Page 1

PRANDA

News Clipping Friday, April 05, 2013

ราคาทองคํา รั บซื8อ ขายออก

ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

21,500 21,193

21,600 22,000

ยูบลิ ลี1 เล็งจับลูกค้ าไฮเอนด์

โกลด์ เอ็กซ์ โป นสพ.มติชน วั นที1 4 เมษายน 2556

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1,552.65 26.89 1,531.00 730.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

รองเท้ าเงินล้ าน

มิ ก ะ คาโนะ สวมชุ ด คลุ ม ของเจ้ า สาวที1 ทอจากเส้ น ใยทองคํ า ราคา 52.5 ล้ า นเยน หรื อ ร า ว 1 6 ล้ า นบ า ท ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เปิ ดตัวงาน “โกลด์ เอ็กซ์ โป” ที1ห้างสรรพสินค้ า มั ตสึซากายะ กรุ งโตเกียว ประเทศญี1 ปุ่น

นสพ.โลกวั นนี N วั นที1 4 เมษายน 2556 น.ส.อัญรั ตน์ พรประกฤต ประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารด้ านการเงิน บมจ.ยูบิลลี เอ็ นเตอร์ ไพรส์ เปิ ดเผยว่ า ได้ เริ1 มเปิ ดตัวเครื1 องประดั บ เพชร คอลเลคชั1น “ดิ เอ็กช์ เซลเล็นช์ 2013” โดยชู จุ ดเด่ น ตั8 งแต่ ก ารเลื อกวั ตถุ ดิบ ในการผลิ ต โดยใช้ เพชรระดั บ D color รวมถึ ง กา ร เจี ย ระไนที เป็ นเลิ ศ ระดั บ Triple Excellent และการออกแบบที เป็ นเอกลั ก ษณ์ พร้ อม ประกันคุณภาพสินค้ าตามมาตรฐานสถาบั น ตรวจสอบคุณภาพเพชรจาก GIA ช่ วยสร้ าง ความเชื1อมั1 นต่ อแบรนด์ เพชรยูบิลลี1

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 4 2556 เม.ย. 2556 ราคาเปลียนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรักพทรั ย์ :พย์ณ :วันณทีวั4นม.ค. หลักทรัพย์ PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ปิ ด ครังก่อน 10.20 0.740 9.65 14.00 25.00

ราคา เปิ ด 9.80 0.763 10.80 14.00 25.00

ราคา ปิ ด 10.20 0.763 10.80 14.00 25.25

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) 666,100 +0.023 930,000 +1.15 100 3,452,400 +0.25 163,900

มูลค่ า การซือขาย 6,723,870 710,028 1,080 45,401,610 4,128,550

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) -

มูลค่ า (ล้ านบาท) -

เปลียนแปลง (จุด) -

ตลาดหลักทรัพย์

1,528.46

60,928.61

+7.94

0ดั ชนีหลักทรัพย์

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

ลงนาม นสพ.มติชน วั นที1 5 เมษายน 2556

นสพ.สยามรั ฐ สั ปดาห์ วิจารณ์ วั นที1 5-11 เมษายน 2556 เป็ นอลั งการงานสร้ างที1 ผสมผสานระหว่ าง “แคธรี น วิลสัน” ดีไซเนอร์ นั ก ออกแบบรองเท้ า กับ “ซาราห์ ฮั ท ชิ งส์ ” ผู้ เ ชี ยวชาญด้ า นอั ญ มณี ที1บรรจงสร้ างสรรค์ รองเท้ า สตรี ป ระดั บ เพชร คู่นีขN ึนN มา ซึงใช้ เพชรประดับมากถึง 21.18 กะรั ต แล ะ ใ ช้ เ ว ล าป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ป ร ะด อ ย น า น ก ว่ า 50 ชัวโมง ส่ วนใครอยากได้ เ ป็ นเจ้ า ของก็ ต้อง ควักกระเป๋าจ่ ายด้ วยมู ลค่ าถึง 2.76 แสนปอนด์ หรื อ 4.19 แสนดอลลาร์ สหรั ฐฯ คิ ดเป็ นเงิ น ไทย ก็ราวๆ 12.57 ล้ านบาท

