Page 1

Online Tuesday, September 03, 2013

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแท ง ทองรูป พรรณ ทีม่ า :

21 ,05 ,05 0 20 ,738

21 ,150 15 0 21 ,550 55 0

www.goldtrader.or.th www.goldtrader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1393.85 24.15 1,526.00 720.00

ทีม่ า: www .thebullio ndesk.com

ราคาน้าํ มัน ราคาน้าํ มัน(บาท บาท//ลิตรร)) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29 .9 9 4 7 . 45 37 . 4 8 39 . 9 3 34 . 9 8 23 . 5 8

ทีม า : www.pttplc.com

ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 2 ก.ย. 2556 หลักทรัพย ครัปง้ กดอ น ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GF M JUBIL E

ราคา เปลีย่ น ปด แปลง

7.05 7 .00 7.10 0 .665 0 .665 0 .616 11. 11 .90 12.40 13.60 12 .20 22.30 20.90 22.90

ด ชั นี หลัก ทรัพย  แฟชัน่ ตลาด หลัก ทรัพย 

+0.05 0.05 -0 .049 +1.70 +0.60

ปริมาณ ซือ้ ขาย( ขาย(หุน )

มูลค ลคา การซือ้ ขาย

68, 68 ,800 1,876, 876 ,000 1,700 20,900

485, 485 ,830 1,155,563 21,330 475,830

ปดที่ (จุด)

มูล คา (ลานบาท) นบาท)

เปลีย่ นแปลง (จุด)

661. 661.65

2,484

-0.12

1,323 1,323. 323 .70

34 ,212. 212 .63

+29 .40

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

Merii Meri i นสพ. นสพ. สยามดารา วัน ที่ 3 กันยายน 2556 2556 เมอรี ( Merii) Merii ) เครื่องประดับ ไลฟสไตล ตัวแทนของผู ห ญิ งสมั ย ใหม ที่ เป ย มไป ดว ยบุคลิก ผสานแรงบั น ดาลใจในการใช ช ี วิ ต ซึ่ งเต็ ม ไปด ว ยอิ ส ระและความ ทันสมัย จัดโปรโมชั่ น พิ เ ศษรั บ ลมผม ลด 50% อาทิ เปอติ ท ฟลอเร็ ต คอล เลกชั่น (Petit Floret Collection) ที่ไดแ รงบันดาลใจจากดอกฟอร เก็ ตมี น  อ ต (Forget Me Not) ในความหมายที่ ว  า “อย าลื ม ฉั น ” หนุ ม ๆ ที่ กําลั งมองหา เค รื่ อ งประ ดั บ แท นใจ ให กั บ สาวคนรั ก ห รื อ คุ ณ ผู ห ญิ งที่ กํ า ลั ง มองห า เครื่อ งประดับมาชวยสรางสไตลใ หน าใสใจ และมิกซ แอนด แมตช กั บ เสื้ อ ผ า ตั ว โปรด ตั้งแตวัน นี้ถึง 30 กันยายนนี้เทานั้น ที่เคานเตอรเมอรี ทุกสาขา

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตา งประเทศ ธนบัตร

สกุลเงิน USD: 50 -100 GBP (UK) EUR (Euro Zo ne) JPY (Japan: (Japa n: 100) HKD (Ho ng Kong) CNY (China)

โอนเงิน

ราคาขาย ราคาข าย ั๋ ตวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

31 .85 49.41750 41750 49. 4 1.90500 31 .87125 4 .10000 5 .17750 17750

32 .10 50..01000 50 4 2 .41750 3 2.43500 2.43500 4 .14750 5.29250 5.29250

ราคารับซือ้

ตัว๋ แลกเงิน ราคารับซือ้ ราคาขาย & ดราฟ 31 .60 32.25 3 1.75 2.25 48 .99 50.43 50.43 49 .28750 4 1.61 42 .66 4 1 .80500 31 .62 32 .8 9 31 .79625 4 .02 4.21 4 .08625 4.21 4.86 5.39 5 .13250 4.86 5.39 13250

