Page 1

Online Friday, August 30, 2013

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคํ าแท ง ทองรู ปพรรณ ทีม่ า :

21,350 21,350 21, 042

21, 450 21, 850 850

www.goldtrader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1411.05 23.99 1,524.00 740.00

ทีม่ า: www.thebulliondesk.com

ราคาน้าํ มัน ราคาน้าํ มัน( บาท/ บาท/ ลิตร) ร) ดีเ ซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29 .9 9 46.85 36.88 39 . 3 3 34 .38 23 . 1 8

 : www.pttplc.com

ยูบิลลี่ชี้บาทออนไมกระทบ เล็งขยาย 200 สาขาใน 3 ป

ราคาเปลี่ ยนแปลงของหุ นในตลาดหลั กทรัพย : ณ วันที่ 29 ส.ค. 2556 ราคา เปลีย่ น ปด แปลง

ปริมาณ ซือ้ ขาย( ขาย(หุน )

มูลคา การซือ้ ขาย

6.95 7.00 7.10 +0.15 0.15 0.665 0.665 0.616 -0.049 13. 13.70 12.20 21.10 23.20 22.20 +1.10

4,035, 4,035,300 1,876, 876,000 6,305

28, 28,247, 247,855 1,155,563 138,707

หลัก ทรัพย ครัปง้ กดอน ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชัน่ ตลาด หลักทรัพย

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท นบาท))

เปลีย่ นแปลง (จุด)

661. 661.33

30,094

+5.51

1,292 1,292. 292.53

37, 37,334. 334.76

+16. +16.77

นสพ..ขาวหุน ที่มา : นสพ

นสพ. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 29 สิงหาคม หาคม 2556 2556

อัตราแลกเปลี่ยนเงิ ยนเงินตราตางประเทศ

ธนบัตร นางสาวอั ญ รั ต น พ รประกฤต ประธานเจ า หน าที่ บริ หารด านการเงิ น บมจ. สกุลเงิน ราคารับซือ้ ราคาขาย ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส เปดเผยวา จากอั ตราแลกเปลี่ ยนค าเงิ นบาทที่ ปรั บตั ว อ อน 31.70 32.35 2.35 USD: 5050- 100 คาอย างรวดเร็ ว ทะลุ 32 บาท ต อดอลลาร นั้ น ไม กระทบกั บผลการดํ าเนิ นงาน 49.03 50.48 50.48 GBP (UK) บริ ษั ท เพ ราะบริ ษั ท ทํ า ประกั นความเสี่ ยงอั ตราแลกเปลี่ ย นในส ว นเงิ น สกุ ล 4 1 . 94 42.99 EUR (Euro Zone) ดอลลาร นําเข าเพิ่ มเป น 80% ของมู ลค าสิ นค านํ าเข าทั้ งหมดจากปกติ ที่ประกั น 32.12 33.41 JPY (Japan: (Japan: 100) อั ตราแลกเปลี่ ยนไว ที่ 75% โดยผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ทในป นี้นั้นบริ ษั ท 4.04 4.2 4.22 HKD (Hong Kong) ยังคงเป ารายได เ ติ บโต 20% เช นเดิ ม ในส ว นอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ ออนค าบริ ษั ท 4.8 5.40 4.87 5.40 CNY (China) ไมไดกังวลเพราะบริษ ัทไดทําความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไวแลวโดยผลการดํ าเนิ นงานครึ่ งป แรก บริ ษั ทดํ าเนิ นธุ ร กิ จได ตามเป าที่ ตั้งไว และครึ่ งป หลั งเป นช ว ง ไฮซี ซั นของธุ ร กิ จแต ตอ งติ ด ตามสถานการณ ใ กล ชิ ด เพราะมี ปจจั ยหลายป จจั ยลบที่ อ าจเข า มากระทบกั บผลการ ดําเนินงานของบริษ ัทฯ บริษ ัทไดดําเนินการออกโปรโมชั่ นเพื่ อกระตุ นยอดขายของบริ ษั ท ทั้ งการผู กสิ นค ากั บบั ตรเครดิ ต รวมถึงจัดโปรโมชั่น ตางๆ เพื่อกระตุนยอดขายทั้งนี้สวนแผนการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ทนั้ น บริ ษั ทตั้ งเป าที่ จะมี จํานวนสาขา ทั้งหมดในปนี้ 108 สาขา จากปจจุบันที่ 100 สาขา แบงเป นสาขาในกรุ งเทพฯ 41 สาขา และต างจั งหวั ดอี ก 59 สาขา โดย สัดสวนยอดขายในปจจุบันอยูที่ในกรุงเทพ 56% และตางจังหวัด อีก 44%