รองเทาเงินลาน

ล่ าสุดเปิ ดตัว 2 ดีไซน์ ใหม่ ได้ แก่ แหวนเพชร รุ่ น Alesia และรุ่ น Fiora เจาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า ระดั บ บน ที1 ต้ องการเครื1 องประดั บ เพรช คุ ณ ภาพ สอดรั บแผนงานปี นี N ท1 ี ต้ อ งการ ยกระดั บ คุ ณ ภาพเพื1 อผลั ก ดั น กํ า ไรต่ อชิ Nน และยอดขายให้ เพิ1ม ขึ นN คาดว่ า แหวนเพชร ทั8 ง 2 ดี ไ ซน์ ใหม่ จะช่ วยตอกยํ8 า คุ ณ ภาพ สิ น ค้ าที ลู ก ค้ า ให้ กา รตอบ รั บ แ ละเพิ ม สัดส่ วนยอดขายในคอลเลคชั นดั งกล่ า วจาก เดิ ม 10% เป็ น 15% ของยอดขายรวมปี นี N ที1ตังN เป้าไว้ 1,500 ล้ านบาท

สมาคมผู้ ค้ าอั ญ มณี ไทยและเครื1 องประดั บ และสมาพั น ธ์ อั ญ มณี เครื1 องประดับ และโลหะมี ค่า แห่ งประเทศไทย ได้ ล งนามความร่ วมมื อ ว่ าด้ วยสัญญาข้ อตกลงด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รกั บ ศู น ย์ แ สดง สิ น ค้ า นานาชาติ ป ระเทศโอมาน โดยมี เ นื Nอหาคื อ เป้ าหมายการสร้ าง บรรยากาศทางธุ ร กิ จ และความแข็ ง แกร่ งทางการค้ า รวมถึ ง การ แลกเปลี1ยน องค์ ความรู้ ระหว่ างกันด้ านทองคํา อัญมณี แ ละเครื องประดั บ ของทังN 2 ประเทศ ที1อาคารอิมแพค เมื องทองธานี เมื1 อเร็ วๆ นี N


ฮือฮา โชว์ "แหวนต้ นกําเนิด เดอะ ลอร์ ด เดอะ ริ ง" เชื1อเจ้ าของลั1น"คําสาปอาถรรพ์ " นสพ.มติชน วั นที1 5 เม.ย. 2556

สํ า นั กข่ าวต่ างประเทศ รายงานเมื1 อวั น ที1 4 เม.ย.ว่ า แหวนทองยุคโรมั น ซึงเชือว่ าเป็ นแหวนทีสร้ างแรงบั น ดาลใจ ให้ "เจอาร์ อาร์ โทลเกี8ยน" เขียนนวนิ ยาย "เดอะ ลอร์ ด ออฟ เดอะ ริ ง" ขึ8น ถูกนํ ามาแสดงครั Nงแรกในนิ ทรรศการที1 มี ขึ นN ใน เมื องนิ วแฮมป์ เชี ย ร์ ประเทศอั งกฤษ แหวนดั งกล่ า วเป็ น แหวนทองคําหนั ก 12 กรั ม ถูกฝั งไว้ และถูกค้ นพบโดยชาวนา รายหนึ ง เมื อช่ วงศตวรรษที 80 ในอาณาจั ก รโรมั น ซึ1 งนั ก ประวั ติศ าสตร์ เชื1 อ ว่ า มั น เป็ นของชาวโรมั น ชื1 อว่ า "ซิลเวียนุ ส" ซึ งได้ ฝั งแหวนดั งกล่ า ว พร้ อมกล่ า วคํ า สาปไว้ หากมั นถูกขโมยไป โดยแหวนวงนี Nถื อว่ า ค่ อนข้ า งใหญ่ กว่ า ปกติ เพราะจะสามารถใส่ ได้ กับนิ วN มื อที1ต้องสวมถุงมื อ และมี อักษรเขียนคําว่ า "เซนิ เซีย นุ ส มี ชี วิตอยู่ ดีได้ เ พราะพระเจ้ า " หลั ง จากแหวนถู ก ค้ น พบ มั น ได้ ถู ก ขายให้ แก่ ค รอบครั ว ชาวชูเต้ ในเมื องแฮมป์เชียร์ ของอังกฤษ ก่ อนจะตกทอดเป็ น ของหน่ วยงานดูแลโบราณวัตถุของอังกฤษ เมื1 อปี 1930

