Page 1

PRANDA

News Clipping Tuesday, March 05, 2013

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

Mango Apologizes for ‘Slave Style’ Necklace

รั บซื;อ ขายออก 22,250 21,921

gemandjewelrydoctor.com March 5th 2013

22,350 22,750

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1581.20 28.79 1,584.00 722.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 5 มี นาคม 2556 ด้ วยจิ น ตาการสุ ดลํ าJ ในรู ป แบบแฟนตาซี ท1 ี บ่ ง บอกตัวตนของผู้สวมใส่ จากไอเดี ย ของจิ วเวลรี1 ดี ไซเนอร์ ส่ งผลให้ เ ครื1 องประดั บ แบรนด์ 77 th ขยับขยายหน้ าร้ า นไซส์ มิ นิ ใ นตลาดนั ดจตุ จัก ร กลายเป็ นแบรนด์ ชั; น นํ า คู่ ก ายของเซเลบและ แ ฟ ชั น นิ ส ต้ า ใ น ไ ท ย ค อ น เ ซ ป ต์ ข อ ง เครื1 อง ปร ะดั บ 7 7 th คื อ ป๊ อป สไ ตล์ หรื อ ป๊อปอาร์ ต เริ1 มจากวินเทจป๊อปที1หยิบ ความเป็ น วินเทจมารวมกับสไตล์ ป๊อป จากนั; นก็ขยับขยาย มาสู่ Excotic Pop ซึ1 งจะเน้ นความแปลก หลากหลายและสร้ างความเป็ นมิ ติ ใ หม่ ของ เครื1 องประดับทังJ แหวน กําไล สร้ อยคอ และต่ างหู

“เราไม่ ใช่ แ ค่ คิ ดหรื อทํ า แล้ วขาย แต่ เ ป็ น สไตลิ ส ต์ ให้ กั บ ลู ก ค้ าด้ ว ย โดยดู เ ทรนด์ แฟชั1นเครื1 องแต่ งกายที1กําลังมา ว่ า 6 เดื อน หลังจากนี จJ ะเป็ นอย่ างไร เราก็ จะออกแบบ เครื1 องประดั บ ที1 เ ข้ า กั บ เทรนด์ ท1 ี กํ า ลั งมา โดยยังคงเน้ นเอกลักษณ์ ของ 77 th ที1 คนซื อJ คนใส่ แ ละคนมอง เห็ น แล้ วต้ องจดจํ า ได้ ” พงษ์ มนั ส สวัสดิชั ย จิ วเวลรี ดี ไซเนอร์ และ เจ้ า ของแบรนด์ 77 th กล่ า ว ฉะนั J น 77 th จึงต้ องเป็ นมากกว่ า เครื1 องประดั บ “ธุ ร กิ จ ออกแบบเครื องประดั บ ที เน้ นตลาดเฉพาะ กลุ่ มและวั ย จะอยู่ รอดย ากในปั จจุ บั น ดีไซเนอร์ ต้องปรั บตัวให้ สามารถสร้ างสรรค์ ชิ; น ง า น ที ต อ บ โ จ ท ย์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ครอบคลุ มทุ ก กลุ่ ม วั ย หรื อ อายุ ต;ั ง แ ต่ 20-50 ปี แล ะที สํ า คั ญ ยั ง ต้ องเ กาะติ ด เทรนด์ แฟชันด้ วย” พงษ์ มนั ส กล่ าวเสริ ม

Fashion giant Mango has been forced to apologise for advertising a ’Slave Style’ jewellery line on its French e-commerce website. Actresses Aïssa Maïga and Sonia Rolland launched a Change.org petition titled ‘Slavery Is Not Fashion’ asking the Spanish retailer to remove a necklace and two bracelets bearing the descriptor ’Esclave’ – meaning ‘Slave’ in French.