With Posterity in Mind Bangkok Post: August 30th 2013 The date 21-12-2012 had a pressing, as well as a very personal significance for Matina Sukhahuta, Sukhahuta designer of the whimsical and dreamy jewellery line Matina Amanita. It was the day the Earth was predicted to end, the much-discussed doomsday that never materialized, but that tangle of digits was also compelling because it represented her – perhaps very last – birthday. From that apocalyptic date, a collection was born, the recently launched Time Capsule, with the rather grand goal of helping future generations of mortals look back and understand their collective past. Clues to modern-day folk culture and philosophy have been engraved onto or embedded within a collection of “Specimen” rings. There are seven different designs in all and they tread the borderline between whimsies of a futuristic galaxy and rustic, old-world charm. Each utilizes coats of silver, gold or black rhodium on the base above which is quartz or rutilated quartz, materials chosen for their ability to stand the test of time.

โอนเงิน

ราคาขาย ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

31.95 49.46 49.46000 46000 42.22750 32.37625 4.11250 5.19375

32.20 50. 50.0525 05250 250 42.74250 32.95250 2.95250 4.15875 5.30875 5.30875

ราคารับซื้อ ตั๋วแลกเงิน & ดราฟ 31.85 49.33000 33000 42.12625 32.30000 4.09875 5.14750


Friday, August 30, 2013

Page 2

Secret treasures Bangkok Post: August 30th 2013 Swarovski , the world’s leading producer of precision-cut crystal for fashion and jewellery, introduces “Secret Treasures”, the house’s Autumn/Winter Collection 2013/14 in Bangkok. The collection, designed by creative director Nathalie Colin, delivers a range of offerings that allow women to mix and match their accessories, for a special occasion or an everyday look. “We live in a time when adaptability is key. Therefore, accessories must become more versatile. This is the guiding principle by which we design jewellery and accessories that will accompany women in their everyday lives,” said the creative director. The collection also demonstrates Swarovski’s mastery in jewellery techniques and crystal cutting. Settings, Pointiage, pave work, beading and embroideries are enhanced with exclusive cut crystal stones, crystal mesh, and crystal rock, revealing a perfect mix of heritage and innovation. Inspired by the Silk Road, the collection is built around four legendary locations, each of which holds treasures of tradition and beauty. From China to the Himalayas and from India to Venice, “Secret Treasures” revisits emblematic elements with a skillful blend of modernity and sophistication.

