Page 1

PRANDA

News Clipping Thursday, April 04, 2013

ราคาทองคํา ผลิตภัณฑ์ ทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซื;อ ขายออก 21,500 21,193

21,600 22,000

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1,547.40 26.86 1,524.00 749.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

ชุดทองคํา นสพ.สยามรั ฐ วั นที1 4 เมษายน 2556

มิ กะ คาโน เซเ ลบสา วเลื อ งชื อช าวญี ปุ่ น สวมเสือT คลุมเจ้ าสาวที1ทําจากทองคํ า ก่ อนอวด สายตาผู้ ช ม ที1 ห้ างสรรพสิ น ค้ า มั ตสุ ซ ากายา ในโตเกียว โดยชุ ดดั งกล่ า วมี มู ล ค่ า สู งถึ ง 52.5 ล้ านเยน หรื อ 560,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ คิ ดเป็ น เงินไปประมาณ 16.8 ล้ านบาท

นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที1 4 เมษายน 2556 พนั กงานสาวกํ า ลั ง จั ด แสดง ช่ อดอกไม้ ทองคํ า บริ สุ ท ธิG 4.2 กิ โ ลกรั ม ที มี มู ลค่ า 157 ล้ านเยน ภายในงาน “Gold Expo” ที1 จัดขึ นT ณ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า มั ตสึ ซ ากายะ กรุ งโตเกียว โดยภายในงานยั งมี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ทองคําหลากหลายชนิ ดมาโชว์ แ ละจํ า หน่ าย มู ลค่ ารวม 12,000 ล้ านเยน เช่ น ทองคํ า แท่ ง หนั ก 120 กิโลกรั ม ในราคา 600 ล้ านเยน

คลาสิกโกลด์ คว้ า SAA Awards นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที1 4 เมษายน 2556

นางสาวณั ฐฑี จุฑาวรากุล ประธานเจ้ าหน้ าที บริ หา ร บ จ .ค ล าสิ ก โ ก ลด์ ฟิ ว เ จอ ร์ ส รั บ รางวั ล “SAA Awards for Analysts 2012” จัดขึ;นโดย สมาคมนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ การั น ตี คุ ณ ภาพผสมสโลแกน “คลาสสิ ก โ ก ล ด์ อ น า ค ต ท อ ง เ ร า ม อ ง ข า ด ” เพื1อนํ าเสนอบทวิ เ คราะห์ อัน เป็ นประโยชน์ ในการตัดสินใจให้ แก่ นักลงทุน

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 3 2556 เม.ย. 2556 ราคาเปลียนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรักพทรั ย์ :พย์ณ :วันณทีวั4นม.ค.

นสพ.โลกวั นนี T วั นที1 4 เม.ย. 2556

หลักทรัพย์ PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ราคา เปิ ด 10.70 0.763 9.65 14.00 26.75

ราคา ปิ ด 10.20 0.763 9.65 14.00 25.00

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) -0.40 2,242,300 +0.023 930,000 -0.30 100 200 -1.75 262,600

มูลค่ า การซือขาย 23,657,800 710,028 965 2,800 6,844,100

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) -

มูลค่ า (ล้ านบาท) -

เปลียนแปลง (จุด) -

ตลาดหลักทรัพย์

1,520.52

59,179.29

-30.02

0ดั ชนีหลักทรัพย์

น.ส.อัญรั ตน์ พรประกฤต ประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารด้ านการเงิน บมจ.ยูบิลลี เอ็ นเตอร์ ไพรส์ เปิ ดเผยว่ า ได้ เ ปิ ดตั วคอลเลคชั1 น “ดิ เอ็ ก ช์ เซล เล็ น ช์ 2 013 ” 2 ดี ไ ซน์ ใ หม่ ได้ แ ก่ แ ห ว น เ พ ช ร รุ่ น Alesia แ ล ะ รุ่ น Fiora เ จ า ะ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ร ะ ดั บ บ น ที1 ต้ อ ง ก า ร เค รื1 อ งป ร ะ ดั บ เ พ รช คุ ณ ภา พ สอ ด รั บ แผนงานปี นี ทT 1 ีต้องการยกระดั บ คุ ณ ภาพเพื1 อ ผลักดันกําไรต่ อชิ นT และยอดขายให้ เ พิ1 ม ขึ นT คาดว่ าแหวนเพชร ทั; ง 2 ดี ไซน์ ใหม่ จะช่ วย ตอกยํ;าคุณภาพสินค้ าทีลูกค้ าให้ ก ารตอบรั บ และเพิ มสั ด ส่ ว นยอดขายในคอลเลคชั น ดั ง ก ล่ าว จาก เดิ ม 1 0% เ ป็ น 15% ขอ ง ยอดขายรวมปี นี ทT 1 ีตังT เป้าไว้ 1,500 ล้ านบาท