เลนญา ฯ ปกธงจีนขยายตลาดเครื่องประดับ นสพ. นสพ. โพสตทเู ดย วันที่ 3 กัน ยายน 2556 เลนญา จิว เวลรี่ ลุยเปดช็อปครั้งแรกที่จีน แนวโนมตลาดเครื่องประดับ สดใส ลูกคากําลังซื้อแนน นางนทีท อง ทองไทย กรรมการผูจัดการ บริ ษั ท เลนญ า จิว เวลรี่ เปดเผยวา บริษ ัทไดขยายธุร กิจรานจิว เวลรี่ไปตางประเทศครั้งแรกที่ประเทศจีน โดยไดไปเปดช็อ ปที่เมืองหนานหนิ ง เพราะเป น ตลาดใหญ และกลุ ม ลูกคาคนจีนสนใจซื้อสินคาสูงมาก โดยเฉพาะสินคาเครื่องประดับ อัญมณี ซึ่งไดเขาไปเปดสาขาในประเทศจีน ประมาณ 2 เดื อ นที่ ผ านมา พบว าสร างยอดขาย เติบโตไดดีมาก ทั้งนี้หากยอดขายในประเทศจีนเติบโตไดดี และลูกคาชาวจีน ชื่น ชอบแบรนดส ูง ก็ม ีแผนเปดช็อปใหมในปตอ ไปที่เซี่ยงไฮ และปกกิ่ง โดยตลาดใน ประเทศจีนมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเขาไปเปดสาขาใหมไดจํานวนมาก สว นแผนตลาดในตางประเทศจะเน น ร ว มงานแสดงสิ น ค า (แฟร ) ที่ ภาครั ฐ จั ดอย าง ตอเนื่อ ง เพื่อสรางแบรนดใ หลูกคารูจักมากที่สุด พรอมกันนี้ไดเปดช็อปในประเทศไทยบริเวณถนนบางนา-ตราด เปน ช็อปของเลนญ า ครั้ งแรกในไทย วางให เปนรานคาตนแบบ (แฟล็กชิป สโตร) โดยจะเปน ช็อปที่มีส ินคาจิว เวลรี่และบริการสปาใหแกลู กค า และนัก ท อ งเที่ ย วต างชาติ ที่ จ ะเข า มาใช บ ริ การ ซึ่ งที่ ผา นมา บริษัทจะเนน ชองทางขายในประเทศผานระบบออนไลนเปนหลัก ขณะที่เปาหมายยอดขายของบริษ ัทในปน ี้ คาดวาจะเติบโตเป น ตั ว เลข 2 หลัก เมื่ อ เที ย บกั บ ป กอน สัดสว นยอดขายมาจากตลาดสงออก 50% ไดแก ประเทศสหรัฐ จีน และยุโรป สว นยอดขายในประเทศมีส ัดสว น 50%

ประชุมใหญ นสพ. นสพ. ไทยโพสต วันที่ 3 กัน ยายน 2556 ผศ. ผศ. ดร. ดร .พรสวาท วัฒ นกูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาอั ญ มณี แ ละ เครื่อ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เป น เจ าภาพการจั ดงานประชุ ม ใหญ ผูบริหารองคการมหาชน ครั้ งที่ 4/2556 เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู แ ละความ รว มมือ ในทุกดาน โดยมีผูอ ํานวยการจาก 38 องค การมหาชน ประเทศไทย เขารวมประชุม อาทิ อารีญ า ภาค ภาคาา หาญ ผู อํ านวยการสํ านั กบริ หารกลาง

ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ด า น ชี ว วิ ท ย าศ า ส ต ร ( อ งค ก าร ม ห า ช น ) วิ ภ า รั ตน ธ า ร า ธี ร ภา พ ผู อ ํ า นว ย การ ฝ า ยบ ริ หาร รั ฐ กิ จวิ ส าหกิ จ สํานักงานสงเสริม การประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)


Tuesday, September 03, 2013 Australia’s Australia’s gold production up

Page 2

Bangkok Post: September 3rd 2013

Gold output in Australia, the world’s No.2 producer after China, rose 5% in the second quarter from a year ago as producers cut costs by increasing the ore grade. Output was 67 tonnes for the three months ended June 30, 3 tonnes up from the same period a year ago and 3.5 tonnes above the preceding quarter, according the Gold Quarterly Review by Melbourne-based Surbiton Associates. “The higher gold output in the June quarter was due to higher tonnages of ore treated plus slightly higher ore grades.” Said Surbiton. “The increase in grade was precisely what we expected would happen following the price fall in early April.” Gold output fell 5% in the first quarter as wet weather impeded production in parts of Western Australia state, where roughly 80% of Australia’s gold is mined. Close said Evolution Mining’s Mt Rawdon mine in Queensland was one of the best performing, almost doubling gold production. Output at St Barbara Mine’s Gwalia operation in Western Australia was up around 60%. Newcrest minings Australian operations also performed well, with output at Telfer in Western Australia up 30% and the combined output of its Cadia operations in New South Wales up 20%.

