) 31.80 33.09 31.98250 HKD (Hong Kong) 3.93 4.12 3.99750 CNY (China) 4.74 5.27 5.01875

คอลเลกชันวันแม่ นสพ.บ้ านเมื อง วัน ที 8 สิงหาคม 2556 บริ ษ ัท ออสสิ ริส กรุ๊ ป เอาใจคุณลู ก กตัญ .ูเนื อ งในเท ศกาลวันแม่ ด้ วยการออกคอลเลกชัน เลอค่ า มากความหมายผ่ านงานศิ ลป์ “สู่ อ้อ มกอดแห่ ง รั กของแม่ ทองคํา 1 บาทบาร์ ” ซึงได้แ รง บันดาลใจจาก ART & GOLD ของ Klimt ศิ ลปิ นชือ ดั ง ทีถ่ ายทอดภาพเขี ยน Mother and Child เพือนํ า ไปสู่ อานุ ภ าพแห่ งรั ก ด้ วยอ้ อมกอดอันเป็ นนิ รั นดร์ พร้ อ มบรรจุ ภั ณ ฑ์ น่ าส ะสมกั บ แพ็ กเกจ Limited Edition เพี ยง 1,000 ชิน เท่ า นั น

คอลเลกชันใหม่ ฉลองวันแม่ นสพ.สยามดารา วัน ที 8 สิงหาคม 2556 เพราะสายใยแห่ งรั กระหว่า งแม่ และลู ก เป็ นความรั กทีตราตรึง ในดวงใจไม่มสี ิน สุด จึงเกิ ดเป็ นแรงบันดาล ใจให้ มณี นุช งามผาติพงศ์ กรรมการ ผู้ จัด การและแบรนด์ ดีไซเนอร์ บริ ษ ัท มิลเลนเนียม ไดมอนด์ ครี เอชัน จํากัด ผู้ นํ าด้ านเครื อ งประดับ เพชรมีดีไซน์ “โมเดิร์น ไดมอนด์ ” เป็ นสื อสายใยแห่งรั กและผูกพันระหว่างแม่ ลู ก ในเทศกาลวั นแม่ ผ่ านเครื องประดับ ชิน งาม ด้ วยสุ ดยอดอั ญมณีกับ 3 คอลเลกชันใหม่ มอบแด่คณ ุ แม่ ได้ แ ก่ Queen of Heart, Embrace และ Full of Love พร้ อมด้ วยสิ ท ธิพ ิเศษเฉพาะช่ วงเทศกาลวัน แม่ เท่ า นั น รั บฟรี ผ้ าพันคอ Queen of Heart ลายเพนต์ มือรู ปดอกมะลิ ทํา ด้ ว ยผ้ า ไหมซาติน


Thursday, August 08, 2013

Page 2

อักษรวิจ ติ รมงคล เทรนด์ ของขวัญลํา ค่ า แทนคุ ณแม่ นสพ.แนวหน้ า วันที 8 สิงหาคม 2556 พรี ม่ า อาร์ ต (Prima Art) ผู้ นํ าด้ า นหัต ถศิ ลป์ ทองคํ าของไทย จัดทํ า ชุดของขวัญวันแม่ “อักษรวิจติ รมงคล” เป็ นถ้ อยคํามงคลภาษาไทยทีผ สานเทคนิ คชัน สู ง ของการออกแบบและการเขีย นอั น งดงามอ่ อนช้อย ฝี มื อ การออกแบบของ รศ.ดร.สั น ติ คุ ณ ป ระเสริ ฐ อ าจารย์ ส าขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะครุ ศา สตร์ จุ ฬ าล งกร ณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ า จาก เนื อ ทองคํ า บ ริ สุ ทธิ~ 9 9 .9 % ประก อบ ด้ ว ย 2 ถ้ อยคํ า ได้ แ ก่ รั ก และ รั ก แม่ รุ่ งนภา เงางามรั ตน์ กรรมการ ผู้ จัด การ บริ ษัท พรี ม่า โกลด์ อินเตอร์ เนชันแนล จํา กั ด กล่ าวถึ ง ชุ ดของขวั ญวันแม่ “อักษรวิจ ิตรมงคล” ว่ า อักษรวิจิต ร (Calligraphy) เป็ นศิ ลปะแห่ ง การเขียน อักษรชั นสู ง เป็ นสั ญลั กษณ์ หรื อคํ า อวยพรส่ งต่ อ ความปราร ถนาดี และยั ง เป็ นทั ง ศาสตร์ และศิ ล ป์ ของไทยทีควรค่ าแก่ การสื บทอดและเผยแพร่