จีนขึ้นภาษีสินคาหรู นสพ นสพ. สยามรัฐ วันที่ 30 สิงหาคม หาคม 2556 2556 สํานักขาวซินหัวรายงานขาวผานไมโครบล็อก โดยอ างรายงานของนายหลู นายหลู จี้ เ หว ย รั ฐมนตรี คลั งของจี น ที่ ส งไปยั งคณะกรรมการสภาแห งชาติ จีน ซึ่ งระบุ ว า จีนจะขยายขอบขายการจั ดเก็ บภาษี การบริ โ ภค ซึ่ งจะขยายรวมไปถึ งสิ นค าหรู เป นสั ญญาณว า สิ นค าแบรนด ไ ฮเอนด อาจมี ร าคาแพงขึ้ นสํ าหรั บผู ซื้ อในจี น และกําลังพุงเปาไปที่สินคาที่กอใหเกิดมลพิษอยางมากหรือใชพลังงานเกิ นระดั บด ว ย บริ ษ ั ท แมคคิ น ซี ย แอนด โค บริ ษั ทที่ ปรึ กษา กล าวว า ภาษี นําเข าและ ภาษีการบริโภคที่ปรับขึ้นนี้กําลังผลักดันใหผูซื้อชาวจีนหันไปซื้ อสิ นค าในต างประเทศแทนการซื้ อในประเทศจี น และส งผลให ยอดขายสิ นค าแบรนด เ นมในยุ โ รป ตั้ งแต พ ราด าไปจนถึ งกุ ซ ซี่ ขายดี และประเมิ นว า 1 ใน 3 ของกลุ มผู ซื้ อสิ นค าหรู ช าวจี นเหล านี้ ใ นป นี้จะหั นไปช็ อปในยุ โ รปเพิ่ มมากขึ้ น ด า นผลวิ จั ย ขอ ง บริษัษ ทั เอชเอสบีซ ี โฮลดิ้งส จํากัด กลาววา จีนไดปรับขึ้นภาษีการบริโภคในหลายผลิ ตภั ณฑ ไ ปแล ว รวมทั้ งภาษี นาฬิ กาหรู ซึ่ งปรั บขึ้ นภาษี มากถึ งร อยละ 20 สวนทอง เงิน แพลทินัม และเพชรจิวเวลรี่ ปรับขึ้นรอยละ 5 สวนเพชรพลอยปรั บขึ้ นร อยละ 10 นอกจากนี้ แมคคิ นซี ย ยั งระบุ ว า ผู บริ โ ภคจี นคาดหมายว าจะ บริโภคสินคาหรูจากทั่วโลก ในสัดสวน 1 ใน 3 ภายในป 2558 เพิ่มขึ้นจากป 2555 อยูที่รอยละ 27

Fine Jewellery and Modern Wristwatches Valuations Bangkok Post: August 30th 2013 Bonhams specialists will be visiting Bangkok to offer complimentary Jewellery and Watch appraisals with a view to selling in the forthcoming sales in November in Hong Kong. Collectors may take this opportunity to consign with us.

Gold continues to shine Bangkok Post: Post: August 29th 2013 Gold extended gains to a fifth straight session yesterday, buoyed by safe-haven buying due to geopolitical tensions in Syria. The United States and its allies geared up for a probable military strike against Syria that could come within days and would be the most aggressive action by Western powers in the Middle Eastern nation’s two-and-a-half-year civil war. When things get uncertain you will always see a bigger interest in gold, said Han Pin His, global head of commodities research at Standard Chartered Bank in Singapore. Spot gold traded around $1,431.09 an ounce having hit a high of $1,433.31 its highest since May 14.


Friday, August 30, 2013

Page 3

มึน “ทองแทงยัดไส” ตุนระดับพระกาฬ นสพ. นสพ. มติช น วันที่ 30 สิงหาคม 2556 2556

รายการกฤษณะ ลวงลูก สัมภาษณคุณปรีดา สถานี Nation Channel วันที่ 25 สิงหาคม หาคม 2556 2556 ร า ย ก า ร ก ฤ ษ ณ ะ ล ว ง ลู ก สั ม ภ า ษ ณ คุ ณ ป รี ด า เ ตี ย สุ ว ร ร ณ ถึงจุดเริ่มตนและการดําเนินธุร กิจของ ของ PRANDA ออกอากาศเมื่อ วั น อาทิ ต ย ที่ 25 สิงหาคม ที่ผานมา สามารถเขาชมรายการโดย คลิ๊ก http://www.youtube.com/watch?v=d55 dypQHkkjM&feature=c4 http://www.youtube.com/watch?v=d dypQHkkjM&feature=c 4 overview&list=UUsRW7 overview&list=UUsRW7vXhHm1 vXhHm 1Tg3 Tg3RWK6 RWK 6f_h_A

News Clipping: เป นบริการขาวซึ่ งสรุ ปจากหน าหนั งสือพิ มพ โดยดํ าเนิ นการจั ดส งทุ กวันทํ าการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร. โทร. 131, 131, 132, 132,133

Newsclipping 30 8 2013