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 42556 มี .ค. 2556 ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรั พกย์ทรั: พณย์ วั:นณ ที 4วันม.ค. หลักทรัพย์ PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ปิ ด ครังก่อน 10.40 1.041 10.80 14.00 24.90

ราคา เปิ ด 10.50 1.017 9.30 14.00 24.80

ราคา ปิ ด 10.30 1.088 10.20 14.00 24.50

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) -0.10 1,230,146 +0.047 23,147,000 -0.60 1,100 71,601 -0.40 105,601

มูลค่ า การซือขาย 12,728,190 25,194,846 10,320 1,002,514 2,604,906

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) 743.78

มูลค่ า (ล้ านบาท) 30,674

เปลียนแปลง (จุด) +2.58

ตลาดหลักทรัพย์

1,540.72

52,562.32

+1.12

0ดั ชนีหลักทรัพย์

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

SPDR ขายทอง นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 4 มี นาคม 2556 In response to the campaign, which attracted more than 5,800 signatures, Mango explained on its official Twitter account that it was a translation error and the items have now been re-labelled. Outrage: This gold chain was described as ‘Style Esclave’ – meaning ‘Slave Style’ – on Mango’s French e-commerce website, which triggered consumer backlash over the weekend. The gold chain, previously described as ‘Slave Style’, is now simply listed as a ‘Necklace’ on its French site. While the two bracelets are identified as with being with ‘Stones’ and ‘Braided’.

ตั วเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐ ที1 ค่ อ ยๆ ปรั บ ตั วดี ขึ นJ ทํ า ให้ โ ดยภาพรวมของ เศรษฐกิจสหรั ฐ ฟื J นตั วขึ นJ ทํ า ให้ ค่า เงิ น ดอลลาร์ ปรั บ ตั วแข็ งค่ า ขึ นJ ตลอด ซึงเป็ นตัวกดดันทําให้ ราคาทองคําปรั บตัวลดลงต่ อเนื อง ทําให้ มี แ รงเทขาย ในตลาดทองคํา จากสองแหล่ งใหญ่ ๆ คือ SPDR และกองทุ น ETPs โดยที1 SPDR ขายทองคําเมื1 อวันศุกร์ ท1 ีผ่านมาอีก 0.61 ตัน และภาพรวมของเดื อน ก.พ. ขายออกมาแล้ ว 74.21 ตัน และ SPDR ได้ ลดการถือครองเมื1 อวั น ศุ ก ร์ ลงมาอยู่ท1 ีระดับ 1,253.88 ตัน จากระดับเมื1 อต้ น ปี ประมาณ 1,349.92 ตั น ขณะที1 ก องทุ น ETPs ได้ ล ดการถื อครองทองคํ า ลงมา 4.2% สู่ ร ะดั บ 2,641.16 ตัน เมื1 อวันศุกร์ ท1 ีผ่านมา ทําให้ โ ดยภาพรวมก็ ยั งมองเป็ นภาวะ กดดันต่ อราคาทองคําในทิศทางขาลง โดยที1มีการแกว่ งตัวของราคาทองคํ า อย่ างมากเกือบทุกวัน ทดสอบที1ระดับ 1,600 เหรี ยญสหรั ฐ ยังคงแนะนํ า ให้ นั กลงทุนลดการถือครอง Long Position ลง และให้ ทํากําไรในทิศ ทางขาลง โดยเปิ ด Short Position แนวรั บที1สําคัญจะอยู่บริ เวณ 1,550 เหรี ย ญสหรั ฐ ในขณะที1แนวต้ านอยู่ท1 ีระดับ 1,600 เหรี ยญสหรั ฐ


นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที1 5 มี นาคม 2556 ออสสิริส ประเมิ นความคื บ หน้ าของการประชุ ม Eurogroup และผลของ ECOFIN Meeting และการประกาศนโยบาย อัตราดอกเบียJ ของธนาคารกลางแห่ งยุโรป อังกฤษ และญี ปุ่ น จะสร้ างความผั น ผวนแก่ ร าคาทองคํ า โดยที1 นั ก ลงทุ น ควร กํ า หนดจุ ดทํ า กํ า ไร และจุ ดตั ดขาดทุ น ให้ ชั ดเจนทุ ก ครั J ง ในช่ วงประมาณคืนวันอังคารที1ผ่านมา การแถลงการณ์ ของ ประธานธนาคารกลางแห่ งสหรั ฐ ฯ ต่ อสภาคองเกรส โดย ยั ง คงดํ า เนิ นมาตรการเชิ ง ผ่ อ นคลาย ได้ ส่ งผลบวกต่ อ บรรยากาศการลงทุนโดยรวม ประกอบกับภาพของการเปิ ด ประมู ลขายพันธบัตรรั ฐบาลของอิตาลีนัJน ราบรื1 นดี เป็ นการ คลายความกังวลของนั กลงทุน จึงถือโอกาสนี; เทขายทํ า กํ า ไล ส่ งผลให้ ราคาทองคํ า ได้ ป รั บ ย่ อลงมาต่ อเนื อง โดยล่ า สุ ด ตัวเลขเศรษฐกิจที1สําคัญ ในยุ โ รปออกมาในเชิ งติ ดลบ เช่ น ตัวเลขดัชนี การจัดการจัดซือJ ภาคการผลิตในอิตาลีอยู่ ท1 ี 45.8 จาก 47.8 ตั วเลขอั ตราการว่ า งงานในยุ โ รปอยู่ ที 11.9% จาก 11.8% โดยกองทุ น SPDR ได้ ถื อครองทองคํ า ลดลง อย่ างต่ อเนื1 อง โดยล่ า สุ ด ณ วั น ที1 4 มี . ค.56 ได้ ถื อครองที1 ระดับ 1,253.88 ตัน อย่ างไรก็ดี ภาพของการทีประธานาธิ บ ดี แห่ งสหรั ฐฯได้ ออกมาฟั นธงโดยการเซ็ น สั ญ ญาในประเด็ น การลดรายจ่ ายของรั ฐบาลโดยอัตโนมั ติ ถึง 8.5 หมื นล้ า นใน ส ห รั ฐ ฯ ไ ด้ ส่ ง ผ ล ผั น ผ ว น เ ชิ ง บ ว ก ต่ อ ร า ค า ท อ ง คํ า ในช่ วง กลา งสั ปดา ห์ จั บ ตาดู คว ามคื บห น้ าข อง กา ร แถลงการณ์ ของประธานธนาคารกลางแห่ งอั งกฤษ ณ กรุ ง ลอนดอน และรายงาน Beige Book ของสหรั ฐ ฯ โดยเนื Jอหา จะเน้ นไปที1 บ ทวิ เ คราะห์ ที1 จะช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจในการ ประกาศนโยบายอัตราดอกเบี ยJ ในครั J งถั ดไป ซึ1 งมี แ นวโน้ ม สร้ างความผันผวนต่ อราคาทองคําได้ อย่ างต่ อเนื1 อง

ธนาคารจีนคลายความกังวลภาวะฟองสบู่

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ สกุลเงิน

ราคารับซื อJ

ราคาขาย

ตั}วแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตั}วแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

29.42

30.07

29.57

29.67

29.92

GBP (UK)

44.35

45.75

44.66000 44.77750

45.34500

EUR (Euro Zone)

38.31

39.33

38.46750 38.56000

39.06000

JPY (Japan: 100)

31.27

32.49

31.54000 31.61375

32.19000

HKD (Hong Kong)

3.75

3.95

3.80625

3.81875

3.86500

CNY (China)