เอฟทีเอไทย/ อไทย/อาเซียนน -อินเดีย เอกชนไทยต เอกชนไ ทยตองรีบใชสิทธิ นสพ. นสพ.ฐานเศรษฐกิ ฐานเศรษฐ กิจ วัน ที่ 1-4 กันยายน 2556 เผลอแผล็บเดียว วันที่ 1 กันยายนนี้ ก็จะครบ 7 ปบ ริบ ูรณพอดีที่ความตกลงเขตการคาเสรี หรือ เอฟทีเอไทย-อิน เดียเริ่ม มีผลบังคับใช ทําใหภาษีน ําเข า สิ น ค า ระหวางไทยกับ อิน เดีย 82 รายการใน Early Harvest Scheme (EHS) ลดเหลือ รอยละศูนย (รายละเอียดดูไดจากเว็บ ไซตกรมเจรจาการค า ระหว า งประเทศ www.thaifta.com) ที่ผานมา ถือวาเอกชนไทยไดใ ชประโยชนจากเอฟทีเอฉบับนี้คอนขางเต็มที่ จากขอ มูลของกรมการค าต างประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย ในป 2555 มีการใชสิทธิเอฟทีเอไทย-อินเดียในการสงออกไปอินเดีย เปนมูลคาถึงเกือบ 700 ล า นดอลลาร คิ ดเป น 70% ของมู ลค าสิ น ค าส งออกที่ ได ร ั บ สิทธิ สิน คาสําคัญที่ไทยใชสิทธิสงออกไปอินเดีย ไดแก เครื่องปรับ อากาศ เครื่อ งประดับ เพชรพลอยทํา ดว ยโลหะมีค า เม็ ดพลาสติ ก (โพลิ ค ารบ อเนต) อะลูมิเนีย มเจือ และเม็ดพลาสติก (อิพอกไซดเรซิน) เปนตน โดยมาตรการที่ร ัฐบาลอินเดีย ใหความสําคัญเปนพิเศษ คือ การพยายามลดการนํ าเข าสิ น ค าราคา แพงอยางน้ํามันและทองคํา โดยอยางหลังมีความเปน ไปไดที่จะสงผลกระทบตอ เอฟทีเอไทย-อิน เดีย ในหมวดสิ น ค าเครื่ อ งประดั บ ทองคํ า ที่ ตอนนี้ ก ลายเป น ประเด็น ใหญท ี่อาจบานปลายถึงขั้น ตองถอดสิน คารายการนี้ออกจากความตกลงเอฟทีเอไทย-อิน เดียเลยก็เปนได ดังนั้ น ในช ว งที่ เ อฟที เอไทย-อิ น เดี ย และ อาเซียน-อิน เดีย ยังคงเอื้อ ประโยชนใ หกับ ผูสงออกของไทยอยู เอกชนควรใชป ระโยชน ใ ห ม ากขึ้ น เพราะการที่ ธ นาคารโลกคาดการณ ไว ว  า อิ น เดี ย จะเป น เศรษฐกิจขนาดใหญ 1 ใน 5 ของโลกในป 2563 แสดงใหเห็นวา โอกาสทางการคาของไทยคงไมไปไหนไกลเกินดิน แดนภารตะแหงนี้แนน อน

