Page 1

PRANDA

News Clipping Thursday, March 07, 2013

Rare, natural blue diamond to be auctioned by Tzoffey's 1818

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซื>อ ขายออก 22,250 21,921

22,350 22,750

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1584.55 29.00 1,599.00 750.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

ญี1ปุ่นขายเท้ าทองคําเมสซี1 นสพ.มติชน วั นที1 6 มี นาคม 2556 กินซ่ า ตานากะ บริ ษัทออกแบบเครื องประดั บ ชื อดั งของญี ปุ่ น ออกแบบรู ปหล่ อ “เท้ า ซ้ า ย” ของ ลิ โ อ เน ล เ มสซี ด าวเ ตะบ าร์ เซโ ลน่ า ด้ วยทองคํ า แท้ นํ pา หนั ก 25 กิ โ ลกรั ม มู ล ค่ า ถึ ง 5.25 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ (157 ล้ านบาท) เ พื1 อ นํ า ม า ว า ง จํ า ห น่ า ย ที1 ก รุ ง โ ต เ กี ย ว ประ เท ศญี1 ปุ่ น พ ร้ อ มกั บ เป็ นก าร ยก ย่ อ ง กั ป ตั น ที ม ชาติ อาร์ เจนติ น า ในฐานะนั ก เตะ คนแรกของโลก ทีคว้ ารางวัล “ฟี ฟ่ า บั ล ลงดอร์ ” 4 สมั ย ติ ดต่ อกั น และทํ า ประตู เ ป็ นสถิ ติสู งสุ ด ใน 1 ปี ถึง 91 ลูก

สุ ดเริ1 ด นสพ.โพสต์ ทู เดย์ วั นที1 6 มี นาคม 2556

ชู ชั ย ชั ย ฤ ท ธิ เ ลิ ศ จั ด ง า น เ ปิ ด C2 accessories.com ร้ านเครื องประดั บ เพชร และอั ญ มณี ภายใต้ เครื อ เจมพี ซ กรุ๊ ป โดยมี วั น เพ็ ญ เจิ ม ประไพ, จริ น ทร์ สุ ม า นนท์ , ม.ล.ปุ ญ ยนุ ช เกษมสั น ต์ และอั> ม พัชรา ไชยเชื>อ มาร่ วมงานด้ วย ที1 เ ซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ1 นเกล้ า วันก่ อน

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 6 2556 มี .ค. 2556 ราคาเปลียนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรักพทรั ย์ :พย์ณ :วันณทีวั4นม.ค.

www.mining.com March 6th 2013

หลักทรัพย์

A natural vivid blue unique heart shape diamond, weighing 1.93 carat, is one of the show pieces at the auction of exclusive gems and jewelry organized by Tzoffey's 1818 to be held during the inaugural US/International Diamond Week at the Israel Diamond Exchange (IDE), March 1720. When sold, the stone may fetch more than a million dollars per carat. "Natural blue diamonds are without doubt the most rare and therefore most expensive category among natural color diamonds," said Avner Sofiov, owner of the French-Israeli auction house Tzoffey's. He recalled that the last two blue diamonds that were sold at auction by Sotheby's fetched extraordinary prices. "In May 2012, a marquise-shaped blue diamond of 2.07 carat was sold for $1.85 milllion, and in November a brioletcut stone of 10.48 carat sold for more than $1 million per carat. The quality of this 1.93 heart shape is higher than the stones sold by Sotheby's and I am very curious how much this stone will fetch!" he added. The blue diamond, together with hundreds of other, high-quality gemstones and jewelry pieces, can be viewed in a special viewing area adjacent to the trading hall of IDE. Bids by closed envelopes.

PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ปิ ด ครังก่อน 10.60 1.041 10.90 14.00 24.30

ราคา เปิ ด 10.60 1.017 14.00 24.90

ราคา ปิ ด 10.60 1.088 14.10 25.50

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) 770,800 +0.047 23,147,000 +0.10 27,001 +1.20 222,400