4.43

4.96

4.70125

4.74250

4.86500

ธนบัตร

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วั นที1 4 มี นาคม 2556

ธนาคารกลางจีน รายงานว่ า ขณะนี Jแ รงกดดั น ให้ ใ ช้ ม าตรการ เข้ มงวดทางการเงิ น เริ1 มผ่ อนลง เนื1 องจากดั ช นี เ งิ น เฟ้ อลดลง นายซ่ งกั}วชิง ที1ปรึ กษาธนาคารกลางของจีน คาดว่ า ในไตรมาส แรกของปี นี ผJ ลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศของจีน จะเติ บ โต ได้ ร้อยละ 8.3 จากที1ก่อนหน้ านั J น นายเจี ย งเหว่ ย ซิ น รั ฐ มนตรี การเคหะ เผิ ดเผยว่ า รั ฐบาลสามารถควบคุ ม ระดั บ ราคา อสังหาริ มทรั พย์ ได้ ที1ผ่านมา มี ความกังวลว่ า ธนาคารกลางจี น อาจดําเนิ นนโยบายการเงินอย่ างเข้ มงวดและมุ่ งเน้ นสกั ดภาวะ ฟองสบู่ในอสังหาริ มทรั พย์ เพราะนั บตั;งแต่ กลางเดือนที ผ่ า นมา ธนาคารกลางจีนได้ ดูดสภาพคล่ องออกจากระบบถึง 2 ครั; ง รวม 9 แสน 1 หมื น 5 พันล้ านหยวน ขณะที1สํา นั ก งานสถิ ติแ ห่ งชาติ จีน เปิ ดเผยดัชนี ผ้ ูจัดการฝ่ ายจั ดซื อJ (พี เ อ็ ม ไอ) ภาคการผลิ ต เดื อนกุ ม ภาพั น ธ์ มี อัตราตํ าสุ ดในรอบ 5 เดื อน ที 50.1 จุ ด ขณะทีพีเอ็มไอภาคบริ การในเดือนเดี ย วกั น ลดลงมาอยู่ ที 54.5 จุด จาก 56.2 จุด ในเดือนก่ อน

.

ราคารับซื อJ

มาตรการตัดลดรายจ่ ายของสหรั ฐ ช่ วยเหลือผู้ส่งออกไทยทางอ้ อม ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วั นที1 4 มี นาคม 2556 ฝ่ ายค้ าเงินตราต่ างประเทศ ธนาคารกรุ งเทพ รายงานว่ า ที1ผ่านมาทางการสหรั ฐ ได้ มี การดํ า เนิ นมาตรการตั ด งบรายจ่ ายโดยอั ต โนมั ติ ข องรั ฐบาลกลางสหรั ฐ (Sequestration) โดยการตัดลดงบประมาณในครั Jงนี J ได้ ส่งผลเชิงลบต่ อการขยายตั ว ของเศรษฐกิจของสหรั ฐและเชิงบวกต่ อสกุลเงินดอลลาร์ เนื1 องจากนั ก ลงทุ น อาจลด การถือครองสิน ทรั พ ย์ เ สี1 ย งและมาถื อครองสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ที1 เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท1 ี มี ความปลอดภัยสูง นอกจากเหตุการณ์ สําคัญนี ทJ างการสหรั ฐได้ มีการเปิ ดเผยตั วเลข เศรษฐกิ จสหรั ฐที1 แ สดงถึ งการฟื J นตั ว ทางเศรษฐกิ จออกมา ได้ แ ก่ ตั วเลขดั ช นี อุตสาหกรรมทีปรั บ ตั วเพิ มขึ; น จากระดั บ 53.1 ในเดื อนมกราคม อยู่ ที ระดั บ 54.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่ างไรก็ ตาม ตั วเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐ บางตั วยั งส่ งผลลบต่ อ ภาพรวมของตลาดซึ1งได้ แก่ ตัวเลขดัชนี อุตสาหกรรม ที1ปรั บตัวลดลงจากระดั บ 55.2 ในเดือนมกราคม มาอยู่ท1 ีระดับ 54.3 ในเดือนกุมภาพันธ์


