Page 1

Online Tuesday, April 30, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

ราคานํามั น (บาท/ลิ ตร)

รั บซื-อ ขายออก 20,400 20,500 20,102 20,900

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,470.35 Silver 24.37 Platinum 1,516.00 Palladium 703.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ดี เซล เบนซิน 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 44.35 34.68 37.13 32.18 21.38

ทีมา : www.pttplc.com

ราคาเปลียนแปลงของหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ : ณ วันที 29 เม.ย.2556 หลักทรัพย์ ครั-ปิงก่ดอน ราคา เปิ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลักทรั พย์ แฟชัน ตลาด หลักทรั พย์

9.65 0.710 10.80 14.20 27.00

9.70 0.710 10.80 14.00 26.50 ปิ ดที (จุด) -

1,584.93

ปริ มาณ ราคา เปลียน มูลค่ า ปิ ด แปลง ซื-อขาย(หุ้น) การซื-อขาย 9.70 +0.05 195,300 1,882,190 0.687 -0.023 3,988,000 2,740,890 10.70 -0.10 2,500 25,255 14.30 +0.10 43,500 619,180 27.00 170,500 4,587,400 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้ านบาท) (จุด) 49,258.25

+2.00

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

จีทองคําดีไซน์ ใหม่ นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที 30 เม.ย.2556 พรี ม่า โกลด์ ต้ อนรั บ ปี มะเส็ ง อวดโฉม เครื องประดั บ ทองคํ า ดี ไซน์ แปลกใหม่ สไตล์ โมเดิ ร์ นอาร์ ตกั บ คอลเลกชั นจี ทองคํา “ลัคกี โกลเด้ น สเน็ ค” 2 ชิ นงาน ที โดดเด่ น ด้ วยดี ไ ซน์ จากเนื อทองคํ า บริ สุทธิ~ 99.9% ได้ แ ก่ “งู พั น คฑา” และ “ งู ค า บ แ อ ป เ ปิ- ล ” ที เ ค า น์ เ ต อ ร์ พรี ม่าโกลด์ ทุกสาขา

ธนบัตร

R น ราคารั บซื-อ ราคาขาย ตั&วแลกเงิ ดราฟ USD: 50-100 29.00 29.65 29.15 GBP (UK) 44.83 46.24 45.12250 EUR (Euro Zone) 37.97 38.99 38.15875 JPY (Japan: 100) 29.54 30.77 29.71500 HKD (Hong Kong) 3.70 3.89 3.75000 CNY (China) 4.40 4.93 4.67125

สกุ ลเงิน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัRวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