มรสุมกระหน่าํ " อินเดีย" เงินทุนไหลออก รูป รว งหนัก นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 2 กันยายน 2556 เขตเศรษ ฐกิจ อัน ดับ สามของเอเชี สามของเอเชีย และประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ อัน ดับสองของโลกอยางอิน เดียกํา ลังเผชิญมรสุม เศรษฐกิจลูกใหญ และออนไหวอยาง มากตอ กระแสนัก ลงทุน ตา งชาติข นเงิน กลับ ฝงตะวัน ตก เนื่องจากตองอาศัยเงิน ทุนจากนอกประเทศมาอุดชองโหวดุลบัญชีเดิน สะพัด เดอะการเดียน ระบุวา เงินทุนจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเริ่ม ไหลกลับหลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สงสัญญาณเตรีย มลดขนาดมาตรการผ อ นคลายเชิ งปริ ม าณ (QE) ในอนาคตอันใกล สงผลใหดัช นีตลาดหุนรวมถึงคาเงินสกุลทองถิ่นในแถบเอเชีย รว งหนักทั่วหน า แต ข ณะที่ ป ระเทศอื่ น ๆ ตั้ งแต ตุร กี ถึงมาเลเซี ย เริ่ ม ดี ดตัว กลับ มาบางแลว แตสถานการณใ นอิน เดียกลับทรุดลงตอ เนื่อง เฉพาะเดือนนี้ คา เงิ น รูป  เสื่ อ มคา ลงแล ว 1 ใน 6 กระทบต อ ดุ ลบั ญ ชี เดิน สะพั ดของอิ น เดี ย เนื่องจากตน ทุนการนําเขาพลังงาน ปุย และวัตุดิบสําคัญอื่น ๆ แพงขึ้น ทําใหผูผลิตสินคาแดนสาหรี เ ผชิ ญ ป ญ หาหนั ก เพราะกํ า ลั งอยู ใ นช ว งเร งผลิ ต สิ น ค า เตรีย มรับ ชว งเทศกาลกัน ยายน-ธันวาคม ซึ่งเปนชว งที่ของขายดีที่สุด นอกจากนี้ อิน เดียซึ่งตอ งนําเขาพลังงานราว 75% ของความตอ งการบริ โ ภคในประเทศ ยังถูกซ้ําเติม ดวยราคาน้ํามันในตลาดโลกที่พุงสูงสุดในรอบ 6 เดือน หลังสหรัฐและพันธมิตรเตรีย มใชกําลังทหารโจมตีรัฐบาลซีเรีย ที่ถูกกลาวหาว าใช อ าวุ ธ เคมี กับกลุมพลเรือ น จนมีผูเสียชีวิตหลักพันคน ในทางทฤษฎี เงิน รูปท ี่ออ นคาลงจะทําใหสินคานําเขาแพงขึ้น และสิน คาสงออกของอิ น เดี ย ถู กลงในสายตาลู กค า ตางชาติ ซึ่งชวยลดการขาดดุลบัญชีเดิน สะพัดที่สูงถึง 4.8% ของจีดีพ ีอินเดีย แตนักเศรษฐศาสตรช ี้วาโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ไมยืดหยุ น ของแดนส า หรีเ อง ตั้งแตร ะเบีย บขั้นตอนที่ซ ับซอ นในการสงออก ตลอดจนดีมานดตอสิน คาสงออกที่ไมคอ ยแปรผัน ตามราคา ทําใหตองใชเวลานานกว าตลาดภายในประเทศจะ ปรับตัว รับการเปลี่ย นแปลงของคาเงิน


Tuesday, September 03, 2013

Page 3

คา ครองชีพ พุง สูง ขึ้น นสพ. นสพ.เดลินวิ ส วันที่ 3 กันยายน 2556 นายอิส ระ วอ งกุศ ลกิจ ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปดเผยภายหลั งการประชุ ม คณะกรรมการร ว ม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)วา ที่ป ระชุม ไดแสดงความเปนหวงปญหาคาครองชี พ ที่ ป รั บ สู งขึ้ น แต ก็ไม อ ยากให ท ุ ก ฝายกังวลตอ คาครองชีพที่ปรับสูงขึ้น เพราะเชื่อ วา ไมส งผลกระทบใหอัตราเงินเฟอ ปรั บ ขึ้ น สูงมาก สิ่ งที่ ตอ งการให รัฐบาลเรงดําเนินการ คือ หามาตรการกระตุน กําลังซื้อของประชาชนมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ มี แ นวโน ม การชะลอตั ว สว นแนวโนม ราคาสินคาในชวงปลายป จากการสอบถามผูประกอบการเชื่ อ ว า จะไม ป รั บ ขึ้ น ราคาสิ น ค า เนื่ อ งจาก ขณะนี้ม ีการแขงขันสูง