ทองปิ ดบวก10เซนต์ จับตาการประชุม อีซบี ี นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 5 มี นาคม 2556 สั ญ ญาท องคํ า ต ลาดนิ ว ยอร์ กปิ ดบวก 10 เซน ต์ ที1 1,572.4 ดอลลาร์ /ออนซ์ แรงซื Jอเก็ ง กํ า ไรหนุ น สั ญ ญาทองคํ า ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบเดือนเม.ย.ขยั บ ขึ นJ 10 เซนต์ หรื อ 0.01% ปิ ดที1 1,572.4 ดอลลาร์ /ออนซ์ นั ก ลงทุ น เข้ า มาช้ อนซื; อเก็ ง กําไรหลังจากสัญญาทองคําร่ วงลงเมื อ 3 วั น ก่ อนหน้ านี; พร้ อมกับจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางยุโ รปและ ญี1 ปุ่น เพื1อดูว่าธนาคารทั Jงสองแห่ งจะยั งคงเดิ น หน้ าใช้ มาตรการผ่ อนคลายทางการเงิ น หรื อไม่ นอกจากนี J นั กลงทุนยังจับตากระทรวงแรงงานสหรั ฐ ซึ1 งจะเปิ ดเผย ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดื อนก.พ.ในวั น ศุ ก ร์ นี Jเ วลา 20.30 น. ตามเวลาไทย โดยนั กวิ เ คราะห์ ส่ วนใหญ่ คาดว่ า ตัวเลขจ้ างงานนอกภาคการเกษตรจะ เพิ1มขึนJ 160,000 ตําแหน่ ง และคาดว่ าอัตราการว่ า งงาน จะทรงตัวอยู่ท1 ี 7.9% ในเดือนก.พ.

รั ฐจีเJ อกชนยกระดับแรงงานบุกเออี ซี นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 5 มี นาคม 2556 ผู้ช่วย รมว.แรงงาน แนะผู้ ป ระกอบการทั1 วประเทศให้ ความสําคัญพัฒนาทักษะฝี มื อแรงงานไทย ให้ เ ที ย บเท่ า ระดับมาตรฐานสากล พร้ อมกั บ ฝึ กทั ก ษะภาษาอั งกฤษ จีน ญี1 ปุ่น และพม่ า เพิ1 ม ขี ดแข่ งขั น หลั งเปิ ดประชาคม อาเซี ย น 2558 นายอนุ สรณ์ ไกรวั ต นสสรณ์ ผู้ ช่ วย รั ฐมนตรี ประจํากระทรวงแรงงาน เปิ ดเผยว่ า จากการจั ด งานวั น มาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ เมื1 อวั น ที1 2-3 มี น าคม ที1 ผ่ า นมา เพื1 อเป็ นการเตรี ย มความพร้ อมทั J ง ผู้ประกอบการและแรงงานให้ ส ามารถแข่ งขั น ในตลาด อาเซียน ในปี 2558 ซึ งทุ ก ประเทศจะต้ องเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่ างเต็ ม ตั ว โดยจะเกิ ดการ เคลื1อนย้ ายแรงงานเสรี หากเราไม่ เตรี ย มความพร้ อมใน เรื องของมาตรฐานฝี มื อตลอดจนทั ก ษะภาษาเราอาจจะ เสี ย เปรี ยบในเรื องของการแข่ งขั น ทางธุ ร กิ จ ทั J ง นี J กระทรวงแรงงานมี นโยบายผลักดันให้ ผ้ ูประกอบการไทย ได้ พัฒนาฝี มื อแรงงานให้ อยู่ ร ะดั บ มาตรฐานสากล โดย กรมพัฒนาฝี มื อแรงงาน (กพร.) เป็ นผู้ รั บ ผิ ดชอบในการ ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยทั1วประเทศ เพื1อให้ แรงงาน ไทยมี ผ ลิ ต ภาพแรงงานอยู่ ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ และเป็ นที1 ยอมรั บของผู้ประกอบการทั1 วโลก นายอนุ ส รณ์ กล่ า วต่ อ อีกว่ า อยากฝากไปยังผู้ประกอบการไทยทั1วทังJ ประเทศ ว่ า หลังจากนี ไJ ปจะต้ องให้ ความสําคัญ เกี1ยวกับการฝึ กทั ก ษะ ด้ า นภาษาต่ า งประเทศ กั บ แรงงานภายใต้ ก ารดู แ ลใน อันดับ ต้ น ๆ เนื1 องจากทั ก ษะการสื1 อสาร จะช่ วยให้ ก าร ทํ า งา นดํ า เนิ นก าร ไ ปไ ด้ อ ย่ า ง รา บรื1 น แ ต่ ห าก ว่ า ผู้ ป ระกอบการในประเทศไทยยั งคงนิ งเฉยหรื อ ไม่ ให้ ความสําคัญเท่ าทีควรแล้ ว ก็เป็ นไปได้ ว่าในอนาคตธุรกิจ-