29.25 45.24000 38.25000 29.78500 3.76250 4.71250

29.50 45.81500 38.74750 30.31875 3.80750 4.83625

ราคารั บซื-อ

แพรนด้ าฯยอดคําสังซือทะลัก อานิสงส์ ราคาทอง ‘ผันผวน’ นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที 27 เมษายน 2556 ราคาทองทีผันผวนในช่ วงทีผ่ านมาทําให้ บรรดาร้ านทองโดยเฉพาะย่ านเยาวราช หั วบั น ไดไม่ แห้ ง เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ประกอบการธุรกิจเครื องประดับที ต้ องนํ าเข้ าทองคํา วัตถุดิบสําคัญในการเสกสรรค์ ตัวเรื อน สร้ างแหวน กํ า ไล ฯลฯ ซึงได้ รับอานิ ส งส์ จากต้ น ทุ น ที ตํ าลงในบางช่ วง โดยเฉพาะช่ วงหลั งสงกรานต์ ส่ งผลให้ ย อดคํ า สั งผลิ ต เครื องประดับจากลูกค้ าต่ างประเทศ เพิมขึ-นต่ อเนื อง ดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและเลขานุ ก ารบริ ษัท บมจ.แพรนด้ า จิ วเวลรี เล่ า ว่ า จากสถานการณ์ ราคาทองคําในตลาดโลกทีปรั บตัวลดลงค่ อนข้ างมากในช่ วง 10 วันทีผ่ านมา แม้ ราคาจะดี ดตั วขึ นในภายหลั ง แต่ ยั งอยู่ ใ นภาวะ สับสนผันผวน สถานการณ์ ทีเกิ ดขึ นส่ งผลต่ อบริ ษัท ใน 2 ส่ วน คื อ ส่ วนแรก ในช่ วงที ราคาทองคํ า ลดลงส่ งผลดี ต่อในแง่ ข องการรั บ จ้ า งผลิ ต (โออีเอ็ม) เครื องประดับทองคํา เพราะบริ ษัทเริ มมี คําสังผลิต (ออเดอร์ ) จากลูกค้ าต่ างประเทศเพิมขึ-นประมาณ 4% หรื อคิ ดเป็ นปริ ม าณทองคํ า ราว 20 กิโลกรั ม ซึงอัตราดังกล่ าวถือว่ าค่ อนข้ างสูง เพราะเป็ นระยะเวลาสันๆ เมื อเทียบกับทังปี บริ ษัทจะใช้ ทองคําผลิตเครื องประดั บ ราว 500 กิ โ ลกรั ม แนวโน้ มออเดอร์ ทีเพิมขึน จะเติบโตสูงกว่ าเป้าหมายทีตังไว้ 5% เป็ น 10% ส่ วนที 2 ราคาทองคํ า ที ปรั บ ตั วลดลงในช่ วงสั นๆ อาจกระทบต่ อกํ า ไร ต่ อหน่ วย (Margin) ของตลาดเครื องประดับทองคําภายใต้ แบรนด์ พรี ม่า โกลด์ ทีจะลดลงไปบ้ างเนื องจากการผลิตยังคงใช้ ทองคํ า สต๊ อกเก่ า ที มี ร าคา สูงกว่ าปั จจุบัน ขณะทีราคาจําหน่ ายเครื องประดับปรั บตัวลดลง แต่ คาดว่ าจะกระทบไม่ มากนั ก เพราะบริ ษัทมี การจัดโปรโมชันเพื อกระตุ้ น ยอดขาย ให้ กับผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ ว 15-20 โดย 15% สําหรั บยอดขายปกติ และ 20% สําหรั บลูกค้ าทีมี ยอดซือ 2 แสนบาทขึนไป

คอลเลกชันใหม่ นสพ.มติชน วั นที 30 เมษายน 2556 เครื องประดับ Merii (เมอรี ) เผยโฉมคอลเลกชันใหม่ Beyond Excellence 100 cut มหัศจรรย์ แห่ งการเจียระไนมากถึ ง 100 คัต ทีให้ แสงเจิดสรั สกว่ าการเจียระไนแบบเหลียมปกติ แต่ ตังใจดีไซน์ ชุดเครื องประดั บ เพชรให้ ส ามารถใส่ ได้ ทุ ก โอกาส แบบครบเซ็ต ทังจีพร้ อมสร้ อยคอ ต่ างหู และแหวน ตัวเรื อนชุ บ ด้ วยโรเดี ย ม ขนาดตั- งแต่ 0.50 กะรั ต จนถึ ง 5.0 กะรั ต ราคาเริ มต้ นที 2,000 บาท คลิก ชมได้ ที www.merii-bijoux.com หรื อ www.facebook.com/meriibijoux หรื อชมของจริ งได้ ที เคาน์ เตอร์ Merii ตามห้ างสรรพสินค้ าชันนํ าทัวไป


Tuesday, April 30, 2013

Page 2

จิวเวลรี หรู ประดับข้ อมือ คอลเลกชันใหม่ ดไี ซน์ ลํา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วั นที 29 เม.ย.-1 พ.ค.2556 วงแหวนเกลี ย วคลื น “โอเมก้ า ” ใครที กํ า ลั งมองหาเครื องประดั บ มาเสริ ม นิ วมื อให้ โ ดดเด่ น สวยงาม ตามสไตล์ ของแต่ ละคน “โอเมก้ า ไฟน์ จิวเวลรี ” แนะนํ าคอลเลกชันใหม่ โดยเฉพาะแหวนในคอลเลกชั น “โอเมก้ า อควอ สวิ ง” ดึ ง เอกลั ก ษณ์ ของเกลี ย วคลื นไม่ เหมื อนใคร ประดิ ษฐ์ ด้ วยทองเยลโล่ โ กลด์ , ทองพิ งค์ โ กลด์ หรื อทองไวท์ โ กลด์ 18 กะรั ต และอี ก สองทางเลื อ กทํ า จากเซรามิ ก สี ข าวหรื อสี ดํ า นํ- าหนั กเบา ป้องกันการเกิดรอยขีดข่ วนได้ ดี แหวนอควอ (Aqua) รู ป แบบเกิ ดจากแนวความคิ ดที ผู ก พั น กับนํ- า ทํามาจากทองไวท์ โกลด์ , ทองเยลโล่ โกลด์ หรื อทองเรดโกลด์ 18 กะรั ต มี ความกว้ า งหลายขนาด ให้ เลือก ทีเหมาะกับนิ วมื อ และยังเลือกได้ ในขนาดใหญ่ พิเศษของบางรุ่ น ... พิเศษกับแหวน “คอนสเตลเลชั น” ได้ แ รงบั น ดาลใจมาจาก ดี เ อ็ น เอ นาฬิกา ด้ วยเอกลักษณ์ กรงเล็บทีเกาะเกียวอยู่บนตัวเรื อนนาฬิกา สู่เครื องประดั บ อั ญ มณี ถ่ า ยทอดความเป็ นหญิ งสาวที ร่ างเริ ง สดใส สง่ า งาม แทนนิ ยามความงามสไตล์ สปอร์ ต