มูลค่ า การซือขาย 8,188,370 25,194,846 380,034 5,560,915

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) 743.01

มูลค่ า (ล้ านบาท) 21,817

เปลียนแปลง (จุด) +0.40

ตลาดหลักทรัพย์

1,559.35

60,485.76

+10.04

0ดั ชนีหลักทรัพย์

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

ยอดนําเข้ าทอง 2 เดือ นพุ่ ง ไม่ ห ยุ ด กลุ่ ม อั ญ มณี แห่ ตุนหลังราคาดิ1งถ่ วงดุลขาดทุนปี 55 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วั นที1 7 มี นาคม 2556 กลุ่มอัญมณี และเครื1 องประดับแห่ นําเข้ าทองคํา เงินตุนสต็อก หลังราคาลง ต่ อเนื1 องตังp แต่ ธ.ค.ดันยอดนํ าเข้ าม.ค. 56 พุ่ง ด้ านผู้ ผ ลิ ตเครื1 องเงิ น รั บ ตุ น สต็ อ ก 2 เท่ า หวั ง ช่ วยบรรเทาผลกระทบจากปี ก่ อนที1 เคยเจ็ บ ตั ว ด้ าน ส .ผู้ ส่ ง ออ กไ ทยไ ม่ ติ ดล บ แน ะรั ฐบ าลเ ร่ ง เจ าะ ตล าด ให ม่ ฟื p นตลาดล่ วงหน้ า เงิ น ประกั น ความเสี1 ย งวั ตถุ ดิบ ขณะที1 น ายวี ร ะศั ก ดิ{ เลอวิ ศิ ษ ฐ์ ประธาน กลุ่ มอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี และเครื องประดั บ สภาอุ ต สาหกร รมแห่ งประเ ทศไทย และ นายกส มาคมผู้ ส่ งออ ก เครื องประดั บ เงิ น ไทย กล่ า วว่ า ในงานแสดงสิ น ค้ า Bangkok Gems & Jewelry 2013 มี แนวคิดการจั ดงานให้ เ ป็ น Thailand World of Silver เพราะว่ า ไทยถือเป็ นผู้ผลิตและส่ งออกเครื1 องเงิ น อั น ดั บ 1 ของโลก โดยแนวโน้ ม การผลิตและส่ งออกเครื1 องประดับเงินในปี นี นp ่ าจะสามารถรั ก ษาระดั บ การ ส่ งออกไว้ เท่ ากับปี ที1ผ่านมา เพราะตลาดหลั ก ทั> งสหรั ฐ และสหภาพยุ โ รป ซึงสองตลาดนี> มีสัดส่ วนรวมกันเกินกว่ า 50% ยังมี ปัญหาในด้ า นเศรษฐกิ จ ไม่ คลี1คลาย ทางสมาคมจะหารื อกับคลัสเตอร์ ท1 ีเกี1ยวกับสินค้ าเครื1 องเงิน


ของกระทรวงพาณิ ชย์ เร็ วๆ นี p ว่ าควรปรั บกลยุทธ์ การส่ งออก อย่ า งไรให้ เ ข้ มข้ น มากขึ นp โดยพยายามมุ่ งหาตลาดใหม่ ทั>งรั สเซีย จีน อินเดีย และบราซิ ล ซึ1 งเป็ นกลุ่ ม ที1 มี ศั ก ยภาพ หรื อเ จา ะต ลา ดล ะติ นอ เม ริ ก าห รื อ ตะ วั น ออ กก ลา ง ซึ1งยังเป็ นตลาดที1มี สั ดส่ วนแบ่ งการส่ งออกน้ อยเพี ย ง 10% หากสามารถเพิ1 ม สั ดส่ วนตลาดนี pได้ ถึ ง 20% จะมาชดเชย ตลาดหลักสําเร็ จ

.

องค์ ก รผนึ ก ตั pงศู น ย์ วิจัย ทองคํ า "จิ ตติ " รั บ ตลาดทองปี นี p ผันผวน เฮดฟั นด์ ทุบราคาด้ วยปาก เตื อนระมั ดระวั งลงทุ น คาดแกว่ งในกรอบ $1,500-1,900 โดย 4 องค์ ก รประกอบ ด้ วย มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย สมาคมค้ า ทองคํ า สมาคม เพชรพลอยเงินทอง และบริ ษัทจีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํ า กั ด เตรี ยมแถลงข่ า วความร่ วมมื อในวั น นี p (7 มี .ค.) จั ดตั p ง ศูนย์ วิจัยทองคํา โดยมี จุดมุ่ งหมายเป็ นองค์ ก รกลางในการ วิ เ คราะห์ และจั ดทํ า ดั ช นี ใ นการวั ดความเชื1 อมั1 นของนั ก ลงทุนทองคํา และเป็ นจุ ดศู น ย์ ก ลางในการสะท้ อนมุ ม มอง ของหน่ วยงานที1 เ กี1 ย วข้ องต่ า งๆ เพื อให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่ อ อุตสาหกรรมและพั ฒ นาตลาดทองคํ า ในประเทศต่ อไปใน อนาคต "ปั จจุบันมี นักลงทุนเข้ ามาในธุรกิจทองมากขึ นp และ มี ความต้ องการข้ อมู ล ที1 เ จาะลึ ก ดั งนั p น เราจึ งมี แ นวคิ ดว่ า ควรมี การจัดตังp ศูนย์ วิจัยขึนp มา เพื1อเป็ นองค์ กรอิสระ และให้ ความรู้ การลงทุ น ที1 มี ความหลากหลาย มี ความเป็ นอิ ส ระ และที1สําคัญมี ความเป็ นกลาง เพื1อให้ ความรู้ กับนั กลงทุน"

