Page 1

News Clipping Online Tuesday, December 03, 2013

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุน ในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 2 ธ.ค.2556

ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ทีม่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

18,60 18,600 600 18, 18,328

18,700 700 19, 19,100 100

www.goldtrader.or.th

Ask 1,221.20 19.25 1,351.00 715.00

ทีม่ า: www.thebullion6 www.thebullion6desk.com

ราคาน้ํามัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29. 99 4 6. 95 3 6. 98 3 9. 43 3 4. 48 2 3. 58

ทีม า : www.pttplc.com

De Preco Diamond คอลเลกชั่นใหม

เปลี่ยน แปลง

ปริมาณ ซื้อขาย(หุน)

มูลคา การซื้อขาย

6.95 6.95 6.95 0.726 0.726 0.752 +0.026 14.00 11.80 23.70 24.00 23.80 +0.10

133,100 3,852,000 59,699

924,975 2,897,650 1,402,697

หลักทรัพย ครัป้งกดอน ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

640.37

5,320

-0.93

1,374.26

32,455.14

+3.13

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ธนบัตร

นสพ. นสพ.โพสตทูเดย วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เพชร เดอ พรีโก (De Preco Diamond) Diamond) แนะนําคอลเลกชัน่ เครื่ อ งประดั บ เพชรดี ไ ซน ใหม โดดเด นด ว ยรู ป แบบการฝ ง Micro Setting จึ ง มั่ นใจได ว า มาพร อมกับ คุ ณ ภาพและ ความสวยงาม สมบู ร ณ แบบ เหมาะสํ า หรั บ เลื อกสรรเป น ของขวั ญสุ ด พิ เ ศษสํ า หรั บ คนสํ า คั ญ ของคุ ณ เพื่ อต อ นรั บ เทศกาลแหงความสุขที่ใกลจะมาถึงนี้

ราคา ปด

สกุลเงิน USD: 50-100 GBP (UK) EUR (Euro Zone) JPY (Japan: 100) HKD (Hong Kong) CNY (China)

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32.03 52.26000 43.23000 30.93750 4.12375 5.23750

32.28 52.87250 43.75250 31.47125 4.17125 5.35375

ราคารับซือ้

ตั น ราคารับซือ้ ราคาขาย &ว๋ แลกเงิ ดราฟ 31.78 32.43 31.93 51.82 53.30 52.12500 42.93 44.00 43.12625 30.69 31.93 30.86500 4.05 4.24 4.11000 4.92 5.45 5.19125

Blossom Colle Collection แหวนเพชรดีไ ซนใหม ลาสุ ด เจิดจรัส ดวยเพชรเม็ดกลางและลอ มรอบด วยเพชรกลมเม็ ดงาม ตั วเรือนโดดเด น เปรียบเสมือนดอกไมอันงดงาม มีใหเลือก 2 สี ทองขาว แสดงออกถึงความโดดเดน มั่นใจ มีเสนห นาคนหา และพิงคโกลด แสดงออกถึงความ ออนหวาน นุมนวล แหวนเพชรสุดคลาสสิก ที่ก ารัน ตีไ ดถึง คุณ ภาพของเพชรน้ํ างาม D Color และการเจี ยระไนอย างไดสั ดสว น Triple Excellence ที่ไดรับการรับรองจากสถาบัน GIA (Gemological Institute of America) แหวนเพชรแถว ที่ยังคงความคลาสสิก ตลอดกาล เพชรทุกเม็ดผานการเจียระไนอยางไดสัดสวนสวยงาม นํามาวางเรียงตอกัน แมจะดูเ รียบงาย แตก็ส วยเกและทันสมัย คอลเลกชั่นเพชรดีไซน เรียบหรู สะดุดตาดวยเพชรกลมเม็ดกลางที่โดดเดนเจิดจรัส พรอมประดับเพชรขางตัวเรือนทองขาวในสไตลเรียบหรู ที่ชวยเสริมใหเพชรเม็ด กลางยิ่งดูโดดเดน สงางาม เปลงประกายระยิบระยับ