ราคาทองลง หลังปั ญหาไซปรั สคลาย นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที1 5 เมษายน 2556 ราคาทองคําปรั บลดหลังคลายกังวลไซปรั ส และไอเอ็ ม เอฟจะ ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิ น 1 พั น ล้ า นยู โ ร ขณะนั ก ลงทุ น ระมั ดระวังการเข้ า ซื อN ทองคํ า รอดู ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล การจ้ า ง งานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐฯ ศุกร์ นี N คาดการณ์ ว่ า จะเพิ1 ม ขึ นN 2 แสนตํ า แหน่ ง และอั ต ราการว่ า งงานจะทรงตั ว ที1 7.7% สภาวะตลาดวันที1 4 เมษายน 2556 พบว่ า ราคาทองคําแกว่ งตั ว ในกรอบที1ระดับ 1,540.90-1,559.26 ดอลลาร์ ต่ อออนซ์ ขณะที โกลด์ ฟิวเจอร์ ส GFJ13 อยู่ที 21,620 บาท โดยราคาปรั บ ตั วลง 290 บาท จากวันก่ อนหน้ าทีระดับ 21,910 บาท ขณะที1 ซิ ล เวอร์ ฟิ วเจอร์ ส SVJ13 อยู่ ที1 84 5 โดยราคาไ ม่ เปลี1 ยงแปล ง สําหรั บ กลยุทธ์ การลงทุน “วายแอลจี ” มี มุ ม มองว่ า หากราคา ทองคํายืนเหนื อบริ เวณแนวรั บ 1,530 ดอลลาร์ ต่ อออนซ์ ได้ ใน ระยะสั Nน ราคาทองคํ า ยั งมี โ อกาสขยั บ ขึ นN ทดสอบแนวต้ า น 1,563 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ โดยบริ เวณนี นN ั กลงทุ น ที1 ส ะสมทองคํ า ไว้ อาจมี การขายทํากําไรบางส่ วนออกมาบ้ าง โดยให้ ดูว่า ราคา จะผ่ านแนวต้ านได้ หรื อไม่ ซึงหากไม่ ผ่านราคาอาจจะมี การอ่ อน ตั ว ลงอี ก ครั8 ง โดยประเมิ นแนวรั บไว้ ที 1,530 หรื อ 1,520 ดอลลาร์ ต่ออนซ์ แนะนํ านั กลงทุนระยะสันN ส่ วนนั ก ลงทุ น ระยะ ยาวคงต้ องรอการย่ อตัวและการตังN ฐานของราคาทองคํา แล้ วจึ ง เข้ าสะสมทองคําเพิ1มเติม

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อN

ราคาขาย

ตัmวแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตัmวแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

28.90

29.55

29.05

29.15

29.40

GBP (UK)

43.92

45.32

44.21250 44.32750

44.89500

EUR (Euro Zone)

37.36

38.37

37.53250 37.62250

38.11500

JPY (Japan: 100)

29.76

31.04

30.01125 30.08250

30.69000

HKD (Hong Kong)

3.68

3.88

3.73625

3.74875

3.79375

CNY (China)

