Page 1

News Clipping Online Wednesday, December 04, 2013

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุน ในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 3 ธ.ค.2556

ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ทีม่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

18,55 18,550 550 18, 18,282 282

18, 18,650 650 19, 19,050

www.goldtrader.or.th

Ask 1,222.20 19.17 1,357.00 718.00

ทีม่ า: www.thebullion6 www.thebullion6desk.com

ราคาน้ํามัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29. 99 4 6. 95 3 6. 98 3 9. 43 3 4. 48 2 3. 58

ทีม า : www.pttplc.com

เปลี่ยน แปลง

ปริมาณ ซื้อขาย(หุน)

มูลคา การซื้อขาย

6.95 6.95 6.95 0.726 0.726 0.752 +0.026 14.00 11.80 11.80 11.90 +0.10 23.80 23.90 23.60 -0.20

128,301 3,852,000 2,800 52,700

892,104 2,897,650 32,770 1,247,020

หลักทรัพย ครัป้งกดอน ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

ราคา ปด

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

640.36

3,095

+3.46

1,383.89

48,546.36

+9.63

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ

ปฏิทินทองคําบริสุทธิ์

ธนบัตร

นสพ. นสพ.ผูจ ดั การรายวัน วันที่ 4 ธันวาคม 2556 พ นั ก ง า น ห า ง ค า เ พ ช ร พ ล อ ย

สกุลเงิน

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

ราคารับซือ้

ตั น ราคารับซือ้ ราคาขาย &ว๋ แลกเงิ ดราฟ 31.76 32.41 31.91 51.88 53.36 52.18500 43.07 44.13 43.25875 30.85 32.09 31.02625 4.04 4.23 4.10750 4.91 5.44 5.18750

โอนเงิน

ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32.01 32.26 USD: 50-100 ท า น า ก ะ ใ น ย า น Kikinzoku 52.32250 52.93750 GBP (UK) ก รุ ง โ ต เ กี ย ว กํ า ลั ง แ ส ด ง 43.36250 43.88750 เครื่องประดับและปฏิทินทองบริสทุ ธิ์ EUR (Euro Zone) 31.09875 31.63750 JPY (Japan: 100) ป ร ะ จํ า ป 2 0 1 4 ซึ่ ง ใช ตั วล ะ คร HKD (Hong Kong) 4.12125 4.16875 ของดิสนีย มาพิมพลงในปฏิทิน โดย 5.23375 5.35000 CNY (China) ปฏิทินที่จัดทําขึ้น มี 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ 80 x 50 cm น้ําหนัก 10 กิโลกรัม ขายราคา 100,000,000 เยน หรือ กวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ และขนาดเล็ก จะมีน้ําหนัก 1 กรัม จะวางขาย ในราคา 13,000 เยน หรือกวา 130 เหรียญสหรัฐ

Hello Kitty Limited Edition นิตยสาร ตยสาร Slimming ฉบับเดือนธันวาคม 2556 พรีมา โกลด (PRIMA GOLD) ผูจัดจําหนายเครื่องประดับทองคําแท 99.9% โดดเดนดวยดีไซนที่มี เอกลักษณเฉพาะตัว เผยโฉม “ Hello Kitty Prima Gold Limited Edition” Edition”(เฮลโล คิตตี้ พรีมา โกลด ลิมิเ ต็ด อิดิชั่ น ) ลิข สิ ทธิ์แทจากซานริโ อ เอาใจสาวกตั วการตูน แมวเหมี ยวสุ ดนา รัก ชื่อดั งจากญี่ปุน ในรูปแบบเครื่องประดับทองคํา 99.9% 3 มิติ ครั้งแรกในประเทศไทย

รักพ กพอ นสพ. นสพ.สยามกีฬา วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ภคว ดี อ มร พิ ทั ก ษ ก ู ล กรรมก ารบริ ห าร แล ะ รุ ง น ภา เ ง าง า ม รั ต น กรรมการผูจัดการ บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จัดงานแนะนํา พรีม า อารท คอลเลกชั่นอัก ษรวิ จิตรมงคล “รัรัก พ อ ” โดยมี ม.ร.ว.พันธุ รัง สี ภ า ณุ พั น ธุ , ม . ล . รั ง ษิ ธ ร ภ า ณุ พั น ธุ ร ว ม ง า น ที่ ร า น พ รี ม า ชั้ น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา


Wednesday, December 04, 2013

Page 2

DiamondCorp Sells Diamond From Tailings For $43 P/C Indexonline.com: December 3rd 2013 Southern African diamond exploration exploration company DiamondCorp has completed the first sale of diamonds recovered from tailings rere-treatment activities at the Lace diamond mine in the Free State province of South Africa. The November diamond sale included the first diamonds sold to Tiffany & Co. subsidiary Laurelton Diamonds, Inc. under the Company's Offtake Agreement. A total of 6,444 carats were sold for gross proceeds of $278,574, representing sales proceeds of $43 per carat. The diamonds sold comprised 5,026.72 carats recovered prior to and during the commissioning of the Lace recovery plant, and 1,415.32 carats run of mine recovered after plant modifications were made to increase the bottom screen cut size in the plant. The diamonds recovered after the modifications comprised a coarser stone size distribution and achieved a price of $63 per carat. “Management considers this price to be a fair benchmark for the economics of the tailings retreatment operation in 2014,” the firm said. “Overall diamond market conditions are subdued and prices are soft in small size fractions. Nonetheless, management forecast that tailing retreatment operating costs can be reduced from 32 rand ($3.13) per tonne to 22 rand ($2.15) per tonne once three shifts are operating. As a result, the company is proceeding with a ramp up to a three-shift operation by the end of January 2014.”

แพนดอรา มนตเสนหแ หงชารม สะกิดตอมสวย มสวย นสพ. นสพ.เดลินวิ ส วันที่ 4 ธันวาคม 2556 แพนดอรา เครื่องประดับและจิวเวลรี่แบรนดดังสัญชาติเดนมารก ออกคอลเลกชั่นฉลอง 2 ป แพนดอรา ประเทศไทย ฉลองครบ 2 ป ในประเทศไทย “แพนดอรา” เครื่องประดับและจิวเวลรี่แบรนดดังสัญชาติ เดนมารก ออกคอลเลกชั่ นฉลอง 2 ป แพนดอรา ประเทศไทย พรอมเปดตั ววินเทอรคอลเลกชั่น และ คริสตมาสคอลเลกชั่น พรอมตอกย้ําวาจะไมหยุดนิ่งในการพัฒนาแบรนด โดยแบรนดแพนดอราเองมีจุด แข็งอยูที่ทุกคนสามารถดีไซนเครื่องประดับที่สะทอนเอกลักษณ ความเปนตัวตนไดอยางไมซ้ําแบบใครผานชารมกวา 1,000 แบบ ตามคอนเซปตมาย สตอรี่ มาย ดีไซน นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับที่มีคุณภาพอีกมาก อาทิ กําไล สรอย ตุมหู และ เชือกขอมือหนังแท “ วินเทอรคอลเลกชั่น” ในธีมเอน ชานท ฟอรเ รสท ที่ได แรงบันดาลใจมาจากปาในดินแดนวูดแลนดและการตีความผานจินตนาการตามบทกวีปาไมในเทพ นิยายที่มีสมบัติเก็บซอนเอาไว และเพิ่มเสนหเ หลานี้ลงไปในหิน สีเจียระไน อาทิ สีเขียวมรกต, อัญมณีสีมวงอยาง อเมทิสต ที่สื่อถึงความเปนผูหญิงและความเปราะบาง มีก ลิ่นอายของความเปนวินเทจ โดดเดนดวย ชารมรูป นกฮูก, ชารมรูปมายูนิคอรน และเครื่องประดับขนนก สวน “ คอลเลกชั่นฉลอง 2 ป แพนดอราประเทศไทย” ประเทศไทย” เปนเซตที่ออกแบบพิเศษ โดดเดนดวยชารมที่สื่อ ความหมายถึงความรัก, ของขวัญ และสัญลักษณจากแพนดอรา อาทิ ชารมรูปแพนดอราโบวแบ็ค, ชารม รูปหัวใจประดับเพชรคิวบิคเซอรโคเนียร, ชารมโอเพนเวิรคประดับเพชรคิวบิคเซอรโ คเนียร ฯลฯ สวยไมซ้ํา ใครดวย “ คริส ตมาสคอลเลกชั่น” ความงามที่ชักชวนใหตอนรับลมหนาว ไดแรงบันดาลใจในการออกแบบมา จากความสวยงาม ความสดใส และมนตเสนหของเกล็ดน้ําแข็งเกล็ดหิมะ ผสมลายพิมพรูปสัตวขี้เ ลน โดด เดนดวยสีฟาและสีมวง คียสีหลักประจําซีซั่นนี้ พรอมชารมตาง ๆ ที่ออกมาตอนรับเทศกาลคริส ตมาส อาทิ

ชารมรูปสโนวโกลบ, ชารมรูปซันตาคลอส, ชารมรูปกวางเรนเดียร, ชารมรูปแคนดี้เคน, ชารมพาเวรูปตนคริสตมาส.