พรีมาโกลด นิตยสารแพรว ตยสารแพรว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คอลเลกชั่น Contempo ตอบโจทยสาวรุนใหม ดวยทองคําแท 99.9% ผสมผสานดวยทองคําขาว มีหลากหลายดีไซนใหเลือก ทั้งรูปทรงหัวใจ ดวงดาว ดอกไม ในรูปแบบของตางหู แหวน จี้ สรอยคอ และสรอยขอมือ


Tuesday, December 03, 2013

Page 2

ประกายแสงจากราวปา นสพ. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เมื่ อสั ปดาห ที่ผ านมา แพนดอรา (Pandora) (Pandora) เครื่ องประดั บ แบรนดดั งสั ญชาติ เดนมารก จั ด งานฉลอง 2 ปในประเทศไทย Pandora 2 nd Anniversary : Portray to Enchanted Forest ที่โ ซนเอเทรี่ย มเซ็นทรั ลเวิลด โดยไดรับเกี ยรติจาก ฯพณฯมิเคล เหมนิธิวินเธอร เอกอัครราชทูตเดนมารก ประจําประเทศไทย มารวมเปดงาน พรอมชมแฟชั่นโชวในบรรยากาศปา จํ า ลอง หรื อ วู ดแลนด แพนดอร า ถื อ โอกาสนํ า เสนอคอลเลคชั่ น พิ เ ศษ 3 แบบได แ ก วิ น เทอร คอลเลคชั่ น ฉลอง 2 ป และดีไซนพิเศษสําหรับเทศกาล คริสตมาส โดยคอลเลคชั่นรับหนาวจัดในธีม Enchanted Forests ที่ตีความจากเทพนิยาย บทกวี ในวูดแลนดที่ซอนสมบัติลํ้าคา เอาไว เฉดสีเดนไดัแก สีเขียวมรกต สีมวง อเมธีสต หินสีเจียระไน ที่สื่อถึงอิสตรีและความเปราะบาง ดีไซน แบบวินเทจตกแตงเพิ่มไดดวยชารมรูป นกฮูก รูปมายูนิคอรนและเครื่องประดับขนนก สวนดีไซนครบรอบ 2 ป เปนเซตออกแบบพิเ ศษทีโ ดดเดนดวย ชาร มสึ่อความหมายถึ งความรั ก ของขวั ญ และสั ญลั กษณจ ากแพนดอร า เชนรู ปโบว แบ็ค รูปหัว ใจประดับเพชรคิวบิคเชอร โคเนี ยร ชารมโอเพนเวิร ค ประดับเพชร เปนตน คอลเลคชั่นคริสตมาส ออกแบบจาก แรงบันดาลใจของ เทศกาลรื่นเริง ความสดใส สวยงามของเกล็ดหิมะ ผสมลายพิมพรูปสัตวขี้เลน สีเดน ไดแก สีฟา สีมวง ออกแบบเปนชารมรูปสโนวโกลบ ซานตาคลอส กวาง เรนเดียร รูปแคนดี้เคน ชารมพาเวรูปตนคริสตมาส