De Beers Re-Opens Hong Kong and Macau Stores Diamond.net: August 6th 2013 De Beers Diamond Jewellers announced today the re-opening of its Hong Kong and Macau stores following completed renovations. The refurbished stores feature De Beers' "The Jeweller of Light" concept, using a blend of glass and light to showcase the company's product. Each store uses a De Beers Iris, proprietary technology that allows clients to see diamonds like an expert would. Greater China is considered a key region for De Beers. Following recent openings in Mainland China, the reopening of Hong Kong and Macau reflected De Beers' success as a global destination for diamond jewelry lovers and connoisseurs, according to the company's statement. The stores are located at: De Beers Landmark Hong Kong, off of Des Voeux Road Central, in Hong Kong and De Beers Macau, The Shoppes at Four Seasons, Cotal Strip Taipa in Macau.

หรูหราไปกับเครืองประดับ “อีนาเมล” นสพ.ไทยโพสต์ วัน ที 8 สิงหาคม 2556 เพิมความสดใสซาบซ๋ าให้ กับอาการง่ วงเหงาจาก สายฝน ด้ วยเครื องประดั บสุ ดไฮ แ ต่ ราค าส บาย กระเป๋ า “อีน าเมล” วัสดุสังเคราะห์ พืน เรี ย บแต่ ใ ห้ ค่ าความวาวเด่ นชัด แถมยัง มากด้ ว ยสี สั นให้ซอหา ื จ ะห วา น แ ห ววช มพู พ าส เท ล จ๋ า ล้ อ มเพช ร ระยิบ ระยั บแสบตา หรื อโท นสดแส บส้ มคู่ ท อง ให้ อารมณ์เปรี ย วเข็ด ฟั น ยั น เอิ ร์ ธ โท นเบาๆ ไป จนถึ ง เข้ มสนิ ท ดั งนิ ล กาฬ ก็ ล้วนแต่ อัพ ลุ คส์ ให้ ด ูดีโดยไม่ ต้องพึง อัญ มณีร าคาแพง

สินค้ า หรูในตลาดจีน นสพ.โลกวัน นี วั นที 8 สิงหาคม 2556 สิน ค้ าหรู อีก ประเภทหนึ ง ที ขายดีม ากในจีน คือ นาฬิกา ยีห้อหรือแบรนด์ เนมของนาฬิกาทีชาวจีน นิ ย มมาอันดับ 1 คือ Omega ตามด้ วย Rolex และ Longines ทัง หมดจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ทัง นี Omega ได้ รับความสนใจในหมู่คนจีน เพราะมี การดีไซน์ รู ปแบบนาฬิ กาทีดู เรี ยบๆ และมี ชือเสี ยงมายาวน าน นอกจากนั น ยั งมี แ บรนด์ Chow Tai Fook สิ น ค้ า ท้ อ งถิ น Cartier แล ะ Swarovski แบรนด์ จากฝรัง เศสและออสเตรเลี ย ทีได้ รั บความนิ ยมรองลงมา


Thursday, August 08, 2013

Page 3

ร้ านทองเงียบเหงา คนไทยตามสถานการณ์ การเมือง นสพ.พิมพ์ ไทย วัน ที 8 สิงหาคม 2556 นายจิตติ ตัง สิ ท ธิ~ภั กดี นายกสมาคมค้ าทองคํา เปิ ดเผ ยถึ ง สถานการณ์ ทางการเมือ งทีมี การชุมนุ ม บรรดาร้ านซือขายทองคํ าในย่านเยาวราชเงียบ เหงา ประชาชนส่ วนใหญ่ ต ิ ดตามสถานการณ์ ก ารชุมนุ ม อย่ า งต่ อ เนื อ ง ซึง ทางสมาคมฯ แจ้งสมาชิกว่ า หากการเมืองเกิ ดความรุ นแรง ร้ านค้าทองคํา ในย่ านการชุมนุ ม พร้ อมปิ ดทํ า การทันที เหมือ นกั บทุกครั งที เกิ ด ความรุ น แรงจากการชุม นุ มทางการเมือง ส่ วนราคาทองคําในวันนี ป รับลดลง 200 บาท ทองคําแท่ งขายออกบาทละ 19,100 บาท ทองรู ปพรรณ ขายออก 19,500 บาท เป็ นการลดลงตามราคาในตลาดโลก เนืองจากไม่มปี ั จจัยใหม่ โดยทองคํา ราคาลงมาที 1,270 ดอลลาร์ สหรั ฐต่ อออนซ์ แต่ ยัง ไม่ หลุ ดแนวรั บที 1,245 ดอลลาร์ สหรั ฐต่ อออนซ์ และไม่สามารถผ่ านแนวต้ านที 1,300 ดอลลาร์ สหรั ฐต่ อออนซ์ ทําให้ ราคาทองคํายั ง แกว่ งตัว