จากประเทศสิ งคโปร์ มาเลเซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึงเขามี แรงงานทีมี ทักษะภาษาดีกว่ าอาจจะเข้ ามา แย่ งงานนั กธุรกิจไทยได้ ...ขณะนี J กพร. เปิ ดให้ มี การทดสอบใน 22 สาขา และในอนาคตจะเปิ ดเพิ1ม อี ก 14 สาขา นอกจากนี J นายอนุ ส รณ์ ได้ ฝ าก ใ ห้ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ภาษาต่ า งประเทศให้ กั บ แรงงานควบคู่ กั บ การ พั ฒ นาด้ านฝี มื อแรงงานด้ านงานช่ างต่ างๆ เพื1อรองรั บการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น ในปี 2558 ด้ วย

นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 5 มี นาคม 2556 ครั Jงที1ผ่านมาได้ สะท้ อนมุ มมองและความคิดของคนรุ่ นเก่ ายุค Baby Boomer และรุ่ นเก่ า แต่ ยั ง ไม่ แก่ อย่ าง Generation X ที1กําลังนั1 งบริ ห ารองค์ ก รในสมั ย นี Jอยู่ ถึ งความผสมผสานวิ ถี ก าร ทํางานที1อาจจะแตกต่ างกั น กั บ คนรุ่ นใหม่ ในยุ ค Gen Y และเตรี ย มรั บ มื อกั บ เด็ ก ยุ ค Gen I หรื อ Gen Z ยุคที Internet เข้ าไปสอดแทรกในทุกสิงทุกอย่ า ง ทั; งการดํ า รงชี วิต การทํ า ธุ ร กิ จ และการสือสารสร้ างสัมพันธ์ แบบออนไลน์ มี ผ้ ู ใ หญ่ บางท่ า นบอกว่ า เป็ นยุ คเรี ย กร้ องสิ ท ธิ แบบไร้ ตัวตน คือออกเสียงแต่ ไม่ ออกหน้ า ซึงถื อเป็ นแนวทางการขั บ เคลื อนสั งคมแบบใหม่ ทีน่ าศึกษายิง เพราะมองในแง่ ผลดี ก็มีพอสมควร แต่ เมื1 อมองในแง่ ผลร้ าย ก็ ม ากมายเช่ น กั น ดั งนั J น ถ้ า คนรุ่ นใหม่ เท่ า ทั น สื1 อสั งคมออนไลน์ ใช้ ป ระโยชน์ ในทางที1 ส ร้ างสรรค์ แ ละเป็ น คุณประโยชน์ แล้ ว ก็อาจจะพอวางใจได้ ... สั จจธรรมคื อ ต่ า งคนต่ า งใจ ต่ า งความคิ ด ที1 น่ า เสียใจเมื1 อได้ ยินว่ า “บางคนคิดไกลไปถึ งขนาดเปรี ย บองค์ ก รว่ า เห็ น แต่ ป ระโยชน์ และกํ า ไร ทุกคนจึงเรี ยกร้ องสิทธิทุกอย่ างทีคิดว่ าตนเองพึ งมี พึ งได้ คิ ดถึ งเงิ น เป็ นตั วตั Jง บางที ความไม่ เข้ าใจกันก็นําไปสู่ ก ารคิ ดร้ าย ถึ งขั Jน กล่ า วหาว่ า องค์ ก รเอาเปรี ย บ ซึ1 งก็ คงพุ่ งตรงเข้ า มาที1 ผู้บริ หารในฐานะที1เป็ นผู้กําหนดนโยบายและออกระเบียบต่ างๆ” อ่ านเพิมเติมตามลิ;งค์ ทีแนบ หรื อคลิmก http://issuu.com/boatpr/docs/work_like_a_pro_2?mode=window&viewMode=singlePage News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 5-3-2013  

Newsclipping 5-3-2013