4.36

4.89

4.63250

4.67375

4.79625

ธนบัตร

ราคารับซื อN

ความเชื1อมั1นผู้บริ โภค มี.ค. สูงสุ ดรอบ 7 ปี นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 5 เมษายน 2556 ศู น ย์ พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย สํ า รวจดั ช นี ความเชื1 อ มั1 นของผู้ บ ริ โ ภค ประจํ า เดื อ นมี น าคม 2556 พบว่ า อยู่ ที ระดั บ 84.8 ปรั บตัวดีขึ8นต่ อเนื องเป็ นเดือนที 5 และเป็ นระดับสูงสุ ดในรอบ 7 ปี หรื อในรอบ 85 เดือน นั บตั Nงแต่ เ ดื อนมี น าคม 2548 โดยผู้ บ ริ โ ภค เห็ น ว่ า สถานการณ์ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลกปรั บตัวดีขึนN อย่ า งชั ดเจน ทํ า ให้ ก ารลงทุ น ทั Nงใน และต่ างประเทศ โดยเฉพาะความเชื1อมั1 นที1เพิ1มขึนN จากการลงทุ น โครงสร้ างพื นN ฐาน ของรั ฐ บาล 2 ล้ า นล้ า นบาทรวมไปถึ งการท่ องเที1 ย ว นายธนวรรธน์ พลวิ ชั ย ผู้อํานวยการศูนย์ พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่ า วว่ า แม้ ความเชื1 อมั1 นผู้ บ ริ โ ภค จะดีขึนN แต่ ยังคงมี ความกังวลและรอดูสถานการณ์ เศรษฐกิ จโลกที ยั งมี ความเสี ยง ตลอดจนค่ าครองชีพทียังสูง รวมทั8งยังรอดูสถานการณ์ ทางการเมื องที หากมี ความ ผั น ผวน อาจจะเป็ นตั วดึ ง เศรษฐกิ จไทยกลั บ มาอยู่ ใ นขาลงได้ ซึ1 งหลั งจากนี N รั ฐบาล ควรเร่ งรั ดการใช้ จ่า ยเงิ น งบประมาณ เพื1 อหมุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ เพื1อเป็ นแรงพยุงเศรษฐกิจไทยในปี นี ไN ม่ ให้ ผันผวนตามเศรษฐกิจโลก โดยหอการค้ า ไทย ยังคงคาดการณ์ ว่า เศรษฐกิจไทยในปี นี N จะขยายตัวได้ ไม่ ต1 ํากว่ า 5%


ก ก ร.นั ด หา รื อพา ณิ ช ย์ ช่ วยผู้ ส่ งออ ก อ่ วมพิษบาทแข็งคาดทังN ปี โตได้ ไม่ เกิน 8%

โลกเซ่ นพิษค่ า แรงเอเชีย เตรี ยมใจรั บของ แพงทั1วหน้ า

นสพ.แนวหน้ า วั นที1 5 เม.ย. 2556

นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 4 เม.ย. 2556

นายพยุงศักดิ~ ชาติ สุ ท ธิ ผ ล ประธานสภาอุ ตสาหกรรม แห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยหลั งการประชุ ม คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบั น (กกร.) ว่ า ในวั น ที1 9 เมษายนนี N ทาง กกร. (สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและ สภาอุตสาหกรรม แห่ งประเทศไทย) เห็ น ชอบ ที1 จะเข้ า หารื อผลกระทบ ภาวะค่ าเงิ น บาทต่ อภาคการส่ งออกกั บ กระทรวง พาณิ ช ย์ เพื1 อหามาตรการรองรั บ โดยช่ ว งที1 ผ่ านมา เงินบาทแข็งค่ าขึนN ถึ ง 5% เมื1 อเที ย บกั บ 14 ประเทศ ที1 เป็ นคู่ ค้ า ในขณะที ค่ าเงิ น ของประเทศอิ น โดนี เซี ย เวียดนาม ญี ปุ่ น เกาหลีและยุโรป มี แ นวโน้ มอ่ อนลงค่ า ทําให้ ค่ ูค้ามี อํานาจซือN ลดลง และผู้ ป ระกอบการแข่ งขั น ยากขึนN ส่ วนที1คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรื อ กนง. มี มติคงอัตราดอกเบียN ไว้ ท1 ี 2.75 %นั Nน ภาคเอกชนเห็ น ว่ า ธนาคารแห่ งประเทศไทย ควรดูแลอัตราแลกเปลี1 ย นเงิ น บาทให้ เคลื1 อ นไหวไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ค่ าเงิ น ใน ภูมิภาค เพื อไมให้ ก ระทบต่ อการส่ งออกของประเทศ ค่ าเงินบาททีแข็งค่ าขึ8น สร้ างความกั งวลให้ กั บ ผู้ ส่ งออก โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมที1 ต้ องใช้ วั ตถุ ดิบ ในประเทศ เป็ นหลั ก อาทิ อุ ตสาหกรรมเครื องนุ่ งห่ ม อาหาร และเฟอร์ นิเจอร์ แต่ เงินบาทที1แข็งค่ าขึนN เป็ นโอกาสดี ท1 ี จะเร่ งนํ าเข้ าสิ น ค้ า ทุ น และเครื1 องจั ก ร ทั Nงนี N เชื1 อว่ า หน่ วยงานที1 เ กี1 ยวข้ องมี ข้ อมู ลและมาตรการอยู่ แ ล้ ว แต่ ต้องการเห็นผลลัพธ์ ท1 ีชัดเจน คื อ ค่ า เงิ น บาทไม่ แข็ ง ค่ า กว่ า 14 ป ระ เท ศที1 เป็ นคู่ ค้ า โด ยจ ะติ ดต า ม สถานการณ์ ค่าเงินอย่ างใกล้ ชิด