ศูนย์ วิ จยั ฯ เผยดัชนีราคาทองคํา ส.ค. อยู่ท ี 53.35 จุด ฟื น ตัวในรอบ 3 เดือน ฐานเศรษฐกิ จออนไลน์ วัน ที 8 สิงหาคม 2556 นายกมลธัญ พรไพศาลวิจ ิต ผู้ อํา นวยการศู นย์ วิจัย ทองคํา เปิ ดเผยว่ า ดัช นี ความเชือ มันราคาทองคํ าประเดือ นส.ค.56 อ ยู่ ที ร ะดั บ 53.35 จุ ด ฟื นตั ว เหนื อระดั บ 50 จุด ทีใ ช้ เป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานของดัชนี ครั ง แรกในรอบ 3 เดือน ตัง แต่ พ.ค.ทีดั ชนี ความเชือมันอยู่ท ี 45.50 จุด มิ.ย.อยู่ท ี 32.91 จุด และก.ค.อยู่ ท ี 33.77 จุด สะท้ อนให้ เห็นว่ ากลุ่ มตัว อย่ า งเชือว่ าราคาทองคํา มีโอกาสฟื นตัว หลั ง ราคาป รั บตัวลดลงติดต่อกั น อย่า งไรก็ตามดัชนี ความเชือมันราคาทองคํากลั บสวนทางความต้ องการ ทีจะซือ ทองคํ า ในเดือ นส.ค.นี ของกลุ่ มตัว อย่ า งทียั งไม่ เพิมขึน ซึงอาจจะสะท้อนถึ งความไม่ แน่ ใจของการฟื น ตัว สํ า หรั บ ดัชนีแ ยกตามกลุ่ มตัว อย่ า ง พบว่ ามี ทัศนคติไปในทิ ศทางเดียวกั น คือ มีความเชือมันเพิมขึน โดยระดับความเชือมันอยู่ เหนื อ 50 จุดเล็ กน้ อ ย ทั งกลุ่ มนัก ลงทุนและกลุ่ ม ผู้ ค้ า ทองคํ า ซึงค่ า ดั ชนี อยู่ ท ีร ะดับ 52.78 จุด และ 57.36 จุดตามลํ าดั บ ด้ านดัชนีความเชือมันใน ระยะ 3 เดือนข้ างหน้ า จะมีก ารฟื นตัว เช่ น กั น อยู่ ท ีระดับ 55.47 จุด เพิม ขึ น จากเดือ นก่ อน 10.86 จุด หรือ 24.19% สะท้อนทัศนคติเชิงบวกในระยะ กลาง ปั จจัยทีก ลุ่ มตัว อย่ างเชื อว่ า จะมี ผลต่ อทิศทางราคาทองคํา ในเดือ นส.ค.นี ได้ แก่ การชะลอมาตรการ QE ทิศ ทางค่ า เงิ น ดอ ลลาร์ สหรั ฐ และค่ าเงิ นบาท โดยให้ นํา หนั ก กั บการชะลอ QE สู งสุ ดอยู่ท ี 49.72% นอกจากนี เ มือสอบถามความต้ องการซือ ทองคําในช่วงถัดไป พบว่ า 30.93% ของกลุ่ ม ตัวอย่ าง คาดว่ าจะซื อทองคํา ขณะที 34.81% คาดว่า จะไม่ ซื อ และ 34.26% ไม่ แน่ ใจว่ า จะซือ ทองคํ า หรื อ ไม่ แต่ เห็น ว่ าก ลุ่ มตั ว อย่ า ง มีทั ศนคติ เชิ ง บวกต่ อราคามากขึน แต่ ยังไม่ แ น่ ใ จต่ อการเพิมขึน ของราคาทองคํา ทํ า ให้ สั ดส่ วนต่ อการซือ มีก ารกระจายตัวและไม่ สอ ดคล้ อ ง ไปในทิ ศ ทางเดียวกั บดั ช นี

นสพ.ฐานเศรษฐกิ จ วัน ที 8 สิงหาคม 2556

News Clipping: เป็ นบริก ารข่าวซึ!งสรุปจากหน้า หนังสื อ พิ มพ์ โดยดํา เนินการจัดส่งทุกวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ สอบถามข้อมูลเพิ ม เติม ได้ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 8 8 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you