ปิ ด ครังก่อน 10.60 0.740 9.95 14.00 26.75

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 4 เม.ย. 2556


VN prohibits credit fo GOLD PURCHASES นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 4 เม.ย. 2556 (ต่ อ) วิกฤตกําลังซือT ของผู้บริ โภคที1ลดลงในช่ วงไตรมาสแรก อันเป็ นผลจากนโยบายรถคั น แรกและค่ า ครองชี พ ที1 สู งขึ นT ส่ งผลให้ ตลาดสิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อย ไม่ ว่ า จะเป็ นเครื1 องประดั บ เพชรและเสื Tอผ้ าแบรนด์ เ นม ถื อ เป็ นกลุ่ มสิ น ค้ า แรกๆ ที1ได้ รับผลกระทบ เพราะเป็ นสิ น ค้ า ที ไม่ มี ความจํ า เป็ นต่ อ ชีวิต ทําให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจต้ องปรั บกลยุท ธ์ ก ารตลาดกั น ยก ใหญ่ ธนพงษ์ จิ ร าพาณิ ชกุ ล ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร บริ ษัท ธนจิรา รี เทล คอร์ ปอเรชั น ผู้ นํ า เข้ า และจั ดจํ า หน่ าย แพนโดร่ า กล่ าวว่ า ตลาดสิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อยต้ องมี ก ารปรั บ ตั ว เพื1 อให้ สอดรั บ กั บ ภาว ะเศรษ ฐกิ จ ที1 ค่ อนข้ าง ผั น ผว น โดยแพนโดร่ าได้ อ อกสิ น ค้ า ใหม่ ซึ1 งวางราคาตํ1 ากว่ า เดิ ม ประมาณ 15% จากราคาเดิ ม ประมาณไม่ ตํ1 ากว่ า 10 คอลเลกชั1น “ตลาดสิ น ค้ า เครื องประดั บ ไม่ ได้ รั บ ผลกระทบ มากนั กจากเศรษฐกิจผันผวน เนื องจากกลุ่ ม ลู ก ค้ า นี; มี กํ า ลั ง ซื; อสู ง แต่ ก็ ต้องปรั บตั ว เนื องจากต้ อ งการให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคซื; อ สิ น ค้ า ได้ ม ากขึ; น และถี ขึ; น ” ปั จจุ บั น ลู ก ค้ า ของแพนโดร่ า เป็ นกลุ่มผู้หญิ งอายุ 35 ปี ขึ นT ไป มี ร ายได้ ต่อเดื อน 4 หมื1 น บาทขึ นT ไป โดยปี ที1 ผ่ า นมาบริ ษัท มี ย อดขาย 85 ล้ า นบาท ส่ วนปี นี TตัTงเป้ าไว้ 140 ล้ า นบาท เพิ1 มขึ นT จากปี ก่ อน 60% สภาพตลาดสิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อยปี นี T มี แ นวโน้ มว่ า จะต้ องปรั บ กลยุทธ์ การตลาดอย่ า งหนั ก จากกํ า ลั งซื อT ผู้ บ ริ โ ภคที1 ล ดลง แม้ กระทั1งสินค้ าอุปโภคบริ โภค ยั งชะลอการจั บ จ่ า ยใช้ ส อย ทํ า ให้ ปี นี T ผ้ ู ป ระกอบการ ต้ อ งเร่ งอั ด โปรโมชั1 น ลด แลก แจก แถม อย่ างรุ นแรง โดยเฉพาะไตรมาส 3 และ 4 เพื1อกระตุ้นยอดขายทังT ปี ให้ ได้ ตามเป้าหมายที1ตังT ไว้