รอบรูเรื่องโลหะ นสพ. นสพ.โพสตทูเดย วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โลหะมี คาที า ที่เ ราควรรู จัก คือ ทองแดง (Copper) ที่มี สี สัน สวยงามและมี ประโยชนอ ย างกวา งขวาง ความนิ ยมใชทองแดงทํ า เครื่องประดับนั้น มีมาตั้งแตในยุคบรอนซ โดยทองแดงและโลหะทองแดงผสม สามารสผลิตไดหลากหลายสี และมีก รรมวิธีในการ สรางสีข องผิวขึ้นไดมากมาย ตั้งแตสีชมพู เหลือง ขาว แดง หรือแมแตสีดํา แมคุณสมบัติโดยรวมไมส ามารถเทียบเทาโลหะมีค า จึงมักจะจัดใหโลหะนี้ใชสําหรับเปนเครื่องประดับเทียม หรืออาจเรียกไดวาเครื่องประดับตามสมัยนิยม(เครื่องประดับแฟชั่น) ทองแดงใน ธรรมชาติมีก ารคนพบทั้งทีเ ปนโลหะอิสระ (Native Element) หรือพบเปนสินแร (Copper Ore) หลายชนิด ซึ่งแหลงแรเ หลานี้ คนพบอยูกระจัดกระจายทั่วโลก ในแงของการทําเครื่องประดับนั้น ทองแดงนับไดวาเปนโลหะผสมที่สําคัญมาก สามารถนําไปใชผสม กับทองคําและเงินได สวนโลหะผสมที่มีทองแดงเปนองคประกอบหลัก เชน ทองเหลือง (Brass) ประกอบดวยทองแดง 70% และ สังกะสี 30% ก็เปนที่นิยมในการทําเครื่องตกแตงบาน หรือทองแดง 87.5% และสังกะสี 12.5% จัดเปนโลหะผสมที่มีสีเ หลืองสวยงาม เหมือนทองคํา จึงนิยมนําไปใชทําเครื่องประดับเทียม /เครื่องประดับแฟชั่น ที่มีราคายอมเยากวา หรือแมแตทองสัมฤทธิ์ (Bronze) ซึ่ง เปนโลหะ ผสมของทองแดง ดีบุก และสังกะสีเล็กนอย ที่นิยมนําไปใชในงานเครื่องประดับเชนกัน ก็ยังไดรับความนิยม และที่สําคัญ ทราบหรือไมวาเหรียญที่ใชกันอยูใน ปจจุบันก็มีทองแดงเปนโลหะผสมอยูดวยเชนกัน