บาศกนิยม นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที 29 เมษายน 2556 อุ ตสาหกรรมอั ญ มณี และเครื องประดั บ เป็ นอี ก หนึ งกลุ่ มอุ ต สาหกรรมส่ ง ออกที สร้ างรายได้ ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศ ขณะทีภาครั ฐทีรั บผิดชอบด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื องประดั บ โดยตรง โดยเฉพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื องประดับแห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ GIT ได้ เ ตรี ย มมาตรการรองรั บ พร้ อมหาแนวทางขั บ เคลื อนยุ ท ธศาตร์ เพื อให้ อุตสาหกรรมนี- เ ติ บ โต และมี ย อดขายจากการส่ งออกมากขึ- น โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้ านการออกแบบเครื องประดับของไทย ให้ มีทักษะและฝี มื อระดั บ สากล ซึ งกลุ่ ม สาย อาชีพเหล่ านี จําเป็ นต้ องติดตามแนวโน้ ม หรื อเทรนด์ แฟชันอย่ างใกล้ ชิด เพือต่ อยอดการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ ส อดคล้ องกั บ ความต้ องการของ ตลาดด้ วย โดยเทรนด์ ต่า งๆ มี ผ ลมาจากกระแสสั งคม การดํ า เนิ น ชี วิต การพู ดจา การแต่ งกาย และในปั จจุ บั น เทรนด์ บ าศกนิ ย ม (Cubism) กําลังเริ มเข้ ามามี บทบาทในแวดวงแฟชันในเมื องไทย บาศกนิ ยม หรื อลัทธิคิวบิสม์ เป็ นการสร้ างสรรค์ ศิลปะทีได้ รับผลสะท้ อนมาจากอิ ท ธิ พ ลด้ า น ความเจริ ญทางวิท ยาศาสตร์ และแนวทางของศิ ล ปิ นสมั ย ใหม่ ที พยายามแสวงหาลั ก ษณะเฉพาะตั วให้ กั บ ตนเอง มี ลั ก ษณะเป็ นเหลี ยมมุ ม เป็ นลูกบาศก์ เป็ นทรงเรขาคณิ ต นั บว่ าเทรนด์ การออกแบบแฟชั นนี เกี ยวข้ องกั บ อุ ตสาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื องประดั บ อย่ า งหลี ก เลี ยงไม่ ได้ ถือเป็ นอีกหนึ งปั จจัยสําคัญสําหรั บผู้ประกอบการธุรกิจทีเกียวข้ องทีต้ องเกาะกระแสนี เอาไว้ ให้ ดี