The Nation: April 4th 2013 Credit institutions are no longer allowed to give loans to customers who want to purchase gold in any form, including primary gold, bullion and jewellery, according to the State Bank of Vietnam (SBV), the country’s central bank. The SBV, in a document issued last week, said the regulation would strengthen the state’s management of gold-trading activities. Bank, however, will be allowed to provide financing for genuine working capital requirements of jewellery traders and manufacturers, but only with the approval of the central bank. The SBV also told credit institutions that they should not turn gold deposits into other currencies, including dong. They also must not use gold deposits as collateral for loans from other credit institutions. The central bank has asked credit institutions to carry out measures to collect their loans that are now in gold, or turn these outstanding loans into dongdenominated loans. The banks are not allowed to extend terms on any loans in gold. Also, according to the SBV document, customers must pay fees to credit institutions that keep their assets, including gold. However, the fees must by fully disclosed. In an aim to manage gold services, the SBV will not allow credit institutions to pay interest rates, dividends, fees and other financial forms to depositors of gold. The SBV decision is expected to slow down the number of gold deposits and curb the practice of commercial bands liquidizing gold deposits for lending or for use as collateral for inter-bank loans. The country’s gold imports in the first quarter unexpectedly surged seven-fold against the same period last year. The Ministry of Industry and Trade made the

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อT

ราคาขาย

ตัnวแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตัnวแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

28.97

29.62

29.12

29.22

29.47

GBP (UK)

43.67

45.07

43.96750 44.08250

44.64750

EUR (Euro Zone)

37.15

38.17

37.33000 37.42000

37.91250

JPY (Japan: 100)

30.75

32.03

30.99500 31.06750

31.67125

HKD (Hong Kong)

3.69

3.89

3.74500

3.75750

3.80375

CNY (China)

4.37

4.90

4.64625

4.68750

4.80875

ธนบัตร

ราคารับซื อT

-announcement but did not release the import value or export turnover of the metal. As gold was listed in the group of goods whose import turnover put under state control, the sharp rise of its imports helped bring the total import value of the controlled goods group to climb by 42.3%. Without including gold, the total import value of the controlled goods declined 11% due to a reduction in imports of steel and motorbike parts.

Reflection on precious stones Bangkok Post: April 4th 2013 Diamonds are forever, but these images of rubies and sapphires are only on show until April 20. Held to coincide with a conference on gemstones conducted by Dr Laurent Massi today at 7.30pm, the “Siam Rubies and Sapphires” exhibition by gemologist Vincent Pardieu showcases beautiful pictures of precious stones mined in Thailand and Cambodia. The exhibition is being held at Alliance Francaise Bangkok. For more than 100 years, the mining region - which extends on both sides of the border between the Chanthaburi in Thailand and Pailin in Cambodia has produced magnificent rubies and sapphires. Although production has dropped since the time of French Indo-china or the Khmer Rouge period,-


-the area has gained in charm. A former tour guide, Pardieu studied gemology in Myanmar and Thailand and became director of the AIGS laboratory in Bangkok before moving to Switzerland. He returned to Bangkok in 2008 to work for the GIA (Gemological Institute of America) Laboratory where he combines his two passions - studying gemstones and travelling to gem mining areas around the world.

ธนรั ช ต์ พสวงศ์ กรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท ฮั ว เซ่ ง เฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส กล่ า วว่ า ราคาทองที1 ล ดลงแรงวั น เดี ย ว ที1 350 บาท ทําให้ คนแห่ ม าซื อT ทองกั น แต่ ร อบนี; ท องคํ า แท่ งได้ รับความสนใจน้ อยกว่ าปี ก่ อนๆ ที เวลาทองลงก็ จะ เข้ าซื;อทองคําแท่ งเพือเก็งกําไร ลู ก ค้ า ส่ วนใหญ่ สนใจซื อT ทองคํา รู ป พรรณจํ า นวนมาก ซึ1 งเป็ นมาตั Tงแต่ ต้น ปี แล้ ว จนทําให้ ท องที1 ทํ า โดยช่ า งฝี มื อขาดตลาด บางร้ านขาย หมด เหลื อแต่ ลายที1 ทํ า ด้ วยเครื1 อง เพราะเมื1 อก่ อน ทองรู ปพรรณขายไม่ ดี ทํ า ให้ ช่ างทองฝี มื อดี อ อกไป จากตลาด และทองรู ปพรรณแต่ ล ะชิ นT จะต้ องใช้ เ วลาใน การทํานาน เมื1 อมี ความต้ องการเข้ ามามากก็ทําไม่ ทัน