Wednesday, December 04, 2013

Page 3

10 เดือนขาดดุล 6.5 แสนลาน นสพ. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 5-7 ธันวาคม 2556 ถอดรหัส 10 เดือนไทยขาดดุล การคา 6 .58 แสนลาน ปจจัยหลัก จากแหนําเขาทองคําเก็งกําไรขายไมออก แบกสตอกอื้อ ขณะทีป่ ระชานิยมจํานําขาวและพืชผล เกษตรราคาสูง ดัน ความต องการใชปุ ยเคมีพุง คา ยรถได อานิ สงสรถคันแรกนําเขาชิ้นสว นเพิ่ม สวนเอฟทีเ อจูง ใจนําเขาเครื่องใชไ ฟฟาจี น ญี่ปุน เกาหลี ม.หอการคาไทยฟนธงปนี้ไทยขาดดุลการคาใกลเคียงป 55 กรณีชวง 10 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค.-ก.ย.56) ประเทศไทยมีการนําเขา สินคาจากตางประเทศสูงกวา มูลคาการสงออก สงผลใหขาดดุลการคากวา 6.58 แสนลานบาท โดยจากการตรวจสอบขอมูลของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบสินคานําเขาในกลุม 20 อันดับแรกที่มี อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นมีเหตุผลแรงจูงใจที่แตกตางกัน นายสมชาย พรจิน ดารัก ษ นายกสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ยอมรับวา การนําเขา ทองคํายังไมขึ้นรูป (ทองคําแทง) ถือเปนรายการสินคาสําคัญที่มีการนําเขามาเปนจํานวนมากนับแตตนป และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหไทยขาดดุลการคา (ลาสุดตัวเลข 10 เดือนป 2556 ไทยมีการนําเขาทองคําแทงมูลคา 403,714 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่ไทยมีการสงออก ทองคํ า ชว ง 10 เดื อนแรกของปนี้มู ล คา 91,472 ลา นบาท ขยายตั ว ลดลง-54 ทําให ไทยขาดดุลการคาในสิ นคาทองคําถึง 312,242 ลา น บาท) ทั้ ง นี้ก ารสง ออกทองคํ า ยั ง อยู ในสถานการณ ที่ ไ มดี เนื่ อ งจาก ขณะนี้ราคาในตลาดโลกยังมีความผันผวนในทิศทางราคายังต่ํากวาราคา ชวงนําเขา ทําใหนักลงทุนรายใหญยังไมเทขายทองคําออกมา อยา งไรก็ ดี ในสวนของการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เปนชิ้นงานจาก โรงงานผลิต เมื่อหัก การสงออกทองคําออกไป สถานการณลา สุด ยัง เปนบวกและในปนี้ทั้งปคาดการสงออกอัญมณีที่เปนชิน้ งานจะขยายตัว ไดที่ 3 -5 % (ป ( ป 2555 ไทยสง ออกอัญมณีแ ละเครื ล ะเครื่อ งประดับมูล ค า 408, 408, 040 ลานบาท ขยายตัว 10% 10% ในจํานวนนี้เ ปนการสงออกทองคํา แทง 206, 206 , 771 ลา นบาท ขยายตัวที่ 16%) 16 %)

หยวนแซงยูโร สกุลเงินที่ใ ชมากที ากที่สุสดุ เปนอัน ดับ 2 ของโลก นสพ. นสพ.เดลินวิ ส วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เงินหยวนของจีน ขยับแซงยูโรของยุโรป ขึ้นเปนสกุลเงินที่มีผูใชมากเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากดอลลารข อง สหรัฐ อเมริก า สํ า นั ก ขา วเอเอฟพีร ายงานจากนครเซี่ ยงไฮ สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน เมื่ อวัน ที่ 3 ธ.ค. วา แถลงการณของสมาคมระบบสื่อสารดานการเงินระหวางธนาคารผานระบบคอมพิวเตอร ที่มีเ ครือขายทั่วโลก หรือ สวิฟท (SWIFT) ระบุวา สกุล เงินหยวนของจีน แซงหนาเงินยูโ รของยุโรป กลายเปนเงินที่มกี ารใชมากทีส่ ดุ เปนอันดับ 2 ของโลก รองจากดอลลารส หรัฐแลว โดยสวนแบงการตลาดของเงินหยวน หรือที่รูจักกันอีกชื่อวา เหรินหมินบี้ (อารเอ็มบี) ขยับขึ้นสูระดับ 8.66 % ในเดือน ต.ค. ที่ผานมา แซงสกุลเงินยูโร ซึ่งอยูที่ 6.64 % สกุล เงินดอลลารสหรัฐยังคงมีอิทธิพลเหนือการคา ขายทั่วโลก สวนแบงตลาดในเดือน ต.ค. อยูที่ 81.08 % นายแฟรงค แพรเตเร ผอ.ฝายตลาดการคาและการชําระเงินประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ของสวิฟท กลาววา เงินหยวนกลายเปนสกุลเงินระดับสูงสุดของการคาทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศและเขตดินแดนที่มีก ารใชเงินหยวนมากที่สุด ในเดือน ต.ค. ไดแก จีน ฮองกง สิงคโปร เยอรมนี และ ออสเตรเลีย จีน ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญสุดอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ดําเนินการสงเสริมสกุล เงินของตนอยงาตอเนื่อง เพื่อใหมีบทบาทมากขึ้น ในวงการคาทั่วโลก เจาหนาที่ทางการปกกิ่งใหคํามั่น จะผอนคลายการควบคุมอัตราดอกเบี้ย และเปดกวางบัญชี ทุนมากขึ้น โดยผานการทดลองในเขตการคาเสรีแหงใหมในนครเซี่ยงไฮ.

News Clipping: เปนบริการขาวซึง่ สรุปจากหนาหนังสือพิมพ โดยดําเนินการจัดสงทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร. 131,, 132 132,,133 โทร.131

Newsclipping 4 12 2013  
Newsclipping 4 12 2013  
Advertisement