เวก้ าฯ ดูไบ พาพลอยไทยโรดโชว์ สุดยิงใหญ่ นสพ.ไทยโพสต์ วั นที 30 เมษายน 2556 สมาคมผู้ค้าอัญมณี ไทยและเครื องประดั บ (TGJTA), สมาพั น ธ์ อัญ มณี เครื องประดั บ และ โลหะมี ค่าแห่ งประเทศไทย (GJPCT) ได้ ทํ า MOU กั บ Sharjah expo ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ อิมิเรสต์ เพือผลักดันให้ นักธุรกิจอัญมณี ไทย ไปเปิ ดตลาดในตะวันออกกลาง โดยให้ บ.เวก้ า อินเตอร์ เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชัน (ดูไบ) เป็ นผู้จัดกิจกรรมพิเศษ “พลอยไทยโรดโชว์ ” ในงาน แสดงสินค้ าอัญมณี ไทยและเครื องประดับทียิงใหญ่ ในตะวันออกกลางและเป็ นที รู้ จั ก ทั วโลก คืองาน “34th Mid East Watch & Jewellery Show” ทีชาร์ จาห์ ยูเออี จัดโดย Expo center Sharjah ซึงงานนี มี ผ้ ูเข้ าร่ วมแสดงสิ น ค้ า อั ญ มณี น านาชาติ กว่ า 450 ราย โดยมี His Highness Sheikh Abdullah bin Salim Al Qassimi รองเจ้ าผู้ครองรั ฐชาร์ จาห์ ยูเออี เป็ นประธานเปิ ดงาน ทศพร มู ล ศาสตร์ สาทร กงสุลใหญ่ ณ เมื องดูไบ ตลอดจนรั ฐบาลไทย และกรรมการสมาคมผู้ค้า อั ญ มณี ไทยฯ ร่ วมเป็ นเกี ย รติ ใ นพิ ธี แบรนด์ “พลอยไทย” สร้ าง ปรากฏการณ์ ใหม่ เป็ นทีฮือฮาของผู้เข้ าชมงานและเทรดการค้ า จากทั วโลก เพราะรวมอั ญ มณี นํ างามลํ าค่ า และเครื องประดั บ อลั งการสุ ดฝี มื อ เจียระไน นํ าชือเสียงให้ กับประเทศไทยประสบความสําเร็ จทังภาพลักษณ์ และรายได้ ส่ งออกแพร่ สะพัดมหาศาลทันที

อร่ อย...อยู่ทคอ ี นสพ.ไทยโพสต์ วั นที 30 เมษายน 2556 กําลังเป็ นเครื องประดับสุดอินเทรนด์ ของสาวเมื องยุ่น สําหรั บสร้ อยคอหน้ าตาน่ ากิ น อย่ า งที เห็ น ไม่ ว่าจะเป็ นไส้ กรอกทอด ไข่ ดาว เบคอน หรื อฟรุ ตสลัด


Tuesday, April 30, 2013

Page 3

ทองดิงเอือส่ งออกอัญมณี หวัง ฟื นหลังเดียงมา 3 ปี นสพ.ดอกเบี ยธุ รกิจ วั นที 29 เม.ย.-5 พ.ค. 2556 นายพรชัย ชืนชมลดา อดีตนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณี ไทย กล่ าวว่ า ถือเป็ นนิ มิตหมายทีดีของอุตสาหกรรมอัญมณี ไทยทั งระบบ เพราะการที ราคา ทองคําปรั บตัวสูงขึ-นนั บตั-งแต่ ช่วง 3 ปี ทีผ่ านมา โดยปรั บจากประมาณ 900 เหรี ยญต่ อออนซ์ ไปยืนทีระดับ 1,800-1,900 เหรี ย ญต่ อออนซ์ น-ั น ทํ า ให้ อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื องประดับไทยทั-งระบบได้ รับผลกระทบอย่ างหนั ก โดยออเดอร์ อั ญ มณี แ ละเครื องประดั บ ไทย ทั- งจากอเมริ ก า ยุ โ รป และญี ปุ่ นลดลงอย่ า งมาก เพราะต้ น ทุ น อั ญ มณี แ ละเครื องประดั บ ที มี ท องคํ า เป็ นส่ วนประกอบมี ร าคาสู งขึ นมาก และราคาส่ งออกอั ญ มณี เครื องประดับก็สูงขึนตามไปด้ วย นายพรชัยกล่ าวต่ อด้ วยว่ า สําหรั บทิศทางการส่ งออกอัญมณี และเครื องประดับในปี นี คงต้ องรอดู ทิ ศ ทางของราคา ทองคําก่ อน หากมี แนวโน้ มลดลงอย่ างต่ อเนื อง ก็ยิงช่ วยให้ ภาคการส่ งออกดีวันดีคืน ซึงในอุตสาหกรรมอัญมณี ไทย มองว่ าถ้ าราคาทองคํ า ลดตํ าลง กว่ า 1,300 เหรี ยญต่ อออนซ์ ก็ยิงเป็ นโอกาสในการส่ งออกมากขึน “ภาคการส่ งออกอัญมณี และเครื องประดั บ ของไทยได้ ถ ดถอยมากแล้ วหลายปี แม้ ว่าตามมู ลค่ าการส่ งออกในแต่ ละปี จะมี การระบุจํานวนว่ ามี มากถึง 2-3 แสนบ้ านบาท แต่ นั นเป็ นมู ล ค่ า ที รวมการส่ งออกทองเข้ า ไปด้ วย ซึ งมี สัดส่ วนมากถึง 50-60% ส่ วนทีเหลือจะเป็ นอัญมณี และเครื องประดับพลอย ดังนั น การทีราคาทองตกตําลง ถือว่ า สมเหตุ ส มผล เพราะเราเองมอง ว่ าเดิมทีราคาทองสูงนั น มากจากการปั นราคา ซีงไม่ ใช่ ดีมานด์ ทีแท้ จริ ง ขณะทีราคาทองทีลดตําลงอยู่ในขณะนี เริ มทีจะเป็ นราคาที น่ าจะเหมาะสม หรื อใกล้ เคียงกับสถานการณ์ ของโลก ซึงยังคิดว่ าราคาทองยังน่ าจะลดตําลงกว่ านี ได้ อีก ถ้ าลดลงมากเท่ าไหร่ ก็จะกระตุ้นให้ ภาคการส่ งออกอั ญ มณี ของไทยมี ความคึกคักมาขึนเท่ านั น”