นายจิ ตติ ตั pง สิ ท ธิ{ ภั ก ดี นายกสมาคมค้ าทองคํ า กล่ าวว่ า ภาพรวมการลงทุ น ทองคํ า ในช่ วง 2 เดื อน ที1 ผ่ า นมา มี ความ ผันผวนมาก เนื1 องจากมี ผ้ ู เ ล่ น มากขึ นp และที1 สํ า คั ญ มี ก ารเก็ ง กํ า ไร ในตล าดทอ งคํ า มากขึ p น บร รดา กองทุ นเก็ ง กํ า ไ ร (เฮดฟั นด์ ) ที1มีการปล่ อยข่ าวทุบราคาทอง ไม่ ว่ า จะเป็ นการลด การถือครองทองคํา เริ มตั>งแต่ กระแสข่ าว จอร์ จ โซรอส ลดการ ถือครองทองคํา ในกองทุน SPDR ลงถึง 55% ของพอร์ ตทองคํ า ของเขาในช่ วงไตรมาส 4/55 ขณะเดีย วกั น ยั งมี ก ารปล่ อยข่ า ว การลดถือครองทองคําของธนาคารกลางหลายแห่ ง ซึ1 งทํ า ให้ ราคาทองปรั บตัวลดลงรุ นแรง และผั น ผวน ขณะนี pร าคาเหลื อ เพียง 22,300 บาท/บาททองคํ า "พวกเฮดฟั นด์ เขาอาศั ย ปาก จอร์ จ โซรอส แค่ เขย่ าขึนp หรื อเขย่ าลง เขาก็มี กํ า ไร นั ก ลงทุ น ที1 จะเข้ ามาเก็งกํ า ไร หรื อลงทุ น ตลาดทองคํ า ต้ องศึ ก ษาข้ อมู ล ให้ ดี" นายกสมาคมค้ าทองคําเตือน ส่ วนกรอบการเคลื1 อนไหว ราคาทองในปี 2556 นายกสมาคมค้ า ทองคํ า ยั งคงยื น ยั น ว่ า ตลาดมี ความผันผวน พร้ อมกับแนะนํ าว่ า ถ้ าจะเข้ า มาเก็ งกํ า ไร ก็ให้ ถื อสั pน ราคาทองร่ วงลงมาอย่ า เพิ1 งรี บ ซื อp เพราะคาดว่ า ยังคงแกว่ งผันผวน

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อp

ราคาขาย

ตั~วแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตั~วแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

29.40

30.05

29.55

29.65

29.90

GBP (UK)

43.92

45.31

44.23250 44.34750

44.91000

EUR (Euro Zone)

38.14

39.16

38.29625 38.38750

38.88250

JPY (Japan: 100)

31.03

32.25

31.30125 31.37500

31.94500

HKD (Hong Kong)

3.75

3.95

3.80375

3.81625

3.86250

CNY (China)

4.43

4.96

4.70125

4.74250

4.86625

ธนบัตร

ผุ ดศูนย์ วจิ ัยทองคําป้อนข้ อมูลนักลงทุน กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที1 7 มี นาคม 2556