-ที1 1,545 ดอลลาร์ /ออนซ์ ก็ มี โ อกาสหลุ ด 1,500 ดอลลาร์ /ออนซ์ ได้ ง่า ย" ทั Tงนี T ราคาทองใน ประเทศ ประเทศลดลงแล้ วกว่ า 2,550 บาท โดยเมื1 อวันที1 29 ธ.ค.2555 ทองแท่ งขายออกบาท ละ 24,100 บาท รู ปพรรณขายออก 24,500 บาท ล่ าสุดวัน นี T (4 เม.ย.2556) ทองแท่ งขายออก 21,550 บาท รู ป พรรณขายออก 21,950 บาท ความเคลื1 อนไหวราคาทองในช่ วงนี Tถื อว่ า เคลื1อนไหวค่ อนข้ างผิดปกติ โดยสาเหตุหลักน่ าจะมาจากแรงขายทํากําไร ของกองทุ น เก็ งกํ า ไร ที1ทุบราคาทองให้ อ่อนตัวลง เพราะตามสถิ ติแ ล้ ว การเคลื1 อนไหวราคาทองจะมี ช่ วงของการ ปรั บฐาน แล้ วค่ อยขึนT ต่ อ แล้ วค่ อยย่ อตัวใหม่ เพื1อเป็ นการสร้ างฐาน

เตือน 1-2 วัน อย่ าเพิ1งเข้ าทอง จ่ อหลุ ด $1,500 นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 4 เม.ย. 2556

นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 4 เม.ย. 2556

ทองปรั บตัวลงมานานเกื อบ 4 เดื อนแล้ ว แต่ ดูว่า ยั งไม่ เพียงพอและยังคลําหาก้ นเหวไม่ พบ วันที1 3 เม.ย.ที1ผ่าน มา สมาคมค้ าทองคํา ประกาศราคารั บ ซื อT ทองคํ า แท่ งที1 บาทละ 2.18 หมื1 นบาท และขายออก 2.19 หมื1 นบาท หลุ ด ระดั บ 2.2 หมื1 นบ าท ที1 คํ Tา ยั น มาน าน ส่ ว น ทองรู ป พรรณรั บ ซื อT ที1 21,481.72 บาท และขายออก 2.23 หมื1 นบาท หลังจากทองคําในตลาดโลกรู ดลงเกื อบ 30 เหรี ยญสหรั ฐต่ อออนซ์

นาย จิ ต ติ ตั T ง สิ ท ธิG ภั ก ดี นา ยก สม าคม ค้ า ทอ งคํ า ให้ ความเห็นว่ า ราคาทองดําดิ1งลงอย่ า งต่ อเนื1 องตั Tงแต่ ต้น ปี ว่ า ขณะนี ยT ังไม่ สามารถหาเหตุผลมาอธิ บ ายได้ ว่า ทํ า ไม ทองคําในตลาดโลกถึงได้ ปรั บ ตั วลดลงอย่ า งรุ น แรง ทั Tงที1 เศรษฐกิจสหรั ฐยังแย่ ขณะเดียวกันปั ญหาความตึ งเครี ย ด ในคาบสมุ ทรเกาหลี ซึ งทั; งสองปั จจั ย น่ าจะช่ วยหนุ น ให้ ราคาทองคําในตลาดโลกปรั บตั วสู งขึ; น เนื องจากทองถื อ เป็ นสินทรั พย์ ปลอดภัย "ในช่ วง 1-2 วันนี T ยังไม่ แนะนํ า ให้ เข้ าไปเก็งกําไร เพราะหากราคาทองหลุดแนวรั บสําคัญ-

นสพ.ข่ าวหุ้น วั นที1 27 มี นาคม 2556 News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 4-4-2013  

Newsclipping 4-4-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you