ธปท.เผยเศรษฐกิจไทยเดือนมี.ค.ชะลอตัว กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที 30 เมษายน 2556 ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่ า ภาวะเศรษฐกิจเดือนมี นาคม 56 ชะลอลงจากเดื อนก่ อน ตามการใช้ จ่า ยภาคเอกชนทั- งการอุ ป โภค บริ โภคและการลงทุน อย่ างไรก็ดี การส่ งออกสินค้ าปรั บตัวดีขึน สอดคล้ องกับการผลิต ภาคอุตสาหกรรมเพือการส่ งออก ขณะที ภาคการท่ องเที ยว ขยายตัวดีต่อเนื อง ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมี เสถียรภาพ อั ตราการว่ า งงานอยู่ ใ นระดั บ ตํ า อั ตราเงิ น เฟ้ อชะลอลง ส่ วนดุ ล การชํ า ระเงิ น ขาดดุ ล เล็กน้ อย การวิเคราะห์ ข้อมู ลเศรษฐกิจในเดือนนี ยังใช้ การเปรี ยบเทียบกับข้ อมู ลในเดือนก่ อนหน้ า (ปรั บฤดูกาล) เพือให้ สามารถสะท้ อนแรงส่ งของ เศรษฐกิจทีชัดเจนกว่ าการเปรี ยบเทียบกับข้ อมู ลของเดือนเดียวกันปี ก่ อนทียังผิดปกติจากผลของอุทกภั ย รายละเอี ย ดของภาวะเศรษฐกิ จไทยใน เดือนมี นาคมมี ดังนี การใช้ จ่ายภาคเอกชนชะลอลงจากเดือนก่ อนหลังจากทีเร่ งขึนมากในช่ วงก่ อนหน้ า โดยดั ช นี ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน หดตัวร้ อยละ 1.1 จากเดือนก่ อน ตามการจัดเก็บภาษีมูลค่ าเพิม และการนํ าเข้ าสินค้ าอุปโภคบริ โภคทีลดลงโดยเฉพาะในหมวดสิ น ค้ า คงทน เช่ น เครื องใช้ ไฟฟ้าและเฟอร์ นิเจอร์ อย่ างไรก็ดีการใช้ จ่ายในหมวดยานยนต์ ขยายตั วดี ตามการส่ งมอบรถยนต์ ตามคํ า สั งซื อค้ า งจอง และการเร่ งทํ า การตลาดของผู้ประกอบการ สําหรั บดัชนี การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้ อยละ 0.7 จากเดือนก่ อน ตามการลงทุนในเครื องจักรและอุปกรณ์ หลั งจากที มี การลงทุนไปมากในช่ วงก่ อนหน้ า ขณะทีการลงทุนในรถยนต์ เชิงพาณิ ชย์ ขยายตัวดี เช่ นเดียวกับการลงทุนในหมวดก่ อสร้ างที ขยายตั วตามพื นที ได้ รับอนุ ญาตก่ อสร้ างทังเพือพาณิ ชยกรรมและทีอยู่อาศัย การส่ งออกสินค้ ามี มูลค่ า 20,491 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 4.9 จากเดื อนก่ อน ตามความต้ องการจากต่ างประเทศทีเพิมขึนในสินค้ าอิเล็กทรอนิ กส์ และยานยนต์ โ ดยเฉพาะรถยนต์ เ ชิ งพาณิ ช ย์ ส่ วนการส่ งออกสิ น ค้ า เกษตร ขยายตัวตามการส่ งออกข้ าวทีดีขึน อย่ างไรก็ดี การส่ งออกยางพารายังทรงตัว เนื องจากสต็อกยางพาราของจีนซึงเป็ นผู้นําเข้ า รายใหญ่ ของไทยอยู่ ในระดับสูง