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

ราคารับซื อp

ภาคการผลิต หอบแสนล. จ่ อลงทุนใหม่ พม่ า นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที1 6 มี นาคม 2556 นายธนิ ต โสรั ตน์ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-เมี ยนมาร์ เปิ ดเผยว่ า ขณะนี pมี ธุร กิ จ ภาคเอกชนของไทย ทังp รายใหญ่ และระดั บ กลาง ได้ ใ ห้ ความสนใจเข้ า ไปลงทุ น ในเมี ย นมาร์ เป็ นจํ า นวนมาก ซึ1 งจากการรวบรวมข้ อมู ล ล่ า สุ ด ของสภาธุ ร กิ จ ฯ พบว่ า มี กลุ่ม บริ ษัท ที1 มี ก ารเปิ ดเผยตั วเลขเม็ ดเงิ น การลงทุ น ที1 เ ป็ นรู ป ธรรมแล้ ว แต่ ยังไม่ ทราบเม็ ดเงินการลงทุนรวม 16 กลุ่มบริ ษัท เบือp งต้ นมี มู ล ค่ า การลงทุ น รวม กว่ า 1.18 แสนล้ านบาท ขณะที1นายจีรกิตติ ตังคธัช ประธานกรรมการ บมจ.โอเรี ย น เต็ ล แล็ ป ปิ ดารี และนายกสมาคมผู้ ผ ลิ ตอั ญ มณี แ ละเครื องประดั บ ไทย กล่ า วว่ า ขณะนี ผp ้ ูประกอบการอัญมณี และเครื1 องประดับของไทยหลายรายได้ ใ ห้ ความสนใจ เข้ า ไปศึ ก ษาลู่ ทางการลงทุ น ตั pงฐานผลิ ตในเมี ย นมาร์ เพราะจุ ดเด่ น มี วั ตถุ ดิ บ ด้ า นอั ญ มณี ค่ อ นข้ า งมาก เฉพาะอย่ างยิ งพลอยแดง รวมถึ งการศึ ก ษาเพื1 อ นํ าวัตถุดิบมาแปรรู ปผลิตเป็ นสินค้ าในไทย


แบงก์ ชาติโ สมขาว ซือp ทองเพิ1ม 20 ตั น กระจายความเสี1ยง นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 7 มี นาคม 2556 ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (บีโอเค) แถลงว่ า ได้ ซื อp ทองคํ า 20 ตั น เมื1 อเดื อน ก.พ. ทํ า ให้ ก ารซื อp ทองคํ า ในเดื อน ที1ผ่านมา มี มูลค่ ารวม 1,030 ล้ านดอลลาร์ และถื อเป็ น การซือp ครั pงที1 5 ในเวลาไม่ ถึง 2 ปี ทําให้ ข ณะนี pมี ท องคํ า ในครอบครองจํ า นวน 104.4 ตั น การซื อp ครั p งล่ า สุ ด นี p ช่ วยเพิ1มสัดส่ วนของทองคํ า ในยอดเงิ น สํ า รองระหว่ า ง ประเทศของบีโอเคเป็ น 1.5% จากเดิม 1.1% เมื1 อครั p งที1 ซือp ทองคําในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางเกาหลี ใ ต้ คาดว่ า ขณะนี p ก ารถื อครองทองคํ า ของเกาหลี ใ ต้ ใ น บรรดาธนาคารกลางทั1วโลก อยู่ ใ นอั น ดั บ ที1 34 เพิ1 ม ขึ นp จากอันดับ 36

รั ฐผนึกพันธมิตรเอเชียดันพาณิชย์ ดิจิทลั นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 7 มี นาคม 2556

กนง.หวั1นดอกเบียp ตํ1านาน ทําเศรษฐกิจ เปราะบาง นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 7 มี นาคม 2556 กนง.หวั1 นดอกเบี ยp ตํ1 านานทํ า เศรษฐกิ จ 'เปราะบาง' ธปท.เผยรายงานประชุ ม บอร์ ด ชี มp าตรการดู แ ลผ่ า นระบบสถาบั น การเงิ น ใช้ ได้ ผลเมื1 อดอกเบี pย อยู่ ระดั บ เหมาะสม แบงก์ ชาติเปิ ดรายงานการประชุ ม บอร์ ด กนง.วั น ที1 20 ก.พ. ห่ วงดอกเบี ยp นโยบายตํ1 า นาน อาจสร้ างความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ระบุ ม าตรการกํ า กั บ ดู แ ลผ่ า นระบบสถาบั น การเงิ น ใช้ ไ ด้ ผ ลต่ อเมื1 อดอกเบี ยp อยู่ ระดั บ เหมาะสม หวั นราคาสิ น ทรั พ ย์ บ างประเภทเพิ มขึ> น ปั ญหาดอกเบี>ยตํานํ าไปสู่ภาวะฟองสบู่ได้