ดีฟาย เครื่องประดับดี บ ดีไซน ดิบ นสพ. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เครื่องประดับแนวสตรีทแวร สัญชาติไทยชื่อ Defy ( ดีฟาย) าย) ดีไซนตอบโจทยคาแรคเตอรที่หลากหลายของมนุษย เรงขยาย ตลาดดผานงานแฟรพรอมตีตลาดสงออก การันตีศักยภาพของแบรนดดวยการไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 17 แบรนดใน โครงการสรางนัก ออกแบบสินค าไลฟส ไตลสูต ลาดโลก หรือ ทาเลนทไ ทย 2013 ในกลุม Next ซึ่งมี ประสบการณใน แวดวงการออกแบบสินคาไลฟสไตล 4-8 ป โครงการทาเลนทไทย โดยสถาบันสงเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อ การคา กรมสงเสริ มการคาระหวางประเทศ มุ งสรางนัก ออกแบบสิ นคาไลฟ ส ไตลไทยรุนใหมที่มี ศัก ยภาพก าวสูตลาด ตางประเทศ และเปนตนแบบในการพัฒ นานักออกแบบรุนตอไปอยางเปนรูปธรรม ดวยการจัดการฝก อบรมในหัวขอที่ เกี่ยวของดานการออกแบบ/การสรางแบรนด และสนับสนุนใหเขารวมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการพิเศษหรือคูหาพิเ ศษ (Showcase) ในตางประเทศ กิตติศัศกดิ ักดิ์ เตียทะสิ ยทะสิน ธุ ผูสรางแบรนดดีฟาย มีความหลงใหลกับการสวมใสเครื่องประดับ แตตองการความแตกตางที่ไมเหมือนใคร จึงเกิดเปนไอเดียที่จะทําเองใชัเอง กอนที่จะพัฒ นาตอยอดสูธุรกิจ ที่ส ามารถ สงออกไปตางประเทศ โดยประยุก ตใชความรูดานการออกแบบเซรามีก ซึ่งไดเ ลาเรียนมา บวกกับการศึกษาหาความรู เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ เมื่อลงลึกในรายละเอียด เขาเห็นวา พื้นฐานการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ กับเซรามิกคลัายคลึงกัน ทั้งในเรื่องของการทําแมพิมพและการขึ้นรูป โดยแตกตางในรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น สําหรับ คอลเลคชั่นแรกของ Defy เริ่มในป 2549 ซึ่งเปนยุคของเครื่องประดับที่สลักหรือฉลุตัวอักษร/ชื่อของผูสวมใส ขณะที่คอน เซปตของโครงกระดูกก็จะใชเทคนิคการผลิตที่ทําใหชิ้นงานดูดิบและมีมิติ ทั้งนี้ ดีฟายเกิดขึ้นภายใตคอนเซปตของเครื่องประดับแนวสตรีทแวร ที่ตอบสนองกลุม คนที่มีบุคลิกหลากหลาย หรือมีสไตลที่แตกตางและเปนเอกลักษณของตนเอง โดยดีไซนหลักของแบรนดแบงเปน 2 แนวทางหลักคือ ธรรมชาติและโครงกระดูก

ยกร ยกระดับอัญมณีสเู ออีซ ี นสพ. นสพ.โพสตทเู ดย วันที่ 3 ธันวาคม 2556 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะผูที่ มีแนวความคิดที่จะบุก ตลาด เออี ซีในอนาคต เขาร วมฝ กอบรม “ การพั ฒ นามุม มองของบุค ลากร ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเขาสู AEC” เพื่อพัฒนาและอบรมใหบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอัญ มณีและเครื่องประดับ ใหมีความรูและความเขาใจในขบวนการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดอบรมระหวางวันที่ 11-13 ธ.ค.2556 ณ อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ซอยตรีมิตร ถนนกลวยนําไท คลองเตย กรุงเทพฯ

100% Surcharge gone Bangkok Post: December 3rd 2013 A vendor shows gold stud earrings to a customer at a jewellery showroom in Colombo yesterday. Sri Lanka last week scrapped a 100% surcharge on gold imports and cut import duty to 7.5% from 10% with immediate effect, after measures imposed in mid-2013 to curb purchases of the precious metal from abroad halted them completely in the third quarter.


Tuesday, December 03, 2013

Page 3

Gold miner Akara getting ready to be listed on SET The Nation: December 3rd 2013 AKARA RESOURCES, RESOURCES a Thai subsidiary of Australia-based Kingsgate that operates the Kingdom’s biggest gold mine, is in the process of listing on the Thai bourse, said chief executive officer Pakom Sukhum. He said the company had already filed its application and was waiting for approval from the Securities and Exchange Commission. The listing is expected to be finalised next year. Akara plans to list on the Stock Exchange of Thailand to mobilise funds to pay down debt as well as to expand its production capacity, explore for new mineral resources, and use as working capital. c apital. Chatree Gold Mine is located in the border area of Phichit and Phetchabun. Between November 2001 and June this year, more than 1.3 million ounces of gold and 5.8 million ounces of silver were produced. During the company’s latest fiscal year ending in June 2013, 133,681 ounces of gold was produced, higher than the target. Total production cost after depreciation and amortization is US$952 per ounce of gold produced.