คาดเฟดยังคงมาตรการผ่ อนคลายเชิงปริ มาณ โพสต์ ทูเดย์ ออนไลน์ วั นที 30 เมษายน 2556 ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่ า ในการประชุม ณ วันที 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2556 นี เฟดน่ าจะยังคงขนาดของการซื อสิ น ทรั พ ย์ ที 8.5 หมื นล้ า นเหรี ย ญ สหรั ฐ/เดือน ต่ อเนื องถึงช่ วงปลายปี 56 เป็ นอย่ างน้ อย หลังการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรั ฐฯ ในไตรมาส 1/56 ออกมาค่ อนข้ างผิดหวัง โดยการปรั บ ลดรายจ่ ายภาครั ฐฯ รวมทังการสินสุดมาตรการปรั บลดภาษีการจ้ างงาน ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการฉุ ดรั งการฟื นตัวของเศรษฐกิ จ ขณะที อั ตราเงิ น เฟ้อในปั จจุบันทีอยุ่ในระดับตํา อาจเป็ นปั จจัยสนั บสนุ นให้ เฟดยังคงมี ความยืดหยุ่ น ในการดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ผ่ อนคลายเชิ งปริ ม าณ อย่ า ง ต่ อเนื อง การฟื นตัวของเศรษฐกิจสหรั ฐฯ ยังคงต้ องเผชิญแรงกดดันต่ อเนื อง จากการปรั บลดงบประมาณ และการหมดอายุ ล งของมาตรการการ ปรั บลดภาษีการจ้ างงาน ถึงแม้ ว่าเศรษฐกิจสหรั ฐฯ ในช่ วงไตรมาส 1/56 จะสามารถขยายตัวได้ 2.5% (QoQ s.a.) ซึงส่ วนหนึ งเป็ นผลของฐานที จี ดีพี ไตรมาสก่ อนขยายตัวเพียง 0.4% แต่ หากพิจารณาถึงรายละเอียดขององค์ ประกอบใน GDP สหรั ฐฯ จะพบว่ า ความไม่ แน่ นอนเกียวกับประเด็ น ด้ า น การคลังได้ ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ โดยการลงทุนภาคเอกชนเริ มชะลอตัวลง สอดคล้ องกับเครื องชีภาคการผลิตทีเริ มสะท้ อนทิศ ทางการขยายตั ว ทีชะลอลงของกิจกรรมการผลิตในระยะข้ างหน้ า ขณะทีเครื องชีภาคการบริ โภคอันได้ แก่ ยอดค้ าปลีกและความเชือมั นผู้ บ ริ โ ภคก็ เ ริ มปรั บ ตั วลดลง สะท้ อนถึงมุ มมองทีแย่ ลงของผู้บริ โภคสหรั ฐฯ ทีส่ วนหนึ งคงได้ รับผลกระทบจากการสินสุดของมาตรการปรั บ ลดภาษี ก ารจ้ า งงาน (Payroll-Tax Cut) และการปรั บขึนภาษีเงินได้ อันจะเห็นได้ จากการขยายตัวของรายได้ หลังหักภาษี (Disposable Income) ของอเมริ กันชนทีปรั บลดลง นอกจากนี การ ปรั บลดงบประมาณของสหรั ฐฯ ยังมี ผลกดดันการฟื นตัวของตลาดแรงงาน ผ่ านการจ้ างงานของภาครั ฐทีคงปรั บลดลง News Clipping: เป็ นบริ การข่าวซึ! งสรุ ปจากหน้าหนังสื อพิ มพ์ โดยดําเนิ นการจัดส่งทุกวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้ อมู ลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 30-4-2013  

Newsclipping 30-4-2013