OTT ธุรกิจแสนลา นทีไ่ มตองลงทุน นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วัน ที่ 2-4 กัน ยายน 2556 2556 คงจะเปนเรื่อ งแปลก หากจะมีใ ครสักคนในประเทศไทย ที่ใ ชส มารทโฟนและยังไมรูจัก App ที่เรีย กวา Line หรือ WhatsApp ปจ จุบ ัน มีผใู ชงาน Line กวา 200 ง าน WhatsApp กวา 300 ลา นคน แมแ ตใ นประเทศไทยยังมีผูใชงาน Line เกือบ 20 ลานคน ซึง่ นับเปน 30% ของประชากรไทย ลา นคนทั่ว โลก ในขณะที่ม ีผ ูใ ชงาน ทั้งประเทศ ในโลกของเทคโนโลยี รูป แบบทางธุร กิจ ของ L ine และ WhatsApp ไดถกู นิยามวาเปนธุรกิจ OverOver-TheThe- Top หรือ OTT ซึง่ มีความหมายวา Line และ WhatsApp เปน การใหบริการในรูปแบบของ App ผา นสมาร ท โฟนและแทบเล็ ต และผา นโครงขา ย 3G หรื อ 4G โดยที่ ไม ตอ งลงทุ น สร างโครงข า ย โทรคมนาคมหรือ อุปกรณเปนของตัว เอง นอกไปจากนี้ผูใ หบริการโครงข า ยโทรคมนาคมหรื อ ผู ผลิ ตอุ ป กรณ ยั งไม มี ค วามสามารถที่ จ ะรั บ รู ห รื อ ควบคุ ม รายละเอียดของขอมูลจาก ธุร กิจ OTT ที่ว ิ่งผานระบบตัวเอง จุดเริ่ม ตนของ OTT คือการที่ผูใ หบริการโทรคมนาคม เริ่มให บ ริ การ Data ความเร็ ว สู ง เช น 3G หรือ 4G และ ผูผลิตอุปกรณเชน สมารทโฟน แทบเล็ต ไดอ นุญาตใหมีการพัฒนา App ที่ใ หบ ริการในรูปแบบของ OTT ผานอุปกรณและโครงขาย โดยอาจนึก กลับ ไปถึงวัน ที่ Apple ไดเปด App Store สําหรับ iPhone Line และ WhatsApp จึง เปน การลงทุน ธุร กิจ ที่ม ีม ูลคา เพีย ง 10 ถึง 100 ลา นบาท แตกลับ สามารถใหบ ริก ารที่คลา ยคลึงกับ ผูใ หบ ริการโทรคมนาคม ที่ตอ งมีก ารลงทุน เปน มูล คา กวา แสนลา นบาท ขอไดเปรียบอีกประการ คือการที่ OTT ไมตอ งตอง เปนเจาของโครงขาย ทําให Line และ WhatsApp สามารถเปดใหบริการไดพรอมกันในหลายประเทศ จึ งสามารถเติ บ โตได อ ย างรวดเร็ ว และมี ผู ใ ช งานได หลายรอยลานคนในเวลาอันสั้น อยางไรก็ดีการทําธุรกิจที่ไมตอ งลงทุ น ก็ มิ ใ ช จ ะเป น เรื่ อ งง าย เนื่ อ งจากมี การกี ดกั น ทางการค า (Barriers to Entry) ที่ ต่ํา ใครๆ ที่มีความรูความสามารถ ยอ มที่จะเขามาทํากิจการนี้ได โดยที่ไมตองลงทุนเปนหลักแสนลาน เชนในตัว อยางของธุ ร กิ จโทรคมนาคม Barriers to Entry ที่ต่ํา ทําใหมีคูแ ขงที่มาก และเปน การตอ สูอยางไรพรมแดน ธุร กิจของ OTT จึงอาจไมมีความยั่งยืน เทียบเทากับ ธุร กิ จที่ ต อ งมี การลงทุ น ดั งจะเห็ น ได จาก การ เปลี่ยนจากยุคของ Facebook มาเปน WhatsApp และ Line ในเวลาไมกี่ป  จึงไมใชเรื่องแปลก หากในอีก 6 เดือนขางหนา จะมี บ ริ การ OTT ที่ ใ หม กวา และ เปนที่ช ื่นชอบของคนไทยมากกวา ที่อ าจสามารถชวงชิงลูกคาจาก Line ไปไดเปนจํานวนมาก ในขณะที่ผูใ หบ ริการโครงขายโทรคมนาคมยังคงเปน รายเดิ ม หรื อ ผูที่ผลิตอุปกรณสมารทโฟนและแทบเล็ตยังคงเปนรายเดิมเชน กัน (อานเพิ่มเติม http://bit.ly/1dDzAxr )

News Clipping: เปนบริการขาวซึ่งสรุป จากหนาหนั งสือพิม พ โดยดําเนินการจัดส งทุกวัน ทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail ายสือ่ สารองคกร : โทร โทร..131, 131, 132, 132, 133 สอบถามขอ มูลเพิม่ เติมไดท ี่ ฝายสื

Newsclipping 3 9 2013