เซ็นทรัล รับมือแผนสั้น-ยาว หลังม็อบดึงมูด นักชอ ปชะงัก ประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เปดตัวเลขเดือน พ.ย. ศูนยการคาเซ็นทรัลทราฟฟกหด 10% ตามการเมือง ทัวริสต แอบหวั่น-นักช็อปไทยมูดชะงัก เตรียมแผนสํารองจับตาสถานการณ ชี้หากระยะสั้นอัด "อีเวนต-โปรโมชั่น" กระตุน พรอมเล็งชวยเหลือคาเชารานคาหากสถานการณลากยาว เตรียมมาตรการเขมขนปองกันตัวเอง นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานการเงินบัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัล พัฒ นา จํากัด (มหาชน) กลาววา ภาพรวมการเติบโตของเซ็นทรัลพัฒนาใน 9 เดือนแรกยังคงขยายตัวตอเนื่อง คื อ 18% เนื่ อ งจากการเป ด ศู น ย ก ารค า ใหม เ ป น ไปตามแผนงานคื อ เซ็ น ทรั ล อุบลราชธานี, เชียงใหม 2 แหงไดรับการตอบรับเกินกวาที่คาดไว โดยในชวงไตรมาสที่ เหลือคาดวาบริษัทจะยังคงขยายตัวไดดี แมวาจะมีส ถานการณการเมืองเขามาแทรก ในชวงปลายป เนื่องจากบริษัทจะมีการเปดอีก 2 โครงการในเดือนหนา คือ เซ็นทรัล หาดใหญ และโครงการใหม ดานหน าเซ็น ทรั ล เวิ ล ด "เดอะกรูฟ " เข ามาสรางสีสั นในช วงเทศกาลป ใหม อยา งไรก็ ตาม ผูบริ หารเซ็นทรั ล พัฒ นายอมรั บว า สถานการณการเมืองในชวงนี้เริ่มสงผลกระทบในแงของจํานวนทราฟฟกของลูกคาบางแลว โดยเฉพาะในพื้นที่ของสาขาใกลเคียงกับทําเลที่มีความเคลื่อนไหวทาง การเมือง อาทิ เซ็นทรัลเวิลด, เซ็นทรัล ปนเกลา หรือในสาขาตางจังหวัด เซ็นทรัล สุราษฎรธานี โดยตัวเลขลาสุดในชวงเดือนพฤศจิก ายนนี้เฉลี่ยทราฟฟก ที่เขา ศูนยเหลานี้ลดลง 10% แตในสวนของรานคาที่ไดรับผลกระทบมากนอยแคไหนในชวงการเมืองดังกลาวนี้ คงตองประเมินกันอีกรอบในชวงสิ้นปตอจากนี้ ทรา ฟฟกที่ลดลงในชวงสั้น ๆ นี้ มาจากทั้งกลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่เริ่มกังวลในสถานการณการเมือง เชนเดียวกับลูกคาคนไทยที่รูสึก บรรยากาศชวงนี้ไมเอื้อตอ การออกมาจับจาย โดยแผนงานที่เตรียมไวในชวงระยะสั้นคือการสงอีเวนตและกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ ออกมากระทุงอยางตอเนื่องในชวงเวลาที่ เหลือกอนทายป แตถาเหตุการณการเมืองยาวนานขึ้นอาจตองมีมาตรการชวยเหลือรานคาและผูเชาภายในศูนยการคาที่ไดรับผลกระทบ ในเรื่องสวนลดคาเชาซึ่ง คงตองดูเปนรายกรณี ๆ ไป นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีมาตรการดูแลความปลอดภัยของศูนยการคาที่เ ขมขนขึ้น ซึ่งจากประสบการณที่ผานมาทําใหบริษัท ลงทุนในดานรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่องตลอด 1-2 ปที่ผานมา

News Clipping: เปนบริการขาวซึง่ สรุปจากหนาหนังสือพิมพ โดยดําเนินการจัดสงทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร. โทร.131, 131, 132, 132, 133

Newsclipping 3 12 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you