นั บเป็ นความเห็ น ที1 ชั ดเจน และตรงกั บ สถานการณ์ การ ผลิตในปั จจุ บั น ที1 ผ้ ู ผ ลิ ตในภู มิ ภ าคเอเชี ย กํ า ลั งแบกรั บ ต้ นทุนการผลิตที1 เ พิ1 ม สู งขึ นN จากนโยบายการขึ นN ค่ า แรง ขันN ตํ1าของรั ฐบาล จนนั กวิเคราะห์ หลายสํ า นั ก เห็ น ตรงกั น ว่ า อีกไม่ นานผู้ผลิตในเอเชียน่ าจะปรั บเพิมราคาสิ น ค้ า ให้ ผู้บริ โภคช่ วยแบกรั บ ยิ1 งเมื1 อสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จ โลกที1มี แ นวโน้ มเริ1 มฟื N นตั ว ก็ ย1 ิ งเป็ นปั จจั ย สนั บ สนุ น ให้ ผู้ประกอบการเอเชียตั ดสิ น ใจปรั บ ขึ นN ราคาสิ น ค้ า ได้ ง่า ย ขึนN โดย โทโมะ คิโนชิตะ นั กเศรษฐศาสตร์ ประจํ า โนมู ร ะ โฮลดิงส์ ในกรุ งโตเกียว ระบุว่า แนวโน้ มทางบวกข้ า งต้ น ทําให้ ความต้ องการสินค้ าของเอเชี ย เริ1 มสดใส จนผู้ ผ ลิ ต วางใจที1 จะค่ อยๆ ผลั ก ต้ นทุ น ที1 แบกรั บไว้ ไปให้ กั บ ผู้บริ โภค เพื1อลดส่ วนต่ า งของกํ า ไรให้ ได้ ม ากที1 สุ ด ทั Nงนี N ต้ องยอมรั บว่ า ความสําเร็ จทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชี ย ที1ผ่านมา เป็ นผลมาจากการเป็ นฐานการผลิ ตของโลกที1 มี ต้ นทุนไม่ แพง และมี ความได้ เปรี ยบด้ า นแรงงานราคาถู ก จนทําให้ เอเชียติดอันดับภูมิภาคที1มีการส่ งออกสิ น ค้ า มาก ติ ดอั น ดั บ โลก ขณะที1 เ ฉพาะภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก เฉี ยงใต้ (อาเซียน) ก็สามารถผลิตสินค้ าส่ งออกได้ เ พิ มขึ8 น เช่ นกัน โดยจากเดิมในปี 2543 ทีผลิตสินค้ าส่ งออกได้ เ ป็ น มู ลค่ าเพียง 4.32 แสนเหรี ยญสหรั ฐ ในปี 2554 มู ล ค่ า การ ส่ งออกสินค้ าของอาเซียนกลับถีบตั วสู งถึ ง 1.24 ล้ า นล้ า น เหรี ยญสหรั ฐ เรี ยกได้ ว่า เอเชีย คือฐานการผลิ ตที1 สํ า คั ญ ของโลก จนไม่ น่าแปลกใจที1นักวิเคราะห์ ห ลายสํ า นั ก เห็ น ตรงกั น ว่ า หากเกิ ดปั ญหาในเอเชี ย ซึ1 ง เป็ นที1 ตั Nง ของ โรงงานผลิต ทุก ประเทศทั1 วโลกย่ อมได้ รั บ ผลกระทบไม่ ทางตรงก็ทางอ้ อม