ทองปิ ดทรงตัว จับตาประชุมธนาคารยุโรป กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ วันที1 7 มีนาคม 2556 สั ญ ญาทองคํ า ตลาดนิ วย อร์ กปิ ดทรงตั ว เมื1 อคื น นี p (6 มี . ค.) เนื1 องจากนั กลงทุ น ระมั ดระวั งการซื pอขาย พร้ อมกั บ จั บ ตาดู ก ารประชุ ม ของธนาคารกลางยุ โ รป และธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหั ส บดี นี p โดยสั ญ ญา ทองคํ า ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบ เดือนเม.ย.ปิ ดทรงตัวที1 1,574.9 ดอลลาร์ /ออนซ์ สั ญ ญา โลหะเงินส่ งมอบเดือนมี .ค.ปิ ดที1 28.803 ดอลลาร์ /ออนซ์ เพิ1มขึนp 19.9 เซนต์ และสั ญ ญาโลหะทองแดงส่ งมอบ เดือนมี . ค.เพิ1 ม ขึ นp 0.05 เซนต์ ปิ ดที1 3.5155 ดอลลาร์ / ออนซ์ สั ญ ญา พลาติ นั มส่ งม อบเดื อ นเม. ย.ปิ ด ที1 1,579.80 ดอลลาร์ /ออนซ์ ร่ วงลง 5.90 ดอลลาร์ และ สั ญ ญาพั ล ลาเดี ย มส่ งมอบเดื อ นมี . ค.ปิ ดที1 740.05 ดอลลาร์ /ออนซ์ เพิ1มขึนp 5.45 ดอลลาร์

และซัพพลาย เชน/ซอร์ สซิ1 ง โซลู ช1 ั น ออนไลน์ เจาะตลาดนั ก ธุ ร กิ จเกาหลี ก ว่ า 7 หมื นราย ฮ่ องกงและจีนอี กว่ า 1 ล้ า นราย โดยกรมส่ งเสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศได้ เ ปิ ดให้ บ ริ ก าร เว็บไซต์ ตลาดกลางพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ คส์ “Thaitrade.com” ตังp แต่ เดือน ก.ค.2554 และมี ร้ านค้ า ออนไลน์ ท1 ไี ด้ มาตรฐานการส่ งออกกว่ า 7,300 ร้ าน และสินค้ ามากกว่ า 1.43 แสนรายการ มี ผ้ ูซือp จากประเทศต่ างๆเข้ ามาชมสินค้ าแล้ วกว่ า 9.8 แสนรายทั1วโลก ปี นี p Thaitrade.com วางแผนบุ ก ตลาดการค้ าออนไลน์ ในอาเซียน +6 และขยายกลุ่มสมาชิกให้ เพิ1มขึนp โดยการสร้ างเครื อข่ า ย พันธมิ ตรทังp ในและต่ างประเทศเพื1อให้ ผ้ ูส่งออกไทย โดยเฉพาะเอสเอ็ ม อี ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ างๆ ช่ วยลดต้ นทุนในการทําการตลาด สามารถขยายตลาดสินค้ าและบริ การให้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ ก่ อนเข้ าสู่เออีซีอย่ างเต็มรู ปแบบ

กรมส่ งเสริ มการค้ า ระหว่ า งประเทศ จั บ มื อสององค์ ก ร ใหญ่ “เกาหลี-ฮ่ องกง” หนุ นใช้ ระบบออนไลน์ กระตุ้ น การ ส่ งออกสินค้ าระหว่ า งประเทศ เจาะกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จตลาด ใหญ่ เอเชี ย นางศรี รั ตน์ รั ษฐปานะ อธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม การค้ า ระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ กล่ าวว่ า กรมส่ ง เสริ มการค้ า ระหว่ า งประเทศลงนามข้ อตกลง ร่ วมกั บ Tradekorea.com เกาหลี ใ ต้ และ HKTDC.com ฮ่ องกง องค์ ก รใหญ่ ด้ า นส่ งเสริ ม การค้ า เพื1 อเพิ1 ม มู ล ค่ า การค้ าระหว่ า งกั น ผ่ านระบบซั พ พลายเชนออนไลน์ โดยมุ่ งใช้ พาณิ ชย์ ดิจิทัลทังp ระบบ อี-มาร์ เก็ตติงp ,

News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 7-3-2013  
Newsclipping 7-3-2013  

Newsclipping 7-3-2013

Advertisement