ณัฐวุ ฒิ ฟุ้งผลงานรอบ 5 เดือน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที1 4-6 เมษายน 2556 นายณั ฐวุฒิ ใสยเกือN รั ฐมนตรี ช่วยว่ าการกระทรวงพาณิ ช ย์ เปิ ดเผยผลงาน หลั งรั บ ตํ า แหน่ ง ครบ 5 เดือน โดยได้ รับมอบหมายจากรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ช ย์ ใ ห้ ดูแ ล 4 หน่ วยงาน ประกอบด้ วย กรมทรั พย์ สินทางปั ญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ศูนย์ ส่งเสริ มศิล ปาชี พ ระหว่ า ง ประเทศ และสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื องประดั บ แห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า มี ผลงานที1ได้ เริ1 มบังเกิดผลอย่ างเป็ นรู ป ธรรมแล้ วในหลายเรื1 อง โดยมี ภ ารกิ จสํ า คั ญ ที1 จะ ดําเนิ นการในปี นี Nคือ การนํ า ผู้ ป ระกอบการอั ญ มณี ไปดู ล่ ู ท างการค้ า การลงทุ น ในประเทศ โมซัมบิก ซึงมี วัตถุดิบอัญมณี เป็ นจํานวนมาก ล่ าสุดได้ มีการลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ความร่ วมมื อด้ านทรั พยากรแร่ ระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ งสาธารณรณรั ฐ โมซั ม บิ ก และรั ฐ บาลไทย เพือประสานความร่ วมมื อให้ เกิดเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน "ได้ หารื อกับอดี ตนายกรั ฐ มนตรี ทั ก ษิ ณ ได้ แนะนํ าว่ า โมซัมบิกเป็ นประเทศที1มีทรั พยากรที1เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิ ตอั ญ มณี จํา นวนมาก ควรใช้ กลไกของผู้แทนทางการค้ าของไทยในการไปบุ ก ตลาด โดยการไปครั N งนี Nอาจจะมี ก าร ตังN ศูนย์ รับซือN อัญมณี เพื1อให้ เกิดเป็ นรู ปธรรมมากขึนN และเกิดประโยชน์ แก่ ภาคเอกชนของไทย"

เทรนด์ ช้อ ปปิ N งบนมือ ถือ แผ่ ท1 วั เอเชียแปซิฟิก โพสต์ ทูเดย์ ออนไลน์ วั นที1 4 เมษายน 2556 ผลสํารวจ MasterCard Online Shopping Survey เผย ชาวเอเชียผู้ช1 ืนชอบการจับ จ่ า ยออนไลน์ เปลี1 ย นจากการคอมพิ วเตอร์ มาช้ อปผ่ า นมื อถื อ ผู้ บ ริ โ ภคในไทยและอิ น โดนี เ ซี ย กว่ า ครึ1 ง เลือกใช้ โทรศัพท์ มือถือในการช้ อปปิ N งออนไลน์ การสํารวจครั Nงนี N กลายเป็ นมาตรฐานในการวั ด แนวโน้ มผู้บริ โภคเกี1ยวกับการช้ อปปิ N งออนไลน์ โดยได้ ทํ า การสํ า รวจใน 25 ประเทศ ระหว่ า ง เดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. 55 สําหรั บรายงานของภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก มี ผ้ ู ตอบแบบสอบถาม ทังN สินN 7,011 คน จาก 14 ประเทศ โดยสอบถามเกี1ยวกับพฤติ ก รรมการช้ อปปิ N งออนไลน์ เป็ น หลัก ผลการสํารวจชีใN ห้ เห็นว่ า การช้ อปปิ N งบนสมาร์ ทโฟนมี อัตราเพิ1มขึนN อย่ างเห็นได้ ชัด โดยมี อินโดนี เซียเป็ นผู้ นํ า ในภู มิ ภ าค ซึ งเกิ น ครึ งของผู้ ตอบแบบสอบถาม (54.5%) ตอบว่ า ได้ ใ ช้ มื อถือเพือการช้ อปปิ8 งในช่ วงสามเดือนทีผ่ านมา ตามมาติดๆ ด้ วยจีน (54.1%) และไทย (51%) (อ่ านเพิมเติมคลิjก http://bit.ly/10yvJ9T) News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 5-4-2013  

Newsclipping 5-4-2013

Newsclipping 5-4-2013  

Newsclipping 5-4-2013